Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17., 24.nr.) šādus grozījumus:

1.  1.pantā:

izteikt otrās daļas 1., 2., 3., 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

"1) alkoholiskie dzērieni – vīns, raudzētie dzērieni, starpprodukti un pārējie alkoholiskie dzērieni, kas minēti šīs daļas 5.punktā;

2) vīns:

a) negāzēts vīns – produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, un tā faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 18 tilpumprocentus, un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

b) dzirkstošais vīns – produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ja vien tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus, un tā faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus, un ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkts ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tas ir iepildīts pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā;

3) raudzētie dzērieni:

a) negāzēti raudzētie dzērieni – produkti (izņemot vīnu), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien to faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

b) dzirkstošie raudzētie dzērieni – produkti (izņemot vīnu), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien tā faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā. Produkti ir ar virsspiedienu šķidrumā (trīs bāri vai vairāk) oglekļa dioksīda klātbūtnes dēļ, un tie ir iepildīti pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā;

4) starpprodukti – produkti (izņemot vīnu un pārējos raudzētos dzērienus), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ja vien to pamatizejviela ir vīns vai raudzētie dzērieni un to faktiskais spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 22 tilpumprocentus. Gatavā starpprodukta sastāvā esošais spirts var nebūt tikai raudzētas izcelsmes, ja vismaz 30 procenti no faktiskā spirta daudzuma tilpumprocentiem ir raudzētas izcelsmes;

5) pārējie alkoholiskie dzērieni:

a) spirts – produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2207 un 2208909,

b) produkti, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2208, izņemot spirtu,

c) produkti, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, bet neatbilst šīs daļas 2., 3. un 4.punktā minētajiem nosacījumiem,

d) jebkuri citi pārtikas produkti ar faktiskā spirta daudzumu, lielāku par 1,2 tilpumprocentiem, izņemot tos, kas minēti šīs daļas 2., 3. un 4.punktā un šā punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā;";

papildināt otro daļu ar 10.punktu šādā redakcijā:

"10) atliktā nodokļa maksāšana – akcīzes nodokļa samaksas atlikšana, ievērojot šā likuma nosacījumus alkoholisko dzērienu ražošanai, pārstrādei, uzglabāšanai un pārvadāšanai."

2.  Papildināt 2.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Likums neattiecas uz produktiem, kuriem piemēro akcīzes nodokli saskaņā ar likumu "Par akcīzes nodokli alum"."

3.  3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

izslēgt otro daļu.

4.  Papildināt 4.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) citas personas saskaņā ar šā likuma 16.pantu."

5.  5.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Visi alkoholiskie dzērieni ir marķējami ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šā panta ceturtajā daļā noteiktos gadījumus.";

izteikt ceturtās daļas 1.punkta "c" un "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"c) alkoholiskos dzērienus, kuri atbrīvoti no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.panta pirmo daļu vai kuriem piemēro nodokli saskaņā ar šā likuma 8.panta ceturto daļu,

d) vīnu, ko fiziskā persona ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā personīgam patēriņam;".

6.  6.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Visiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem samaksā nodokli vai tos atbrīvo no nodokļa maksāšanas saskaņā ar šo likumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 14.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums."

7.  7.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktu;

izslēgt otrajā daļā skaitli un vārdu "4. un";

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Vīnam, kuru fiziskā perona ieved personīgam patēriņam, nodokļa likmi nosaka divkāršā apmērā no šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās nodokļa likmes."

8.  8.pantā:

papildināt pirmās daļas 4.punktu aiz vārda "spirts" ar vārdu "medicīnas";

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) spirts, ja minētajos gadījumos nevar izmantot denaturētu spirtu:

a) ko izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām,

b) ko izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholisko dzērienu) kvalitātes noteikšanai,

c) kas kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību,

d) ko izmanto kosmētikas līdzekļu ražošanā;";

papildināt pirmo daļu ar 8., 9., 10. un 11.punktu šādā redakcijā:

"8) alkoholiskie dzērieni, ko satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti, ievērojot šā panta trešajā daļā minētos nosacījumus;

9) spirts, ko satur etiķis vai citi produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2209;

10) spirts, ko satur produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2106 un 3302 un kas domāti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuru faktiskais spirta daudzums nepārsniedz 1,2 tilpumprocentus;

11) produkti, kas atbilst pārējo alkoholisko dzērienu definīcijai un kurus iznīcina, denaturē vai kā citādi nodrošina, lai tie nebūtu lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanā.";

papildināt pantu ar trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(3) Šā panta pirmās daļas 8.punktā minētais nodokļa atbrīvojums piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, ja spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes produktu vai 5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos citu pārtikas produktu.

(4) Ja šā panta trešās daļas nosacījumi netiek ievēroti, minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem aprēķina nodokli par visu izmantotā spirta daudzumu pēc šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm.

(5) Kārtību, kādā piemēro šā panta pirmās daļas 5., 8., 9., 10. un 11.punktā noteiktos nodokļa atbrīvojumus, nosaka Ministru kabinets."

