Teksts LP0037_0

Līgums latviešu valodā

Līgums angļu valodā

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgumu

par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību

1.pants. 2001.gada 5.oktobrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Kuveitas Valsts valdības līgums par ieguldījumu veicināšanu un savstarpēju aizsardzību (turpmāk – līgums) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināms līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 14.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

LATVIJAS REPUBLIKAS VALDĪBAS

UN KUVEITAS VALSTS VALDĪBAS

LĪGUMS

PAR IEGULDĪJUMU VEICINĀŠANU

UN SAVSTARPĒJU AIZSARDZĪBU

 

 

Latvijas Republikas Valdība un Kuveitas Valsts Valdība (turpmāk tekstā - “Līgumslēdzējas Puses”),

 

vēloties radīt labvēlīgus nosacījumus savstarpējās ekonomiskās sadarbības attīstībai, it īpaši, kas attiecas uz vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumiem otras Līgumslēdzējas puses teritorijā;

 

apzinoties, ka ieguldījumu veicināšana un savstarpēja aizsardzība stimulē darījumu iniciatīvu šajā jomā un veicina abu Līgumslēdzēju Pušu labklājību,

 

ir vienojušās par sekojošo:

 

 

1. PANTS

DEFINĪCIJAS

Šajā Līgumā:

1. Termins “ieguldījums” attiecas uz jebkādas formas īpašumiem vai tiesībām, kas, atrodoties vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā, ir tiešā vai netiešā otras Līgumslēdzējas Puses investora kontrolē vai īpašumā. Tas aptver īpašumus vai tiesības, kas sastāv no vai kas ir:

(a) uzņēmējsabiedrība, tās pajas akcijas vai cita veida kapitāla daļas, obligācijas, parādzīmes vai cita veida kompānijas parāda procenti kā arī citas parādzīmes, aizdevumi vai vērtspapīri, ko emitējis kāds Līgumslēdzēju Pušu ieguldītājs;

(b) pretenzijas uz naudu vai jebkuru cita veida īpašumu vai darbības rezultātu, kam saskaņā ar līgumu ir ekonomiska vērtība;

(c) intelektuālā īpašuma tiesības, tajā skaitā, bet ne tikai autortiesības, preču zīmes, patenti, rūpnieciskās izstrādnes un paraugi, kā arī tehnoloģijas, nepatentētas īpašās praktiskās zināšanas (“know-how”), profesionālais noslēpums, preces nosaukums un uzņēmējsabiedrības reputācija;

(d) visa veida tiesības, kas piešķirtas saskaņā ar likumiem, līgumiem vai jebkādām licencēm un atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar likumu, tajā skaitā koncesijas uz dabas resursu izpēti, ieguvi un izmantošanu, kā arī tiesības veikt citas ekonomiskas vai komerciālas dabas darbības vai sniegt pakalpojumus;

(e) jebkādi citi taustāmi vai netaustāmi, kustamie vai nekustamie īpašumi, tajā skaitā zemes īpašumi, un jebkādas citas ar to saistītas īpašuma tiesības kā nomas, hipotēkas, ķīlas un tiesības apķīlāt parādnieka īpašumu.

Termins “ieguldījumi” attiecas arī uz “peļņu”, kas tiek saglabāta atkārtotas ieguldīšanas nolūkos kā arī uz “likvidācijas” peļņu atbilstoši turpmāk noteiktajām definīcijām.

Jebkuras izmaiņas īpašumu vai tiesību ieguldīšanas vai atkārtotas ieguldīšanas veidā neietekmē ieguldījumu raksturu.

2. Termins “ieguldītājs” nozīmē:

(a) fizisku personu, kas ir:

(1) Latvijas Republikas gadījumā Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis saskaņā ar tās likumiem;

(2) Kuveitas Valsts gadījumā Kuveitas Valsts pilsonis vai valsts jurisdikcijā esoša persona saskaņā ar tās likumiem;

(b) attiecīgās Līgumslēdzējas Puses valdību;

(c) jebkuru juridisku personu, kas dibināta vai reģistrēta saskaņā ar attiecīgās Līgumslēdzējas Puses likumiem un noteikumiem, tāda kā institūcijas, attīstības fondi, aģentūras, fondi un cita ar likumu noteikta iestāde un institūcija kā arī uzņēmējsabiedrība.

3. Termins “uzņēmējsabiedrība” attiecas uz jebkuru juridisku vienību, kas izveidota saskaņā ar Līgumslēdzējas Puses likumiem vai atrodas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāja īpašumā vai efektīvā kontrolē neatkarīgi no tā, vai tā izveidota finansiālos nolūkos, un neatkarīgi no tā, vai tā atrodas valdības vai privātpersonas kontrolē un ietver korporācijas, trestus, kompānijas, individuālus uzņēmumus, filiāles, kopuzņēmumi, asociācijas un citas līdzīgas organizācijas.

4. Termins “peļņa” attiecas uz summām, kas gūtas no ieguldījuma, neatkarīgi no maksājuma veida, un it īpaši, bet neaprobežojoties ar to, ietver peļņu, procentus, kapitāla vērtības pieaugumu, dividendes, autora honorārus kā arī vadības un tehniskās palīdzības izmaksas vai citus maksājumus neatkarīgi no to veida.

5. Termins “likvidācija” attiecas uz jebkādiem pasākumiem, kuru mērķis ir pilnīga vai daļēja ieguldījumu apturēšana.

6. Termins “teritorija” attiecas uz Latvijas Republikas vai Kuveitas Valsts teritoriju kā arī ūdens teritorijas, tādas kā īpašās ekonomiskās zonas un kontinentālais šelfs, kas atrodas pie attiecīgās valsts teritoriālās jūras ārējām robežām, pār kurām Līgumslēdzēja Puse īsteno savas suverēnās tiesības attiecībā uz dabas resursu izpēti, izmantošanu un pārstrādi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

7. Termins “brīvi konvertējamas valūtas” attiecas uz jebkurām valūtām, ko Starptautiskais Valūtas Fonds laiku pa laikam nosaka kā brīvi konvertējamas valūtas saskaņā ar Starptautiskā Valūtas Fonda Vienošanos un tās grozījumu.

6. Termins “nekavējoties” attiecas uz tādu laika periodu, kas parasti nepieciešams, lai nokārtotu formalitātes, kas saistītas ar maksājumu pārskaitīšanu. Minētais periods sākas dienā, kurā tiek iesniegts lūgums pārskaitīt attiecīgo summu, un nekādā gadījumā nedrīkst pārsniegt vienu mēnesi.

 

 

 

2. PANTS

ATĻAUJA VEIKT IEGULDĪJUMUS UN IEGULDĪJUMU VEICINĀŠANA

1. Katra Līgumslēdzēja Puse savā teritorijā atļauj otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem veikt ieguldījumus un veicina tos saskaņā ar attiecīgajiem likumiem un noteikumiem.

2. Katra Līgumslēdzēja Puse piešķir ieguldījumiem, kurus atļauts veikt tās teritorijā, visas nepieciešamās atļaujas, apstiprinājumus, licences un pilnvaras tādā mērā un uz tādiem noteikumiem, kas atbilst katras Līgumslēdzējas Puses likumos un noteikumos paredzētajām normām.

3. Lai veicinātu un atvieglotu ieguldījumu iespējas to teritorijās, Līgumslēdzējas Puses drīkst konsultēt viena otru tādā veidā kā to uzskata par vajadzīgu.

