27

27.03.2003

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"" (reģ.nr.80) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

 

1. Aizstāt likuma tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

     

1. Aizstāt likuma tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

5) kompetentas valsts institūcijas - šā likuma izpratnē: prokuratūra, nodokļu administrācija, Privatizācijas aģentūra, pilsētas dome, rajona vai pagasta padome vai Zemkopības ministrija, kā arī Finansu un kapitāla tirgus komisija (apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas procesā);

2. Papildināt 1.panta 5.punktu pēc vārda "sabiedrību" ar vārdiem "un apdrošināšanas brokeru sabiedrību".

     

2. Papildināt 1.panta 5.punktu pēc vārda "sabiedrību" ar vārdiem "un apdrošināšanas brokeru sabiedrību".

2.pants. Likuma subjekti

(1) Šis likums attiecas uz visiem Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām.

(2) Kredītiestāžu maksātnespējas procesā nav piemērojami šā likuma noteikumi.

(3) Apdrošināšanas sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā.

(4) Ja Saeimas apstiprinātajos starptautiskajos līgumos ir paredzēta citāda kārtība nekā šajā likumā, tiek piemērotas starptautisko līgumu normas.

3. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā."

     

3. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā."

6.pants. Tiesības piedalīties kreditoru sapulcē

(1) Tiesības piedalīties kreditoru sapulcē ir kreditoriem neatkarīgi no prasījuma apmēra vai to likumiskajiem vai līgumiskajiem pārstāvjiem.

 

1

 

 

 

 

2

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Papildināt 6.panta pirmo daļu pēc vārda “pārstāvjiem” ar vārdiem “kā arī Aģentūrai”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Papildināt 6.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Kreditoru sapulcē var piedalīties Aģentūras pārstāvji.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(2)

 

Atbalstīt

 

4. Papildināt 6.panta pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Kreditoru sapulcē var piedalīties Aģentūras pārstāvji.”

8.pants. Kreditoru sapulces procedūra

(6) Kreditoru sapulces gaita tiek protokolēta, un protokolēšanu nodrošina kreditoru sapulces vadītājs.

 

3

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Papildināt 8.panta sesto daļu ar šāda satura tekstu:

“Kreditoru sapulces protokolu paraksta kreditoru sapulces vadītājs un no klātesošo kreditoru vidus ievēlēts kreditoru sapulces pārstāvis.”

Atbalstīt

5. Papildināt 8.panta sesto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Kreditoru sapulces protokolu paraksta kreditoru sapulces vadītājs un no klātesošo kreditoru vidus ievēlēts kreditoru sapulces pārstāvis.”

9.pants. Kreditoru komitejas izveidošana

(3) Kreditoru komiteju ievēlē no kreditoru sapulces balsstiesīgo dalībnieku vidus ne mazāk kā piecu un ne vairāk kā deviņu locekļu sastāvā uz visu maksātnespējas procesa laiku. Kreditoru komitejā jābūt pārstāvētām visām attiecīgajā maksātnespējas procesā iesaistītajām kreditoru kārtām (107.pants).

 

4

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Papildināt 9.panta trešo daļu ar šāda satura tekstu:

“un Aģentūrai ar brīdi, kad tai radušās prasījuma tiesības pret parādnieku”.

Atbalstīt

6. Papildināt 9.panta trešās daļas otro teikumu ar vārdiem:

“un Aģentūrai ar brīdi, kad tai radušās prasījuma tiesības pret parādnieku”.

14.pants. Administratoram noteiktie ierobecojumi

(1) Par administratoru nevar iecelt personu:

1) kura saskaņā ar šā likuma 35.pantu atzīstama par ieinteresētu attiecībā pret parādnieku;

2) pret kuru parādniekam ir prasījuma tiesības;

         

3) pret kuru kā pret parādnieku ir ierosināta cita maksātnespējas lieta vai kura ir uzskatāma par parādnieka pārstāvi citā maksātnespējas procesā un šis cits process nav izbeigts saskaņā ar šo likumu;

 

5

Latvijas Pirmās partijas frakcija

14. pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punktu;

Neatbalstīt

 

4) kura ir bijusi notiesāta par noziegumiem pret īpašumu, saimnieciskajiem noziegumiem, noziegumiem uzņēmējdarbībā, amatnoziegumiem, noziegumiem pret jurisdikciju vai noziegumiem pret pārvaldes kārtību neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

         

5) kura pēdējo piecu gadu laikā ir bijusi tāda uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības izpildinstitūciju locekle, kas pasludināta par maksātnespējīgu vai ar tiesas nolēmumu atzīta par vainīgu uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējā.

