Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"

Izdarīt likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 3.nr.; 1999, 22.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Izslēgt 14.pantu.

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta "Grozījums likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”"

anotācija

 

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likuma “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 14.pants nosaka, ka no līdzekļiem, kas iegūti, apliekot ar akcīzes nodokli tabakas izstrādājumus, pieci procenti izlietojami valsts ārstniecības un narkoloģisko iestāžu finansēšanai, veselības izglītībai un veselīga dzīvesveida propagandai, kā arī valsts un reģionālo smēķēšanas profilakses, smēķēšanas izraisītu slimību un terapijas programmu finansēšanai.

Atbilstoši Labklājības ministrijas sniegtajai informācijai (š.g. 6.novembra vēstule Nr.01-13/FM/S-2792) veselības izglītībai, veselīga dzīvesveida propagandai, valsts un reģionālo smēķēšanas profilakses, smēķēšanas izraisītu slimību un terapijas programmu finansēšanai, kā arī valsts ārstniecības un narkoloģisko iestāžu finansēšanai 2001.gadā izlietoti valsts budžeta līdzekļi 1 193 122 latu apmērā un plānoti 2002.gadā – 1 238 843 latu apmērā.

Taču atbilstoši likuma “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 14.pantā iekļautajai normai pieci procenti no akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumu kopējiem ieņēmumiem 2001.gada veidoja 1 085 945 latus un 2002.gadā – 1 180 000 latus. Līdz ar to jau tagad minētajiem pasākumiem valsts budžetā tiek paredzēti līdzekļi, kas pārsniedz likumā “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” noteikto, jo līdzekļi tiek piešķirti konkrētu pasākumu realizācijai nevis iezīmējot ar akcīzes nodokli gūtos ieņēmumus.

Uzskatām, ka nodokļu ieņēmumu izlietojums atsevišķām nozarēm nav nosakāms nodokļu vai citu jomu (sfēras) likumdošanas, bet gan valsts budžeta ietvaros. Nodokļu likumi regulē nodokļa piemērošanu kādam konkrētam objektam un nereglamentē, kā nodokļu ieņēmumi tiek sadalīti. To regulē gadskārtējais valsts budžeta likums. Nav arī pamata nodokļu ieņēmumu izlietojumu noteikt citu jomu (sfēru) likumdošanas ietvaros. Saistot valsts ārstniecības un narkoloģisko iestāžu finansēšanu, veselības izglītības un veselīga dzīvesveida propagandu, kā arī valsts un reģionālo smēķēšanas profilaksi, smēķēšanas izraisītu slimību un terapijas programmu finansēšanu ar akcīzes nodokļa tabakas izstrādājumu ieņēmumiem veidojas savdabīga situācija – piemēram, palielinoties vai samazinoties tabakas izstrādājumu patēriņam, palielinātos vai samazinātos arī ar tiem saistītie nodokļa ieņēmumi un tātad, palielinātos vai

samazinātos arī finansējums iepriekš minētajiem pasākumiem. Tādā gadījumā minēto pasākumu nodrošināšana ir finansiāli atkarīga no tabakas izstrādājumu realizācijas

apjomiem.

Atbilstoši Valsts pārvaldes reformas stratēģijas programmai, kura ir akceptēta Ministru kabineta 2001.gada 10.jūlija sēdē (protokollēmums Nr.32 34.§), viens no pasākumiem vidējā termiņa izdevumu plānošanā, ievērojot valsts attīstības prioritātes, makroekonomiskās stabilitātes, fiskālās politikas nosacījumus un mērķus ir valsts institūciju finansējuma no speciālajiem budžetiem optimizācija, samazinot īpašiem mērķiem iezīmētu ieņēmumu apjomu un iekļaujot šos līdzekļus pamatbudžetā.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Tiek izslēgts likuma “Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” 14.pants.

3. Cita informācija

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

   

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

  

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2002

2003

2004

2005

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos (akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem)

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 

 

 

 

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

3. Finansiālā ietekme 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

6. Cita informācija

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Citus normatīvos aktus izdot nav nepieciešams.

2. Cita informācija

 

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju.

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

5. Cita informācija

 

  

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

 

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu to publicējot laikrakstā ‘’Latvijas vēstnesis’’.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

4. Cita informācija

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanšu ministrs

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

       

V.Dombrovskis

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Jaunskunga

 

 

22.11.02

851

Inga Jaunskunga

7095416

Inga.Jaunskunga@fm.gov.lv