Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojektā kā priekšlikumi iekļauts

likumprojekts ar reģ.nr.402

Grozījumi Latvijas Republikas Advokatūras likumā

(reģ.nr.38)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai trešajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1998, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 84.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Republikas Advokatūras likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1993, 28.nr.; 1998, 5.nr.; Latvijas Vēstnesis, 2002, 84.nr.) šādus grozījumus:

4. Latvijā par advokātiem var būt un praktizēt drīkst tikai Latvijas zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi. Ārvalstu advokāti Latvijā var praktizēt tikai saskaņā ar Latvijas Republikas starptautiskajiem līgumiem par juridisko palīdzību.

1. 4.pantā:

papildināt pantu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

"Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri ieguvuši advokāta kvalifikāciju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk – Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti), Latvijā var praktizēt saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.";

uzskatīt līdzšinējo otro teikumu par trešo teikumu.

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

/Deputāts V.Agešins/

Izteikt 4. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Latvijā par advokātiem var būt un praktizēt personas ar augstāko juridisko izglītību, kuras likumā noteiktajā kārtībā nokārtojušas attiecīgu prakses eksāmenu.”

/Juridiskais birojs/

Izteikt likumprojekta 1.pantu šādā redakcijā:

“1. 4.pantā:

izslēgt pirmajā teikumā vārdu “tikai”;

papildināt pantu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

“Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri ieguvuši advokāta kvalifikāciju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk – Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti), Latvijā var praktizēt saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.”.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1. 4.pantā:

izslēgt pirmajā teikumā vārdu “tikai”;

papildināt pantu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

“Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi, kuri ieguvuši advokāta kvalifikāciju kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm (turpmāk – Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti), Latvijā var praktizēt saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem.”;

uzskatīt līdzšinējo otro teikumu par trešo teikumu.

5. Advokāti ir tiesu sistēmai piederīgas personas lietu vešanai jebkurā Latvijas Republikas tiesā un pirmstiesas izmeklēšanas iestādē pēc pušu, apsūdzēto un citu lietas dalībnieku (klientu) izvēles un viņu uzdevumā, kā arī likumā noteiktajos gadījumos tiesu priekšsēdētāju, pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu vadītāju un Latvijas zvērinātu advokātu padomes uzdevumā. Advokāti likumā noteiktajā kārtībā sniedz arī citu juridisko palīdzību.

Piezīme. Bez advokātiem par šajā pantā minēto personu pilnvarniekiem var būt arī šo personu augšupējie un lejupējie radinieki, laulātie, īstie brāļi un māsas.

Ieinteresētajām personām nav liegts pilnvarot lietas vešanai arī personu, kam ar pilnvardevēju ir kopīga prāva vai kas uz pilnvaras pamata faktiski pārvalda pilnvardevēja mantu.

 

3.

 

 

4.

/Deputāts V.Buzajevs/

Izslēgt 5. panta otro un trešo daļu.

/Deputāts V.Agešins/

Izteikt 5. panta otro daļu šādā redakcijā:

“ Aizstāvju un pārstāvju piedalīšanos kriminālprocesā, pārstāvju piedalīšanos civilprocesā un administratīvajā procesā reglamentē attiecīgie procesuālie likumi.”

Neatbalstīt

 

 

Neatbalstīt

 
   

5.

/Deputāts V.Buzajevs/

Papildināt likumu ar jaunu 6. pantu šādā redakcijā (mainot sekojošo pantu numerāciju):

“6. Ieinteresētās puses var pilnvarot lietas vešanai arī citas personas.”

Neatbalstīt

 

12. Valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, prokuroriem un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm jāsekmē advokātu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana, jānodrošina Latvijas Zvērinātu advokātu padome un advokāti ar telpām, kur praktizēt, iepazīties ar dokumentiem un tikties ar klientiem, jānodrošina finansu resursi, kas nepieciešami, lai vestu krimināllietas, kā arī mazturības tiesības baudošo personu lietas tiesu priekšsēdētāju, pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu vadītāju vai Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumā.

2. Aizstāt 12. pantā vārdu “finansu” ar vārdu “ finanšu” un vārdus “kā arī mazturības tiesības baudošo personu lietas” ar vārdiem

“kā arī to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām)”.

6.

 

7.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Izslēgt 12. pantu.

/Deputāts V.Buzajevs/

Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

“ 12. 1) Valsts un pašvaldību institūcijām, tiesām, prokuroriem un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēm jāsekmē advokātu profesionālās kvalifikācijas paaugstināšana.

2)Valsts institūcijām jānodrošina Latvijas Zvērinātu advokātu padome un advokāti ar to darbam nepieciešamajām telpām.