 

6

Latvijas Pirmās partijas frakcija

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) kura ir tāda uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības izpildinstitūciju vai pārvaldes institūciju locekle, kas pasludināta par maksātnespējīgu un maksātnespējas process atbilstoši šim likumam nav izbeigts, izņemot likvidatoru, kurš nav bijis šī uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības izpildinstitūciju vai pārvaldes institūciju loceklis;”;

Neatbalstīt

 
   

7

Latvijas Pirmās partijas frakcija

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) kura pēdējo piecu gadu laikā ar tiesas nolēmumu atzīta par vainīgu uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības maksātnespējā.”.

Neatbalstīt

 

 

 

16.pants. Administratora iecelšana

(1) Administratoru ieceļ tiesa pēc Aģentūras priekšlikuma tūlīt pēc maksātnespējas lietas ierosināšanas.

(2) Aģentūra vērtē un izvēlas administratora kandidātu (kandidātus) no sertificēto administratoru vidus administratora pienākumu veikšanai, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.

(3) Ja likumā paredzētajos gadījumos tiesa izvirzīto administratora kandidātu neapstiprina, Aģentūra nekavējoties tiesai iesaka citu administratora kandidātu.

 

8

 

 

 

 

9

Latvijas Pirmās partijas frakcija

aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdu “nekavējoties” ar vārdiem “trīs darba dienu laikā”.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdu “nekavējoties” ar vārdiem “trīs dienu laikā”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(9)

 

Atbalstīt

7. Aizstāt 16.panta trešajā daļā vārdu “nekavējoties” ar vārdiem “trīs dienu laikā”.

19.pants. Administratora pienākumi

(8) Administrators iesniedz savas darbības pārskatu Aģentūrai katru mēnesi atbilstoši tās noteiktajām prasībām un kārtībai.

 

10

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt 19.panta astotajā daļā vārdus “katru mēnesi”.

Atbalstīt

8. Izslēgt 19.panta astotajā daļā vārdus “katru mēnesi”.

24.pants. Administratora atlīdzība

(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams pilnībā vai daļēji saņemt šajā likumā paredzēto atlīdzību, Aģentūra nodrošina administratoram atlīdzības izmaksāšanu pēc šajā likumā noteiktās fiksētās takses no šim mērķim paredzētajiem Aģentūras finansu līdzekļiem.

 

11

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 24.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams pilnībā vai daļēji saņemt šajā likumā paredzēto atlīdzību un, ja kreditoru sapulce ir nolēmusi, ka maksātnespējas process netiek finansēts no kreditoru līdzekļiem, Aģentūra lemj par atlīdzības izmaksāšanu administratoram pēc šajā likumā noteiktās fiksētās takses kārtējam gadam Aģentūrai šim mērķim piešķirto līdzekļu ietvaros.”.

Atbalstīt

9. Izteikt 24.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja no parādnieka līdzekļiem administratoram nav iespējams pilnībā vai daļēji saņemt šajā likumā paredzēto atlīdzību un, ja kreditoru sapulce ir nolēmusi, ka maksātnespējas process netiek finansēts no kreditoru līdzekļiem, Aģentūra lemj par atlīdzības izmaksāšanu administratoram pēc šajā likumā noteiktās fiksētās takses kārtējam gadam Aģentūrai šim mērķim piešķirto līdzekļu ietvaros.”.

29.pants. Administratora atkāpšanās

(1) Administrators ir tiesīgs atkāpties no savu pienākumu pildīšanas, iesniedzot tiesā rakstveida iesniegumu par savu atkāpšanos un pārskatu par savu darbību. Iesniegumā jānorāda motīvi, kuru dēļ viņš nevar vai nevēlas turpmāk veikt administratora pienākumus. Par atkāpšanos administrators nekavējoties paziņo Aģentūrai.

