2002

2002.gada 5.decembrī

Nr.9/2 –3-13

Saeimas Prezidijam

Pamatojoties uz Saeimas Kārtības ruļļa 51.pantu, Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija lūdz izdarīt izmaiņas šā gada 5.decembra Saeimas sēdes darba kārtībā - iekļaut un izskatīt 1.lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"" (reģ.nr. 57, dok nr. 109);

 

Likumprojekts "Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā" (reģ.nr. 58, dok nr. 110);

 

Likumprojekts "Grozījumi Darba likumā" (reģ.nr. 59, dok nr. 111);

 

Likumprojekts "Grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā" (reģ.nr. 60, dok nr. 112);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"" (reģ.nr. 61, dok nr. 113);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"" (reģ.nr. 62, dok nr. 114);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli"" (reģ.nr. 64, dok nr. 116);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem"" (reģ.nr. 65, dok nr. 117);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par pievienotās vērtības nodokli"" (reģ.nr. 66, dok nr. 118);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaidi invalīdu biedrību uzņēmumiem (uzņēmējsabiedrībām) 1998., 1999., 2000., 2001. un 2002.gadā"" (reģ.nr. 67, dok nr. 119);

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par nodokļiem un nodevām"" (reģ.nr. 68, dok nr. 120);

 

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu"" (reģ.nr. 69, dok nr. 121);

 

Likumprojekts "Grozījumi Militārā dienesta likumā" (reģ.nr. 70, dok nr. 122);

 

Likumprojekts "Grozījums Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā" (reģ.nr. 71, dok nr. 123);

 

Likumprojekts "Grozījums Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā" (reģ.nr. 72, dok nr.124 );

 

Likumprojekts "Grozījums likumā "Par policiju"" (reģ.nr. 73, dok nr.125 );

 

Likumprojekts "Grozījumi likumā "Par Krimināllikuma spēkā stāšanās laiku un kārtību"" (reģ.nr. 79, dok nr. 146);

 

Likumprojekts "Grozījums Latvijas Sodu izpildes kodeksā" (reģ.nr. 75, dok nr. 127);

 

Likumprojekts "Grozījums Robežsardzes likumā" (reģ.nr. 76, dok nr. 128);

 

Likumprojekts “Grozījumi likumā "Par invalīdu medicīnisko un sociālo aizsardzību"” (reģ.nr. 77, dok nr. 129).

 

Komisija 5.decembra sēdē visus minētos likumprojektus izskatīja pirmajam lasījumam, atbalstīja un lūdz Saeimai tos izskatīt kā steidzamus.

 

 

 

 

Ar cieņu,

komisijas priekšsēdētāja

B.Brigmane

 

 

 

 

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta otro daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) maksimālā mazumtirdzniecības cena – cigarešu cena (ieskaitot visus nodokļus), kura tiek norādīta uz akcīzes nodokļa markas un kuru konkrētām cigaretēm nosaka noliktavas turētājs vai licencēts importētājs, pasūtot akcīzes nodokļa markas attiecīgām cigaretēm;

6) vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena – ražotāja vai importētāja visbiežāk noteiktā maksimālā mazumtirdzniecības cena noteiktā laikposmā;

7) atliktā nodokļa maksāšana – akcīzes nodokļa samaksas atlikšana ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu un pārvadāšanu."

2. Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Konkrētam komercdarbības veidam ar tabakas izstrādājumiem nepieciešama atļauja (licence) vai izziņa. Atļaujas (licences) vai izziņas veidus, izsniegšanas, anulēšanas un izmantošanas nosacījumus, kā arī tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets."

3.  3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā vārdus "kas paredzēta";

izslēgt otro daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai uzskatāmi tādi tabakas izstrādājumi, kuros vismaz 25 procenti no svara ir sagrieztas vai citādi sasmalcinātas tabakas lapu vai tabakas aizstājēju daļiņas, kas ir šaurākas par vienu milimetru.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par citu smēķējamo tabaku uzskatāmi produkti, kuri nav minēti šā panta trešajā, ceturtajā vai piektajā daļā un kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no sagrieztām, citādi sasmalcinātām, satītām vai gabalos sapresētām tabakas lapām vai tabakas aizstājējiem."

4. Papildināt 4.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) citas personas saskaņā ar šā likuma 17.pantu."

5. Papildināt 5.panta ceturto daļu aiz vārdiem "nodokļa markām" ar vārdiem un iekavām "(tajā skaitā nosacījumus par pasūtāmo akcīzes nodokļa marku daudzumu, izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus)".