3) Valsts institūcijām jānodrošina finansu resursi, kas nepieciešami advokātu pakalpojumu apmaksai krimināllietās, kurās advokātu padome nozīmē advokātu pēc tiesas priekšsēdētāju vai pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu vadītāju uzdevuma.

4) Valsts institūcijām jānodrošina finansu resursi, kas nepieciešami advokātu pakalpojumu apmaksai civillietās, kur advokātu nozīmē advokātu padome trūcīgu (maznodrošinātu) personu tiesību aizsardzībai, ja lietas ir saistītas ar sūdzībām par valsts vai pašvaldību amatpersonu prettiesisku rīcību, ar izlikšanu no dzīvojamās platības, sūdzībām pret medicīnas iestādēm, par nekvalitatīvu medicīnisko pakalpojumu sniegšanu, darba strīdiem un lietās, kas saistītas ar uzturēšanās statusu Latvijā.”

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

2. Aizstāt 12. pantā vārdu “finansu” ar vārdu “ finanšu” un vārdus “kā arī mazturības tiesības baudošo personu lietas” ar vārdiem

“kā arī to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām)”.

13. Valsts institūcijām ir pienākums Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju līdzīgi citām justīcijas iestādēm:

1) apgādāt ar likumiem, normatīvajiem aktiem un citu tiesisko informāciju;

2) apgādāt ar likumu un citu normatīvo aktu projektiem atzinuma sniegšanai;

3) uzklausīt jautājumos par likumdošanas aktu un to projektu pilnveidošanu, ievērojot to, ka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir organizācija, kas legāli izsaka zvērinātu advokātu viedokli.

3. Izslēgt 13. panta 3. punktā vārdus “ievērojot to, ka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir organizācija, kas legāli izsaka zvērinātu advokātu viedokli”.

8.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Izteikt 13. pantu šādā redakcijā:

“Valsts institūcijām ir pienākums Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģiju uzklausīt jautājumos par normatīvo aktu un to projektu pilnveidošanu.”

Neatbalstīt

3. Izslēgt 13. panta 3. punktā vārdus “ievērojot to, ka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir organizācija, kas legāli izsaka zvērinātu advokātu viedokli”.

 

14. Par zvērinātiem advokātiem var uzņemt personas, kas:

1) ir Latvijas Republikas pilsoņi;

2) sasniegušas divdesmit piecu gadu vecumu;

3) ieguvušas augstāko juridisko izglītību Latvijas Universitātē vai kādā citā augstskolā, kura pēc Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes atzinuma pielīdzināma Latvijas Universitātei;

4) prot valsts valodu;

5) vismaz piecus gadus Latvijā bijušas:

a) par tiesnešiem, izmeklētājiem, prokuroriem vai citos tiesu sistēmas amatos, kuros tās ieguvušas praktiskās iemaņas juridisko zināšanu izmantošanā; vai

b) Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē par mācībspēkiem kādā no tiesību zinātņu priekšmetiem; vai

c) valsts un pašvaldību institūcijās, kā arī citās organizācijās un iestādēs, uzņēmējsabiedrībās (uzņēmumos) par juriskonsultiem, ja tās ieguvušas praktiskās iemaņas juridisko zināšanu izmantošanā un vedušas pietiekamu skaitu lietu tiesās; vai

d) par zvērinātu advokātu palīgiem, ja tās vedušas pietiekamu skaitu lietu tiesās un izpildījušas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes uzdevumus;

6) pierādījušas savas zināšanas un spējas Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteiktajā eksāmenā.

(Latvijas Republikas Advokatūras likuma 14.panta 3.punktā ietvertā norma “… Latvijas Universitātē vai kādā citā augstskolā, kura pēc Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes atzinuma pielīdzināma Latvijas Universitātei” atzīta par neatbilstošu Latvijas Republikas Satversmes 91. un 106.pantam un par spēkā neesošu no 05.06.2002. ar Satversmes tiesas 04.06.2002. spriedumu)

4. Izteikt 14. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) atbilst šādiem izglītības kritērijiem:

a) universitātes tipa augstskolā ieguvušas otrā līmeņa augstāko profesionālo izglītību tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju,

b) ieguvušas maģistra grādu tiesību zinātnē;”.

9.

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

13.

/Deputāts V.Buzajevs/

Izslēgt 14. panta 1. punktu.

/Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis/

Izteikt 14. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) atbilst šādām izglītības prasībām:

a) ieguvušas otrā līmeņa augstākās profesionālās izglītības diplomu par Latvijā akreditētas tiesību zinātņu programmas apguvi un jurista kvalifikāciju;

b) ieguvušas maģistra vai doktora grādu tiesību zinātnēs Latvijā akreditētā programmā;

c) ja šā punkta a) un b) apakšpunktā noteiktajam līdzvērtīga izglītība iegūta ārvalstīs, kandidātam pirms profesionālās pieredzes prasību izpildes uzsākšanas jākārto eksāmens Latvijas Zvērinātu advokātu padomē.”

