Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Militārā dienesta likumā

Izdarīt Militārā dienesta likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 42.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Izslēgt 54.pantu.

3. Izslēgt 59.panta trešo daļu.

4. Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā vārdus "sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas" ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2003.gada 31.decembrim".

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta Grozījumi Militārā dienesta likumā anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

2002.gada 1.jūlijā stājās spēkā Militārā dienesta likums.

Tā 54.pants nosaka, ka līdzekļus reprezentācijas izdevumu segšanai komandieri (priekšnieki) saņem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un apmērā, bet 59.panta trešā daļa – ka maksimālā vecuma sasniegšanas dēļ no aktīvā dienesta atvaļinātu karavīru, ja viņa izdienas stāžs nav mazāks par 35 gadiem vai atvaļināšana notikusi ievainojuma (sakropļojuma) vai slimības dēļ, kas iegūta dienesta laikā, pildot dienesta pienākumu, nāves gadījumā, kas nav saistīts ar šā likuma 52.panta desmitajā daļā minētajiem apstākļiem, miera laikā apbedī par valsts līdzekļiem Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

Līdz šim militāro dienestu reglamentējošie normatīvie akti šādas garantijas neparedzēja

Militārā dienesta likuma Pārejas noteikumu 2.punkts nosaka, ka līdz attiecīgo Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā sešus mēnešus no šā likuma spēkā stāšanās dienas ir spēkā šādi Ministru kabineta noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu:

1) Ministru kabineta 1996.gada 21.maija noteikumi nr.177 “Noteikumi par Nacionālo bruņoto spēku militārpersonu mantisko apgādi”;

2) Ministru kabineta 1998.gada 7.aprīļa noteikumi nr.124 “Noteikumi par obligātā aktīvā militārā dienesta karavīru atalgojumu”;

3) Ministru kabineta 1998.gada 21.aprīļa noteikumi nr.147 “Noteikumi par karavīru uzturdevām”, bet Pārejas noteikumu 3.punkts, ka Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi nr.241 “Noteikumi par karavīru un ierindas dienesta zemessargu atalgojuma sistēmu” ir spēkā līdz 2003.gada 31.decembrim.

Saskaņā ar likuma 49.panta deleģējumu Ministru kabinetam jānosaka karavīru apgādes nosacījumi, normas un kārtība kādā karavīrs nodrošināms ar finansu un materiāltehniskajiem līdzekļiem. Līdz šim to reglamentēja vairāki MK normatīvie akti, kuru saturs, papildinot ar jaunajiem Militārā dienesta likumā iekļautajiem jautājumiem, konsolidējams vienā Ministru kabineta normatīvajā aktā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekta realizācijas rezultātā tiks ietaupīti anotācijas III sadaļā atspoguļotie budžeta līdzekļi, kuri tika plānoti karavīru - komandieru reprezentācijas izdevumu un noteiktas kategorijas no profesionālā dienesta atvaļināto karavīru apbedīšanas izdevumu segšanai.

Likumprojekts pagarina termiņu, kurā saskaņā ar Militārā dienesta likuma 49.panta deleģējumu tiks sagatavots vienots un plašs MK normatīvais akts, kurš apvienos līdz šim bijušos un Militārā dienesta likumā no jauna noteiktos karavīru apgādes ar finansu un citiem līdzekļiem nosacījumus.

3. Cita informācija

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Projekts šo jomu neietekmē

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Projekts šo jomu neietekmē

3. Sociālo seku izvērtējums

NBS karavīriem tiks nodrošināta MDL noteiktā apgāde

4. Ietekme uz vidi

Projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

         

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

-86

-88

-90

-89

3. Finansiālā ietekme

Projekta ieviešana samazinās budžeta izdevumus (skat. izmaiņas budžeta izdevumos)

 

1

2

3

4

5

6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

         

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

1.Maksimālais prognozētais apbedīšanas

gadījumu skaits pa gadiem:

2003.g.- 10

2004.g.- 14

2005.g.- 18

Apbedīšanai paredzēto līdzekļu apjoms ir 500 latu.

Apbedīšanai nepieciešamo līdzekļu aprēķins:

2003.g. - 500 x 10 = 5000 Ls

2004.g. - 500 x 14 = 7000 Ls

2005.g. - 500 x 18 = 9000 Ls

2.Reprezentācijai nepieciešamo līdzekļu prognozes:

2003.g. - 135 komandieri x 50,- x 12 mēn. = = 81 000 Ls

2004.g. - 135 komandieri x 50,- x 12 mēn. = = 81 000 Ls

2005.g. - 135 komandieri x 50,- x 12 mēn. = = 81 000 Ls

6. Cita informācija

         

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Jaunu normatīvo aktu izdošana notiks saskaņā ar MDL paredzēto deleģējumu.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Projektam nav saistība ar šo jomu

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Projektam nav saistība ar šo jomu

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Projekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

       
 

5. Cita informācija

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Šādi pasākumi nav nepieciešami

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

5. Cita informācija

 

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Jaunu institūciju radīšana, vai esošo funkciju paplašināšana nenotiks

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Karavīrs, slēdzot profesionālā militārā dienesta līgumu, tiek informēts par normatīvajiem aktiem, kas reglamentē dienestu visos jautājumos, tai skaitā viņa apgādi un sociālās garantijas

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Karavīra tiesības likumprojekts neierobežo.

4. Cita informācija

 

 

 

 

Aizsardzības ministra vietā

iekšlietu ministrs M.Gulbis

Valsts sekretāra p.i. I.Dreģe

Juridiskā departamenta direktors R.Raudzeps

Atbildīgā par uzdevumu izpildes kontroli

valsts sekretāra palīdze I.Rate

Dokumenta autors A.Rimša

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02.11.21 14:41

Rimša,7335128

Anita.Rimsa@mod.gov.lv