2002

2002.gada 5.decembrī

Nr.9/2 –3-13

Saeimas Prezidijam

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 5.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā - iekļaut un izskatīt 1.lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (reģ.nr. 57, dok nr. 109);

 

Likumprojekts "Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā" (reģ.nr. 58, dok nr. 110);

 

Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā" (reģ.nr. 59, dok nr. 111);

 

Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" (reģ.nr. 60, dok nr. 112);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" (reģ.nr. 61, dok nr. 113);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"" (reģ.nr. 62, dok nr. 114);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" (reģ.nr. 64, dok nr. 116);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem"" (reģ.nr. 65, dok nr. 117);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" (reģ.nr. 66, dok nr. 118);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā"" (reģ.nr. 67, dok nr. 119);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (reģ.nr. 68, dok nr. 120);

 

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" (reģ.nr. 69, dok nr. 121);

 

Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (reģ.nr. 70, dok nr. 122);

 

Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" (reģ.nr. 71, dok nr. 123);

 

Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā" (reģ.nr. 72, dok nr.124 );

 

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju"" (reģ.nr. 73, dok nr.125 );

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (reģ.nr. 79, dok nr. 146);

 

Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (reģ.nr. 75, dok nr. 127);

 

Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā" (reģ.nr. 76, dok nr. 128);

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību"” (reģ.nr. 77, dok nr. 129).

 

Komisija 5.decembra sēdē visus minētos likumprojektus izskatīja pirmajam lasījumam, atbalstīja un lūdz Saeimai tos izskatīt kā steidzamus.

 

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja

B.Brigmane

 

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.) šādus grozījumus:

1.  1.pantā:

izteikt otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"1) alkoholiskie dzērieni – vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti un pārējie alkoholiskie dzērieni, kas minēti šīs daļas 5.punktā;

2) vīns:

a) negāzēts vīns – produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, un tā faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 18 tilpumprocentus, un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

b) dzirkstošais vīns – produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, un tā faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus, un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkts ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tas ir iepildīts pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā;

3) raudzētie dzērieni:

a) negāzēti raudzētie dzērieni – produkti (izņemot vīnu), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien to faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

b) dzirkstošie raudzētie dzērieni – produkti (izņemot vīnu), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien tā faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkti ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tie ir iepildīti pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā;

4) starpprodukti – produkti (izņemot vīnu un pārējos raudzētos dzērienus), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien to pamatizejviela ir vīns vai raudzētie dzērieni un to faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 22 tilpumprocentus. Gatavā starpprodukta sastāvā esošais spirts var nebūt tikai raudzētas izcelsmes, ja vismaz 30 procenti no faktiskā spirta daudzuma tilpumprocentiem ir raudzētas izcelsmes;

5) pārējie alkoholiskie dzērieni:

a) spirts – produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2207 un 2208909,

b) produkti, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2208, izņemot spirtu,

c) produkti, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, bet neatbilst šīs daļas 2., 3. un 4.punktā minētajiem nosacījumiem,

d) jebkuri citi pārtikas produkti ar faktiskā spirta daudzumu, lielāku par 1,2 tilpumprocentiem, izņemot tos, kas minēti šīs daļas 2., 3. un 4.punktā un šā punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā;";

papildināt otro daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) atliktā nodokļa maksāšana – akcīzes nodokļa samaksas atlikšana, ievērojot šā likuma nosacījumus alkoholisko dzērienu ražošanai, pārstrādei, uzglabāšanai un pārvadāšanai."

2.  Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likums neattiecas uz produktiem, kuriem piemēro akcīzes nodokli saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli alum"."

3.  3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

izslēgt otro daļu.

4.  Papildināt 4.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) citas personas saskaņā ar šā likuma 16.pantu."

5.  5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Visi alkoholiskie dzērieni ir marķējami ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus.";

izteikt ceturtās daļas 1.punkta "c" un "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) alkoholiskos dzērienus, kuri atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu vai kuriem piemēro nodokli saskaņā ar šā likuma 8.panta ceturto daļu,

d) vīnu, ko fiziskā persona ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā personīgam patēriņam;".

6.  6.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Visiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli vai tos atbrīvo no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 14.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums."

7.  7.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

izslēgt otrajā daļā skaitli un vārdu "4. un";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vīnam, kuru fiziskā perona ieved personīgam patēriņam, nodokļa likmi nosaka divkāršā apmērā no šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās nodokļa likmes."

