Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem"

Izdarīt likumā "Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 24.nr.; 1999, 17.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1.panta otro daļu ar 5., 6. un 7.punktu šādā redakcijā:

"5) maksimālā mazumtirdzniecības cena – cigarešu cena (ieskaitot visus nodokļus), kura tiek norādīta uz akcīzes nodokļa markas un kuru konkrētām cigaretēm nosaka noliktavas turētājs vai licencēts importētājs, pasūtot akcīzes nodokļa markas attiecīgām cigaretēm;

6) vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena – ražotāja vai importētāja visbiežāk noteiktā maksimālā mazumtirdzniecības cena noteiktā laikposmā;

7) atliktā nodokļa maksāšana – akcīzes nodokļa samaksas atlikšana ievērojot šā likuma nosacījumus attiecībā uz tabakas izstrādājumu ražošanu, pārstrādi, uzglabāšanu un pārvadāšanu."

2. Izteikt 2.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Konkrētam komercdarbības veidam ar tabakas izstrādājumiem nepieciešama atļauja (licence) vai izziņa. Atļaujas (licences) vai izziņas veidus, izsniegšanas, anulēšanas un izmantošanas nosacījumus, kā arī tabakas izstrādājumu aprites kārtību nosaka Ministru kabinets."

3.  3.pantā:

izslēgt pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā vārdus "kas paredzēta";

izslēgt otro daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Par smalki sagrieztu tabaku cigarešu uztīšanai uzskatāmi tādi tabakas izstrādājumi, kuros vismaz 25 procenti no svara ir sagrieztas vai citādi sasmalcinātas tabakas lapu vai tabakas aizstājēju daļiņas, kas ir šaurākas par vienu milimetru.";

papildināt pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Par citu smēķējamo tabaku uzskatāmi produkti, kuri nav minēti šā panta trešajā, ceturtajā vai piektajā daļā un kuri pilnīgi vai daļēji sastāv no sagrieztām, citādi sasmalcinātām, satītām vai gabalos sapresētām tabakas lapām vai tabakas aizstājējiem."

4. Papildināt 4.pantu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) citas personas saskaņā ar šā likuma 17.pantu."

5. Papildināt 5.panta ceturto daļu aiz vārdiem "nodokļa markām" ar vārdiem un iekavām "(tajā skaitā nosacījumus par pasūtāmo akcīzes nodokļa marku daudzumu, izsniegšanas termiņus un saņemšanas nosacījumus)".

6. Papildināt likumu ar 5.1 un 5.2 pantu šādā redakcijā:

"5.1 pants. Maksimālā mazumtirdzniecības cena

(1) Noliktavas turētājs vai licencēts importētājs Latvijas Republikas muitas teritorijā realizējamām cigaretēm nosaka maksimālo mazumtirdzniecības cenu un informē par to Valsts ieņēmumu dienestu, pasūtot akcīzes nodokļa markas.

(2) Maksimālo mazumtirdzniecības cenu nenosaka cigaretēm, kurām piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 14. un 14.1 pantu.

(3) Informāciju par maksimālo mazumtirdzniecības cenu, kā arī cigarešu daudzumu vienā cigarešu paciņā norāda uz akcīzes nodokļa markas.

(4) Latvijas Republikas muitas teritorijā ir aizliegts realizēt cigaretes par cenu, kas ir augstāka par to maksimālo mazumtirdzniecības cenu. Realizējot cigaretes, to daudzumam cigarešu paciņā jāatbilst tam, kas norādīts uz akcīzes nodokļa markas.

5.2 pants. Vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena

(1) Valsts ieņēmumu dienests katru gadu līdz 1.februārim nosaka iepriekšējā kalendāra gada vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, izmantojot datus par izsniegtajām akcīzes nodokļa markām ar informāciju par mazumtirdzniecības cenu un cigarešu daudzumu paciņā.

(2) Vispieprasītākās mazumtirdzniecības cenas noteikšanā neņem vērā tās akcīzes nodokļa markas, kuras noliktavas turētājs vai licencēts importētājs atdod atpakaļ Valsts ieņēmumu dienestam saskaņā ar šo likumu.

(3) Vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu nosaka latos par 1000 cigaretēm.

(4) Nosakot vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu, visas ražotāju un importētāju noteiktās maksimālās mazumtirdzniecības cenas izsaka latos par 1000 cigaretēm.

(5) Valsts ieņēmumu dienests informāciju par cigarešu vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu nosūta publicēšanai laikrakstā "Latvijas Vēstnesis"."

