Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu"

Izdarīt likumā "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 1., 4.nr.; 1998, 15., 24.nr.; 2001, 1.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 158.nr.) šādus grozījumus:

1.  23.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "vai apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa";

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā pabalstu piešķir un izmaksā tādas kopējās summas apmērā, kura atbilst trīskāršam valsts sociālā nodrošinājuma pabalstam, kāds bija spēkā ģimenes locekļa nāves dienā."

2. Papildināt pārejas noteikumu ar 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Līdz 2004.gada 1.janvārim:

2.1. šā likuma 23.panta pirmajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs nedrīkst būt mazāks par 150 latiem;

2.2. šā likuma 23.panta otrajā daļā noteiktā apbedīšanas pabalsta apmērs ir 100 latu;

2.3. šā likuma 31.panta otrajā daļā noteiktajos gadījumos valsts sociālās apdrošināšanas pabalstu aprēķina no 50 latiem;

2.4. šā likuma 31.panta ceturtajā daļā noteiktā kalendāra dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga pabalstu aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 50 procentus no 1/365 no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā;

2.5. šā likuma 3.panta pirmajā daļā un 4.pantā noteiktās normas attiecībā uz paternitātes pabalstu nestājas spēkā;

2.6. šā likuma II A nodaļa nestājas spēkā."

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

 

 

 

 

LIKUMPROJEKTA ”GROZĪJUMI LIKUMĀ

”PAR MATERNITĀTES UN SLIMĪBAS APDROŠINĀŠANU”” ANOTĀCIJA

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1.Pašreizējās situācijas raksturojums

2002. gada 31. oktobrī Saeimā pieņemtie grozījumi likumā ”Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas stāsies spēkā 01.01.2002., nosaka personas kalendāra dienas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kuru ņem par pamatu maternitātes, slimības un apbedīšanas pabalstu aprēķināšanai) ierobežojuma ar 50% no 1/365 no iemaksu objekta gada maksimuma atcelšanu, paredz apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā izmaksājamā apbedīšanas pabalsta apmēra paaugstināšanu un noteikšanu tādā pašā apmērā kā apdrošinātās personas nāves gadījumā (apdrošinātās personas divkāršas mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas apmērā, bet ne mazāku kā valstī noteikto mēneša vidējo apdrošināšanas iemaksu algu), kā arī atceļ likuma pārejas noteikumu normas, kas noteica maternitātes, slimības, un apbedīšanas pabalstu apmēru sasaisti ar konstantām naudas summām un noteica paternitātes pabalsta izmaksas uzsākšanas atcelšanu līdz laikam, kamēr uzlabojas situācija valsts sociālās apdrošināšanas speciālajā budžetā.

Minēto pasākumu realizēšana no valsts sociālās apdrošināšanas invaliditātes, maternitātes un slimības speciālā budžeta 2003.gadā prasīs palpildus izdevumus - 1599 tūkst.Ls.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Likumprojekts ‘’Grozījumi likumā ‘’Par maternitātes un slimības apdrošināšanu’’’’ sagatavots, lai 2003.gadā nepieļautu valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta izdevumu pieaugumu maternitātes, slimības un apbedīšanas pabalstu jomā

Līdz ar to minētais likumprojekts paredz apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā izmaksājamā apbedīšanas pabalsta apmēra sasaisti ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru, kā tas ir noteikts patreiz spēkā esošajā likumdošanā Likumprojekta pārejas noteikumu normas, savukārt, paredz līdz 01.01.2004. atcelt paternitātes pabalsta izmaksu, ierobežot kalendāra dienas vidējo apdrošināšanas iemaksu algu (kuru ņem par pamatu maternitātes, slimības un apbedīšanas pabalstu aprēķināšanai) ar 50% no 1/365 no iemaksu objekta gada maksimuma, kā arī paredz maternitātes, slimības un apbedīšanas pabalstu apmēru sasaisti ar konkrētām naudas summām.

3. Cita informācija

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Samazinot izdevumus valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem, samazinās pabalstu saņēmēju pirktspēja, kas negatīvi ietekmē makroekonomiskos procesus valstī.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Personas kalendāra dienas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas (kuru ņem par pamatu maternitātes, slimības un apbedīšanas pabalstu aprēķināšanai) ierobežošana ar 50% no 1/365 no iemaksu objekta gada maksimuma ir pretrunā ar vispārējiem valsts sociālās apdrošināšanās principiem, kas paredz, ka saņemamajam valsts sociālās apdrošināšanas pakalpojumam ir jāatbilst veiktajām iemaksām. Šādu ierobežojumu noteikšana neveicina personu dalību sistēmā un var veicināt personu griešanos Satversmes tiesā.

Apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā izmaksājamā apbedīšanas pabalsta apmēra sasaiste ar valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmēru ar vispārējiem valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas principiem nav pretrunā, jo minētās personas pašas sociālās apdrošināšanas iemaksas nav veikušas.

Taču maternitātes, slimības, un apbedīšanas pabalstu apmēru sasaistei ar konstantām naudas summām pamatojuma nav. Šādas sistēmas ieviešana neveicina dalību sistēmā, kā arī pieaugot iemaksu algai un ieņēmumiem budžetā, tiek pasliktināta nākamo pabalstu saņēmēju situācija attiecībā pret patreizējiem.

Arī paternitātes pabalsta izmaksas atcelšanai pamatojuma nav, jo bērna tēva atvaļinājums, kura laikā minētais pabalsts izmaksājams, Darba likumā ir noteikts (spēkā no 01.06.2002.). Šāda pabalsta izmaksa, kas nosaka bērna tēvam ienākumu kompensāciju tēva atvaļinājuma laikā, veicinātu vīriešu iesaistīšanos savu jaundzimušo bērnu aprūpē, veicinātu vīriešu līdzdalību ģimenes plānošanā, bērnu audzināšanā, kā rezultātā tiktu stiprinātas arī ģimenes un veicināta dzimstība.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

tūkt. Ls

Rādītāji

Kārtējais gads

2002

Trīs nākamie gadi

2003 2004 2005

*)vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1.Izmaiņas budžeta ieņēmumos

2. Valsts kopējais budžeta izdevumu ietaupījums

Kopējais sociālās apdrošināšanas budžeta izdevumu daļas ietaupījums sakarā ar izmaiņām likumdošanā:

__

 

- 1 599

___

___

- 401,8

3.Finansiālā ietekme

Īstermiņā grozījumi nodrošina valsts sociālā apdrošināšanas budžeta deficīta samazinājumu.

4.Prognozējošie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

5.1.Apbedīšanas pabalsts apdrošinātās personas nāves gadījumā

No 01.01.2003. līdz 31.12.2003. apbedīšanas pabalsts apdrošinātās personas nāves gadījumā nevar būt mazāks par 150 Ls. Pēc 01.01.2004. apbedīšanas pabalsts apdrošinātās personas nāves gadījumā nevar būt mazāks par apdrošināšanas iemaksu algas valstī par kalendārā gada 12 mēnešu periodu, šo periodu beidzot 1 kalendāro gadu pirms gada, kurā iestājušās tiesības uz apbedīšanas pabalstu.

Aprēķinos izmantots pieņēmums, ka vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī turpmākos gados pieaug tāpat kā tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējā bruto darba samaksa pēc Finansu ministrijas datiem.

Apbedīšanas pabalstu skaits 2001. gadā (VSAA dati) un turpmākos gadus ir 29.

Kopējie izdevumu saskaņā ar Saeimā pieņemto likumu

4,4

4,2

4,5

4,8

4,5

Kopējie izdevumu saskaņā ar jauno likumprojektu

4,4

4,4

4,5

4,8

4,6

Izdevumu izmaiņas

____

+ 0,2

___

___

+ 0,1

5.2.Apbedīšanas pabalsts apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā

No 01.01.2003. līdz 31.12.2003. apbedīšanas pabalsts apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā ir 100 Ls. Pēc 01.01.2004. apbedīšanas pabalsts apdrošinātās personas apgādībā bijuša ģimenes locekļa nāves gadījumā būs trīskārša valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta apmērā.

Aprēķinos izmantots pieņēmums, ka valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts pēc tā pārskatīšanas 2004. gada janvārī varētu sasniegt 33 latus, tad papildus izdevumi minēto normu ieviešanai nav nepieciešami.

Par apdrošinātajām personām un viņu apgādībā bijušiem ģimenes locekļiem apbedīšanas pabalstus 2001. gadā saņēma 166 personas mēnesī (VSAA dati), pieņem, ka sākot ar 2002. gadu skaits palielinās līdz 176 personām mēnesī.

Kopējie izdevumu saskaņā ar Saeimā pieņemto likumu

128,1

307,0

326,9

348,2

327,4

Kopējie izdevumu saskaņā ar jauno likumprojektu

128,1

259,1

326,9

348,2

311,4

Izdevumu izmaiņas

_____

- 47,9

____

____

- 16,0

5.3. Iemaksu algas noteikšana valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai

Iemaksu algas noteikšana valsts sociālās apdrošināšanas pabalsta aprēķināšanai, ja apdrošinātā persona nav bijusi reģistrēta kā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu veicēja vai tai apdrošināšanas iemaksu alga nav bijusi pārejošas darba nespējas, grūtniecības, dzemdību atvaļinājuma vai bērna kopšanas atvaļinājuma dēļ.

