Teksts LP0036_0 Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas Līgums latviešu valodā
Līgums angļu valodā

Likumprojekts

 

Par Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līgumu par
teritoriālās jūras, ekskluzīvās ekonomiskās zonas un
kontinentālā šelfa robežas noteikšanu Baltijas jūrā

 

 

1.pants. 1999.gada 9.jūlijā Palangā parakstītais Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līgums par teritoriālās jūras, ekskluzīvās ekonomiskās zonas un kontinentālā šelfa robežas noteikšanu Baltijas jūrā (turpmāk – Līgums) ar šo likumu ir pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu ir izsludināms līgums latviešu un angļu valodā.

3.pants. Līgums stājas spēkā tā 6.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā « Latvijas Vēstnesis ».

 

 

Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas

līgums

par teritoriālās jūras, ekskluzīvās ekonomiskās zonas

un kontinentālā šelfa

robežas noteikšanu Baltijas jūrā

 

Latvijas Republika un Lietuvas Republika, turpmāk sauktas par Pusēm;

vēloties nodibināt teritoriālās jūras, ekskluzīvās ekonomiskās zonas un kontinentālā šelfa robežas Baltijas jūrā;

ņemot vērā 1993.gada 29.jūnijā noslēgto Latvijas Republikas un Lietuvas Republikas līgumu par valsts robežas atjaunošanu, kā arī vēsturiskās vienošanās par teritoriālās jūras robežas noteikšanu;

atzīstot Apvienoto Nāciju Organizācijas 1982.gada Jūras tiesību konvencijas normas un starptautisko tiesību pamatprincipus par pamatu jūras robežas noteikšanai;

ievērojot visus pastāvošos jūras zonu delimitācijas noteikumus ar mērķi nonākt pie taisnīga risinājuma;

Ir vienojušās par sekojošo:

1.pants

Jūras robeža starp Latvijas Republikas teritoriālo jūru un Lietuvas Republikas teritoriālo jūru ir taisna līnija, kas savieno punktus ar šādām koordinātēm:

ziemeļu platums austrumu garums

punkts I 56° 04’ 08,90’’ 21° 03’ 51,47’’

punkts II 56° 02’ 43,5’’ 20° 42’ 35,0’’

2.pants

 1. Jūras robeža starp Latvijas Republikas ekskluzīvo ekonomisko zonu un kontinentālo šelfu un Lietuvas Republikas ekskluzīvo ekonomisko zonu un kontinentālo šelfu ir taisna līnija (loksodroma), kas tiek vilkta no 1.pantā definētā punkta II pa azimutu 2700 (divi simti septiņdesmit grādi) līdz trešās valsts ekskluzīvās ekonomiskās zonas un kontinentālā šelfa robežai.
 2. Precīzas koordinātes punktam, kurā krustojas Pušu un trešās valsts ekskluzīvās ekonomiskās zonas un kontinentālā šelfa robežas, tiek noteiktas trīspusējā līgumā starp attiecīgajām valstīm.

3.pants

 1. Visu punktu pozīcijas šajā Līgumā tiek definētas ar platuma un garuma koordinātēm 1984.gada Pasaules Ģeodētiskajā Sistēmā (WGS-84).
 2. 1. un 2.pantā definētās līnijas ir ilustrētas kartē, kas ir pievienota šim Līgumam.

4.pants

 1. Ja jūras dzīlēs izvietoto derīgo izrakteņu iegula atrodas abpus teritoriālās jūras un kontinentālā šelfa robežas un ja šo derīgo izrakteņu iegulu daļēji vai pilnībā var izmantot no otras Puses teritoriālās jūras vai kontinentālā šelfa, Puses, pēc jebkuras no tām lūguma un pirms iegulas izmantošanas, uzsāk sarunas un vienojas par šādas iegulas izmantošanas noteikumiem.
 2. Šajā pantā termins “derīgie izrakteņi” tiek lietots tā vispārīgākajā un plašākajā nozīmē un ietver visus nedzīvos resursus, kas atrodas uz, virs zemes vai zemē, neatkarīgi no ķīmiskā vai fizikālā stāvokļa.

