Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likumprojekts 2.lasījumam

Grozījumi likumā “Par sapulcēm, gājieniem un piketiem”

(reģ. nr. 45)

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

Saeimā 1.lasījumā pieņemtais likumprojekts

(dok. nr.93)

Nr.

Priekšlikumi 2.lasījumam

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas sagatavotā 2.lasījuma redakcija

 

Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"

     

 

Grozījumi likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem"

 

Izdarīt likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā "Par sapulcēm, gājieniem un piketiem" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 4.nr.) šādus grozījumus:

1.pants. (1) Valsts garantētās miermīlīgās pulcēšanās brīvības izpausmes ir sapulces, gājieni un piketi.

(2) Sapulce ir organizēta pulcēšanās nolūkā tikties ar cilvēkiem un izteikt kādas idejas un viedokļus. Sanāksme, mītiņš vai citāda tamlīdzīga pulcēšanās šā likuma izpratnē pielīdzināma sapulcei.

(3) Gājiens ir organizēta pārvietošanās pa ceļiem, ielām, laukumiem, ietvēm vai citām satiksmei izbūvētām teritorijām nolūkā izteikt kādas idejas un viedokļus. Demonstrācija, procesija vai citāda tamlīdzīga pārvietošanās šā likuma izpratnē pielīdzināma gājienam.

(4) Pikets ir pasākums, kura laikā viens vai vairāki cilvēki publiskā vietā ar plakātiem, lozungiem vai transparentiem pauž kādas idejas un viedokļus, bet kura gaitā netiek teiktas runas.

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izteikt 1.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts aizsargā miermīlīgu sapulču, gājienu un piketu, kas organizēti saskaņā ar šā likuma prasībām, brīvību.”

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt 1.panta pirmo daļu pēc vārda “garantētās” ar vārdiem “un aizsargātās”.

 

Daļēji atbalstīt (skat. 2.priekšl.)

 

 

 

Atbalstīt, papildināt likumproj. ar jaunu pantu, mainīt turpmāko pantu numerāc.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 1.panta pirmo daļu pēc vārda “garantētās” ar vārdiem “un aizsargātās”.

2.pants. Šis likums neattiecas uz:

1) reklāmas un izklaides pasākumiem, ko rīko uzņēmumi (uzņēmējsabiedrības) savās vai īrētās (nomātās) telpās vai teritorijās;

2) likumā noteiktajā kārtībā reģistrēto reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem baznīcās, lūgšanu namos, kapsētās, uz baznīcai piederošiem zemes gabaliem vai citās šim nolūkam paredzētās vietās;

3) izrādēm, koncertiem, sporta sacensībām un citiem līdzīgiem pasākumiem šim nolūkam paredzētās vietās;

4) pasākumiem, kurus rīko privātpersonas ārpus sabiedriskām vietām izklaidei, svinībām vai citādiem privāta rakstura mērķiem;

5) bēru ceremonijām.

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izteikt 2.panta 1.punktu šādā redakcijā:

1) reklāmas, svinību vai izklaides pasākumiem, ko organizatori rīko sev piederošās vai īrētās (nomātās) telpās un/vai teritorijās;”.

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izteikt 2.panta 2.punktu šādā redakcijā;

“2) reliģisko organizāciju rīkotiem pasākumiem tām piederošās vai īrētās (nomātās) telpās un/vai teritorijās, kā arī kapsētās un citās reliģiskiem pasākumiem paredzētās vietās;”.

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izslēgt 2.panta 4.punktu.

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

3.pants. (1) Katram cilvēkam atbilstoši šim likumam ir tiesības organizēt miermīlīgas sapulces, gājienus un piketus, kā arī piedalīties tajos.

(2) Šo tiesību izmantošanu nedrīkst pakļaut nekādiem ierobežojumiem, izņemot tos, kas ir noteikti ar likumu un ir nepieciešami demokrātiskā sabiedrībā, lai aizstāvētu valsts un sabiedrības drošības intereses, nepieļautu nekārtības vai noziegumus, aizsargātu sabiedrības veselību un tikumību, kā arī citu cilvēku tiesības un brīvības.

(3) Valsts ne tikai nodrošina pulcēšanās iespējas, bet arī gādā, lai pulcēšanās netiktu traucēta.

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Aizstāt 3.panta pirmajā daļā vārdus “Katram cilvēkam” ar vārdu “Ikvienam”.