No 01.01.2003. līdz 31.12.2003. pabalstu aprēķina no 50 latiem.

Pēc 01.01.2004. pabalstu aprēķina no valstī noteiktās mēneša vidējās apdrošināšanas iemaksu algas 40 procentiem.

Aprēķinos izmantots pieņēmums, ka vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī turpmākos gados pieaug tāpat kā tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējā bruto darba samaksa pēc Finansu ministrijas datiem.

2001. gadā (VSAA dati) un turpmākos gadus apdrošināšanas pabalstu skaits ir 951, kas aprēķināti iepriekš minētajām personām.

Kopējie izdevumi saskaņā ar Saeimā pieņemto likumu

62,2

71,8

75,9

81,5

76,4

Kopējie izdevumu saskaņā ar jauno likumprojektu

62,2

62,2

75,9

81,5

73,2

Izdevumu izmaiņas

____

 

- 9,6

___

___

- 3,2

5.4.Kalendārās dienas vidējās apdrošināšanu iemaksu algas ierobežojums, aprēķinot sociālās apdrošināšanas pabalstus

No 01.01.2003. līdz 31.12.2003. kalendārās dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga pabalstu aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 50 procentus no 1/365 no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā.

Pēc 01.01.2004. kalendārās dienas vidējā apdrošināšanas iemaksu alga pabalstu aprēķināšanai nedrīkst pārsniegt 1/365 no valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta gada maksimālā apmēra, kas bija spēkā apdrošināšanas gadījuma iestāšanās dienā.

Aprēķinos izmantots pieņēmums, ka vidējā apdrošināšanas iemaksu alga valstī turpmākos gados pieaug tāpat kā tautsaimniecībā nodarbināto mēneša vidējā bruto darba samaksa pēc Finansu ministrijas datiem.

2001. gadā pabalstu skaits, kuriem tika veikts ierobežojums (VSAA dati), slimības pabalstam bija 999, bet maternitātes pabalstam 296. Pieņem, ka arī turpmākos gadus būs tāds pats pabalstu skaits, kuram tiks piemērots ierobežojums.

Kopējie izdevumi saskaņā ar Saeimā pieņemto likumu

1307,6

2133,3

982,8

1057,6

1391,2

Kopējie izdevumu saskaņā ar jauno likumprojektu

1307,6

1066,7

982,8

1057,6

1035,7

Izdevumu izmaiņas

___

- 1066,6

___

___

- 355,5

5.5.Paternitātes pabalsts

No 01.01.2003. stājas spēkā paternitātes pabalsta piešķiršana bērna tēvam par bērna piedzimšanu sakarā ar piešķirtā atvaļinājuma 10 kalendārajām dienām. Pabalstu piešķir 80 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Kopējie izdevumi saskaņā ar Saeimā pieņemto likumu

____

475,1

528,7

586,9

530,2

Kopējie izdevumu saskaņā ar jauno likumprojektu

____

___

528,7

586,9

557,4

Izdevumu izmaiņas

____

- 475,1

____

____

- 27,2

6. Cita informācija

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Nav nepieciešami.

2. Cita informācija

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

2.Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

5.Cita informācija

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Sakarā ar īso izpildes termiņu konsultācijas nav notikušas.

2.Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Sakarā ar īso izpildes termiņu konsultācijas nav notikušas.

3.Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sakarā ar īso izpildes termiņu sabiedrības informēšanas pasākumi nav veikti.

4.Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

5.Cita informācija

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1.Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Likuma izpildi nodrošinās esošās valsts institūcijas, to funkcijas nepaplašinot.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Laikraksts ‘’Latvijas Vēstnesis, Normatīvo aktu sistēma (NAIS), plašsaziņas līdzekļi.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

Likumā ‘’Par maternitātes un slimības apdrošināšanu noteiktajā kārtībā.

 

4. Cita informācija

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

 

 

Labklājības ministre D. Staķe

 

02.11.22. 15:30

1606

I.Pranka, I.Baranovska

7021557, Ieva_Pranka@lmgov.lv

7021558, Inara_Baranovska@lm.gov.lv

 

 

 

Labklājības ministrs

 

Valsts sekretārs

Eiropas un juridisko lietu departamenta direktors

Par kontroli

atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

         

D.Staķe

M.Poršņova

M.Badovskis

Z.Uzuliņa

I.Baranovska