/Deputāts V.Buzajevs/

Aizstāt 14. panta 5. punktā vārdu “piecus” ar vārdu “četrus”.

 

/Deputāts V.Buzajevs/

Izteikt 14. panta 5. punkta b) apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) universitātes tipa augstskolā par mācībspēkiem kādā no tiesību zinātņu priekšmetiem;”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt likumprojekta 4. pantu.

Neatbalstīt

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

15. Par zvērinātiem advokātiem nevar uzņemt personas:

1) kuras neatbilst šā likuma 14.panta prasībām;

2) kuras tiesa atzinusi par maksātnespējīgiem parādniekiem;

3) kuras ir notiesātie, tiesājamie, apsūdzētie vai aizdomās turētie krimināllietā par tīšu noziegumu;

4) kuras notiesātas par tīša nozieguma izdarīšanu, kaut arī atbrīvotas no soda izciešanas noilguma, apžēlošanas vai amnestijas dēļ;

5) pret kurām krimināllieta par tīša nozieguma izdarīšanu izbeigta sakarā ar noilgumu, izlīgumu, apžēlošanu vai amnestiju vai kurām sodāmība par šiem noziegumiem dzēsta vai noņemta;

6) kuras atbrīvotas no amata ar tiesas spriedumu krimināllietā;

7) kuras izslēgtas no zvērinātu advokātu vai viņu palīgu skaita;

8) kuru lūgumu par uzņemšanu zvērinātu advokātu vai viņu palīgu skaitā trīs reizes noraidījusi Latvijas Zvērinātu advokātu padome neformālu iemeslu dēļ;

9) kurām ir tāda nodarbošanās, ko Latvijas Zvērinātu advokātu padome ētisku apsvērumu dēļ atzīst par nesavienojamu ar zvērināta advokāta stāvokli sabiedrībā;

10) kuras ir valsts un pašvaldību institūciju, kā arī valsts uzņēmuma dienestā, izņemot mācībspēkus izglītības iestādēs un personas, kas veic juriskonsulta pienākumus saskaņā ar līgumu.

Piezīme. Izņēmuma gadījumos Latvijas Zvērinātu advokātu padome var atļaut zvērinātiem advokātiem uzņemties arī citus pienākumus šā panta 10.punktā minētajā dienestā.

 

14.

 

 

15.

/Likumprojekts ar reģ.nr.402, kas iekļauts kā priekšlikums/

Izslēgt 15. panta 8. punktu.

/Deputāts V.Agešins/

Izslēgt 15. panta 8. punktu.

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

4. Izslēgt 15. panta 8. punktu.

18. Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģija ir neatkarīga Latvijas zvērinātu advokātu profesionāla korporācija, kas apvieno visus Latvijā praktizējošos zvērinātus advokātus. Tikai Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijai ir šajā likumā noteiktās tiesības un pienākumi.

 

16.

/Deputāts V.Agešins/

Izslēgt 18. pantā vārdus “Tikai Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijai ir šajā likumā noteiktās tiesības un pienākumi”.

Neatbalstīt

 

 

34. Latvijas Zvērinātu advokātu padome:

1) lemj par uzņemšanu un ieskaitīšanu zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaitā un par izslēgšanu, atstādināšanu vai atskaitīšanu no zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu skaita;

2) ved zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu sarakstus;

3) pārzina Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas organizācijas lietas;

4) uzrauga zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu darbību, izskata par viņiem iesniegtās sūdzības un ziņojumus, kā arī uzliek disciplinārsodus;

5) pārzina zvērinātu advokātu palīgu sagatavošanu;

6) nosaka zvērinātu advokātu skaitu, kāds vajadzīgs, lai tiesu un pirmstiesas izmeklēšanas iestāžu atrašanās vietās būtu pieejama pietiekama juridiskā palīdzība;

7) apstiprina tiesas rajonā praktizējošo zvērinātu advokātu vecāko;

8) izdod zvērinātu advokātu palīgiem apliecības, uz kuru pamata viņiem ir tiesība vest lietas apliecībās norādītajās tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs;

9) uzdod zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem tiesās un pirmstiesas izmeklēšanas iestādēs pēc nozīmējuma vest krimināllietas un mazturības tiesības baudošo personu lietas, kā arī par atlīdzību vest tādu personu lietas, kas dibinātu iemeslu dēļ nevar atrast advokātu savas lietas vešanai;

10) izveido konsultācijas juridiskās palīdzības sniegšanai mazturīgām personām;

11) gādā par to zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu lietu nokārtošanu, kuri miruši, bez vēsts pazuduši, saslimuši vai citu iemeslu dēļ paši nevar kārtot savas un klientu lietas;

12) nosaka atlīdzības lielumu advokātam pēc takses, ja viņam ar klientu šajā ziņā ir domstarpības un ja starp viņiem nav rakstveida vienošanās;

13) nosaka zvērinātiem advokātiem un zvērinātu advokātu palīgiem Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas uzturēšanai izdarāmo maksājumu kārtību un apmērus.