6. Papildināt likumu ar 5.1 un 5.2 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Maksimālā mazumtirdzniecības cena

(1) Noliktavas turētājs vai licencēts importētājs Latvijas Republikas muitas teritorijā realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumtirdzniecības cenu un informē par to Valsts ieņēmumu dienestu, pasūtot akcīzes nodokļa markas.

(2) Maksimālo mazumtirdzniecības cenu nenosaka cigaretēm, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 14. un 14.1 pantu.

(3) Informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu, kā arī cigarešu daudzumu vienā cigarešu paciņā norāda uz akcīzes nodokļa markas.

(4) Latvijas Republikas muitas teritorijā ir aizliegts realizēt cigaretes par cenu, kas ir augstāka par to maksimālo mazumtirdzniecības cenu. Realizējot cigaretes, to daudzumam cigarešu paciņā jāatbilst tam, kas norādīts uz akcīzes nodokļa markas.

5.2 pants. Vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena

(1) Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 1.februārim nosaka iepriekšējā kalendāra gada vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, izmantojot datus par izsniegtajām akcīzes nodokļa markām ar informāciju par mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu paciņā.

(2) Vispieprasītākās mazumtirdzniecības cenas noteikšanā neņem vērā tās akcīzes nodokļa markas, kuras noliktavas turētājs vai licencēts importētājs atdod atpakaļ Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar šo likumu.

(3) Vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu nosaka latos par 1000 cigaretēm.

(4) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, visas ražotāju un importētāju noteiktās maksimālās mazumtirdzniecības cenas izsaka latos par 1000 cigaretēm.

(5) Valsts ieņēmumu dienests informāciju par cigarešu vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

7.  6.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Visiem tabakas izstrādājumiem, kuri atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem ir samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 13.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums."

8. Izteikt 7.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) cigaretēm:

a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai – 18,3 lati,

b) citai smēķējamai tabakai – 11,4 lati."

9. Izteikt 8.panta 2.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) šā punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētos tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu."

10. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm:

1) tabakas izstrādājumiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) tabakas izstrādājumiem, kurus izved no akcīzes preču noliktavas;

3) cigaretēm, kuras marķējamas ar akcīzes nodokļa markām, pasūtot šīs markas;

4) tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu;

5) tabakas izstrādājumiem, kurus patērē akcīzes preču noliktavā (izņemot tabakas izstrādājumu ražošanā);

6) tabakas izstrādājumiem, kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā saskaņā ar šā likuma 10.pantu;

7) tabakas izstrādājumiem, kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu pārvadājumos saskaņā ar šā likuma 14.pantu;

8) tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro nodokli saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem;

9) tabakas izstrādājumiem, kurus apliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 17.pantu.

(2) Cigaretēm nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes.

(3) Ja nav zināma cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena, nodokli šā likuma 13., 14., 14.1 un 17.pantā minētajos gadījumos vai citos šajā likumā noteiktajos gadījumos aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes, un nodokļa aprēķināšanai izmanto vienu no šādām cenām:

1) licencēta importētāja vai noliktavas turētāja iepriekšējā taksācijas periodā visbiežāk noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā licencēts importētājs vai noliktavas turētājs;

2) cigarešu faktisko pārdošanas cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā citas personas, nevis licencēti importētāji vai noliktavas turētāji;

3) vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nevar noteikt šās daļas 1. vai 2.punktā minēto cenu."

11.  10.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Licencēts importētājs" ar vārdiem "Nodokļa maksātājs";

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(6) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto tabakas izstrādājumu pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(7) Noliktavas turētājs nodokli par tabakas izstrādājumiem, kas taksācijas periodā patērēti akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot tabakas izstrādājumu ražošanā), iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(8) Noliktavas turētājs nodokli par tabakas izstrādājumu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, taksācijas periodā pārvietojot tabakas izstrādājumus saskaņā ar šā likuma 14.pantu, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(9) Licencēts importētājs nodokli par tabakas izstrādājumu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, ievedot tabakas izstrādājumus Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu saskaņā ar šā likuma 14.pantu, iemaksā valsts budžetā divu darbdienu laikā no brīža, kad tabakas izstrādājumi tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(10) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 8.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši Muitas likumam un citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(11) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 9.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši šā likuma 17.pantam."

12. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "nodokļu maksātājs" ar vārdiem "licencēts importētājs un noliktavas turētājs".

13.  12.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā pasūta un saņem:

1) licencēti importētāji;

2) noliktavas turētāji.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Cigaretēm, par kurām ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tām ir samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu."

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas saņēmis attiecīgās akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu. Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs pasūta akcīzes nodokļa markas, bet neizņem tās Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.

(5) Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās akcīzes nodokļa markas iznīcina. Izdevumus, kas saistīti ar atdoto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas atdevis akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtīto, bet neizņemto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas pasūtījis minētās akcīzes nodokļa markas.";

izslēgt devīto daļu.

14.  13.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "darbības";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodrošinājuma lielums nedrīkst būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem, ar kuriem tiks veiktas darbības, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta ceturtajā daļa minētos gadījumus.";

papildināt ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodrošinājumu nodoklim, kas aprēķināts atbilstoši šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm, iesniedz par tabakas izstrādājumiem:

1) par kuriem maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu un 10.panta piekto daļu;

2) kuri atrodas akcīzes preču noliktavā un kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu (izņemot šīs daļas 1.punktā minētos tabakas izstrādājumus);

3) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 14.pantu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai minētie tabakas izstrādājumi tiks atbrīvoti no nodokļa, tiks izmantoti citu tabakas izstrādājumu ražošanā vai arī nodoklis netiks maksāts citu iemeslu dēļ."

15.  14.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 13.pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – tabakas izstrādājumu nosūtītājs vai tabakas izstrādājumu saņēmējs.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Licencēts importētājs par tabakas izstrādājumiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, divu darbdienu laikā pēc tabakas izstrādājumu ievešanas Latvijas Republikas muitas teritorijā iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.";

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Noliktavas turētājs, kas saskaņā ar šā panta 2.1 daļu iesniedzis nodrošinājumu par tabakas izstrādājumiem, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta otro daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(6) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām darbībām neiesniedz nodrošinājumu atbilstoši šā likuma prasībām, atlikto nodokļa maksāšanu nepiemēro, un licencēts importētājs vai noliktavas turētājs maksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei."

16. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana Muitas likumā un citos attiecīgos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

(1) Atliktā nodokļa maksāšana attiecas arī uz tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro attiecīgu muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam), kad nodokli nemaksā saskaņā ar Muitas likumu vai citu attiecīgu normatīvo aktu.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās muitas procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu neiesniedz."

17.  17.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts ražot, pārstrādāt, glabāt, realizēt un pārvietot tabakas izstrādājumus, par kuriem nav samaksāts akcīzes nodoklis vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(3) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt tabakas izstrādājumus, kuri:

1) ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas, nesamaksājot par tiem nodokli un neiesniedzot šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu par minēto darbību izpildi, izņemot 14.1 pantā noteiktos gadījumus;

2) tiek uzglabāti, pārvietoti un realizēti Latvijas Republikas muitas teritorijā bez akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Tabakas izstrādājumu konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem tabakas izstrādājumu aprites jomā neatbrīvo attiecīgo personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja persona veic jebkuras darbības ar tabakas izstrādājumiem, neievērojot šā likuma nosacījumus (tajā skaitā veic tabakas izstrādājumu nedeklarētu, nelegālu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai attiecīgo muitas procedūru izpildi; veic tabakas izstrādājumu nereģistrētu, nelegālu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauta tabakas izstrādājumu ražošana; realizē cigaretes par cenu, kas lielāka par attiecīgo cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu; realizē cigaretes paciņā tādā daudzumā, kas atšķiras no daudzuma, kas norādīts uz akcīzes nodokļa markas; veic jebkuras citas darbības ar tabakas izstrādājumiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis vai iesniegts šā likuma 13.pantā noteiktais nodrošinājums, vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu; izved tabakas izstrādājumus no Latvijas Republikas muitas teritorijas vai realizē beznodokļu tirdzniecības veikaliem, nenodrošinot šā likuma 15.pantā minēto prasību izpildi), Valsts ieņēmumu dienests piedzen bezstrīdus kārtībā nodokli un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

papildināt pantu ar sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu Valsts ieņēmumu dienests aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā brīdī, kad minētās darbības tika veiktas. Ja nevar noteikt, kad minētās darbības veiktas, nodokli aprēķina pēc likmes, kas ir spēkā brīdī, kad minētās darbības konstatētas.