4. Katra Līgumslēdzēja Puse saskaņā ar tās likumiem un noteikumiem, kas attiecas uz fizisku personu ieceļošanu, uzturēšanos un darbu, paužot savu labo gribu, pārbaudīs un pievērsīs pienācīgu uzmanību galveno darbinieku, to skaitā augstākā vadības līmeņa un tehniskā personāla, kuru darbība tās teritorijā saistīta ar ieguldījumiem, lūgumiem ieceļot, uz laiku atrasties un strādāt tās teritorijā neatkarīgi no šo personu tautības vai pilsonības. Līdzīgas iespējas attiecībā uz ieceļošanu un pagaidu uzturēšanos attiecīgajā Līgumslēdzējas puses valstī piešķiramas šādu galveno darbinieku tiešajiem ģimenes locekļiem.

5. Līgumslēdzējas Puses ļauj otras Līgumslēdzējas Puses kompānijām transportēt ar ieguldījumiem saistītas preces vai personas, kad vien tas nepieciešams, tādā mērā kā to pieļauj attiecīgi likumi un noteikumi.

 

3. PANTS

IEGULDĪJUMU AIZSARDZĪBA

1. Abu Līgumslēdzēju Pušu ieguldītāju ieguldījumiem visu laiku tiek piemērots godīgs un taisnīgs režīms un pilnīga aizsardzība un drošība otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā atbilstoši starptautisko tiesību principiem un šī Līguma noteikumiem. Neviena no Līgumslēdzējām Pusēm nedrīkst nekādi kavēt ieguldījumu izmantošanu, vadību, norisi, darbību, izplatību vai pārdošanu vai kādu citu rīcību, veicot nevajadzīgi kavējošus vai diskriminējošus pasākumus.

2. Abas Līgumslēdzējas Puses tūlīt publicēs vai citādi darīs zināmus atklātībai likumus, noteikumus, rīcības kārtību, direktīvas, vadlīnijas un sabiedriska pielietojuma administratīvos un tiesas lēmumus, kā arī starptautiskus līgumus, kas attiecas uz vai var ietekmēt šī Līguma noteikumus vai ieguldījumus, ko vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā veikuši otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji.

3. Abas Līgumslēdzējas Puses nodrošinās efektīvus līdzekļus prasību iesniegšanai un tiesību ievērošanai attiecībā uz ieguldījumiem. Katra Līgumslēdzēja Puse nodrošinās otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem tiesības saistīties ar savā teritorijā esošajām tiesām, administratīvajiem tribunāliem un aģentūrām, kā arī visām citām iestādēm, kam piešķirtas spriešanas pilnvaras, tiesības pēc savas izvēles pilnvarot personas, kuras saskaņā ar attiecīgajiem likumiem un noteikumiem ir kvalificētas prasību izvirzīšanas un tiesību ievērošanas procedūrām attiecībā uz ieguldījumiem, ko tie veikuši pirmās Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

4. Neviena no Līgumslēdzējām Pusēm nav tiesīga ieviest obligātus pasākumus, kas noteiktu otras Līgumslēdzējas Puses investoru veikto ieguldījumu iegūšanu, izplatīšanos, izmantošanu, vadību, norisi vai darbību, paredzot vai ierobežojot materiālu, enerģijas, degvielas vai jebkāda veida ražošanas, transporta vai darbības līdzekļu iegādi vai ierobežojot produktu mārketingu tās teritorijā vai ārpus tās vai arī paredzot citus pasākumus, kam atstātu diskriminējošu iespaidu uz ieguldījumiem, ko veikuši otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji, par labu pašas vai kādas trešās valsts ieguldītāju izdarītiem ieguldījumiem.

Turklāt tās Līgumslēdzējas Puses teritorijā, kur ieguldījumi tiek izdarīti, tos nedrīkst pakļaut prasībām attiecībā uz to darbību, radot traucēkļus to dzīvotspējai vai nelabvēlīgi ietekmējot to izmantošanu, vadību, norisi, darbību, izplatību, pārdošanu vai kādu citu ar ieguldījumiem saistītu pasākumu.

5. Nevienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju veiktie ieguldījumi otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā nedrīkst tikt pakļauti sekvestrācijai, konfiskācijai vai kādām citām līdzīgām procedūrām, izņemot gadījumus, kad tas notiek saskaņā ar noteikto likuma kārtību un atbilstoši attiecīgām starptautisko tiesību normām un citiem atbilstošiem šī Līguma noteikumiem.

6. Abas Līgumslēdzējas Puses ievēros visas saistības un apņemšanos, ko tās var būt uzņēmušās attiecībā uz vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju izdarītajiem ieguldījumiem otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā.

 

 

4. PANTS

ATTIEKSME PRET IEGULDĪJUMIEM

1. Katra Līgumslēdzēja Puse otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem savā teritorijā piemēro tādu godīgu un taisnīgu režīmu attiecībā uz viņu ieguldījumu izmantošanu, pārvaldīšanu, norisi, darbību, izplatību un pārdošanu vai citu ar ieguldījumiem saistītu operāciju, kurš ir ne mazāk labvēlīgs kā vislabvēlīgākais no tiem, ko tā līdzīgā situācijā piemērotu saviem ieguldītājiem vai jebkuras trešās Valsts ieguldītājiem.

2. Šī panta noteikumi nav skaidrojami kā tādi, kas uzliek vienai Līgumslēdzējai Pusei par pienākumu garantēt otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem labumus, kuri izriet no jebkura režīma, priekšrocības vai privilēģijas, kuru piešķir pirmā Līgumslēdzēja Puse, īstenojot:

(a) jebkuru muitas ūniju, ekonomisko ūniju vai brīvās tirdzniecības zonu vai monetāru ūniju vai cita veida reģionālu ekonomisku kārtības formu, kā arī analoģiskus starptautiskus līgumus, par kuru dalībniecēm ir vai var kļūt viena vai otra Līgumslēdzēja Puse;

(b) jebkuru starptautisku, reģionālu vai divpusēju līgumu vai citu līdzīgu vienošanos vai jebkuru iekšējo likumu, kas pilnībā vai galvenokārt attiecas uz aplikšanu ar nodokļiem.

 

5. PANTS

ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA

1. Izņemot gadījumus, uz kuriem attiecas šī Līguma 6. pants, tad, ja vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumiem tiek nodarīti kaitējumi sakarā ar karu vai citu bruņotu konfliktu, valsts nacionālo ārkārtas stāvokli, apvērsumu, pilsoņu nemieriem, sacelšanos vai citiem līdzīgiem notikumiem otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, šī otra Līgumslēdzēja Puse tiem garantē tādu režīmu attiecībā uz restitūciju, zaudējumu atlīdzību, kompensāciju vai savādāku norēķināšanos, kas nebūs mazāk labvēlīgs kā režīms, kuru šī otra Līgumslēdzēja Puse garantētu saviem vai kādas trešās Valsts ieguldītājiem atkarībā no tā, kurš režīms šiem ieguldījumiem ir vislabvēlīgākais.

2. Nekādi neierobežojot šī panta 1. punktu, tiem vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem, kuri jebkurā no dotajā punktā minētajiem gadījumiem cieš zaudējumus otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā sakarā ar to, ka:

(a) tās bruņotie spēki vai valsts institūcijas ir pieprasījušas viņu īpašumu,

(b) tās bruņotie spēki vai valsts varas institūcijas ir īstenojušas tādu viņu ieguldījumu vai to daļu iznīcināšanu, kuras iemesls nav bijusi kauju gaita vai situācijas radīta nepieciešamība,

jebkurā no gadījumiem tiek garantēta tūlītēja, taisnīga un adekvāta restitūcija vai kompensācija. Sekojošie maksājumi tiek brīvi pārvedami brīvi konvertējamā valūtā.