5. Aizstāt 34. panta 9. punktā vārdus “un mazturības tiesības baudošo personu lietas” ar vārdiem “un to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām)”.

17.

/Deputāts V.Agešins/

Papildināt 34. panta 6. punktu pēc vārda “nosaka” ar vārdu “minimālo”.

Neatbalstīt

5. Aizstāt 34. panta 9. punktā vārdus “un mazturības tiesības baudošo personu lietas” ar vārdiem “un to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām)”.

37. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumus ieinteresētās personas mēneša laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var pārsūdzēt likumā noteiktajos gadījumos.

 

18.

 

 

 

19.

/Deputāts V.Agešins/

Aizstāt 37. pantā vārdu “pieņemšanas” ar vārdiem “ spēkā stāšanās”.

/Likumprojekts ar reģ.nr.402, kas iekļauts kā priekšlikums/

Aizstāt 37. pantā vārdu “pieņemšanas” ar vārdiem “ spēkā stāšanās”.

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

6. Aizstāt 37. pantā vārdu “pieņemšanas” ar vārdiem “ spēkā stāšanās”.

43. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu, ar kuru iesniegums par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā noraidīts formālu iemeslu dēļ, var pārsūdzēt tiesā šajā likumā noteiktajā kārtībā.

Ja iesniegums noraidīts neformālu iemeslu dēļ, padomes lēmums nav pārsūdzams.

 

20.

 

 

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

22.

 

 

 

23.

 

24.

/Deputāts R.Jurķis/

Izteikt 43. pantu šādā redakcijā:

“43. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu, ar kuru iesniegums par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā noraidīts, var pārsūdzēt tiesā šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

/Deputāts V.Agešins/

Izslēgt 43. panta pirmajā daļā vārdus “formālu iemeslu dēļ”.

/Likumprojekts ar reģ.nr.402, kas iekļauts kā priekšlikums/

Izslēgt 43. panta pirmajā daļā vārdus “formālu iemeslu dēļ”.

/Deputāts V.Agešins/

Izslēgt 43. panta otro daļu.

/Likumprojekts ar reģ.nr.402, kas iekļauts kā priekšlikums/

Izslēgt 43. panta otro daļu.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

Atbalstīt

7. Izteikt 43. pantu šādā redakcijā:

“43. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu, ar kuru iesniegums par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā noraidīts, var pārsūdzēt tiesā šajā likumā noteiktajā kārtībā.”

44. Persona, kuras iesniegumu par uzņemšanu zvērinātu advokātu skaitā Latvijas Zvērinātu advokātu padome noraidījusi neformālu iemeslu dēļ, var atkārtoti iesniegt savu iesniegumu, taču ne agrāk kā pēc pusgada.

 

25.

/Likumprojekts ar reģ.nr.402, kas iekļauts kā priekšlikums/

Izslēgt 44. pantu.

 

Atbalstīt

8. Izslēgt 44. pantu.

58. Tieslietu ministrs un finansu ministrs pēc Latvijas Zvērinātu advokātu padomes priekšlikuma apstiprina zvērinātu advokātu atlīdzības taksi, kas izsludināma vispārējai zināšanai. Saskaņā ar šo taksi tiesa piespriež uzveikušajai pusei par labu no pretējās puses atlīdzību par lietas vešanu.

6. Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

"58. Zvērinātu advokātu atlīdzības taksi un citus atlīdzināmos izdevumus, kas radušies zvērinātam advokātam, sniedzot juridisko palīdzību, pēc Tieslietu ministrijas priekšlikuma nosaka Ministru kabinets, izvērtējot Latvijas Zvērinātu advokātu padomes izteikto viedokli. Tiesa saskaņā ar apstiprināto taksi piedzen atlīdzības summu par zvērināta advokāta darbu."

26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Izteikt 58.pantu šādā redakcijā:

"58. Zvērinātu advokātu atlīdzības taksi un citus atlīdzināmos izdevumus, kas radušies zvērinātam advokātam, sniedzot juridisko palīdzību, nosaka Ministru kabinets. Tiesa atlīdzības summu par zvērināta advokāta darbu piespriež saskaņā ar atlīdzības taksi.”