9.  Izslēgt 9.pantu.

10.  Izteikt 10.pantu redakcijā:

"10.pants. Nodokļa aprēķināšana

Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm alkoholiskajiem dzērieniem:

1) kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) kurus izved no akcīzes preču noliktavas;

3) kurus nepieciešams marķēt ar akcīzes nodokļa markām, saņemot akcīzes nodokļa markas;

4) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu;

5) kurus patērē akcīzes preču noliktavā (izņemot alkoholisko dzērienu ražošanā);

6) kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā;

7) kurus konstatē kā iztrūkumu šā likuma 15.pantā vai 15.1 pantā minētajos gadījumos;

8) kuriem piemēro nodokli saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem;

9) kurus apliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 16.pantu."

11.  11.pantā:

izslēgt otro daļu;

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Nodokļa maksātājs aprēķināto nodokli par šā likuma 5.panta ceturtās daļas 1.punkta "a", "b" un "d" apakšpunktā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem, kuri no ārvalstīm ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam, samaksā kredītiestādē pirms alkoholisko dzērienu uzrādīšanas muitas iestādē, ja šajā likumā nav noteikts citādi.";

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(6) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto alkoholisko dzērienu pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā iemaksā valsts budžetā, ievērojot šā likuma 17.panta nosacījumus.

(7) Noliktavas turētājs nodokli par alkoholiskajiem dzērieniem, kas taksācijas periodā patērēti akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot alkoholisko dzērienu ražošanā), iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(8) Noliktavas turētājs nodokli par alkoholisko dzērienu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, taksācijas periodā pārvietojot alkoholiskos dzērienus saskaņā ar šā likuma 15.pantu, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(9) Licencēts importētājs nodokli par alkoholisko dzērienu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, ievedot alkoholiskos dzērienus Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu saskaņā ar šā likuma 15.pantu, iemaksā valsts budžetā divu darbdienu laikā no brīža, kad alkoholiskie dzērieni tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(10) Šā likuma 10.panta 8.punktā minētajos gadījumos, kā arī par alkoholisko dzērienu iztrūkumu šā likuma 15.1 pantā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši Muitas likumam vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(11) Šā likuma 10.panta 9.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši šā likuma 16.panta nosacījumiem."

12.  Aizstāt 12.panta pirmajā daļā vārdus "nodokļa maksātājs" ar vārdiem "licencēts importētājs vai noliktavas turētājs".

13.  Papildināt 13.pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Alkoholiskajiem dzērieniem, par kuriem ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem ir samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu."

14.  14.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "darbības";

aizstāt otrajā daļā vārdus "veikta uzņēmējdarbība" ar vārdiem "veiktas darbības";

papildināt pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodrošinājumu atbilstoši aprēķinātajam nodoklim pēc šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm iesniedz par alkoholiskajiem dzērieniem:

1) par kuriem maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 11.panta trešās daļas 2.punktu un piekto daļu;

2) kuri atrodas akcīzes preču noliktavā un kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu (izņemot šīs daļas 1.punktā minētos alkoholiskos dzērienus);

3) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 15.pantu.

(22) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai nodoklis pēc tam tiks samaksāts vai netiks (minētais alkoholiskais dzēriens tiks atbrīvots no nodokļa, tas tiks izmantots alkoholisko dzērienu ražošanā vai nodoklis netiks maksāts citu iemeslu dēļ). Tas attiecas arī uz spirtu vai uz jebkuru citu alkoholisku dzērienu, kuru izmanto kā izejvielu alkoholisko dzērienu ražošanā.";

izslēgt ceturto daļu.

15.  15.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 14.pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu nosūtītājs. Šajā gadījumā akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu nosūtītājs - var neiesniegt nodrošinājumu, ja to iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – alkoholisko dzērienu saņēmējs.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja licencēts importētājs par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, divu darbdienu laikā pēc alkoholisko dzērienu ievešanas Latvijas Republikas muitas teritorijā neiesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus, tam minētajā termiņā jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja noliktavas turētājs, kurš saskaņā ar šā panta 2.1 daļu iesniedzis nodrošinājumu par alkoholiskajiem dzērieniem, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta otro daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām neiesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus, tam minētajā termiņā jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.

(6) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs saskaņā ar šo likumu neiesniedz nodrošinājumu par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām darbībām, atlikto nodokļa maksāšanu nepiemēro, un licencētam importētājam vai noliktavas turētājam jāsamaksā aprēķinātais nodoklis pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes."

16. Papildināt III nodaļu ar 15.1 pantu šādā redakcijā:

"15.1 pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana Muitas likumā un citos normatīvos aktos muitas lietās noteiktajos gadījumos

(1) Atliktā nodokļa maksāšana attiecas arī uz alkoholiskajiem dzērieniem, kuriem piemēro attiecīgu muitas procedūru (izņemot izlaišana brīvam apgrozījumam), kad nodokli nemaksā saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās muitas procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli pēc šā likuma 7.pantā noteiktās likmes.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā par attiecīgajiem alkoholiskajiem dzērieniem šā likuma 14.pantā minēto nodrošinājumu neiesniedz."