 

6. PANTS

EKSPROPRIĀCIJA

1. (a) Neviena no Līgumslēdzējām Pusēm savā teritorijā nedrīkst nacionalizēt, ekspropriēt, atņemt īpašuma tiesības vai pakļaut otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju ieguldījumus tādiem tiešiem vai netiešiem pasākumiem, kuru rezultāts ir tāds pats kā nacionalizācija, ekspropriācija vai īpašuma tiesību atņemšana (turpmāk tekstā - “ekspropriācija”), izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts sabiedriskiem mērķiem, kas radušies saistībā ar šīs Līgumslēdzējas Puses iekšējām vajadzībām un atbilstošā likuma kārtībā. Ekspropriācija notiek atbilstošā likuma kārtībā ar noteikumu, ka šādi pasākumi tiek veikti, nediskriminējot nevienu no tajā iesaistītajām personām un atbilstoši likuma kārtībā, un tās gadījumā tiek garantēta tūlītējas, adekvātas un efektīvas kompensācijas izmaksa.

(b) Šādas kompensācijas apjoms atbilst faktiskajai ekspropriētā ieguldījuma vērtībai un tiek noteikts un aprēķināts saskaņā ar starptautiski atzītiem vērtēšanas principiem, par pamatu ņemot taisnīgu ekspropriēto ieguldījumu tirgus vērtību tieši pirms ekspropriācijas vai pirms brīža, kad tika atklāti paziņots par gaidāmo ekspropriāciju atkarībā no tā, kas noticis vispirms (turpmāk tekstā – “vērtēšanas brīdis”). Šādu kompensāciju aprēķina brīvi konvertējamā valūtā, ko izvēlas ieguldītājs, par pamatu ņemot šīs valūtas kursu vērtēšanas brīdī, iekļaujot tajā komerciālā kursa procentus, ko nosaka saskaņā ar esošo tirgus situāciju un kas nekādā gadījumā nav zemāki par prevalējošā LIBOR kursa procentiem vai to ekvivalentu periodā no ekspropriācijas līdz maksājuma brīdim.

(c) Gadījumos, kad augstākminēto taisnīgo tirgus vērtību nav iespējams tik viegli noteikt, kompensācijas apjomu nosaka pēc taisnīgiem principiem, ņemot vērā visus atbilstošos faktorus un apstākļus tādus kā ieguldītais kapitāls, ieguldījumu raksturs un ilgums, aizvietošanas vērtība, vērtējums, pašreizējā peļņa, diskontētā naudas plūsmas vērtība, dokumentētā vērtība un reputācija. Galīgi noteikto kompensācijas summu ieguldītājam izmaksā tūlīt.

2. Saskaņā ar šī panta 1. punkta noteikumiem un neierobežojot šī Līguma 9. pantā minētās ieguldītāja tiesības, cietušajam ieguldītājam ir tiesības uz to, ka ekspropriāciju veikušās Līgumslēdzējas Puses tiesu institūcija vai cita kompetenta un neatkarīga šīs Līgumslēdzējas Puses iestāde nekavējoties izskata viņa lietu, tai skaitā arī viņa ieguldījuma vērtības noteikšanu un kompensācijas izmaksu.

3. Lielākai precizitātei par ekspropriāciju tiek uzskatīti arī gadījumi, kad Līgumslēdzēja Puse ekspropriē īpašumus, kas pieder jebkurai uzņēmējsabiedrībai, kas reģistrēta un izveidota saskaņā ar tās teritorijā spēkā esošajiem likumiem un kurā otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājs izdarījuši savu ieguldījumu tai skaitā arī akciju, parādzīmju vai citu tiesību un interešu veidā.

4. Šī Līguma mērķiem termins “ekspropriācija” aptver arī Līgumslēdzējas Puses iejaukšanās vai regulējoši pasākumi, kam de facto ir tādas pašas sekas kā ekspropriācijai tādējādi, ka šo pasākumu rezultātā ieguldītājam tiek faktiski liegtas īpašuma tiesības, kontrole vai iespēja baudīt ievērojamas priekšrocības, ko tam sniegtu viņa ieguldījums, vai kas var izraisīt ieguldījuma ekonomiskās vērtības izzušanu vai devalvāciju tādos gadījumos kā ieguldījuma iesaldēšana vai bloķēšana, ieguldījuma aplikšana ar mākslīgiem vai pārmērīgi lieliem nodokļiem, pilnīga vai daļēja ieguldījuma piespiedu pārdošana un citi līdzīgi pasākumi.

5. Prasība par kompensācijas izsniegšanu saskaņā ar šī panta principiem un noteikumiem tiek iesniegta arī tad, ja Līgumslēdzējas Puses darbības rezultātā jebkurā uzņēmējsabiedrībā, kurā otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājs izdarījis ieguldījumus, šis ieguldījums tiek būtiski bojāts.

7. PANTS

AR INVESTĪCIJĀM SAISTĪTU MAKSĀJUMU PĀRVEDUMI

 1. Abas Līgumslēdzējas Puses garantē otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītājiem iespējas veikt brīvus maksājumu pārvedumus tās teritorijā un ārpus tās, ja tie ir saistībā ar ieguldījumiem.

Šādu maksājumu kategorijā ietilpst:

(a) sākotnējais kapitāls un jebkurš papildus kapitāls, kas tiek izmantots ieguldījuma

uzturēšanai kārtībā, pārvaldīšanai un attīstībai;

(b) peļņa;

(c) maksājumi, kas tiek veikti saskaņā ar līgumu, to skaitā pamata un uzkrāto procentu

amortizācijas maksājumi, kas tiek veikti saskaņā ar aizņēmuma līgumu;

(d) honorāri un maksājumi par 1. panta 1. (c) punktā minētajām tiesībām;

(e) ieņēmumi no pilnīgas vai daļējas ieguldījuma pārdošanas vai likvidācijas;

(f) alga un cita veida atlīdzība, ko izmaksā ārvalstu personālam, kuru darbs ir saistīts ar

ieguldījumu;

(g) kompensācija, kas tiek izmaksāta saskaņā ar 5. un 6. pantu;

(h) maksājumi, kas minēti 8. pantā;

(i) maksājumi, kas saistīti ar strīdu nokārtošanu.

 

2. Šī panta 1. punktā minēto maksājumu pārvedumi tiek veikti nekavējoties un bez ierobežojumiem, un, izņemot gadījumus, kad samaksa tiek veikta natūrā, brīvi konvertējamā valūtā. Gadījumos, kad nepieciešamo maksājumu pārvedumi tiek aizkavēti, cietušajam investoram ir tiesības saņemt procentus par šādas kavēšanās periodu.

3. Maksājumi tiek veikti, aprēķinot to summu pēc pārveduma datumā prevalējošā tirgus valūtas maiņas kursa attiecīgajai valūtai Līgumslēdzējas Puses teritorijā. Gadījumā, ja ārzemju valūtas tirgus nepastāv, maksājumus veic pēc pēdējā kursa, kas ticis piemērots iekšējiem ieguldījumiem, vai valūtas maiņas kursa, kas noteikts saskaņā ar Starptautiskā valūtas fonda noteikumiem, vai arī valūtas maiņas kursa, ko izmanto valūtu pārvēršanai, piesaistot tās valūtu grozam vai izsakot ASV dolāros atkarībā no tā, kas izdevīgāks ieguldītājam.

 

8. PANTS

PRASĪBAS TIESĪBU PĀRŅEMŠANA

1. Ja viena Līgumslēdzēja Puse vai tās izvirzītā institūcija (“Kompensējošā puse”) veic maksājumu saskaņā ar garantiju, kas dota attiecībā uz kādu ieguldījumu otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, tad šī (“Uzņēmēja Puse”) atzīst to, ka:

(a) Kompensējošā puse saskaņā ar likumu vai, pamatojoties uz likumīgu darījumu, pārņem tiesības un uzņemas visas prasības, kas radušās šāda ieguldījuma sakarā;

(b) Kompensējošā puse ir tiesīga realizēt visas šādas tiesības un uzstādīt šādas prasības, kā arī uzņemties visas saistības, kas rodas ieguldījuma sakarā līdz ar tiesību pārņemšanu.