8.  8.pantā:

papildināt pirmās daļas 4.punktu aiz vārda "spirts" ar vārdu "medicīnas";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) spirts, ja minētajos gadījumos nevar izmantot denaturētu spirtu:

a) ko izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām,

b) ko izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholisko dzērienu) kvalitātes noteikšanai,

c) kas kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību,

d) ko izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā;";

papildināt pirmo daļu ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"8) alkoholiskie dzērieni, ko satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti, ievērojot šā panta trešajā daļā minētos nosacījumus;

9) spirts, ko satur etiķis vai citi produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2209;

10) spirts, ko satur produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2106 un 3302 un kas domāti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuru faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus;

11) produkti, kas atbilst pārējo alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina, denaturē vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanā.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmās daļas 8.punktā minētais nodokļa atbrīvojums piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, ja spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes produktu vai 5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos citu pārtikas produktu.

(4) Ja šā panta trešās daļas nosacījumi netiek ievēroti, minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem aprēķina nodokli par visu izmantotā spirta daudzumu pēc šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm.

(5) Kārtību, kādā piemēro šā panta pirmās daļas 5., 8., 9., 10. un 11.punktā noteiktos nodokļa atbrīvojumus, nosaka Ministru kabinets."

9.  Izslēgt 9.pantu.

10.  Izteikt 10.pantu redakcijā:

"10.pants. Nodokļa aprēķināšana

Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm alkoholiskajiem dzērieniem:

1) kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) kurus izved no akcīzes preču noliktavas;

3) kurus nepieciešams marķēt ar akcīzes nodokļa markām, saņemot akcīzes nodokļa markas;

4) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu;

5) kurus patērē akcīzes preču noliktavā (izņemot alkoholisko dzērienu ražošanā);

6) kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā;

7) kurus konstatē kā iztrūkumu šā likuma 15.pantā vai 15.1 pantā minētajos gadījumos;

8) kuriem piemēro nodokli saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem;

9) kurus apliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 16.pantu."

11.  11.pantā:

izslēgt otro daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli par šā likuma 5.panta ceturtās daļas 1.punkta "a", "b" un "d" apakšpunktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri no ārvalstīm ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā kredītiestādē pirms alkoholisko dzērienu uzrādīšanas muitas iestādē, ja šajā likumā nav noteikts citādi.";

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(6) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto alkoholisko dzērienu pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā iemaksā valsts budžetā, ievērojot šā likuma 17.panta nosacījumus.

(7) Noliktavas turētājs nodokli par alkoholiskajiem dzērieniem, kas taksācijas periodā patērēti akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot alkoholisko dzērienu ražošanā), iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(8) Noliktavas turētājs nodokli par alkoholisko dzērienu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, taksācijas periodā pārvietojot alkoholiskos dzērienus saskaņā ar šā likuma 15.pantu, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(9) Licencēts importētājs nodokli par alkoholisko dzērienu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, ievedot alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu saskaņā ar šā likuma 15.pantu, iemaksā valsts budžetā divu darbdienu laikā no brīža, kad alkoholiskie dzērieni tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(10) Šā likuma 10.panta 8.punktā minētajos gadījumos, kā arī par alkoholisko dzērienu iztrūkumu šā likuma 15.1 pantā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši Muitas likumam vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(11) Šā likuma 10.panta 9.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši šā likuma 16.panta nosacījumiem."

12.  Aizstāt 12.panta pirmajā daļā vārdus "nodokļa maksātājs" ar vārdiem "licencēts importētājs vai noliktavas turētājs".

13.  Papildināt 13.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Alkoholiskajiem dzērieniem, par kuriem ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem ir samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu."

14.  14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "darbības";

aizstāt otrajā daļā vārdus "veikta uzņēmējdarbība" ar vārdiem "veiktas darbības";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodrošinājumu atbilstoši aprēķinātajam nodoklim pēc šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm iesniedz par alkoholiskajiem dzērieniem:

1) par kuriem maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 11.panta trešās daļas 2.punktu un piekto daļu;

2) kuri atrodas akcīzes preču noliktavā un kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu (izņemot šīs daļas 1.punktā minētos alkoholiskos dzērienus);

3) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 15.pantu.