 

12

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Administrators ir tiesīgs atkāpties no savu pienākumu pildīšanas, iesniedzot vienlaicīgi tiesā un Aģentūrā rakstveida iesniegumu par savu atkāpšanos un pārskatu par savu darbību. Iesniegumā jānorāda motīvi, kuru dēļ viņš nevar vai nevēlas turpmāk veikt administratora pienākumus.”.

Atbalstīt

10. Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Administrators ir tiesīgs atkāpties no savu pienākumu pildīšanas, iesniedzot vienlaicīgi tiesā un Aģentūrā rakstveida iesniegumu par savu atkāpšanos un pārskatu par savu darbību. Iesniegumā jānorāda motīvi, kuru dēļ viņš nevar vai nevēlas turpmāk veikt administratora pienākumus.”

30.pants. Administratoru maiņa

(1) Administratora atkāpšanās vai atcelšanas gadījumā nekavējoties tiek iecelts cits administrators.

 

13

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Administratora atkāpšanās vai atcelšanas gadījumā tiek iecelts cits administrators šā likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.”.

Atbalstīt

11. Izteikt 30.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Administratora atkāpšanās vai atcelšanas gadījumā tiek iecelts cits administrators šā likuma 16.pantā noteiktajā kārtībā.”.

32.2 pants. Aģentūras funkcijas, darbība un tiesības

(3) Aģentūrai ir tiesības:

1) pieprasīt un saņemt jebkuru tās funkciju izpildei nepieciešamo ar maksātnespējas procesiem saistīto informāciju no valsts un pašvaldību institūcijām;

2) pieprasīt no administratora pārskatus par pienākumu veikšanu un maksātnespējas procesa gaitu;

3) sertifikāta anulēšanas vai tā darbības apturēšanas gadījumā — iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu, kā arī veikt citas šajā likumā un citos likumos paredzētās darbības, kas nepieciešamas tās funkciju izpildei.

 

14

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Papildināt 32.2 panta trešo daļu 1.punktu pēc vārda “informāciju” ar vārdiem “bez maksas”.

Neatbalstīt

 

45.pants. Maksātnespējas pieteikuma iesniegšana

Maksātnespējas pieteikumi tiesā iesniedzami personiski vai ar pilnvarota pārstāvja starpniecību.

 

15

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Papildināt 45.pantu ar tekstu šādā redakcijā:

“Tiesā iesniegto maksātnespējas pieteikuma kopiju un tam pievienoto dokumentu kopijas maksātnespējas pieteikuma iesniedzējs nekavējoties iesniedz Aģentūrā”.

Neatbalstīt

 

58.pants. Kārtējo kreditoru sapulču sasaukšanas kārtība

(2) Kārtējās kreditoru sapulces var sasaukt administrators pēc savas iniciatīvas, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces izziņojot tās laiku, vietu un darba kārtību visiem zināmajiem kreditoriem.

 

16

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Papildināt 58.panta otro daļu pēc vārdiem “kreditoriem” ar vārdiem “ un Aģentūrai”.

Atbalstīt

12. Papildināt 58.panta otro daļu ar vārdiem “un Aģentūrai”.

60.pants. Sūdzību izskatīšanas piekritība

(1) Sūdzības par administratoru lēmumiem vai rīcību izskata Aģentūra, kura noskaidro sūdzētāja un administratora viedokļus, to atbilstību likumam un cenšas atrisināt radušos konfliktu vai veikt samierināšanu. Sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību izskata tā tiesa, kurā ierosināta maksātnespējas lieta, pievienojot sūdzībai materiālus par sūdzības izskatīšanu Aģentūrā.

 

17

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 60.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Sūdzības par administratoru lēmumiem vai rīcību izskata Aģentūra, kura noskaidro sūdzētāja un administratora viedokļus, to atbilstību likumam, visos gadījumos savu viedokli paužot uz koleģiāla lēmuma pamata.”