17.  16.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Atbildību par šā likuma pārkāpumiem nosaka šis likums un likums "Par nodokļiem un nodevām".";

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts ražot, pārstrādāt, glabāt, realizēt un pārvietot alkoholiskos dzērienus, par kuriem nav samaksāts akcīzes nodoklis vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.";

papildināt otro daļu ar vārdiem "vai kuri tiek uzglabāti, pārvietoti un realizēti Latvijas Republikas muitas teritorijā bez akcīzes nodokļa markām, izņemot šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minētos gadījumus.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Alkoholisko dzērienu konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem alkoholisko dzērienu aprites jomā neatbrīvo attiecīgo personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja fiziskā vai juridiskā persona veic jebkuras darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, neievērojot šā likuma nosacījumus (tajā skaitā veic alkoholisko dzērienu nedeklarētu, nelegālu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai attiecīgu muitas procedūru izpildi, veic alkoholisko dzērienu nereģistrētu, nelegālu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauta alkoholisko dzērienu ražošana, veic jebkuras citas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, par kuriem nav samaksāts nodoklis vai iesniegts šā likuma 14.pantā noteiktais nodrošinājums vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu), Valsts ieņēmumu dienests bezstrīdus kārtībā piedzen valsts budžetā atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm nenomaksātās nodokļa summas un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

papildināt pantu ar piekto, sesto, septīto, astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"(5) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests nodokli aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā brīdī, kad minētās darbības tika veiktas. Ja to nevar noteikt, nodokli aprēķina pēc likmēm, kas ir spēkā brīdī, kad minētās darbības konstatētas.

(6) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, attiecīgā valsts iestāde par to rakstiski informē (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) Valsts ieņēmumu dienestu. Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar šā panta ceturto un piekto daļu.

(7) Šā panta ceturtajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu piedzen no personas, kuras valdījumā ir alkoholiskie dzērieni, ar kuriem veiktas šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, vai no personas, kas veikusi šā panta ceturtajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto alkoholisko dzērienu valdītājs.

(8) Alkoholiskos dzērienus, kurus atbrīvo no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.pantu, aizliegts izmantot citiem mērķiem (nekā noteiktajam atbrīvojumam) vai nodot personai, kurai nav tiesību tos saņemt.

(9) Ja šā panta devītā daļa netiek ievērota, par minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem maksājams nodoklis un soda nauda saskaņā ar šajā pantā noteikto kārtību. Nodokli un soda naudu piedzen no personas, kura ir saņēmusi no nodokļa atbrīvotus alkoholiskos dzērienus un nav ievērojusi šā panta devītajā daļā vai attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos noteikto kārtību, kādā minētajiem alkoholiskajiem dzērieniem atļauts piemērot atbrīvojumu no nodokļa saskaņā ar šā likuma 8.pantu. Šī daļa neattiecas uz šā likuma 8.panta ceturtajā daļā minētajiem gadījumiem."

18. Papildināt 17.panta trešās daļas 2.punkta "b" apakšpunktu aiz vārdiem "likuma 8.panta" ar vārdiem "pirmās daļas".

19. Izslēgt pielikumu.

20. Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

"5. Šajā likumā lietotās atsauces uz Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras 2003.gada versijai."

21. Papildināt likumu ar atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 1992/12/EEC, 1992/83/EEC un 1992/84/EEC."

 

 

 

 

Likumprojekta

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šobrīd likuma "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem" definīcijas un noteiktie atbrīvojumi neatbilst Eiropas Savienības direktīvu prasībām. Tādēļ likuma Pārejas noteikumu 3.punkts paredz, ka Ministru kabinets līdz 2003.gadam izstrādā likuma grozījumus, lai likuma 1., 8. un 9.pantu saskaņotu ar attiecīgajām Eiropas Savienības (turpmāk – ES) prasībām.

Pašlaik likums “Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem” paredz, ka ar akcīzes nodokli tiek aplikti šādi alkoholiskie dzērieni: spirts, vīns, raudzēti dzērieni, starpprodukti un pārējie alkoholiskie dzērieni, izņemot alu. Savukārt par spirtu tiek uzskatīts etilspirts, kas iegūts, destilējot vai rektificējot raudzētas lauksaimnieciskas izcelsmes izejvielas vai no pārtikas izejvielām ražotu jēlspirtu, un atbilst valstī noteiktajām obligātajām normatīvi tehnisko dokumentu (drošuma) prasībām. Lai nepieļautu, ka uzņēmumi izvairās no akcīzes nodokļa maksāšanas un Latvijā ieved vai ražo spirtu vai spirtu saturošus produktus, kas pēc definīcijas nav etilspirts (piemēram, sintētiski iegūts spirts vai jēlspirts vai dažādi alkohola blakusprodukti), bet faktiski šādu spirtu (vai spirtu saturošu produktus) izmanto alkoholisko dzērienu ražošanā, nepieciešams precizēt alkoholisko dzērienu definīciju, viennozīmīgi pasakot, ka jebkurš produkts, kas satur spirtu, ir apliekams ar akcīzes nodokli.

