Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā

Izdarīt Ministru kabineta iekārtas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1994, 13.nr.; 1995, 14.nr.; 1996, 13.nr.; 1998, 15.nr.; 2000, 6.nr.; 2002, 10.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.panta 4.punktu šādā redakcijā:

"4) finanšu ministra,".

2. Izteikt 1.panta 12.punktu šādā redakcijā:

"12) vides ministra,".

3. Papildināt 1.pantu ar 14. un 15.punktu šādā redakcijā:

"14) veselības ministra,

15) reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likumprojekts “Grozījumi Ministru kabineta iekārtas likumā” anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Patreiz Ministru kabineta iekārtas likuma 1.pants neparedz veselības ministra un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra amatus. Lai īstenotu valsts politiku veselības aprūpes lietās un reģionālās attīstības un pašvaldību lietās, Ministru kabineta 2002.gada 3.decembra sēdē (prot. Nr.54 27.§) tika atbalstīts priekšlikums izveidot Veselības ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministriju (veicot funkciju un finansējuma pārdali Labklājības ministrijā, Finanšu ministrijā un Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās sekretariātā) un līdz ar to Ministru kabineta sastāvs tiek papildināts ar diviem jauniem ministra amatiem.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Tiesību akta projekts paredz:

1) papildināt Ministru kabineta sastāvu ar veselības ministru un reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministru.

2) vienlaikus tiek precizēts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amats, jo Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai ir paredzēts jauns nosaukums.

3) redakcionāli tiek precizēts finanšu ministra amats.

3. Cita informācija

Ar Ministru kabineta 2002.gada 3.decembra sēdes protokollēm.(prot. Nr.54 27.§)) ir dots uzdevums Valsts kancelejai sagatavot un līdz 2000.gada 16.decembrim iesniegt Ministru kabinetā likumprojektu par nepieciešamajiem grozījumiem Ministru kabineta iekārtas likumā.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un

administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

-

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

2002

2003

2004

2005

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Valsts budcets

517,5

0,0

0,0

0,0

0,0

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

517.5

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Valsts budcets

517.5

225,1

137,7

137,7

155,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

517.5

225,1

137,7

137,7

155,2

Pašvaldību budžets

0

3. Finansiālā ietekme

0,0

-225,1

-137,7

-137,7

-155,2

Valsts budcets

0,0

-225,1

-137,7

-137,7

-155,2

Pašvaldību budžets

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi

papildus izdevumu finansēšana

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Valsts budcets

517,5

225,1

137,7

137,7

155,2

Dotācija no vispārējiem ieņēmumiem

517.5

225,1

137,7

137,7

155,2

1100 Atalgojumi

261.9

44,6

44,6

44,6

44,6

t.sk. 1115 Algas (jaunajām 6 štata vietām)

208.4

39,3

39,3

39,3

39,3

1140 Piemaksas

38.1

5,3

5,3

5,3

5,3

1150 Pabalsti

0.1

1170 Atalgojums ārštata darbiniekiem

15.3

1200 Valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas

63.1

10,8

10,8

10,8

10,8

1300 Komandējumi un dienesta braucieni

24.4

1400 Pakalpojumu apmaksa

110.2

55,7

54,0

54,0

54,3

1500 Materiālu, energoresursu, ūdens un inventāra vērtībā līdz Ls 50

32.6

2,3

2,3

2,3

2,3

4100 Izdevumi kaitālieguldījumiem- kopā

25.3

111,8

26,0

26.0

43,1

t.sk. datori un skaitļošanas tehnika

12.7

63,6

21,0

21.0

29,5

transportlīdzekļi

8.9

kancelejas mēbeles un telpu iekārtas

3.4

13,4

0,2

0,2

2,8

Pārējie kustamie īpašumi

0.3

34,8

4,8

4,8

10,8

Cita informācija

Saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 27.novembra rīkojumu Nr.660 ”Par institūciju nodošanu īpašu uzdevumu ministra reģionālās attīstības un pašvaldību lietās padotībā” Īpašu uzdevumu ministram reģionālās attīstības un pašvaldību lietās padotībā ir nodota

 

Finanšu ministrijas pakļautībā esošā Reģionālās politikas un plānošanas pārvalde, Īpašu uzdevumu ministra valsts reformu lietās pakļautībā esošā Pašvaldību lietu pārvalde un Finanšu ministrijas pārziņā esošās reorganizējamās bezpeļņas organizācijas valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Reģionu attīstība” un “Teritorijas attīstības plānošanas centrs”. Īpašu uzdevumu ministram reģionālās attīstības un pašvaldību lietās nodoto funkciju izpildei finansējums 2003.gadam nodrošināts, pārdalot 2002.gada valsts pamatbudžeta programmas. Ņemot vērā to, ka Ministru kabinetā turpinās funkciju pārdale starp ministrijām, tad iespējama arī cita finansējuma piesaiste, tāpēc uz esošo brīdi nav iespējams veidot prognozes nākamajiem 3 gadiem.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Tiesību akta pieņemšanas gadījumā ir nepieciešams izstrādāt grozījumus attiecīgu ministriju nolikumos, kā arī izstrādāt jaunu Veselības ministrijas nolikumu un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas nolikumu.

Grozījumi nepieciešami arī tiesību aktos, kuros ir minēts vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata vai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas nosaukums.

2. Cita informācija

-

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

-

-

-

-

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādātie tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

-

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrība par normatīvo aktu nav informēta.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

-

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Tiesību akta projekts paredz jaunu institūciju izveidi - Veselības ministriju un Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas izveidošanu.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiks sagatavota informācija Ministru kabineta mājas lapā, Normatīvo aktu informācijas sistēmā (NAIS) un tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis).

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Tiesību akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

-

 

Ministru prezidents E.Repše