Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā" (reģ.nr.81) 2.lasījumam.

Spēkā esošā reakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 1999, 10.nr.; 2000, 13.nr.; 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

   

1

Juridiskais birojs

Aizstāt visā likumprojekta tekstā vārdu “rakstiski” ar vārdu “rakstveidā”.

Atbalstīt

 
 

1. Aizstāt likuma tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt likuma tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

1.pants. Likumā ir lietoti šādi termini, kas atbilst likumā "Par apdrošināšanas līgumu" lietotajiem terminiem:

         

2) apdrošinātāja amatpersonas - apdrošinātāja padomes un valdes priekšsēdētājs un locekļi, direktors rīkotājs likuma "Par akciju sabiedrībām" izpratnē, galvenais grāmatvedis, iekšējā revīzijas dienesta vadītājs un galvenais aktuārs;

2.  1.pantā:

izslēgt 2.punktu;

     

2.  1.pantā:

izslēgt 2.punktu;

3) apdrošinātājs - apdrošināšanas akciju sabiedrība vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība;

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) apdrošinātājs – Komercreģistrā ierakstīta:

a) komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu (turpmāk – apdrošināšanas sabiedrība),

b) ārvalsts apdrošinātāja filiāle, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu;";

     

izteikt 3.punktu šādā redakcijā:

"3) apdrošinātājs – Komercreģistrā ierakstīta:

a) komercsabiedrība akciju sabiedrības formā vai savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu (turpmāk – apdrošināšanas sabiedrība),

b) ārvalsts apdrošinātāja filiāle, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu;";

4) ārvalstu apdrošinātājs - ārpus Latvijas Republikas reģistrēts apdrošinātājs;

papildināt 4.punktu ar vārdiem "kuram mītnes (reģistrācijas) valstī ir tiesības veikt apdrošināšanu";

     

papildināt 4.punktu ar vārdiem "kuram mītnes (reģistrācijas) valstī ir tiesības veikt apdrošināšanu";

7) pārapdrošinātājs - uzņēmējsabiedrība, kura veic pārapdrošināšanu;

aizstāt 7.punktā vārdu "uzņēmējsabiedrība" ar vārdu "komercsabiedrība";

     

aizstāt 7.punktā vārdu "uzņēmējsabiedrība" ar vārdu "komercsabiedrība";

8) subordinētais kapitāls - naudas līdzekļi, kurus apdrošinātājs aizņemas uz laiku, kas nav īsāks par septiņiem gadiem, turklāt aizņēmuma līgumā tiek paredzēts, ka aizdevējs var atprasīt aizdevumu pirms termiņa vienīgi apdrošinātāja likvidācijas gadījumā un viņa prasība apmierināma pēc visu citu kreditoru prasību apmierināšanas, bet pirms akcionāru prasību apmierināšanas;

 

2

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 1. panta 8. punktu.

Atbalstīt

izslēgt 8. punktu;

9) tehniskās rezerves - apdrošinātāja uzkrājumi apdrošināšanas līgumos noteikto saistību izpildei.

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) tehniskās rezerves – atbilstoši noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem un pieņemtajai pārapdrošināšanai aprēķinātās iespējamās apdrošinātāja saistības;";

     

izteikt 9.punktu šādā redakcijā:

"9) tehniskās rezerves – atbilstoši noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem un pieņemtajai pārapdrošināšanai aprēķinātās iespējamās apdrošinātāja saistības;";

 

papildināt pantu ar 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

"10) ciešas attiecības – divu vai vairāku personu savstarpēja saistība:

a) dalības veidā – personai tiešā vai kontroles veidā ir 20 un vairāk procentu balsstiesību apdrošināšanas sabiedrībā vai persona tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentu no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita,

b) kontroles veidā,

c) tās ir saistītas ar vienu un to pašu personu kontroles veidā;

11) dalībvalsts apdrošinātājs – ārvalstu apdrošinātājs, kurš reģistrēts dalībvalstī un kuram mītnes (reģistrācijas) valstī ir tiesības veikt apdrošināšanu;

12) dalībvalsts – Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalsts;

13) apdrošināšanas sabiedrības filiāle – teritoriāli vai citādi nošķirta struktūrvienība, kurai nav juridiskas personas statusa un kura darbojas apdrošināšanas sabiedrības vārdā;

14) ārvalsts apdrošinātāja filiāle – ārvalsts apdrošinātāja Latvijas Republikā izveidota un reģistrēta filiāle, kas darbojas kā:

 1. dalībvalsts apdrošinātāja filiāle – dalībvalsts apdrošinātāja Latvijas Republikā izveidota un reģistrēta filiāle,
 2. nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle – nedalībvalsts apdrošinātāja Latvijas Republikā izveidota un reģistrēta filiāle;

15) nedalībvalsts apdrošinātājs – ārvalstīs reģistrēts apdrošinātājs, kas reģistrēts ārpus dalībvalsts un kuram mītnes (reģistrācijas) valstī ir tiesības veikt apdrošināšanu;

16) mītnes (reģistrācijas) valsts – valsts, kurā atrodas apdrošinātāja vadība (apdrošinātāja sēdeklis);

17) valsts, kurā atrodas ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti:

a) valsts, kurā atrodas apdrošinātais nekustamais īpašums vai tajā esošā manta (īpašums), ja tie ir apdrošināti ar vienu un to pašu apdrošināšanas līgumu,

b) transportlīdzekļa reģistrācijas valsts, ja ir apdrošināts jebkura veida transportlīdzeklis,

c) valsts, kurā apdrošinājuma ņēmējs iegādājies polisi ar termiņu līdz četriem mēnešiem, apdrošinot jebkuru ar ceļojumu vai komandējumu saistītu risku,

d) visos citos gadījumos, kas nav minēti šā punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā, apdrošinājuma ņēmēja pastāvīgās dzīvesvietas valsts vai, ja apdrošinājuma ņēmējs ir juridiska persona, valsts, kurā atrodas tā struktūrvienība, uz kuru attiecas apdrošināšanas līgums;

18) fonda dalībnieks – komercsabiedrība, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu, un ārvalsts apdrošinātāja filiāle, kas veic maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā;

     

papildināt pantu ar 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. un 25.punktu šādā redakcijā:

"10) ciešas attiecības – divu vai vairāku personu savstarpēja saistība:

a) dalības veidā – personai tiešā vai kontroles veidā ir 20 un vairāk procentu balsstiesību apdrošināšanas sabiedrībā vai persona tiešā vai kontroles veidā ieguvusi līdzdalību, kas aptver 20 un vairāk procentu no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita,

b) kontroles veidā,

c) tās ir saistītas ar vienu un to pašu personu kontroles veidā;

11) dalībvalsts apdrošinātājs – ārvalstu apdrošinātājs, kurš reģistrēts dalībvalstī un kuram mītnes (reģistrācijas) valstī ir tiesības veikt apdrošināšanu;

12) dalībvalsts – Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās telpas dalībvalsts;

13) apdrošināšanas sabiedrības filiāle – teritoriāli vai citādi nošķirta struktūrvienība, kurai nav juridiskas personas statusa un kura darbojas apdrošināšanas sabiedrības vārdā;

14) ārvalsts apdrošinātāja filiāle – ārvalsts apdrošinātāja Latvijas Republikā izveidota un reģistrēta filiāle, kas darbojas kā:

a) dalībvalsts apdrošinātāja filiāle – dalībvalsts apdrošinātāja Latvijas Republikā izveidota un reģistrēta filiāle,

b) nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle – nedalībvalsts apdrošinātāja Latvijas Republikā izveidota un reģistrēta filiāle;

15) nedalībvalsts apdrošinātājs – ārvalstīs reģistrēts apdrošinātājs, kas reģistrēts ārpus dalībvalsts un kuram mītnes (reģistrācijas) valstī ir tiesības veikt apdrošināšanu;

16) mītnes (reģistrācijas) valsts – valsts, kurā atrodas apdrošinātāja vadība (apdrošinātāja sēdeklis);

17) valsts, kurā atrodas ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti:

a) valsts, kurā atrodas apdrošinātais nekustamais īpašums vai tajā esošā manta (īpašums), ja tie ir apdrošināti ar vienu un to pašu apdrošināšanas līgumu,

b) transportlīdzekļa reģistrācijas valsts, ja ir apdrošināts jebkura veida transportlīdzeklis,

c) valsts, kurā apdrošinājuma ņēmējs iegādājies polisi ar termiņu līdz četriem mēnešiem, apdrošinot jebkuru ar ceļojumu vai komandējumu saistītu risku,

d) visos citos gadījumos, kas nav minēti šā punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā, apdrošinājuma ņēmēja pastāvīgās dzīvesvietas valsts vai, ja apdrošinājuma ņēmējs ir juridiska persona, valsts, kurā atrodas tā struktūrvienība, uz kuru attiecas apdrošināšanas līgums;

18) fonda dalībnieks – komercsabiedrība, kurai saskaņā ar šo likumu ir tiesības veikt apdrošināšanu, un ārvalsts apdrošinātāja filiāle, kas veic maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā;

 

19) savstarpēji saistītu personu grupa – divas vai vairākas personas, kuras veido apdrošinātājam kopīgu risku, jo:

 1. viena no šīm personām tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas vai tai ir būtiska ietekme uz citu personu vai citām personām,
 2. tās ir saistītas tādā veidā, ka vienas personas finansiālais stāvoklis rada vai var radīt citai personai vai citām personām grūtības savlaicīgai saistību izpildei;

20) kontrole – attiecības starp mātes un meitas komercsabiedrību vai starp personu un komercsabiedrību vai iespēja saskaņā ar statūtiem vai līgumu noteikt komercsabiedrības finanšu un darbības politiku;

3

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt likumprojekta 2. panta 19. un 20. punktu šādā redakcijā:

"19) savstarpēji saistītu personu grupa - divas vai vairākas personas, kuras veido apdrošinātājam vienu kopīgu risku:

a) jo viena no šīm personām tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas;

b) tās ir saistītas tādā veidā, ka vienas personas finansiālās problēmas var radīt citai personai vai citām personām parādu nomaksas grūtības, neskatoties uz to, ka šo personu starpā nepastāv "a" apakšpunktā minētās attiecības;

20) kontrole – personai ir kontrole pār komercsabiedrību, ja:

a) šai personai komercsabiedrībā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata;

b) šai personai komercsabiedrībā ir izšķirošā ietekme uz koncerna līguma pamata;

c) ja starp šo personu un komercsabiedrību pastāv jebkādas citas "a" vai "b" apakšpunktā minētajām attiecībām analogas attiecības;".

Atbalstīt

19) savstarpēji saistītu personu grupa - divas vai vairākas personas, kuras veido apdrošinātājam vienu kopīgu risku:

a) jo viena no šīm personām tieši vai netieši kontrolē citu personu vai citas personas;

b) tās ir saistītas tādā veidā, ka vienas personas finansiālās problēmas var radīt citai personai vai citām personām parādu nomaksas grūtības, neskatoties uz to, ka šo personu starpā nepastāv "a" apakšpunktā minētās attiecības;

20) kontrole – personai ir kontrole pār komercsabiedrību, ja:

a) šai personai komercsabiedrībā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata;

b) šai personai komercsabiedrībā ir izšķirošā ietekme uz koncerna līguma pamata;

c) ja starp šo personu un komercsabiedrību pastāv jebkādas citas "a" vai "b" apakšpunktā minētajām attiecībām analogas attiecības;

 

21) būtiska līdzdalība – tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus no uzņēmuma (komercsabiedrības) pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, vai līdzdalība, kas dod iespēju būtiski ietekmēt uzņēmuma (komercsabiedrības) finanšu un darbības politikas noteikšanu;

4

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izslēgt likumprojekta 2. panta 21. punktā vārdus "vai līdzdalība".

Atbalstīt

21) būtiska līdzdalība – tieši vai netieši iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus no uzņēmuma (komercsabiedrības) pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, kas dod iespēju būtiski ietekmēt uzņēmuma (komercsabiedrības) finanšu un darbības politikas noteikšanu;

 

22) apdrošinātāja uzraudzības institūcija – kompetenta institūcija, kurai saskaņā ar likumu ir tiesības veikt apdrošinātāju uzraudzību savā mītnes (reģistrācijas) valstī;

23) apdrošināšanas starpnieks – apdrošināšanas aģents, apdrošināšanas aģentūra un apdrošināšanas brokeru sabiedrība."

     

22) apdrošinātāja uzraudzības institūcija – kompetenta institūcija, kurai saskaņā ar likumu ir tiesības veikt apdrošinātāju uzraudzību savā mītnes (reģistrācijas) valstī;

23) apdrošināšanas starpnieks – apdrošināšanas aģents, apdrošināšanas aģentūra un apdrošināšanas brokeru sabiedrība;

   

5

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likumprojekta 2. pantu ar 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

"24) mātes sabiedrība - komercsabiedrība, kura kontrolē citu komercsabiedrību;

25) meitas sabiedrība - komercsabiedrība, kuru kontrolē cita komercsabiedrība.".

Atbalstīt

24) mātes sabiedrība - komercsabiedrība, kura kontrolē citu komercsabiedrību;

25) meitas sabiedrība - komercsabiedrība, kuru kontrolē cita komercsabiedrība.”

 

 

2.pants. Šis likums nosaka apdrošināšanas akciju sabiedrību, savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvo biedrību, apdrošināšanas starpnieku, kā arī pārapdrošinātāju tiesisko statusu, reglamentē to darbību un uzraudzību.

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Šis likums nosaka apdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju filiāļu, apdrošināšanas starpnieku un pārapdrošinātāju tiesisko statusu, reglamentē to darbību un uzraudzību."

     

3. Izteikt 2.pantu šādā redakcijā:

"2.pants. Šis likums nosaka apdrošināšanas sabiedrību, ārvalstu apdrošinātāju filiāļu, apdrošināšanas starpnieku un pārapdrošinātāju tiesisko statusu, reglamentē to darbību un uzraudzību."

4.pants. (1) Apdrošināšana ir brīvprātīga, izņemot gadījumus, kad ar likumu ir noteikts citādi. Apdrošināšanas prēmiju lielumu brīvprātīgajā apdrošināšanā nosaka apdrošinātājs. Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina kārtību apdrošinātā riska parakstīšanai un apdrošināšanas prēmijas noteikšanai un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu.

4.  4.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "valde" ar vārdu "vadība";

     

4.  4.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "valde" ar vārdu "vadība";

(2) Obligātajā apdrošināšanā apdrošināšanas prēmijas lielums var būt reglamentēts ar likumu vai Ministru kabineta noteikumiem.

(3) Apdrošinātājs, kurš ir saņēmis licenci obligātajai apdrošināšanai, nevar atteikties noslēgt obligātās apdrošināšanas līgumu.

izslēgt otro un trešo daļu.

     

izslēgt otro un trešo daļu.

6.pants. (1) Apdrošināšanas akciju sabiedrības dibināšanu, darbību, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums, likums "Par akciju sabiedrībām", likums "Par vērtspapīriem" un citi normatīvie akti.

(2) Savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības dibināšanu, darbību, reorganizēšanu un likvidēšanu regulē šis likums, Kooperatīvo sabiedrību likums un citi normatīvie akti.

5. Izslēgt 6.pantu.

     

5. Izslēgt 6.pantu.

 

6. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Tikai apdrošinātājs un apdrošināšanas starpnieks savā nosaukumā var izmantot vārdu "apdrošināšana" jebkurā locījumā un vārdu savienojumā."

     

6. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Tikai apdrošinātājs un apdrošināšanas starpnieks savā nosaukumā var izmantot vārdu "apdrošināšana" jebkurā locījumā un vārdu savienojumā."

7.pants. (1) Apdrošinātājs:

1) veic apdrošināšanu Finansu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtajās licencēs norādītajos apdrošināšanas veidos;

2) sniedz starpnieka pakalpojumus citam apdrošinātājam, ārvalstu apdrošinātājam un pārapdrošinātājam saskaņā ar šā panta trešās daļas noteikumiem;

3) veic uzņēmējdarbību, kas tieši saistīta ar apdrošināšanu.

7.  7.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) sniedz starpnieka pakalpojumus citam apdrošinātājam, dalībvalsts apdrošinātājam un pārapdrošinātājam. Nedalībvalsts apdrošinātājam var sniegt starpnieka pakalpojumus saskaņā ar šā panta trešās daļas noteikumiem;

     

7.  7.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

"2) sniedz starpnieka pakalpojumus citam apdrošinātājam, dalībvalsts apdrošinātājam un pārapdrošinātājam. Nedalībvalsts apdrošinātājam var sniegt starpnieka pakalpojumus saskaņā ar šā panta trešās daļas noteikumiem;

(2) Apdrošinātājs nedrīkst:

1) veikt cita veida uzņēmējdarbību, izņemot likumā vai Ministru kabineta noteikumos paredzētos gadījumus;

2) izplatīt nepatiesu, maldinošu reklāmu par savu darbību;

3) izpaust apdrošināšanas gaitā uzzināto informāciju par apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju, izņemot šajā likumā un citos likumos paredzētos gadījumus. Ja informācija tiek izpausta likumos paredzētajos gadījumos, apdrošinātājs nav atbildīgs par informācijas izpaušanas sekām.

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību";

     

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību";

(3) Apdrošinātājs var sniegt starpnieka pakalpojumus ārvalstu apdrošinātājam vienīgi apdrošināšanas veidos, kuri ārvalstī noteikti kā obligātie, ja:

1) attiecīgajam veidam tiek veidots apdrošināto aizsardzības fonds, no kura izmaksā apdrošināšanas atlīdzības ārvalstu apdrošinātāja maksātnespējas gadījumā;

2) Finansu un kapitāla tirgus komisija ir vienojusies ar ārvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūciju par sadarbību un informācijas apmaiņu.

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošinātājs var sniegt starpnieka pakalpojumus nedalībvalsts apdrošinātājam vienīgi apdrošināšanas veidos, kuri nedalībvalstī noteikti par obligātiem, ja:

1) tiek veidots apdrošināto aizsardzības fonds, no kura izmaksā apdrošināšanas atlīdzību nedalībvalsts apdrošinātāja maksātnespējas gadījumā;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir vienojusies ar nedalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju par sadarbību un uzraudzības funkciju veikšanai nepieciešamo informācijas apmaiņu."

     

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošinātājs var sniegt starpnieka pakalpojumus nedalībvalsts apdrošinātājam vienīgi apdrošināšanas veidos, kuri nedalībvalstī noteikti par obligātiem, ja:

1) tiek veidots apdrošināto aizsardzības fonds, no kura izmaksā apdrošināšanas atlīdzību nedalībvalsts apdrošinātāja maksātnespējas gadījumā;

2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir vienojusies ar nedalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju par sadarbību un uzraudzības funkciju veikšanai nepieciešamo informācijas apmaiņu."

9.pants. (1) Apdrošinātājs var uzsākt darbību tikai pēc reģistrācijas likumos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un pēc Finansu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtās licences saņemšanas.

8. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apdrošinātājs var uzsākt darbību tikai pēc tā ierakstīšanas Komercreģistrā un šā likuma prasību izpildes."

     

8. Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apdrošinātājs var uzsākt darbību tikai pēc tā ierakstīšanas Komercreģistrā un šā likuma prasību izpildes."

10.pants. (1) Ārvalstu apdrošinātājs Latvijas Republikā var veikt apdrošināšanu tikai pēc apdrošināšanas akciju sabiedrības nodibināšanas un Finansu un kapitāla tirgus komisijas izsniegtās licences saņemšanas. Ārvalstu ieguldītāja līdzdalība nav ierobežota.

(2) Ārvalstu apdrošinātājs savu pārstāvniecību vai pastāvīgo pārstāvniecību reģistrē saskaņā ar likumu "Par ārvalstu ieguldījumiem Latvijas Republikā" un 30 dienu laikā par to paziņo Finansu un kapitāla tirgus komisijai. Ārvalstu apdrošinātāja pastāvīgā pārstāvniecība nedrīkst veikt apdrošināšanu, izņemot pārapdrošināšanu.

9. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. (1) Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle var uzsākt darbību Latvijas Republikā pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licences saņemšanas. Filiāle var sniegt apdrošināšanas pakalpojumus vienīgi licencē norādītajos apdrošināšanas veidos.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz lielo risku apdrošināšanu. Lielos riskus nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ņemot vērā apdrošināšanas veidus vai apdrošinājuma ņēmēju.

     

9. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. (1) Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle var uzsākt darbību Latvijas Republikā pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licences saņemšanas. Filiāle var sniegt apdrošināšanas pakalpojumus vienīgi licencē norādītajos apdrošināšanas veidos.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz lielo risku apdrošināšanu. Lielos riskus nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija, ņemot vērā apdrošināšanas veidus vai apdrošinājuma ņēmēju.

 

 

 

(3) Licenci izsniedz:

1) ja nedalībvalsts apdrošinātājs atbilst šādām prasībām:

 1. tas ir tiesīgs sniegt apdrošināšanas pakalpojumus mītnes (reģistrācijas) valstī saskaņā ar attiecīgās valsts likumu,
 2. tas reģistrē Latvijas Republikā savu filiāli,
     

(3) Licenci izsniedz:

1) ja nedalībvalsts apdrošinātājs atbilst šādām prasībām:

a) tas ir tiesīgs sniegt apdrošināšanas pakalpojumus mītnes (reģistrācijas) valstī saskaņā ar attiecīgās valsts likumu,

b) tas reģistrē Latvijas Republikā savu filiāli,

 

 • tas apņemas kārtot nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles grāmatvedību atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem,
 • 6

  Juridiskais birojs

  Papildināt likumprojekta 9.pantu (likuma 10.panta trešās daļas 1.punkta “c” apakšpunktu) pēc vārda “komisijas“ ar vārdu “normatīvajiem”.

  Atbalstīt

  c) tas apņemas kārtot nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles grāmatvedību atbilstoši Latvijas Republikas likumiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem,

   

 • tas ieceļ nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju, kas atbilst šajā likumā noteiktajām prasībām,
 • nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcībā ir nodoti naudas līdzekļi šā likuma 32.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā apmērā, no kuriem ne mazāk kā puse noguldīti Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē kā drošības nauda,
 • tas apņemas ievērot Latvijas Republikā nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei noteiktās maksātspējas normas;
 • 2) ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir vienojusies ar nedalībvalsts apdrošinātāja mītnes (reģistrācijas) valsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju par uzraudzības funkciju veikšanai nepieciešamo informācijas apmaiņu un sadarbību apdrošināšanas uzraudzības jomā.

       

  d) tas ieceļ nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju, kas atbilst šajā likumā noteiktajām prasībām,

  e) nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcībā ir nodoti naudas līdzekļi šā likuma 32.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajā apmērā, no kuriem ne mazāk kā puse noguldīti Latvijas Republikā reģistrētā kredītiestādē kā drošības nauda,

  f) tas apņemas ievērot Latvijas Republikā nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei noteiktās maksātspējas normas;

  2) ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir vienojusies ar nedalībvalsts apdrošinātāja mītnes (reģistrācijas) valsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju par uzraudzības funkciju veikšanai nepieciešamo informācijas apmaiņu un sadarbību apdrošināšanas uzraudzības jomā.

   

  (4) Lai saņemtu licenci, nedalībvalsts apdrošinātājs iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

  1.  iesniegumu par licences izsniegšanu nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei un norāda apdrošināšanas veidu, kuram nepieciešama licence;
  2.  paziņojumu par šā panta trešās daļas 1.punktā minēto prasību ievērošanu;
  3.  maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par licences saņemšanu;
  4.  nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles nolikumu;
  5.  kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina naudas līdzekļu iemaksu nedalībvalsts apdrošinātāja filiālē noteiktā garantijas fonda minimālā lieluma izveidei un drošības naudas noguldīšanu;
  6.  darbības plānu pirmajiem trim darbības gadiem. Plānā ietver:
   1. plānotās apdrošināšanas raksturojumu,
   2. polišu paraugus,
   3. tarifu aprēķināšanas metodiku,
   4. tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku,

  e) pārapdrošināšanas programmu,

       

  (4) Lai saņemtu licenci, nedalībvalsts apdrošinātājs iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

  1) iesniegumu par licences izsniegšanu nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei un norāda apdrošināšanas veidu, kuram nepieciešama licence;

  2) paziņojumu par šā panta trešās daļas 1.punktā minēto prasību ievērošanu;

  3) maksājuma dokumentu, kas apliecina valsts nodevas samaksu par licences saņemšanu;

  4) nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles nolikumu;

  5) kredītiestādes izsniegtu dokumentu, kas apliecina naudas līdzekļu iemaksu nedalībvalsts apdrošinātāja filiālē noteiktā garantijas fonda minimālā lieluma izveidei un drošības naudas noguldīšanu;

  6) darbības plānu pirmajiem trim darbības gadiem. Plānā ietver:

  a) plānotās apdrošināšanas raksturojumu,

  b) polišu paraugus,

  c) tarifu aprēķināšanas metodiku,

  d) tehnisko rezervju aprēķināšanas metodiku,

  e) pārapdrošināšanas programmu,

   

  f) darbības uzsākšanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem (organizatorisko fondu) šo izdevumu segšanai,

  7

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Izslēgt likumprojekta 9. pantā (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 10. panta ceturtās daļas 6. punkta "f" apakšpunktā) vārdus "(organizatorisko fondu)".