/Juridiskā komisija/

Izslēgt likumprojekta 6. pantu.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

61. Ja tiesas priekšsēdētājs, pirmstiesas izmeklēšanas iestādes vadītājs vai Latvijas Zvērinātu advokātu padome uzdevusi zvērinātam advokātam vest pēc nozīmējuma krimināllietu vai mazturības tiesības baudoša klienta lietu, šim advokātam likumā noteiktajā kārtībā par lietas vešanu piespriežama šā likuma 58. pantā paredzētā atlīdzība no valsts budžeta līdzekļiem.

Šīs atlīdzības summas likumā noteiktajā kārtībā un gadījumos piedzenamas valsts labā.

7. Aizstāt 61. pantā vārdus “vai mazturības tiesības baudoša klienta lietu” ar vārdiem “vai to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām)”.

     

9. Aizstāt 61. pantā vārdus “vai mazturības tiesības baudoša klienta lietu” ar vārdiem “vai to personu lietas, kuras likumā noteiktajā kārtībā atzītas par trūcīgām (maznodrošinātām)”.

83. Par zvērināta advokāta palīgu var būt divdesmit vienu gadu vecumu sasniedzis Latvijas pilsonis, kas:

1) atbilst šā likuma 14.panta 3.un 4.punktā paredzētajiem noteikumiem;

2) norādījis, kurš no zvērinātiem advokātiem piekritis būt par viņa patronu - uzņēmies vadīt, nodarbināt un uzraudzīt palīgu.

Patrona pienākums nav faktiski nodarbināt palīgu, kam izdota šā likuma 98. pantā paredzētā apliecība.

 

28.

/Deputāts V.Buzajevs/

Izteikt 83. panta pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Par zvērināta advokāta palīgu var būt divdesmit viena gada vecumu sasniegusi personas, kas:”.

Neatbalstīt

 

89. Zvērinātu advokātu palīgu skaitā uzņem saskaņā ar šā likuma 39.- 44. panta noteikumiem bez eksāmeniem.

 

29.

/Likumprojekts ar reģ.nr.402, kas iekļauts kā priekšlikums/

Aizstāt 89. pantā skaitļus “39. – 44.” ar skaitļiem “39. – 43.”.

Atbalstīt

10. Aizstāt 89. pantā skaitļus

“39. – 44.” ar skaitļiem “39. – 43.”.

92. Zvērinātu advokātu palīgiem jādzīvo tajā apvidū, kur dzīvo viņu patroni, un jādarbojas viņu vadībā un uzraudzībā.

8. Izteikt 92. pantu šādā redakcijā:

“92. Zvērinātu advokātu palīgiem jādarbojas zvērinātu advokātu vadībā un uzraudzībā.

     

11. Izteikt 92. pantu šādā redakcijā:

“92. Zvērinātu advokātu palīgiem jādarbojas zvērinātu advokātu vadībā un uzraudzībā.

109. Zvērināti advokāti praksi uzsāk tikai pēc viņu iekļaušanas zvērinātu advokātu sarakstā. Par to Zvērinātu advokātu padome paziņo attiecīgajai Valsts finansu inspekcijas nodaļai. Par savas prakses vietas adresi un tās maiņu zvērinātam advokātam jāziņo attiecīgajai Valsts finansu inspekcijas nodaļai.

9. Aizstāt 109. pantā vārdus “Valsts finansu inspekcijas” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta”.

     

12. Aizstāt 109. pantā vārdus “Valsts finansu inspekcijas” ar vārdiem “Valsts ieņēmumu dienesta”.

113. Piedāvāt advokāta palīdzību un juridisko palīdzību lietu vešanai tiesās, kā arī reklamēt šādu palīdzību ir tiesīgi vienīgi Latvijas zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi.

Latvijas zvērinātu advokātu un zvērinātu advokātu palīgu reklāmas noteikumus nosaka Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas statūti.

 

30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.

 

 

 

 

32.

 

 

33.

/Deputāts V.Agešins/

Izteikt 113. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“Piedāvāt zvērināta advokāta palīdzību un reklamēt šādu palīdzību ir tiesīgi vienīgi tie zvērināti advokāti un zvērinātu advokātu palīgi, kas apvienojušies zvērinātu advokātu profesionālās korporācijās.”

/Likumprojekts ar reģ.nr.402, kas iekļauts kā priekšlikums/

Izslēgt 113. pantā vārdus “un juridisko palīdzību lietu vešanai tiesās”.

/Deputāts V.Buzajevs/

Izslēgt 113. pantā vārdus “un juridisko palīdzību”.

/Deputāts V.Agešins/

Izslēgt 113. panta otro daļu.