(22) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai nodoklis pēc tam tiks samaksāts vai netiks (minētais alkoholiskais dzēriens tiks atbrīvots no nodokļa, tas tiks izmantots alkoholisko dzērienu ražošanā vai nodoklis netiks maksāts citu iemeslu dēļ). Tas attiecas arī uz spirtu vai uz jebkuru citu alkoholisku dzērienu, kuru izmanto kā izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā.";

izslēgt ceturto daļu.

15.  15.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 14.pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu nosūtītājs. Šajā gadījumā akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu nosūtītājs - var neiesniegt nodrošinājumu, ja to iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu saņēmējs.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja licencēts importētājs par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, divu darbdienu laikā pēc alkoholisko dzērienu ievešanas Latvijas Republikas muitas teritorijā neiesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus, tam minētajā termiņā jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja noliktavas turētājs, kurš saskaņā ar šā panta 2.1 daļu iesniedzis nodrošinājumu par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta otro daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām neiesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus, tam minētajā termiņā jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.

(6) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs saskaņā ar šo likumu neiesniedz nodrošinājumu par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām darbībām, atlikto nodokļa maksāšanu nepiemēro, un licencētam importētājam vai noliktavas turētājam jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes."

16. Papildināt III nodaļu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana Muitas likumā un citos normatīvos aktos muitas lietās noteiktajos gadījumos

(1) Atliktā nodokļa maksāšana attiecas arī uz alkoholiskajiem dzērieniem, kuriem piemēro attiecīgu muitas procedūru (izņemot izlaišana brīvam apgrozījumam), kad nodokli nemaksā saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās muitas procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā par attiecīgajiem alkoholiskajiem dzērieniem šā likuma 14.pantā minēto nodrošinājumu neiesniedz."

17.  16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Atbildību par šā likuma pārkāpumiem nosaka šis likums un likums "Par nodokļiem un nodevām".";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts ražot, pārstrādāt, glabāt, realizēt un pārvietot alkoholiskos dzērienus, par kuriem nav samaksāts akcīzes nodoklis vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.";

papildināt otro daļu ar vārdiem "vai kuri tiek uzglabāti, pārvietoti un realizēti Latvijas Republikas muitas teritorijā bez akcīzes nodokļa markām, izņemot šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Alkoholisko dzērienu konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem alkoholisko dzērienu aprites jomā neatbrīvo attiecīgo personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja fiziskā vai juridiskā persona veic jebkuras darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, neievērojot šā likuma nosacījumus (tajā skaitā veic alkoholisko dzērienu nedeklarētu, nelegālu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai attiecīgu muitas procedūru izpildi, veic alkoholisko dzērienu nereģistrētu, nelegālu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauta alkoholisko dzērienu ražošana, veic jebkuras citas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, par kuriem nav samaksāts nodoklis vai iesniegts šā likuma 14.pantā noteiktais nodrošinājums vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīdus kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm nenomaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

papildināt pantu ar piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests nodokli aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā brīdī, kad minētās darbības tika veiktas. Ja to nevar noteikt, nodokli aprēķina pēc likmēm, kas ir spēkā brīdī, kad minētās darbības konstatētas.

(6) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, attiecīgā valsts iestāde par to rakstiski informē (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar šā panta ceturto un piekto daļu.

(7) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu piedzen no personas, kuras valdījumā ir alkoholiskie dzērieni, ar kuriem veiktas šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, vai no personas, kas veikusi šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto alkoholisko dzērienu valdītājs.

(8) Alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.pantu, aizliegts izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam atbrīvojumam) vai nodot personai, kurai nav tiesību tos saņemt.

(9) Ja šā panta devītā daļa netiek ievērota, par minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem maksājams nodoklis un soda nauda saskaņā ar šajā pantā noteikto kārtību. Nodokli un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi no nodokļa atbrīvotus alkoholiskos dzērienus un nav ievērojusi šā panta devītajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos noteikto kārtību, kādā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem atļauts piemērot atbrīvojumu no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.pantu. Šī daļa neattiecas uz šā likuma 8.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem."

18. Papildināt 17.panta trešās daļas 2.punkta "b" apakšpunktu aiz vārdiem "likuma 8.panta" ar vārdiem "pirmās daļas".

19. Izslēgt pielikumu.

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šajā likumā lietotās atsauces uz Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras 2003.gada versijai."

21. Papildināt likumu ar atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 1992/12/EEC, 1992/83/EEC un 1992/84/EEC."