Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"

Izdarīt likumā "Par pievienotās vērtības nodokli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1995, 9., 24.nr.; 1996, 11.nr.; 1997, 24.nr.; 1999, 10., 24.nr.; 2001, 1., 7., 24.nr.; 2002, 21.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.panta pirmās daļas 9.punktu šādā redakcijā:

"9) medicīnas pakalpojumus, medikamentu un medicīnas preču piegādes iekšzemē pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finanšu ministriju saskaņota saraksta;".

2. Aizstāt pārejas noteikumu 20.punktā vārdus "6.panta pirmās daļas 9.punkts" ar vārdiem "6.panta pirmā daļa".

3. Izteikt pārejas noteikumu 21.punktu šādā redakcijā:

"21. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 5.panta trešā daļa, 6.panta pirmās daļas 9.2 punkts, 6.1 panta 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. un 9.punkts un 12.2 pants stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī."

4. Papildināt pārejas noteikumus ar 26. un 27.punktu šādā redakcijā:

"26. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 9.punkts ir spēkā līdz 2003.gada 31.decembrim.

27. Likuma "Par pievienotās vērtības nodokli" 6.panta pirmās daļas 9.1 punkts un 6.1 panta 1.punkts stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli””

anotācija

 1. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs?

1. Pašreizējās situācijas raksturojums.

Spēkā esošā likuma normas paredz, ka sākot ar 2003.gada 1.janvāri pievienotās vērtības nodokļa likme 9%, piemērojama medikamentu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta.

2. Normatīvā akta projekta būtība.

Grozījumi likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” paredz 2003.gadā

nepiemērot pievienotās vērtības nodokli medikamentiem, medicīniskajām ierīcēm un medicīnas preču piegādēm. Likumprojektā paredzēts, ka pievienotās vērtības nodokļa likme –9% apmērā, tiks piemērota sākot ar 2004.gada 1.janvāri.

Lai nodrošinātu likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktās normas īstenošanu pašlaik spēkā esošajā redakcijā, veselības budžetā 2003.gadam ir nepieciešams papildus finansējums

Ls 5 509 863 apmērā.

 • Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību.
 • 1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru veikšanu.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  3. Sociālo seku izvērtējums.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  4. Ietekme uz vidi.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

 • Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetiem un pašvaldību budžetiem.
 • 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos.

   

  Valsts budcets

  Pieņemot iesniegto likumprojektu, valsts budžeta ieņēmumi 2003.gadā nesamazinās, salīdzinot ar pašreizējiem ieņēmumiem, jo atbilstoši patreiz spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, medikamenti un medicīnas preču piegādes iekšzemē ar pievienotās vērtības nodokli netiek apliktas.

  Pašvaldību budžets

  Uz valsts pašvaldību budžetu ietekmes nav.

  2. Izmaiņas budžeta izdevumos.

   

  Valsts budcets

  2003.gadā valsts budžeta izdevumi var tikt samazināti par Ls 5 509 863, kas būtu nepieciešami, ja likuma norma par medikamentu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm aplikšanu ar pievienotās vērtības nodokļa 9% likmi stātos spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

   

  Pašvaldību budcets

  Uz pašvaldību budžetu ietekmes nav.

  3. Finansiālā ietekme.

  2003.gadā valsts budžeta izdevumi var tikt samazināti par Ls 5 509 863, kas būtu nepieciešami, ja likuma norma par medikamentu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm aplikšanu ar pievienotās vērtības nodokļa 9% likmi stātos spēkā ar 2003.gada 1.janvāri.

  4. Prognozējamiem kompensējošie pasākumi papildus izdevumu finansēšanai.

  Normatīvā akta projekts neparedz papildus izdevumus.

  5. Detalizēts finansiāla pamatojuma aprēķins.

  Lai nodrošinātu likumā “Par pievienotās vērtības nodokli” noteiktās normas īstenošanu, veselības aprūpes budžetā 2003. gadam tika pieprasīts papildus finansējums Ls 5 509 863, kuru sastāda:

  1.Medikamentu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm pēc Labklājības ministrijas apstiprināta un ar Finansu ministriju saskaņota saraksta Ls 5 236 241, t.sk.:

  1.1.Valsts speciālā veselības aprūpes budžeta apakšprogrammai 01.01.00 “Medikamentu apmaksa” Ls 2 433 984 (Ls 17 744 267 - saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2002.gadam” + Ls 9 300 000 (MK 4.11.1998.nr.428 Ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensācijas kārtība” nodrošināšanai)).