  Atbalstīt

  f) darbības uzsākšanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem šo izdevumu segšanai,

   

   

   

  g) peļņas un zaudējumu aprēķina un bilances projektu;

  8

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Aizstāt likumprojekta 9. pantā (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 10. panta ceturtās daļas 6. punkta "g" apakšpunktā) pēc vārda "peļņas" vārdu "un" ar vārdu "vai".

  Atbalstīt

  g) peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances projektu;

   

  7) iekšējās kontroles sistēmas pamatelementu aprakstu un iekšējās kontroles sistēmas politikas pamatprincipu un procedūras aprakstu:

  1. nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles organizatoriskā struktūra ar skaidri norādītu tās vadītāju pilnvaru un pienākumu sadali, filiāles struktūrvienību uzdevumiem un to vadītāju pienākumiem,
  2. grāmatvedības politikas un uzskaites organizācijas galvenie principi,
  3. finanšu risku pārvaldīšanas politika,
  4. vadības informācijas sistēmas apraksts,
  5. informācijas sistēmu aizsardzības noteikumi,
  6. iekšējās revīzijas (kontroles) sistēmas apraksts,
  7. neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūras,
  8. šā likuma 29.1 pantā noteiktā procedūra;

  8) zvērināta revidenta pārbaudītus nedalībvalsts apdrošinātāja pēdējo triju darbības gadu pārskatus;

  9) ziņas par nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju saskaņā ar šā likuma 20. un 21.pantā noteiktajām prasībām.

       

  7) iekšējās kontroles sistēmas pamatelementu aprakstu un iekšējās kontroles sistēmas politikas pamatprincipu un procedūras aprakstu:

  1. nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles organizatoriskā struktūra ar skaidri norādītu tās vadītāju pilnvaru un pienākumu sadali, filiāles struktūrvienību uzdevumiem un to vadītāju pienākumiem,
  2. grāmatvedības politikas un uzskaites organizācijas galvenie principi,
  3. finanšu risku pārvaldīšanas politika,
  4. vadības informācijas sistēmas apraksts,
  5. informācijas sistēmu aizsardzības noteikumi,
  6. iekšējās revīzijas (kontroles) sistēmas apraksts,
  7. neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūras,
  8. šā likuma 29.1 pantā noteiktā procedūra;

  8) zvērināta revidenta pārbaudītus nedalībvalsts apdrošinātāja pēdējo triju darbības gadu pārskatus;

  9) ziņas par nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju saskaņā ar šā likuma 20. un 21.pantā noteiktajām prasībām.

   

  (5) Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, tā papildus iesniedz šā likuma 13.panta trešajā daļā minēto informāciju.

  9

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Papildināt likumprojekta 9. pantu (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 10. panta piekto daļu) ar otro teikumu šādā redakcijā:

  "Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, tā iesniedz apliecinājumu, ka nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir transportlīdzekļu biroja un garantijas fonda dalībniece.".

  Atbalstīt

  (5) Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, tā papildus iesniedz šā likuma 13.panta trešajā daļā minēto informāciju. Ja nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, tā iesniedz apliecinājumu, ka nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle ir transportlīdzekļu biroja un garantijas fonda dalībniece.

   

  (6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata iesniegumu un triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo, atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas pieņem atbilstošu lēmumu.

  (7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga neizsniegt licenci šādos gadījumos:

  1.  apdrošināšana nav ekonomiski pamatota;
  2.  nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītājs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;
  3.  nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles plānotā darbība neatbilst šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;
  4.  saskaņā ar nedalībvalsts apdrošinātāja mītnes (reģistrācijas) valsts likumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir ierobežotas tiesības veikt filiāles uzraudzības funkcijas;
  5. iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;
  6. nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcībā nodotie naudas līdzekļi iegūti neparastos vai aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo naudas līdzekļu tiesiska ieguve;
  7. nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles organizatoriskā struktūra neļauj nodrošināt tās uzraudzību;

  8) apdrošinātājs īsteno tā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu.

       

  (6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izskata iesniegumu un triju mēnešu laikā pēc visu nepieciešamo, atbilstoši normatīvo aktu prasībām sagatavoto dokumentu saņemšanas pieņem atbilstošu lēmumu.

  (7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga neizsniegt licenci šādos gadījumos:

  1) apdrošināšana nav ekonomiski pamatota;

  2) nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītājs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām;

  3) nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles plānotā darbība neatbilst šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  4) saskaņā ar nedalībvalsts apdrošinātāja mītnes (reģistrācijas) valsts likumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir ierobežotas tiesības veikt filiāles uzraudzības funkcijas;

  5) iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

  6) nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles rīcībā nodotie naudas līdzekļi iegūti neparastos vai aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo naudas līdzekļu tiesiska ieguve;

  7) nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles organizatoriskā struktūra neļauj nodrošināt tās uzraudzību;

  8) apdrošinātājs īsteno tā finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu.

   

  (8) Lai saņemtu licenci citam apdrošināšanas veidam, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

  1.  šā panta ceturtās daļas 1. un 3.punktā minētos dokumentus;
  2.  jaunā apdrošināšanas veida ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai;

  3) darbības plānu vienam gadam tam apdrošināšanas veidam, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta ceturtās daļas 6.punkta "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā minēto informāciju, kā arī peļņas un zaudējumu aprēķinu attiecīgajam apdrošināšanas veidam un tehnisko rezervju plānoto apmēru."

  10

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Aizstāt likumprojekta 9. pantā (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 10. panta astotās daļas 3. punktā) pēc vārda "peļņas" vārdu "un" ar vārdu "vai".

  Atbalstīt

  (8) Lai saņemtu licenci citam apdrošināšanas veidam, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai:

  1) šā panta ceturtās daļas 1. un 3.punktā minētos dokumentus;

  2) jaunā apdrošināšanas veida ieviešanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem to segšanai;

  3) darbības plānu vienam gadam tam apdrošināšanas veidam, kuram tiek pieprasīta licence, norādot šā panta ceturtās daļas 6.punkta "a", "b", "c", "d" un "e" apakšpunktā minēto informāciju, kā arī peļņas vai zaudējumu aprēķinu attiecīgajam apdrošināšanas veidam un tehnisko rezervju plānoto apmēru."

  11.pants. Uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), pārstāvniecības vai pastāvīgās pārstāvniecības, kuru darbība Latvijas Republikā ir saistīta ar apdrošināšanu, 30 dienu laikā pēc reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā par to paziņo Finansu un kapitāla tirgus komisijai.

  10. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

  "11.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas atvērt filiāli dalībvalstī, ievērojot šajā pantā ietvertās prasības, pirms filiāles atvēršanas par to rakstiski paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

       

  10. Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

  "11.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas atvērt filiāli dalībvalstī, ievērojot šajā pantā ietvertās prasības, pirms filiāles atvēršanas par to rakstveida paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

   

  (2) Apdrošināšanas sabiedrība paziņojumā par filiāles atvēršanu norāda šādu informāciju:

  1. dalībvalsts, kurā apdrošināšanas sabiedrība plāno atvērt filiāli;
  2. darbības plāns trim gadiem, piedāvātie pakalpojumi un filiāles organizatoriskā struktūra;
  3. apdrošināšanas sabiedrības filiāles adrese dalībvalstī (adrese, kura izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai);
  4. ziņas par apdrošināšanas sabiedrības filiāles vadītāju (persona, kura, pieņemot būtiskus lēmumus filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai civiltiesiskas saistības);
  5. ja apdrošināšanas sabiedrība plāno veikt transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, tā paziņojumā papildus norāda šādu informāciju:

  a) apdrošināšanas sabiedrības pārstāvis, kurš pilnvarots pieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību izmaksu, un viņa adrese dalībvalstī,

  b) apliecinājums, ka apdrošināšanas sabiedrība ir dalībvalsts transportlīdzekļu biroja vai tam analogas organizācijas un attiecīgā garantijas fonda dalībniece.

       

  (2) Apdrošināšanas sabiedrība paziņojumā par filiāles atvēršanu norāda šādu informāciju:

  1. dalībvalsts, kurā apdrošināšanas sabiedrība plāno atvērt filiāli;
  2. darbības plāns trim gadiem, piedāvātie pakalpojumi un filiāles organizatoriskā struktūra;
  3. apdrošināšanas sabiedrības filiāles adrese dalībvalstī (adrese, kura izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai);
  4. ziņas par apdrošināšanas sabiedrības filiāles vadītāju (persona, kura, pieņemot būtiskus lēmumus filiāles vārdā, rada apdrošināšanas sabiedrībai civiltiesiskas saistības);
  5. ja apdrošināšanas sabiedrība plāno veikt transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, tā paziņojumā papildus norāda šādu informāciju:

  a) apdrošināšanas sabiedrības pārstāvis, kurš pilnvarots pieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību izmaksu, un viņa adrese dalībvalstī,

  b) apliecinājums, ka apdrošināšanas sabiedrība ir dalībvalsts transportlīdzekļu biroja vai tam analogas organizācijas un attiecīgā garantijas fonda dalībniece.

   

  (3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā pēc visas šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas par to informē filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju un apdrošināšanas sabiedrību, paziņojumā ietverot apliecinājumu par apdrošinātāja maksātspējas normas atbilstību likumā noteiktajām prasībām, izņemot gadījumus, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisiju neapmierina apdrošināšanas sabiedrības filiāles organizatoriskā struktūra vai apdrošināšanas sabiedrības finansiālais stāvoklis vai apdrošināšanas sabiedrības filiāles vadītājs neatbilst šā likuma 20. un 21.pantā noteiktajām prasībām.

  (4) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nolemj neiesniegt šā panta trešajā daļā minēto informāciju filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijai, tā triju mēnešu laikā pēc visas likumā minētās informācijas saņemšanas nosūta apdrošināšanas sabiedrībai attiecīgo lēmumu.

  (5) Filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcija divu mēnešu laikā pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojuma saņemšanas var informēt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par sabiedrības intereses aizsargājošos likumos ietvertajām prasībām, kuras jāievēro, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus filiāles dalībvalstī. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties rakstiski informē apdrošināšanas sabiedrību par filiāles dalībvalsts sniegto informāciju.

  (6) Pēc šā panta piektajā daļā minētās informācijas saņemšanas vai pēc tajā minētā termiņa beigām apdrošināšanas sabiedrība var atvērt filiāli dalībvalstī un uzsākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu.

       

  (3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā pēc visas šā panta otrajā daļā minētās informācijas saņemšanas par to informē filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju un apdrošināšanas sabiedrību, paziņojumā ietverot apliecinājumu par apdrošinātāja maksātspējas normas atbilstību likumā noteiktajām prasībām, izņemot gadījumus, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisiju neapmierina apdrošināšanas sabiedrības filiāles organizatoriskā struktūra vai apdrošināšanas sabiedrības finansiālais stāvoklis vai apdrošināšanas sabiedrības filiāles vadītājs neatbilst šā likuma 20. un 21.pantā noteiktajām prasībām.

  (4) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nolemj neiesniegt šā panta trešajā daļā minēto informāciju filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijai, tā triju mēnešu laikā pēc visas likumā minētās informācijas saņemšanas nosūta apdrošināšanas sabiedrībai attiecīgo lēmumu.

  (5) Filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcija divu mēnešu laikā pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas paziņojuma saņemšanas var informēt Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par sabiedrības intereses aizsargājošos likumos ietvertajām prasībām, kuras jāievēro, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus filiāles dalībvalstī. Finanšu un kapitāla tirgus komisija nekavējoties rakstveida informē apdrošināšanas sabiedrību par filiāles dalībvalsts sniegto informāciju.

  (6) Pēc šā panta piektajā daļā minētās informācijas saņemšanas vai pēc tajā minētā termiņa beigām apdrošināšanas sabiedrība var atvērt filiāli dalībvalstī un uzsākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu.

   

   

   

   

  (7) Izdarot grozījumus šā panta otrās daļas 2., 3. un 4.punktā minētajā informācijā, apdrošināšanas sabiedrība ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgo grozījumu izdarīšanas par to rakstiski informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņem un filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcija var pieņemt 30 dienu laikā pēc apdrošināšanas sabiedrības paziņojuma saņemšanas šā panta trešajā un piektajā daļā minētos lēmumus. Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēmumu nosūta apdrošināšanas sabiedrībai un filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijai. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nepiekrīt apdrošināšanas sabiedrības iesniegtajiem grozījumiem, tā lēmumā norāda atteikuma iemeslu."

  11

  Juridiskais birojs

  papildināt likumprojekta 10.pantā septītajā daļā pēc vārda “saņemšanas” ar vārdu “attiecīgi”.

  Atbalstīt

  (7) Izdarot grozījumus šā panta otrās daļas 2., 3. un 4.punktā minētajā informācijā, apdrošināšanas sabiedrība ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgo grozījumu izdarīšanas par to rakstveida informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju un filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņem un filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcija var pieņemt 30 dienu laikā pēc apdrošināšanas sabiedrības paziņojuma saņemšanas attiecīgi šā panta trešajā un piektajā daļā minētos lēmumus. Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēmumu nosūta apdrošināšanas sabiedrībai un filiāles dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijai. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija nepiekrīt apdrošināšanas sabiedrības iesniegtajiem grozījumiem, tā lēmumā norāda atteikuma iemeslu."

   

  11. Papildināt likumu ar 11.1, 11.2, 11.3 un 11.4 pantu šādā redakcijā:

  "11.1 pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība atver filiāli nedalībvalstī tikai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas saņemšanas.

  (2) Lai saņemtu atļauju filiāles atvēršanai nedalībvalstī, apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegumu par filiāles atvēršanu, kurā norāda:

  1. filiāles adresi nedalībvalstī (adrese, kura izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai);
  2. ziņas par filiāles vadītāju saskaņā ar šā likuma 20. un 21.pantā noteiktajām prasībām;
  3. filiāles organizatorisko struktūru;
  4. darbības plānu pirmajiem trim darbības gadiem.

  (3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par atļauju filiāles atvēršanai nedalībvalstī izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc visu likumā noteikto, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām noformēto dokumentu saņemšanas.

  (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz atļauju filiāles atvēršanai nedalībvalstī šādos gadījumos:

  1. filiāles atvēršana nav ekonomiski pamatota;
  2. apdrošināšanas sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;
  3. filiāles organizatoriskā struktūra neļauj nodrošināt tās uzraudzību;
  4. filiāles vadītājs neatbilst šā likuma 20. un 21.pantā noteiktajām prasībām;
  5. nedalībvalsts likumi vai citi normatīvie akti ierobežo Finanšu un kapitāla tirgus komisiju veikt uzraudzības funkcijas;
  6. Finanšu un kapitāla tirgus komisija no tās neatkarīgu apstākļu dēļ nav noslēgusi sadarbības un informācijas apmaiņas līgumu ar nedalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju;
  7. 7) apdrošināšanas sabiedrībā tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns.

       

  11. Papildināt likumu ar 11.1, 11.2, 11.3 un 11.4 pantu šādā redakcijā:

  "11.1 pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība atver filiāli nedalībvalstī tikai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas saņemšanas.

  (2) Lai saņemtu atļauju filiāles atvēršanai nedalībvalstī, apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniegumu par filiāles atvēršanu, kurā norāda:

  1. filiāles adresi nedalībvalstī (adrese, kura izmantojama informācijas nosūtīšanai un saņemšanai);
  2. ziņas par filiāles vadītāju saskaņā ar šā likuma 20. un 21.pantā noteiktajām prasībām;
  3. filiāles organizatorisko struktūru;
  4. darbības plānu pirmajiem trim darbības gadiem.

  (3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par atļauju filiāles atvēršanai nedalībvalstī izskata un lēmumu pieņem 30 dienu laikā pēc visu likumā noteikto, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām noformēto dokumentu saņemšanas.

  (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz atļauju filiāles atvēršanai nedalībvalstī šādos gadījumos:

  1. filiāles atvēršana nav ekonomiski pamatota;
  2. apdrošināšanas sabiedrības iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;
  3. filiāles organizatoriskā struktūra neļauj nodrošināt tās uzraudzību;
  4. filiāles vadītājs neatbilst šā likuma 20. un 21.pantā noteiktajām prasībām;
  5. nedalībvalsts likumi vai citi normatīvie akti ierobežo Finanšu un kapitāla tirgus komisiju veikt uzraudzības funkcijas;
  6. Finanšu un kapitāla tirgus komisija no tās neatkarīgu apstākļu dēļ nav noslēgusi sadarbības un informācijas apmaiņas līgumu ar nedalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūciju;

  7) apdrošināšanas sabiedrībā tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns.

   

   

   

  (5) Izdarot grozījumus šā panta otrās daļas 3., 4. un 5.punktā minētajā informācijā, apdrošināšanas sabiedrība ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgo grozījumu izdarīšanas par to rakstiski informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par grozījumu izdarīšanu izskata un lēmumu pieņem mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

  12

  Juridiskais birojs

  aizstāt 11.1.panta piektajā daļā skaitļus un vārdu “3., 4. un 5.” ar skaitļiem “3. un 4.” (panta otrajā daļā nav piektā punkta);

  Atbalstīt

  (5) Izdarot grozījumus šā panta otrās daļas 3. un 4.punktā minētajā informācijā, apdrošināšanas sabiedrība ne vēlāk kā 30 dienas pirms attiecīgo grozījumu izdarīšanas par to rakstveida informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju. Finanšu un kapitāla tirgus komisija iesniegumu par grozījumu izdarīšanu izskata un lēmumu pieņem mēneša laikā pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.

   

  (6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēmumu nosūta apdrošināšanas sabiedrībai. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija atsaka izsniegt atļauju vai noraida apdrošināšanas sabiedrības iesniegtos grozījumus, tā lēmumā norāda atteikuma iemeslu.

       

  (6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija lēmumu nosūta apdrošināšanas sabiedrībai. Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija atsaka izsniegt atļauju vai noraida apdrošināšanas sabiedrības iesniegtos grozījumus, tā lēmumā norāda atteikuma iemeslu.

   

  11.2 pants. (1) Lai dalībvalsts apdrošinātāja filiāle varētu uzsākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, tā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas paziņojumu, kurā ietverta šā likuma 11.panta otrajā daļā minētā informācija. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju par sabiedrības intereses aizsargājošos likumos ietvertajām prasībām, kuras jāievēro, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.

       

  11.2 pants. (1) Lai dalībvalsts apdrošinātāja filiāle varētu uzsākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, tā iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas paziņojumu, kurā ietverta šā likuma 11.panta otrajā daļā minētā informācija. Divu mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas Finanšu un kapitāla tirgus komisija informē dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūciju par sabiedrības intereses aizsargājošos likumos ietvertajām prasībām, kuras jāievēro, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā.

   

  (2) Dalībvalsts apdrošinātāja filiāle var uzsākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā tūlīt pēc šā panta pirmajā daļā noteiktās informācijas saņemšanas no dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas vai pēc minētajā daļā norādītā divu mēnešu termiņa beigām.

       

  (2) Dalībvalsts apdrošinātāja filiāle var uzsākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā tūlīt pēc šā panta pirmajā daļā noteiktās informācijas saņemšanas no dalībvalsts apdrošinātāja uzraudzības institūcijas vai pēc minētajā daļā norādītā divu mēnešu termiņa beigām.

   

  11.3 pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniegt apdrošināšanas pakalpojumus dalībvalstī, neatverot tajā filiāli, par savu nodomu rakstveidā paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

       

  11.3 pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniegt apdrošināšanas pakalpojumus dalībvalstī, neatverot tajā filiāli, par savu nodomu rakstveidā paziņo Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

   

  (2) Apdrošināšanas sabiedrība paziņojumā norāda šādu informāciju:

  1.  dalībvalsts, kurā apdrošināšanas sabiedrība plāno sniegt apdrošināšanas pakalpojumus;

   2) apdrošināmie riski.

       

  (2) Apdrošināšanas sabiedrība paziņojumā norāda šādu informāciju:

  1) dalībvalsts, kurā apdrošināšanas sabiedrība plāno sniegt apdrošināšanas pakalpojumus;

   2) apdrošināmie riski.

   

  (3) Ja apdrošināšanas sabiedrība plāno veikt transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, tā paziņojumā papildus norāda šādu informāciju:

  1. apdrošināšanas sabiedrības pārstāvis, kurš pilnvarots pieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību izmaksu, un viņa adrese dalībvalstī;

  2) apliecinājums, ka apdrošināšanas sabiedrība ir dalībvalsts transportlīdzekļu biroja vai tam analogas organizācijas un attiecīgā garantijas fonda dalībniece.

       

  (3) Ja apdrošināšanas sabiedrība plāno veikt transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu, tā paziņojumā papildus norāda šādu informāciju:

  1) apdrošināšanas sabiedrības pārstāvis, kurš pilnvarots pieņemt lēmumu par apdrošināšanas atlīdzību izmaksu, un viņa adrese dalībvalstī;

  2) apliecinājums, ka apdrošināšanas sabiedrība ir dalībvalsts transportlīdzekļu biroja vai tam analogas organizācijas un attiecīgā garantijas fonda dalībniece.

   

  (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc šā panta otrajā un trešajā daļā minētās informācijas saņemšanas nosūta dalībvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūcijām, kurās apdrošināšanas sabiedrība plāno sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, šādu informāciju:

  1) apliecinājums, ka apdrošināšanas sabiedrība ievēro maksātspējas normas;

  2) apdrošināšanas veidi, kuros apdrošināšanas sabiedrībai atļauts sniegt apdrošināšanas pakalpojumus;

  3) apdrošināmie riski, kurus apdrošināšanas sabiedrība plāno apdrošināt dalībvalstī;

  4) šā panta trešajā daļā minētā informācija, ja apdrošināšanas sabiedrība plāno veikt transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

       

  (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc šā panta otrajā un trešajā daļā minētās informācijas saņemšanas nosūta dalībvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūcijām, kurās apdrošināšanas sabiedrība plāno sniegt apdrošināšanas pakalpojumus, šādu informāciju:

  1) apliecinājums, ka apdrošināšanas sabiedrība ievēro maksātspējas normas;

  2) apdrošināšanas veidi, kuros apdrošināšanas sabiedrībai atļauts sniegt apdrošināšanas pakalpojumus;

  3) apdrošināmie riski, kurus apdrošināšanas sabiedrība plāno apdrošināt dalībvalstī;

  4) šā panta trešajā daļā minētā informācija, ja apdrošināšanas sabiedrība plāno veikt transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

   

  (5) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc šā panta otrajā un trešajā daļā minētās informācijas saņemšanas pieņem lēmumu par šā panta ceturtajā daļā minētā paziņojuma nenosūtīšanu dalībvalsts uzraudzības institūcijai, tā lēmumu nekavējoties nosūta apdrošināšanas sabiedrībai. Lēmumā norāda atteikuma iemeslu.

  13

  Juridiskais birojs

  mainīt vietām 11.3.panta piektajā daļā vārdus “minētās informācijas” ar vārdiem “minētā paziņojuma”;

  Atbalstīt

  (5) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija 30 dienu laikā pēc šā panta otrajā un trešajā daļā minētā paziņojuma saņemšanas pieņem lēmumu par šā panta ceturtajā daļā minētās informācijas nenosūtīšanu dalībvalsts uzraudzības institūcijai, tā lēmumu nekavējoties nosūta apdrošināšanas sabiedrībai. Lēmumā norāda atteikuma iemeslu.

   

  (6) Apdrošināšanas sabiedrība, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, var uzsākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot tajā filiāli, ar dienu, kad tā saņēmusi Finanšu un kapitāla komisijas paziņojumu par šā panta ceturtajā daļā minētās informācijas nosūtīšanu dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijai.

       

  (6) Apdrošināšanas sabiedrība, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, var uzsākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu dalībvalstī, neatverot tajā filiāli, ar dienu, kad tā saņēmusi Finanšu un kapitāla komisijas paziņojumu par šā panta ceturtajā daļā minētās informācijas nosūtīšanu dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijai.

   

  (7) Ja apdrošināšanas sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus šā panta otrajā un trešajā daļā minētajā informācijā, tā ievēro šā panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteiktās prasības.

  14

  Juridiskais birojs

  papildināt 11.3.panta septītajā daļā pēc vārda “minētajā” ar vārdiem “paziņojumā ietvertajā”.

  Atbalstīt

  (7) Ja apdrošināšanas sabiedrība vēlas izdarīt grozījumus šā panta otrajā un trešajā daļā minētajā paziņojumā ietvertajā informācijā, tā ievēro šā panta ceturtajā, piektajā un sestajā daļā noteiktās prasības.

   

  11.4 pants. (1) Dalībvalsts apdrošinātājs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, var uzsākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, neatverot filiāli, ar dienu, kad tas ir saņēmis attiecīgās dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijas paziņojumu par šā likuma 11.3 panta ceturtajā daļā minētā paziņojuma nosūtīšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

  (2) Ja paziņojumā ietvertajā informācijā ir izdarīti grozījumi, tie Latvijas Republikā stājas spēkā ar dienu, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija saņēmusi attiecīgās dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijas paziņojumu par grozījumiem."

   

   

   

   

   

  11.4 pants. (1) Dalībvalsts apdrošinātājs, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, var uzsākt apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā, neatverot filiāli, ar dienu, kad tas ir saņēmis attiecīgās dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijas paziņojumu par šā likuma 11.3 panta ceturtajā daļā minētā paziņojuma nosūtīšanu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.