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izteikt 3.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šīs tiesības var ierobežot šajā likumā paredzētajos gadījumos, lai aizsargātu citu cilvēku tiesības, demokrātisko valsts iekārtu, sabiedrības drošību, labklājību un tikumību.”

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izslēgt 3.panta trešo daļu.

 

Atbalstīt

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

2. Aizstāt 3.panta pirmajā daļā vārdus “Katram cilvēkam” ar vārdu “Ikvienam”.

4.pants. Sapulces, gājiena un piketa organizators nevar būt persona, kas:

1) nav sasniegusi 18 gadu vecumu;

2) nav Latvijas pilsonis vai persona, kurai ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, vai arī persona, kurai ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja;

3) cenšas izmantot minētos pasākumus tādu organizāciju mērķiem, kuru darbība Latvijā ir aizliegta;

4) ir sodīta par tīšiem noziegumiem, ja sodāmība nav dzēsta vai noņemta;

5) ir sodīta administratīvā kārtā par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpšanu vai arī par sabiedrisko organizāciju darbības uzsākšanas vai izbeigšanas noteikumu pārkāpšanu;

6) atzīta par rīcības nespējīgu.

 

 

 

 

 

9.

 

 

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izteikt 4.pantu šādā redakcijā:

“(1) Par sapulces, gājiena vai piketa organizatoru vai vadītāju var būt jebkurš rīcībspējīgs 18 gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, Latvijas nepilsonis vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju saņēmis ārzemnieks ar izņēmumiem, kas norādīti šā panta otrajā daļā.

(2) Tiesības organizēt vai vadīt sapulces, gājienus vai piketus var tikt liegtas personām, kuras agrāk administratīvi sodītas par sapulču, gājienu vai piketu organizēšanas vai norises kārtības pārkāpumiem vai kuras pārstāv sabiedriskas organizācijas, kuru reģistrācija ir atteikta vai kuru darbība ir aizliegta.

(3) Ja sapulci, gājienu vai piketu organizē Latvijā reģistrēta juridiskā persona, tai jānorāda viens vai vairāki atbildīgie organizatori un vadītājs, kuriem jāatbilst šajā pantā norādītajām prasībām.

(4) Organizators un vadītājs ir atbildīgi par šā likuma prasību izpildi sapulču, gājienu vai piketu organizēšanas un norises laikā.”

 

 

 

 

Noraidīt

 

5.pants. (1) Sapulces, gājienus un piketus ir tiesīgas rīkot arī Latvijas Republikā likumā noteiktajā kārtībā reģistrētās juridiskās personas.

(2) Šajā gadījumā tās nosaka vienu vai vairākus pasākuma atbildīgos organizatorus (turpmāk - organizators), kuriem jāatbilst šā likuma 4.panta prasībām.

 

6.pants. Organizators ir atbildīgs par šā likuma ievērošanu sapulču, gājienu un piketu laikā.

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izslēgt likuma 5.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izslēgt likuma 6.pantu.

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

9.pants. (1)... (2)...

(3) Sapulces, gājienus un piketus nedrīkst rīkot privātā īpašumā esošās ēkās vai uz privātā īpašumā vai privātā lietošanā esošiem zemes gabaliem bez to īpašnieku vai pārvaldnieku rakstveida piekrišanas.

 

 

 

12.

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Aizstāt 9.panta trešajā daļā vārdus “bez to īpašnieku vai pārvaldnieku rakstveida piekrišanas” ar vārdiem “ja pret to iebilst ēkas vai zemes gabala īpašnieks (pārvaldnieks)”.

 

Noraidīt

 

10.pants. (1) Sapulču, gājienu un piketu laikā ir jāievēro normatīvie akti, kas reglamentē sabiedrisko kārtību.

(2) Minēto pasākumu laikā aizliegts vērsties pret Latvijas Republikas neatkarību, izteikt priekšlikumus par Latvijas valsts iekārtas vardarbīgu grozīšanu, aicināt nepildīt likumus, sludināt vardarbību, nacionālo un rasu naidu, klaju fašisma vai komunisma ideoloģiju, veikt kara propagandu, kā arī slavēt vai aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus un citus likumpārkāpumus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izteikt 10.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Sapulču, gājienu vai piketu norises laikā ir aizliegts aicināt izdarīt noziedzīgus nodarījumus, kā arī sludināt vardarbību.”

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

11.pants. Sapulces, gājiena un piketa dalībniekam šo pasākumu laikā ir aizliegts:

1) ...4)...