Neatbalstīt

 

61.pants. Sūdzību un strīdu izskatīšana maksātnespējas lietā

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu sūdzības par administratora lēmumiem un rīcību izskatāmas Aģentūrā, ievērojot šādu vispārēju izskatīšanas kārtību:

1) kreditoru sapulce var iesniegt Aģentūrai sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis;

2) kreditoru komiteja, katrs kreditors vai parādnieka pārstāvis var iesniegt Aģentūrai sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību, ja pirms tam sūdzība iesniegta administratoram un viņš divu nedēļu laikā nav devis atbildi uz sūdzību vai ir to noraidījis un kreditoru sapulce atteikusies vērsties Aģentūrā ar sūdzību par administratora lēmumu vai rīcību;

3) Aģentūras lēmumam attiecībā uz sūdzību par administratora lēmumiem vai rīcību ir ieteikuma raksturs, un, ja tas neapmierina procesa dalībniekus, puses var griezties tiesā;

4) ja ir iesniegta sūdzība par administratora lēmumiem vai rīcību un ir konstatēts, ka administrators izdarījis pārkāpumus, Aģentūra var pieņemt lēmumu par brīdinājuma vai aizrādījuma izteikšanu administratoram, bet atkārtotu pārkāpumu gadījumā — anulēt administratora sertifikātu vai iesniegt tiesā pieteikumu par administratora atcelšanu.

 

18

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izslēgt 61.panta pirmās daļas 3.punktu.

Neatbalstīt

 

64.pants. Parādnieka mantas jēdziens

(2) Parādnieka manta šā likuma izpratnē ir arī individuālā(ģimenes) uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašniekam vai līgumsabiedrības komplementārajam dalībniekam piederošā manta, izņemot to mantu, uz kuru saskaņā ar Latvijas Civilprocesa kodeksu nevar vērst piedziņu.

105.pants. Izsoles procedūra

(1) Parādnieka mantas izsole notiek saskaņā ar Civillikumu un Latvijas Civilprocesa kodeksa noteikumiem, ievērojot šajā pantā noteiktos izņēmumus.

 

19

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Aizstāt 64.panta 2.daļā un 105.panta 1.daļā vārdus “Latvijas Civilprocesa kodekss” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Civilprocesa likums” (attiecīgajā locījumā).

Atbalstīt

13. Aizstāt 64.panta otrajā daļā un 105.panta pirmajā daļā vārdus “Latvijas Civilprocesa kodekss” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “Civilprocesa likums” (attiecīgajā locījumā).

72.pants. Parādu segšanai samaksāto summu atdošana

(2) Šā panta noteikumi attiecas arī uz tiesu izpildītāju piedzītiem parādiem, no kuriem atskaitīti sprieduma izpildīšanai nepieciešamie izdevumi.

 

20

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Aizstāt 72.panta otrajā daļā vārdus “tiesu izpildītāju” ar vārdiem “zvērinātu tiesu izpildītāju”.

Neatbalstīt

 

74.pants. Darba līgumu laušana

(1) Pēc parādnieka pasludināšanas par maksātnespējīgu administratoram ir tiesības lauzt darba līgumus ar parādnieka darbiniekiem. Šādā gadījumā par darba līguma laušanas tiesisko pamatu uzskatāmi Latvijas Darba likumu kodeksa 33.panta pirmās daļas 1. un 1.2 punkta noteikumi, ja nav cita likumiska pamata darba līguma laušanai.

 

21

Latvijas Pirmās partijas frakcija

74.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Darba likumu kodeksa 33.panta pirmās daļas 1. un 1.2 punkta noteikumi” ar vārdiem “Darba likuma 101. panta 1.daļas 9. un 10.punkta noteikumi”;

Atbalstīt

14. 74.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas Darba likumu kodeksa 33.panta pirmās daļas 1. un 1.2 punkta noteikumi” ar vārdiem “Darba likuma 101. panta pirmās daļas 9. un 10.punkta noteikumi”;

(2) Darba līguma izbeigšanas gadījumā atlaistie darbinieki iegūst kreditora statusu:

1) neizmaksātās darba samaksas un ar to saistīto nesaņemto maksājumu apmērā;

2) kaitējuma atlīdzības apmērā sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un to maksājumu apmērā, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim.

 

22

Latvijas Pirmās partijas frakcija

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) kaitējuma atlīdzības apmērā sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un to maksājumu apmērā, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumā, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav sociāli apdrošinātā persona, arodslimība, kuras cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(23)

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) kaitējuma atlīdzības apmērā sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un to maksājumu apmērā, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumā, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra.”

   

23

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

izteikt otrās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) kaitējuma atlīdzības apmērā sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un to maksājumu apmērā, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumā, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav uzskatāms par apdrošināto personu saskaņā ar likumu “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, arodslimība, kuras cēlonis ir darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra.”