Šobrīd likumā kā akcīzes nodokļa objekti ir atsevišķi nodalīti spirts un pārējie alkoholiskie dzērieni. Tāpat šīm divām grupām ir atsevišķi noteiktas nodokļa likmes un Latvijas kombinētās nomenklatūras kodi, kuru atbilstošajiem produktiem piemērojamas attiecīgās likmes. Kaut gan akcīzes nodokļa likmes abām minētajām produktu grupām ir vienādas, praksē šī dalījuma dēļ rodas grūtības nodokļa administrēšanā, kā arī ir mēģinājumi izvairīties no nodokļa nomaksas, izmantojot šīs likuma normas. Saskaņā ar ES direktīvu 92/83/EEC spirts un alkoholiskie dzērieni ietilpst vienā grupā, kas rada Latvijas likuma neatbilstību direktīvas normām. Direktīvā nav atsevišķi definēts, kas ir spirts un kas ir pārējie stiprie alkoholiskie dzērieni. Līdz ar to ir nepieciešams likumā definēt terminu “pārējie alkoholiskie dzērieni”, iekļaujot tajā arī spirtu.

Šobrīd alkoholiskajiem dzērieniem, ko izmanto citu pārtikas preču (izņemot alkoholisko dzērienu) ražošanā piemēro samazināto likmi: 14 lati par 100 litriem absolūtā spirta. Taču saskaņā ar ES direktīvu 92/83/EEC šādi alkoholiskie dzērieni ir obligāti jāatbrīvo no akcīzes nodokļa. Taču patērētājiem ir jānodrošina, ka alkoholiskie dzērieni tiek izmantoti likumā paredzētajiem mērķiem.

Ir uzņēmumi, kas izmanto spirtu dažādos mehānismos (piemēram, navigācijas ierīcēs, kompasos), kam ir īpašas tehniskas prasības un kurās nevar izmantot denaturētu spirtu. Pēc būtības šāds spirts nav apliekams ar akcīzes nodokli, jo to neizmanto kā alkoholisko dzērienu.

Šobrīd likumā ir vairākas neskaidras normas par akcīzes nodokļa aprēķināšanu, maksāšanu, kā arī nodrošinājuma piemērošanu. Piemēram, nav precīzi pateikts, kā maksā nodokli par zudumiem pārvadājumos, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu. Lai nepieļautu izvairīšanos no nodokļa maksāšanas, nepieciešams precizēt likumu, pasakot, kā maksājams nodoklis, ja preces nav pārvietotas uz akcīzes preču noliktavu vai zudušas ceļā, gadījumos, kad preces tiek pārvietotas, izmantojot atlikto nodokļa maksāšanu. Tāpat likumā būtu precizējams, ka nodrošinājums aptver jebkuru darbību ar visiem alkoholiskajiem dzērieniem, kad tiek piemērota atliktā nodokļa maksāšana.

Saskaņā ar direktīvu 92/12/EEC ar akcīzes nodokli jāapliek jebkura veida alkoholisko dzērienu ražošana (arī nelegāla) vai jebkurš imports (arī nelegāls). Lai gan šobrīd likuma 16.pantā ir noteikta atbildība par likuma pārkāpumiem, praksē bieži vien šis pants netiek piemērots, ja tiek konstatēta nelegāla alkoholisko dzērienu ražošana.

No likuma tiek izslēgts punkts, kas paredzēja, ka nodokļa maksāšanai drīkst izmantot tikai bezskaidras naudas norēķinus. Šāds grozījums nepieciešams, lai atrisinātu situāciju, kad nodokli maksā fiziskā persona uz robežas vai, piemēram, nelegālā alkohola tirgotājs, kuriem nav iespēju veikt bezskaidras naudas norēķinus. Tas neizslēdz bezskaidras naudas norēķinus standarta nodokļa maksāšanas situācijās.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts paredz:

 • Precizēt alkoholisko dzērienu definīciju un to, ka jebkurš spirtu saturošs produkts ir ar akcīzes nodokli apliekams objekts.
 • Atbrīvot no akcīzes nodokļa alkoholiskos dzērienus, kurus izmanto citu pārtikas preču (izņemot alkoholisko dzērienu) ražošanā un kuriem šobrīd piemēro samazināto akcīzes nodokļa likmi.
 • Atbrīvot no akcīzes nodokļa spirtu, kuru izmanto zinātniskiem mērķiem, izmanto citu preču (izņemot alkoholisko dzērienu) kvalitātes noteikšanai, kas kā neatņemama sastāvdaļa iepildīts mehānismos vai ierīcēs, vai izmanto kosmētikas preču ražošanā, ar nosacījumu, ka šajos gadījumos nevar izmantot denaturētu spirtu.
 • Precizēt normas par akcīzes nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu.
 • Precizēt normas par akcīzes nodokļa nodrošinājumu.
 • Precizēt normas par likuma pārkāpumiem.

