Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Likumā par budžetu un finansu vadību

Izdarīt Likumā par budžetu un finansu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt likuma nosaukumā un visā tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Aizstāt 21.panta trešajā daļā vārdu "divus" ar vārdu "četrus".

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā “Par budžetu un finanšu vadību””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

Grozījums likumā “Par budžetu un finanšu vadību” nepieciešams, lai detalizētāk varētu izvērtēt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta pieprasījumus un kvalitatīvi sagatavotu budžeta likumprojektu 2003.gadam.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

Likumprojektā “Par budžetu un finanšu vadību” paredzēts precizējums, lai uzlabotu budžeta, tai skaitā valsts izdevumu vadības sistēmu – tādējādi palielināt budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti, caurspīdīgumu un elastību.

Likumprojektā “Par budžetu un finanšu vadību” ietverta šāda izmaiņa:

paredzēts, ka Saeimas vēlēšanu gadā gadskārtējā valsts budžeta likuma (budžeta likumprojektu paketes) projekts iesniedzams Saeimai ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi Ministru kabinetam savu uzticību.

3. Cita informā-

cija

 

 

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos
 2.  

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 • Izmaiņas budžeta izdevumos
 • Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

   

  3. Finansiālā ietekme

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

   

   

  5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

   

  6. Cita informācija

   

   

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
  spēkā esošo tiesību normu sistēmu

  1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

  Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

  Nav nepieciešams.

  2. Cita informācija

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
  atbilst normatīvais akts

  1. Saistības pret Eiropas Savienību

  Normatīvā akts projekts šo jomu neskar.

  2. Saistības pret citām starptautiskajām organizāci-

  jām

  Normatīvā akts projekts šo jomu neskar.

  3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

  Normatīvā akts projekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

  1.tabula

  Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

  Normatīvā akts projekts šo jomu neskar.

  2.tabula

  Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

  Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

  Atbilstības pakāpe (atbilst/
  neatbilst)

  Komentāri

  5. Cita informācija

   

   

  VI. Kādas konsultācijas notikušas,
  sagatavojot normatīvā akta projektu

  1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

  Konsultācijas nav notikušas.

  2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
  to interesēs, neatbalsta)

  Konsultācijas nav notikušas.

  3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

  Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

  4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  Konsultācijas nav notikušas.

  5. Cita informācija

   

   

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

  1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunas valsts institūcijas izveidošana nav paredzēta, kā arī nepaplašina esošo institūciju funkcijas.

  2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

   

   

  Likumprojektu ieviesīs ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, to padotībā esošajām budžeta finansētajām institūcijām izpildot valsts budžetu – veicot tām uzticētās funkcijas.

  3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

  Likumprojekts neierobežos indivīda tiesības.

  4. Cita informācija

   

   

   

   

  Finanšu ministrs V.Dombrovskis

   

   

   

  Valsts

  sekretāre

  Juridiskā

  departamenta direktore

  Atbildīgā

  amatpersona

       

  V.Andrējeva

  G.Aizstrauta

  D.Lapiņa

   

   

  03.10.2002. 13.00

  Daiga Lapiņa

  Budžeta departamenta direktora vietniece - Budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja

  Daiga.Lapina@fm.gov.lv