Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā

Izdarīt Ūdens apsaimniekošanas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 20.nr.) šādu grozījumu:

Izteikt pārejas noteikumu 2.punktu šādā redakcijā:

"2. Šā likuma 9.pantā noteiktās institūcijas izveido līdz 2004.gada 1.janvārim."

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums Ūdens apsaimniekošanas likumā”

anotācija

I. Kādēļ tiesību akts ir vajadzīgs

1. Patreizējās situācijas raksturojums

 

 

Ūdens apsaimniekošanas likuma Pārejas noteikumu 2.punkts paredz līdz 2003.gada 1.martam upju baseinu apgabala apsaimniekošanas pasākumu koordinācijai izveidot konsultatīvās padomes un Valsts ģeoloģijas dienesta sastāvā izveidot upju baseinu pārvaldes. Latvijas Vides aģentūrai tiek uzdotas papildus funkcijas ūdens aizsardzībā.

2. Tiesību akta projekta būtība

 

 

Likumprojekts paredz atlikt likuma 9.pantā minēto institūciju – konsultatīvo padomju un upju baseinu pārvalžu Valsts ģeoloģijas dienesta sastāvā - izveidošanu un darbības uzsākšanu līdz 2004.gada 1.janvārim. Tāpat Latvijas Vides aģentūrai papildus funkcijas būs jāveic no 2004.gada. Līdz ar to valsts budžetā 2003.gadam nav nepieciešams papildus finansējums šo institūciju darbībai.

 

II. Kāda var būt tiesību akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme attiecībā uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Upju baseinu pārvaldes institūciju izveide pozitīvi ietekmēs vidi, jo veiks upju sateces baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu izstrādi un citu Ūdens apsaimniekošanas likuma prasību ieviešanu. Likumprojekts paredz šīs videi pozitīvās darbības atlikt uz vienu gadu.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Likumprojekts paredz, ka 2003.gadā nebūs vajadzīgi valsts un pašvaldību budžeta līdzekļi, jo valsts institūcijām noteikto funkciju izpilde saistībā ar ūdens aizsardzību tiek uzsākta ar 2004.gadu. Nepieciešamais finansējums paliek tāds, kāds tika minēts Ūdens apsaimniekošanas likuma projekta anotācijā un ir nepieciešams sākot ar 2004.gadu. Izmaiņas budžeta izdevumos tiek plānotas, sakarā ar nepieciešamību sākot ar 2004. gadu finansēt jaunveidojamās upju baseinu pārvaldes institūcijas. Izdevumi paredzēti no valsts budžeta, tas neatstās iespaidu uz pašvaldību budžetiem.

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2003.)

 

Trīs nākamie gadi

(2004. – 2006.)

 

*)

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

0

392628

269118

269118

269118

3. Finansiālā ietekme

0

0

0

0

0

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

0

0

0

0

0

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Būs nepieciešamas četras upju baseinu pārraudzības institūcijas – Daugavas, Lielupes, Gaujas un Ventas upju baseiniem, kopumā 37 darbinieki. Pamatojoties uz darbinieku skaitu aprēķināti nepieciešamie ikgadējie un vienreizējie izdevumi šo institūciju izveidei un uzturēšanai.

Galvenie vienreizējie izdevumi:

Darba vietas iekārtošana – mēbeles, datortehnikas un sakaru līdzekļu iegāde, automašīnu iegāde.

0

123510

0

0

0

Ikgadējie izdevumi

Darba algas

Sociālais nodoklis

Komandējumi

Pakalpojumu apmaksa (telefonu apmaksa, internets, kancelejas preces, automašīnu uzturēšana, semināru organizēšana utt.)

Materiālu iegāde (īres un komunālie maksājumi utt.)

Grāmatu un žurnālu iegāde

0

269118

116550

30408

7400

65280

 

49000

480

269118

116550

30408

7400

65280

 

49000

480

269118

116550

30408

7400

65280

 

49000

480

269118

116550

30408

7400

65280

 

49000

480

*) Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

IV. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

Kādi normatīvie akti – likumi un Ministru kabineta noteikumi papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Likumprojekts šo jomu neskar

 

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst tiesību akts

   

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Likumprojekts saistīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 23. oktobra direktīvas 2000/60/EC prasību pārņemšanu Latvijas likumdošanā, kas nosaka struktūru Eiropas Kopienas rīcībai ūdeņu aizsardzības politikas jomā. Upju baseinu pārvaldes institūciju izveidošana izpilda saistības pret Eiropas savienību par integrācijas pasākumiem vides sektorā.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Atbilstības izvērtējuma tabula

Attiecīgie EK tiesību akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Kopienu tiesas spriedumi, vadlīnijas u.tml.), numurs, pieņemšanas datums, nosaukums, publikācija

 

Latvijas tiesību akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

ES tiesību akta un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot tiesību akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām ir notikušas konsultācijas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

_____

3. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas.

VII. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Ūdens apsaimniekošanas likums paredz paplašināt Latvijas vides aģentūras funkcijas, paredz izveidot jaunas reģionālās struktūrvienības atbilstoši apstiprinātajiem upju baseinu apgabaliem. Likumprojekts atliek institūciju funkciju paplašināšanu līdz 2004.gadam.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un tiks ievietots „Internet” tīklā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likumprojekts šo jomu neskar

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

 

     

G.Puķītis

E.Puriņš

K.Šlesere

T.Jansone

29.11.2002. 9:31

764

L.Rozenberga

7026543; Laura.Rozenberga@varam.gov.lv