3. Cita informācija

Nav

 

 

 

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Apliekot ar akcīzes nodokli visus spirtu saturošus produktus, tiks radīti vienlīdzīgi konkurences apstākļi, nepieļaujot izvairīšanos no nodokļa samaksas.

Atbrīvojot no akcīzes nodokļa alkoholiskos dzērienus, kurus izmanto citu pārtikas preču (izņemot alkoholisko dzērienu) ražošanā, tiks radīti vienlīdzīgi konkurences apstākļi vietējā ražojuma šokolādes un citiem pārtikas produktiem attiecībā pret importētajiem pārtikas produktiem, kuri satur alkoholiskos dzērienus, un kuru ražošanā izmantotie alkoholiskie dzērieni ir atbrīvoti no akcīzes nodokļa, tādā veidā samazinot šo pārtikas produktu cenu.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Tiks radīta vienlīdzīga vide konkurencei uzņēmējdarbībā ar alkoholiskajiem dzērieniem.

Uzlabosies nodokļa administrēšana, nepieļaujot likuma interpretāciju, lai izvairītos no nodokļa maksāšanas.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts paredz pastiprināt atbildību par dažādiem pārkāpumiem alkohola aprites jomā. Līdz ar to valsts institūcijām būs plašākas iespējas cīnīties ar nelegālā alkohola izplatību un t ā radītajām sekām iedzīvotāju veselībai, sociālajai videi un dzīves kvalitātei.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

Nav

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

Trīs nākamie gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

 

2002

2003

2004

2005

 

 1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos:
 2. Akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem ieņēmumu izmaiņa, tajā skaitā:

  * akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem ieņēmumu pieaugums, kas sagaidāms, precizējot alkoholisko dzērienu definīcijas un likuma normas attiecībā uz nodokļa aprēķināšanu un maksāšanu.

  * akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem, kurus izmanto citu pārtikas preču (izņemot alkoholisko dzērienu) ražošanā, ieņēmumi ik gadus ir ap 100 – 200 tūkst. Ls.

  * no akcīzes nodokļa jau šobrīd ir atbrīvots spirts, ko izmanto zinātniskiem mērķiem vai izmanto kosmētikas preču ražošanā (līdz šim uz to neattiecās nosacījums par denaturētu spirtu).

  * akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem ieņēmumi par spirtu, ko izmanto citu preču (izņemot alkoholisko dzērienu) kvalitātes noteikšanai vai kas kā neatņemama sastāvdaļa iepildīts mehānismos vai ierīcēs, ir nelieli. Šāda spirta patēriņš gadā var būt tikai ap 100 - 200 litriem, kas neatstāj būtisku fiskālo ietekmi.

-

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

0,0

 

+ 100,0

 

 

 

-100,0

 

 

-

 

 

 

0,0

0,0

 

+100,0

 

 

 

-100,0

 

 

-

 

 

 

0,0

0,0

 

+100,0

 

 

 

-100,0

 

 

-

 

 

 

0,0

0,0

 

+100,0

 

 

 

-100,0

 

 

-

 

 

 

0,0

 • Izmaiņas budžeta izdevumos
 • -

  -

  -

  -

  -

 • Finansiālā ietekme
 • -

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

 • Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai
 • -

  -

  -

  -

  -

 • Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins
 • -

  Ieviešot atbrīvojumu no akcīzes nodokļa alkoholiskajiem dzērieniem, kurus izmanto citu preču ražošanā, valsts budžeta ieņēmumi samazināsies par 100 tūkstošiem latu gadā. Ieņēmumu samazinājums tiks kompensēts ar šādiem papildus ieņēmumiem:

  1. Fizisko personu samaksātais akcīzes nodoklis par personīgam patēriņam ievesto vīnu – 0,5 tūkst. Ls.
  2. Par akcīzes preču noliktavās patērētajiem alkoholiskajiem dzērieniem samaksātais akcīzes nodoklis – 5 tūkst. Ls.
  3. Pārējo alkoholisko dzērienu definīcijas paplašināšanas rezultātā gūtie ieņēmumi – 31 tūkst. Ls.
  4. Akcīzes nodoklis par atklātajiem akcīzes preču aprites pārkāpumiem – 63,5 tūkst. Ls.

  KOPĀ: 100 tūkst. Ls

  1. Cita informācija

  Nav

   

  IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

  1. Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

  Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

  Nepieciešams izstrādāt Ministru kabineta noteikumus, kas nosaka kārtību, kādā piemēro likuma 8.panta pirmās daļas 5., 8., 9. un 10.punktā minēto nodokļa atbrīvojumu. Noteikumi tiks izstrādāti divu mēnešu laikā pēc likuma pieņemšanas.

  Zaudē spēku Ministru kabineta 1999.gada 29.jūnija noteikumi Nr.232 “Kārtība, kādā piemēro akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, kurus izmanto citu preču ražošanai”.

  2. Cita informācija

  Nav

   

   

  V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

  1. Saistības pret Eiropas Savienību

   

   

   

   

   

  Likumprojekta normas ir saistītas ar Latvijas saistībām ar ES līguma prasībām.

