PROJEKTS

PROJEKTS

 

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

 

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2002, 53.nr.) šādus grozījumus:

1. 6.pantā:

izslēgt pirmās daļas 4.punktā vārdus "nacionālās un";

izslēgt otrajā daļā vārdus "nacionālo un nozaru attīstības programmu".

2. Izteikt 10.pantu šādā redakcijā:

"10.pants. Nozares attīstības programma

"(1) Nozares attīstības programma ir vidēja termiņa (septiņi gadi) politikas plānošanas dokuments, kas attiecas uz noteiktu jomu un nosaka mērķus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus šīs jomas attīstībā.

(2) Nozares attīstības programmu izstrādā un īsteno saskaņā ar reģionālās politikas pamatnostādnēm, nacionālo plānojumu un nacionālo attīstības plānu.".

3. Izteikt 14.panta 1. un 2.punktu šādā redakcijā:

"1) apstiprina reģionālās politikas pamatnostādnes un nacionālo attīstības plānu;";

2) nosaka valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību;”.

4. Izslēgt 17.panta piektās daļas 5.punktā vārdu "nacionālo".

5. Izslēgt 18.panta otrās daļas 1.punktā vārdus "nacionālajām vai".

6. Izslēgt 21.panta trešajā daļā vārdus “reģionālās attīstības finansējuma piešķiršanas kārtību un”.

7. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5.punkta 2.apakšpunktā vārdus un skaitļus “un izdod šā likuma 14.pantā paredzētos noteikumus”;

papildināt pārejas noteikumu 5.punktu ar 4., 5. un 6.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4) līdz 2003.gada 31.decembrim izdod šā likuma 6.panta otrajā daļā paredzētos noteikumus par nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību;

5) līdz 2003.gada 1.novembrim izdod šā likuma 14.panta 1. un 2.punktā un 21.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus;

6) līdz 2003.gada 1.decembrim saskaņā ar šā likuma 20.panta pirmo un trešo daļu izveido Reģionālo fondu un apstiprina tā nolikumu;";

izslēgt 8.punktu.

 

 

Likums Saeimā pieņemts