Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi

invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)

1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā"

Izdarīt likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 5.nr.; 1999, 15.nr.; 2001, 3.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt likuma nosaukumu šādā redakcijā:

"Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām)".

2. Izteikt 1.panta ievaddaļu šādā redakcijā:

"Saskaņā ar likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 21.pantu no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas tiek atbrīvoti šādi invalīdu biedrību uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) (turpmāk - uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības)):".

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

Atbilstoši likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 21.pantam no uzņēmumu ienākuma nodokļa maksāšanas tiek atbrīvoti likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā” 1.pantā noteiktie invalīdu biedrību uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības), ja tie pārskaita organizācijai, kas to dibinājusi, summas, kas ir lielākas par taksācijas gadam aprēķinātajām uzņēmuma ienākuma nodokļa summām.

Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā” darbības termiņš ir ierobežots, tādēļ, izbeidzoties likuma darbības termiņam, tas ir jāpagarina atkārtoti. Nepagarinot likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā” darbības laiku, no 2003.gada vairs nevarēs tikt piemērots likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 21.pantā noteiktais nodokļa atbrīvojums.

Šobrīd ar likumu “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā” apstiprinātajā sarakstā ir iekļauti 13 uzņēmumi, kuru izmantotā uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaide vidēji 1998.-2001.gadā bija 22,9 tūkstoši latu. Šo uzņēmumu dibinātājiem pārskaitītā summa vidēji 1998.-2001.gadā bija 30,9 tūkstoši latu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

  

Likumprojekts izstrādāts, lai radītu iespēju turpināt piemērot invalīdu biedrību uzņēmumiem likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 21.panta noteikumus. Likumprojekts paredz atteikties no likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā” darbības laika ierobežojuma, mainot likuma nosaukumu un 1.panta ievaddaļas redakciju.

3. Cita informācija

 Likumprojekts šo jomu neskar.

 II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi  

Likumprojekts neietekmē makroekonomisko vidi.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts neietekmēs uzņēmējdarbības vidi, jo saglabāsies pašreiz spēkā esošā nodokļa aprēķināšanas kārtība.

3. Sociālo seku izvērtējums

Nodokļu atvieglojumu piešķiršana ir netiešs finansējums no budžeta invalīdu biedrībām. Likuma izmaiņu rezultātā nav sagaidāmā būtiska ietekme uz sociālajām grupām.

4. Ietekme uz vidi  

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija 

Likumprojekts šo jomu neskar. 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Likumprojekts šo jomu neskar.

3.Finansiālā ietekme 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins 

Likumprojekts šo jomu neskar.  

6. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.  

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Cita informācija 

Likumprojekts šo jomu neskar.  

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību 

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem 

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts šo jomu neskar.

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

 

 

 

 

 Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas 

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas, jo likumprojekts nemaina spēkā esošā likuma būtību un saturu.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)  

Konsultācijas ar sabiedriskajām organizācijām nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis 

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem 

Konsultācijas nav notikušas.

5. Cita informācija

Konsultācijas notikušas ar Labklājības ministriju. Ņemts vērā Labklājības ministrijas viedoklis par likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā” darbības termiņa neierobežošanu un par likumā ietverto invalīdu biedrību uzņēmumu (uzņēmējsabiedrību) nosaukumiem.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas 

Likumprojekta izpildi nodrošinās Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši likumā “Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā” noteiktajai kompetencei. 

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu 

Likumprojekts tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”. 

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo 

Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.  

 

 

 

 

Finanšu ministrs V. Dombrovskis

 

 

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta direktore

Par kontroli

atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

       

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

A.Kaļāne

 

 

 

 

 

21.11.2002. 15:20

A.Kaļāne 7095491,

Astra.Kalane@fm.gov.lv