  (2) Ja paziņojumā ietvertajā informācijā ir izdarīti grozījumi, tie Latvijas Republikā stājas spēkā ar dienu, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija saņēmusi attiecīgās dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijas paziņojumu par grozījumiem."

  13.pants. (1) Lai saņemtu licenci apdrošināšanas veikšanai, jaunizveidotā apdrošināšanas sabiedrība iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai:

  4) akcionāru sarakstu. Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt papildu ziņas par akcionāriem, lai pārliecinātos par to reputāciju uzņēmējdarbībā un finansiālo stabilitāti;

  12.  13.pantā:

  izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

  "4) to akcionāru sarakstu, kuriem ir būtiska līdzdalība. Ziņas par akcionāriem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz, lai varētu pārliecināties par to reputāciju, finanšu resursu pietiekamību un finansiālo stabilitāti, kā arī lai pārbaudītu akcionāru identitāti. Ja akcionāri ir juridiskas personas, iesniedz arī ziņas par to akcionāriem un īpašniekiem – fiziskām personām. Ja šādu informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija nesaņem vai apdrošināšanas sabiedrība to atsakās sniegt, Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz licenci;";

   

   

   

  12.  13.pantā:

  izteikt pirmās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

  "4) to akcionāru sarakstu, kuriem ir būtiska līdzdalība. Ziņas par akcionāriem Finanšu un kapitāla tirgus komisijai iesniedz, lai varētu pārliecināties par to reputāciju, finanšu resursu pietiekamību un finansiālo stabilitāti, kā arī lai pārbaudītu akcionāru identitāti. Ja akcionāri ir juridiskas personas, iesniedz arī ziņas par to akcionāriem un īpašniekiem – fiziskām personām. Ja šādu informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija nesaņem vai apdrošināšanas sabiedrība to atsakās sniegt, Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz licenci;";

  8) darbības uzsākšanai nepieciešamo izdevumu aprēķinu un informāciju par līdzekļu avotiem (organizatorisko fondu) šo izdevumu segšanai. No organizatoriskā fonda sedzami izdevumi pirmajos trijos darbības gados. Finansu un kapitāla tirgus komisija, novērtējusi apdrošināšanas sabiedrības iesniegtos datus par plānotajiem izdevumiem un ieņēmumiem pirmajos trijos darbības gados, nosaka organizatoriskā fonda minimālo apmēru, kuru var mainīt, ja netiek pildīts darbības plāns;

  izslēgt pirmās daļas 8.punkta pirmajā teikumā vārdus "(organizatorisko fondu)";

  izslēgt pirmās daļas 8.punkta otro un trešo teikumu;

       

  izslēgt pirmās daļas 8.punkta pirmajā teikumā vārdus "(organizatorisko fondu)";

  izslēgt pirmās daļas 8.punkta otro un trešo teikumu;

   

  papildināt pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

  "10) iekšējās kontroles sistēmas pamatelementu aprakstu un iekšējās kontroles sistēmas politikas pamatprincipu un procedūras aprakstu:

  a) apdrošināšanas sabiedrības organizatoriskā struktūra ar skaidri norādītu tās vadītāju pilnvaru un pienākumu sadali, struktūrvienību uzdevumiem un to vadītāju pienākumiem,

  b) grāmatvedības politikas un uzskaites organizācijas galvenie principi,

  c) finanšu risku pārvaldīšanas politika,

  d) vadības informācijas sistēmas apraksts,

  e) informācijas sistēmu aizsardzības noteikumi,

  f) iekšējās revīzijas sistēmas apraksts,

  g) neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūra,

  h) šā likuma 29.1 pantā noteiktā procedūra.";

       

  papildināt pirmo daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

  "10) iekšējās kontroles sistēmas pamatelementu aprakstu un iekšējās kontroles sistēmas politikas pamatprincipu un procedūras aprakstu:

  a) apdrošināšanas sabiedrības organizatoriskā struktūra ar skaidri norādītu tās vadītāju pilnvaru un pienākumu sadali, struktūrvienību uzdevumiem un to vadītāju pienākumiem,

  b) grāmatvedības politikas un uzskaites organizācijas galvenie principi,

  c) finanšu risku pārvaldīšanas politika,

  d) vadības informācijas sistēmas apraksts,

  e) informācijas sistēmu aizsardzības noteikumi,

  f) iekšējās revīzijas sistēmas apraksts,

  g) neparastu un aizdomīgu finanšu darījumu identifikācijas procedūra,

  h) šā likuma 29.1 pantā noteiktā procedūra.";

  (3)  Apdrošinātājs, kurš vēlas saņemt licenci palīdzības apdrošināšanai, iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai informāciju par savā rīcībā esošajiem līdzekļiem un noslēgtajiem līgumiem, kas nodrošina palīdzības sniegšanu apdrošinātajam atbilstoši uzņemtajām saistībām šajā apdrošināšanas veidā.

  aizstāt trešajā daļā vārdus "Apdrošinātājs, kurš" ar vārdiem "Apdrošināšanas sabiedrība, kura".

       

  aizstāt trešajā daļā vārdus "Apdrošinātājs, kurš" ar vārdiem "Apdrošināšanas sabiedrība, kura";

   

   

     

  15

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Papildināt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 13. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(4) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliecinājumu, ka apdrošināšanas sabiedrība ir transportlīdzekļu biroja un garantijas fonda dalībniece.".

  Atblastīt

  papildināt ar ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(4) Apdrošināšanas sabiedrība, kura vēlas saņemt licenci sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšanai, iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai rakstveida apliecinājumu, ka apdrošināšanas sabiedrība ir transportlīdzekļu biroja un garantijas fonda dalībniece.".

  15.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus komisija var atteikties izsniegt licenci apdrošināšanas veikšanai šādos gadījumos:

  1) apdrošināšana nav ekonomiski pamatota;

  13. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  "(1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz licenci apdrošināšanas veikšanai, ja:

  1) apdrošināšana nav ekonomiski pamatota;

       

  13. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  "(1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija neizsniedz licenci apdrošināšanas veikšanai, ja:

  1) apdrošināšana nav ekonomiski pamatota;

  2) netiek ievērotas šā likuma 20., 21. un 23.panta prasības;

  2) pretendenta ciešas attiecības ar trešajām personām var apdraudēt tā stabilitāti un ierobežot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tiesības veikt uzraudzības funkcijas;

  16

  Juridiskais birojs

  Aizstāt likumprojekta 13.pantā (likuma 15.panta pirmās daļas 2.punktā) vārdu “tiesības” ar vārdu “iespējas”.

  Atbalstīt

  2) pretendenta ciešas attiecības ar trešajām personām var apdraudēt tā stabilitāti un ierobežot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas iespējas veikt uzraudzības funkcijas;

  3) sabiedrības akcionāru reputācija uzņēmējdarbībā un finansiālā stabilitāte ir apšaubāma;

  4) uzņēmējsabiedrības darbība neatbilst šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām.

  3) citas valsts likumi un citi normatīvie akti, kas attiecas uz personām, kurām ir ciešas attiecības ar pretendentu, ierobežo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tiesības veikt uzraudzības funkcijas;

  4) pretendenta iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

  5) viena vai vairākas no šā likuma 20. un 23.pantā minētajām personām neatbilst likumā noteiktajām prasībām;

       

  3) citas valsts likumi un citi normatīvie akti, kas attiecas uz personām, kurām ir ciešas attiecības ar pretendentu, ierobežo Finanšu un kapitāla tirgus komisijas tiesības veikt uzraudzības funkcijas;

  4) pretendenta iesniegtie dokumenti satur nepatiesas vai nepilnīgas ziņas;

  5) viena vai vairākas no šā likuma 20. un 23.pantā minētajām personām neatbilst likumā noteiktajām prasībām;

   

   

   

  6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka finanšu līdzekļi, kuri ieguldīti pamatkapitālā vai organizatoriskā fondā, iegūti neparastos vai aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve;

  17

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Izslēgt likumprojekta 13. pantā (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 15. panta pirmās daļas 6. punktā) vārdus "vai organizatoriskā fondā".

  Atbalstīt

  6) Finanšu un kapitāla tirgus komisija konstatē, ka finanšu līdzekļi, kuri ieguldīti pamatkapitālā, iegūti neparastos vai aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve;

   

   

   

  7) nav iespējams pārliecināties par pretendenta akcionāru un to īpašnieku identitāti, nevainojamo reputāciju un finansiālo stabilitāti;

  8) pretendenta organizatoriskās struktūras dēļ nav iespējama tā uzraudzība;

  9) pretendenta plānotā darbība neatbilst šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  10) tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns."

   

   

   

   

  7) nav iespējams pārliecināties par pretendenta akcionāru un to īpašnieku identitāti, nevainojamo reputāciju un finansiālo stabilitāti;

  8) pretendenta organizatoriskās struktūras dēļ nav iespējama tā uzraudzība;

  9) pretendenta plānotā darbība neatbilst šajā likumā un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

  10) tiek īstenots finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāns."

  16.pants. Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci apdrošināšanas veikšanai šādos gadījumos:

  4) apdrošinātājs būtiski pārkāpj citus likumus un normatīvos aktus, kas regulē uzņēmējdarbību;

  14.  16.pantā:

  aizstāt 4.punktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību";

   

   

  14.  16.pantā:

  aizstāt 4.punktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību";

   

   

   

   

  papildināt pantu ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

  "8) apdrošinātājs nepilda šā likuma 13.panta pirmās daļas 9.punktā minēto darbības plānu, neievēro šo likumu, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normatīvo noteikumu un rīkojumu prasības, kuras tam tika noteiktas licences saņemšanai;

  9) apdrošinātājs vairāk nekā divus mēnešus pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas brīdinājuma par licences anulēšanu labprātīgi un pilnā apmērā nav veicis maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā."

  18

  Juridiskais birojs

  Aizstāt likumprojekta 14.pantā (8. punktā) vārdus “šo likumu” ar vārdiem ”citus šā likuma noteikumus”.

  Atbalstīt

  papildināt ar 8. un 9.punktu šādā redakcijā:

  "8) apdrošinātājs nepilda šā likuma 13.panta pirmās daļas 9.punktā minēto darbības plānu, neievēro citus šā likuma noteikumus, kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisijas izdoto normatīvo noteikumu un rīkojumu prasības, kuras tam tika noteiktas licences saņemšanai;

  9) apdrošinātājs vairāk nekā divus mēnešus pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas brīdinājuma par licences anulēšanu labprātīgi un pilnā apmērā nav veicis maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā."

  18.pants.

  (3) Bez Finansu un kapitāla tirgus komisijas iepriekšējas rakstveida atļaujas aizliegts veikt apdrošinātāja reorganizāciju, pārreģistrējot to par citu uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību), kas neveic apdrošināšanu. Finansu un kapitāla tirgus komisija atļauju izsniedz, ja apdrošināšanas akciju sabiedrība ir izpildījusi visas apdrošināšanas līgumos paredzētās saistības.

  15.  18.panta trešajā daļā aizstāt vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdu "komercsabiedrību".

       

  15.  18.panta trešajā daļā aizstāt vārdus "uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību)" ar vārdu "komercsabiedrību".

  19.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus komisijai, apturot vai anulējot licenci apdrošināšanas veikšanai, ir tiesības noteikt, ka apdrošinātājs jebkuras izmaksas izdara tikai pēc saskaņošanas ar Finansu un kapitāla tirgus komisiju.

  16. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  "(1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija, apturot vai anulējot licenci apdrošināšanas veikšanai, ir tiesīga ierobežot apdrošinātāja rīcību ar tā aktīviem, izmaksu veikšanu un jaunu saistību uzņemšanos."

       

  16. Izteikt 19.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

  "(1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija, apturot vai anulējot licenci apdrošināšanas veikšanai, ir tiesīga ierobežot apdrošinātāja rīcību ar tā aktīviem, izmaksu veikšanu un jaunu saistību uzņemšanos."

   

   

  20.pants. (1) Par apdrošināšanas akciju sabiedrības un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, direktoru rīkotāju likuma "Par akciju sabiedrībām" izpratnē, galveno grāmatvedi, revīzijas komisijas priekšsēdētāju un locekli, kā arī filiāles vadītāju var būt persona, kurai:

  1) ir pietiekama kompetence finansu vadības jautājumos;

  2) ir atbilstoša izglītība un profesionālā pieredze;

  3) ir nevainojama reputācija uzņēmējdarbībā;

  4) ar tiesas spriedumu nav atņemtas tiesības veikt uzņēmējdarbību.

  (2) Pirms šā panta pirmajā daļā minētās personas sāk pildīt savus pienākumus, apdrošinātājs par to informē Finansu un kapitāla tirgus komisiju.

  17.  20.pantā:

  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

  "(1) Par apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju (sabiedrības kontrolieri), nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju, galveno aktuāru, kā arī personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vārdā, rada apdrošinātājam civiltiesiskas saistības, var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

  1. ir iekšzemes nodokļu maksātājs (rezidents);
  2. ir pietiekami kompetenta jomā, par kuru tā atbildīga, nodrošinot, ka apdrošināšanas sabiedrības valde tiek izveidota tā, lai apdrošināšanas sabiedrība būtu spējīga pastāvīgi, profesionāli, kvalitatīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām veikt apdrošināšanu;
  3. ir nepieciešamā izglītība un ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze attiecīgajā jomā;
  4. nevainojama reputācija;

  5) tai nav atņemtas un nav bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību.";

   

   

  17.  20.pantā:

  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

  "(1) Par apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju (sabiedrības kontrolieri), nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju, galveno aktuāru, kā arī personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vārdā, rada apdrošinātājam civiltiesiskas saistības, var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

  1. ir iekšzemes nodokļu maksātājs (rezidents);
  2. ir pietiekami kompetenta jomā, par kuru tā atbildīga, nodrošinot, ka apdrošināšanas sabiedrības valde tiek izveidota tā, lai apdrošināšanas sabiedrība būtu spējīga pastāvīgi, profesionāli, kvalitatīvi un atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām veikt apdrošināšanu;
  3. ir nepieciešamā izglītība un ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze attiecīgajā jomā;
  4. nevainojama reputācija;

  5) tai nav atņemtas un nav bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību.";

  (3) Finansu un kapitāla tirgus komisija ierosina šā panta pirmajā daļā minēto personu atcelšanu no amata (pārvēlēšanu), ja tās neatbilst šā panta pirmās daļas un šā likuma 21.panta prasībām.

  izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

  "(3) Apdrošinātāja pienākums ir pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļā minēto personu, ja tiek konstatēta tās neatbilstība amatam, tās rīcība ir kaitējusi apdrošinātāja finansiālajai stabilitātei vai radījusi situācijas, kas var apdraudēt apdrošinātāja finansiālo stabilitāti vai apdrošinājuma ņēmēju intereses, kā arī ja tā neatbilst šā panta pirmajā daļā un šā likuma 21.pantā noteiktajām prasībām."

  19

  Juridiskais birojs

  Aizstāt likumprojekta 17.pantā (likuma 20.panta trešajā daļā) vārdu “situācijas” ar vārdu “situāciju”.

  Atbalstīt

  izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

  "(3) Apdrošinātāja pienākums ir pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļā minēto personu, ja tiek konstatēta tās neatbilstība amatam, tās rīcība ir kaitējusi apdrošinātāja finansiālajai stabilitātei vai radījusi situāciju, kas var apdraudēt apdrošinātāja finansiālo stabilitāti vai apdrošinājuma ņēmēju intereses, kā arī ja tā neatbilst šā panta pirmajā daļā un šā likuma 21.pantā noteiktajām prasībām."

  21.pants. Par apdrošināšanas akciju sabiedrības un savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, direktoru rīkotāju likuma "Par akciju sabiedrībām" izpratnē, galveno grāmatvedi, galveno aktuāru, revīzijas komisijas priekšsēdētāju un locekli, kā arī filiāles vadītāju nevar būt persona:

  18.  21.pantā:

  izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

  "Par apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju (sabiedrības kontrolieri), galveno aktuāru, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju, kā arī par tādu personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vārdā, rada apdrošinātājam civiltiesiskas saistības, nevar būt persona:";

       

  18.  21.pantā:

  izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

  "Par apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētāju, valdes locekli, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītāju (sabiedrības kontrolieri), galveno aktuāru, nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītāju, kā arī par tādu personu, kas, pieņemot būtiskus lēmumus apdrošinātāja vārdā, rada apdrošinātājam civiltiesiskas saistības, nevar būt persona:";

  1) kura ir notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, arī ļaunprātīgu bankrotu;

  2) kura ir notiesāta par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvota no soda izciešanas sakarā ar noilgumu, apžēlošanu vai amnestiju;

  3) pret kuru ierosinātā krimināllieta par tīša nozieguma izdarīšanu ir izbeigta sakarā ar noilgumu vai amnestiju.

   

  20

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Aizstāt 21.panta 1., 2. un 3.punktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”.

  Atbalstīt

  aizstāt 1., 2. un 3.punktā vārdu “nozieguma” ar vārdiem “noziedzīga nodarījuma”;

   

  papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

  "4) kura saukta pie kriminālatbildības par tīša nozieguma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta bez reabilitācijas.";

  21

   

   

   

   

   

  22

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Juridiskais birojs

  Likumprojekta 18.pantā (likuma 21.pantā):

  aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdus “bez reabilitācijas” ar vārdiem “uz nereabilitējoša pamata”;

  Juridiskais birojs

  ierosinām vienlaikus apsvērt, vai pirmās daļas 4.punktā vārds “noziegums” (attiecīgā locījumā) nebūtu aizstājams ar vārdiem “noziedzīgs nodarījums” (attiecīgā locījumā), kā arī to, vai nebūtu līdzīgi grozāmi (aizstājot vārdu “noziegums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “noziedzīgs nodarījums” (attiecīgā locījumā)) arī likuma 21.panta pirmās daļas 1., 2., 3. punkts;

  Atbalstīt

   

   

   

   

   

  Atbalstīt

   

   

   

   

   

   

   

   

  papildināt pantu ar 4.punktu šādā redakcijā:

  "4) kura saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, bet krimināllieta pret to izbeigta uz nereabilitējoša pamata.";

   

   

  papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

  "(2) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja pienākums ir pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļa minētās personas, ja uz tām var attiecināt šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktu."

       

  papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

  "(2) Apdrošināšanas sabiedrības vai nedalībvalsts apdrošinātāja pienākums ir pašam vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļa minētās personas, ja uz tām var attiecināt šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punktu.";

     

  23

  Juridiskais birojs

  papildināt pantu ar tekstu šādā redakcijā;

  “uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu”.

  Atbalstīt

  uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

  22.pants. Par apdrošināšanas akciju sabiedrības padomes priekšsēdētāju un padomes locekli var būt persona, kura atbilst šā likuma 20.panta pirmās daļas 1., 3. un 4.punkta un 21.panta prasībām.

  19. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

  "22.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētājs un padomes loceklis var būt persona, kura atbilst šā likuma 20.panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētajām prasībām. Apdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētājs un padomes loceklis nevar būt persona, uz kuru attiecināms šā likuma 21.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punkts.

  (2) Akcionāru (biedru) sapulces pienākums ir pašai vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļā minēto personu, ja tiek konstatēta tās neatbilstība amatam, tās rīcība ir kaitējusi apdrošinātāja finansiālajai stabilitātei vai radījusi situāciju, kas var apdraudēt apdrošinātāja finansiālo stabilitāti vai apdrošinājuma ņēmēju intereses, kā arī ja tā neatbilst šajā pantā noteiktajām prasībām."

       

  19. Izteikt 22.pantu šādā redakcijā:

  "22.pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētājs un padomes loceklis var būt persona, kura atbilst šā likuma 20.panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētajām prasībām. Apdrošināšanas sabiedrības padomes priekšsēdētājs un padomes loceklis nevar būt persona, uz kuru attiecināms šā likuma 21.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 4.punkts.

  (2) Akcionāru (biedru) sapulces pienākums ir pašai vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata šā panta pirmajā daļā minēto personu, ja tiek konstatēta tās neatbilstība amatam, tās rīcība ir kaitējusi apdrošinātāja finansiālajai stabilitātei vai radījusi situāciju, kas var apdraudēt apdrošinātāja finansiālo stabilitāti vai apdrošinājuma ņēmēju intereses, kā arī ja tā neatbilst šajā pantā noteiktajām prasībām."

  23.pants. Apdrošinātājs, kas veic dzīvības apdrošināšanu, nodarbina galveno aktuāru, kura kvalifikācijas minimālās prasības nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija.

  20. Papildināt 23.pantu aiz vārdiem "dzīvības apdrošināšanu" ar vārdiem "un jebkura veida civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu".

       

  20. Papildināt 23.pantu aiz vārdiem "dzīvības apdrošināšanu" ar vārdiem "un jebkura veida civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu".

  24.pants. Tikai ar Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju apdrošinātājs var:

  1) palielināt vai samazināt savu pamatkapitālu;

  21.  24.pantā:

  izslēgt 1.punktu;

       

  21.  24.pantā:

  izslēgt 1.punktu;

  2) atļaut valdes priekšsēdētājam, vietniekam, direktoram rīkotājam likuma "Par akciju sabiedrībām" izpratnē, galvenajam grāmatvedim, galvenajam aktuāram, revīzijas komisijas priekšsēdētājam  sākt pildīt savus pienākumus;

  izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

  "2) atļaut apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētājam, valdes priekšsēdētāja vietniekam, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītājam (sabiedrības kontrolierim), nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītājam un galvenajam aktuāram sākt pildīt savus pienākumus;";

       

  izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

  "2) atļaut apdrošināšanas sabiedrības valdes priekšsēdētājam, valdes priekšsēdētāja vietniekam, iekšējā audita (revīzijas) dienesta vadītājam (sabiedrības kontrolierim), nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles vadītājam un galvenajam aktuāram sākt pildīt savus pienākumus;";

  4) mainīt savu juridisko adresi;

  5) mainīt savu nosaukumu;

  6) izdarīt grozījumus statūtos;

  izslēgt 4., 5. un 6.punktu.

       

  izslēgt 4., 5. un 6.punktu.

  25.pants. (1) Apdrošinātājs visus apdrošināšanas polišu paraugus un to labojumus reģistrē Finansu un kapitāla tirgus komisijas polišu reģistrā. Polišu reģistrācijas kārtību nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija.

  (2) Fiziskajām personām piedāvājamo apdrošināšanas polišu paraugus apdrošinātājs pirms apdrošināšanas uzsākšanas saskaņo ar Finansu un kapitāla tirgus komisiju.

  (3) Ja Finansu un kapitāla tirgus komisija konstatē apdrošināšanas polišu paraugu neatbilstību normatīvo aktu prasībām, tā ir tiesīga pārtraukt šādu polišu pārdošanu.

  22. Izslēgt 25.pantu.

       

  22. Izslēgt 25.pantu.

  26.pants. (1) Ikviena fiziskā un juridiskā persona, ja tā vēlas tieši vai netieši iegūt būtisku līdzdalību apdrošināšanas akciju sabiedrībā, tas ir, 10 procentus un vairāk no apdrošinātāja pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, iepriekš saņem Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.

  (2) Ja akcionārs vēlas palielināt savu būtisko līdzdalību, pārsniedzot 10, 20, 33 vai 50 procentus no apdrošinātāja pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, tas iepriekš saņem Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauju.

  (3) Ja akcionārs vēlas samazināt savu būtisko līdzdalību, tas iepriekš informē par to Finansu un kapitāla tirgus komisiju.

  (4) Finansu un kapitāla tirgus komisija mēneša laikā no dienas, kad ir saņemts iesniegums par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu, atļauj personai iegūt būtisku līdzdalību vai to palielināt vai, ja persona neatbilst šā likuma prasībām, to atsaka.

  (5) Finansu un kapitāla tirgus komisija, lemjot par būtiskas līdzdalības iegūšanas vai palielināšanas atļaujas izsniegšanu, izvērtē pieprasītāja reputāciju uzņēmējdarbībā un finansiālo stāvokli.

  23.  26.pantā:

  izteikt pirmo, otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(1) Ikviena persona, ja tā vēlas iegūt būtisku līdzdalību apdrošināšanas akciju sabiedrībā, par to iepriekš informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, norādot līdzdalības apmēru.

  (2) Ja persona vēlas palielināt savu būtisko līdzdalību, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no apdrošināšanas akciju sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, vai apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitasuzņēmumu, attiecīgā persona par to iepriekš informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, norādot līdzdalības apmēru.

  (3) Ja persona vēlas tieši vai netieši izbeigt būtisku līdzdalību apdrošināšanas akciju sabiedrībā, tā iepriekš informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju, norādot saglabāto apdrošināšanas akciju sabiedrības pamatkapitāla daļu vai balsstiesīgo akciju skaitu. Ja persona vēlas samazināt savu būtisko līdzdalību un tā ir mazāka par 20, 33 vai 50 procentiem no apdrošināšanas akciju sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai apdrošināšanas akciju sabiedrība pārstāj būt šīs personas meitasuzņēmums, tā iepriekš informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

  (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas par būtiskas līdzdalības iegūšanu vai palielināšanu, kā arī pēc pieprasītāja reputācijas un finansiālā stāvokļa izvērtēšanas ir tiesības aizliegt vai pieprasīt pārtraukt šādu būtisku ietekmi un attiecīgajai personai atņemt balsstiesības.";

  izslēgt piekto daļu.