Atbalstīt

daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Neatbalstīt

13. Izslēgt 113. pantā vārdus “un juridisko palīdzību”.

 

119. Zvērināti advokāti kārto savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Ieņēmumus no zvērināta advokāta prakses veido klientu maksājumi par sniegto juridisko palīdzību. Zvērinātu advokātu ienākumi tiek aplikti ar ienākuma nodokli. Apliekamais ienākums ir starpība starp advokāta ieņēmumiem un pierādītiem izdevumiem, kas saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu vai noteikti šajā likumā.

10. Izteikt 119.pantu šādā redakcijā:

"119. Zvērināti advokāti kārto savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Ieņēmumus no zvērināta advokāta prakses veido klientu maksājumi par sniegto juridisko palīdzību. Zvērinātu advokātu izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu vai noteikti šajā likumā."

     

14. Izteikt 119.pantu šādā redakcijā:

"119. Zvērināti advokāti kārto savu ieņēmumu un izdevumu uzskaiti. Ieņēmumus no zvērināta advokāta prakses veido klientu maksājumi par sniegto juridisko palīdzību. Zvērinātu advokātu izdevumi ir izdevumi, kas saistīti ar juridiskās palīdzības sniegšanu vai noteikti šajā likumā."

120. Zvērināti advokāti likumā noteiktajā kārtībā maksā sociālo nodokli. Zvērinātiem advokātiem likumā noteiktajā kārtībā ir tiesības uz valsts sociālās apdrošināšanas pabalstiem un pensiju.

11. Izslēgt 120.pantu.

     

15. Izslēgt 120.pantu.

 

 

12. Papildināt likumu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"Septītā daļa

Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu darbība

Vienpadsmitā sadaļa

Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu reģistrācijas kārtība un profesionālā darbība ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu

34.

/Juridiskais birojs/

Papildināt septītās daļas nosaukumu ar vārdu “Latvijā”.

Atbalstīt

16. Papildināt likumu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"Septītā daļa

Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu darbība Latvijā

Vienpadsmitā sadaļa

Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu reģistrācijas kārtība un profesionālā darbība ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu

 

121. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei apliecību (sertifikātu), kas apliecina viņa reģistrāciju savas mītnes valsts (Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā advokāts ieguvis tiesības izmantot advokāta profesionālo nosaukumu, pirms tika uzsākta darbība Latvijā) kompetentajā institūcijā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome reģistrē Eiropas Savienības dalībvalsts advokātu atsevišķā reģistrā. Apliecība (sertifikāts) reģistrācijai Latvijā ir derīga trīs mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

     

121. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts iesniedz Latvijas Zvērinātu advokātu padomei apliecību (sertifikātu), kas apliecina viņa reģistrāciju savas mītnes valsts (Eiropas Savienības dalībvalsts, kurā advokāts ieguvis tiesības izmantot advokāta profesionālo nosaukumu, pirms tika uzsākta darbība Latvijā) kompetentajā institūcijā, Latvijas Zvērinātu advokātu padome reģistrē Eiropas Savienības dalībvalsts advokātu atsevišķā reģistrā. Apliecība (sertifikāts), kas apliecina reģistrāciju Latvijā, ir derīga trīs mēnešus no tās izsniegšanas dienas.

 

 

122. Latvijas Zvērinātu advokātu padome informē advokāta mītnes valsts kompetento institūciju par advokāta reģistrāciju un reģistrētā advokāta vārdu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

35.

/Juridiskais birojs/

Papildināt 122.pantu pēc vārda “vārdu” ar vārdiem “un uzvārdu”.

Atbalstīt

122. Latvijas Zvērinātu advokātu padome informē advokāta mītnes valsts kompetento institūciju par advokāta reģistrāciju un reģistrētā advokāta vārdu un uzvārdu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

123. Reģistrējoties saskaņā ar šā likuma 121.panta noteikumiem, Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts saņem apliecību ar norādi par tiesībām veikt profesionālo darbību ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu. Profesijas nosaukumu izsaka mītnes valsts oficiālajā valodā tā, lai novērstu ša nosaukuma sajaukšanu ar Latvijas zvērinātu advokātu profesionālo nosaukumu.

Apliecībā norāda profesionālo organizāciju, kuras loceklis savā mītnes valstī ir Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts, vai tiesu iestādi, kurā viņš ir tiesīgs praktizēt saskaņā ar savas mītnes valsts likumiem.

     

123. Reģistrējoties saskaņā ar šā likuma 121.panta noteikumiem, Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts saņem apliecību ar norādi par tiesībām veikt profesionālo darbību ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu. Profesijas nosaukumu izsaka mītnes valsts oficiālajā valodā tā, lai novērstu ša nosaukuma sajaukšanu ar Latvijas zvērinātu advokātu profesionālo nosaukumu.