  ES paredz harmonizēt akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem.

  ES direktīva 92/83/EEC nosaka, ka visi spirtu saturoši produkti ir apliekami ar akcīzes nodokli.

  Direktīva paredz, ka alkoholiskos dzērienus, ko izmanto citu pārtikas preču (izņemot alkoholiskie dzērieni) ražošanā, ir obligāti jāatbrīvo no akcīzes nodokļa. Tāpat dalībvalsts var atbrīvot no akcīzes nodokļa spirtu, ko izmanto citu preču kvalitātes noteikšanai vai izmanto citiem mērķiem, nevis alkoholisko dzērienu ražošanā.

  ES direktīva 92/12/EEC nosaka, ka ar akcīzes nodokli jāapliek jebkura veida alkoholisko dzērienu ražošana (arī nelegāla) vai jebkurš imports (arī nelegāls).

  2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

  Likumprojekts šo jomu neskar.

  3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

  Likumprojekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

  1.tabula

  Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

  Padomes 1992. gada 19. oktobra Direktīva 92/83/EEC par to, kā saskaņojams akcīzes nodoklis spirtam un alkoholiskajiem dzērieniem (Official Journal L 316, 31/10/1992 p. 0021 – 0027).

  Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

  ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

  Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

  Komentāri

  1.pants

  2) vīns:

  a) negāzēts vīns – produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ar nosacījumu, ka tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus un ka tā faktiskā spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 18 tilpumprocentus, un ka galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

  b) dzirkstošais vīns – produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204 un 2205, ar nosacījumu, ka tas iegūts, raudzējot dabīgos vīna materiālus un ka tā faktiskā spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus, ka galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā, un ka produkts ir iepildīts pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā ar oglekļa dioksīda virsspiedienu šķidrumā trīs bāri vai vairāk;

  8.pants

  Šajā direktīvā:

  1. Ar terminu “nedzirkstošie vīni” apzīmē produktus, kas atbilst AN kodam 2204 un 2205, izņemot dzirkstošo vīnu, kā tas definēts šā panta 2. punktā:

  - kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 1,2 % tilp., bet nepārsniedz 15 % tilp., ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

  - kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 15 % tilp., bet nepārsniedz 18 % tilp., ja tie nav nekādi stiprināti un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā;

  2. Ar terminu “dzirkstošie vīni” apzīmē produktus, kas atbilst AN kodam 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 un 2205:

  - kuri pildīti pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti ar saitēm vai stiprinājumiem, vai kuru pārspiediens, kas panākts ar oglekļa dioksīdu šķīdumā, ir trīs bāri vai vairāk,

  - kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 1,2 % tilp., bet nepārsniedz 15 % tilp., ja galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā.

  Atbilst

  1.pants

  3) raudzētie dzērieni:

  a)negāzēti raudzētie dzērieni – produkti (izņemot vīnu), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ar nosacījumu, ka to faktiskā spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus, un galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā,

  b) dzirkstošie raudzētie dzērieni – produkti (izņemot vīnu), kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 un 2206, ar nosacījumu, ka tā faktiskā spirta daudzums pārsniedz 1,2 tilpumprocentus, bet nepārsniedz 15 tilpumprocentus, ka galaproduktā esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā, un ka produkti ir iepildīti pudelēs ar īpaši nostiprinātiem galviņkorķiem vai citā iepakojumā ar oglekļa dioksīda virsspiedienu šķidrumā trīs bāri vai vairāk;

  12.pants

  Šajā direktīvā, ciktāl tas nav pretrunā 17. panta noteikumiem:

  1. Ar terminu “citi nedzirkstoši raudzēti dzērieni” apzīmē visus produktus, kas atbilst AN kodiem 2204 un 2205, bet nav iepriekš minēti 8. pantā, kā arī produktus, kas atbilst AN kodam 2206, izņemot citus dzirkstošus raudzētus dzērienus, kā tie definēti šā panta 2. punktā, un visus produktus, kas minēti 2. pantā:

  - kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 1,2 % tilp., bet nepārsniedz 10 % tilp.,

  - kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 10 % tilp., bet nepārsniedz 15 %, ja produktos esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā.

  2. Ar terminu “citi dzirkstoši raudzēti dzērieni” apzīmē produktus, kas atbilst AN kodam 2206 00 91, kā arī produktus, kas atbilst AN kodiem 2204 10, 2204 21 10, 2204 29 10 un 2205 un nav iepriekšminēti 8. pantā, kuri:

  - pildīti pudelēs ar galviņkorķiem, kas nostiprināti ar saitēm vai stiprinājumiem, vai kuru pārspiediens, kas panākts oglekļa dioksīda šķīdumā, ir trīs bāri vai vairāk,

  - faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 1,2 % tilp., bet nepārsniedz 13 % tilp.,

  - faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 13 %, bet nepārsniedz 15 %, ja produktos esošais spirts radies vienīgi rūgšanas procesā.