Atbalstīt

 

105.pants. Izsoles procedūra

(2) Civilprocesa kodeksā paredzētās tiesu izpildītāja darbības veic administrators.

 

24

 

 

 

 

 

 

25

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Izteikt 105.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Civilprocesa likumā paredzētās zvērinātu tiesu izpildītāja darbības veic administrators.”.

Budžeta un finansu (nodokļu) k omisija

Izteikt 105.panta 2.daļu šādā redakcijā:

“(2) Civilprocesa likumā paredzētās tiesu izpildītāja darbības veic administrators.”.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(25)

 

 

 

Atbalstīt

15. Izteikt 105.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Civilprocesa likumā paredzētās tiesu izpildītāja darbības veic administrators.”.

107.pants. Maksājumu secība

(2) No parādnieka naudas līdzekļiem, arī līdzekļiem, kas iegūti parādnieka mantas atsavināšanas rezultātā, vispirms pilnībā tiek segtas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas.

 

26

Latvijas Pirmās partijas frakcija

107.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) No parādnieka naudas līdzekļiem, arī līdzekļiem, kas iegūti parādnieka mantas atsavināšanas rezultātā, vispirms pilnībā tiek segtas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, pirmām kārtām atmaksājot Aģentūras šim nolūkam piešķirtos līdzekļus.”.

Atbalstīt

16. 107.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) No parādnieka naudas līdzekļiem, arī līdzekļiem, kas iegūti parādnieka mantas atsavināšanas rezultātā, vispirms pilnībā tiek segtas maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, pirmām kārtām atmaksājot Aģentūras šim nolūkam piešķirtos līdzekļus.”;

 

(3) Pēc administrācijas izmaksu segšanas atlikušie līdzekļi pirmajā kārtā tiek sadalīti prioritāro kreditoru prasījumu (tikai parādu pamatsummas bez procentiem) apmierināšanai šādās grupās:

1) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem, rēķinot no dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas, attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina bezdarbnieka pabalsta saņemšanu vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus;

2) maksājumi zemnieku saimniecībām, individuālajiem ražotājiem, kooperatīvām un statūtsabiedrībām par pārstrādes uzņēmumiem piegādāto lauksaimniecības produkciju;

3) prasījumi par sociālā nodokļa parādu nomaksu par vienu gadu līdz maksātnespējas lietas ierosināšanai;

4) valsts prasījumi par valsts garantēto kredītu atmaksu;

5) prasījumi par citu nodokļu un nodevu parādu atmaksu, ieskaitot atlikušos sociālā nodokļa parādus, izņemot atliktos maksājumus.

 

27

Latvijas Pirmās partijas frakcija

izteikt 107.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba algu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā; attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumos, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav sociāli apdrošinātā persona, arodslimība, kuras cēlonis ir nelaimes gadījums darbā vai darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(28)

izteikt trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā; attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumos, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav sociāli apdrošinātā persona, arodslimība, kuras cēlonis ir darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus.”

   

28

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

izteikt 107.panta trešās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pēdējiem trim darba tiesisko attiecību mēnešiem 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, uz kuru tiesības iegūtas 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlīdzību par cita veida apmaksātu prombūtni pēdējo triju darba tiesisko attiecību mēnešos 12 mēnešu periodā pirms tiesas sprieduma par parādnieka maksātnespēju pasludināšanas; attiecībā uz atlaišanas pabalstu likumā noteiktajā minimālajā apmērā; attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības summu par trim gadiem uz priekšu, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī gadījumos, ja bijušajam darbiniekam, kurš nav sociāli apdrošinātā persona, arodslimība, kuras cēlonis ir darbinieka veiktais darbs veselībai kaitīgos darba apstākļos līdz 1997.gada 1.janvārim, konstatēta pēc 1997.gada 1.janvāra; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām; valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina tiesības uz bezdarbnieka pabalsta saņemšanu vai Aģentūras prasījumi, ja tā ir apmierinājusi iepriekšminētos prasījumus.”

Atbalstīt

 

108.pants. Maksātnespējas procesa finansēšanas avoti

(5) Ja no parādnieka līdzekļiem nav iespējams segt maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas, tās sedz no kreditoru vai Aģentūras naudas līdzekļiem.

