Likumprojekts

 

Likumprojekts

 

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

 

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8.nr.; 1996, 24.nr.; 1997, 21.nr.; 1998, 9.nr.; 1999, 24.nr.; 2001, 1.nr.; 2002, 23.nr.) šādus grozījumus

1. Aizstāt likuma nosaukumā un visā tekstā vārdu “finansu” ar vārdu ‘finanšu”.

2.Aizstāt 21.panta trešās daļas vārdu “divus” ar vārdu “četrus”.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Grozījumi “Likumā par budžetu un finanšu vadību” nepieciešams, lai detalizētāk varētu izvērtēt ministriju un citu centrālo valsts iestāžu budžeta pieprasījumus un kvalitatīvi sagatavotu budžeta likumprojektu 2003.gadam.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojektā paredzēts precizējums, lai uzlabotu budžeta, tai skaitā valsts izdevumu vadības sistēmu – tādējādi palielināt budžeta līdzekļu izlietojuma efektivitāti, caurspīdīgumu un elastību.

Likumprojektā “Par budžetu un finanšu vadību” ietverta šāda izmaiņa:

paredzēts, ka Saeimas vēlēšanu gadā gadskārtējā valsts budžeta likuma (budžeta likumprojektu paketes) projekts iesniedzams Saeimai ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad jaunievēlētā Saeima izteikusi Ministru kabinetam savu uzticību.

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

Izmaiņas budžeta izdevumos

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Finansiālā ietekme

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav nepieciešams.

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Normatīvā akts projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akts projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akts projekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas valsts institūcijas izveidošana nav paredzēta, kā arī nepaplašina esošo institūciju funkcijas.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likumprojektu ieviesīs ministrijām, citām centrālajām valsts iestādēm, to padotībā esošajām budžeta finansētajām institūcijām izpildot valsts budžetu – veicot tām uzticētās funkcijas.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumprojekts neierobežos indivīda tiesības.

 

 

Komisijas priekšsēdētāja B.Brigmane