likumprojekts

likumprojekts

 

Grozījums Autortiesību likumā

Izdarīt Autortiesību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11.nr) šādu grozījumu:

Izteikt likuma 33.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“ Bez autora atļaujas, bet maksājot atlīdzību par materiālajiem nesējiem (nesēju atlīdzību), fiziskā persona drīkst personiskām vajadzībām reproducēt vienu filmas vai fonogrammas kopiju.”