 

29

Latvijas Pirmās partijas frakcija

108.pantā:

svītrot piektajā daļā vārdus: “vai Aģentūras”;

Atbalstīt

17. 108.pantā:

izslēgt piektajā daļā vārdus: “vai Aģentūras”;

   

30

Latvijas Pirmās partijas frakcija

papildināt ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja kreditoru sapulce ir nolēmusi, ka maksātnespējas process netiek finansēts no kreditoru līdzekļiem, Aģentūra pēc administratora pieprasījuma lemj par maksātnespējas procesa izmaksu segšanu kārtējam gadam Aģentūrai šim mērķim piešķirto līdzekļu ietvaros.”.

Atbalstīt

papildināt ar jaunu sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ja kreditoru sapulce ir nolēmusi, ka maksātnespējas process netiek finansēts no kreditoru līdzekļiem, Aģentūra pēc administratora pieprasījuma lemj par maksātnespējas procesa izmaksu segšanu kārtējam gadam Aģentūrai šim mērķim piešķirto līdzekļu ietvaros.”

109.pants. Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksas

(1) Maksātnespējas procesa administrācijas izmaksās tiek iekļauti šādi maksājumi:

1) administratora atlīdzība;

2) faktiski izmaksātā atlīdzība pieaicinātajiem speciālistiem atbilstoši viņu sniegto pakalpojumu būtībai, apjomam un vērtībai pakalpojumu sniegšanas laikā, bet ne lielāka kā atlīdzība par analoģiskiem pakalpojumiem līdzīgās sfērās;

3) faktiski izmaksātā atlīdzība kreditoru komitejas locekļiem šā likuma 10.panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos;

4) atlīdzība par faktiskajiem un nepieciešamajiem izdevumiem parādnieka mantas uzturēšanai maksātnespējas procesa laikā;

5) maksājumi par sludinājumu ievietošanu, izsoļu organizēšanu un citas izmaksas, kas saistītas ar šajā likumā noteikto maksātnespējas procesa nodrošināšanu un realizāciju. Komandējuma izdevumi tiek aprēķināti saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par izdevumiem, kas saistīti ar komandējumiem un darba braucieniem, ja kreditoru sapulce nav noteikusi citus šo izdevumu apmērus;

6) līdzekļi, kuri saskaņā ar kreditoru sapulces apstiprināto sanācijas plānu piesaistīti parādnieka sanācijas procesā;

7) līdzekļi, kuri izlietoti šā likuma 108.panta ceturtajā daļā paredzētajos gadījumos;

8) izdevumi, kas saistīti ar parādnieka likvidāciju, ieskaitot videi bīstamo atkritumu izvešanu, pārstrādi un apglabāšanu;

9) (Izslēgts ar 13.06.2002. likumu, kas stājas spēkā no 01.01.2003.);

10) maksa par Aģentūras sniegtajiem pakalpojumiem;

11) kārtējo nodokļu un nodevu maksājumi par laika periodu no dienas, kad parādnieks atzīts par maksātnespējīgu.

 

31

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Papildināt 109.panta pirmo daļu ar jaunu 12.punktu šādā redakcijā:

“12) Aģentūras līdzekļi, ko tā piešķīrusi maksātnespējas procesa administrācijas izdevumu segšanai.”.

Atbalstīt

18. Papildināt 109.panta pirmo daļu ar jaunu 12.punktu šādā redakcijā:

“12) Aģentūras līdzekļi, ko tā piešķīrusi maksātnespējas procesa administrācijas izdevumu segšanai.”

Pārejas noteikumi

17. Persona, kas iecelta par maksātnespējas administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā.

 

32

Latvijas Pirmās partijas frakcija

Pārejas noteikumos:

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

“17.  Persona, kas iecelta par administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā.”

Atbalstīt

19. Pārejas noteikumos:

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

“17.  Persona, kas iecelta par administratoru pirms 2003.gada 1.janvāra, saglabā savu statusu līdz attiecīgā maksātnespējas procesa izbeigšanai vai tās atcelšanai likumā noteiktajā kārtībā.

   

33

Latvijas Pirmās partijas frakcija

papildināt ar jaunu 20., 21., 22. un 23.punktu šādā redakcijā:

“20. Šā likuma 19.panta astotā daļa piemērojama attiecībā uz administratoriem, kurus tiesa ir apstiprinājusi pēc Aģentūras priekšlikuma.