2. Kompensējošai pusei visos gadījumos ir tiesības uz tādu pašu režīmu attiecībā uz:

(a) iegūtajām tiesībām un prasībām, un saistībām, ko tā uzņēmusies saskaņā ar šī panta 1. punktā minēto tiesību pēctecību;

(b) jebkuriem maksājumiem, kas saņemti saskaņā ar šīm tiesībām un prasībām

kādu saskaņā ar šo Līgumu baudījis sākotnējais ieguldītājs attiecībā uz konkrēto ieguldījumu.

 

9. PANTS

VIENAS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES UN OTRAS LĪGUMSLĒDZĒJAS PUSES IEGULDĪTĀJA STRĪDU IZSKATĪŠANA

1. Jebkurš strīds, kas rodas starp vienas Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju un otru Līgumslēdzēju Pusi attiecībā uz ieguldījumiem šīs otras Līgumslēdzēju Pusi attiecībā uz ieguldījumiem šīs otras Līgumslēdzējas Puses teritorijā, ir jācenšas cik vien iespējams atrisināt sarunu ceļā.

2. Ja šādus strīdus nevar nokārtot sešu mēnešu laikā no brīža, kad viena no strīdā iesaistītajām pusēm pieprasījusi izskatīt strīdu sarunu ceļā, iesniedzot rakstisku paziņojumu otrai pusei, strīda izskatīšana pēc investora puses izvēles notiek vienā no sekojošiem veidiem:

(a) saskaņā ar jebkurām piemērojamām, iepriekš saskaņotām strīda izskatīšanas procedūrām;

(b) starptautiskā šķīrējtiesā saskaņā ar sekojošiem šī panta punktiem.

3. Ja ieguldītājs izvēlas nodot strīda kārtošanas lietu starptautiskā šķīrējtiesā, ieguldītājam jāsniedz piekrišana šādai strīda izskatīšanas procedūrai, iesniedzot rakstisku paziņojumu vienai no sekojošām organizācijām:

(a) (1) Starptautiskajam ieguldījumu strīdu kārtošanas centram (“Centram”), kas nodibināts saskaņā ar 1965. gada 18. marta Vašingtonas Konvenciju par ieguldījumu strīdu izšķiršanu starp valstīm un citu valstu pilsoņiem (“Vašingtonas Konvenciju”), pie nosacījuma, ka abas Līgumslēdzējas Puses ir kļuvušas par šīs Konvencijas dalībpusēm un ka Vašingtonas Konvencija atbilst šī strīda izskatīšanas nolūkiem;

(2) Centram, saskaņā ar Noteikumiem par Centra Sekretariāta papildus iespējām tiesas procesu administrēšanā (“Papildus Iespējas Noteikumi”), ja vai nu ieguldītāja Līgumslēdzēja Puse, vai otra strīdā iesaistītā Līgumslēdzēja Puse, bet ne abas ir pievienojusies Vašingtonas Konvencijai;

(b) šķīrējtiesai, kas izveidota saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Starptautisko Tirdzniecības Tiesību komisijas (UNCITRAL) arbitrāžas noteikumiem (“Noteikumiem”), pieļaujot šo Noteikumu modifikāciju tā, kā tas būtu nepieciešams strīdā iesaistītajām pusēm (Centra ģenerālsekretārs ir Noteikumu 7. pantā minētais atbildīgais varas pārstāvis);

(c) šķīrējtiesai, kas izveidota saskaņā ar jebkuras šķīrējtiesas institūcijas procedūras noteikumiem, par ko savstarpēji vienojušās abas strīdā iesaistītās puses.

4. Neņemot vērā faktu, ka investors var būt iesniedzis lūgumu par strīda izskatīšanu saistošā šķīrējtiesā saskaņā ar 3. punkta noteikumiem, viņš var pirms attiecīgās institūcijas šķīrējtiesas procesa uzsākšanas vai šī procesa laikā lūgt pagaidu atvieglojumu tā tiesībām un interesēm strīdā iesaistītās Līgumslēdzējas Puses tiesiskajās vai administratīvajās šķīrējtiesās ar noteikumu, ka tas neparedz jebkādu zaudējumu kompensāciju.

5. Līdz ar šo abas Līgumslēdzējas Puses sniedz bezierunu piekrišanu tam, ka strīdi saistībā ar ieguldījumiem tiek nodoti izskatīšanai saistošā šķīrējtiesā saskaņā ar ieguldītāju izvēli, kā tas noteikts 3. (a) un (b) punktā vai abu strīdā iesaistīto pušu savstarpēju vienošanos, kā tas noteikts 3. (c) punktā.

6.(a) 5. punktā minētā piekrišana kopā ar 3. punktā minēto piekrišanu apmierina prasības par rakstiskas strīdā iesaistīto pušu vienošanās slēgšanu, ievērojot gan Vašingtonas Konvencijas II nodaļas, gan Papildus Iespēju Noteikumu, gan Ņujorkas 1958. gada 10. jūnija Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par ārvalstu arbitrāžu spriedumu atzīšanu un izpildīšanu (“Ņujorkas Konvencijas”) II panta, gan arī UNCITRAL arbitrāžas noteikumus.

(b) Jebkurš šķīrējtiesas process, par ko var vienoties strīdā iesaistītās puses, notiek valstī, kas pievienojusies Ņujorkas Konvencijai. Prasības, kas iesniegtas šķīrējtiesā šajā sakarā, tiek uzskatītas par tādām, kas saskaņā ar Ņujorkas Konvencijas 1. pantu izriet no komerciāla rakstura attiecībām vai maksājumu pārvedumiem.

(c) Neviena no Līgumslēdzējām Pusēm nesniedz diplomātisku aizsardzību un neiesniegs starptautisku prasību attiecībā uz jebkuru strīdu, kas nodots šķīrējtiesā, izņemot gadījumus, kad otra Līgumslēdzēja Puse neievēro vai nepakļaujas šķīrējtiesas spriedumam, kas pieņemts šajā strīda lietā. Taču šī apakšpunkta ietvaros terminā “diplomātiskā aizsardzība” netiek iekļautas neoficiālas diplomātiskās pārrunas, kuru vienīgais iemesls ir veicināt strīda atrisināšanu.

7. Saskaņā ar šo pantu dibinātais šķīrējtiesas tribunāls lemj par strīda jautājumiem saskaņā ar tādām likuma normām, par kādām var vienoties strīdā iesaistītās puses. Gadījumā, ja puses par to nav vienojušās, tribunāls piemēro strīdā iesaistītas Līgumslēdzējas Puses likumus, tai skaitā tās noteikumus par likumu pretrunām, kā arī tādas starptautisko tiesību normas, kas var tikt piemērotas, ņemot vērā arī atbilstošos šī Līguma noteikumus.

8. Saskaņā ar Vašingtonas Konvencijas 25 (2) (b) pantu ieguldītājs, kas nav fiziska persona, bet, kuram brīdī, kad tiek iesniegta (6) punktā minētā piekrišana, ir strīdā iesaistītās Līgumslēdzējas Puses pilsonība un kurš, pirms starp viņu un šo Līgumslēdzēju Pusi izceļas strīds, ir atradies otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāja kontrolē, uzskata par “otras Līgumslēdzējas Puses pavalstnieku” un Papildus Iespēju Noteikumu 1. (6) Panta ietvaros uzskata par “otras valsts pavalstnieku”.