  24

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Izteikt likumprojekta 23. pantu (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 26. pantu) šādā redakcijā:

  "26. pants. (1) Ikviena persona, ja tā vēlas iegūt būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, par to iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Iesniegumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

  (2) Ja persona vēlas palielināt savu būtisko līdzdalību, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, vai apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību, tā par šādu lēmumu iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Iesniegumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

  (3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts šā panta pirmajā un otrajā daļā minētais iesniegums, izvērtē personas reputāciju, finansiālo stāvokli un, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzskata, ka šādas būtiskās līdzdalības iegūšana vai palielināšana nenodrošinās finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu apdrošināšanas sabiedrības vadību, jo persona neatbilst apdrošināšanas sabiedrību akcionāriem likumā noteiktajām prasībām, tā nepiekrīt būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai un nekavējoties par šādu savu lēmumu paziņo attiecīgajai personai un apdrošināšanas sabiedrībai.

  (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par šajā pantā minētajām personām, lai spriestu par to reputāciju un finanšu stāvokli.".

  Atbalstīt

  23. Izteikt likuma 26. pantu šādā redakcijā:

  "26. pants. (1) Ikviena persona, ja tā vēlas iegūt būtisku līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, par to iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Iesniegumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

  (2) Ja persona vēlas palielināt savu būtisko līdzdalību, sasniedzot vai pārsniedzot 20, 33 vai 50 procentus no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita, vai apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību, tā par šādu lēmumu iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Iesniegumā norāda iegūstamo līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

  (3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija triju mēnešu laikā no dienas, kad saņemts šā panta pirmajā un otrajā daļā minētais iesniegums, izvērtē personas reputāciju, finansiālo stāvokli un, ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzskata, ka šādas būtiskās līdzdalības iegūšana vai palielināšana nenodrošinās finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu apdrošināšanas sabiedrības vadību, jo persona neatbilst apdrošināšanas sabiedrību akcionāriem likumā noteiktajām prasībām, tā nepiekrīt būtiskas līdzdalības iegūšanai vai palielināšanai un nekavējoties par šādu savu lēmumu paziņo attiecīgajai personai un apdrošināšanas sabiedrībai.

  (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt papildu informāciju par šajā pantā minētajām personām, lai spriestu par to reputāciju un finanšu stāvokli.".

  27.pants. Ja akciju ieguvei ir bijusi nepieciešama Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļauja, bet persona tās ir ieguvusi bez minētās atļaujas, šo akciju balsstiesības nevar izmantot un akcionāru pilnsapulces lēmumi, kas pieņemti, izmantojot šo akciju balsstiesības, nav spēkā.

  28.pants. (1) Apdrošinātājs nekavējoties informē Finansu un kapitāla tirgus komisiju par izmaiņām pamatkapitāla un balsstiesīgo akciju kapitāla sadalījumā, kas pārsniedz 10, 20, 33, 50 procentus un vairāk no apdrošinātāja pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

  (2) Apdrošinātājs līdz ar gada pārskatu iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai visu to akcionāru sarakstu, kuriem pieder 10 procenti un vairāk no apdrošinātāja pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.

  24. Izteikt 27. un 28.pantu šādā redakcijā:

  "27.pants. (1) Ja netiek ievērotas šā likuma 26.panta pirmajā vai otrajā daļā minētās prasības, persona, kas ieguvusi būtisku līdzdalību apdrošināšanas akciju sabiedrībā, nevar izmantot šo akciju balsstiesības.

  (2) Ja būtisku līdzdalību ieguvušo personu ietekme apdraud vai var apdraudēt apdrošināšanas akciju sabiedrības darbību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt pārtraukt šādu ietekmi un attiecīgajām personām atņemt balsstiesības.

  28.pants. (1) Apdrošināšanas akciju sabiedrība nekavējoties, tiklīdz tas ir kļuvis zināms, informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par šā likuma 26.pantā minēto būtiskās līdzdalības iegūšanu, palielināšanu, samazināšanu vai izbeigšanu.

  (2) Apdrošināšanas akciju sabiedrība, iesniedzot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai gada pārskatu, iesniedz arī visu akcionāru un to personu sarakstu, kurām pieder būtiska līdzdalība apdrošināšanas akciju sabiedrībā, norādot līdzdalības apmēru."

  25

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Izteikt likumprojekta 24. pantu (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 27. un 28. pantu) šādā redakcijā:

  "27. pants. Izvērtējot šā likuma 26. panta pirmajā un otrajā daļā minētos iesniegumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijām, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalībvalstī reģistrēts apdrošinātājs vai dalībvalstī reģistrēta apdrošinātāja mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalstī reģistrētu apdrošinātāju, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.

  28. pants. Ja persona vēlas izbeigt savu būtisko līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, tā par šādu lēmumu iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Paziņojumā norāda personai paliekošo apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla daļu vai balsstiesīgo akciju skaitu procentos. Ja persona vēlas samazināt savu būtisko līdzdalību zem 20, 33 vai 50 procentiem no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai apdrošināšanas sabiedrība pārstāj būt šīs personas meitas sabiedrība, tā par šādu lēmumu iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai.".

  Atbalstīt

  24. Izteikt 27. un 28.pantu šādā redakcijā:

  "27. pants. Izvērtējot šā likuma 26. panta pirmajā un otrajā daļā minētos iesniegumus, Finanšu un kapitāla tirgus komisija konsultējas ar dalībvalsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijām, ja būtiskas līdzdalības ieguvējs ir dalībvalstī reģistrēts apdrošinātājs vai dalībvalstī reģistrēta apdrošinātāja mātes sabiedrība, vai persona, kas kontrolē dalībvalstī reģistrētu apdrošinātāju, un ja, attiecīgajai personai iegūstot vai palielinot būtisku līdzdalību, apdrošināšanas sabiedrība kļūst par šīs personas meitas sabiedrību vai nonāk tās kontrolē.

  28. pants. Ja persona vēlas izbeigt savu būtisko līdzdalību apdrošināšanas sabiedrībā, tā par šādu lēmumu iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai. Paziņojumā norāda personai paliekošo apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla daļu vai balsstiesīgo akciju skaitu procentos. Ja persona vēlas samazināt savu būtisko līdzdalību zem 20, 33 vai 50 procentiem no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai apdrošināšanas sabiedrība pārstāj būt šīs personas meitas sabiedrība, tā par šādu lēmumu iepriekš rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai."

   

   

     

  26

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Papildināt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu ar 28.1 pantu šādā redakcijā:

  "28.1pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība nekavējoties, tiklīdz par to uzzinājusi, rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, par ikvienas personas būtiskas līdzdalības iegūšanu, palielināšanu vai samazināšanu. Iesniegumā norāda attiecīgās personas līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai informāciju par būtiskās līdzdalības izbeigšanu.

  (2) Apdrošināšanas sabiedrība, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai gada pārskatu, vienlaikus iesniedz arī visu to akcionāru sarakstu, kuriem pieder būtiska līdzdalība apdrošināšanas sabiedrībā. Tajā norāda saskaņā ar likumu akcionāru sapulcei sagatavojamajā akcionāru sarakstā ietveramo informāciju un attiecīgo akcionāru būtiskas līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.".

  Atbalstīt

  25. Papildināt likumu ar 28.1 pantu šādā redakcijā:

  "28.1pants. (1) Apdrošināšanas sabiedrība nekavējoties, tiklīdz par to uzzinājusi, rakstveidā paziņo, iesniedzot iesniegumu Finanšu un kapitāla tirgus komisijai, par ikvienas personas būtiskas līdzdalības iegūšanu, palielināšanu vai samazināšanu. Iesniegumā norāda attiecīgās personas līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita vai informāciju par būtiskās līdzdalības izbeigšanu.

  (2) Apdrošināšanas sabiedrība, likumā noteiktajā kārtībā iesniedzot Finanšu un kapitāla tirgus komisijai gada pārskatu, vienlaikus iesniedz arī visu to akcionāru sarakstu, kuriem pieder būtiska līdzdalība apdrošināšanas sabiedrībā. Tajā norāda saskaņā ar likumu akcionāru sapulcei sagatavojamajā akcionāru sarakstā ietveramo informāciju un attiecīgo akcionāru būtiskas līdzdalības apmēru procentos no apdrošināšanas sabiedrības pamatkapitāla vai balsstiesīgo akciju skaita.".

     

  27

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Papildināt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu ar 28.2 pantu šādā redakcijā:

  "28.2pants. (1) Ja būtisku līdzdalību ieguvušo personu ietekme uz apdrošināšanas sabiedrību apdraud vai var apdraudēt tās finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasa nekavējoties pārtraukt šādu ietekmi, kā arī, ja tas nepieciešams, pieprasa apdrošināšanas sabiedrības valdes vai kāda valdes locekļa atsaukšanu vai aizliedz izmantot visu to akciju balsstiesības, kuras pieder attiecīgajām būtisku līdzdalību ieguvušajām personām.

  (2) Ja persona nav izpildījusi šā likuma 26. panta pirmās vai otrās daļas prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija piemēro šā likuma 28.2 pantā minētos tiesību ierobežojumus.

  (3) Ja persona, neievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas aizliegumu, iegūst vai palielina būtisku līdzdalību, tai nav tiesību izmantot visu tai piederošo akciju balsstiesības, kā arī akcionāru sapulces lēmumi, kas pieņemti, izmantojot šo akciju balsstiesības, nav spēkā no to pieņemšanas brīža un uz to pamata nedrīkst izdarīt ierakstus komercreģistrā un citos publiskos reģistros.".

  Atbalstīt

  26. Papildināt likumu ar 28.2 pantu šādā redakcijā:

  "28.2pants. (1) Ja būtisku līdzdalību ieguvušo personu ietekme uz apdrošināšanas sabiedrību apdraud vai var apdraudēt tās finansiāli stabilu, piesardzīgu un normatīvajiem aktiem atbilstošu vadību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieprasa nekavējoties pārtraukt šādu ietekmi, kā arī, ja tas nepieciešams, pieprasa apdrošināšanas sabiedrības valdes vai kāda valdes locekļa atsaukšanu vai aizliedz izmantot visu to akciju balsstiesības, kuras pieder attiecīgajām būtisku līdzdalību ieguvušajām personām.

  (2) Ja persona nav izpildījusi šā likuma 26. panta pirmās vai otrās daļas prasības, Finanšu un kapitāla tirgus komisija piemēro šā likuma 28.2 pantā minētos tiesību ierobežojumus.

  (3) Ja persona, neievērojot Finanšu un kapitāla tirgus komisijas aizliegumu, iegūst vai palielina būtisku līdzdalību, tai nav tiesību izmantot visu tai piederošo akciju balsstiesības, kā arī akcionāru sapulces lēmumi, kas pieņemti, izmantojot šo akciju balsstiesības, nav spēkā no to pieņemšanas brīža un uz to pamata nedrīkst izdarīt ierakstus komercreģistrā un citos publiskos reģistros.".

     

  28

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Papildināt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu ar 28.3 pantu šādā redakcijā:

  "28.3 pants. Nosakot personas netiešā ceļā iegūtās līdzdalības apmēru apdrošināšanas sabiedrībā, ņem vērā šādas personas iegūtās balsstiesības apdrošināšanas sabiedrībā:

  1) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras šīs personas uzdevumā ieguvušas trešās personas savā vārdā;

  2) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras ieguvusi tāda komercsabiedrība, kas atrodas šīs personas kontrolē;

  3) balsstiesības, kas noteiktas personas noslēgtajā rakstveida līgumā ar trešajām personām par ilgstošu vai sistemātisku kopīgu rīcību attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrības pārvaldi;

  4) trešajām personām piederošas balsstiesības, kuras personai vai komercsabiedrībai, kas atrodas šīs personas kontrolē, saskaņā ar rakstveida līgumu ir tiesības izmantot noteiktu termiņu vai bez termiņa ierobežojuma par atlīdzību vai bez tās;

  5) balsstiesības, kas izriet no personas turējumā nodotajām akcijām, kuras persona ir tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem bez atsevišķa uzdevuma saņemšanas no personas, kurai pieder akcijas;

  6) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona nodevusi trešajām personām kā nodrošinājumu, nezaudējot no tām izrietošās balsstiesības;

  7) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona ir tiesīga iegūt saskaņā ar rakstveida līgumu, kura izpilde atkarīga tikai no šīs pašas personas;

  8) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona ir ieguvusi to aizņemšanās, atpakaļpirkuma vai līdzīgos darījumos;

  9) balsstiesības, kas izriet no jebkurā citā netiešā veidā personas iegūtajām akcijām.".

  Atbalstīt

  27. Papildināt likumu ar 28.3 pantu šādā redakcijā:

  "28.3 pants. Nosakot personas netiešā ceļā iegūtās līdzdalības apmēru apdrošināšanas sabiedrībā, ņem vērā šādas personas iegūtās balsstiesības apdrošināšanas sabiedrībā:

  1) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras šīs personas uzdevumā ieguvušas trešās personas savā vārdā;

  2) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras ieguvusi tāda komercsabiedrība, kas atrodas šīs personas kontrolē;

  3) balsstiesības, kas noteiktas personas noslēgtajā rakstveida līgumā ar trešajām personām par ilgstošu vai sistemātisku kopīgu rīcību attiecībā uz apdrošināšanas sabiedrības pārvaldi;

  4) trešajām personām piederošas balsstiesības, kuras personai vai komercsabiedrībai, kas atrodas šīs personas kontrolē, saskaņā ar rakstveida līgumu ir tiesības izmantot noteiktu termiņu vai bez termiņa ierobežojuma par atlīdzību vai bez tās;

  5) balsstiesības, kas izriet no personas turējumā nodotajām akcijām, kuras persona ir tiesīga izmantot pēc saviem ieskatiem bez atsevišķa uzdevuma saņemšanas no personas, kurai pieder akcijas;

  6) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona nodevusi trešajām personām kā nodrošinājumu, nezaudējot no tām izrietošās balsstiesības;

  7) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona ir tiesīga iegūt saskaņā ar rakstveida līgumu, kura izpilde atkarīga tikai no šīs pašas personas;

  8) balsstiesības, kas izriet no akcijām, kuras persona ir ieguvusi to aizņemšanās, atpakaļpirkuma vai līdzīgos darījumos;

  9) balsstiesības, kas izriet no jebkurā citā netiešā veidā personas iegūtajām akcijām.".

   

   

   

  25. Papildināt III nodaļu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

  "29.1 pants. Apdrošinātāja pienākums ir rakstveidā izstrādāt un ievērot iekšējo kārtību, kādā:

  1) tiek nodrošināta godīga un atklāta attieksme pret apdrošinājuma ņēmēju, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus;

  2) apdrošinātājs sniedz apdrošinājuma ņēmēja pieprasīto informāciju par apdrošināšanas darījumu, kas noslēgts starp apdrošinātāju un attiecīgo apdrošinājuma ņēmēju, kā arī termiņu (kas nepārsniedz 30 dienas), kādā sniedz minēto informāciju;

  3) apdrošinātājs nodrošina savu darbinieku iespējamā interešu konflikta novēršanu, saņemot un lietojot apdrošināšanas darījumam nepieciešamo informāciju."

       

  28. Papildināt III nodaļu ar 29.1 pantu šādā redakcijā:

  "29.1 pants. Apdrošinātāja pienākums ir rakstveidā izstrādāt un ievērot iekšējo kārtību, kādā:

  1) tiek nodrošināta godīga un atklāta attieksme pret apdrošinājuma ņēmēju, sniedzot apdrošināšanas pakalpojumus;

  2) apdrošinātājs sniedz apdrošinājuma ņēmēja pieprasīto informāciju par apdrošināšanas darījumu, kas noslēgts starp apdrošinātāju un attiecīgo apdrošinājuma ņēmēju, kā arī termiņu (kas nepārsniedz 30 dienas), kādā sniedz minēto informāciju;

  3) apdrošinātājs nodrošina savu darbinieku iespējamā interešu konflikta novēršanu, saņemot un lietojot apdrošināšanas darījumam nepieciešamo informāciju."

  30.pants. Lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālās darbības stabilitāti, apdrošinātāja rīcībā pastāvīgi jābūt paša līdzekļiem, kas nav paredzēti apdrošināšanas līgumos noteikto saistību izpildei.

  26. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

  "30.pants. (1) Lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālās darbības stabilitāti, apdrošinātāja rīcībā pastāvīgi jābūt pašu līdzekļiem. Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļi ir nedalībvalsts apdrošinātāja tai nodotie līdzekļi. Pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

  (2) Apdrošinātājs nekavējoties informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pašu līdzekļu samazināšanās iemesliem, ja tie samazinās par 10 procentiem un vairāk, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu pārskatā norādīto apmēru."

       

  29. Izteikt 30.pantu šādā redakcijā:

  "30.pants. (1) Lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālās darbības stabilitāti, apdrošinātāja rīcībā pastāvīgi jābūt pašu līdzekļiem. Nedalībvalsts apdrošinātāja filiāles pašu līdzekļi ir nedalībvalsts apdrošinātāja tai nodotie līdzekļi. Pašu līdzekļu aprēķināšanas kārtību nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

  (2) Apdrošinātājs nekavējoties informē Finanšu un kapitāla tirgus komisiju par pašu līdzekļu samazināšanās iemesliem, ja tie samazinās par 10 procentiem un vairāk, salīdzinot ar iepriekšējā finanšu pārskatā norādīto apmēru."

  31.pants. (1) Lai novērtētu apdrošinātāja finansiālā stāvokļa stabilitāti, apdrošinātāja rīcībā esošo paša līdzekļu summu salīdzina ar maksātspējas normu un garantijas fondu.

  (2) Maksātspējas norma ir Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā aprēķināts lielums.

  (3) Garantijas fonds ir lielākais no šādiem diviem lielumiem:

  1) viena trešdaļa no aprēķinātās maksātspējas normas;

  2) garantijas fonda minimālais lielums.

  27. Papildināt 31.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija apdrošinātājam var noteikt lielāku maksātspējas normu, ja:

  1) apdrošinātājam ir pieprasīts sagatavot šā likuma 59.pantā minēto finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu;

  2) apdrošinātājs būtiski samazina vai pārtrauc apdrošināšanu (pārapdrošināšanu)."

       

  30. Papildināt 31.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija apdrošinātājam var noteikt lielāku maksātspējas normu, ja:

  1) apdrošinātājam ir pieprasīts sagatavot šā likuma 59.pantā minēto finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu;

  2) apdrošinātājs būtiski samazina vai pārtrauc apdrošināšanu (pārapdrošināšanu)."

  32.pants. (1) Dzīvības apdrošināšanas akciju sabiedrības garantijas fonda minimālais lielums ir viens miljons latu, bet pārējām apdrošināšanas akciju sabiedrībām - 500 000 latu.

  (2) Savstarpējās dzīvības apdrošināšanas kooperatīvās biedrības garantijas fonda minimālais lielums ir 400 000 latu, bet pārējām savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām - 200 000 latu.

  28. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

  "32.pants. (1) Garantijas fonda minimālais lielums:

  1) komercsabiedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir trīs miljoni eiro, bet pārējām komercsabiedrībām – divi miljoni eiro;

  2) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir 2,3 miljoni eiro, bet pārējām savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām – 1,5 miljoni eiro;

  3) nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei – 100 procentu apmērā no šā panta 1.punktā minētā lieluma.

  (2) Apdrošināšanas sabiedrība pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudas līdzekļus, izņemot gadījumus, ja ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju notiek apdrošināšanas sabiedrības reorganizācija.

  (3) Dibinot apdrošināšanas sabiedrību, tās pašu līdzekļi nevar būt mazāki par garantijas fonda minimālo lielumu."

  29

  Juridiskais birojs

  Papildināt likumprojekta 28.pantu (likuma 32.panta pirmās daļas 3.punktu) pēc vārdiem “šā panta” ar vārdiem “pirmās daļas”.

  Atbalstīt

  31. Izteikt 32.pantu šādā redakcijā:

  "32.pants. (1) Garantijas fonda minimālais lielums:

  1) komercsabiedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir trīs miljoni eiro, bet pārējām komercsabiedrībām – divi miljoni eiro;

  2) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām, kuras veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 10., 11., 12., 13., 14., 15. un 19.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, ir 2,3 miljoni eiro, bet pārējām savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvajām biedrībām – 1,5 miljoni eiro;

  3) nedalībvalsts apdrošinātāja filiālei – 100 procentu apmērā no šā panta pirmās daļas 1.punktā minētā lieluma.

  (2) Apdrošināšanas sabiedrība pamatkapitālā var ieguldīt tikai naudas līdzekļus, izņemot gadījumus, ja ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas atļauju notiek apdrošināšanas sabiedrības reorganizācija.

  (3) Dibinot apdrošināšanas sabiedrību, tās pašu līdzekļi nevar būt mazāki par garantijas fonda minimālo lielumu."

  33.pants. Apdrošinātāja paša līdzekļus aprēķina:

  1) summējot:

  a) apdrošināšanas akciju sabiedrības apmaksāto pamatkapitālu,

  b) savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības samaksātās pajas,

  c) pusi no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā, bet neapmaksātā pamatkapitāla, ja ir samaksāti vismaz 25 procenti no apdrošināšanas akciju sabiedrības parakstītā pamatkapitāla,

  d) pusi no savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvās biedrības biedru neizdarītajām papildu iemaksām zaudējumu segšanai, ja tas paredzēts biedrības statūtos un ja biedrībai nav licences dzīvības apdrošināšanas veikšanai, bet ne vairāk kā 50 procentus no aprēķinātās maksātspējas normas,

  e) rezerves kapitālu,

  f) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalīto peļņu,

  g) subordinēto kapitālu, bet ne vairāk kā 25 procentus no šā punkta "a", "b", "e" un "f" apakšpunktā minēto līdzekļu kopsummas;

  2) no iegūtās summas atņemot:

  a) iepriekšējo gadu un pārskata perioda nesadalītos zaudējumus,

  b) apdrošinātāja īpašumā esošo paša akciju nominālvērtību,

  c) apdrošinātāja līdzdalību uzņēmumos, kas ir finansu un kredīta uzņēmējsabiedrības,

  d) nemateriālos ieguldījumus.

  29. Izslēgt 33.pantu.

       

  32. Izslēgt 33.pantu.

  36.pants. (1) Apdrošinātājs veido rezerves kapitālu. Rezerves kapitālu var izmantot tikai neparedzētu bilancē norādītu zaudējumu segšanai.

  (2) Rezerves kapitālu veido no peļņas atskaitījumiem. Rezerves kapitālu var veidot arī no papildmaksas par jauna izlaiduma akcijām un citiem apdrošinātāja ienākumiem.

  (3) Rezerves kapitāls ieguldāms tā, lai to katrā laikā var netraucēti izmantot.

    37.pants. Atskaitījumi no peļņas rezerves kapitālā izdarāmi tik ilgi, līdz rezerves kapitāls ir sasniedzis vismaz vienu trešdaļu no apmaksātā pamatkapitāla. Apdrošinātāja statūtos var noteikt lielāku rezerves kapitāla attiecību pret apmaksāto pamatkapitālu. Atskaitījumi atsākami, tiklīdz rezerves kapitāls kļuvis mazāks par vienu trešdaļu no apmaksātā pamatkapitāla vai par statūtos noteikto attiecību, ja tā ir lielāka par vienu trešdaļu no apmaksātā pamatkapitāla.

    38.pants. Sastādot un apstiprinot gada pārskatu, paredz, ka vismaz 10 procenti no peļņas, kas atlikusi pēc nodokļu samaksas, atskaitāmi rezerves kapitālā, līdz tas sasniedz šā likuma 37.pantā noteikto lielumu.

  30. Izslēgt 36., 37. un 38.pantu.

       

  33. Izslēgt 36., 37. un 38.pantu.

  39.pants. (1) Tehniskās rezerves ir paredzētas tikai apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumos paredzēto saistību izpildei.

  31. 39.pantā:

  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

  "(1) Tehniskās rezerves izveido tādā pašā valūtā, kādā apdrošinātājs uzņēmies saistības atbilstoši noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem un pieņemtajai pārapdrošināšanai.";

   

   

   

  34. 39.pantā:

  izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

  "(1) Tehniskās rezerves izveido tādā pašā valūtā, kādā apdrošinātājs uzņēmies saistības atbilstoši noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem un pieņemtajai pārapdrošināšanai.";

  (2) Tehniskās rezerves izveido pietiekamā apmērā, lai apdrošinātājs varētu pilnībā izpildīt savas saistības atbilstoši apdrošināšanai un pārapdrošināšanai un varētu nodrošināt finansiālās darbības stabilitāti. Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina tehnisko rezervju veidošanas kārtību un ir atbildīga par šīs kārtības ievērošanu. Apdrošinātājs tehnisko rezervju veidošanas kārtību rakstveidā iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai 10 dienu laikā pēc šīs kārtības apstiprināšanas, kā arī informē par visām izmaiņām tajā.

  papildināt otrās daļas pirmo teikumu pirms vārda "pārapdrošināšanai" ar vārdu "pieņemtajai";

  aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdu "valde" ar vārdu "vadība";

       

  papildināt otrās daļas pirmo teikumu pirms vārda "pārapdrošināšanai" ar vārdu "pieņemtajai";

  aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdu "valde" ar vārdu "vadība".