Apliecībā norāda profesionālo organizāciju, kuras loceklis savā mītnes valstī ir Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts, vai tiesu iestādi, kurā viņš ir tiesīgs praktizēt saskaņā ar savas mītnes valsts likumiem.

 

 

124. Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts, kas praktizē ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, tiesas procesos ir tiesīgs piedalīties tikai kopā ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas advokātu.

     

124. Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts, kas praktizē ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, tiesas procesos ir tiesīgs piedalīties tikai kopā ar Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas advokātu.

 

125. Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti, kuri praktizē Latvijā ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, var veidot apvienotu praksi ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Latvijas zvērināti advokāti.

     

125. Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti, kuri Latvijā praktizē ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, var veidot apvienotu praksi ar tādiem pašiem nosacījumiem kā Latvijas zvērināti advokāti.

 

126. Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti var veidot savu mītnes valstu advokātu apvienību filiāles Latvijā, kā arī izmantot mītnes valstu advokātu apvienību nosaukumus, ja mītnes valsts advokātu apvienībā apvienojušies pilntiesīgi Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti.

     

126. Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti var veidot savu mītnes valstu advokātu apvienību filiāles Latvijā, kā arī izmantot mītnes valstu advokātu apvienību nosaukumus, ja mītnes valsts advokātu apvienībā apvienojušies pilntiesīgi Eiropas Savienības dalībvalstu advokāti.

 

 

127. Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ir tiesības ierosināt disciplinārlietu pret Eiropas Savienības dalībvalsts advokātu par likumu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas zvērinātu advokātu profesionālās ētikas normu pārkāpšanu.

Pirms disciplinārlietas ierosināšanas Latvijas Zvērinātu advokātu padome informē advokāta mītnes valsts kompetento institūciju par visiem attiecīgajiem faktiem un disciplinārlietas izskatīšanas laikā sadarbojas ar advokāta mītnes valsts kompetento institūciju. Lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu pieņem advokāta mītnes valsts kompetentā institūcija saskaņā ar savas valsts materiālajām un procesuālajām tiesību normām.

     

127. Latvijas Zvērinātu advokātu padomei ir tiesības ierosināt disciplinārlietu pret Eiropas Savienības dalībvalsts advokātu par likumu un citu normatīvo aktu, kā arī Latvijas zvērinātu advokātu profesionālās ētikas normu pārkāpšanu.

Pirms disciplinārlietas ierosināšanas Latvijas Zvērinātu advokātu padome informē advokāta mītnes valsts kompetento institūciju par visiem attiecīgajiem faktiem un disciplinārlietas izskatīšanas laikā sadarbojas ar advokāta mītnes valsts kompetento institūciju. Lēmumu par disciplinārsoda piemērošanu pieņem advokāta mītnes valsts kompetentā institūcija saskaņā ar savas valsts materiālajām un procesuālajām tiesību normām.

 

128. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts advokāta mītnes valsts kompetentā institūcija aizliedz advokātam praktizēt savas valsts teritorijā, Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts Latvijā nevar praktizēt ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu.

     

128. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts advokāta mītnes valsts kompetentā institūcija aizliedz advokātam praktizēt savas valsts teritorijā, Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts Latvijā nevar praktizēt ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu.

 

129. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu atteikt vai anulēt Eiropas Savienības dalībvalsts advokāta reģistrāciju var pārsūdzēt tiesā.

     

129. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu atteikt vai anulēt Eiropas Savienības dalībvalsts advokāta reģistrāciju var pārsūdzēt tiesā.

 

Divpadsmitā sadaļa

Eiropas Savienības dalībvalsts advokāta profesionālās kvalifikācijas atzīšana par atbilstošu pastāvīgai darbībai

     

Divpadsmitā sadaļa

Eiropas Savienības dalībvalsts advokāta profesionālās kvalifikācijas atzīšana par atbilstošu pastāvīgai darbībai

 

130. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts apliecina valsts valodas prasmi un zināšanas Latvijas tiesībās un Latvijas Zvērinātu advokātu padome atzīst Eiropas Savienības dalībvalsts advokāta profesionālo kvalifikāciju par atbilstošu pastāvīgai darbībai, viņam ir tādas pašas tiesības uz profesionālo darbību un pienākumi kā Latvijas zvērinātam advokātam.

     

130. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts apliecina valsts valodas prasmi un zināšanas Latvijas tiesībās un Latvijas Zvērinātu advokātu padome atzīst Eiropas Savienības dalībvalsts advokāta profesionālo kvalifikāciju par atbilstošu pastāvīgai darbībai, viņam ir tādas pašas tiesības uz profesionālo darbību un pienākumi kā Latvijas zvērinātam advokātam.

