Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 3.lasījumam

Grozījumi likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”

(reģ. nr. 45)

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

Saeimā 2.lasījumā pieņemtais likumprojekts

(dok. nr.253)

Nr.

Priekšlikumi 3.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 3.lasījuma redakcija

 

Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"

     

 

Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"

 

Izdarīt likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.) šādus grozījumus:

   

 

1.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Aizstāt visā likumā vārdu “noziegumi” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “noziedzīgi nodarījumi” (attiecīgā locījumā).”

 

 

Atbalstīt

1. Aizstāt visā likumā vārdu “noziegumi” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “noziedzīgi nodarījumi” (attiecīgā locījumā).

 

1.pants. (1) Valsts garantētās miermīlīgās pulcēšanās brīvības izpausmes ir sapulces, gājieni un piketi.

(2)...(4) ...

 

 

1. Papildināt 1.panta pirmo daļu pēc vārda “garantētās” ar vārdiem “un aizsargātās”.

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

2. Papildināt 1.panta pirmo daļu pēc vārda “garantētās” ar vārdiem “un aizsargātās”.

3.pants. (1) Katram cilvēkam atbilstoši šim likumam ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos.

(2) Šo tiesību izmantošanu nedrīkst pakļaut nekādiem ierobežojumiem, izņemot tos, kas ir noteikti ar likumu un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts un sabiedrības drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziegumus, aizsargātu sabiedrības veselību un tikumību, kā arī citu cilvēku tiesības un brīvības.

(3) Valsts ne tikai nodrošina pulcēšanās iespējas, bet arī gādā, lai pulcēšanās netiktu traucēta.

 

 

2. Aizstāt 3.panta pirmajā daļā vārdus “Katram cilvēkam” ar vārdu “Ikvienam”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Šīs tiesības var ierobežot šajā likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu Latvijas Republikas Satversmē nostiprinātās likumīgas sabiedrības intereses."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

3. Aizstāt 3.panta pirmajā daļā vārdus “Katram cilvēkam” ar vārdu “Ikvienam”.

4.pants. Sapulces, gājiena un piketa organizators nevar būt persona, kas:

1) ... 3) ...

4) ir sodīta par tīšiem noziegumiem, ja sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

5) ... 6) ....

 

 

 

 

 

 

3.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Izslēgt 4.panta 4.punktu”.

 

 

Atbalstīt

4. Izslēgt 4.panta 4.punktu.

9.pants. (1) Sapulces un piketus aizliegts rīkot tuvāk par 50 metriem no Valsts prezidenta rezidences, Saeimas, Ministru kabineta, tiesām, prokuratūras un ārvalstu diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ēkām. Sapulču un piketu rīkošanai šo ēku tuvumā attiecīgās institūcijas, izņemot diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības, var ierādīt īpašas vietas arī tuvāk par 50 metriem.

(2) Sapulču, gājienu un piketu laikā ir jānodrošina brīva pieeja un piebraukšana valsts un pašvaldību iestādēm, kuru tuvumā notiek attiecīgie pasākumi.

(3) Sapulces, gājienus un piketus nedrīkst rīkot privātā īpašumā esošās ēkās vai uz privātā īpašumā vai privātā lietošanā esošiem zemes gabaliem bez to īpašnieku vai pārvaldnieku rakstveida piekrišanas.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 9.panta pirmo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt 9.panta trešajā daļā vārdu "rakstveida".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

10.pants. (1) Sapulču, gājienu un piketu laikā ir jāievēro normatīvie akti, kas reglamentē sabiedrisko kārtību.

 

(2) Minēto pasākumu laikā aizliegts vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, izteikt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, sludināt vardarbību, nacionālo un rasu naidu, klaju fašisma vai komunisma ideoloģiju, veikt kara propagandu, kā arī slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Sapulču, gājienu vai piketu norises laikā ir aizliegts aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus."

Deputāts P.Simsons

Aizstāt 10.panta otrajā daļā vārdu "fašisma" ar vārdu "nacisma".

 

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 10.panta otro daļu pēc vārda "klaju" ar vārdu "nacisma".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

Daļēji atbalstīt (skat. 8.priekšl.)

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 10.panta otro daļu pēc vārda "klaju" ar vārdu "nacisma".

11.pants. Sapulces, gājiena un piketa dalībniekam šo pasākumu laikā ir aizliegts:

1) turēt pie sevis ieročus vai citus priekšmetus, kas pēc sava rakstura ir paredzēti vai var tikt piemēroti miesas bojājumu nodarīšanai cilvēkiem vai mantas bojāšanai;

2) būt apgādātam ar pasīvās aizsardzības līdzekļiem (ķiveri, kasku, bruņuvesti u.tml.);

3)...4)...

