Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15.nr.; 2000, 12., 13.nr.; 2001, 15.nr.; 2002, 11.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 55.panta septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Nosacīti notiesājot, tiesa var uzlikt notiesātajam, kas izdarījis noziedzīgu nodarījumu alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības dēļ, ar viņa piekrišanu pienākumu ārstēties no alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības."

2. Izteikt 59.panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Tiesa var atbrīvot no soda izciešanas personu, kas izdarījusi kriminālpārkāpumu alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības dēļ, ja šī persona piekritusi ārstēties no alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības."

3. Izteikt 61.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu no soda var noteikt, ja notiesātais nav izdarījis pārkāpumus un iespēju robežās labprātīgi ir atlīdzinājis ar noziedzīgu nodarījumu nodarīto materiālo zaudējumu, bet gadījumā, kad notiesātais noziedzīgo nodarījumu izdarījis alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības dēļ, – ja viņš piekritis ārstēties no alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu atkarības."