 

 

131. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts Latvijā vismaz trīs gadus nepārtraukti ir veicis profesionālo darbību ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu un ja viņš Latvijas Zvērinātu advokātu padomei apliecina nepieciešamās zināšanas un iegūto praksi Latvijas tiesību jomā, viņam izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.

     

131. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts Latvijā vismaz trīs gadus nepārtraukti ir veicis profesionālo darbību ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu un ja viņš Latvijas Zvērinātu advokātu padomei apliecina nepieciešamās zināšanas un iegūto praksi Latvijas tiesību jomā, viņam izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.

 

132. Lai apliecinātu nepieciešamās zināšanas un prasmi, pretendents Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniedz iesniegumu un attiecīgos dokumentus par to lietu skaitu un saturu, ar kurām viņš ir nodarbojies. Latvijas Zvērinātu advokātu padome pārbauda cik efektīva un regulāra bijusi attiecīgā advokāta darbība, papildus pieprasot advokāta paskaidrojumus mutvārdos vai rakstveidā.

     

132. Lai apliecinātu nepieciešamās zināšanas un prasmi, pretendents Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniedz iesniegumu un attiecīgos dokumentus par to lietu skaitu un saturu, ar kurām viņš ir nodarbojies. Latvijas Zvērinātu advokātu padome pārbauda, cik efektīva un regulāra bijusi attiecīgā advokāta darbība, papildus pieprasot advokāta paskaidrojumus mutvārdos vai rakstveidā.

 

 

133. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts vismaz trīs gadus Latvijā nav darbojies ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, viņš Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniedz iesniegumu un mītnes valstī atzītus profesionālās kvalifikācijas un tiesību pierādījumus. Latvijas Zvērinātu advokātu padome atbilstoši likumam "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" organizē profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmenu. Pēc šā eksāmena sekmīgas nokārtošanas advokātam izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.

     

133. Ja Eiropas Savienības dalībvalsts advokāts vismaz trīs gadus Latvijā nav darbojies ar savas mītnes valsts profesijas nosaukumu, viņš Latvijas Zvērinātu advokātu padomei iesniedz iesniegumu un mītnes valstī atzītus profesionālās kvalifikācijas un tiesību pierādījumus. Latvijas Zvērinātu advokātu padome atbilstoši likumam "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" organizē profesionālās kvalifikācijas atbilstības eksāmenu. Pēc šā eksāmena sekmīgas nokārtošanas advokātam izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.

 

 

134. Latvijas Zvērinātu advokātu padome ar motivētu lēmumu var advokātam atteikt profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, ja advokāta profesionālā kvalifikācija neatbilst Latvijas zvērināta advokāta profesionālās kvalifikācijas nosacījumiem vai advokāta profesionālajā darbībā ir bijuši disciplinārie un cita veida pārkāpumi. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu atteikt profesionālās kvalifikācijas atzīšanu var pārsūdzēt tiesā."

     

134. Latvijas Zvērinātu advokātu padome ar motivētu lēmumu var advokātam atteikt profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, ja advokāta profesionālā kvalifikācija neatbilst Latvijas zvērināta advokāta profesionālās kvalifikācijas nosacījumiem vai advokāta profesionālajā darbībā ir bijuši disciplinārie un cita veida pārkāpumi. Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu atteikt profesionālās kvalifikācijas atzīšanu var pārsūdzēt tiesā."

 

 

13. Papildināt likumu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

Pārejas noteikumi

1. Likuma 14. panta 3. punkta “b” apakšpunkts stājas spēkā 2012. gada 1. janvārī un piemērojams personām, kuras ieceltas amatā pēc 2012. gada 1. janvāra.

2. Par universitātes tipa augstskolu šā likuma izpratnē uzskatāma arī Latvijas Policijas akadēmija.

36.

 

 

 

37.

 

 

 

 

 

 

 

38.

/Izglītības un zinātnes ministrs K.Šadurskis/

Izslēgt pārejas noteikumu 2. punktu.

/Deputāts V.Agešins/

Papildināt pārejas noteikumus ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3. Noteikumus par likuma 4. pantā norādīto juristu prakses eksāmenu, lai varētu būt un praktizēt par advokātu, izstrādā Ministru cabinets.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt pārejas noteikumus šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Grozījumi likuma 4. pantā par Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu praktizēšanu Latvijā un likuma septītā daļa stājas spēkā 2004. gada 1. maijā.”

Atbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

17. Papildināt likumu ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Grozījumi likuma 4. pantā par Eiropas Savienības dalībvalstu advokātu praktizēšanu Latvijā un likuma septītā daļa stājas spēkā 2004. gada 1. maijā.”

 

 

14. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 77/249/EEC un 98/5/EC."

     

18. Papildināt likumu ar informatīvu atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 77/249/EEC un 98/5/EC."