 

 

5) izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un fašistiskās Vācijas karogus, ģerboņus un himnas;

6)... 7)...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Pasākuma organizatoram un dalībniekiem aizliegts nogādāt pasākuma norises vietā priekšmetus, kas minēti šā panta pirmās daļas 1., 2. un 5.punktā, kā arī turēt tos pie personām vai transporta līdzekļos, kas atrodas tuvāk par 500 metriem no pasākuma norises vietas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Papildināt 11.panta pirmās daļas 5.punktu pēc vārdiem "ģerboņus un himnas" ar vārdiem "kā arī simboliku (to skaitā stilizētu)".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija

Izslēgt likumprojekta 3.pantu.

Deputāts V.Buzajevs

Izslēgt likumprojekta 1.pantu (grozījumi 11.panta pirmās daļas 5.punktā).

Deputāts P.Simsons

Aizstāt 11.panta pirmās daļas 5.punktā vārdu "fašistiskās" ar vārdu "nacistiskās".

Deputāts P.Simsons

Papildināt 11.panta pirmās daļas 5.punktu pēc vārdiem "ģerboņus un himnas" ar vārdiem "kā arī simboliku nacistiskās vai komunistiskās ideoloģijas un režīmu propagandēšanai;".

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu pantu šādā redakcijā:

“Papildināt 11.panta pirmās daļas 5.punktu pēc vārdiem “ģerboņus un himnas” ar vārdiem “lai paustu fašistiskus vai komunistiskus uzskatus””.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izteikt likumprojekta 3.pantu šādā redakcijā:

"6. Izteikt 11.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus, himnas un simboliku (arī stilizētā veidā);".

Deputāts P.Simsons

Izslēgt 11.panta otrajā daļā vārdus " kā arī turēt tos pie personām vai transporta līdzekļos, kas atrodas tuvāk par 500 metriem no pasākuma norises vietas."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

Noraidīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Izteikt 11.panta pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

"5) izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un nacistiskās Vācijas karogus, ģerboņus, himnas un simboliku (arī stilizētā veidā);".

 

 

 

13.pants. (1) Pieteikums nav jāiesniedz par:

1) slēgtām sapulcēm;

2) piketiem, kuri netiek organizēti vai publiski izsludināti;

3) sapulcēm un gājieniem, kurus rīko valsts iestādes, kā arī pašvaldības;

4) sapulcēm, kuras rīko Saeimas vai pašvaldību deputāti un deputātu kandidāti, lai tiktos ar vēlētājiem;

5) sapulcēm, kuras rīko arodbiedrības darbavietu telpās vai teritorijā, kā arī īrētās telpās.

(2) Jebkurā gadījumā pieteikums iesniedzams, ja sapulce, gājiens vai pikets traucē transporta kustību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) atklātām sapulcēm, kuras tiek rīkotas telpās."

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) atklātām sapulcēm, kuras tiek rīkotas telpās."

15.pants (1)... (4)...

(5) Ja organizators nav ievērojis šā likuma prasības, kā arī ja pasākums var apdraudēt valsts un sabiedrisko drošību, sabiedrības veselību un tikumību, kā arī citu cilvēku tiesības un brīvības, izraisīt nekārtības vai noziegumus, pašvaldības amatpersona nekavējoties izsniedz organizatoram motivētu rakstveida atteikumu. Organizatoram ir tiesības novērst norādītos trūkumus un iesniegt jaunu pieteikumu šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā.

(6) Ja pašvaldības amatpersona uzskata, ka pasākums nevar notikt pieteikumā norādītajā laikā vai vietā, tā var piedāvāt citu laiku un vietu. Ja organizators piekrīt piedāvātajam laikam un vietai, viņam nekavējoties izsniedz izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu. Ja organizators nepiekrīt piedāvātajam laikam un vietai, viņam izsniedz motivētu rakstveida atteikumu.

 

 

 

16.

Deputāts V.Buzajevs

Izteikt 15.panta piekto un sesto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja pieteikumā nav ievērotas šā likuma prasības, izņemot prasības attiecībā uz pasākuma laiku un vietu, pašvaldības amatpersona nekavējoties izsniedz organizatoram motivētu rakstveida atteikumu. Organizatoram ir tiesības novērst norādītos trūkumus un iesniegt jaunu pieteikumu šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā.

(6) Ja pieteikumā nav ievērotas šā likuma prasības attiecībā uz pasākuma laiku un vietu, pašvaldības amatpersonas pienākums ir piedāvāt citu laiku un vietu. Ja organizators piekrīt piedāvātajam laikam un vietai, viņam nekavējoties izsniedz izziņu, kas apliecina, ka pašvaldībai nav iebildumu pret pasākuma rīkošanu. Ja organizators nepiekrīt piedāvātajam laikam un vietai, viņam izsniedz motivētu rakstveida atteikumu."

 

 

Noraidīt