Teksts LP0078_2

Iesniedz Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

“Grozījumi Radio un televīzijas likumā”

(reģ.nr. 78)

Spēkā esošā likuma redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

N.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Komisijas ierosinātā redakcija

Radio un televīzijas likums

Grozījumi Radio un televīzijas likumā

     

Grozījumi Radio un televīzijas likumā

 

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5., 22., 24.nr.; 2001, 6.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Radio un televīzijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 20.nr.; 1996, 22.nr.; 1997, 11., 23.nr.; 1998, 24.nr.; 1999, 5., 22., 24.nr.; 2001, 6.nr.; 2002, 22.nr.) šādus grozījumus:

17.pants. Programmu veidošanas vispārīgie noteikumi

(7) Neviena raidorganizācija nedrīkst raidīt, izmantojot savas ekskluzīvās tiesības, notikumus, kurus Ministru kabinets atzinis par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem un kurus pēc iepriekšēja plāna rīko notikumu organizētāji, kas ir tiesīgi pārdot ar šo notikumu raidīšanu saistītās tiesības. Šādu notikumu raidīšana veicama tā, lai tiktu aptverta visa Latvijas teritorija un lai visi Latvijas iedzīvotāji varētu tiem sekot ar brīvas televīzijas starpniecību tiešraidē vai ierakstā.

1. Izteikt 17.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgus notikumus, kurus pēc iepriekšēja plāna rīko notikumu organizētāji, kas ir tiesīgi pārdot ar šiem notikumiem saistītās tiesības, Latvijas jurisdikcijā esošās raidorganizācijas, izmantojot savas ekskluzīvās tiesības, raida tā, lai vismaz 80 procenti Latvijas iedzīvotāju varētu tiem sekot ar brīvas televīzijas starpniecību tiešraidē vai ierakstā. Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgu notikumu raidīšanu tiešraidē vai ierakstā raidorganizācijas saskaņo ar Nacionālo radio un televīzijas padomi. Šādu notikumu sarakstu un to pārraidīšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets."

 

1.

 

 

 

 

2.

 

 

Deputāte I.Druviete

Aizstāt 17.panta septītajā daļā vārdus “80 procenti” ar vārdiem “95 procenti”.

Tautas partijas frakcija

Aizstāt likumprojekta 17.panta septītajā daļā skaitli “80” ar skaitli “95”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

1. Izteikt 17.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgus notikumus, kurus pēc iepriekšēja plāna rīko notikumu organizētāji, kas ir tiesīgi pārdot ar šiem notikumiem saistītās tiesības, Latvijas jurisdikcijā esošās raidorganizācijas, izmantojot savas ekskluzīvās tiesības, raida tā, lai vismaz 95 procenti Latvijas iedzīvotāju varētu tiem sekot ar brīvas televīzijas starpniecību tiešraidē vai ierakstā. Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgu notikumu raidīšanu tiešraidē vai ierakstā raidorganizācijas saskaņo ar Nacionālo radio un televīzijas padomi. Šādu notikumu sarakstu un to pārraidīšanas kārtību apstiprina Ministru kabinets."

18.pants. Programmu veidošanas īpašie noteikumi

(2) Nacionālā pasūtījuma ietvaros Latvijā veidotajās radio programmās laikā no pulksten 7.00 līdz 22.00 Latvijas autoru mūzikas īpatsvaram jābūt ne mazākam par 40 procentiem no mūzikai atvēlētā raidlaika kopapjoma mēneša laikā.

2. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nacionālā pasūtījuma ietvaros Latvijā veidotajās radio programmās laikā no pulksten 7.00 līdz 22.00 Latvijas kultūras identitāti atspoguļojošas mūzikas īpatsvaram jābūt ne mazākam par 40 procentiem no mūzikai atvēlētā raidlaika kopapjoma mēneša laikā."

 

 

 

   

2. Izteikt 18.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nacionālā pasūtījuma ietvaros Latvijā veidotajās radio programmās laikā no pulksten 7.00 līdz 22.00 Latvijas kultūras identitāti atspoguļojošas mūzikas īpatsvaram jābūt ne mazākam par 40 procentiem no mūzikai atvēlētā raidlaika kopapjoma mēneša laikā."