  Atbilst

  1.pants

  5) pārējie alkoholiskie dzērieni:

  a) spirts – produkts, kurš atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2207 un 220890;

  b) produkti, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2208, izņemot spirtu,

  c) produkti, kuri atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2204, 2205 vai 2206, bet neatbilst nosacījumiem, kas minēti šīs daļas 2., 3. un 4.punktā,

  d) jebkuri citi pārtikas produkti ar faktiskā spirta daudzumu virs 1,2 tilpumprocentiem, izņemot tos, kas minēti šīs daļas 2., 3. un 4.punktā un šī punkta a), b) un c) apakšpunktā;

  20. pants

  Šajā direktīvā ar terminu “etilspirts” apzīmē:

  - visus produktus, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 1,2 % tilpuma, kuri atbilst KN kodiem 2207 un 2208, pat ja šie produkti ir tāda produkta sastāvdaļas, kas atbilst citai KN pozīcijai,

  - produktus, kuru KN kods ir 2204, 2205 un 2206, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija pārsniedz 22 % tilp.,

  - produktus, kas satur dzeramo spirtu, kas ir vai nav šķīdināts.

  Atbilst

  8.pants. Atbrīvojumi

  5) spirts, ja minētajos gadījumos nevar izmantot denaturētu spirtu:

  a) ko izmanto zinātniskās pētniecības vajadzībām;

  b) ko izmanto citu produktu vai preču (izņemot alkoholisko dzērienu) kvalitātes noteikšanai;

  c) kas kā neatņemama sastāvdaļa ietilpst ierīcēs un mehānismos vai nodrošina ierīču un mehānismu darbību;

  d) ko satur kosmētikas preces vai ko izmanto kosmētikas preču ražošanā;

  27. pants

  2. Dalībvalstis var atbrīvot no saskaņotā akcīzes nodokļa produktus, uz kuriem attiecas šī direktīva, saskaņā ar nosacījumiem, kurus tās nosaka, lai panāktu pareizu un tūlītēju šādu atbrīvojumu piemērošanu, novēršot jebkuru nodokļu nemaksāšanu, apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, ja tos izmanto:

  a) par raudzi analīzēm, obligātajiem ražošanas izmēģinājumiem vai zinātniskiem mērķiem;

  b) zinātniskiem pētījumiem;

  c) ārstnieciskos nolūkos slimnīcās un aptiekās;

  d) ražošanas procesā, ja gatavais produkts nesatur spirtu;

  e) ražojot kādu komponentu, uz kuru saskaņā ar šo direktīvu neattiecas akcīzes nodoklis.

  Atbilst

  8.pants. Atbrīvojumi

  (1) No nodokļa ir atbrīvoti:

  …

  8) alkoholiskie dzērieni, ko satur šokolādes produkti vai citi pārtikas produkti (izņemot alkoholiskie dzērieni), ievērojot šā panta ceturtajā daļā minētos nosacījumus.

  (5) Šā panta pirmās daļas 8.punktā minētais nodokļa atbrīvojums piemērojams alkoholiskajiem dzērieniem, ja spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos šokolādes produktu vai 5 litrus absolūtā spirta 100 kilogramos citu pārtikas produktu.

  27. pants

  1. Dalībvalstis atbrīvo no saskaņotā akcīzes nodokļa šajā direktīvā minētos produktus saskaņā ar nosacījumiem, kurus tās nosaka, lai panāktu pareizu un tūlītēju šādu atbrīvojumu piemērošanu un novērstu jebkādu nodokļu nemaksāšanu, apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu:

  …

  f) ja tos izmanto pārtikas produktu ražošanai tieši vai kā komponentus pusfabrikātus, iepildītus vai citādi, ja ne vienā, ne otrā gadījumā tīra spirta saturs nepārsniedz 8,5 litrus 100 kg šokolādes un 5 litrus 100 kg citu produktu.

  Atbilst

  8.pants. Atbrīvojumi

  9) spirts, ko satur etiķis vai citi produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodam 2209;

  10) spirts, ko satur produkti, kas atbilst Latvijas kombinētās nomenklatūras kodiem 2106 un 3302 un kas domāti tādu pārtikas produktu vai bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 1,2 % tilpuma procenti.

  11) produkti, kas atbilst pārējo alkoholisko dzērienu definīcijai un kas tiek iznīcināti, denaturēti vai citādi tiek nodrošināts, ka tie nav lietojami uzturā vai izmantojami alkoholisko dzērienu vai citu uzturā lietojamu produktu ražošanai.”