9. Šķīrējtiesas spriedums, kurā var tikt iekļauta arī interešu kompensācija, strīdā iesaistītajām pusēm ir galīgs un saistošs. Abas puses tūlīt izpilda jebkādu šādu spriedumu un rūpēsies par šādu spriedumu efektīvu izpildi savā teritorijā.

10. Nevienu tiesas, šķīrējtiesas vai citu procesu vai jebkādu lēmumu vai spriedumu izpildēs, kas saistīti ar strīdu par ieguldījumiem starp Līgumslēdzēju Pusi un otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju, Līgumslēdzēja Puse nedrīkst savai aizstāvībai izvirzīt savu suverēno imunitāti. Neviena pretprasība vai tiesības saņemt kompensāciju nedrīkst tikt balstītas uz faktu, ka attiecīgais ieguldītājs saskaņā ar apdrošināšanas līgumu ir saņēmis vai saņems pilnīgu vai daļēju kompensāciju vai cita veida atlīdzību par norādītajiem zaudējumiem, ko tam radījusi kāda trešā puse neatkarīgi no tā, vai šī trešā puse ir valstiskas vai privātas dabas, tai skaitā arī otra Līgumslēdzēja Puse un tās apakšvienības, institūcijas vai starpniecības.

 

10. PANTS

LĪGUMSLĒDZĒJU PUŠU STRĪDU IZŠĶIRŠANA

1. Strīdus starp Līgumslēdzējām Pusēm attiecībā uz šī Līguma interpretāciju vai pielietošanu ir jācenšas atrisināt pēc iespējas draudzīgā veidā, izmantojot konsultācijas vai citus diplomātiskos kanālus, cik tas ir iespējams, ir risināmi konsultācijās vai arī ar citu diplomātisko kanālu starpniecību.

2. Ja strīds šādā ceļā nav nokārtojams sešu mēnešu laikā, sākot no brīža, kad viena no Līgumslēdzējām Pusēm lūgusi šādas konsultācijas vai citu diplomātisko līdzekļu izmantošanu, un, ja vien Līgumslēdzējas Puses rakstiski nevienojas par citu strīda atrisināšanas veidu, tad jebkura no Līgumslēdzējām Pusēm, nosūtot otrai Līgumslēdzējai Pusei rakstisku paziņojumu, drīkst iesniegt strīda izšķiršanas lietu ad hoc šķīrējtiesā saskaņā ar šī Panta noteikumiem.

3. Šķīrējtiesa jāizveido sekojošā veidā: katra Līgumslēdzēja Puse izvirza vienu tiesas locekli, un šie divi tiesas locekļi pēc tam izvēlas kādu trešās valsts pilsoni, kurš tiek iecelts par šķīrējtiesas priekšsēdētāju (turpmāk tekstā - “Priekšsēdētājs”) pie nosacījuma, ka tam piekrīt abas Līgumslēdzējas Puses. Pirmos divus tiesas locekļus jāizvirza divu mēnešu, bet Priekšsēdētāju četru mēnešu laikā, sākot no brīža, kad viena no Līgumslēdzējām Pusēm ir informējusi otru Līgumslēdzēju Pusi par saviem nolūkiem iesniegt strīda lietu šķīrējtiesā.

4. Ja vajadzīgie norīkojumi nav izdarīti šī Panta 3. punktā norādītajos termiņos un cita kārtība nav noteikta, tad abas Līgumslēdzējas Puses ar lūgumu izdarīt šos norīkojumus drīkst griezties pie Starptautiskās Tiesas Prezidenta. Ja Starptautiskās Tiesas Prezidents ir vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses pilsonis vai ja viņam rodas citi šķēršļi minētās funkcijas izpildei, tad ar lūgumu izdarīt šos norīkojumus griežas pie Starptautiskās Tiesas Viceprezidenta. Ja arī Viceprezidents ir vienas vai otras Līgumslēdzējas Puses pilsonis vai viņam rodas citi šķēršļi minētās funkcijas izpildei, tad ar lūgumu izdarīt vajadzīgos norīkojumus griežas pie nākošā augstākā ranga Starptautiskās Tiesas locekļa, kurš nav nevienas Līgumslēdzējas Puses pilsonis.

5. Šķīrējtiesa pieņem lēmumu saskaņā ar balsu vairākumu. Šāds lēmums tiek pieņemts saskaņā ar šo Līgumu un tādiem atzītiem starptautiskiem noteikumiem, kas var būt piemērojami konkrētā gadījumā, un ir galīgs un saistošs abām Līgumslēdzējām Pusēm. Katra Līgumslēdzēja Puse sedz sava šķīrējtiesneša un tā pārstāvības izmaksas šķīrējtiesas procesos. Priekšsēdētāja izmaksas kā arī jebkādas citas šķīrējtiesas izmaks as līdzīgās daļās sedz abas Līgumslēdzējas Puses. Šķīrējtiesa tomēr drīkst nolemt, ka izmaksu lielāko daļu sedz viena no Līgumslēdzējām Pusēm. Visos citos aspektos šķīrējtiesa pati nosaka savas procesuālās normas.

 

11. PANTS

ATTIECĪBAS STARP LĪGUMSLĒDZĒJĀM PUSĒM

Šī Līguma noteikumi tiek piemēroti neatkarīgi no tā, ka starp Līgumslēdzējām Pusēm pastāv diplomātiskas vai konsulāras attiecības.

12. PANTS

CITU NOTEIKUMU PIEMĒROŠANA

Ja kādas Līgumslēdzējas Puses likumos vai starptautisko tiesību uzliktajās saistībās, kas pastāv pašlaik vai papildus šim Līgumam tiek vēlāk noslēgtas starp Līgumslēdzējām Pusēm, iekļauti vispārēji vai specifiski noteikumi, kas paredz, ka attiecībā uz otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāju veiktajiem ieguldījumiem piemērojami labvēlīgāki noteikumi nekā to paredz šis Līgums, tad spēkā ir šie noteikumi tādā mērā, cik tie ir labvēlīgāki ieguldītājam.

13. PANTS

LĪGUMA PIEMĒROŠANA

Līgums attiecas uz visām investīcijām, kuras jau pastāv vai kuras vienas Līgumslēdzējas Puses teritorijā veiks otras Līgumslēdzējas Puses ieguldītāji pēc šī Līguma stāšanās spēkā, bet tas nav piemērojams jebkuram ar kādām investīcijām saistītam strīdam, kurš ir radies pirms tā stāšanās spēkā, vai jebkurai prasībai, kura tika izvirzīta pirms tā stāšanās spēkā.

 

14. PANTS

LĪGUMA STĀŠANĀS SPĒKĀ

Katra Līgumslēdzēja Puse iesniedz rakstveida paziņojumu otrai Līgumslēdzējai Pusei par to konstitucionālo prasību izpildi, kas saskaņā ar tās likumiem ir nepieciešama, lai šis Līgums stātos spēkā un līgums stājas spēkā trīsdesmitajā dienā pēc paziņojuma saņemšanas.

 

15. PANTS

LĪGUMA DARBĪBAS LAIKS UN IZBEIGŠANĀS

1. Šis Līgums ir spēkā trīsdesmit (30) gadus un pēc tam paliek spēkā tādu pašu laika periodu vai periodus, ja vien viena vai otra Līgumslēdzēja Puse ne vēlāk kā gadu pirms sākotnējā vai jebkura sekojošā termiņa izbeigšanās nav iesniegusi rakstisku paziņojumu par šī Līguma izbeigšanu.

3. Attiecībā uz ieguldījumiem, kas izdarīti pirms šī Līguma izbeigšanas, tā noteikumi paliek spēkā vēl divdesmit (20) gadus pēc izbeigšanas datuma.

 

ŠO APLIECINOT, apakšā parakstījušies, šim nolūkam pienācīgā kārtā pilnvaroti, ir parakstījuši šo Līgumu.