   

   

   

  (3)  Apdrošinātājs veic tehnisko rezervju aprēķinus katram apdrošināšanas līgumam vai līgumu grupai atsevišķi.

  izslēgt trešajā daļā vārdus "vai līgumu grupai atsevišķi".

  30

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Izslēgt likumprojekta 31. panta ceturto daļu (atstāt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 39. pantā vārdus "vai līgumu grupai atsevišķi").

  Atbalstīt

   

  40.pants. (1) Apdrošinātājs var izveidot šādas tehniskās rezerves:

  1) nenopelnīto prēmiju rezervi;

  2) dzīvības apdrošināšanas rezervi;

  3) atliktās apdrošināšanas atlīdzības rezervi;

  4) izlīdzināšanas rezervi;

  5) neparedzētā riska rezervi;

  6) rezervi gratifikācijām un atlaidēm;

  7) rezervi tirgum piesaistītajiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem.

  (2) Apdrošinātājs, ņemot vērā apdrošināšanas veidu īpatnības, var izveidot arī citas tehniskās rezerves.

  (3) Aizsargājot apdrošināto intereses, Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt, lai apdrošinātājs izveido noteikta veida tehniskās rezerves.

  32. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

  "40.pants. (1) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 19.punktā minētajā apdrošināšanas veidā, izveido dzīvības apdrošināšanas tehnisko rezervi. Apdrošinātājs, kurš noslēdzis tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu, izveido tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervi.

  (2) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, izveido:

  1. nenopelnīto prēmiju tehnisko rezervi;
  2. atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehnisko rezervi, kas attiecas uz:
   1. gadījumiem, par kuriem ir saņemts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums, bet nav izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība vai tā nav izmaksāta pilnībā,
   2. gadījumiem, kuri notikuši, bet par kuriem vēl nav saņemts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums.

  (3) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 14.punktā minētajā apdrošināšanas veidā, papildus šā panta otrajā daļā minētajām tehniskajām rezervēm Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā izveido izlīdzināšanas tehnisko rezervi.

  (4) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, lai nodrošinātu šā likuma 39.panta prasību izpildi, kā arī ņemot vērā apdrošināšanas veidu īpatnības, papildus šā panta otrajā daļā minētajām tehniskajām rezervēm var izveidot šādas tehniskās rezerves:

  1. izlīdzināšanas rezervi;
  2. neparedzētā riska rezervi.
  3. (5) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 19.punktā minētajā apdrošināšanas veidā, lai nodrošinātu šā likuma 39.panta prasību izpildi, kā arī ņemot vērā apdrošināšanas veida īpatnības, papildus šā panta pirmajā daļā minētajām tehniskajām rezervēm var izveidot tehnisko rezervi gratifikācijām.

   (6) Aizsargājot apdrošināto intereses, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt apdrošinātājam izveidot noteikta veida tehniskās rezerves.

   

   

  35. Izteikt 40.pantu šādā redakcijā:

  "40.pants. (1) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 19.punktā minētajā apdrošināšanas veidā, izveido dzīvības apdrošināšanas tehnisko rezervi. Apdrošinātājs, kurš noslēdzis tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu, izveido tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehnisko rezervi.

  (2) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, izveido:

  1) nenopelnīto prēmiju tehnisko rezervi;

  2) atlikto apdrošināšanas atlīdzību tehnisko rezervi, kas attiecas uz:

  1. gadījumiem, par kuriem ir saņemts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums, bet nav izmaksāta apdrošināšanas atlīdzība vai tā nav izmaksāta pilnībā,
  2. gadījumiem, kuri notikuši, bet par kuriem vēl nav saņemts apdrošināšanas atlīdzības pieteikums.

  (3) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 14.punktā minētajā apdrošināšanas veidā, papildus šā panta otrajā daļā minētajām tehniskajām rezervēm Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā kārtībā izveido izlīdzināšanas tehnisko rezervi.

  (4) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos, lai nodrošinātu šā likuma 39.panta prasību izpildi, kā arī ņemot vērā apdrošināšanas veidu īpatnības, papildus šā panta otrajā daļā minētajām tehniskajām rezervēm var izveidot šādas tehniskās rezerves:

  1) izlīdzināšanas rezervi;

  2) neparedzētā riska rezervi.

  (5) Apdrošinātājs, kurš veic apdrošināšanu šā likuma 12.panta pirmās daļas 19.punktā minētajā apdrošināšanas veidā, lai nodrošinātu šā likuma 39.panta prasību izpildi, kā arī ņemot vērā apdrošināšanas veida īpatnības, papildus šā panta pirmajā daļā minētajām tehniskajām rezervēm var izveidot tehnisko rezervi gratifikācijām.

  (6) Aizsargājot apdrošināto intereses, Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt apdrošinātājam izveidot noteikta veida tehniskās rezerves.

   

  (7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izdod noteikumus par tehnisko rezervju aprēķināšanas metodēm."

  31

  Juridiskais birojs

  Papildināt likumprojekta 32.pantu (likuma 40.panta septīto daļu) pēc vārda “izdod” ar vārdu “normatīvos”.

  Atbalstīt

  (7) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izdod normatīvos noteikumus par tehnisko rezervju aprēķināšanas metodēm."

   

   

   

  33. Papildināt V nodaļu ar 40.1 pantu šādā redakcijā:

  "40.1 pants. (1) Tehniskajām rezervēm nepārtraukti jābūt segtām pilnā apmērā ar tehnisko rezervju segumu.

  (2) Tehnisko rezervju segumam un tehniskajām rezervēm jābūt saskaņotām pa valūtu veidiem.

  (3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka pieļaujamās novirzes tehnisko rezervju un tehnisko rezervju seguma saskaņošanai pa valūtu veidiem.

  (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga anulēt apdrošinātāja licenci, ja tehniskās rezerves nav pilnībā segtas ar šā likuma prasībām atbilstošiem aktīviem."

       

  36. Papildināt V nodaļu ar 40.1 pantu šādā redakcijā:

  "40.1 pants. (1) Tehniskajām rezervēm nepārtraukti jābūt segtām pilnā apmērā ar tehnisko rezervju segumu.

  (2) Tehnisko rezervju segumam un tehniskajām rezervēm jābūt saskaņotām pa valūtu veidiem.

  (3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija nosaka pieļaujamās novirzes tehnisko rezervju un tehnisko rezervju segum a saskaņošanai pa valūtu veidiem.

  (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga anulēt apdrošinātāja licenci, ja tehniskās rezerves nav pilnībā segtas ar šā likuma prasībām atbilstošiem aktīviem."

  41.pants. Apdrošinātāja ieguldījumiem jābūt drošiem, daudzveidīgiem, likvīdiem un peļņu nesošiem, lai tie nodrošinātu apdrošinātāja finansiālo stabilitāti un garantētu apdrošināšanas līgumos paredzēto saistību izpildi. Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina apdrošinātāja ieguldījumu veidošanas kārtību un nosacījumus un ir atbildīga par šīs kārtības un nosacījumu ievērošanu.

  34.  41.pantā:

  aizstāt vārdu "valde" ar vārdu "vadība";

       

  37.  41.pantā:

  aizstāt vārdu "valde" ar vārdu "vadība";

   

   

  papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

  "(2) Apdrošinātājs var veikt (tieši vai netieši) ieguldījumus tikai Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā, Igaunijas Republikā, dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī (turpmāk – OECD dalībvalsts) reģistrētā komercsabiedrībā."

  32

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Izslēgt likumprojekta 34.pantā (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 41.panta otrajā daļā) vārdus "reģistrētā komercsabiedrībā".

  Atbalstīt

  papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

  "(2) Apdrošinātājs var veikt (tieši vai netieši) ieguldījumus tikai Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā, Igaunijas Republikā, dalībvalstī vai Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas dalībvalstī (turpmāk – OECD dalībvalsts).";

     

  33

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Papildināt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 41.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

  "(3) Ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas dalībvalstī, aktīvus, kurus attiecina uz tehnisko rezervju segumu, iegulda dalībvalstīs.".

  Atbalstīt

  papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

  "(3) Ja ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti atrodas dalībvalstī, aktīvus, kurus attiecina uz tehnisko rezervju segumu, iegulda dalībvalstīs.";

     

  34

  Juridiskais birojs

  Papildināt likumprojekta 34.pantu ar tekstu šādā redakcijā:

  “uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu”.

  Atbalstīt

  uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu;

  41.1  pants. (1)  Apdrošinātājs tehnisko rezervju ieguldījumus veido tādā valūtā, kādā ir uzņēmies saistības.

  (2)  Finansu un kapitāla tirgus komisija nosaka pieļaujamās novirzes apdrošināšanas saistību un ieguldījumu saskaņošanai pa valūtu veidiem."

  35. Izslēgt 41.1 pantu.

       

  38. Izslēgt 41.1 pantu.

  42.pants. Tehniskās rezerves drīkst ieguldīt tikai:

  1) vērtspapīros, kurus izlaidusi vai garantējusi Latvijas vai citas valsts valdība vai pašvaldība;

  2) banku depozītos;

  3) nekustamajā īpašumā - ne vairāk par 25 procentiem;

  4) vērtspapīros, kuri tiek kotēti Latvijas Republikā reģistrētu fondu biržu un citu valstu fondu biržu oficiālajos sarakstos - ne vairāk par 30 procentiem;

  5) vērtspapīros, kuri netiek laisti publiskā apgrozībā, kā arī uzņēmējsabiedrību daļās vai pajās - ne vairāk par 20 procentiem;

  6) ar hipotēku nodrošinātos aizdevumos - ne vairāk par 20 procentiem;

  7) Latvijas banku emitētajās hipotekārajās ķīlu zīmēs;

  8) apdrošinātāja kontā kredītiestādē.

  36. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

  "42.pants. (1) Uz tehnisko rezervju segumu var attiecināt tikai šādus aktīvus:

  1) obligācijas un citus parāda vērtspapīrus, kas apliecina emitenta saistības pret vērtspapīru turētāju (turpmāk – parāda vērtspapīri);

  2) akcijas un citus kapitāla vērtspapīrus, kas apliecina līdzdalību emitenta kapitālā (turpmāk – kapitāla vērtspapīri);

  3) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus;

  4) ar hipotēku nodrošinātus aizdevumus;

  5) ieguldījumus nekustamajā īpašumā (zemē, ēkās);

  6) noguldījumus kredītiestādēs;

  7) apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādus no tiešās apdrošināšanas operācijām.

  (2) Šā panta pirmajā daļā minētos aktīvus drīkst attiecināt uz tehnisko rezervju segumu tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

  1) aktīviem jābūt novērtētiem neto attiecībā pret to iegūšanas parādiem;

  2) trešās puses parādi vai prasījumi pret trešo pusi var tikt izmantoti tikai pēc visu to summu atskaitīšanas, ko apdrošinātājs ir parādā trešajai pusei;

  3) nomaksas termiņa kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem. Minētais nosacījums attiecas uz apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām;

  4) kredītiestāde ir saņēmusi licenci Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā, Igaunijas Republikā, dalībvalstī vai OECD dalībvalstī un tai ir atļauts sniegt finanšu pakalpojumus valstī, kurā izsniegta licence;

  5) parāda un kapitāla vērtspapīri iekļauti Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā, dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā sarakstā, kura ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle. Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, dalībvalsts vai OECD dalībvalsts parāda vērtspapīriem, kurus emitējusi valsts un pašvaldība."

       

  39. Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

  "42.pants. (1) Uz tehnisko rezervju segumu var attiecināt tikai šādus aktīvus:

  1) obligācijas un citus parāda vērtspapīrus, kas apliecina emitenta saistības pret vērtspapīru turētāju (turpmāk – parāda vērtspapīri);

  2) akcijas un citus kapitāla vērtspapīrus, kas apliecina līdzdalību emitenta kapitālā (turpmāk – kapitāla vērtspapīri);

  3) ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības vai tām pielīdzināmus vērtspapīrus;

  4) ar hipotēku nodrošinātus aizdevumus;

  5) ieguldījumus nekustamajā īpašumā (zemē, ēkās);

  6) noguldījumus kredītiestādēs;

  7) apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādus no tiešās apdrošināšanas operācijām.

  (2) Šā panta pirmajā daļā minētos aktīvus drīkst attiecināt uz tehnisko rezervju segumu tikai tad, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

  1) aktīviem jābūt novērtētiem neto attiecībā pret to iegūšanas parādiem;

  2) trešās puses parādi vai prasījumi pret trešo pusi var tikt izmantoti tikai pēc visu to summu atskaitīšanas, ko apdrošinātājs ir parādā trešajai pusei;

  3) nomaksas termiņa kavējums nav ilgāks par trim mēnešiem. Minētais nosacījums attiecas uz apdrošinājuma ņēmēju debitoru parādiem no tiešās apdrošināšanas operācijām;

  4) kredītiestāde ir saņēmusi licenci Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā, Igaunijas Republikā, dalībvalstī vai OECD dalībvalstī un tai ir atļauts sniegt finanšu pakalpojumus valstī, kurā izsniegta licence;

  5) parāda un kapitāla vērtspapīri iekļauti Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas reģistrētas fondu biržas oficiālajā vai tam pielīdzināmā sarakstā, dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā sarakstā, kura ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle. Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, dalībvalsts vai OECD dalībvalsts parāda vērtspapīriem, kurus emitējusi valsts un pašvaldība."

   

   

  42.1  pants. Tirgum piesaistīto dzīvības apdrošināšanas līgumu tehniskās rezerves iegulda tikai ieguldījumu sabiedrību ieguldījumu apliecībās. Uz šiem ieguldījumiem neattiecas šā likuma 42., 43. un 44.panta prasības.

  37. Aizstāt 42.1 pantā vārdus "tehniskās rezerves" ar vārdiem "tehnisko rezervju segumu".

       

  40. Aizstāt 42.1 pantā vārdus "tehniskās rezerves" ar vārdiem "tehnisko rezervju segumu".

  43.pants. (1) Apdrošinātāja ieguldījumi vienā nekustamajā īpašumā bez Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apdrošinātāja tehniskajām rezervēm.

  38. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

  "43.pants. (1) Apdrošinātājs, veidojot aktīvu struktūru tehnisko rezervju segumam, ievēro šādus diversifikācijas noteikumus:

  35

   

   

   

  36

  Juridiskais birojs

  Likumprojekta 38.pantā:

  ierosinām sniegt termina “diversifikācija” skaidrojumu;

  Budceta un finanu (nodokļu) komisija

  Izslēgt 43.panta (1) daļā vārdu “diversifikācija”.

  Neatbalstīt

   

   

   

  Atbalstīt

  41. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

  "43.pants. (1) Apdrošinātājs, veidojot aktīvu struktūru tehnisko rezervju segumam, ievēro šādus noteikumus:

   

  1) ne vairāk kā 10 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz vienu nekustamo īpašumu – zemesgabalu un ēkām vai zemesgabaliem un ēkām, kuri savas atrašanās dēļ var tikt uzskatīti par vienu ieguldījumu, un ne vairāk kā 25 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz ēkām un zemesgabaliem kopā;

  2) ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz kapitāla vērtspapīriem un parāda vērtspapīriem (izņemot hipotekārās ķīlu zīmes), ko emitējis viens emitents. Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, dalībvalsts vai OECD dalībvalsts parāda vērtspapīriem, kurus emitējusi valsts un pašvaldība;

       

  1) ne vairāk kā 10 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz vienu nekustamo īpašumu – zemesgabalu un ēkām vai zemesgabaliem un ēkām, kuri savas atrašanās dēļ var tikt uzskatīti par vienu ieguldījumu, un ne vairāk kā 25 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz ēkām un zemesgabaliem kopā;

  2) ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz kapitāla vērtspapīriem un parāda vērtspapīriem (izņemot hipotekārās ķīlu zīmes), ko emitējis viens emitents. Šis ierobežojums neattiecas uz Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, dalībvalsts vai OECD dalībvalsts parāda vērtspapīriem, kurus emitējusi valsts un pašvaldība;

   

  3) ne vairāk kā 10 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz hipotekārajām ķīlu zīmēm, kas emitētas atbilstoši likumam "Par hipotekārajām ķīlu zīmēm" vai dalībvalsts normatīvajiem aktiem un ko emitējis viens emitents, un ne vairāk kā 25 procentus no tehniskajām rezervēm hipotekārajās ķīlu zīmēs kopā;

  37

  Juridiskais birojs

  aizstāt (likuma 43.panta pirmās daļas 3.punktā) vārdus “likumam “Par hipotekārajām ķīlu zīmēm”” ar vārdiem “Hipotekāro ķīlu zīmju likumam”;

  Atbalstīt

  3) ne vairāk kā 10 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz hipotekārajām ķīlu zīmēm, kas emitētas atbilstoši Hipotekāro ķīlu zīmju likumam vai dalībvalsts normatīvajiem aktiem un ko emitējis viens emitents, un ne vairāk kā 25 procentus no tehniskajām rezervēm hipotekārajās ķīlu zīmēs kopā;

   

  4) ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz viena Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, dalībvalsts vai OECD dalībvalsts ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībām ar nosacījumu, ka tās iekļautas Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas reģistrētas fondu biržas, dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā sarakstā, kura ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle;

  38

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Izteikt 43.panta (1) daļas 4) punktu šādā redakcijā:

  “4) ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz viena Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, dalībvalsts vai OECD dalībvalsts ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībām. Slēgtie ieguldījumu fondi ieguldījumu apliecībās drīkst ieguldīt ar nosacījumu, ka tās iekļautas Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas reģistrētas fondu biržas, dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā sarakstā, kura ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle;”

  Atbalstīt

  4) ne vairāk kā piecus procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz viena Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas, dalībvalsts vai OECD dalībvalsts ieguldījumu fonda ieguldījumu apliecībām. Slēgtie ieguldījumu fondi ieguldījumu apliecībās drīkst ieguldīt ar nosacījumu, ka tās iekļautas Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Igaunijas Republikas reģistrētas fondu biržas, dalībvalstī vai OECD dalībvalstī reģistrētas fondu biržas oficiālajā sarakstā, kura ir arī Starptautiskās fondu biržu federācijas pilntiesīga locekle;

   

  5) ne vairāk kā 25 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz noguldījumiem vienā kredītiestādē;

  6) ne vairāk kā 10 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz vienu ar hipotēku nodrošinātu aizdevumu un ne vairāk kā 25 procentus uz aizdevumiem kopumā, kas nodrošināti ar hipotēku;

  7) uz tiešās apdrošināšanas debitoriem – apdrošinājuma ņēmējiem – drīkst attiecināt ne vairāk kā 10 procentus no nenopelnīto prēmiju neto tehniskajām rezervēm.

       

  5) ne vairāk kā 25 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz noguldījumiem vienā kredītiestādē;

  6) ne vairāk kā 10 procentus no tehniskajām rezervēm drīkst attiecināt uz vienu ar hipotēku nodrošinātu aizdevumu un ne vairāk kā 25 procentus uz aizdevumiem kopumā, kas nodrošināti ar hipotēku;

  7) uz tiešās apdrošināšanas debitoriem – apdrošinājuma ņēmējiem – drīkst attiecināt ne vairāk kā 10 procentus no nenopelnīto prēmiju neto tehniskajām rezervēm.

  (2) Ieguldījumi viena emitenta vērtspapīros, kuri minēti šā likuma 42.panta 4.punktā, nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apdrošinātāja tehniskajām rezervēm.

  (3) Ieguldījumi viena emitenta vērtspapīros, kuri netiek laisti publiskā apgrozībā, kā arī vienas uzņēmējsabiedrības daļās vai pajās nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apdrošinātāja tehniskajām rezervēm.

  (4) Ja esošie ieguldījumi kaitē apdrošinātāja finansiālajai stabilitātei, Finansu un kapitāla tirgus komisija pieprasa mainīt ieguldījumu struktūru.

  (2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt mainīt to aktīvu sastāvu un struktūru, kas attiecināti uz tehnisko rezervju segumu, ja esošais aktīvu sastāvs un struktūra kaitē vai var kaitēt apdrošinātāja finansiālajai stabilitātei un apdrošinājuma ņēmēju interesēm un ja tiek konstatēts kāds no šādiem nosacījumiem:

  1) pastāv pārmērīga paļaušanās uz kādu aktīvu kategoriju, ieguldījumu tirgu vai atsevišķu ieguldījumu;

  2) aktīvu rakstura vai emitenta kvalitātes dēļ aktīvi ir saistīti ar lielu risku;

  3) ir liels nelikvīdu aktīvu īpatsvars.

   

   

   

   

   

  (2) Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt mainīt to aktīvu sastāvu un struktūru, kas attiecināti uz tehnisko rezervju segumu, ja esošais aktīvu sastāvs un struktūra kaitē vai var kaitēt apdrošinātāja finansiālajai stabilitātei un apdrošinājuma ņēmēju interesēm un ja tiek konstatēts kāds no šādiem nosacījumiem:

  1) pastāv pārmērīga paļaušanās uz kādu aktīvu kategoriju, ieguldījumu tirgu vai atsevišķu ieguldījumu;

  2) aktīvu rakstura vai emitenta kvalitātes dēļ aktīvi ir saistīti ar lielu risku;

  3) ir liels nelikvīdu aktīvu īpatsvars.

   

  (3) Aktīvu vērtību nosaka saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem par apdrošinātāja gada pārskatu sagatavošanu."

  39

  Juridiskais birojs

  papildināt trešajā daļā pēc vārda “komisijas” ar vārdu “normatīvajiem”.

  Atbalstīt

  (3) Aktīvu vērtību nosaka saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvajiem noteikumiem par apdrošinātāja gada pārskatu sagatavošanu."

  44.pants. Apdrošinātājs bez Finansu un kapitāla tirgus komisijas atļaujas nedrīkst ieguldīt ārvalstīs vairāk par 10 procentiem no tehniskajām rezervēm. Finansu un kapitāla tirgus komisija nosaka valstis, kurās drīkst izdarīt šos ieguldījumus.

   44.1  pants. Apdrošinātāja pašu līdzekļu ieguldījumu apjoms valstīs, kuras neietilpst Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā valstu grupā, nedrīkst pārsniegt 20 procentus, bet vienā valstī - 10 procentus.

   45.pants. Lai nodrošinātu apdrošinātāja finansiālo stabilitāti, Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības noteikt, ka apdrošinātājs līdz 25  procentiem no pašu līdzekļiem izvieto augstas likviditātes ieguldījumos. Šo ieguldījumu normatīvus nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija.

  39. Izslēgt 44., 44.1 un 45.pantu.

       

  42. Izslēgt 44., 44.1 un 45.pantu.

  46.pants. Apdrošinātājs nedrīkst tieši vai netieši izsniegt aizdevumu paša izlaisto akciju iegādei vai ar apdrošinātāju saistīto uzņēmumu divi vai vairāki uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), ja tie atbilst kaut vienai no likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" minētajām saistītu uzņēmumu pazīmēm izlaisto akciju iegādei, kā arī pieņemt par saistību nodrošinājumu paša akcijas.

  47.pants. Apdrošinātājs nedrīkst izsniegt aizdevumu vai galvojumu, kā arī citu līdzīgu saistību rezultātā uzņemties atbildību, ja viena darījuma summa pārsniedz 10 procentus no paša līdzekļiem. Minēto darījumu kopējā summa nedrīkst pārsniegt 25 procentus no paša līdzekļiem.

  40. Izteikt 46., 47. un 48.pantu šādā redakcijā:

  "46.pants. Apdrošinātājs nedrīkst tieši vai netieši izsniegt aizdevumu pašu izlaisto akciju vai ar apdrošinātāju saistīto personu izlaisto akciju iegādei, kā arī pieņemt par saistību nodrošinājumu pašu akcijas.

  47.pants. Apdrošinātāja aizdevumu vai galvojumu, kā arī citu līdzīgu saistību dēļ radušās prasības pret personu vai savstarpēji saistītu personu grupu nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apdrošinātāja pašu līdzekļiem. Šādi darījumi ir spēkā tikai pēc to reģistrācijas īpašā šādu apdrošinātāja darījumu reģistrā. Reģistru kārto elektroniski, un saskaņā ar tā programmnodrošinājumu trešajām personām ir iespēja izsekot visiem ierakstiem un grozījumiem ierakstos, kas izdarīti iepriekš.

       

  43. Izteikt 46., 47. un 48.pantu šādā redakcijā:

  "46.pants. Apdrošinātājs nedrīkst tieši vai netieši izsniegt aizdevumu pašu izlaisto akciju vai ar apdrošinātāju saistīto personu izlaisto akciju iegādei, kā arī pieņemt par saistību nodrošinājumu pašu akcijas.

  47.pants. Apdrošinātāja aizdevumu vai galvojumu, kā arī citu līdzīgu saistību dēļ radušās prasības pret personu vai savstarpēji saistītu personu grupu nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apdrošinātāja pašu līdzekļiem. Šādi darījumi ir spēkā tikai pēc to reģistrācijas īpašā šādu apdrošinātāja darījumu reģistrā. Reģistru kārto elektroniski, un saskaņā ar tā programmnodrošinājumu trešajām personām ir iespēja izsekot visiem ierakstiem un grozījumiem ierakstos, kas izdarīti iepriekš.

  48.pants. Apdrošinātājs visus šā likuma 47.pantā minētos darījumus reģistrē žurnālā, kura iekārtojumu nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija. Darījums ir spēkā tikai pēc tā reģistrācijas žurnālā.