 

7.  6.pantā:

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

"(11) Visiem tabakas izstrādājumiem, kuri atrodas akcīzes preču noliktavā, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tiem ir samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Lai izveidotu un turētu akcīzes preču noliktavu, iesniedzams šā likuma 13.pantā noteiktais vispārējais nodrošinājums."

8. Izteikt 7.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

"2) cigaretēm:

a) 17,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 32,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) smēķējamai tabakai (par 1000 gramiem tabakas):

a) smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai – 18,3 lati,

b) citai smēķējamai tabakai – 11,4 lati."

9. Izteikt 8.panta 2.punkta "d" apakšpunktu šādā redakcijā:

"d) šā punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minētos tabakas izstrādājumus, proporcionāli nepārsniedzot iepriekšminēto atļauto daudzumu."

10. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Nodokļa aprēķināšana

(1) Nodokli aprēķina pēc šā likuma 7.pantā noteiktajām likmēm:

1) tabakas izstrādājumiem, kurus ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā;

2) tabakas izstrādājumiem, kurus izved no akcīzes preču noliktavas;

3) cigaretēm, kuras marķējamas ar akcīzes nodokļa markām, pasūtot šīs markas;

4) tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu;

5) tabakas izstrādājumiem, kurus patērē akcīzes preču noliktavā (izņemot tabakas izstrādājumu ražošanā);

6) tabakas izstrādājumiem, kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā saskaņā ar šā likuma 10.pantu;

7) tabakas izstrādājumiem, kurus konstatē kā pārpalikumu vai iztrūkumu pārvadājumos saskaņā ar šā likuma 14.pantu;

8) tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro nodokli saskaņā ar Muitas likumu vai citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem;

9) tabakas izstrādājumiem, kurus apliek ar nodokli saskaņā ar šā likuma 17.pantu.

(2) Cigaretēm nodokli aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes.

(3) Ja nav zināma cigarešu maksimālā mazumtirdzniecības cena, nodokli šā likuma 13., 14., 14.1 un 17.pantā minētajos gadījumos vai citos šajā likumā noteiktajos gadījumos aprēķina, summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot šā likuma 7.panta pirmās daļas 2.punkta "a" un "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes, un nodokļa aprēķināšanai izmanto vienu no šādām cenām:

1) licencēta importētāja vai noliktavas turētāja iepriekšējā taksācijas periodā visbiežāk noteikto maksimālo mazumtirdzniecības cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā licencēts importētājs vai noliktavas turētājs;

2) cigarešu faktisko pārdošanas cenu, bet ne mazāku par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nodokli maksā citas personas, nevis licencēti importētāji vai noliktavas turētāji;

3) vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu iepriekšējā kalendāra gadā, ja nevar noteikt šās daļas 1. vai 2.punktā minēto cenu."

11.  10.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Licencēts importētājs" ar vārdiem "Nodokļa maksātājs";

papildināt pantu ar sesto, septīto, astoto, devīto, desmito un vienpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(6) Noliktavas turētājs nodokli par taksācijas periodā konstatēto tabakas izstrādājumu pārpalikumu vai iztrūkumu akcīzes preču noliktavā iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(7) Noliktavas turētājs nodokli par tabakas izstrādājumiem, kas taksācijas periodā patērēti akcīzes preču noliktavā (tajā skaitā prezentācijās, izstādēs, degustācijās, izņemot tabakas izstrādājumu ražošanā), iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(8) Noliktavas turētājs nodokli par tabakas izstrādājumu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, taksācijas periodā pārvietojot tabakas izstrādājumus saskaņā ar šā likuma 14.pantu, iemaksā valsts budžetā 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(9) Licencēts importētājs nodokli par tabakas izstrādājumu iztrūkumu (izlaupījumu, zaudējumu, zudumu u.c.), kas radies, ievedot tabakas izstrādājumus Latvijas Republikas muitas teritorijā to pārvietošanai uz akcīzes preču noliktavu saskaņā ar šā likuma 14.pantu, iemaksā valsts budžetā divu darbdienu laikā no brīža, kad tabakas izstrādājumi tika ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā, ja šajā likumā nav noteikts citādi.

(10) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 8.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši Muitas likumam un citiem attiecīgiem normatīvajiem aktiem.

(11) Šā likuma 9.panta pirmās daļas 9.punktā minētajos gadījumos nodokli maksā atbilstoši šā likuma 17.pantam."