 

Noslēgts Rīgā 1422 H 18 RAJAB, kas atbilst 2001. gada 5.oktobris, divos oriģināleksemplāros latviešu, arābu, angļu un valodās, visiem tekstiem esot autentiskiem.

Jebkādu domstarpību gadījumā noteicošais ir teksts angļu valodā.

 

Latvijas Republikas Valdības                                                                                                                      Kuveitas Valsts Valdības

vārdā                                                                                                                                                              vārdā

 

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNMENT OF

THE REPUBLIC OF LATVIA

AND

THE GOVERNMENT OF THE STATE

OF KUWAIT FOR THE ENCOURAGEMENT

AND RECIPROCAL PROTECTION

OF INVESTMENTS

 

 

The Government of the Republic of Latvia and the Government of the State of Kuwait (hereinafter referred to as the "Contracting Parties");

 

Desiring to create favourable conditions for the development of economic cooperation between them and in particular for investments by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party;

Recognizing that the encouragement and reciprocal protection of such investments will be conducive to the stimulation of business initiative and to the increase of prosperity in both Contracting Parties;

Have agreed as follows:

 

ARTICLE 1

Definitions

For the purposes of this Agreement:

1. The term "investment" shall mean every kind of asset or right in the territory of one Contracting Party that is owned or controlled directly or indirectly by an investor of the other Contracting Party, and includes asset or right consisting or taking the form of:

  1. a company, or shares, stocks, and other forms of equity participation, and bonds, debentures, and other forms of debt interests in a company, and other debts and loans and securities issued by any investor of a Contracting Party;
  2. claims to money and claims to any other assets or performance pursuant to contract having an economic value;
  3. intellectual property rights, including, but not limited to, copyrights, trademarks, patents, industrial designs and patterns and technical processes, know-how, trade secrets, trade names and goodwill;
  4. any right conferred by law, contract or by virtue of any licenses or permits granted pursuant to law, including rights to prospect, explore, extract, or utilize natural resources, and rights to undertake other economic or commercial activities or to render services;
  5. any other tangible and intangible, movable and immovable property, including land property, and any related property rights, such as leases, mortgages, liens and pledges.

 

The term “investment” shall also apply to “returns” retained for the purpose of re-investment and to proceeds from “liquidation” as these terms are defined hereinafter.

Any change in the form in which assets or rights are invested or reinvested shall not affect their character as investments.

2. The term “investor” shall mean:

 1. a natural person who is:
 2. (1) in respect of the Republic of Latvia a citizen or a non-citizen of the Republic of Latvia in accordance with its applicable laws;

  (2) in respect of the State of Kuwait a national citizen of the State of Kuwait in

  accordance with its applicable laws;

 3. the Government of that Contracting Party;
 4. any legal person constituted or incorporated under the laws and regulations of that Contracting Party, such as institutions, development funds, agencies, foundations and other statutory establishments and authorities, and companies.
 5. 3. The term “company” shall mean any legal entity, whether or not organized for pecuniary gain, and whether privately or governmentally owned or controlled, which is constituted under the laws of a Contracting Party or is owned or effectively controlled by investors of a Contracting Party, and includes a corporation, trust, partnership, sole proprietorship, branch, joint venture, association or other similar organisation.

  4. The term “returns” shall mean amounts yielded by an investment, irrespective of the form in which they are paid, and in particular, though not exclusively, include profits, interest, capital gains, dividends, royalties, and management, technical assistance or other payments or fees, and payments in kind, regardless of its type.

  5. The term “liquidation” shall mean any disposal effected for the purpose of completely or partly giving up an investment.

  6. The term “territory” shall mean the territory of the Republic of Latvia or the State of Kuwait as well as maritime areas, such as the exclusive economic zone and the continental shelf, adjacent to the outer limits of the territorial sea of the respective state, over which it exercises in accordance with the international law sovereign rights and jurisdiction for the purpose of exploration, exploitation and on conversation of natural resources.

  7. The term “freely convertible currency” shall mean any currency that the International Monetary Fund determines, from time to time, as freely usable currency in accordance with the Articles of Agreement of the International Monetary Fund and any amendment thereto.

  8. The term “without delay” shall mean such period as is normally required for the completion of necessary formalities for the transfer of payments. The said period shall commence on the day on which the request for transfer has been submitted and may on no account exceed one month.

   

  Article 2

  Admittance and Encouragement of Investments

  1. Each Contracting Party shall in its territory and in accordance with its applicable laws and regulations admit and encourage investments by investors of the other Contracting Party.

  2. Each Contracting Party shall, in respect of investments admitted in its territory, grant such investments all necessary permits, consents, approvals, licences and authorizations to such an extent and on such terms and conditions as may be determined by its laws and regulations.

  3. The Contracting Parties may consult with each other in any manner they may deem appropriate to encourage and facilitate investment opportunities within their perspective territories.

  4. Each Contracting Party shall, subject to its laws and regulations relating to the entry, stay and work of natural persons, examine in good faith and give due consideration, regardless of nationality or citizenship to requests of key personnel including top managerial and technical persons who are employed for the purposes of investments in its territory, to enter, remain temporary and work in its territory. Immediate family members of such key personnel shall also be granted similar treatment with regard to the entry and temporary stay in the host Contracting Party.

  5. Whenever goods or persons connected with an investment are to be transported, each Contracting Party shall to the extent permissible under its relevant laws and regulations permit the operation of such transport by enterprises of the other Contracting Party.

   

  Article 3

  Protection of Investments

  1.Investments by investors of either Contracting Party shall at all times enjoy fair and equitable treatment and full protection and security in the territory of the other Contracting Party in a manner consistent with recognized principles of international law and the provisions of this Agreement. Neither Contracting Party shall in any way impair by arbitrary or discriminatory measures the use, management, conduct, operation, expansion or sale or other disposition of investments.

  2. Each Contracting Party shall promptly publish, or otherwise make publicly available, its laws, regulations, procedures, directives, guidelines and administrative rulings and judicial decisions of public application as well as international agreements which pertain to or may affect the operation of the provisions of this Agreement or investments in its territory of investors of the other Contracting Party.

  3. Each Contracting Party shall provide effective means of asserting claims and enforcing rights with respect to investments. Each Contracting Party shall ensure to investors of the Contracting Party, the right of access to its courts of justice, administrative tribunals and agencies, and all other bodies exercising adjudicatory authority, and the right to mandate persons of their choice, who qualify under applicable laws and regulations for the purpose of the assertion of claims and the enforcement of rights with respect to their investments.

  4. Neither Contracting Party may impose as a condition for the acquisition, expansion, use, management, conduct or operation of investments by investors of the other Contracting Party mandatory measures, which may require or restrict the purchase of materials, energy, fuel or of means of production, transport or operation of any kind or restrict the marketing of products inside or outside its territory, or any other measures having the effect of discrimination against investments by investors of the other Contracting Party in favour of investments by its own investors or by investors of third states.

  Furthermore, investments shall not be subjected in the host Contracting Party to performance requirements which may be detrimental to their viability or adversely affect their use, management, conduct, operation, expansion, sale or other disposition.

  5. Investments by investors of either Contracting Party shall not be subjected in the host Contracting Party to sequestration, confiscation or any other similar measures except under due process of law and in conformity with applicable principles of international law and in conformity with applicable principles of international law and other relevant provisions of this Agreement.

  6. Each Contracting Party shall observe any obligation or undertaking it may have entered into with regard to investments in its territory by investors of the other Contracting Party.

   

  Aricle 4

  Treatment of Investments

  1. Each Contracting Party shall in its territory accord investments and returns of investors of the other Contracting Party treatment which is fair and equitable and not less favourable than that which it accords to investments and returns of its own investors or to investments and returns of investors of any third State whichever is more favourable.

