Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"

Izdarīt likumā "Par nodokļiem un nodevām" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 7.nr.; 1996, 15.nr.; 1997, 24.nr.; 1998, 2., 18., 22., 24.nr.; 1999, 24.nr.; 2000, 11.nr.; 2001, 3., 8., 12.nr.; 2002, 2.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 154.nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "finansu" ar vārdu "finanšu".

2. Izslēgt 11.panta otrās daļas 22.punktu.

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 51., 52., 53., 54. un 55.punktu šādā redakcijā:

"51. Pamatojoties uz finanšu ministra līdz 2003.gada 31.decembrim pieņemto lēmumu, Finanšu ministrija ir tiesīga:

a) dzēst nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu un soda naudu tiem nodokļu maksātājiem, kuri 90 dienu laikā no finanšu ministra lēmuma pieņemšanas dienas samaksā visu nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparādu, kas izveidojies līdz 2001.gada 31.decembrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu,

b) dzēst nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumam iepriekš aprēķināto nokavējuma naudu un soda naudu atbilstoši saistību izpildes procentam, ja šā punkta "a" apakšpunktā noteiktajā termiņā nodokļu maksātājs samaksā vairāk par 50 procentiem no nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda, kas izveidojies līdz 2001.gada 31.decembrim, un ar to saistīto pamatparāda palielinājuma naudu,

c) dzēst ar pamatparādu saistīto pamatparāda palielinājuma naudu, ja nokavētā valsts budžetā ieskaitāmā nodokļa maksājuma, kā arī iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājuma pamatparāda samaksa veikta pilnā apmērā 30 dienu laikā no finanšu ministra lēmuma pieņemšanas dienas,

d) piemērot iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksājumu parādam šā punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētos nosacījumus, ja ir saņemta tās pašvaldības piekrišana, kuras budžetā ieskaitāmi vairāk par 50 procentiem no nodokļa maksājumiem.

52. Nodokļu maksātājam, par kuru ir pieņemts pozitīvs pārejas noteikumu 51.punktā minētais finanšu ministra lēmums, Valsts ieņēmumu dienests pārtrauc aprēķināt ar attiecīgo nodokļu pamatparādu saistīto nokavējuma naudu no tā mēneša pirmās dienas, kad pieņemts finanšu ministra lēmums.

53. Nokavējuma naudas aprēķināšana tiek atjaunota vispārējā kārtībā no dienas, kad tika pārtraukta tās aprēķināšana attiecībā uz to nokavētā konkrētā nodokļa maksājuma pamatparāda daļu, kura nav samaksāta pārejas noteikumu 51.punkta "a" apakšpunktā noteiktajā termiņā.

54. Nodokļu maksājumi, kas tiek veikti saskaņā ar pārejas noteikumu 51.punktā minēto finanšu ministra lēmumu, ieskaitāmi šādā secībā: vispirms pamatparāds, pēc tam pamatparāda palielinājuma nauda.

55. Finanšu ministrs nosaka iesniedzamos dokumentus un kārtību, kādā pieņemams pārejas noteikumu 51.punktā minētais lēmums."

Pārejas noteikums

Likuma 2.pants stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

Likumprojekta “Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Šobrīd atbilstoši Latvijas Republikā esošajai valsts nodevu sistēmai attiecībā uz kapitālsabiedrībām pastāv tikai viena valsts nodeva, kas tiek uzlikta darījumiem, kas būtībā atbilst Eiropas Padomes 1969.gada 17.jūlija direktīvā 69/335/EEC (Council Directive of 17 July 1969 Concerning Indirect Taxes on the Raising Capital) paredzētajai kapitāla nodevai publisko akciju sabiedrību kapitāla palielināšanai, emitējot akcijas. Tā ir valsts nodeva par vērtspapīru reģistrāciju un laišanu publiskajā apgrozībā saskaņā ar likuma “Par nodokļiem un nodevām” 11.panta otrās daļas 22.punktu un Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumiem Nr.399 “Noteikumi par valsts nodevu par vērtspapīru reģistrāciju un laišanu publiskajā apgrozībā”. Ar minēto valsts nodevu ir aplikts tikai viens no direktīvā noteiktajiem darījumiem, turklāt direktīvas 11 (a) pants aizliedz uzlikt citas nodevas akciju un vērtspapīru emisijai, izņemot vispārējo kapitāla nodevu. Direktīvā 69/335/EEC dotais regulējums neparedz uzlikt nodevu tikai vienam no darījumu veidiem, jo tas nenodrošina nodevu sistēmas neitralitāti attiecībā pret izvēlēto uzņēmējsabiedrības juridisko formu. Atbilstoši Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra sēdē izskatītajam Finansu ministrijas izstrādātajam informatīvajam ziņojumam “Par valsts nodevu piemērošanu kapitālsabiedrību izveidošanai, citu juridisko personu pārveidošanai kapitālsabiedrībās, kapitālsabiedrību kapitāla palielināšanai”, lai nodrošinātu nodevu sistēmas atbilstību Eiropas Savienības prasībām, ir nepieciešams atcelt valsts nodevu par vērtspapīru reģistrāciju un laišanu publiskajā apgrozībā. Vienlaicīgi ir paredzēts neieviest nodevas nevienam no

Direktīvā minētajiem darījumiem, turpinot neiekasēt jebkādas nodevas no kapitāla

iemaksām uzņēmējsabiedrībās, kā arī vērtspapīru valsts nodevas, lai neradītu diskrimināciju un atšķirības, kas traucē brīvu kapitāla apriti.

Šobrīd likums “Par nodokļiem un nodevām” paredz atvieglojumus tikai privatizētiem un privatizējamiem uzņēmumiem, taču attiecībā uz visiem nodokļu maksātājiem, kas maksā kārtējos maksājumus, likums neparedz nekādus atvieglojumus.