19.pants. Raidījumu valoda

(1) Katram raidījumam jānotiek vienā valodā - raidījuma valodā. Raidījuma fragmenti citās valodās jānodrošina ar tulkojumu (dublējot, ieskaņojot vai subtitrējot). Šis noteikums neattiecas uz valodas mācību raidījumiem un mūzikas skaņdarbu izpildījumiem.

(5) Raidorganizācijas veidotajās programmās raidlaika apjoms svešvalodās nedrīkst pārsniegt 25 procentus no raidlaika kopapjoma diennakts laikā. Šis noteikums neattiecas uz Latvijas Televīziju, Latvijas Radio, kabeļtelevīziju, kabeļradio, satelīttelevīziju, satelītradio.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

Deputāti:

I.Ribakovs, A.Vidavskis, I.Solovjovs, N.Kabanovs S.Fjodorovs, V.Agešins

Izslēgt 19.panta pirmo daļu.

Deputāti:

I.Ribakovs, A.Vidavskis, I.Solovjovs, N.Kabanovs S.Fjodorovs, V.Agešins

Izslēgt 19.panta piekto daļu.

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

39.pants. Administratīvā atbildība un kriminālatbildība

(2) Par pieļauto pārkāpumu Nacionālā radio un televīzijas padome raidorganizācijai var izteikt brīdinājumu, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu vai nodot materiālus tiesībaizsardzības iestādēm krimināllietas ierosināšanai.

 

5.

 

 

Kultūras ministre I.Rībena

Izteikt 39.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Par pieļauto pārkāpumu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā Nacionālā Radio un televīzijas padome raidorganizācijai var izteikt brīdinājumu, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, uzlikt administratīvos sodus vai nodot materiālus tiesībaizsardzības iestādēm krimināllietas ierosināšanai.”

Atbalstīt

 

 

3. Izteikt 39.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Par pieļauto pārkāpumu elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā Nacionālā Radio un televīzijas padome raidorganizācijai var izteikt brīdinājumu, sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas, uzlikt administratīvos sodus vai nodot materiālus tiesībaizsardzības iestādēm krimināllietas ierosināšanai.”

42.pants. Nacionālās radio un televīzijas padomes izveidošanas kārtība

(7) Padomē nedrīkst būt vairāk par trim locekļiem no vienas politiskas organizācijas (partijas).

 

6.

Deputāti:

I.Ribakovs, A.Vidavskis, I.Solovjovs, N.Kabanovs S.Fjodorovs, V.Agešins

Izteikt 42.panta septīto daļu šādā redakcija:

“(7) Padomē nedrīkst būt vairāk par diviem vienas Saeimas frakcijas deputātu izvirzītiem locekļiem”

Neatbalstīt

 

 

46.pants Nacionālās radio un televīzijas padomes pamatuzdevumi un kompetence

(9) Padome izskata materiālus par likuma pārkāpumiem elektronisko sabiedrības saziņas līdzekļu jomā un atkarībā no konstatēto pārkāpumu smaguma, biežuma un bīstamības pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

2) sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu un nosūtīt to rajona (pilsētas) tiesai vai citai kompetentai institūcijai;

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

Kultūras ministre I.Rībena

Izteikt 46.panta devītās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus”.

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

4. Izteikt 46.panta devītās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus”.

51.pants. Nacionālās radio un televīzijas padomes priekšsēdētājs

.(3) Padomes priekšsēdētājs:

1) vada Padomes sēdes;

2) ir Padomes finansu rīkotājs;

3) pieņem darbā un atbrīvo no darba Padomes sekretariāta darbiniekus;

4) slēdz līgumus ar fiziskajām un juridiskajām personām Padomes darba nodrošināšanai.