  2. With respect to the use, management, conduct, operation, expansion and sale or other disposition of investments made in its territory by investors of the other Contracting Party, each Contracting Party shall accord treatment no less favourable than that it accords, in like situations, to investments of its own investors, or investors of any third state, whichever is more favourable to those investments.

  3. However, the provisions of this Article shall not be construed so as to oblige one Contracting Party to extend to the investors of the other Contracting Party the benefit of any treatment, preference or privilege resulting from:

  (a) any customs union, economic union, free trade area, monetary union, or other form of regional economic arrangement or other similar international agreement, to which either of the Contracting Parties is or may become a party;

  (b) any international, regional or bilateral agreement or other similar arrangement or any domestic legislation relating wholly or mainly to taxation.

   

  Article 5

  Compensation for Losses

  1.Except where Article 6 applies, when investments made by an investor of either Contracting Party suffers a loss owing to war or other armed conflict, a state of national emergency, revolt, civil disturbances, insurrection, riot or other similar events in the territory of the other Contracting party, he shall be accorded by the latter Contracting Party, treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or other settlement, not less favourable than that the latter Contracting Party accords to its own investor or investor of any third state, whichever is more favourable to the investor.

  2.Without prejudice to paragraph 1, investor of one Contracting Party who in any of the events referred to in that paragraph suffers a loss in the territory of the other Contracting Party resulting from:

  (a) requisitioning of its investments or part thereof by its forces or authorities;

  (b) destruction of its investments or part thereof by its forces or authorities which was

  not caused in combat action or was not required by the necessity of the situation,

  shall be accorded restitution or compensation which in either case shall be prompt, adequate and effective. Resulting payments shall be freely transferable in a freely convertible currency without delay.

   

  Article 6

  Expropriation

    1. (a) Investments made by investors of one Contracting Party in the territory of the other Contracting Party shall not be nationalized, expropriated, dispossessed or subjected to direct or indirect measures having effect equivalent to nationalization, expropriation or dispossession (hereinafter collectively referred to as “expropriation”) by the other Contracting Party except for a public purpose related to the internal needs of that Contracting Party and against prompt, adequate and effective compensation and on condition that such measures are taken on a non- discriminatory basis and in accordance with due process of law of general application.
    2.  

     (b) Such compensation shall amount to the actual value of the expropriated investment and shall be determined and computed in accordance with internationally recognized principles of valuation on the basis of the fair market value of the expropriated investment at the time immediately before the expropriatory action was taken or the impending expropriation became publicly known, whichever is the earlier (hereinafter referred to as the “valuation date”). Such compensation shall be calculated in a freely convertible currency to be chosen by the investor, on the basis of the prevailing market rate of exchange for that currency on the valuation date and shall include interest at a commercial rate established on a market basis, however, in no event less than the prevailing LIBOR – rate of interest or equivalent, from the date of expropriation until the date of payment.

     (c) Where the above-mentioned fair market value cannot be readily ascertained, the compensation shall be determined on equitable principles taking into account all relevant factors and circumstances, such as the capital invested, the nature and duration of the investment, replacement value, appreciation, current returns, discounted cash flow value, book value and goodwill. The amount of compensation finally determined shall be promptly paid to the investor.

    3. In light of the principles set out in paragraph 1 and without prejudice to the rights of the investor under Article 9 of this Agreement, the investor affected shall have the right to prompt review by a judicial or other competent and independent authority of the Contracting Party which made the expropriation, of its case, including the valuation of its investment and the payment of compensation therefore.
    4. For further certainty, expropriation shall include situations where a Contracting Party expropriates the assets of a company or enterprise that is incorporated or established under the laws in force in its own territory in which an investor of the other Contracting Party has an investment, including through the ownership of shares, stocks, debentures or other rights or interests.
    5. For the purposes of this Agreement, the term “expropriation” shall also include interventions or regulatory measures by a Contracting Party that have a de facto expropriatory effect, in that their effect results in depriving the investor in fact from his ownership, control or substantial benefits over his investment or which may result in loss or damage to the economic value of the investment, such as the freezing or blocking of the investment, levying of arbitrary or excessive taxes on the investment, compulsory sale of all part of the investment, or other comparable measures.
    6. A claim to compensation in accordance with the principles and provisions of this Article shall also exist when, as a result of an action by a Contracting Party in any company in which investment is made by investors of the other Contracting Party, the investment is impaired in substance.

 

 

Article 7

Transfer of Payments Related to Investments

1. Each Contracting Party shall guarantee to investors of the other Contracting Party the free transfer of payments in connection with an investment into and out of its territory, including the transfer of:

  1. the initial capital and any additional capital for the maintenance, management and development of the investment;
  2. returns;
  3. payments under a contract, including amortization of principal and accrued interest payments made pursuant to a loan agreement;
  4. royalties and fees for the rights referred to in Article 1 paragraph 1 (c );
  5. proceeds from the sale or liquidation of the whole or any part of the investment;
  6. earnings and other remuneration of personnel engaged from abroad in connection with the investment;
  7. payments of compensation pursuant to Articles 5 and 6;
  8. payments referred to in Article 8;
  9. payments arising out of the settlement of disputes.

2. Transfers of payments under paragraph 1 shall be effected without delay or restrictions and, except in the case of payments in kind, in a freely convertible currency. In case of such delay in effecting the required transfers, the investor affected shall be entitled to receive interest for the period of such delay.

3. Transfers shall be made at the spot market rate of exchange prevailing in the host Contracting Party on the date of transfer for the currency to be transferred. In the absence of a market for foreign exchange, the rate to be applied will be the most recent rate applied to inward investments or the exchange rate determined in accordance with the regulations of the International Monetary Fund or the exchange rate for conversion of currencies into Special Drawing Rights or United States Dollars, whichever is the most favourable to the investor.

 

Article 8

Subrogation

 

1.If a Contracting Party or its designated agency (the “Indemnifying Party”), makes a payment under an indemnity or guarantee it has assumed in respect of an investment in the territory of the other Contracting Party (the “Host State”), the Host State shall recognize:

  1. the assignment to the Indemnifying Party by law or by legal transaction of all the rights and claims resulting from such an investment;
  2. the right of the Indemnifying Party to exercises all such rights and enforce such claims and to assume all obligations related to the investment by virtue of subrogation.

2.The Indemnifying Party shall be entitled in all circumstances to the same treatment in respect of:

  1. the rights and claims acquired and the obligations assumed by it by virtue of the assignment referred to in paragraph 1 above;
  2. any payments received in pursuance of those rights and claims,

as the original investor was entitled to receive by virtue of this Agreement in respect of the investment concerned.

 

Article 9

Settlement of Disputes Between Contracting Party and an Investor

1.Disputes arising between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party in respect of an investment of the latter in the territory of the former shall, as far as possible, be settled amicably.

2. If such disputes cannot be settled within a period of six months from the date at which either party to the dispute requested amicable settlement by delivering a notice in writing to the other party, the dispute shall be submitted for resolution, at the election of the investor party to the dispute, through one of the following means:

 1. in accordance with any applicable, previously agreed dispute-settlement procedures;
 2. to international arbitration in accordance with the following paragraphs of this Article.

