Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un

Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām

1.pants. Grozījumi 1996.gada 10.jūlijā Rīgā parakstītajā Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1996, 20.nr.) (turpmāk – grozījumi) ar šo likumu tiek pieņemti un apstiprināti.

2.pants. Grozījumi tiek izdarīti, veicot diplomātisko notu apmaiņu saskaņā ar šā likuma 1.pantā minētā nolīguma 10.panta otro daļu.

3.pants. Ārlietu ministrija nosūta Igaunijas Republikai diplomātisko notu, ar kuru apstiprina Latvijas Republikas piekrišanu:

papildināt šā likuma 1.pantā minētā nolīguma 1.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Šā panta pirmajā daļā minēto personu pārvietošanās un viņām piederošo vai viņu rīcībā esošo transporta līdzekļu ar reģistrācijas masu līdz 3500 kilogramiem pārvešana pāri valsts robežai (bez preču pakļaušanas muitas procedūrai) notiek valsts robežas pārejas punktā:

Valka-1–Valga-3";

izslēgt 2.pantā vārdus "Valka-1–Valga-3".

4.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.

5.pants. Grozījumi stājas spēkā dienā, kad ir saņemts pēdējais paziņojums par nepieciešamo iekšējo procedūru izpildi, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

“Grozījumi Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumā par valsts robežas šķērsošanas vietām”

anotācija

I Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

 

 

 

 

 

2001.gada jūlijā Latvijas Ārlietu ministrija un Igaunijas Ārlietu ministrija saņēma Valkas un Valgas mēru kopīgu vēstuli ar lūgumu veikt grozījumus 1996.gada 10.jūlijā Rīgā parakstītajā Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības nolīgumā par valsts robežas šķērsošanas vietām, kuru rezultātā robežas pārejas punkts Valka 1 – Valga 3 tiktu pārveidots par kopīgu robežas pārejas punktu, kurā tiktu nodrošināta iespēja arī ārvalstu pilsoņiem šķērsot robežu šajā vietā bez muitas kontroles, norādot, ka šie grozījumi nepieciešami, lai veicinātu tūrismu un uzņēmējdarbību abās valstīs un jo īpaši Valkā un Valgā.

Latvijas vēstniecība Igaunijā nosūtīja notu Igaunijas Ārlietu ministrijai, piedāvājot izdarīt attiecīgus grozījumus starpvaldību nolīgumā, pamatojoties uz Valkas un Valgas mēru ierosinātajiem grozījumiem un Latvijas kompetento institūciju sniegtajiem atzinumiem šajā jautājumā. Šā gada 21.oktobrī ir saņemta Igaunijas Ārlietu ministrijas nota ar piedāvājumu notu apmaiņas ceļā noslēgt vienošanos par grozījumiem Nolīgumā saskaņā ar Nolīguma 10.panta otro daļu.

2. Normatīvā akta projekta būtība

 

 

 

 

Likumprojekts paredz grozījumu veikšanu iepriekšminētā nolīguma 1. un 2.pantā. Nolīguma 2.pantā (Latvijā un Igaunijā dzīvojošu personu pārvietošanās pāri valsts robežai) paredzētais robežas pārejas punkts Valka 1 – Valga 3 tiek pārnests uz nolīguma 1.pantu, papildinot 1.pantu ar otro daļu, kas tādējādi ļaus šķērsot valsts robežu ne vien Latvijas un Igaunijas iedzīvotājiem, bet arī ārvalstu pilsoņiem kopā ar viņiem piederošiem vai viņu rīcībā esošiem transporta līdzekļiem ar reģistrācijas masu līdz 3500 kilogramiem bez preču pakļaušanas muitas procedūrai robežas pārejas punktā Valka 1 – Valga 3.

3.Cita informācija

 

II Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1.Ietekme uz makroekonomisko vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

2.Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Ar grozījumu veikšanu Nolīgumā tiks veicināta uzņēmējdarbība abās valstīs, jo īpaši Valkā un Valgā, kā arī tiks vienkāršotas muitas administratīvās procedūras (preces netiks pakļautas muitas procedūrai) robežas pārejas punktā Valka 1 – Valga 3.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekta šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5. Cita informācija

 

III Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

tūkst. Ls

Rādītāji

Kārtē-

jais

gads

 

Nākamie trīs gadi

 

 

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

 

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

3. Finansiālā ietekme

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

4. Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

 

 

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

5. Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

 

 

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

Neietekmē

6.Cita informācija

 
 

IV Kāda var būt normatīvā akta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1.Kādi normatīvie akti (likumi un Ministri kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norādot to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņus, kādā ir paredzēts šos noteikumus izstrādāt.

Neskar.

 

2. Cita informācija

 

V Kādām Latvijas starptautiskajām saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

 

Neskar.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

Neskar.

3.Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Neskar.

4. Atbilstības izvērtējums 1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.),norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

 
 

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma (attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst/neatbilst)

Komentāri

       

5. Cita informācija

Atvieglotas personu iespējas pārvietoties pāri valstu robežām tuvinās Latviju Eiropas standartiem vienotas vīzu telpas principu ievērošanā.

VI Kādas konsultācijas notikušas, sagatavojot normatīvā akta projektu

1.Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Nav notikušas.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

 

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

 

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Nav notikušas.

5. Cita informācija

 

VII Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta tiesību akta izpilde no valsts puses - vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Neskar.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Par grozījumu stāšanos spēkā Ārlietu ministrija paziņos laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja likums viņu ierobežo

Likums indivīda tiesības papildus neierobežos.

4. Cita informācija

 

Ārlietu

ministre

Valsts sekretārs

Juridiskā departamenta direktors

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā

amatpersona

 

 

     

S.Kalniete

M.Riekstiņš

I.Upmacis

E.Vijupe

M.Viļums

13.11.2002. 16:15

733

M.Viļums

7016291, maris.vilums@mfa.gov.lv