  1.2. Apakšprogrammai 01.02.00 “Pakalpojumu apmaksa” Ls 2 124 000 (pamatojoties uz ārstniecības iestāžu pārskatiem medikamentu izdevumu prognoze ir Ls 23 600000 x 0,09 = Ls 2 124 000).

  3. Apakšprogrammai 02.01.00 “Medikamentu iegāde” Ls 606 257. (saskaņā ar likumu “Par valsts budžetu 2002.gadam” Ls 6 736 184 x 0,09 = Ls 606 257).

  4.Apakšprogrammai 02.02.00 “Terciārās aprūpes medicīnas pakalpojumu apmaksa” Ls 72 000 (pamatojoties uz ārstniecības iestāžu pārskatiem medikamentu izdevumu prognoze Ls 800 000 x 0,09 = Ls 72 000)

  2. Ēdināšanas izdevumu (Zīdaiņu uztura kompensācijas nodrošināšanai) papildus nepieciešamais finansējums 2003.g. ir Ls 13 862 (saskaņā ar 2000.gada statistikas gadagrāmatas datiem jaundzimušo skaits bija 20 239. Pēc BOVSIA “Bērnu klīniskā universitātes slimnīca” viena zīdaiņa ēdināšanas izdevumi (ārstnieciskie maisījumi) Ls 7,61

  {( 20 239 x Ls 7,61) x 0,09} = Ls 13 862).

  3.Medikamentu, medicīnisko ierīču un medicīnas preču piegādēm pamatbudžetam - pamatbudžeta programmas 03.00.00 “Veselības aprūpe” medikamentu apmaksai, papildus nepieciešamais finansējums 2003.g. ir Ls 259 760 t.sk.:

  1. apakšprogrammai 03.10.00 “Katastrofu medicīnas programma” Ls 198 112 (saskaņā ar 2002.gada tāmi medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi ir Ls 2 201249 x 0,09 = Ls 198 112);

  2. apakšprogrammai 03.32.00 “HIV infekcijas izplatības ierobežošana” Ls 8 283 (saskaņā ar 2002.gada tāmi medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi ir Ls 9 2038 x 0,09 = Ls 8 283);

  3. apakšprogrammai 03.33.00 “Valsts higiēniskā un epidemioloģiskā uzraudzība” Ls 53 365 (saskaņā ar 2002.gada tāmi medikamenti, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīnas instrumenti, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšanas izdevumi ir Ls 592 938 x 0,09 = Ls 53 365).

 • Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu.
 • Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

  Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

  Papildus normatīvie akti nav jāizdod.

   

 • Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts.
 • 1. Saistības pret Eiropas Savienību.

  Likumprojekts atbilst saistībām pret Eiropas Savienību

  2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem.

  Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

  4. Atbilstības izvērtējums.

  1.tabula

  Attiecīgie Eiropas Savienības tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.),numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija.

   

  2.tabula

  Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.).

  Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

  Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst),

  Komentāri.

   

       

 • Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu.
 • 1. Ar kurām nevalstiskām organizācijām ir notikušas konsultācijas

  Konsultācijas ar nevalstiskām organizācijām nav notikušas.

  2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsts, iestrādāti iesniegt ir priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsts).

   

  3. Kādi ir sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis.

  Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

  4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem.

  Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem nav notikušas.

 • Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde.
 • 1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Jaunu valsts institūciju radīšana vai esošo paplašināšana nav nepieciešama.

  Likumprojekts izpilde ir iespējama uzreiz pēc tā pieņemšanas.

  2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu.

  Normatīvais akts pēc tā pieņemšanas tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”, “Latvijas Republikas Saeimas un Ministru kabineta Ziņotājs” un tīklā “Internet”.

  3. Kā indivīds vat aizstāvēt savas tiesības, ja tiesību akts viņu ierobežo.

  Attiecībā uz tiesiskajām attiecībām, kas izriet no normatīvā akta, piemērojami vispārējās tiesvedības noteikumi..

   

   

   

   

   

  Īpašu uzdevumu ministrs veselības aprūpes lietās

  Valsts sekretāre

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

  Atbildīgā amatpersona

  Ā. Auders

  M. Poršņova

  Z.Uzuliņa

  M. Badovskis

  K. Ābola-Āboliņa

   

   

   

   

  Īpašu uzdevumu ministrs Ā. Auders

  Veselības aprūpes lietās

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  25.11.02 11:51

  1073

  K. Ābola – Āboliņa

  7021648, kitija_abola-abolina@lm.gov.lv