2. Normatīvā akta projekta būtība

  

Likumprojekts paredz izslēgt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 11.panta otrās daļas 22.punktā minēto valsts nodevas objektu par vērtspapīru reģistrāciju un laišanu publiskā apgrozībā. Minētā norma stāsies spēkā 2004.gada 1.janvārī.

Tāpat arī paredz papildināt Pārejas noteikumus ar jaunu normu, kas paredz nokavētajam valsts budžetā ieskaitāmajam nodokļa maksājumam, kā arī iedzīvotāju nodokļa maksājumam iepriekš aprēķinātās nokavējuma naudas, soda naudas, kā arī pamatparāda palielinājuma naudas dzēšanu, ja noteiktā periodā tiek samaksāts pamatparāds.

3. Cita informācija 

Likumprojekts izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 15.oktobra rīkojuma Nr.578 (prot.Nr.43 26.§) 2.punktu.

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neietekmēs

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojektā paredzētais risinājums ir labvēlīgs brīvas kapitāla kustības nodrošināšanai,

radot neitrālu nodevu sistēmu komersantu attīstībai un reorganizācijai, tādējādi nodrošinot labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi Latvijā.

Likumprojektā iekļautā norma attiecībā uz

Pārejas noteikumiem uzlabos uzņēmējdarbības vidi.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts veicinās pamatparāda ieskaitīšanu valsts budžetā, līdz ar to samazināsies maksātnespējīgo darba devēju darbinieku prasījumi un samazināsies sociālā spriedze.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

2002

2003

2004

2005

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos  

10,8

+3000

-10,8

-10,8

+591,4

2. Izmaiņas budžeta izdevumos  

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Finansiālā ietekme  

0

+3000

-10,8

-10,8

+591,4

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai  

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Aprēķins veikts pamatojoties uz Valsts kases datiem par valsts pamatbudžeta ieņēmumiem no valsts nodevas par vērtspapīru reģistrāciju un laišanu publiskajā apgrozībā, kura 2001.gadā bija Ls 10 864, bet 2002.gada I.pusgadā – Ls 7123.

Piemērojot likumprojekta 3.panta iespēju, prognozējamais pamatparāda un pamatparāda palielinājuma naudas apjoms 2003.gadā ir 3 miljoni latu.

6. Cita informācija

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nepieciešams atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2000.gada 14.novembra noteikumus Nr.399 “Noteikumi par valsts nodevu par vērtspapīru reģistrāciju un laišanu publiskajā apgrozībā”. Ministru kabineta noteikumu projekts tiks izstrādāts 2 mēnešu laikā pēc likumprojekta spēkā stāšanās.

2. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts izstrādāts ievērojot Eiropas Padomes direktīvas 69/335/EEC, kas grozīta ar direktīvām 74/553/EEC un 85/303/EEC, preambulas noteikumus attiecībā uz vērtspapīru valsts nodevām. Atceļot valsts nodevu par vērtspapīru reģistrāciju un laišanu publiskā apgrozībā, tiks nodrošināta nodevu sistēmas atbilstība Eiropas Savienības prasībām.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Eiropas Padomes 1969.gada 17.jūlija direktīva 69/335/ECC par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai (Council Directive of 17 July 1969 Concerning Indirect Taxes on the Raising Capital);

Eiropas Padomes 1974.gada 7.novembra Direktīva

74/553/EEC, kas groza Direktīvu 69/335/EEC par netiešajiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai;

Eiropas Padomes 1985.gada 10.jūnija Direktīva 85/303/EEC, kas groza Direktīvu 69/335/EEC par netiešiem nodokļiem, ko uzliek kapitāla piesaistīšanai.

5. Cita informācija

 Tā kā likumprojekts paredz izslēgt likuma “Par nodokļiem un nodevām” 11.panta otrās daļas 22.punktā minēto valsts nodevas objektu par vērtspapīru reģistrāciju un laišanu publiskā apgrozībā, līdz ar to tiks nodrošinātas direktīvā 69/335/EEC minētās prasības – vairs netiks uzlikta nodeva tikai vienam no darījumu veidiem un netiks ieviestas nodevas nevienam no direktīvā uzskaitītajiem darījumiem, turpinot neiekasēt jebkādas nodevas no kapitāla iemaksām uzņēmējsabiedrībās, kā arī vērtspapīru valsts nodevas. Tādējādi likumprojekts atbilst minētās direktīvas prasībām un tiek saskaņota Latvijas nodevu sistēmas atbilstība Eiropas savienības prasībām.

Turklāt saskaņā ar Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra sēdē izskatīto informatīvo ziņojumu “Par valsts nodevu piemērošanu kapitālsabiedrību izveidošanai, citu juridisko personu pārveidošanai kapitālsabiedrībās, kapitālsabiedrību kapitāla palielināšanai” likumprojekts ir optimāls risinājums Eiropas Savienības prasību nodrošināšanai.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

Konsultācijas nav notikušas

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrība netika informēta

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

PHARE ALL projekta ietvaros notika konsultācijas ar projekta konsultantu Filipu

Beikeru.

5. Cita informācija

Informatīvais ziņojums “Par valsts nodevu piemērošanu kapitālsabiedrību izveidošanai, citu juridisko personu pārveidošanai

kapitālsabiedrībās, kapitālsabiedrību kapitāla palielināšanai” tika ievietots internetā pirms izskatīšanas Ministru kabinetā.

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcija

Jaunu institūciju radīšana nav

nepieciešama.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Normatīvais akts indivīdu tiesības neierobežo.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

 

 

 

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

I.Butkeviča

 

 

 

 

02.12.2002 15:46

I.Butkeviča, 7095516

Inguna.Butkevica@fm.gov.lv