(7) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests, atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta piektajā daļā minētās darbības, attiecīgā valsts iestāde (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) rakstiski par to informē Valsts ieņēmumu dienestu. Arī šajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar šā panta piekto un sesto daļu.

(8) Nodokli un soda naudu šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos piedzen no personas, kuras valdījumā ir tabakas izstrādājumi, ar kuriem veiktas šā panta piektajā daļā minētās darbības, vai no personas, kura veikusi šā panta piektajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto tabakas izstrādājumu valdītājs."

18. Izslēgt 19.pantu.

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 1.panta otrās daļas 5. un 6.punkts, 5.1 un 5.2 pants, 9.panta otrā un trešā daļa un 13.panta 2.1 daļa stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

6. Līdz 2004.gada 31.decembrim ar šā likuma 2.panta otrajā daļā minēto terminu "komercdarbība" saprot arī terminu "uzņēmējdarbība".

7. Sākot ar 2003.gada 1.jūliju, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz akcīzes nodokļa markas, uz kurām ir šā likuma 5.1 panta trešajā daļā minētā informācija.

8. Līdz 2003.gada 31.decembrim Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts realizēt arī cigaretes ar akcīzes nodokļa markām, kuras izsniegtas līdz 2003.gada 30.jūnijam.

9. 2003.gada vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena tiek noteikta par laikposmu no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim. Laikposmam no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar šā likuma 9.panta trešo daļu par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu izmanto cenu – 16,50 latu par 1000 cigaretēm.

10. Šā likuma 7.panta pirmās daļas otrajā punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

11. Līdz šā likuma 7.panta pirmās daļas otrajā punktā noteiktās nodokļa likmes cigaretēm spēkā stāšanās dienai cigaretes apliek ar nodokli pēc šādām likmēm:

1) līdz 2003.gada 30.jūnijam:

a) cigaretes ar filtru – 5,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) cigaretes bez filtra – 6,1 lats par 1000 cigaretēm;

2) līdz 2003.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 5,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 1,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) līdz 2004.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 6,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 6,1 procents no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

4) līdz 2005.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 6,9 lati par 1000 cigaretēm,

b) 10,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

5) līdz 2006.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 7,6 lati par 1000 cigaretēm,

b) 14,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

6) līdz 2007.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 8,4 lati par 1000 cigaretēm,

b) 19,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

7) līdz 2008.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 9,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 23,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

8) līdz 2009.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 10,5 lati par 1000 cigaretēm,

b) 27,9 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

12. Ņemot vērā pārejas noteikumu 10. un 11.punktā noteikto nodokļa likmju maiņu, licencēts importētājs vai noliktavas turētājs 15 darbdienu laikā pēc nodokļa likmju maiņas samaksā nodokli, kura apmēru nosaka kā starpību starp jau no nodokļa likmi un iepriekšējo nodokļa likmi par tām akcīzes nodokļa markām, kuras saņemtas, bet nav izmantotas pirms pārejas noteikumu 6.punktā noteikto nodokļa likmju maiņas (attiecīgās cigaretes vēl nav ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam vai izvestas no akcīzes preču noliktavas), kā arī iesniedz par to pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā. Pārskatā ietver ziņas par nodokļa maksātāju (nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods), ziņas par akcīzes nodokļa markām (maksimālā mazumtirdzniecības cena, cigarešu daudzums, neizmantoto akcīzes nodokļa marku daudzums), maksājamo nodokli, atbildīgās amatpersonas parakstu un tā atšifrējumu.

13. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

14. Līdz šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai spēkā stāšanās dienai to apliek ar nodokli atbilstoši šādām likmēm (par 1000 gramiem tabakas):

1) līdz 2003.gada 30.jūnijam – 12,2 lati;

2) līdz 2004.gada 30.jūnijam – 16,6 lati.

15. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

16. Līdz šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes citai smēķējamai tabakai spēkā stāšanās dienai to apliek ar nodokli - 9,7 lati par 1000 gramiem tabakas.

17. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 2.panta otrajā daļā un šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemēro Ministru kabineta 2000.gada 29.augusta noteikumus Nr.298 "Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi"."

20. Izslēgt pielikumu.

21. Papildināt likumu ar atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/12/EEC, 92/79/EEC, 92/80/EEC un 95/59/EC."