Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā

"Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.; 1997, 10.nr.; 1998, 2., 7., 23.nr.; 2000, 13.nr.; 2001, 2., 12.nr.; 2002, 16.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt likuma tekstā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Papildināt 1.panta 5.punktu pēc vārda "sabiedrību" ar vārdiem "un apdrošināšanas brokeru sabiedrību".

3. Izteikt 2.panta trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā piemērojami šā likuma noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

Likumprojekta

"Grozījumi likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju""

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2002. gada 23. maijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātā likumprojekta "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā" 58. pants paredz, ka apdrošināšanas brokeru sabiedrības maksātnespējas gadījumā no apdrošināšanas starpnieka darbības iegūtos līdzekļus neiekļauj apdrošināšanas brokeru sabiedrības mantā, no kuras tiek segti maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumi un apmierināti kreditoru prasījumi.

Minētais grozījums ir izstrādāts ar mērķi nodrošināt apdrošināšanas brokeru sabiedrību saistību izpildi pret apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un citiem kreditoriem saskaņā ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem.

Lai ieviestu minētā likumprojekta normu, nepieciešams precizēt likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" 2. panta trešo daļu, paredzot, ka apdrošināšanas brokeru sabiedrībām maksātnespējas procesā piemērojami likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" noteikumi, ievērojot tos izņēmumus un papildu noteikumus, kas norādīti Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts jāizstrādā, lai novērstu Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātā likumprojekta "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā" un spēkā esošā likuma "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" pretrunas.

Likums "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" attiecībā uz apdrošināšanas brokeru sabiedrībām neparedz, ka maksātnespējas procesā tām piemērojami Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likuma noteikumi.

Savukārt izstrādātais likumprojekts "Grozījumi Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā" paredz normas, kas jāievēro apdrošināšanas brokeru sabiedrību maksātnespējas procesā (apdrošināšanas brokeru sabiedrības maksātnespējas gadījumā no apdrošināšanas starpnieka darbības iegūtos līdzekļus neiekļauj apdrošināšanas brokeru sabiedrības mantā, no kuras tiek segti maksātnespējas procesa vai likvidācijas izdevumi un apmierināti kreditoru prasījumi, un tie pēc maksātnespējas procesa uzsākšanas nekavējoties tiek izmaksāti apdrošinātājiem, pārapdrošinātājiem un citiem kreditoriem saskaņā ar apdrošināšanas un pārapdrošināšanas līgumiem).

3. Cita informācija

 

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Tiesību akts neskar šo jomu.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiesību akts neskar šo jomu.

3. Sociālo seku izvērtējums

Tiesību akts neskar šo jomu.

4. Ietekme uz vidi

Tiesību akts neskar šo jomu.

5. Cita informācija

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Nākamie trīs gadi

 

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Tiesību akts neskar šo jomu.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Tiesību akts neskar šo jomu.

3. Finansiālā ietekme

 

Tiesību akts neskar šo jomu.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

Tiesību akts neskar šo jomu.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

Tiesību akts neskar šo jomu.

6. Cita informācija

Tiesību akts neskar šo jomu.

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Grozījumiem likumā "Par uzņēmumu un uzņēmējsabiedrību maksātnespēju" jāstājas spēkā vienlaikus ar grozījumiem Apdrošināšanas sabiedrību un to uzraudzības likumā.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Tiesību akts neskar šo jomu.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Tiesību akts neskar šo jomu.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Tiesību akts neskar šo jomu.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

1. tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Tiesību akts neskar šo jomu.

2. tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

 

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Netiek radītas jaunas valsts institūcijas un netiek paplašinātas esošo institūciju funkcijas.

 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Tiesību akta projekts ir ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Internet mājas lapā. Arī pieņemtais likums pēc tā izsludināšanas tiks ievietots Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Internet mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Tiesību akts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

 

Finanšu ministrs V. Dombrovskis

05.12.2002. 14:02

A. Kalveršs

777 4820, arnis.kalverss@fktk.lv

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

V. Andrējeva

E. Strazdiņa

G. Vežiniece

A. Kalveršs