21. Šā likuma 108.panta sestā daļa piemērojama attiecībā uz maksātnespējas procesiem, kuri uzsākti pēc 2003.gada 1.janvāra, kā arī attiecībā uz maksātnespējas lietām, kurās administrators iecelts un par kurām tiesas spriedums par maksātnespēju taisīts pēc 2003.gada 1.janvāra.

22. Līdz 2003.gada 31.decembrim summa, ko Aģentūra izmaksā viena maksātnespējas procesa šā likuma 109.pantā minēto administrācijas izmaksu segšanai, nedrīkst pārsniegt 950 latus.

23. Administratoram, nosakot maksātnespējīgā uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības, kurā lēmums par maksātnespējas procesa risinājumu pieņemts līdz 2003.gada 1.janvārim, parādu segšanas kārtību pirmās kārtas prioritāro kreditoru prasījumu pirmajā grupā jāiekļauj darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem, rēķinot no dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas, attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina bezdarbnieka pabalsta saņemšanu.”

Iestrādāts komisijas priekšlikumos

(10, 34)

papildināt ar 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

“20. Šā likuma 108.panta sestā daļa piemērojama attiecībā uz maksātnespējas procesiem, kuri uzsākti pēc 2003.gada 1.janvāra, kā arī attiecībā uz maksātnespējas lietām, kurās administrators iecelts un par kurām tiesas spriedums par maksātnespēju taisīts pēc 2003.gada 1.janvāra.

21. Līdz 2003.gada 31.decembrim summa, ko Aģentūra izmaksā viena maksātnespējas procesa šā likuma 109.pantā minēto administrācijas izmaksu segšanai, nedrīkst pārsniegt 950 latus.

22. Administratoram, nosakot maksātnespējīgā uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības, kurā lēmums par maksātnespējas procesa risinājumu pieņemts līdz 2003.gada 1.janvārim, parādu segšanas kārtību pirmās kārtas prioritāro kreditoru prasījumu pirmajā grupā jāiekļauj darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem, rēķinot no dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas, attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina bezdarbnieka pabalsta saņemšanu.”

   

34

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

papildināt ar 20., 21. un 22.punktu šādā redakcijā:

“20. Šā likuma 108.panta sestā daļa piemērojama attiecībā uz maksātnespējas procesiem, kuri uzsākti pēc 2003.gada 1.janvāra, kā arī attiecībā uz maksātnespējas lietām, kurās administrators iecelts un par kurām tiesas spriedums par maksātnespēju taisīts pēc 2003.gada 1.janvāra.

21. Līdz 2003.gada 31.decembrim summa, ko Aģentūra izmaksā viena maksātnespējas procesa šā likuma 109.pantā minēto administrācijas izmaksu segšanai, nedrīkst pārsniegt 950 latus.

22. Administratoram, nosakot maksātnespējīgā uzņēmuma vai uzņēmējsabiedrības, kurā lēmums par maksātnespējas procesa risinājumu pieņemts līdz 2003.gada 1.janvārim, parādu segšanas kārtību pirmās kārtas prioritāro kreditoru prasījumu pirmajā grupā jāiekļauj darbinieku prasījumi attiecībā uz darba samaksu par pirmajiem trim mēnešiem, rēķinot no dienas, kad pārtrauktas algu izmaksas, attiecībā uz atvaļinājuma naudu un sociālajiem pabalstiem viena gada laikā pirms maksātnespējas lietas ierosināšanas, attiecībā uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību par visu nesamaksāto periodu un šīs atlīdzības maksājumiem, kas izdarāmi par trim gadiem uz priekšu valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā, ja nelaimes gadījums darbā noticis vai arodslimība iegūta līdz 1997.gada 1.janvārim, kā arī valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumi, kas saistīti ar šajā punktā minētajām izmaksām, un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kas nodrošina bezdarbnieka pabalsta saņemšanu.”

Atbalstīt

 
 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

35

 

 

36

Juridiskais birojs

Otrajam lasījumam iesaka precizēt likuma spēkā stāšanās laiku.

Budžeta un finansu (nodokļu) komisija

Izslēgt normu par likuma spēkā stāšanos.

Iestrādāts komisijas priekšlikumā

(36)

Atbalstīt