12. Aizstāt 11.panta pirmajā daļā vārdus "nodokļu maksātājs" ar vārdiem "licencēts importētājs un noliktavas turētājs".

13.  12.pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestā pasūta un saņem:

1) licencēti importētāji;

2) noliktavas turētāji.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Cigaretēm, par kurām ir izsniegtas akcīzes nodokļa markas, piemēro atlikto nodokļa maksāšanu līdz brīdim, kad par tām ir samaksāts nodoklis saskaņā ar šo likumu."

izteikt ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

"(4) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs atdod saņemtās, bet neizmantotās vai bojātās akcīzes nodokļa markas Valsts ieņēmumu dienestam, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas saņēmis attiecīgās akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu. Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs pasūta akcīzes nodokļa markas, bet neizņem tās Valsts ieņēmumu dienesta noteiktajā termiņā, to iegādes izdevumus sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas pasūtījis attiecīgās akcīzes nodokļa markas.

(5) Atdotās vai pasūtītās, bet neizņemtās akcīzes nodokļa markas iznīcina. Izdevumus, kas saistīti ar atdoto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas atdevis akcīzes nodokļa markas, izņemot šā panta sestajā daļā minēto gadījumu. Izdevumus, kas saistīti ar pasūtīto, bet neizņemto akcīzes nodokļa marku iznīcināšanu, sedz licencēts importētājs vai noliktavas turētājs, kas pasūtījis minētās akcīzes nodokļa markas.";

izslēgt devīto daļu.

14.  13.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu "uzņēmējdarbību" ar vārdu "darbības";

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nodrošinājuma lielums nedrīkst būt mazāks par nodokli, kas aprēķināts par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem, ar kuriem tiks veiktas darbības, piemērojot atlikto nodokļa maksāšanu, izņemot šā panta ceturtajā daļa minētos gadījumus.";

papildināt ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Nodrošinājumu nodoklim, kas aprēķināts atbilstoši šā likuma 7.panta pirmajā daļā noteiktajām nodokļa likmēm, iesniedz par tabakas izstrādājumiem:

1) par kuriem maksā nodokli saskaņā ar šā likuma 10.panta trešās daļas 2.punktu un 10.panta piekto daļu;

2) kuri atrodas akcīzes preču noliktavā un kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu (izņemot šīs daļas 1.punktā minētos tabakas izstrādājumus);

3) kuriem piemēro atlikto nodokļa maksāšanu saskaņā ar šā likuma 14.pantu.";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nodrošinājumu iesniedz neatkarīgi no tā, vai minētie tabakas izstrādājumi tiks atbrīvoti no nodokļa, tiks izmantoti citu tabakas izstrādājumu ražošanā vai arī nodoklis netiks maksāts citu iemeslu dēļ."

15.  14.pantā:

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Šā panta otrās daļas 1.punktā minētajā gadījumā nodrošinājumu atbilstoši šā likuma 13.pantam iesniedz akcīzes preču noliktavas turētājs – tabakas izstrādājumu nosūtītājs vai tabakas izstrādājumu saņēmējs.";

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Licencēts importētājs par tabakas izstrādājumiem, kurus pārvieto saskaņā ar šā panta pirmo daļu, divu darbdienu laikā pēc tabakas izstrādājumu ievešanas Latvijas Republikas muitas teritorijā iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.";

 

papildināt pantu ar piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Noliktavas turētājs, kas saskaņā ar šā panta 2.1 daļu iesniedzis nodrošinājumu par tabakas izstrādājumiem, kurus taksācijas periodā pārvieto saskaņā ar šā panta otro daļu, 15 dienu laikā pēc taksācijas perioda beigām iesniedz šā panta trešajā daļā minētos dokumentus vai samaksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(6) Ja licencēts importētājs vai noliktavas turētājs par šā panta pirmajā vai otrajā daļā minētajām darbībām neiesniedz nodrošinājumu atbilstoši šā likuma prasībām, atlikto nodokļa maksāšanu nepiemēro, un licencēts importētājs vai noliktavas turētājs maksā aprēķināto nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei."

16. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

"14.1 pants. Atliktās nodokļa maksāšanas piemērošana Muitas likumā un citos attiecīgos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

(1) Atliktā nodokļa maksāšana attiecas arī uz tabakas izstrādājumiem, kuriem piemēro attiecīgu muitas procedūru (izņemot izlaišanu brīvam apgrozījumam), kad nodokli nemaksā saskaņā ar Muitas likumu vai citu attiecīgu normatīvo aktu.

(2) Ja šā panta pirmajā daļā minētās muitas procedūras netiek izpildītas, atbildīgā persona samaksā nodokli atbilstoši šā likuma 7.pantā noteiktajai likmei.

(3) Šā panta pirmajā daļā minētajā gadījumā par attiecīgajiem tabakas izstrādājumiem šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu neiesniedz."

