Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām"

Izdarīt likumā "Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām" (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 12./13.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 23.nr.; 2002, 7.nr.) šādu grozījumu:

Aizstāt pārejas noteikumu 2.punktā skaitļus un vārdus "2003.gada 1.janvārim" ar skaitļiem un vārdiem "2004.gada 1.janvārim".

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījums likumā ”Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām””

anotācija

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

Likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 29.pantā noteikts, ka zemes īpašniekam un lietotājam ir tiesības uz likumos noteiktu atlīdzību, ja īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības noteikumu ievērošana rada zaudējumus. Šī likuma 30.pants dod Ministru kabinetam deleģējumu izdot noteikumus par zaudējumu atlīdzināšanas un līdzvērtīgas zemes maiņas kārtību. Saskaņā ar likuma Pārejas noteikumu 2.punktu noteikumus paredzēts izdot un attiecīgi atlīdzības izmaksu un zemes maiņu uzsākt ar 2003.gada 1.janvāri.

Atbilstoši likumā noteiktajiem kritērijiem zemes maiņu vai atlīdzību ar prasīt ~35000 ha meža zemju īpašnieki pašreizējās aizsargājamās dabas teritorijās un ~75000 ha zemju īpašnieki perspektīvajās NATURA 2000 teritorijās 2004 – 2005 gada laikā. Tikai atlīdzību var prasīt ~65000 ha meža zemju īpašnieki.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Grozījumi likumā atliks likuma 29.un 30.panta ieviešanu līdz 2004.gada 1.janvārim. Attiecīgi valsts budžetā 2003.gadam nebūs nepieciešami līdzekļi kompensāciju izmaksai, kā arī administratīvie izdevumi kompensāciju summas aprēķināšanai un zemes maiņas procedūras veikšanai.

II. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Sociālo seku izvērtējums

Zemes īpašniekiem īpaši aizsargājamās dabas teritorijās ir izveidojusies negatīva attieksme pret aizsargājamajām teritorijām, jo līdz šim valsts nav spējusi atrisināt zaudējumu kompensācijas vai zemes maiņas jautājumus.

4. Ietekme uz vidi

Zemes īpašnieku negatīvā attieksme pret aizliegumiem, kuru radītie zaudējumi netiek kompensēti, veicina šo aizliegumu pārkāpšanu un attiecīgi apdraud aizsargājamas dabas vērtības.

III. Kāda var būt tiesību akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

Kopējais nepieciešamais finansējums atlīdzības izmaksām un zemes maiņas veikšanai ir 4,5 miljoni Ls zemes maiņai un 7 miljoni Ls kompensācijām. Pirmajā zaudējumu atlīdzības ieviešanas gadā prognozējamais nepieciešamais finansējums ir 2 miljoni Ls kompensācijām un 2 miljoni Ls zemes maiņai. Precīzs gada finansējuma aprēķins nav iespējams, jo nepieciešamā summa atkarīga no zemes īpašnieku aktivitātes un iesniegto pieprasījumu skaitu.

 

tūkst. Ls

 

Rādītāji

Kārtējais

gads

(2003.)

 

Trīs nākamie gadi

(2004. – 2006.)

 

*)

 

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Ieņēmumi budžetos nav plānoti

0

0

0

0

0

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Izdevumus paredzēts segt no valsts budžeta.

0

4000000

4000000

3500000

Izdevumi atkarīgi no šajā periodā izveidojamo aizsargājamo teritoriju platības

3. Finansiālā ietekme

0

0

0

0

 

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

0

0

0

0

 

 

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

 

 

 

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Līdz 2004.gada 1.janvārim pieņemami Ministru kabineta noteikumi „Zaudējumu apjoma noteikšanas un atlīdzināšanas, kā arī līdzvērtīgas zemes apmaiņas kārtība gadījumos, kad zemes īpašniekam vai lietotājam īpaši aizsargājamo dabas teritoriju aizsardzības un izmantošanas noteikumu ievērošana rada zaudējumus”. Pašlaik Ministru kabineta noteikumu projekts ir sagatavots izsludināšanai Valsts sekretāru sanāksmē.

2. Cita informācija

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

Eiropas līgumā par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm un Latvijas Republiku ietverti nosacījumi par Latvijas vides un dabas aizsardzības likumdošanas tuvināšanu Eiropas Savienības prasībām (līguma 69.,70. un 83.pants).

2. Saistības pret citām starptautiskām organizācijām

Likumprojekts šo jomu tieši neskar

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar

4. Atbilstības izvērtējums

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti

Likuma “Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 29. un 30.pants kopumā atbilst 1979.gada 2.aprīļa Padomes direktīvas 79/409/EEC par savvaļas putnu aizsardzību un 1992.gada 21.maija Padomes direktīvas 92/43/EEC par dabisko biotopu, savvaļas faunas un floras aizsardzību prasībām, jo nodrošina to praktisku īstenošanu. Ar šo likumprojektu praktiska direktīvu ieviešana tiks atlikta uz vienu gadu.

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/
neatbilst)

Komentāri

VI. Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Konsultācijas nav notikušas

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija

___

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Sabiedrība nav informēta

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Konsultācijas nav notikušas

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldību puses – vai tiek radītas jaunas institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Izpildi veiks Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un tiks ievietots „Internet” tīklā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvai akts viņu ierobežo

Normatīvais akts indivīda tiesības neierobežo, bet atliek uz gadu to realizēšanas mehānisma ieviešanu.

 

Vides aizsardzības un

reģionālās attīstības ministrs R.Vējonis

 

 

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

G.Puķītis

E.Puriņš

K.Šlesere

L.Rozenberga

 

      1. 10:18

796

L.Rozenberga

7026543; Laura.Rozenberga@varam.gov.lv