(4) Padomes priekšsēdētāja prombūtnes laikā priekšsēdētāja pienākumus veic viņa vietnieks.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kultūras ministre I.Rībena

Papildināt 51.panta trešo daļu ar 5.punktu:

“5) sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus un uzliek administratīvos sodus.”

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 51.panta trešo daļu ar 5.punktu:

“5) sastāda administratīvo pārkāpumu protokolus un uzliek administratīvos sodus.”

62.pants. Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas programmas

(4) Latvijas Radio un Latvijas Televīzijas programmās līdz 30 procentiem raidlaika ir pieļaujams aizņemt ar citu raidorganizāciju vai neatkarīgo producentu sagatavotajiem raidījumiem.

3. Izteikt 62.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Latvijas radio un Latvijas televīzijas programmās līdz 40 procentiem raidlaika ir pieļaujams aizņemt ar citu raidorganizāciju vai neatkarīgo producentu sagatavotajiem raidījumiem."

 

   

6. Izteikt 62.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Latvijas radio un Latvijas televīzijas programmās līdz 40 procentiem raidlaika ir pieļaujams aizņemt ar citu raidorganizāciju vai neatkarīgo producentu sagatavotajiem raidījumiem."

PĀREJAS NOTEIKUMI

20. Šā likuma 17.panta septītā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2003.gada 1.janvārim notikumi, kurus Ministru kabinets atzinis par Latvijas sabiedrībai īpaši svarīgiem un kurus pēc iepriekšēja plāna rīko notikumu organizētāji, kas ir tiesīgi pārdot ar šo notikumu raidīšanu saistītās tiesības, raidāmi tā, lai tiktu aptverti 85 procenti Latvijas teritorijas, bet laika posmā no 2003.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 1.janvārim — 90 procenti Latvijas teritorijas.

(2001.gada 15.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 13.03.2001.)

 

 

 

 

 

 

21. Grozījumi šā likuma 17.panta septītajā daļā stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī. Ministru kabinets līdz 2001.gada 31.decembrim apstiprina 17.panta septītajā daļā minēto notikumu sarakstu.

(2001.gada 15.februāra likuma redakcijā, kas stājas spēkā no 13.03.2001.)

 

4. Izslēgt pārejas noteikumu 20.punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Izteikt pārejas noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Šā likuma 17.panta septītā daļa stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī."

 

 

9.

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Tautas partijas frakcija

Svītrot likumprojekta 4.priekšlikumu:

“Izslēgt pārejas noteikumu 20.punktu”.

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izteikt pārejas noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:

“20. Šā likuma 17.panta septītā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2006.gada 1.janvārim 17. panta septītajā daļā minētie notikumi ir raidāmi tā, lai tiktu aptverti vismaz 85 procenti Latvijas iedzīvotāju. Šā likuma 17.panta septītajā daļā minēto notikumu sarakstu Ministru kabinets apstiprina līdz 2004.gada 1.janvārim.”

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt pārejas noteikumu 21.punktu.

 

 

Atbalstīt,

izteikt pārejas noteikumu20.punktu komisijas precizētā redakcijā

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

7. Izteikt pārejas noteikumu 20. punktu šādā redakcijā:

 

“20. Šā likuma 17.panta septītā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī. Līdz 2006.gada 1.janvārim 17. panta septītajā daļā minētie notikumi ir raidāmi tā, lai tiktu aptverti vismaz 85 procenti Latvijas iedzīvotāju. Šā likuma 17.panta septītajā daļā minēto notikumu sarakstu Ministru kabinets apstiprina līdz 2004.gada 1.janvārim.”

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Izslēgt pārejas noteikumu 21.punktu.

 

 

Rīgā, 2003. gada 19.februārī

9/4 – 4 - 30

 

Saeimas Prezidijam

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija lūdz iekļaut Saeimas plenārsēdes darba kārtībā likumprojektu ”Grozījumi Radio un televīzijas likumā” (reģ.nr.78) izskatīšanai otrajā lasījumā.

Pielikumā: apkopoto priekšlikumu tabula likumprojekta otrajam lasījumam uz _5 lpp.

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja

Ina Druviete