Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

166.20 pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Par tādu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu vai realizāciju, kuri nav slēgtā iepakojumā, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.";

papildināt pantu ar ceturto, piekto, sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.

Par tādu tabakas izstrādājumu uzglabāšanu vai realizāciju, kuru daudzums cigarešu paciņā atšķiras no daudzuma, kāds norādīts uz akcīzes nodokļa markas,  –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus, bet juridiskajām personām – naudas sodu līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus.

Par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot nosacījumu par to realizācijas cenu vai neievērojot citus normatīvajos aktos noteiktos realizācijas nosacījumus, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt piecdesmit līdz divsimt latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – līdz tūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām – līdz divtūkstoš latiem, konfiscējot šos tabakas izstrādājumus vai bez konfiskācijas."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pašlaik Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.20 pants “Tabakas izstrādājumu uzglabāšanas un realizācijas noteikumu pārkāpšana” paredz personu atbildību par tabakas izstrādājumu marķēšanas noteikumu neievērošanu, kā arī par tabakas izstrādājumu realizāciju, neievērojot nosacījumu tos realizēt tikai slēgtā iepakojumā.

Likumprojekts “Grozījums likumā “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem”” paredz ieviest jaunu akcīzes nodokļa likmju sistēmu cigaretēm. Saskaņā ar minēto likumprojektu ar 2003.gada 1.jūliju cigaretēm tiks noteikta kombinētā akcīzes nodokļa likme. Akcīzes nodokli pēc šīs likmes aprēķinās un maksās cigarešu ražotājs vai importētājs, pamatojoties uz noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu. Šī cena tiks fiksēta uz akcīzes nodokļa markas un cigaretes mazumtirdzniecībā būs aizliegts pārdot par cenu, kas lielāka nekā ražotāja vai importētāja noteiktā maksimālā cena. Noteikt šādu aizliegumu ir nepieciešams, lai nodrošinātu akcīzes nodokļa samaksu pilnā apmērā. Ja, piemēram, mazumtirdzniecībā tiks pārdotas cigaretes par lielāku cenu nekā noteiktā maksimālā, tad valsts budžets zaudēs akcīzes nodokli par cenu starpību.

Šajā sakarā ir nepieciešams Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikt personu atbildību par cigarešu realizāciju, neievērojot nosacījumus par maksimālo mazumtirdzniecības cenu.

Kā iespējamo soda veidu “konfiskācija vai bez konfiskācijas” nosaka administratīvā komisija, kas rūpīgi izvērtē katru konkrēto gadījumu un atkarībā no izdarītā pārkāpuma smaguma pieņem konkrētu lēmumu. Praksē var būt dažādi gadījumi ar dažādu pārkāpuma smagumu. Kā iespējamais soda veids “konfiskācija vai bez konfiskācijas” ir paredzēts ļoti daudzos LAPK pantos. Kopumā tas paredzēts vismaz 50 citos gadījumos. Ņemto to vērā, šāds iespējamais sods saglabāts attiecībā uz tabakas izstrādājumu vispārēju realizācijas nosacījumu neievērošanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

Likumprojekta mērķis ir noteikt personu administratīvo atbildību par cigarešu realizāciju, ja tās tiek pārdotas par lielāku cenu nekā ražotāja vai importētāja noteiktā maksimālā mazumtirdzniecības cena, kas norādīta uz akcīzes nodokļa markas.

3. Cita informācija

 Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Projekts paredz pastiprināt atbildību par tabakas izstrādājumu uzglabāšanas un realizācijas nosacījumu pārkāpumiem. Līdz ar to valsts institūcijām būs plašākas iespējas cīnīties ar nelegālo tabakas izstrādājumu izplatību un tā radītajām sekām iedzīvotāju veselībai, sociālajai videi un dzīves kvalitātei.

4. Ietekme uz vidi

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

 

 Nav

  

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 Nav datu

 

       

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

0

0

0

0

0

3. Finansiālā ietekme

 

 Nav datu

       

 

  1

 2

 3

 4

 5

 6

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 0

 0

 0

 0

 0

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 Nav datu

 

 

 

 

6. Cita informācija

Likumprojekta pieņemšanas rezultātā varētu palielināties valsts budžeta ieņēmumi, kas iekasēti sodu veidā, jo ar likumprojektu tiek ieviesti sodi par pilnīgi jaunu pārkāpumu veidu.

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Cita informācija

 Nav

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Nav

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

     

 

5. Cita informācija

 Nav

  

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 Konsultācijas nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta)

 Konsultācijas nav notikušas.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 

 

 

Pirms likumprojekta izstrādes uzsākšanas konsultācijas notikušas ar Beļģijas Finansu ministrijas speciālistiem (Eiropas Komisijas TAIEX biroja organizētā Latvijas Finansu ministrijas pārstāvju vizīte Beļģijā). Konsultācijas notikušas arī Nīderlandes palīdzības projekta ietvaros “Strengthening the taxation system in Latvia. Support to the Tax Policy Department within the Ministry of Finance of Latvia”. Konsultāciju laikā ir apzināta attiecīgo valstu pieredze Eiropas Savienības normatīvo aktu ieviešanā attiecībā uz akcīzes nodokli cigaretēm, kā arī attiecībā uz personām piemērojamiem sodiem gadījumos, kad cigaretes tiek pārdotas par cenu, kas lielāka nekā ražotāja vai importētāja noteiktā maksimālā mazumtirdzniecības cena.

5. Cita informācija

 Nav

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai nodrošinātu likumprojekta ieviešanu, jaunu institūciju izveide nav nepieciešama. Likumprojekta piemērošana notiks esošo Valsts ieņēmumu dienesta un citu kontrolējošo institūciju funkciju ietvaros.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

Saskaņošanas stadijā likumprojekts tiks ievietots Ministru kabineta Interneta mājas lapā. Pēc likuma pieņemšanas un izsludināšanas tas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīda tiesību realizēšanai piemērojams vispārējais administratīvais process.

4. Cita informācija

 Nav

 

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 

Valsts sekretāre

Juridiskā departamenta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

M.Jurušs

22.11.2002 9:49

948

M.Jurušs

7095530

Maris.Juruss@fm.gov.lv