17.  17.pantā:

izteikt otro un trešo daļu šādā redakcijā:

"(2) Latvijas Republikas muitas teritorijā aizliegts ražot, pārstrādāt, glabāt, realizēt un pārvietot tabakas izstrādājumus, par kuriem nav samaksāts akcīzes nodoklis vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.

(3) Attiecīgajām valsts uzraudzības un kontroles iestādēm ir tiesības normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konfiscēt tabakas izstrādājumus, kuri:

1) ievesti Latvijas Republikas muitas teritorijā vai izvesti no akcīzes preču noliktavas, nesamaksājot par tiem nodokli un neiesniedzot šā likuma 13.pantā noteikto nodrošinājumu par minēto darbību izpildi, izņemot 14.1 pantā noteiktos gadījumus;

2) tiek uzglabāti, pārvietoti un realizēti Latvijas Republikas muitas teritorijā bez akcīzes nodokļa markām, izņemot šajā likumā noteiktos gadījumus.";

papildināt pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Tabakas izstrādājumu konfiskācija par šā likuma vai citu normatīvo aktu pārkāpumiem vai citu normatīvo aktu piemērošana attiecībā uz pārkāpumiem tabakas izstrādājumu aprites jomā neatbrīvo attiecīgo personu no saistībām samaksāt nodokli saskaņā ar šo likumu un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja persona veic jebkuras darbības ar tabakas izstrādājumiem, neievērojot šā likuma nosacījumus (tajā skaitā veic tabakas izstrādājumu nedeklarētu, nelegālu vai citādu ievešanu valstī, neievērojot normatīvajos aktos noteikto ievešanas kārtību vai attiecīgo muitas procedūru izpildi; veic tabakas izstrādājumu nereģistrētu, nelegālu vai citādu ražošanu, neievērojot normatīvajos aktos noteikto kārtību, kādā atļauta tabakas izstrādājumu ražošana; realizē cigaretes par cenu, kas lielāka par attiecīgo cigarešu maksimālo mazumtirdzniecības cenu; realizē cigaretes paciņā tādā daudzumā, kas atšķiras no daudzuma, kas norādīts uz akcīzes nodokļa markas; veic jebkuras citas darbības ar tabakas izstrādājumiem, par kuriem nav samaksāts nodoklis vai iesniegts šā likuma 13.pantā noteiktais nodrošinājums, vai kuri nav marķēti ar akcīzes nodokļa markām saskaņā ar šo likumu; izved tabakas izstrādājumus no Latvijas Republikas muitas teritorijas vai realizē beznodokļu tirdzniecības veikaliem, nenodrošinot šā likuma 15.pantā minēto prasību izpildi), Valsts ieņēmumu dienests piedzen bezstrīdus kārtībā nodokli un soda naudu saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām".";

papildināt pantu ar sesto, septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(6) Šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos nodokli un soda naudu Valsts ieņēmumu dienests aprēķina pēc likmēm, kas bija spēkā brīdī, kad minētās darbības tika veiktas. Ja nevar noteikt, kad minētās darbības veiktas, nodokli aprēķina pēc likmes, kas ir spēkā brīdī, kad minētās darbības konstatētas.

(7) Ja cita valsts iestāde, nevis Valsts ieņēmumu dienests, atbilstoši savai kompetencei konstatē, ka persona ir veikusi šā panta piektajā daļā minētās darbības, attiecīgā valsts iestāde (ne vēlāk kā triju darbdienu laikā) rakstiski par to informē Valsts ieņēmumu dienestu. Arī šajos gadījumos Valsts ieņēmumu dienests piedzen nodokli un soda naudu saskaņā ar šā panta piekto un sesto daļu.

(8) Nodokli un soda naudu šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos piedzen no personas, kuras valdījumā ir tabakas izstrādājumi, ar kuriem veiktas šā panta piektajā daļā minētās darbības, vai no personas, kura veikusi šā panta piektajā daļā minētās darbības, ja netiek konstatēts minēto tabakas izstrādājumu valdītājs."

18. Izslēgt 19.pantu.

19. Papildināt pārejas noteikumus ar 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. un 17.punktu šādā redakcijā:

"5. Šā likuma 1.panta otrās daļas 5. un 6.punkts, 5.1 un 5.2 pants, 9.panta otrā un trešā daļa un 13.panta 2.1 daļa stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

6. Līdz 2004.gada 31.decembrim ar šā likuma 2.panta otrajā daļā minēto terminu "komercdarbība" saprot arī terminu "uzņēmējdarbība".

7. Sākot ar 2003.gada 1.jūliju, Valsts ieņēmumu dienests izsniedz akcīzes nodokļa markas, uz kurām ir šā likuma 5.1 panta trešajā daļā minētā informācija.