  27. pants

  1. Dalībvalstis atbrīvo no saskaņotā akcīzes nodokļa šajā direktīvā minētos produktus saskaņā ar nosacījumiem, kurus tās nosaka, lai panāktu pareizu un tūlītēju šādu atbrīvojumu piemērošanu un novērstu jebkādu nodokļu nemaksāšanu, apiešanu vai ļaunprātīgu izmantošanu:

  ...

  b) ja tie gan denaturēti saskaņā ar kādas dalībvalsts prasībām, gan tiek izmantoti tādu produktu ražošanai, kas nav domāti cilvēku patēriņam;

  c) ja tos izmanto etiķa ražošanai atbilstoši AN kodam 2209;

  ...

  e) ja tos izmanto, lai ražotu garšvielas tādu pārtikas produktu un bezalkoholisko dzērienu izgatavošanai, kuru faktiskā spirta tilpumkoncentrācija nepārsniedz 1,2 % tilp.;

  Atbilst

   

  2.tabula

  Attiecīgie ES normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesu spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

  Padomes 1992. gada 25. februāra direktīva 92/12/EEC par vispārīgo kārtību attiecībā uz akcīzes precēm un par šādu preču glabāšanu, pārvadāšanu un pārraudzību

  (OJ No L 076 p. 1, 1992/03/23; CELEX nr. 392L0012)

  Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

  ES normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

  Atbilstības pakāpe (atbilst/ neatbilst)

  Komentāri

  1.pants

  ...

  10) atliktā nodokļa maksāšana – akcīzes nodokļa samaksas atlikšana, ievērojot šā likuma nosacījumus, alkoholisko dzērienu ražošanai, pārstrādei, uzglabāšanai un pārvadāšanai.

  4. pants

  Šajā direktīvā lietotas šādas definīcijas:

  ...

  c) “atlikšanas režīms” - nodokļu režīms, ko piemēro preču ražošanai, apstrādei, glabāšanai un pārvadāšanai, atliekot akcīzes nodokli;

  Atbilst

  16.pants

  ...

  (4) Ja fiziskā vai juridiskā persona veic jebkuras darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, neievērojot šā likuma nosacījumus (tajā skaitā, veic alkoholisko dzērienu nedeklarētu, nelegālu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot valstī noteikto ievešanas kārtību vai attiecīgu muitas procedūru izpildi; veic alkoholisko dzērienu nereģistrētu, nelegālu vai citādu ražošanu, neievērojot valstī noteikto kārtību, kādā atļauta alkoholisko dzērienu ražošana; veic jebkuras citas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem, par kuriem nav samaksāts nodoklis vai iesniegts šā likuma 14.pantā noteiktais nodrošinājums, vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu) Valsts ieņēmumu dienestam bezstrīdus kārtībā piedzīt valsts budžetā atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm nenomaksātās nodokļa summas un iekasēt soda naudu no nenomaksātās nodokļa summas saskaņā ar likumu “Par nodokļiem un nodevām”.;

  6. pants

  1. Akcīzes nodoklis kļūst iekasējams brīdī, kad preces laiž apgrozībā vai kad konstatē iztrūkumus, kam saskaņā ar 14. panta 3. punktu ir uzliekams akcīzes nodoklis.

  Akcīzes preču laišana apgrozībā nozīmē:

  a) novirzi, tajā skaitā nelikumīgu novirzi, no atlikšanas režīma;

  b) tādu preču izgatavošanu, tajā skaitā nelikumīgu izgatavošanu, uz ko neattiecas atlikšanas režīms;

  c) šādu preču importu, tajā skaitā nelikumīgu importu, ja uz šīm precēm nav attiecināts nodokļa atlikšanas režīms.

  Atbilst

   

  5. Cita informācija

  Nav

   

  VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

  1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

  Ir notikusi tikšanās un projekta apspriešana ar Latvijas Tirgotāju asociācijas dalībniekiem.

  2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

  Latvijas Tirgotāju asociācija atbalsta Finansu ministrijas izstrādāto likumprojektu.

   

   

  3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

  Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

  4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

  Likumprojektā ietvertās normas ir apspriestas ar starptautiskiem ekspertiem no Nīderlandes projekta “STRENGTHENING THE TAXATION SYSTEM IN LATVIA SUPPORT TO THE TAX POLICY DEPARTMENT WITHIN THE MINISTRY OF FINANCE OF LATVIA” ietvaros.

  5. Cita informācija

  Nav

   

  VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

  1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

  Likumprojektā paredzētās normas īstenošana neradīs vajadzību pēc jaunām struktūrvienībām vai institūcijām.

  2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

  Sabiedrība par likumprojekta ieviešanu tiks informēta vispārējā kārtībā – pēc tā pieņemšanas Saeimā vispirms tas tiks izsludināts, publicējot oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis”, pēc izsludināšanas oficiālajā preses izdevumā “Latvijas Vēstnesis” tas tiks publicēts arī "Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājā".

  3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

  Likumprojekts neierobežo indivīda tiesības.

  4. Cita informācija

  Nav

   

   

  Finanšu ministrs V.Dombrovskis

   

   

   

   

  Valsts sekretāre

  Juridiskā dienesta vadītāja

  Par kontroli atbildīgā amatpersona

  Atbildīgā amatpersona

  V.Andrējeva

  E.Strazdiņa

  M.Radeiko

  M.Jurušs

   

   

   

   

   

   

   

  2002.11.19. 13:14

  3197

  M.Jurušs

  7095530

  Maris.Juruss@fm.gov.lv