  48.pants. Apdrošinātāja ieguldījumi vienas personas vai savstarpēji saistītu personu grupas (izņemot apdrošinātāja meitasuzņēmumu) pamatkapitālā vai rezervēs nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apdrošinātāja pašu līdzekļiem."

  40

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Aizstāt likuma 48.panta trešajā daļā vārdu iekavās "meitasuzņēmumu" ar vārdiem "meitas sabiedrību".

  Atbalstīt

  48.pants. Apdrošinātāja ieguldījumi vienas personas vai savstarpēji saistītu personu grupas (izņemot apdrošinātāja meitas sabiedrību) pamatkapitālā vai rezervēs nedrīkst pārsniegt 10 procentus no apdrošinātāja pašu līdzekļiem."

  49.pants. (3) Apdrošinātājs, kas ir koncerna mātes uzņēmums, sagatavo konsolidēto gada pārskatu atbilstoši Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumiem.

  (4) Apdrošinātājs, kas nodarbojas ar dzīvības apdrošināšanu, gada pārskatam pievieno aktuārnovērtējumu, kura apjomu un struktūru nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija.

  41. Papildināt 49.panta ceturto daļu aiz vārda "apdrošināšanu" ar vārdiem "un jebkura veida civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu".

  41

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Aizstāt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 49. panta trešajā daļā vārdus "kas ir koncerna mātes uzņēmums" ar vārdiem "kurš ir grupas mātes sabiedrība".

  Atbalstīt

  44. 49.pantā:

  aizstāt trešajā daļā vārdus "kas ir koncerna mātes uzņēmums" ar vārdiem "kurš ir grupas mātes sabiedrība";

  papildināt ceturto daļu aiz vārda "apdrošināšanu" ar vārdiem "un jebkura veida civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu".

   

   

   

   

  50.pants. (1) Apdrošinātājs izveido iekšējās revīzijas mehānismu, kas ir apdrošinātāja iekšējās uzraudzības sistēmas elements.

  (2) Apdrošinātāja iekšējās revīzijas dienesta uzdevums ir atklāt trūkumus un kļūdas apdrošinātāja amatpersonu rīcībā, kā arī uzdevumu nepildīšanas, darba noteikumu neievērošanas un pilnvaru pārsniegšanas gadījumus.

  (3)  Apdrošinātāja valde izstrādā un apstiprina apdrošinātāja struktūru, nosaka darbinieku tiesības un pienākumus un ir atbildīga par šo prasību ievērošanu.

  42. Izslēgt 50.pantu.

  42

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Izteikt likumprojekta 42.pantu (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 50. pantu) šādā redakcijā:

  "50.pants. (1) Lai nodrošinātu visu ar apdrošinātāja darbību saistīto risku savlaicīgu identifikāciju un pārvaldīšanu, apdrošinātāja aktīvu efektīvu aizsardzību, apdrošinātāja pārvaldes institūcijām sniegtās informācijas par apdrošinātāja finansiālo stāvokli un darbību patiesumu un savlaicīgumu, likuma, citu normatīvo aktu, apdrošinātāja politiku un procedūru pastāvīgu ievērošanu un, ja nepieciešams, pilnveidošanu, apdrošinātājs nodrošina efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību, kā arī apdrošinātāja lēmējinstitūcijas pastāvīgu, no izpildinstitūcijas neatkarīgu, iekšējās kontroles sistēmas pārraudzību.

  (2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izstrādā ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai, kurus apdrošinātājs izmanto savas iekšējās kontroles sistēmas izveidei.".

  Atbalstīt

  45. Izteikt 50.pantu šādā redakcijā:

  "50.pants. (1) Lai nodrošinātu visu ar apdrošinātāja darbību saistīto risku savlaicīgu identifikāciju un pārvaldīšanu, apdrošinātāja aktīvu efektīvu aizsardzību, apdrošinātāja pārvaldes institūcijām sniegtās informācijas par apdrošinātāja finansiālo stāvokli un darbību patiesumu un savlaicīgumu, likuma, citu normatīvo aktu, apdrošinātāja politiku un procedūru pastāvīgu ievērošanu un, ja nepieciešams, pilnveidošanu, apdrošinātājs nodrošina efektīvas iekšējās kontroles sistēmas izveidi un darbību, kā arī apdrošinātāja lēmējinstitūcijas pastāvīgu, no izpildinstitūcijas neatkarīgu, iekšējās kontroles sistēmas pārraudzību.

  (2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija izstrādā ieteikumus iekšējās kontroles sistēmas izveidošanai, kurus apdrošinātājs izmanto savas iekšējās kontroles sistēmas izveidei.".

  51.pants. Finansu un kapitāla tirgus komisija pieprasa apdrošinātājam mēneša un ceturkšņa pārskatus par tā finansiālo darbību, kas saistīta ar apdrošināšanas operācijām, nosakot šo pārskatu formu, saturu un iesniegšanas termiņu.

  43. Izslēgt 51.pantā vārdus "mēneša un ceturkšņa".

       

  46. Izslēgt 51.pantā vārdus "mēneša un ceturkšņa".

  52.pants. (1) Apdrošinātāja gada pārskatu pārbauda zvērināts revidents vai cita persona, kurai Finansu un kapitāla tirgus komisija piešķīrusi tiesības pārbaudīt gada pārskatu.

  (2) Apdrošinātājs par zvērināta revidenta vai citas personas kandidatūru rakstveidā informē Finansu un kapitāla tirgus komisiju, kura pēc pretendenta pieredzes un profesionālo zināšanu novērtēšanas piešķir tiesības zvērinātam revidentam vai citai personai veikt gada pārskata pārbaudi vai noraida izvirzīto kandidatūru.

  53.pants. (1) Zvērinātam revidentam vai citai personai, kura pārbauda gada pārskatu, ir tiesības iepazīties ar apdrošinātāja aktīviem, grāmatvedības ierakstiem, tos apliecinošiem dokumentiem un citu informāciju.

  (2) Apdrošinātāja amatpersonu pienākums ir sniegt zvērinātam revidentam vai citai personai, kurai Finansu un kapitāla tirgus komisija piešķīrusi tiesības pārbaudīt gada pārskatu, visu pieprasīto informāciju.

  44. Izslēgt 52. un 53.pantu.

       

  47. Izslēgt 52. un 53.pantu.

  54.pants. (1) Zvērināts revidents vai cita persona, kura pārbauda gada pārskatu, par pārbaudes rezultātiem rakstveidā ziņo apdrošinātājam. Atzinumu sagatavo atbilstoši likumam "Par zvērinātiem revidentiem". Atzinuma norakstu pievieno gada pārskatam, kuru apdrošinātājs iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai saskaņā ar šā likuma 56.panta prasībām.

   

  43

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Aizstāt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 54. panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "atzinumu" ar vārdu "ziņojumu" un trešajā teikumā vārdu "atzinuma" ar vārdu "ziņojuma".

  Atbalstīt

  48.  54.pantā:

  aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdu "atzinumu" ar vārdu "ziņojumu" un trešajā teikumā vārdu "atzinuma" ar vārdu "ziņojuma".

  (2)  Zvērināts revidents vai cita persona, kas pārbauda gada pārskatu apdrošināšanas sabiedrībā, sagatavo ziņojumu apdrošinātāja vadībai. Ziņojumā norāda konkrētos trūkumus, kā arī aplūko specifiskus ar apdrošināšanu saistītus jautājumus, kurus nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija. Ziņojuma norakstu nosūta Finansu un kapitāla tirgus komisijai.

  45.  54.pantā:

  izslēgt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "apdrošināšanas sabiedrībā";

  papildināt otrās daļas trešo teikumu ar vārdiem "saskaņā ar šā likuma 56.pantā noteiktajām prasībām";

   

   

   

   

   

   

  izslēgt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus "apdrošināšanas sabiedrībā";

  papildināt otrās daļas trešo teikumu ar vārdiem "saskaņā ar šā likuma 56.pantā noteiktajām prasībām";

  (3)  Zvērināts revidents vai cita persona, kas pārbauda gada pārskatu, nekavējoties rakstveidā paziņo Finansu un kapitāla tirgus komisijai par apdrošinātāja gada pārskata pārbaudes laikā atklātajiem faktiem vai lēmumiem, kuri ir apdrošinātāja licencēšanas vai tā darbības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpums vai kuru dēļ apdraudēta apdrošinātāja turpmākā darbība, vai kuri ir iemesls zvērināta revidenta vai citas personas, kura pārbauda gada pārskatu, atteikumam sniegt atzinumu.

  (4)  Šā panta trešajā daļā minētās informācijas sniegšana nav uzskatāma par jebkādu līgumu, noteikumu, normatīvu norādījumu vai likumu pārkāpumu, un tā nerada zvērinātam revidentam vai citai personai, kura pārbauda gada pārskatu, papildu atbildību.

  izslēgt trešo un ceturto daļu.

  44

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Izteikt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 54. panta trešo daļu šādā redakcijā:

  "(3) Ja zvērināta revidenta vai citas personas, kura pārbauda gada pārskatu, ziņojums ir ar piezīmēm, tad dividendes var izmaksāt tikai pēc saskaņošanas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.".

  Atbalstīt

  izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

  "(3) Ja zvērināta revidenta vai citas personas, kura pārbauda gada pārskatu, ziņojums ir ar piezīmēm, tad dividendes var izmaksāt tikai pēc saskaņošanas ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.";

  izslēgt ceturto daļu.

  56.pants. (1) Gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta vai citas gada pārskatu pārbaudījušas personas atzinumu pirms tā apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 30.aprīlī. Gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta vai citas gada pārskatu pārbaudījušas personas atzinumu iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai vismaz 15 dienas pirms tā apstiprināšanas akcionāru pilnsapulcē (biedru kopsapulcē).

  46.  56.pantā:

  izslēgt pirmo daļu;

       

  49.  56.pantā:

  izslēgt pirmo daļu;

  (2) Apdrošinātājs, kas ir koncerna mātes uzņēmums, konsolidēto gada pārskatu kopā ar zvērināta revidenta vai citas gada pārskatu pārbaudījušas personas atzinumu iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām.

   

  45

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Aizstāt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 56. panta otrajā daļā vārdus "kas ir koncerna mātes uzņēmums" ar vārdiem "kurš ir grupas mātes sabiedrība" un vārdu "atzinumu" ar vārdu "ziņojumu".

  Atbalstīt

  aizstāt otrajā daļā vārdus "kas ir koncerna mātes uzņēmums" ar vārdiem "kurš ir grupas mātes sabiedrība" un vārdu "atzinumu" ar vārdu "ziņojumu".

  (3) Gada pārskatu 15 dienu laikā pēc tā apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijai.

  papildināt trešo daļu ar vārdiem "bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā".

       

  papildināt trešo daļu ar vārdiem "bet ne vēlāk kā pārskata gadam sekojošā gada 15.maijā".

  57.pants. Apdrošinātāja pienākums ir nodrošināt, lai pilns gada pārskats pēc tā apstiprināšanas akcionāru (biedru) pilnsapulcē līdz ar atzinumu, ko devis zvērināts revidents vai persona, kura pārbaudījusi gada pārskatu, būtu brīvi pieejams apdrošināšanas sabiedrībā un lai jebkura ieinteresētā persona varētu saņemt pilnu gada pārskata un atzinuma tekstu par maksu, kas nepārsniedz tā pavairošanas izdevumus.

  47.  57.pantā:

  izslēgt vārdus "akcionāru (biedru) pilnsapulcē";

  izslēgt vārdus "apdrošināšanas sabiedrībā";

  46

   

   

   

   

   

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Aizstāt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 57. pantā vārdu "atzinumu" ar vārdu "ziņojumu".

  Atbalstīt

   

   

   

   

   

  50.  57.pantā:

  izslēgt vārdus "akcionāru (biedru) pilnsapulcē";

  izslēgt vārdus "apdrošināšanas sabiedrībā";

  aizstāt vārdu "atzinumu" ar vārdu "ziņojumu";

   

   

   

   

   

  papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

  "(2) Ārvalstu apdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai attiecīgās ārvalsts apdrošinātāja gada pārskatu un pilnu revidenta atzinumu angļu, vācu vai krievu valodā ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Gada pārskatiem citās valodās pievienojams to notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā."

  47

  Juridiskais birojs

  Likumprojekta 47.pantā (57.pantā):

  ierosinām apspriest, vai otrās daļas otrajā teikumā vārdi “citās valodās” nebūtu aizstājami ar vārdiem “citās svešvalodās”;

  Atbalstīt

  papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

  "(2) Ārvalstu apdrošinātāja filiāle iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai attiecīgās ārvalsts apdrošinātāja gada pārskatu un pilnu revidenta atzinumu angļu, vācu vai krievu valodā ne vēlāk kā septiņus mēnešus pēc pārskata gada beigām. Gada pārskatiem citās svešvalodās pievienojams to notariāli apliecināts tulkojums latviešu valodā.";

     

  48

  Juridiskais birojs

  papildināt likumprojekta 47.pantu (likuma 57.pantu) ar tekstu šādā redakcijā:

  “uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu”.

  Atbalstīt

  uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

  58.pants.

  (2) Lai nodrošinātu šā likuma 39.panta prasību izpildi un attiecīgo norādījumu izpildi, ja apdrošinātājs nav ievērojis saskaņā ar šā likuma 40.pantu izdotos Finansu un kapitāla tirgus komisijas norādījumus par tehnisko rezervju izveidošanu un aprēķināšanas metodēm, Finansu un kapitāla tirgus komisija, ja nepieciešams, var dot apdrošinātājam norādījumus par tehnisko rezervju apmēru, peļņas sadali un zaudējumu segšanu.

   

  49

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Aizstāt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 58. panta otrajā daļā vārdus "peļņas sadali" ar vārdiem "dividenžu izmaksas apturēšanu".

  Atbalstīt

  51. Aizstāt 58. panta otrajā daļā vārdus "peļņas sadali" ar vārdiem "dividenžu izmaksas apturēšanu".

  59.pants. Finansu un kapitāla tirgus komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem pārskatiem un veikto pārbaužu analīzi, ir tiesīga pieprasīt apdrošinātāja finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu un noteikt tā izpildes termiņus.

  52. Izteikt 59.pantu šādā redakcijā:

  "59.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem finanšu pārskatiem un pārbaužu rezultātiem, lai aizsargātu apdrošināto intereses, var pieprasīt apdrošinātāja finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu.

  (2) Apdrošinātāja vadība ir atbildīga par finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāna savlaicīgu izstrādi un izpildi.

       

  52. Izteikt 59.pantu šādā redakcijā:

  "59.pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pamatojoties uz iesniegtajiem finanšu pārskatiem un pārbaužu rezultātiem, lai aizsargātu apdrošināto intereses, var pieprasīt apdrošinātāja finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu.

  (2) Apdrošinātāja vadība ir atbildīga par finansiālā stāvokļa uzlabošanas plāna savlaicīgu izstrādi un izpildi.

   

  (3) Apdrošinātāja finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu izstrādā turpmākajiem trim gadiem. Plānā norāda:

  1. darbības izdevumus (administratīvos un klientu piesaistīšanas izdevumus);
  2. apdrošinātāja ieņēmumus un izmaksas no veiktajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operācijām;
  3. peļņas un zaudējumu aprēķina un bilances projektus;

  50

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Aizstāt likumprojekta 48. pantā (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 59. panta trešās daļas 3. punktā) pēc vārda "peļņas" vārdu "un" ar vārdu "vai".

  Atbalstīt

  (3) Apdrošinātāja finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu izstrādā turpmākajiem trim gadiem. Plānā norāda:

  1) darbības izdevumus (administratīvos un klientu piesaistīšanas izdevumus);

  2) apdrošinātāja ieņēmumus un izmaksas no veiktajām apdrošināšanas un pārapdrošināšanas operācijām;

  3) peļņas vai zaudējumu aprēķina un bilances projektus;

   

 • finanšu avotus no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izrietošo saistību izpildei un prognozēto maksātspējas normu;
 • pārapdrošināšanas programmu.
 • (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija piemēro drošības pasākumus, ja apdrošinātājs atsakās iesniegt finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu vai iesniegtajā plānā paredzēto pasākumu īstenošana nenodrošina trūkumu novēršanu un apdrošinātāja finansiālā stāvokļa uzlabošanu, vai iesniegtais plāns netiek īstenots.

  (5) Apdrošināto interešu aizsardzībai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga veikt šādas darbības:

  1) ierobežot apdrošinātāja tiesības brīvi rīkoties ar saviem aktīviem un uzņemties jaunas saistības;

  2) noteikt visu vai daļu apdrošinātāja veicamo izmaksu obligātu iepriekšēju saskaņošanu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju."

       

  4) finanšu avotus no apdrošināšanas un pārapdrošināšanas izrietošo saistību izpildei un prognozēto maksātspējas normu;

  5) pārapdrošināšanas programmu.

  (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija piemēro drošības pasākumus, ja apdrošinātājs atsakās iesniegt finansiālā stāvokļa uzlabošanas plānu vai iesniegtajā plānā paredzēto pasākumu īstenošana nenodrošina trūkumu novēršanu un apdrošinātāja finansiālā stāvokļa uzlabošanu, vai iesniegtais plāns netiek īstenots.

  (5) Apdrošināto interešu aizsardzībai Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga veikt šādas darbības:

  1) ierobežot apdrošinātāja tiesības brīvi rīkoties ar saviem aktīviem un uzņemties jaunas saistības;

  2) noteikt visu vai daļu apdrošinātāja veicamo izmaksu obligātu iepriekšēju saskaņošanu ar Finanšu un kapitāla tirgus komisiju."

  60.pants.

  (3) Apdrošinātājs par pārapdrošināšanas līguma noslēgšanu paziņo Finansu un kapitāla tirgus komisijai tās noteiktajā kārtībā.

  (4) Pārapdrošināšanas prēmijas pārapdrošinātājiem, kuri neietilpst Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajā valstu grupā, nedrīkst pārsniegt 20 procentus no kopējo parakstīto apdrošināšanas prēmiju apjoma.

  (5) Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt, lai apdrošinātājs izveido tehniskās rezerves pilnā apmērā vai maina pārapdrošināšanas izkārtojumu.

  49.  60.pantā:

  izslēgt trešo un ceturto daļu;

  izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

  "(5) Pamatojoties uz iesniegtajiem pārskatiem un pārbaužu analīzi, lai nodrošinātu apdrošināto interešu aizsardzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt apdrošinātājam mainīt pārapdrošināšanas izkārtojumu vai nodrošināt pārapdrošināšanas saistību izpildi ar pārapdrošinātāja naudas līdzekļu ķīlu, kas nodota apdrošinātāja valdījumā pārapdrošināšanas daļas tehnisko rezervju apmērā."

  51

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Izteikt likumprojekta 49. pantu (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 60. pantu) šādā redakcijā:

  "60.pants. (1) Pārapdrošināšana nemaina apdrošinātāja atbildību pret apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju.

  (2) Atbilstoši veiktajām un plānotajām apdrošināšanas operācijām apdrošinātājs izstrādā un apstiprina pārapdrošināšanas programmu un ir atbildīgs par šīs programmas ievērošanu. Vismaz reizi gadā apdrošinātājs izvērtē pārapdrošināšanas izkārtojuma atbilstību pārapdrošināšanas programmai.

  (3) Apdrošinātājs izvēlas pārapdrošinātāju saskaņā ar pārapdrošināšanas programmu, ņemot vērā šajā likumā noteiktos ierobežojumus. Apdrošinātāja pienākums ir pirms risku nodošanas pārapdrošināšanā un pārapdrošināšanas līgumu darbības laikā nepārtraukti savākt un analizēt informāciju par pārapdrošinātāju, tā finansiālo stāvokli (maksātspēju) un reputāciju.

  (4) Apdrošinātājs ir tiesīgs nodot riskus pārapdrošināšanā tikai:

  1) Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā vai Igaunijas Republikā reģistrētam apdrošinātājam, kam ir spēkā esošas licences apdrošināšanas operāciju veikšanai;

  2) dalībvalstī reģistrētam apdrošinātājam, kam ir spēkā esošas licences apdrošināšanas operāciju veikšanai reģistrācijas valstī;

  3) pārapdrošinātājam, kuram starptautisko reitingu aģentūru vērtējums ir investīciju kategorijā.

  (5) Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā iesniegtajiem apdrošinātāja pārskatiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veikto apdrošinātāja darbības pārbaužu rezultātiem, lai aizsargātu apdrošināto intereses, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt apdrošinātājam mainīt pārapdrošināšanas izkārtojumu vai nodrošināt pārapdrošināšanas saistību izpildi ar pārapdrošinātāja naudas līdzekļu ķīlu, kas nodota apdrošinātāja valdījumā pārapdrošinātāja daļas tehnisko rezervju apmērā.".

  Atbalstīt

  53. Izteikt 60. pantu šādā redakcijā:

  "60.pants. (1) Pārapdrošināšana nemaina apdrošinātāja atbildību pret apdrošināto un apdrošinājuma ņēmēju.

  (2) Atbilstoši veiktajām un plānotajām apdrošināšanas operācijām apdrošinātājs izstrādā un apstiprina pārapdrošināšanas programmu un ir atbildīgs par šīs programmas ievērošanu. Vismaz reizi gadā apdrošinātājs izvērtē pārapdrošināšanas izkārtojuma atbilstību pārapdrošināšanas programmai.

  (3) Apdrošinātājs izvēlas pārapdrošinātāju saskaņā ar pārapdrošināšanas programmu, ņemot vērā šajā likumā noteiktos ierobežojumus. Apdrošinātāja pienākums ir pirms risku nodošanas pārapdrošināšanā un pārapdrošināšanas līgumu darbības laikā nepārtraukti savākt un analizēt informāciju par pārapdrošinātāju, tā finansiālo stāvokli (maksātspēju) un reputāciju.

  (4) Apdrošinātājs ir tiesīgs nodot riskus pārapdrošināšanā tikai:

  1) Latvijas Republikā, Lietuvas Republikā vai Igaunijas Republikā reģistrētam apdrošinātājam, kam ir spēkā esošas licences apdrošināšanas operāciju veikšanai;

  2) dalībvalstī reģistrētam apdrošinātājam, kam ir spēkā esošas licences apdrošināšanas operāciju veikšanai reģistrācijas valstī;

  3) pārapdrošinātājam, kuram starptautisko reitingu aģentūru vērtējums ir investīciju kategorijā.

  (5) Pamatojoties uz Finanšu un kapitāla tirgus komisijā iesniegtajiem apdrošinātāja pārskatiem un Finanšu un kapitāla tirgus komisijas veikto apdrošinātāja darbības pārbaužu rezultātiem, lai aizsargātu apdrošināto intereses, Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt apdrošinātājam mainīt pārapdrošināšanas izkārtojumu vai nodrošināt pārapdrošināšanas saistību izpildi ar pārapdrošinātāja naudas līdzekļu ķīlu, kas nodota apdrošinātāja valdījumā pārapdrošinātāja daļas tehnisko rezervju apmērā.".

  64.pants.

  (2) Ja nav īpašas vienošanās, kopapdrošināšana nerada apdrošinātāju kopēju atbildību.

  50.  64.pantā:

  izteikt otro daļu šādā redakcijā:

  "(2) Ja nav īpašas vienošanās, kopapdrošināšana nerada apdrošinātāja pilnu (solidāru) atbildību.";

       

  54.  64.pantā:

  izteikt otro daļu šādā redakcijā:

  "(2) Ja nav īpašas vienošanās, kopapdrošināšana nerada apdrošinātāja pilnu (solidāru) atbildību.";

   

  papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(4) Apdrošinātāji izveido tehniskās rezerves atbilstoši katrs savam saistību apmēram. Atlikto apdrošināšanas atlīdzību rezervju apmēru nosaka vadošais apdrošinātājs."

       

  papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(4) Apdrošinātāji izveido tehniskās rezerves atbilstoši katrs savam saistību apmēram. Atlikto apdrošināšanas atlīdzību rezervju apmēru nosaka vadošais apdrošinātājs."

  65.pants.

  (3) Apdrošināšanas līgumu nodošanas kārtību nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija.

  51.  65.pantā:

  papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

  "Pēc apdrošināšanas līgumu nodošanas paliek spēkā visas no apdrošināšanas līguma izrietošās pušu tiesības un pienākumi.";

       

  55.  65.pantā:

  papildināt trešo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

  "Pēc apdrošināšanas līgumu nodošanas paliek spēkā visas no apdrošināšanas līguma izrietošās pušu tiesības un pienākumi.";

   

  papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

  "(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauj nodot apdrošināšanas līgumus pēc tam, kad tam ir piekritušas to valstu kompetentas apdrošināšanas uzraudzības institūcijas, kurās atrodas ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti. Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņem lēmumu par apdrošināšanas līgumu nodošanu četru mēnešu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas kompetentā apdrošināšanas uzraudzības institūcijā. Atbildes nesniegšana šajā periodā tiek uzskatīta par piekrišanu apdrošināšanas līgumu nodošanai.

  (5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniedz informāciju par apdrošināšanas līgumu nodošanu citas valsts kompetentai apdrošināšanas uzraudzības institūcijai triju mēnešu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas."