8. Līdz 2003.gada 31.decembrim Latvijas Republikas muitas teritorijā atļauts realizēt arī cigaretes ar akcīzes nodokļa markām, kuras izsniegtas līdz 2003.gada 30.jūnijam.

9. 2003.gada vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena tiek noteikta par laikposmu no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim. Laikposmam no 2003.gada 1.jūlija līdz 2003.gada 31.decembrim nodokļa aprēķināšanai saskaņā ar šā likuma 9.panta trešo daļu par vispieprasītāko mazumtirdzniecības cenu izmanto cenu – 16,50 latu par 1000 cigaretēm.

10. Šā likuma 7.panta pirmās daļas otrajā punktā noteiktā nodokļa likme cigaretēm stājas spēkā 2010.gada 1.janvārī.

11. Līdz šā likuma 7.panta pirmās daļas otrajā punktā noteiktās nodokļa likmes cigaretēm spēkā stāšanās dienai cigaretes apliek ar nodokli pēc šādām likmēm:

1) līdz 2003.gada 30.jūnijam:

a) cigaretes ar filtru – 5,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) cigaretes bez filtra – 6,1 lats par 1000 cigaretēm;

2) līdz 2003.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 5,8 lati par 1000 cigaretēm,

b) 1,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

3) līdz 2004.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 6,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 6,1 procents no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

4) līdz 2005.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 6,9 lati par 1000 cigaretēm,

b) 10,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

5) līdz 2006.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 7,6 lati par 1000 cigaretēm,

b) 14,8 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

6) līdz 2007.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 8,4 lati par 1000 cigaretēm,

b) 19,2 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

7) līdz 2008.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 9,3 lati par 1000 cigaretēm,

b) 23,5 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas;

8) līdz 2009.gada 31.decembrim - summējot lielumus, kas iegūti, piemērojot "a" un "b" apakšpunktos minētās nodokļa likmes:

a) 10,5 lati par 1000 cigaretēm,

b) 27,9 procenti no maksimālās mazumtirdzniecības cenas.

12. Ņemot vērā pārejas noteikumu 10. un 11.punktā noteikto nodokļa likmju maiņu, licencēts importētājs vai noliktavas turētājs 15 darbdienu laikā pēc nodokļa likmju maiņas samaksā nodokli, kura apmēru nosaka kā starpību starp jauno nodokļa likmi un iepriekšējo nodokļa likmi par tām akcīzes nodokļa markām, kuras saņemtas, bet nav izmantotas pirms pārejas noteikumu 6.punktā noteikto nodokļa likmju maiņas (attiecīgās cigaretes vēl nav ievestas Latvijas Republikas muitas teritorijā izlaišanai brīvam apgrozījumam vai izvestas no akcīzes preču noliktavas), kā arī iesniedz par to pārskatu Valsts ieņēmumu dienestā. Pārskatā ietver ziņas par nodokļa maksātāju (nosaukums, juridiskā adrese, nodokļu maksātāja reģistrācijas kods), ziņas par akcīzes nodokļa markām (maksimālā mazumtirdzniecības cena, cigarešu daudzums, neizmantoto akcīzes nodokļa marku daudzums), maksājamo nodokli, atbildīgās amatpersonas parakstu un tā atšifrējumu.

13. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai stājas spēkā 2004.gada 1.jūlijā.

14. Līdz šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "a" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes smalki sagrieztai tabakai cigarešu uztīšanai spēkā stāšanās dienai to apliek ar nodokli atbilstoši šādām likmēm (par 1000 gramiem tabakas):

1) līdz 2003.gada 30.jūnijam – 12,2 lati;

2) līdz 2004.gada 30.jūnijam – 16,6 lati.

15. Šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteiktā nodokļa likme citai smēķējamai tabakai stājas spēkā 2003.gada 1.jūlijā.

16. Līdz šā likuma 7.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā noteiktās nodokļa likmes citai smēķējamai tabakai spēkā stāšanās dienai to apliek ar nodokli - 9,7 lati par 1000 gramiem tabakas.

17. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam izdod šā likuma 2.panta otrajā daļā un šā likuma 5.panta ceturtajā daļā minētos Ministru kabineta noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai piemēro Ministru kabineta 2000.gada 29.augusta noteikumus Nr.298 "Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi"."

20. Izslēgt pielikumu.

21. Papildināt likumu ar atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/12/EEC, 92/79/EEC, 92/80/EEC un 95/59/EC."