5) izmantot bijušās PSRS, Latvijas PSR un fašistiskās Vācijas karogus, ģerboņus un himnas;

6)... 7)...

(2) Pasākuma organizatoram un dalībniekiem aizliegts nogādāt pasākuma norises vietā priekšmetus, kas minēti šā panta pirmās daļas 1., 2. un 5.punktā, kā arī turēt tos pie personām vai transporta līdzekļos, kas atrodas tuvāk par 500 metriem no pasākuma norises vietas.

 

1. Papildināt 11.panta pirmās daļas 5.punktu pēc vārdiem "ģerboņus un himnas" ar vārdiem "kā arī simboliku (to skaitā stilizētu)".

 

 

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

Deputāte I.Druviete

Izslēgt likuma 11.panta pirmās daļas 5.punktā vārdus “un himnas”.

 

 

 

 

 

Noraidīt

3. Papildināt 11.panta pirmās daļas 5.punktu pēc vārdiem "ģerboņus un himnas" ar vārdiem "kā arī simboliku (to skaitā stilizētu)".

 

12.pants. (1) Sapulču, gājienu un piketu sarīkošanai, ja tie atbilst šā likuma prasībām, nav nepieciešama valsts vai pašvaldību iestāžu atļauja.

(2)... (5)...

 

15.

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šajā likumā minēto sapulču, gājienu vai piketu sarīkošanai nav nepieciešama valsts vai pašvaldību institūciju atļauja.”

 

Atbalstīt

4. Izteikt 12.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Šajā likumā minēto sapulču, gājienu vai piketu sarīkošanai nav nepieciešama valsts vai pašvaldību institūciju atļauja.”

13.pants. (1) Pieteikums nav jāiesniedz par:

1) slēgtām sapulcēm;

2) piketiem, kuri netiek organizēti vai publiski izsludināti;

3) sapulcēm un gājieniem, kurus rīko valsts iestādes, kā arī pašvaldības;

4) sapulcēm, kuras rīko Saeimas vai pašvaldību deputāti un deputātu kandidāti, lai tiktos ar vēlētājiem;

5) sapulcēm, kuras rīko arodbiedrības darbavietu telpās vai teritorijā, kā arī īrētās telpās.

(2) Jebkurā gadījumā pieteikums iesniedzams, ja sapulce, gājiens vai pikets traucē transporta kustību.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) atklātām sapulcēm, kuras tiek rīkotas telpās."

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Papildināt 13.panta pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) atklātām sapulcēm, kuras tiek rīkotas telpās."

14.pants (1)... (3)...

(4) Par pasākuma vadītāju, viņa palīgiem un kārtības uzturētājiem var būt tikai pilngadīgas un rīcībspējīgas personas - Latvijas pilsoņi vai personas, kurām ir tiesības uz Latvijas Republikas izdotu nepilsoņa pasi, kā arī personas, kurām ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja.

(5)... (8)...

 

 

16.

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izteikt 14.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pasākuma vadītāja palīgiem un kārtības uzturētājiem jāatbilst šā likuma 4.panta pirmajā daļā norādītajām prasībām.”

 

Noraidīt

 

15.pants (1)... (4)...

(5) Ja organizators nav ievērojis šā likuma prasības, kā arī ja pasākums var apdraudēt valsts un sabiedrisko drošību, sabiedrības veselību un tikumību, kā arī citu cilvēku tiesības un brīvības, izraisīt nekārtības vai noziegumus, pašvaldības amatpersona nekavējoties izsniedz organizatoram motivētu rakstveida atteikumu. Organizatoram ir tiesības novērst norādītos trūkumus un iesniegt jaunu pieteikumu šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā.

(6)...

 

 

 

17.

Deputāti A.Klementjevs, V.Orlovs, V.Stepaņenko

Izteikt 15.panta piekto daļu šādā redakcijā;

“(5) Ja organizators, iesniedzot pieteikumu, nav ievērojis šā likuma prasības vai pašvaldības amatpersonai ir pamats uzskatīt, ka, rīkojot pieteikto pasākumu, var iestāties šā likuma 3.panta otrajā daļā minētie nosacījumi, pašvaldības amatpersona organizatoram izsniedz motivētu rakstveida pasākuma atteikumu. Pēc atteikumā minēto nepilnību novēršanas organizators var iesniegt atkārtotu pieteikumu.”

 

Noraidīt