       

  papildināt pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

  "(4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atļauj nodot apdrošināšanas līgumus pēc tam, kad tam ir piekritušas to valstu kompetentas apdrošināšanas uzraudzības institūcijas, kurās atrodas ar apdrošināto risku saistītie apdrošinātie objekti. Finanšu un kapitāla tirgus komisija pieņem lēmumu par apdrošināšanas līgumu nodošanu četru mēnešu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas kompetentā apdrošināšanas uzraudzības institūcijā. Atbildes nesniegšana šajā periodā tiek uzskatīta par piekrišanu apdrošināšanas līgumu nodošanai.

  (5) Finanšu un kapitāla tirgus komisija sniedz informāciju par apdrošināšanas līgumu nodošanu citas valsts kompetentai apdrošināšanas uzraudzības institūcijai triju mēnešu laikā pēc attiecīgā pieprasījuma saņemšanas."

  71.pants. Par apdrošinātāja ļaunprātīgu bankrotu tiek atzīts apdrošinātāja bankrots, kuram ir šādas pazīmes:

  1) bankrots radies apdrošinātāja amatpersonu tīšas darbības vai bezdarbības rezultātā, un ar to nodarīts būtisks kaitējums citu personu likumīgajām tiesībām un interesēm;

  2) apdrošinātāja amatpersonas ir slēpušas vai iznīcinājušas dokumentus, kuros ir informācija par apdrošinātāju, izvairījušās no piedalīšanās pārbaudēs vai apgrūtinājušas to veikšanu, vai uzrādījušas fiktīvas saistības, apzināti apgrūtinājušas ar bankrotu saistītās lietas pilnīgu un objektīvu izskatīšanu.

    72.pants. Ja likvidators (administrators) konstatē, ka apdrošinātāja amatpersonas ir rīkojušās nelikumīgi, pārkāpušas savas pilnvaras vai nav ievērojušas likumu prasības un statūtu noteikumus vai apdrošinātāja akcionāru (biedru) pilnsapulču lēmumus un instrukcijas, vai arī darbojušās nolaidīgi vai apzināti ļaunprātīgi, tādējādi radot zaudējumus kreditoriem, likvidators (administrators) ceļ tiesā prasību pret apdrošinātāja amatpersonām par kreditoriem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu.

  52.  Izslēgt 71. un 72.pantu.

       

  56.  Izslēgt 71. un 72.pantu.

  74.pants.

  (2) Ja likvidācijas procesa laikā beidzas kalendārais gads, tiek sastādīts gada starppārskats, kurā ir tādas pašas sastāvdaļas kā gada pārskatā. Šim gada pārskatam pievieno ziņojumu, kurā uzrāda likvidācijas gaitā paveikto un tālākās likvidācijas paredzamo gaitu un rezultātus. Likvidācijas gada starpbilanci pārbauda zvērināts revidents vai cita persona, kurai Finansu un kapitāla tirgus komisija piešķīrusi tiesības pārbaudīt gada pārskatu.

  53. Izteikt 74.panta otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

  "Likvidācijas gada starppārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība."

       

  57. Izteikt 74.panta otrās daļas trešo teikumu šādā redakcijā:

  "Likvidācijas gada starppārskatu pārbauda zvērināts revidents vai zvērinātu revidentu komercsabiedrība."

     

  52

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Papildināt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu ar 75.1 pantu šādā redakcijā:

  "75.1 pants. Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi, kuri, pamatojoties uz administratora rakstveida iesniegumu, izlietoti ar apdrošināšan as atlīdzību izmaksu organizēšanu saistīto izdevumu segšanai, tiek iekļauti maksātnespējas procesa administrācijas izmaksās.".

  Atbalstīt

  58. Papildināt likumu ar 75.1 pantu šādā redakcijā:

  "75.1 pants. Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi, kuri, pamatojoties uz administratora rakstveida iesniegumu, izlietoti ar apdrošināšanas atlīdzību izmaksu organizēšanu saistīto izdevumu segšanai, tiek iekļauti maksātnespējas procesa administrācijas izmaksās.".

   

   

  77.pants. (1) Apdrošinātāji, pārapdrošinātāji un apdrošinājuma ņēmēji var izmantot apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus.

  (2) Apdrošināšanas starpnieki ir apdrošināšanas aģenti, apdrošināšanas aģentūras un apdrošināšanas brokeru sabiedrības. Apdrošināšanas starpnieki nav apdrošinātāji.

  (3) Apdrošināšanas pakalpojumu sniegšanai apdrošinātājs nedrīkst izmantot tādu personu pakalpojumus, kuras nav saņēmušas nepieciešamo atļauju šajā likumā noteiktajā kārtībā.

  54. Papildināt 77.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

  "(4) Apdrošināšanas starpniekiem, kuri ir komersanti, ir saistošs Komerclikums, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

  (5) Starp apdrošināšanas brokeru sabiedrību, apdrošinājuma ņēmēju un apdrošinātāju neveidojas komercaģenta attiecības."

       

  59. Papildināt 77.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

  "(4) Apdrošināšanas starpniekiem, kuri ir komersanti, ir saistošs Komerclikums, ciktāl šajā likumā nav noteikts citādi.

  (5) Starp apdrošināšanas brokeru sabiedrību, apdrošinājuma ņēmēju un apdrošinātāju neveidojas komercaģenta attiecības."

  78.pants. (1) Apdrošināšanas aģenti ir fiziskās personas, kas pārstāv apdrošinātāja intereses, un viņu darbību nosaka ar apdrošinātāju noslēgtais līgums, saskaņā ar kuru viņi ir pilnvaroti darboties apdrošinātāja interesēs. Aģentu profesionālā darbība ir saistīta ar apdrošināšanas līgumu slēgšanu, apdrošinājuma ņēmēju iepazīstināšanu ar līgumā noteiktajām tiesībām un pienākumiem.

  (2) Apdrošināšanas aģents ir tiesīgs pārstāvēt tikai vienu apdrošinātāju vai apdrošinātāju koncernu.

  (3) Apdrošināšanas aģentūras ir juridiskās personas, kas pārstāv apdrošinātāja intereses, un to darbību nosaka ar apdrošinātāju noslēgtais līgums. Aģentūra ir tiesīga pārstāvēt tikai vienu apdrošinātāju vai apdrošinātāju koncernu.

  (4) Par apdrošināšanas aģentu un apdrošināšanas aģentūru noslēgtajiem apdrošināšanas līgumiem atbild apdrošinātājs.

  55. Papildināt 78.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

  "(5) Apdrošināšanas aģentūra veic tikai apdrošināšanas starpnieka darbību un cita veida komercdarbību, kas tieši saistīta ar apdrošināšanas starpnieka darbību."

       

  60. Papildināt 78.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

  "(5) Apdrošināšanas aģentūra veic tikai apdrošināšanas starpnieka darbību un cita veida komercdarbību, kas tieši saistīta ar apdrošināšanas starpnieka darbību."

  79.pants. (1) Apdrošināšanas aģents pirms apdrošināšanas starpnieka darbības uzsākšanas reģistrējas Finansu un kapitāla tirgus komisijas Apdrošināšanas aģentu reģistrā.

  (2) Apdrošināšanas aģentūra un tajā strādājošie aģenti pirms apdrošināšanas starpnieka darbības uzsākšanas reģistrējas Finansu un kapitāla tirgus komisijas Apdrošināšanas aģentu reģistrā.

  (3) Finansu un kapitāla tirgus komisija izdod noteikumus par apdrošināšanas aģentu un aģentūru reģistrāciju.

  56. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

  "79.pants. (1) Par apdrošināšanas aģentu var būt rīcībspējīga fiziska persona, kura:

  1. sasniegusi 18 gadu vecumu;
  2. ieguvusi vismaz vidējo izglītību;
  3. nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta, vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība, vai kura nav saukta pie kriminālatbildības;
  4. ieguvusi pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas.

  (2) Apdrošinātājs un apdrošināšanas aģentūra veido apdrošināšanas aģentu reģistru. Reģistrā ietvertā informācija (apdrošināšanas aģenta vārds, uzvārds, personas kods un apdrošinātāja vai apdrošināšanas aģentūras nosaukums, kuru pārstāv aģents) ir brīvi pieejama. Ja apdrošinātājam vai apdrošināšanas aģentūrai ir izveidota mājas lapa internetā, tajā ievieto minēto informāciju.

  (3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija kontrolē šajā pantā minēto prasību ievērošanu."

       

  61. Izteikt 79.pantu šādā redakcijā:

  "79.pants. (1) Par apdrošināšanas aģentu var būt rīcībspējīga fiziska persona, kura:

  1) sasniegusi 18 gadu vecumu;

  2) ieguvusi vismaz vidējo izglītību;

  3) nav sodīta par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai ir reabilitēta, vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība, vai kura nav saukta pie kriminālatbildības;

  4) ieguvusi pienākumu veikšanai nepieciešamās zināšanas.

  (2) Apdrošinātājs un apdrošināšanas aģentūra veido apdrošināšanas aģentu reģistru. Reģistrā ietvertā informācija (apdrošināšanas aģenta vārds, uzvārds, personas kods un apdrošinātāja vai apdrošināšanas aģentūras nosaukums, kuru pārstāv aģents) ir brīvi pieejama. Ja apdrošinātājam vai apdrošināšanas aģentūrai ir izveidota mājas lapa internetā, tajā ievieto minēto informāciju.

  (3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija kontrolē šajā pantā minēto prasību ievērošanu."

   

   

  80.pants. (1) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība ir uzņēmējsabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā likumā noteiktajā kārtībā un sniedz apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus apdrošinājuma ņēmējiem, apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem vai citām apdrošināšanas brokeru sabiedrībām saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.

  57. 80.pantā:

  pirmajā daļā:

  aizstāt vārdu "uzņēmējsabiedrība" ar vārdu "komercsabiedrība";

  aizstāt vārdu "reģistrēta" ar vārdu "ierakstīta";

  53

  Juridiskais birojs

  Izteikt grozījumu likumprojekta 57.pantā (likuma 80.panta pirmajā daļā) šādā redakcijā:

  “aizstāt pirmajā daļā vārdus “uzņēmējsabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā” ar vārdiem “komercsabiedrība, kas ierakstīta Komercreģistrā”.

  Atbalstīt

  62. 80.pantā:

  aizstāt pirmajā daļā vārdus “uzņēmējsabiedrība, kas reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā” ar vārdiem “komercsabiedrība, kas ierakstīta Komercreģistrā”;

   

  papildināt pantu ar 1.1, 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:

  "(11) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība veic tikai apdrošināšanas starpnieka darbību un cita veida komercdarbību, kas tieši saistīta ar apdrošināšanas starpnieka darbību.

  (12) Par apdrošināšanas brokeru sabiedrības vadītāju var būt persona:

  1. kas ir kompetenta finanšu vadības jautājumos;
  2. kurai ir augstākā izglītība un ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze finanšu un kapitāla tirgū;
  3. ar nevainojamu reputāciju komercdarbībā;
  4. kurai nav atņemtas tiesības un nav bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību;
  5. kurai nav sodāmības par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai kura ir reabilitēta, vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība, vai kura nav saukta pie kriminālatbildības.

  (13) Apdrošināšanas brokeru sabiedrības pienākums ir pašai vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata brokeru sabiedrības vadītāju, ja tiek konstatēta viņa neatbilstība amatam, viņa rīcība ir kaitējusi apdrošināšanas brokeru sabiedrības finansiālajai stabilitātei vai radījusi situāciju, kas var apdraudēt apdrošināšanas brokeru sabiedrības finansiālo stabilitāti vai apdrošinājuma ņēmēju intereses, kā arī ja vadītājs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām.";

       

  papildināt pantu ar 1.1, 1.2 un 1.3 daļu šādā redakcijā:

  "(11) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība veic tikai apdrošināšanas starpnieka darbību un cita veida komercdarbību, kas tieši saistīta ar apdrošināšanas starpnieka darbību.

  (12) Par apdrošināšanas brokeru sabiedrības vadītāju var būt persona:

  1) kas ir kompetenta finanšu vadības jautājumos;

  2) kurai ir augstākā izglītība un ne mazāk kā trīs gadu darba pieredze finanšu un kapitāla tirgū;

  3) ar nevainojamu reputāciju komercdarbībā;

  4) kurai nav atņemtas tiesības un nav bijušas atņemtas tiesības veikt komercdarbību;

  5) kurai nav sodāmības par tīšiem noziedzīgiem nodarījumiem vai kura ir reabilitēta, vai kurai ir noņemta vai dzēsta sodāmība, vai kura nav saukta pie kriminālatbildības.

  (13) Apdrošināšanas brokeru sabiedrības pienākums ir pašai vai pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma nekavējoties atsaukt no amata brokeru sabiedrības vadītāju, ja tiek konstatēta viņa neatbilstība amatam, viņa rīcība ir kaitējusi apdrošināšanas brokeru sabiedrības finansiālajai stabilitātei vai radījusi situāciju, kas var apdraudēt apdrošināšanas brokeru sabiedrības finansiālo stabilitāti vai apdrošinājuma ņēmēju intereses, kā arī ja vadītājs neatbilst šajā likumā noteiktajām prasībām.";

  (5) Apdrošināšanas brokeru sabiedrības pienākums ir katrā apdrošināšanas veidā, kurā tā sniedz apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, piedāvāt vairāku apdrošinātāju pakalpojumus. Apdrošināšanas brokers pēc to personu pieprasījuma, kuras gatavojas noslēgt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu, sniedz informāciju par pārstāvētās apdrošināšanas brokeru sabiedrības saistību ar apdrošinātāju.

  piektās daļas otrajā teikumā izslēgt vārdus "pēc to personu pieprasījuma, kuras vēlas noslēgt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu";

       

  piektās daļas otrajā teikumā izslēgt vārdus "pēc to personu pieprasījuma, kuras vēlas noslēgt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu";

   

  papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

  "(6) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība nekavējoties pēc to personu pieprasījuma, kuras vēlas noslēgt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu, dara zināmu provīzijas apmēru."

       

  papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

  "(6) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība nekavējoties pēc to personu pieprasījuma, kuras vēlas noslēgt apdrošināšanas vai pārapdrošināšanas līgumu, dara zināmu provīzijas apmēru."

   

   

     

  54

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Papildināt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumu ar 80.1 pantu šādā redakcijā:

  "80.1pants. (1) Apdrošināšanas brokeru sabiedrībai, sniedzot apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, ir pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam un nodrošināt sniegto pakalpojumu pienācīgu profesionalitāti un rūpību klienta interesēs.

  (2) Ar klientu noslēgtajos līgumos par apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu apdrošināšanas brokeru sabiedrība nedrīkst ietvert noteikumus, kas būtu pretrunā ar šā panta pirmajā daļā noteikto vai apslēptā veidā ietvertu sekas, kas jebkādā veidā būtu vērstas pret klientu.".

  Atbalstīt

  63. Papildināt likumu ar 80.1 pantu šādā redakcijā:

  "80.1 pants. (1) Apdrošināšanas brokeru sabiedrībai, sniedzot apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus, ir pienākums rīkoties kā krietnam un rūpīgam saimniekam un nodrošināt sniegto pakalpojumu pienācīgu profesionalitāti un rūpību klienta interesēs.

  (2) Ar klientu noslēgtajos līgumos par apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu apdrošināšanas brokeru sabiedrība nedrīkst ietvert noteikumus, kas būtu pretrunā ar šā panta pirmajā daļā noteikto vai apslēptā veidā ietvertu sekas, kas jebkādā veidā būtu vērstas pret klientu.".

  81.pants. Apdrošinātājs izmaksā brokera komisijas atlīdzību tikai apdrošināšanas brokeru sabiedrībām, kas likumā noteiktajā kārtībā ir reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā un ir saņēmušas Finansu un kapitāla tirgus komisijas licenci. Šis ierobežojums neattiecas uz pārapdrošināšanu.

  58. Izteikt 81.pantu šādā redakcijā:

  "81.pants. Apdrošinātājs ir tiesīgs maksāt provīziju tikai tādai apdrošināšanas brokeru sabiedrībai, kas reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā un saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenci. Šis ierobežojums neattiecas uz pārapdrošināšanu un gadījumiem, ja apdrošinātājs veic apdrošināšanu ārvalstīs, izmantojot apdrošināšanas brokeru sabiedrības pakalpojumus."

       

  64. Izteikt 81.pantu šādā redakcijā:

  "81.pants. Apdrošinātājs ir tiesīgs maksāt provīziju tikai tādai apdrošināšanas brokeru sabiedrībai, kas reģistrēta likumā noteiktajā kārtībā un saņēmusi Finanšu un kapitāla tirgus komisijas licenci. Šis ierobežojums neattiecas uz pārapdrošināšanu un gadījumiem, ja apdrošinātājs veic apdrošināšanu ārvalstīs, izmantojot apdrošināšanas brokeru sabiedrības pakalpojumus."

  82.pants.

  (3) Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga anulēt izsniegto licenci apdrošināšanas brokeru sabiedrības darbībai gadījumos, kad apdrošināšanas brokeru sabiedrība:

  1) apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus nav sākusi sniegt viena gada laikā no licences saņemšanas dienas;

  2) apdrošināšanas starpnieku pakalpojumus pārtraukusi sniegt uz laiku, kas ir ilgāks par vienu gadu;

  3) pārkāpj šo likumu, saskaņā ar to izdotos Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē uzņēmējdarbību.

  Ja apdrošināšanas brokeru sabiedrība atsakās no licences, licenci anulē.

  59. Aizstāt 82.panta trešās daļas 3.punktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību".

       

  65. Aizstāt 82.panta trešās daļas 3.punktā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "komercdarbību".

  85.pants. (1) Apdrošināšanas brokeru sabiedrības grāmatvedība kārtojama saskaņā ar likumu "Par grāmatvedību" un citiem normatīvajiem aktiem.

  (2) Finansu un kapitāla tirgus komisija nosaka apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu uzskaites kārtību apdrošināšanas brokeru sabiedrībā.

  60. Izteikt 85.panta otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(2) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība nodrošina no apdrošināšanas starpnieka darbības iegūto līdzekļu šķirtu turēšanu no apdrošināšanas brokeru sabiedrības naudas līdzekļiem atsevišķā naudas kontā, kas atvērts kredītiestādē, rakstveidā darot zināmu kredītiestādei, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir no apdrošināšanas starpnieka darbības iegūtie naudas līdzekļi, kā arī nodrošina šo līdzekļu uzskaiti atsevišķā bilancē pa apdrošinātājiem un apdrošinājuma ņēmējiem.

  (3) Šā panta otrajā daļā minētajā kontā esošie naudas līdzekļi apdrošināšanas brokeru sabiedrības maksātnespējas gadījumā netiek iekļauti tajā apdrošināšanas brokeru sabiedrības mantā, no kuras tiek segti maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumi un apmierināti kreditoru prasījumi, un tie pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas nekavējoties tiek izmaksāti apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un citiem kreditoriem saskaņā ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem.

  (4) Šā panta otrajā daļā minētos naudas līdzekļus drīkst ieguldīt noteiktos īstermiņa aktīvos, kurus var pārvērst naudā 30 dienu laikā, nekavējoties ieskaitot naudas līdzekļus minētajā kontā. Atļautie īstermiņa aktīvi ir termiņnoguldījumi kredītiestādēs, kredītiestāžu emitētie noguldījumi, sertifikāti, valsts vērtspapīri un citi biržā tirgotie vērtspapīri."

  55

   

   

   

   

  56

  Juridiskais birojs

  Likumprojekta 60.pantā:

  izteikt ievaddaļu šādā redakcijā:

  “85.pantā:

  izteikt otro daļu šādā redakcijā:”;

  Juridiskais birojs

  papildināt pantu pēc otrās daļas ar tekstu šādā redakcijā:

  “papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šajā redakcijā:”.

  Atbalstīt

   

   

   

   

  Atbalstīt

  66. 85.pantā:

  izteikt otro daļu šādā redakcijā:

  "(2) Apdrošināšanas brokeru sabiedrība nodrošina no apdrošināšanas starpnieka darbības iegūto līdzekļu šķirtu turēšanu no apdrošināšanas brokeru sabiedrības naudas līdzekļiem atsevišķā naudas kontā, kas atvērts kredītiestādē, rakstveidā darot zināmu kredītiestādei, ka kontā esošie naudas līdzekļi ir no apdrošināšanas starpnieka darbības iegūtie naudas līdzekļi, kā arī nodrošina šo līdzekļu uzskaiti atsevišķā bilancē pa apdrošinātājiem un apdrošinājuma ņēmējiem.”

  papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šajā redakcijā:

  “(3) Šā panta otrajā daļā minētajā kontā esošie naudas līdzekļi apdrošināšanas brokeru sabiedrības maksātnespējas gadījumā netiek iekļauti tajā apdrošināšanas brokeru sabiedrības mantā, no kuras tiek segti maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumi un apmierināti kreditoru prasījumi, un tie pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas nekavējoties tiek izmaksāti apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un citiem kreditoriem saskaņā ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem.

  (4) Šā panta otrajā daļā minētos naudas līdzekļus drīkst ieguldīt noteiktos īstermiņa aktīvos, kurus var pārvērst naudā 30 dienu laikā, nekavējoties ieskaitot naudas līdzekļus minētajā kontā. Atļautie īstermiņa aktīvi ir termiņnoguldījumi kredītiestādēs, kredītiestāžu emitētie noguldījumi, sertifikāti, valsts vērtspapīri un citi biržā tirgotie vērtspapīri."

  87.pants. Finansu un kapitāla tirgus komisija pieprasa apdrošināšanas brokeru sabiedrībai mēneša un ceturkšņa pārskatus par tās finansiālo darbību, kas saistīta ar apdrošināšanas starpnieka pakalpojumu sniegšanu, nosakot šo pārskatu formu, saturu un iesniegšanas termiņu.

  61. Izslēgt 87.pantā vārdus "mēneša un".

       

  67. Izslēgt 87.pantā vārdus "mēneša un".

  89.pants. Apdrošināšanas starpniekiem ir tiesības sniegt apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus tikai Latvijas Republikā reģistrētiem apdrošinātājiem. Šis ierobežojums neattiecas uz pārapdrošināšanu.

  62. Izteikt 89.pantu šādā redakcijā:

  "89.pants. Apdrošināšanas starpniekiem ir tiesības sniegt apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus tikai apdrošinātājiem. Šis ierobežojums neattiecas uz pārapdrošināšanu un gadījumiem, ja apdrošinātais risks atrodas ārvalstīs un apdrošinājuma ņēmējs ir nerezidents."

       

  68. Izteikt 89.pantu šādā redakcijā:

  "89.pants. Apdrošināšanas starpniekiem ir tiesības sniegt apdrošināšanas starpnieka pakalpojumus tikai apdrošinātājiem. Šis ierobežojums neattiecas uz pārapdrošināšanu un gadījumiem, ja apdrošinātais risks atrodas ārvalstīs un apdrošinājuma ņēmējs ir nerezidents."

   

   

   

  63. Papildināt likumu ar 89.1 pantu šādā redakcijā:

  "89.1pants. (1) Apdrošināšanas starpnieks slēdz apdrošināšanas līgumus, pamatojoties uz pilnvarojumu.

  (2) Ja apdrošināšanas starpnieks noslēdz apdrošināšanas līgumu bez pilnvarojuma vai pārsniedzot pilnvarojumu, apdrošināšanas starpnieks atbild par visiem zaudējumiem un izdevumiem, kas rodas šādas rīcības dēļ.

  (3) Pilnvaras devējs var jebkurā laikā atsaukt apdrošināšanas starpnieka pilnvarojumu slēgt apdrošināšanas līgumu, neievērojot Komerclikumā noteikto komercaģenta līguma uzteikuma termiņu.

  (4) Apdrošinātājs maksā apdrošināšanas aģentūrai vai aģentam provīziju tādā apmērā un termiņos, par kādu apdrošinātājs un minētais apdrošināšanas starpnieks ir vienojušies līgumā, un tikai par tādiem apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti savstarpēji noslēgtā līguma darbības laikā, un attiecīgais apdrošināšanas līgums ir noslēgts apdrošināšanas starpnieka darbības rezultātā, un šāda apdrošināšanas līguma sagatavošana vai noslēgšana ir paredzēta savstarpēji noslēgtajā līgumā.

  (5) Apdrošināšanas aģentūra vai aģents var pieprasīt apdrošinātājam samaksāt izlīdzinājumu tikai tad, ja to paredz apdrošināšanas starpnieka līgums.

  (6) Apdrošināšanas aģentūrai vai aģentam nav tiesību aizturēt viņa rīcībā nodotos apdrošinātāja dokumentus pēc līguma izbeigšanas ar apdrošinātāju.

  (7) Apdrošināšanas aģentūra vai aģents var prasīt ar savu darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanu vienīgi tad, ja to paredz ar apdrošinātāju noslēgtais līgums."

       

  69. Papildināt likumu ar 89.1 pantu šādā redakcijā:

  "89.1pants. (1) Apdrošināšanas starpnieks slēdz apdrošināšanas līgumus, pamatojoties uz pilnvarojumu.

  (2) Ja apdrošināšanas starpnieks noslēdz apdrošināšanas līgumu bez pilnvarojuma vai pārsniedzot pilnvarojumu, apdrošināšanas starpnieks atbild par visiem zaudējumiem un izdevumiem, kas rodas šādas rīcības dēļ.

  (3) Pilnvaras devējs var jebkurā laikā atsaukt apdrošināšanas starpnieka pilnvarojumu slēgt apdrošināšanas līgumu, neievērojot Komerclikumā noteikto komercaģenta līguma uzteikuma termiņu.