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Likuma “Par akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem” Pārejas noteikumu 4.punkts nosaka, ka Ministru kabinetam līdz 2003.gadam jāizstrādā likuma grozījumi, lai saskaņotu akcīzes nodokļa likmju sistēmu cigaretēm ar Eiropas Savienības prasībām, kas nosaka, ka cigaretēm jāpiemēro kombinētā akcīzes nodokļa likme. Kombinētajai likmei jāsastāv no specifiskā nodokļa (par cigarešu daudzumu) un procentuālā nodokļa (% no mazumtirdzniecības cenas). Kopējai likmei jābūt vismaz 57% no vispieprasītākās cigarešu mazumtirdzniecības cenas, bet ne mazāk kā 64 EUR par 1000 cigaretēm. Šobrīd Latvijā tiek piemērots tikai specifiskais akcīzes nodoklis cigaretēm (bez filtra – Ls 6,1, ar filtru – Ls 5,8 par 1000 cigaretēm).

Akcīzes nodokļa likme smēķējamai tabakai, kas pašlaik ir Ls 7,9 par 1000 gramiem, arī neatbilst Eiropas Savienības direktīvās noteiktajam minimālajam līmenim.

Papildus nepieciešams noteikt stingrāku atbildību par likuma pārkāpumiem, kā arī precizēt normas par akcīzes nodokļa aprēķināšanu, nodrošinājumiem un atlikto nodokļa maksāšanu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likumprojekts paredz ieviest kombinēto akcīzes nodokļa likmi cigaretēm un palielināt to līdz Eiropas Savienības direktīvās noteiktajam minimālajam līmenim, kā arī palielināt akcīzes nodokļa likmi smēķējamai tabakai.

Likumprojekta normas attiecībā uz cigaretēm izstrādātas saskaņā ar Ministru kabineta pieņemto koncepciju “Par akcīzes nodokļa cigaretēm saskaņošanu ar Eiropas Savienības prasībām” un Ministru kabineta 8.augusta rīkojumu Nr.425.

Tā kā oficiālo sarunu gaitā par Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā akcīzes nodokļa cigaretēm likmes saskaņošanai Latvijai tika pie šķirts pārejas periods līdz 2009.gada 31.decembrim, likumprojekta pārejas noteikumi paredz pakāpenisku likmes paaugstināšanu.

Saskaņā ar likumprojektu kombinētā akcīzes nodokļa likme cigaretēm tiks ieviesta ar 2003.gada 1.jūliju un pakāpeniski palielināta līdz 2010.gadam.

Saskaņā ar Eiropas Savienības direktīvu prasībām tiek noteiktas dažādas likmes smēķējamai tabakai, kas paredzēta cigarešu tīšanai, un pārējai smēķējamai tabakai.

Likumprojektā ir precizētas normas par akcīzes nodokļa un tā nodrošinājuma aprēķināšanu, kā arī normas par atbildību par likuma pārkāpumiem.

3. Cita informācija

 Nav

 

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

 

 

 

 

 

 Pieņemot likumprojektu, turpmāko 7 gadu laikā pakāpeniski palielināsies cigarešu cenas Latvijā. Atkarībā no cigarešu tirgus cenu svārstībām ir sagaidāms, ka dažādām cigarešu markām cenas pieaugs aptuveni 2,6 - 4 reizes. Cenu pieauguma rezultātā ir prognozējamas cigarešu pieprasījuma struktūras izmaiņas.

Ņemot vērā cenu pieaugumu, kopējais cigarešu pieprasījums samazināsies.

Palielinot nodokļa likmi, cenas pieaugs arī smēķējamai tabakai. Tomēr smēķējamā tabaka aizņem niecīgu daļu no tabakas izstrādājumu tirgus, līdz ar to tabakas cenu pieaugums neradīs būtiskas izmaiņas makroekonomiskā līmenī.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

 

 

 

  

 

 Likumprojekts ietekmēs tabakas izstrādājumu ražošanas, importēšanas un tirdzniecības nozares uzņēmumus. Ieviešot likumprojektu, mainīsies cigarešu tirgus nosacījumi. Maksimālo cigarešu mazumtirdzniecības cenu, no kuras tiks rēķināts arī akcīzes nodokļa apjoms, noteiks cigarešu ražotājs vai importētājs. Tādējādi tirgotāji vairs nevarēs brīvi noteikt cigarešu mazumtirdzniecības cenu. Turklāt tā nedrīkstēs pārsniegt cigarešu ražotāju vai importētāju noteikto.

3. Sociālo seku izvērtējums

 

 

 

Tā kā cigarešu cenas pakāpeniski pieaugs, tiek prognozēts, ka daļa smēķētāju varētu atteikties no šī ieraduma. Tādējādi tiks samazināta iedzīvotāju atkarība no smēķēšanas, kas līdz ar to varētu samazināt arī ar smēķēšanu saistīto saslimšanu skaitu un to izraisīto iedzīvotāju mirstības līmeni.