3. In the event that an investor elects to submit the dispute for resolution to international arbitration, the investor shall further provide its consent in writing for the dispute to be submitted to one of the following bodies:

(a)1. The International Centre for Settlement of Investment Disputes (“the Centre”), established pursuant to the Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States opened for signature at Washington, 18 March 1965 (“the Washington Convention”), if both Contracting Parties are parties to the Washington Convention and the Washington Convention is applicable to the dispute;

2.The Centre, under the rules governing the Additional Facility for the Administration of Proceedings by the Secretariat of the Centre (the ”Additional Facility Rules”), if the Contracting Party of the investor or the Contracting Party to the dispute, but not both, is a party to the Washington Convention;

(b) an arbitral tribunal established under the Arbitration Rules (the “Rules”) of the United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL), as those Rules may be modified by the parties to the dispute (the Appointing Authority referred to under Article 7 of the Rules shall be the Secretary General of the Centre);

(c) an arbitral tribunal constituted pursuant to the arbitration rules of any arbitral institution mutually agreed upon between the parties to the dispute.

4.Nothwithstanding the fact that the investor may have submitted a dispute to binding arbitration under paragraph 3, it may, prior to the institution of the arbitral proceeding or during the proceeding, seek before the judicial or administrative tribunals of the Contracting Party that is a party to the dispute, interim injunctive relief for the preservation of its rights and interests, provided it does not include request for payment of any damages.

5. Each Contracting Party hereby gives its unconditional consent to the submission of an investment dispute for settlement by binding arbitration in accordance with the choice of the investor under paragraph 3(a) and (b) or the mutual agreement of both parties to the dispute under paragraph 3(c).

6.(a) The consent given in paragraph 5, together with the consent given under paragraph 3, shall satisfy the requirement for written agreement of the parties to a dispute for the purposes of each of, Chapter II of the Washington Convention, the Additional Facility Rules, Article II of the United Nations Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards, done at New York, June 10, 1958 (the New York Convention”), and Article 1 of the UNCITRAL Arbitration Rules.

(b)Any arbitration under this Article, as may be mutually agreed by the parties to the dispute, must be held in a state that is a party to the New York Convention. Claims submitted to arbitration hereunder shall be considered to arise out of a commercial relationship or transaction for the purposes of Article 1 of the New York Convention.

(c )Neither Contracting Party shall give diplomatic protection or bring an international claim, in respect to any dispute referred to arbitration unless the other Contracting Party shall have failed to abide by and comply with the award rendered in such dispute. However, diplomatic protection for the purposes of this sub-paragraph shall not include informal diplomatic exchanges for the sole purpose of facilitating a settlement of the dispute.

7.An arbitral tribunal established under this Article shall decide the issues in dispute in accordance with such rules of law as may be agreed by the parties to the dispute. In the absence of such agreement, it shall apply the law of the Contracting Party to the dispute, including its rules on conflict of laws, and such recognized rules of international law as may be applicable, taking into consideration also the relevant provisions of this Agreement.

8. For the purpose of Article 25(2)(b) of the Washington Convention, an investor, other than a natural person, which has the nationality of a Contracting Party to the dispute on the date of the consent in writing referred to in paragraph (6) and which, before a dispute between it and that Contracting Party arises, is controlled by investors of the other Contracting Party, shall be treated as a “national of another Contracting Party” and for the purpose of Article1 (6) of the Additional Facility Rules shall be treated as a “national of another State”.

9.The awards of arbitration, which may include an award of interest, shall be final and binding on the partie s to the dispute. Each Contracting Party shall carry out promptly any such award and shall make provision for the effective enforcement in its territory of such awards.

10. In any proceedings, judicial, arbitral or otherwise or in an enforcement of any decision or award, concerning an investment dispute between a Contracting Party and an investor of the other Contracting Party, a Contracting Party shall not assert, as a defense, its sovereign immunity. Any counterclaim or right of set-off may not be based on the fact that the investor concerned has received or will receive, pursuant to an insurance contract, indemnification or other compensation for all or part of its alleged damages from any third party whomsoever, whether public or private, including such other Contracting Party and its subdivisions, agencies or instrumentalities.

 

Article 10

Settlement of Disputes between the Contracting Parties

 

1. The Contracting Parties shall, as far as possible, settle any dispute concerning the interpretation or application of this Agreement through consultations or other diplomatic channels.

2. If the dispute has not been settled within six months following the date on which such consultations or other diplomatic channels were requested by either Contracting Party and unless the Contracting Parties otherwise agree in writing, either Contracting Party may, by written notice to the other Contracting Party, submit the dispute to an ad hoc arbitral tribunal in accordance with the following provisions of this Article.

3. The arbitral tribunal shall be constituted as follows: each Contracting Party shall appoint one member, and these two members shall agree upon a national of a third state as a Chairman of the arbitral tribunal to be appointed by the two Contracting Parties. Such members shall be appointed within two months, and such Chairman within four months, from the date on which either Contracting Party has informed the other Contracting Party that it intends to submit the dispute to an arbitral tribunal.

4. If the periods specified in paragraph 3 above have not been complied with, either Contracting Party may, in the absence of any other arrangement, invite the President of the International Court of Justice to make the necessary appointments. If the President of the International Court of Justice is a national of either Contracting Party, or if he is otherwise prevented from discharging the said function, the Vice-President of the International Court of Justice shall be invited to make the necessary appointments. If the Vice-President of the International Court of Justice is a national of either Contracting Party or if he, too, is prevented from discharging the said function, the member of the International Court of Justice next in seniority who is not a national of either Contracting Party shall be invited to make the necessary appointments.

5. The arbitral tribunal shall take its decision by a majority of votes. Such decision shall be made in accordance with this Agreement and such recognized rules of international law as may be applicable and shall be final and binding on both Contracting Parties. Each Contracting Party shall bear the cost of the member of the arbitral tribunal appointed by that Contracting Party, as well as the costs for its representation in the arbitration proceedings. The expenses of the Chairman as well as any other costs of the arbitration proceedings shall be borne in equal parts by the two Contracting Parties. However, the arbitral tribunal may, at its discretion, direct that a higher proportion or all of such costs be paid by one of the Contracting Parties. In all other respects, the arbitral tribunal shall determine its own procedure.

 

Article 11

Relations Between Contracting Parties

 

The provisions of this Agreement shall apply irrespective of the existence of diplomatic or consular relations between the Contracting Parties.

 

Article 12

Application of Other Rules

 

If the legislation of either Contracting Party or obligations under international law existing at present or established hereafter between the Contracting Parties, in addition to this Agreement, contain rules, whether general or specific, entitling investments by investors of the other Contracting Party to a treatment more favourable than is provided for by this Agreement, such rules shall to the extent that they are more favourable to the investor prevail over this Agreement.

 

Article 13

Scope of the Agreement

This Agreement shall apply to all investments, whether existing at or made after the date of its entry into force by investors of either Contracting Party in the territory of the other Contracting Party, but shall not apply to any dispute concerning an investment which arose, or any claim which was settled before its entry into force.

 

Article 14

Entry in Force

Each Contracting Party shall notify the other in writing when its constitutional requirements for the entry into force of this Agreement have been fulfilled, and the Agreement shall enter into force on the thirtieth day after the date of receipt of the later notification.

 

Article 15

Duration and Termination

1.This Agreement shall remain in force for a period of thirty (30) years and shall continue in force thereafter for similar period or periods unless, at least one year before the expiry of the initial or any subsequent period, either Contracting Party notifies the other Contracting Party in writing of its intention to terminate this Agreement.

2.In respect of investments made prior to the date when the notice of termination of this Agreement becomes effective, the provisions of this Agreement shall continue to be effective for a period of twenty (20) years from the date of termination of this Agreement.

In witness whereof, the respective plenipotentiaries of both Contracting Parties have signed this Agreement.

 

Done at Riga on this 18 day of RAJAB 1422 H corresponding to 5 day of October 2001 in two originals in the Latvian, Arabic and English languages, in the Latvian, Arabic and English languages, all texts being equally authentic. In case of divergence, the English text shall prevail.

 

For the Government of                                                                                                                                                  For the Government of

the Republic of Latvia                                                                                                                                                    the State of Kuwait