  (4) Apdrošinātājs maksā apdrošināšanas aģentūrai vai aģentam provīziju tādā apmērā un termiņos, par kādu apdrošinātājs un minētais apdrošināšanas starpnieks ir vienojušies līgumā, un tikai par tādiem apdrošināšanas līgumiem, kas noslēgti savstarpēji noslēgtā līguma darbības laikā, un attiecīgais apdrošināšanas līgums ir noslēgts apdrošināšanas starpnieka darbības rezultātā, un šāda apdrošināšanas līguma sagatavošana vai noslēgšana ir paredzēta savstarpēji noslēgtajā līgumā.

  (5) Apdrošināšanas aģentūra vai aģents var pieprasīt apdrošinātājam samaksāt izlīdzinājumu tikai tad, ja to paredz apdrošināšanas starpnieka līgums.

  (6) Apdrošināšanas aģentūrai vai aģentam nav tiesību aizturēt viņa rīcībā nodotos apdrošinātāja dokumentus pēc līguma izbeigšanas ar apdrošinātāju.

  (7) Apdrošināšanas aģentūra vai aģents var prasīt ar savu darbību saistīto izdevumu atlīdzināšanu vienīgi tad, ja to paredz ar apdrošinātāju noslēgtais līgums."

  90.pants.

  (2) Pirms šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās apdrošināšanas polišu izplatīšanas uzsākšanas apdrošinātājs savu darbību saskaņo ar Finansu un kapitāla tirgus komisiju.

  64. Izslēgt 90.panta otro daļu.

       

  70. Izslēgt 90.panta otro daļu.

  93.pants. Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi tiek izmantoti apdrošināšanas atlīdzības izmaksai, ja apdrošinājuma ņēmējs ir fiziskā persona, šādā apmērā:

  1) 100 procentu apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam - dzīvības apdrošināšanā;

  2) 50 procentu apdrošināšanas atlīdzības apmērā, bet ne vairāk kā 2000 latu vienam apdrošinājuma ņēmējam - šā likuma 12.panta 1. - 3., 8. - 10., 13. un 18.punktā minētajos apdrošināšanas veidos.

  65.  93.pantā:

  izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

  "Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus izlieto samaksai pārvaldītājam (ja saskaņā ar šā panta otro daļu Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldīšana nodota citam pārvaldītājam) ar apdrošināšanas atlīdzību izmaksu organizēšanu saistīto izdevumu segšanai, kā arī apdrošināšanas atlīdzību izmaksām, ja apdrošinājuma ņēmējs ir fiziska persona, šādā apmērā:";

       

  71.  93.pantā:

  izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

  "Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus izlieto samaksai pārvaldītājam (ja saskaņā ar šā panta otro daļu Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldīšana nodota citam pārvaldītājam) ar apdrošināšanas atlīdzību izmaksu organizēšanu saistīto izdevumu segšanai, kā arī apdrošināšanas atlīdzību izmaksām, ja apdrošinājuma ņēmējs ir fiziska persona, šādā apmērā:";

   

  papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

  "(2) Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldīšanu, noslēdzot attiecīgu līgumu, var nodot citam pārvaldītājam.

  (3) Ienākumus (augļus), kas iegūti, pārvaldot Apdrošināto aizsardzības fondu, ieskaita šajā fondā.

  (4) Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus aizliegts izmantot šajā likumā neparedzētiem mērķiem. Citus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas līdzekļus, kas nav Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi, aizliegts izmantot apdrošināšanas atlīdzības izmaksām.

  (5) Iemaksas Apdrošināto aizsardzības fondā un izmaksas no šī fonda tiek veiktas tikai latos."

       

  papildināt pantu ar otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

  "(2) Saskaņā ar Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes lēmumu Apdrošināto aizsardzības fonda pārvaldīšanu, noslēdzot attiecīgu līgumu, var nodot citam pārvaldītājam.

  (3) Ienākumus (augļus), kas iegūti, pārvaldot Apdrošināto aizsardzības fondu, ieskait a šajā fondā.

  (4) Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus aizliegts izmantot šajā likumā neparedzētiem mērķiem. Citus Finanšu un kapitāla tirgus komisijas līdzekļus, kas nav Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi, aizliegts izmantot apdrošināšanas atlīdzības izmaksām.

  (5) Iemaksas Apdrošināto aizsardzības fondā un izmaksas no šī fonda tiek veiktas tikai latos.";

     

  57

  Juridiskais birojs

  Papildināt likumprojekta 65.pantu ar tekstu šādā redakcijā:

  “uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu”.

  Atbalstīt

  uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

  95.pants. (1) Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļus veido apdrošināšanas akciju sabiedrību atskaitījumi viena procenta apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskajām personām par šā likuma 12.panta 1. - 3., 8. - 10., 13., 18. un 19.punktā norādītajiem apdrošināšanas veidiem.

  (2) Šos maksājumus ieskaita apdrošinātāja izdevumos, un to izdarīšanas kārtību nosaka Finansu un kapitāla tirgus komisija.

  (3) Ja maksājuma termiņš nokavēts, par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta soda nauda 0,05 procentu apmērā no termiņā nesamaksātās summas. Soda nauda tiek ieskaitīta Apdrošināto aizsardzības fondā.

  66. Izteikt 95.pantu šādā redakcijā:

  "95.pants. (1) Apdrošināto aizsardzības fondu veido fonda dalībnieku atskaitījumi viena procenta apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskām personām par šā likuma 12.panta 1., 2., 3., 8., 9., 10., 13., 18. un 19.punktā minētajiem apdrošināšanas veidiem.

  (2) Šā panta pirmās daļas noteikumi ir saistoši apdrošinātāju filiālēm ārvalstīs, ja šo valstu normatīvie akti neparedz apdrošinātāju filiāļu obligātu piedalīšanos attiecīgās valsts apdrošināto aizsardzības sistēmā.

  (3) Šā panta pirmās daļas noteikumi ir saistoši apdrošinātāju filiālēm ārvalstīs, ja šo valstu normatīvie akti paredz apdrošinātāju filiāļu obligātu piedalīšanos attiecīgās valsts apdrošināto aizsardzības sistēmā un nosaka garantētās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu kā attiecīgajā valstī un Latvijas Republikā spēkā esošo garantēto apdrošināšanas atlīdzību apmēru starpību.

  (4) Šā panta pirmās daļas noteikumi nav saistoši ārvalstu apdrošinātāju filiālēm, ja šo valstu normatīvie akti paredz apdrošināto aizsardzību to filiālēs ārvalstīs (arī Latvijas Republikā) un aptver visus šajā likumā paredzētos gadījumus, turklāt garantētā apdrošināšanas atlīdzība nav mazāka par šajā likumā noteikto.

  (5) Maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā ieskaita fonda dalībnieka izdevumos, un tos veic reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša trīsdesmitajam datumam Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kontā Latvijas Bankā. Fonda dalībnieks līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša trīsdesmitajam datumam iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pārskatu par iepriekšējā ceturksnī no fiziskajām personām saņemtajām bruto apdrošināšanas prēmijām un maksājumiem Apdrošināto aizsardzības fondā. Pārskata veidlapas paraugu nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

  (6) Fonda dalībnieka maksājumi Apdrošināto aizsardzības fondā nav uzskatāmi par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas saistībām pret fonda dalībnieku un nav atmaksājami, ja tiek izbeigta fonda dalībnieka darbība."

       

  72. Izteikt 95.pantu šādā redakcijā:

  "95.pants. (1) Apdrošināto aizsardzības fondu veido fonda dalībnieku atskaitījumi viena procenta apmērā no to bruto apdrošināšanas prēmiju kopsummas, kuras saņemtas no fiziskām personām par šā likuma 12.panta 1., 2., 3., 8., 9., 10., 13., 18. un 19.punktā minētajiem apdrošināšanas veidiem.

  (2) Šā panta pirmās daļas noteikumi ir saistoši apdrošinātāju filiālēm ārvalstīs, ja šo valstu normatīvie akti neparedz apdrošinātāju filiāļu obligātu piedalīšanos attiecīgās valsts apdrošināto aizsardzības sistēmā.

  (3) Šā panta pirmās daļas noteikumi ir saistoši apdrošinātāju filiālēm ārvalstīs, ja šo valstu normatīvie akti paredz apdrošinātāju filiāļu obligātu piedalīšanos attiecīgās valsts apdrošināto aizsardzības sistēmā un nosaka garantētās apdrošināšanas atlīdzības izmaksu kā attiecīgajā valstī un Latvijas Republikā spēkā esošo garantēto apdrošināšanas atlīdzību apmēru starpību.

  (4) Šā panta pirmās daļas noteikumi nav saistoši ārvalstu apdrošinātāju filiālēm, ja šo valstu normatīvie akti paredz apdrošināto aizsardzību to filiālēs ārvalstīs (arī Latvijas Republikā) un aptver visus šajā likumā paredzētos gadījumus, turklāt garantētā apdrošināšanas atlīdzība nav mazāka par šajā likumā noteikto.

  (5) Maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā ieskaita fonda dalībnieka izdevumos, un tos veic reizi ceturksnī līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša trīsdesmitajam datumam Finanšu un kapitāla tirgus komisijas kontā Latvijas Bankā. Fonda dalībnieks līdz katra ceturkšņa pirmā mēneša trīsdesmitajam datumam iesniedz Finanšu un kapitāla tirgus komisijai pārskatu par iepriekšējā ceturksnī no fiziskajām personām saņemtajām bruto apdrošināšanas prēmijām un maksājumiem Apdrošināto aizsardzības fondā. Pārskata veidlapas paraugu nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

  (6) Fonda dalībnieka maksājumi Apdrošināto aizsardzības fondā nav uzskatāmi par Finanšu un kapitāla tirgus komisijas saistībām pret fonda dalībnieku un nav atmaksājami, ja tiek izbeigta fonda dalībnieka darbība."

  97.pants.  Apdrošināto aizsardzības fonda līdzekļi glabājami Latvijas Bankā atvērtajā kontā, un šos līdzekļus var ieguldīt tikai Latvijas valsts vērtspapīros.

  67. Izteikt 97.pantu šādā redakcijā:

  "97.pants. (1) Fonda dalībniekam ir pienākums aprēķināt un samaksāt soda naudu par maksājumu, kas noteiktajā termiņā nav iemaksāts Apdrošināto aizsardzības fondā. Šī soda nauda iemaksājama kontā Latvijas Bankā.

  (2) Soda nauda par maksājumu, kas noteiktajā termiņā nav iemaksāts Apdrošināto aizsardzības fondā, ir 0,05 procenti no termiņā nesamaksātās maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Soda nauda aprēķināma par laiku, par kuru fonda dalībnieks nav veicis aprēķināto katra ceturkšņa maksājumu.

  (3) Ja fonda dalībnieks vairāk nekā divus mēnešus nav labprātīgi un pilnā apmērā veicis maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija brīdina fonda dalībnieku, ka licence tā darbībai var tikt anulēta.

  (4) Ja fonda dalībnieks mēneša laikā pēc tam, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija izteikusi brīdinājumu, ka licence tā darbībai var tikt anulēta, nav labprātīgi un pilnā apmērā veicis maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija anulē fonda dalībniekam izsniegto licenci."

       

  73. Izteikt 97.pantu šādā redakcijā:

  "97.pants. (1) Fonda dalībniekam ir pienākums aprēķināt un samaksāt soda naudu par maksājumu, kas noteiktajā termiņā nav iemaksāts Apdrošināto aizsardzības fondā. Šī soda nauda iemaksājama kontā Latvijas Bankā.

  (2) Soda nauda par maksājumu, kas noteiktajā termiņā nav iemaksāts Apdrošināto aizsardzības fondā, ir 0,05 procenti no termiņā nesamaksātās maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Soda nauda aprēķināma par laiku, par kuru fonda dalībnieks nav veicis aprēķināto katra ceturkšņa maksājumu.

  (3) Ja fonda dalībnieks vairāk nekā divus mēnešus nav labprātīgi un pilnā apmērā veicis maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija brīdina fonda dalībnieku, ka licence tā darbībai var tikt anulēta.

  (4) Ja fonda dalībnieks mēneša laikā pēc tam, kad Finanšu un kapitāla tirgus komisija izteikusi brīdinājumu, ka licence tā darbībai var tikt anulēta, nav labprātīgi un pilnā apmērā veicis maksājumus Apdrošināto aizsardzības fondā, Finanšu un kapitāla tirgus komisija anulē fonda dalībniekam izsniegto licenci."

  99.pants. Apdrošināšanas darbības valsts uzraudzību veic Finansu un kapitāla tirgus komisija.

  68. Papildināt 99.pantu ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzrauga apdrošināšanas sabiedrību dalībvalstīs izveidoto filiāļu, kā arī šo apdrošināšanas sabiedrību dalībvalstīs sniegtos apdrošināšanas pakalpojumus, ko tās sniedz, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu. Veicot uzraudzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas un konsultējas ar dalībvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūcijām.

  (3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt informāciju no dalībvalsts apdrošinātāja filiāles, kā arī pieprasīt, lai tiktu novērsta tās darbības neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par lēmumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo dalībvalsts apdrošinātāja vadībai un mītnes (reģistrācijas) valsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijai. Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas un konsultējas ar dalībvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūcijām, lai nodrošinātu dalībvalstu apdrošinātāju darbības uzraudzību Latvijas Republikā.

  (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt informāciju no dalībvalsts apdrošinātāja, kurš, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, un prasīt, lai tiktu novērsta tā darbības neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par lēmumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo dalībvalsts apdrošinātāja vadībai un mītnes (reģistrācijas) valsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijai. Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas un konsultējas ar dalībvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūcijām, lai nodrošinātu dalībvalstu apdrošinātāju darbības uzraudzību Latvijas Republikā."

   

   

   

  74. 99.pantā:

  papildināt ar otro, trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(2) Finanšu un kapitāla tirgus komisija uzrauga apdrošināšanas sabiedrību dalībvalstīs izveidoto filiāļu, kā arī šo apdrošināšanas sabiedrību dalībvalstīs sniegtos apdrošināšanas pakalpojumus, ko tās sniedz, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu. Veicot uzraudzību, Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas un konsultējas ar dalībvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūcijām.

  (3) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt informāciju no dalībvalsts apdrošinātāja filiāles, kā arī pieprasīt, lai tiktu novērsta tās darbības neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par lēmumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo dalībvalsts apdrošinātāja vadībai un mītnes (reģistrācijas) valsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijai. Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas un konsultējas ar dalībvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūcijām, lai nodrošinātu dalībvalstu apdrošinātāju darbības uzraudzību Latvijas Republikā.

  (4) Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga pieprasīt informāciju no dalībvalsts apdrošinātāja, kurš, ievērojot pakalpojumu sniegšanas brīvības principu, sniedz apdrošināšanas pakalpojumus Latvijas Republikā, un prasīt, lai tiktu novērsta tā darbības neatbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Par lēmumiem Finanšu un kapitāla tirgus komisija paziņo dalībvalsts apdrošinātāja vadībai un mītnes (reģistrācijas) valsts apdrošināšanas uzraudzības institūcijai. Finanšu un kapitāla tirgus komisija sadarbojas un konsultējas ar dalībvalstu apdrošināšanas uzraudzības institūcijām, lai nodrošinātu dalībvalstu apdrošinātāju darbības uzraudzību Latvijas Republikā.";

     

  58

  Juridiskais birojs

  Papildināt likumprojekta 68.pantu ar tekstu šādā redakcijā:

  “uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu”.

  Atbalstīt

  uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par panta pirmo daļu.

   

   

  104.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pieprasīt no apdrošinātājiem un apdrošināšanas starpniekiem informāciju un dokumentus par to darbību.

  (2) Apdrošinātāji un apdrošināšanas starpnieki pieprasīto informāciju iesniedz Finansu un kapitāla tirgus komisijas noteiktajos termiņos, un tie nedrīkst iesniegšanu atteikt, aizbildinoties ar komercnoslēpumu.

   

  59

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Papildināt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 104. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(3) Apdrošinātāja pienākums ir gatavot publiskos ceturkšņa pārskatus, lai informētu sabiedrību par apdrošinātāja darbību un finanšu rādītājiem. Publiskajos pārskatos iekļaujamās minimālās informācijas apjomu nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

  (4) Apdrošinātājs nodrošina, ka publiskais pārskats ir brīvi pieejams vietā, kurā atrodas apdrošinātāja vadība (apdrošinātāja sēdeklis), un visās apdrošināšanas sabiedrības filiālēs bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz pamatotas kopēšanas izmaksas, kā arī publiskais pārskats jāievieto apdrošinātāja interneta mājas lapā. Publiskajam pārskatam jābūt brīvi pieejamam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc atbilstošā pārskata perioda beigām.".

  Atbalstīt

  75. Papildināt 104. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

  "(3) Apdrošinātāja pienākums ir gatavot publiskos ceturkšņa pārskatus, lai informētu sabiedrību par apdrošinātāja darbību un finanšu rādītājiem. Publiskajos pārskatos iekļaujamās minimālās informācijas apjomu nosaka Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

  (4) Apdrošinātājs nodrošina, ka publiskais pārskats ir brīvi pieejams vietā, kurā atrodas apdrošinātāja vadība (apdrošinātāja sēdeklis), un visās apdrošināšanas sabiedrības filiālēs bez maksas vai par maksu, kas nepārsniedz pamatotas kopēšanas izmaksas, kā arī publiskais pārskats jāievieto apdrošinātāja interneta mājas lapā. Publiskajam pārskatam jābūt brīvi pieejamam ne vēlāk kā divu mēnešu laikā pēc atbilstošā pārskata perioda beigām.".

   

  69. Papildināt likumu ar 104.1 pantu šādā redakcijā:

  "104.1 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības neatļaut apdrošinātājam nodibināt vai pieprasīt apdrošinātājam izbeigt ciešas attiecības ar trešajām personām, vai aizliegt darījumus ar tām, ja šādas attiecības var apdraudēt vai apdraud apdrošinātāja finansiālo stabilitāti, apdrošināto intereses vai traucē Finanšu un kapitāla tirgus komisijai veikt uzraudzības funkcijas."

       

  76. Papildināt likumu ar 104.1 pantu šādā redakcijā:

  "104.1 pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības neatļaut apdrošinātājam nodibināt vai pieprasīt apdrošinātājam izbeigt ciešas attiecības ar trešajām personām, vai aizliegt darījumus ar tām, ja šādas attiecības var apdraudēt vai apdraud apdrošinātāja finansiālo stabilitāti, apdrošināto intereses vai traucē Finanšu un kapitāla tirgus komisijai veikt uzraudzības funkcijas."

   

  70. Papildināt likumu ar 107.1 pantu šādā redakcijā:

  "107.1 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atbilstoši kompetencei sadarbojas ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām, tiesībaizsardzības institūcijām un tām ārvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu likvidāciju, bankrotu un auditu, un apmainās ar informāciju, kas nepieciešama uzraudzībai un šo institūciju funkciju īstenošanai. Minētā informācija uzskatāma par neizpaužamu.

  (2) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir saņēmusi informāciju no šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisija to var izpaust tikai ar šīs institūcijas atļauju un likumā noteiktajos gadījumos.

  (3) Iegūto informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga izmantot tikai likumā noteikto funkciju pildīšanai."

       

  77. Papildināt likumu ar 107.1 pantu šādā redakcijā:

  "107.1 pants. (1) Finanšu un kapitāla tirgus komisija atbilstoši kompetencei sadarbojas ar ārvalstu finanšu un kapitāla tirgus uzraudzības institūcijām, tiesībaizsardzības institūcijām un tām ārvalstu institūcijām, kuras ir atbildīgas par finanšu iestāžu likvidāciju, bankrotu un auditu, un apmainās ar informāciju, kas nepieciešama uzraudzībai un šo institūciju funkciju īstenošanai. Minētā informācija uzskatāma par neizpaužamu.

  (2) Ja Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir saņēmusi informāciju no šā panta pirmajā daļā minētās institūcijas, Finanšu un kapitāla tirgus komisija to var izpaust tikai ar šīs institūcijas atļauju un likumā noteiktajos gadījumos.

  (3) Iegūto informāciju Finanšu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga izmantot tikai likumā noteikto funkciju pildīšanai."

  108.pants. (1) Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības veikt apdrošinātāja tematiskas pārbaudes.

  (2) Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir pienākums ne retāk kā reizi trijos gados veikt apdrošinātāja darbības pilnu revīziju. Finansu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pilnvarot šā uzdevuma veikšanai zvērinātu revidentu vai citu personu.

  71. Izteikt 108.pantu šādā redakcijā:

  "108.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pienākums ir ne retāk kā reizi trijos gados pārbaudīt apdrošinātāja darbību. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pilnvarot šā uzdevuma veikšanai zvērinātu revidentu vai citu personu."

       

  78. Izteikt 108.pantu šādā redakcijā:

  "108.pants. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas pienākums ir ne retāk kā reizi trijos gados pārbaudīt apdrošinātāja darbību. Finanšu un kapitāla tirgus komisijai ir tiesības pilnvarot šā uzdevuma veikšanai zvērinātu revidentu vai citu personu."

   

   

  109.pants. (1) Ja netiek pildītas šā likuma 7., 24., 28., 49., 56., 57., 63., 77., 80.un 104.panta prasības, Finansu un kapitāla tirgus komisija ir tiesīga uzlikt apdrošinātājam vai apdrošināšanas brokeru sabiedrībai soda naudu līdz 10 000 latu.

  (2) Par šā panta pirmajā daļā minētajiem pārkāpumiem iekasētās soda naudas Finansu un kapitāla tirgus komisija ieskaita valsts budžetā.

   

  60

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Papildināt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 109. panta pirmo daļu pēc cipara "49." ar ciparu "50.", pēc vārda "panta" ar vārdu un ciparu ",VI nodaļas" un pēc vārda "prasības" ar vārdiem "likuma "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" prasības,".

  Atbalstīt

  79. Papildināt 109. panta pirmo daļu pēc cipara "49." ar ciparu "50.", pēc vārda "panta" ar vārdu un ciparu ",VI nodaļas" un pēc vārda "prasības" ar vārdiem "likuma "Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu" prasības,".

  110.pants. (Izslēgts ar 01.06.2000. likumu, kas stājas spēkā 01.07.2001.).

   

  61

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Izteikt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma 110. pantu šādā redakcijā:

  "110. pants. (1) Komisijas uzlikto soda naudu persona samaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad Komisijas lēmums par soda naudas uzlikšanu stājies spēkā.

  (2) Ja persona šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nesamaksā uzlikto soda naudu, Komisijai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā griezties pie tiesu izpildītāja, lai panāktu lēmuma izpildi piespiedu kārtā.".

  Atbalstīt

  80. Izteikt 110. pantu šādā redakcijā:

  "110. pants. (1) Komisijas uzlikto soda naudu persona samaksā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no dienas, kad Komisijas lēmums par soda naudas uzlikšanu stājies spēkā.

  (2) Ja persona šā panta pirmajā daļā noteiktajā termiņā nesamaksā uzlikto soda naudu, Komisijai ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā griezties pie tiesu izpildītāja, lai panāktu lēmuma izpildi piespiedu kārtā.".

   

  72. Papildināt pārejas noteikumus ar 16.punktu šādā redakcijā:

  "16. Likuma 11., 11.2, 11.3 un 11.4 panta un 99.panta otrās, trešās un ceturtās daļas spēkā stāšanās kārtību nosaka ar īpašu likumu. Līdz šā īpašā likuma spēkā stāšanās dienai tiesiskās attiecības ar dalībvalsti regulē likuma normas, kas attiecas uz nedalībvalsts apdrošinātāju."

  62

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Papildināt likumprojekta 72. pantu (Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma pārejas noteikumu 16. punktu) pēc vārda "likuma" ar vārdiem un cipariem "7. panta pirmās daļas 2. punkta un trešās daļas,".

  Atbalstīt

  81. Papildināt pārejas noteikumus ar 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

  "16. Likuma 7. panta pirmās daļas 2. punkta un trešās daļas, 11., 11.2, 11.3 un 11.4 panta un 99.panta otrās, trešās un ceturtās daļas spēkā stāšanās kārtību nosaka ar īpašu likumu. Līdz šā īpašā likuma spēkā stāšanās dienai tiesiskās attiecības ar dalībvalsti regulē likuma normas, kas attiecas uz nedalībvalsts apdrošinātāju.

     

  63

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Papildināt Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma pārejas noteikumus ar 17. punktu šādā redakcijā:

  "17. Apdrošināšanas sabiedrībām, kuru garantijas fonda minimālais lielums neatbilst šā likuma 32. panta pirmās daļas prasībām, tas jāpalielina līdz 2004. gada 1. jūlijam.".

  Atbalstīt

  17. Apdrošināšanas sabiedrībām, kuru garantijas fonda minimālais lielums neatbilst šā likuma 32. panta pirmās daļas prasībām, tas jāpalielina līdz 2004. gada 1. jūlijam.".

   

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

  Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 73/239/EEC, 79/267/EEC, 88/357/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 95/26/EC, 2002/12/EC un 2002/13/EC.

       

  Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

  Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 73/239/EEC, 79/267/EEC, 88/357/EEC, 92/49/EEC, 92/96/EEC, 95/26/EC, 2002/12/EC un 2002/13/EC.

   

  Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

  64

   

   

   

  65

  Juridiskais birojs

  Precizēt normu par likuma spēkā stāšanos.

   

  Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

  Izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos.

  Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

  Atbalstīt