4. Ietekme uz vidi

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

5. Cita informācija

  

 Nav

  

 III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst. latu)

Rādītāji

Kārtējais gads

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 

2002

2003

2004

2005

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos (akcīzes nodoklis tabakas izstrādājumiem)

2. Valsts speciālā budžeta ieņēmumu izmaiņas (izslēdzot likuma 19.pantu)

3. Valsts pamatbudžeta ieņēmumu izmaiņas (izslēdzot likuma 19.pantu)

 

21100,0

(sagaidāmā izpilde)

+1300,0

 

 

-672,0

 

 

+672,0

 

+4890,0

 

 

-779,7

 

 

+779,7

 

+8240,0

 

 

-880,2

 

 

+880,2

 

+4810,0

 

 

-879,3

 

 

+879,3

2. Izmaiņas budžeta izdevumos 

 

 0

3. Finansiālā ietekme 

 

+1300,0

 

+4890,0

 

+8240,0

 

+4810,0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 Normatīvā akta projekts šo jomu neskar

 

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

22400,0 – 21100,0=

1300,0

25990,0– 21100,0=

4890,0

29340,0-

21100,0= 8240,0

 

 

6. Cita informācija

 

Nosakot izmaiņas budžeta ieņēmumos, prognozēti akcīzes nodokļa ieņēmumi, ko dod likmju palielinājums, un atņemta 2002.g. sagaidāmā akcīzes nodokļa izpilde.

 

 

 IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz
spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un galvenos satura punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

 

Ieviešot likumprojektu, jāizdara grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā un Ministru kabineta 2000.gada 29.augusta noteikumos Nr.298 “Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi”.

Likumprojekts “Grozījumi Administratīvo pārkāpumu kodeksā” ir izstrādāts un tā saskaņošana notiek paralēli šim likumprojektam.

Savukārt grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 29.augusta noteikumos Nr.298 “Tabakas izstrādājumu aprites noteikumi” tiks izstrādāti un pieņemti MK līdz 2003.gada 1.jūlijam, jo likuma normas attiecībā uz šiem noteikumiem stāsies spēkā 01.07.2003. Grozījumi šajos noteikumos nepieciešami, lai precizētu jaunā parauga akcīzes nodokļa marku izsniegšanas kārtību.

2. Cita informācija

 

 Nav

 

 V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām
atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija oficiālo sarunu par iestāšanos ES rezultātā ir apņēmusies ieviest nodokļu jomā spēkā esošo acquis. Ar likumprojektu tiek pilnībā ieviestas šādu Eiropas Savienības direktīvu prasības attiecībā uz akcīzes nodokļa likmēm cigaretēm un smēķējamai tabakai:

  1. Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīva 92/79/EEC par nodokļu saskaņošanu cigaretēm.
  2. Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīva 92/80/EEC par nodokļu saskaņošanu tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes.
  3. Padomes 1995.gada 27.novembra direktīva 95/59/EC par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu.
  4. Padomes 2002. gada 12. februāra direktīva 2002/10/EC, ar ko attiecībā uz tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm groza direktīvu 92/79/EEC, direktīvu 92/80/EEC un direktīvu 95/59/EC.

Likumprojekta izstrāde kā prioritāte minēta arī Latvijas Nacionālajā programmā integrācijai Eiropas Savienībā (tehniskās anketas LA-023 “Nodokļu un muitas likumdošanas tālākā pilnveidošana” uzdevuma kods 1.1.1.). Saskaņā ar LNPIES likumprojektu paredzēts iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā kopā ar valsts budžeta likumprojektu paketi 2003.gadam.

Latvijas oficiālo sarunu par iestāšanos Eiropas Savienībā sadaļas “Nodokļi” kopējā pozīcijā Latvijai ir piešķirts pārejas periods līdz 2009.gada 31.decembrim, lai sasniegtu nepieciešamo akcīzes nodokļa līmeni cigaretēm. Attiecīgi likmes palielināšanas nosacījumi ietverti likumprojekta Pārejas noteikumos.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

 

Normatīvā akta projekts šo jomu neskar.