 

5.pants

Jebkuras domstarpības starp Pusēm, kas varētu rasties sakarā ar šī Līguma iztulkošanu vai piemērošanu, pirmajā instancē tiek risinātas konsultāciju vai sarunu ceļā vai kā citādi, piemērojot starptautiskajās tiesībās paredzētos strīdu atrisināšanas miermīlīgos līdzekļus.

 

 

6.pants

Šis Līgums ir ratificējams un tas stājas spēkā ratifikācijas rakstu apmaiņas dienā.

7.pants

Šis Līgums ir noslēgts uz neierobežotu laika posmu.

 

TO APLIECINOT, apakšā parakstījušies, būdami pienācīgi pilnvaroti no to attiecīgajām Valdībām, ir parakstījuši šo Līgumu.

 

 

NOSLĒGTS Palangā 1999.gada 9.jūlijā divos eksemplāros latviešu, lietuviešu un angļu valodās, kuri ir autentiski. Nesaskaņu gadījumā par noteicošo tiek atzīts teksts angļu valodā.

 

 

Latvijas Republikas vārdā                                                                                                         Lietuvas Republikas vārdā



Agreement between

the Republic of Latvia and the Republic of Lithuania

on the delimitation of the territorial sea,

exclusive economic zone and continental shelf

in the Baltic Sea

 

The Republic of Latvia and the Republic of Lithuania, hereinafter referred to as the Parties;

Desiring to establish the line delimiting the territorial sea, exclusive economic zone and continental shelf of the Republic of Latvia and those of the Republic of Lithuania in the Baltic Sea;

Recalling the Agreement between Republic of Latvia and the Republic of Lithuania on the re-establishment of the State frontier of 29 June 1993 as well as historical regulations on the delimitation of the territorial sea;

Acknowledging the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea and general principles of international law as the basis for this maritime delimitation;

Taking into account of all the existing rules applicable to the delimitation of maritime areas, with view to arriving at an equitable solution;

Have agreed as follows:

Article 1

The boundary between the territorial sea of the Republic of Latvia and the territorial sea of the Republic of Lithuania shall be a straight line joining the points defined as follows by means of their co-ordinates:

Latitude North Longitude East

Point I 56° 04’ 08,90’’ 21° 03’ 51,47’’

Point II 56° 02’ 43,5’’ 20° 42’ 35,0’’

Article 2

 1. The boundary between the exclusive economic zone and continental shelf of the Republic of Latvia and the exclusive economic zone and continental shelf of the Republic of Lithuania shall be a straight line (loxodrome) in the azimuth of 2700 (two hundred seventy degrees) running from the point II defined in the Article 1 towards the boundary of the exclusive economic zone and continental shelf of the third State.
 2. The tripoint between the boundaries of the exclusive economic zone and continental shelf appertaining respectively to the Parties and to the third State shall be established by trilateral agreement between the States concerned.

Article 3

 1. The positions of points specified in this Agreement are defined by co-ordinates of latitude and longitude on World Geodetic System 1984 datum (WGS 84).
 2. The lines defined in Articles 1 and 2 have been drawn solely by way of illustration on the map annexed to this Agreement.

 

Article 4

 1. Where mineral deposits located on the sea-bed or in the subsoil extend on both sides of the boundary of the territorial sea and continental shelf, and where those mineral deposits can be wholly or in part exploited from the territorial sea or continental shelf of the other Party, the Parties shall, at the request of either of them and prior to such exploitation, enter into negotiations and make an agreement on the conditions for the exploitation of these deposits.
 2. In this Article the term “mineral deposits” is used in its most general, extensive and comprehensive sense and includes all non-living substances occurring on, in or under the ground, irrespective of chemical or physical state.

 

Article 5

Any dispute between the Parties arising out of the interpretation or implementation of this Agreement shall in the first instance be settled by consultations or negotiations, or using other means of peaceful settlement of disputes provided by international law.

 

 

Article 6

This Agreement shall be subject to ratification shall enter into force on the exchange of the instruments of ratification.

 

Article 7

This Agreement is concluded for an indefinite period of time.

 

 

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement

DONE in duplicate at Palanga this ninth day of July 1999, in the Latvian, Lithuanian and English languages, each text being authentic. In cases of any divergence of interpretation the English text shall prevail.

 

 

 

On behalf of the                                                                                                          On behalf of the

Republic of Latvia                                                                                                      Republic of Lithuania