18

18.12.2002

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

"Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā” (reģ.nr.71) 2.lasījumam.

Likuma redakcija

1.lasījumā nobalsotā redakcija

N.p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 168.nr.) šādu grozījumu:

     

Izdarīt Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 168.nr.) šādu grozījumu:

13.pants. Valsts pienākumi sociālo pakalpojumu sniegšanā

(1) Valsts nodrošina:

1) invalīdu profesionālo rehabilitāciju;

2) redzes un dzirdes invalīdu sociālo rehabilitāciju;

3) no vardarbības cietušo bērnu sociālo rehabilitāciju;

4) sociālo rehabilitāciju attiecīgās institūcijās bērniem, kuriem ir izveidojusies atkarība no narkotiskajām, toksiskajām vai citām apreibinošām vielām;

5) tehniskos palīglīdzekļus šā likuma 25.panta pirmajā daļā minētajām personām.

 

1

Deputāts A.Klementjevs

Izteikt 13.panta 1.punkta 1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“invalīdu profesionālo un sociālo rehabilitāciju;

 

Neatbalstīt

 
   

2

Deputāts A.Klementjevs

papildināt 13.panta 1.punktu ar jaunu apakšpunktu:

“sociālo rehabilitāciju pensionāriem, kuriem piešķirts pabalsts garantētā minimālā ienākuma nodrošināšanai;”

Neatbalstīt

 
   

3

Deputāts A.Klementjevs

papildināt 13.panta 1.punktu ar jaunu apakšpunktu:

“sociālo rehabilitāciju pensionāriem;”

Neatbalstīt

 
   

4

Deputāts A.Klementjevs

papildināt 13.panta 1.punktu ar jaunu apakšpunktu:

“sociālo rehabilitāciju sociāli neapdrošinātām pensijas vecumu sasniegušām personām, kurām piešķirts represētā statuss”.

Neatbalstīt

 

Pārejas noteikumi.

Papildināt pārejas noteikumus ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 4.punkts stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī."

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

Deputāts A.Slakteris

Aizstāt likumprojekta pārejas noteikumu sestajā punktā skaitli un vārdus “2004.gada 1.janvārī” ar skaitli un vārdiem “2003.gada 2.janvārī”.

Deputāti V.Orlovs, D.Turlais

Izteikt Pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 4.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.aprīlī”.

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Izteikt Pārejas noteikumu 6.punktu šādā redakcijā:

“6. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 4.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā”.

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

Atbalstīt

Papildināt pārejas noteikumus ar 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"6. Šā likuma 13.panta pirmās daļas 4.punkts stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

   

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

Sociālo un darba lietu komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“No 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās par valsts budžeta līdzekļiem Ministra kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt personas, kuras nestrādā un saņem tikai valsts pensiju vai tikai valsts nodrošinājuma pabalstu, un tās ir:

1) invalīdi;

2) personas, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

3) politiski represētas personas.

Rehabilitācijas ilgums nedrīkst pārsniegt 21 dienu.”

Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija

Papildināt likuma pārejas noteikumus ar jaunu punktu šādā redakcijā:

“No 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās par valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt personas, kuras nestrādā (nav uzskatāmas par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un saņem tikai valsts pensiju vai tikai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, un tās ir:

1) invalīdi;

2) personas, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

3) politiski represētās personas.

Rehabilitācijas ilgums nedrīkst pārsniegt 21 dienu.”

Iestrādāts Budžeta komisijas priekšlikumā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

7. No 2003.gada 1.janvāra līdz 2003.gada 31.decembrim sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās par valsts budžeta līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā var saņemt personas, kuras nestrādā (nav uzskatāmas par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu “Par valsts sociālo apdrošināšanu”) un saņem tikai valsts pensiju vai tikai valsts sociālā nodrošinājuma pabalstu, un tās ir:

1) invalīdi;

2) personas, kuras sasniegušas vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju;

3) politiski represētās personas.

Rehabilitācijas ilgums nedrīkst pārsniegt 21 dienu.”

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.