  4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīva 92/79/EEC par nodokļu saskaņošanu cigaretēm (OJ L 316 31.10.1992. p.8).
  2. Padomes 1992.gada 19.oktobra direktīva 92/80/EEC par nodokļu saskaņošanu tabakas izstrādājumiem, kas nav cigaretes (OJ L 316 31.10.1992. p.10).
  3. Padomes 1995.gada 27.novembra direktīva 95/59/EC par nodokļiem, kas nav apgrozījuma nodokļi un kas ietekmē tabakas izstrādājumu patēriņu (OJ L 291 06.12.1995. p. 40).
  4. Padomes 2002. gada 12. februāra direktīva 2002/10/EC, ar ko attiecībā uz tabakas izstrādājumiem piemērotā akcīzes nodokļa struktūru un likmēm groza direktīvu 92/79/EEC, direktīvu 92/80/EEC un direktīvu 95/59/EC (OJ L 046 16.02.2002. p.26).

 2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

Termins “maksimālā mazumtirdzniecības cena” (1.panta 5.punkts un 5.1 pants)

Termins “vispieprasītākā mazumtirdzniecības cena” (1.panta 6.punkts un 5.2 pants)

Ar nodokli apliekamais objekts “smēķējamā tabaka” (3.panta piektā daļa)

Ar nodokli apliekamais objekts “smalki sagriezta smēķējamā tabaka” (3.panta sestā daļa)

Akcīzes nodokļa likme cigaretēm (7.panta pirmās daļas 2.punkts)

Akcīzes nodokļa likmes smēķējamai tabakai (7.panta pirmās daļas 3.punkts

 95/59/EC 8. un 9.pants

 

 

92/79/EEC 2.pants

 

 

 

95/59/EC 5.pants

 

 

 

95/59/EC 6.pants

 

 

 

92/79/EEC 2.pants un 95/59/EC 8. un 16.pants

92/80/EEC 3.pants

 Atbilst

 

 

 

Atbilst

 

 

 

Atbilst

 

 

 

Atbilst

 

 

 

Atbilst

 

 

Atbilst

 

5. Cita informācija

 Nav

  

VI. Kādas konsultācijas notikušas,
sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

 

 

 

  

 Ir notikušas vairākas konsultācijas ar Pasaules Veselības organizācijas pārstāvjiem un citiem ekspertiem veselības jomā.

Ir notikušas konsultācijas arī ar Narkoloģijas Centra pārstāvjiem.

Konsultāciju ietvaros ir apspriesta akcīzes nodokļa palielināšana tabakas izstrādājumiem un tā netiešā ietekme uz patērētāju veselību.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums
to interesēs, neatbalsta) 

 Narkoloģijas centra un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvji un citi eksperti veselības jomā atbalsta akcīzes nodokļa palielināšanu.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

  

Par akcīzes nodokļa cigaretēm likmju saskaņošanas plāniem ir bijuši sižeti LNT ziņu raidījumos, kā arī ir bijušas publikācijas presē.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

 

 

 

 

Pirms likumprojekta izstrādes uzsākšanas konsultācijas notikušas ar Beļģijas Finansu ministrijas speciālistiem (Eiropas Komisijas TAIEX biroja organizētā Latvijas Finansu ministrijas pārstāvju vizīte Beļģijā). Konsultācijas notikušas arī Nīderlandes palīdzības projekta ietvaros “Strengthening the taxation system in Latvia. Support to the Tax Policy Department within the Ministry of Finance of Latvia”. Konsultāciju laikā ir apzināta attiecīgo valstu pieredze Eiropas Savienības normatīvo aktu ieviešanā attiecībā uz akcīzes nodokli cigaretēm.

5. Cita informācija

Ir notikušas arī konsultācijas ar tabakas nozares uzņēmumiem (“House of Prince”, “Phillips Morris”, “British American Tobacco”).

 

 VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Lai nodrošinātu likumprojekta ieviešanu, jaunu institūciju izveide nav nepieciešama. Likumprojekta piemērošana notiks esošo Valsts ieņēmumu dienesta funkciju ietvaros. Lai savlaicīgi sagatavotos jauno prasību ieviešanai, likumprojektā paredzēts pārejas periods līdz 2003.gada 1.jūlijam kombinētās akcīzes nodokļa likmes cigaretēm noteikšanai.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

 

 

Saskaņošanas stadijā likumprojekts tiks ievietots Ministru kabineta Interneta mājas lapā. Pēc likuma pieņemšanas un izsludināšanas tas tiks publicēts oficiālajā laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Valsts ieņēmumu dienesta pieņemtos lēmumus attiecībā uz akcīzes nodokli tabakas izstrādājumiem var pārsūdzēt likumā “Par nodokļiem un nodevām” noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

 Nav

 

 

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

 

 

Valsts sekretāre

Juridiskā dienesta vadītāja

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

V.Andrējeva

E.Strazdiņa

M.Radeiko

M.Jurušs

 

 

 

 

20.11.2002 10:42

1610

M.Jurušs

7095530

maris.juruss@fm.gov.lv