Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās

laiku un kārtību"

Izdarīt likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 23.nr.; 1999, 7., 23.nr.; 2000, 14.nr.; 2002, 12.nr.) šādus grozījumus:

Pārejas noteikumos:

aizstāt 1.punktā skaitļus un vārdus "2003.gada 31.martam" ar skaitļiem un vārdiem "2007.gada 1.martam";

aizstāt 2.punktā skaitli un vārdu "2003.gadam" ar skaitli un vārdu "2004.gadam".

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par Krimināllikuma spēkā

stāšanās laiku un kārtību””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējā situācija

1999.gada 1.aprīlī stājās spēkā jauns Krimināllikums, kas paredzēja īpašu soda veidu – arestu. Minētā soda veida izpildi uzdeva Valsts policijai, taču nepieciešamie valsts budžeta līdzekļi aresta izpildei nav piešķirti.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Normatīvā akta projekts izstrādāts pamatojoties uz Ministru kabineta 2002.gada 19.novembra sēdē doto uzdevumu (prot. nr.50, 12.§, 4.punkts) sagatavot grozījumus likumā “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību”. Normatīvā akta projekts paredz atlikt aresta izpildi līdz 2007.gada 1.martam un nosaka, ka Ministru kabinetam 2004.gada budžeta projektā jāiekļauj nepieciešamais finansējums aresta nodrošināšanai.

3. Cita informācija

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Sociālo seku izvērtējums

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Ietekme uz vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldības budžetiem

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais

gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji

piecu

gadu

laikā

pēc

kārtējā

gada

1

2

3

4

5

6

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

0

0

0

0

0

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

0

551,0

7135,7

3681,9

3. Finansu ietekme

 

0

0

-551,0

-7135,7

-3681,9

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

0

0

0

0

0

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Papildu izdevumi aresta izpildes vietas kompleksu izveidei un uzturēšanai – kopā:

2004.gads – Ls 551 000;

2005.gads – Ls 7 135 715;

2006.gads – Ls 8 397 997;

2007.gads – Ls 2 324 997.

0

0

551,0

7135,7

3681,9

2004.gads

 • Valsts investīciju programmas projekts IA-43 “Kurzemes reģiona aresta izpildes vietas kompleksa izveide”:
 • kapitālie izdevumi – Ls 99 000.
 • Valsts investīciju programmas projekts IA-42 “Latgales reģiona aresta izpildes vietas kompleksa izveide”:
 • kapitālie izdevumi – Ls 76 000.
 • Valsts investīciju programmas projekts IA-41 “Vidzemes reģiona aresta izpildes vietas kompleksa izveide”:
 • kapitālie izdevumi – Ls 50 000.
 • Valsts investīciju programmas projekts IA-40 “Rīgas pilsētas un rajona un Zemgales aresta izpildes vietas kompleksa būvniecība”:
 • kapitālie izdevumi – Ls 326 000.
         

2005.gads

 • Valsts investīciju programmas projekts IA-43 “Kurzemes reģiona aresta izpildes vietas kompleksa izveide”:
 • kārtējie izdevumi - Ls 160 785;
 • kapitālie izdevumi – Ls 1 000 000.
 • Valsts investīciju programmas projekts IA-42 “Latgales reģiona aresta izpildes vietas kompleksa izveide”:
 • kārtējie izdevumi - Ls 135 001;
 • kapitālie izdevumi – Ls 800 000.
 • Valsts investīciju programmas projekts IA-41 “Vidzemes reģiona aresta izpildes vietas kompleksa izveide”:
 • kārtējie izdevumi - Ls 177 572;
 • kapitālie izdevumi – Ls 500 000.
 • Valsts investīciju programmas projekts IA-40 “Rīgas pilsētas un rajona un Zemgales aresta izpildes vietas kompleksa būvniecība”:
 • kārtējie izdevumi - Ls 345 281;
 • kapitālie izdevumi – Ls 4 000 000.
 • Valsts policijas centrālā aparāta izdevumi (aresta izpildes vietas darbības nodrošināšanai):
 • kārtējie izdevumi - Ls 17 076.
         

2006.gads

 • Valsts investīciju programmas projekts IA-43 “Kurzemes reģiona aresta izpildes vietas kompleksa izveide”:
 • kārtējie izdevumi - Ls 419 159;
 • kapitālie izdevumi – Ls 976 000.
 • Valsts investīciju programmas projekts IA-42 “Latgales reģiona aresta izpildes vietas kompleksa izveide”:
 • kārtējie izdevumi - Ls 422 164;
 • kapitālie izdevumi – Ls 705 000.
 • Valsts investīciju programmas projekts IA-41 “Vidzemes reģiona aresta izpildes vietas kompleksa izveide”:
 • kārtējie izdevumi - Ls 471 559;
 • kapitālie izdevumi – Ls 548 000.
 • Valsts investīciju programmas projekts IA-40 “Rīgas pilsētas un rajona un Zemgales aresta izpildes vietas kompleksa būvniecība”:
 • kārtējie izdevumi - Ls 962 447;
 • kapitālie izdevumi – Ls 3 844 000.
 • Valsts policijas centrālā aparāta izdevumi (aresta izpildes vietas darbības nodrošināšanai):
 • kārtējie izdevumi - Ls 49 668.
         

2007.gads un turpmāk ik gadu

 • Valsts investīciju programmas projekts IA-43 “Kurzemes reģiona aresta izpildes vietas kompleksa izveide”:
 • kārtējie izdevumi - Ls 419 159;
 • Valsts investīciju programmas projekts IA-42 “Latgales reģiona aresta izpildes vietas kompleksa izveide”:
 • kārtējie izdevumi - Ls 422 164;
 • Valsts investīciju programmas projekts IA-41 “Vidzemes reģiona aresta izpildes vietas kompleksa izveide”:
 • kārtējie izdevumi - Ls 471 559;
 • Valsts investīciju programmas projekts IA-40 “Rīgas pilsētas un rajona un Zemgales aresta izpildes vietas kompleksa būvniecība”:
 • kārtējie izdevumi - Ls 962 447;

 • Valsts policijas centrālā aparāta izdevumi (aresta izpildes vietas darbības nodrošināšanai):
 • kārtējie izdevumi - Ls 49 668.
         

6. Cita informācija   

Lai samazinātu izmaksas, Iekšlietu ministrija sagatavos Koncepciju Ministru kabinetam par aresta soda izpildes alternatīvajiem variantiem.

         

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz

spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ir sagatavots grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā

2. Cita informācija

 

 

 

V. Kādam Latvijas starptautiskajām saistībām

atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības

Pakāpe

(atbilst/

neatbilst)

Komentāri

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

Konsultācijas nav notikušas

2. Kādi ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 

 

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunas institūcijas radītas netiks un esošo institūciju funkcijas paplašinātas netiks

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

Laikraksts “Latvijas Vēstnesis”, Normatīvo aktu informācijas sistēma (NAIS) un citi masu saziņas līdzekļi un sistēmas

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds savas tiesības var aizstāvēt līdzšinējā kārtībā

4. Cita informācija

 

 

 

 

Ministrs M.Gulbis

 

Valsts sekretāra pienākumu izpildītājs

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

     

R. Bluķis

R. Eize

T. Stragova

A. Bērziņš

       

22.11.2002. 16:15

1160

A.Vembre, 7219164

Anita.Vembre@iem.gov.lv