Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījums likumā "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību"

 

Izdarīt likumā "Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 13.nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. pantu šādā redakcijā:

“4. pants. Likums stājas spēkā četrpadsmitajā dienā pēc tā izsludināšanas, ja likumā nav noteikts cits termiņš. Likuma spēkā stāšanās termiņu sāk skaitīt ar nākamo dienu pēc tā publicēšanas.”

2. Papildināt likumu ar 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Ministru kabineta noteiktajā kārtībā Tieslietu ministrija sistematizē šajā likumā minētos normatīvos aktus un tieslietu ministrs sniedz oficiālu paziņojumu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" par tiem normatīvajiem aktiem, kuri uzskatāmi par spēku zaudējušiem saskaņā ar šā likuma 10.pantu."