Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.34)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt kodeksu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana nepilngadīgajiem

Nepilngadīgajiem vecumā no 11 līdz 14 gadiem par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.

Nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu var piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus."

1.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izteikt 13.1 pantu šādā redakcijā:

"13.1 pants. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana nepilngadīgajiem

Nepilngadīgajiem vecumā no 11 līdz 18 gadiem par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu var piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.”

Neatbalstīt.

Pirmajā lasījumā pieņemto 13.1 pantu izteikt kā 12.1 pantu.

1. Papildināt kodeksu ar 13.1 pantu šādā redakcijā:

"12.1 pants. Audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošana nepilngadīgajiem

Nepilngadīgajiem vecumā no 11 līdz 14 gadiem par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu piemēro audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus.

Nepilngadīgajiem vecumā no 14 līdz 18 gadiem par administratīvo pārkāpumu izdarīšanu var piemērot audzinoša rakstura piespiedu līdzekļus."

 

207.pants. Administratīvo komisiju izveidošanas kārtība

Pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome (padome) uz savu pilnvaru laiku.

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izteikt 207. pantu šādā redakcijā:

“207. pants. Administratīvo komisiju un to struktūrvienību izveidošanas kārtība

Pašvaldības administratīvo komisiju apstiprina attiecīgās pašvaldības dome (padome). Pašvaldības dome (padome) ir tiesīga apstiprināt izveidotajai administratīvajai komisijai struktūrvienības – administratīvās apakškomisijas.”

Neatbalstīt.

 

210.pants. Pašvaldību administratīvās komisijas

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata šā kodeksa 44., 53.1 (par pārkāpumiem, ko izdarījusi persona), 89., 93., 94.pantā, 95.panta pirmajā daļā, 96.-98., 98.1, 98.2, 100., 102.1, 103., 103.2, 103.6, 106.-108.pantā, 111.panta trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā un astotajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu Nacionālo bruņoto spēku lidlaukos, kurus neizmanto civilā aviācija, vai šādu lidlauku tuvumā), 131.1, 134., 134.1, 134.3, 135., 136., 137., 137.1, 138. (par pārkāpumiem autotransportā), 140.-142., 144., 148., 149., 149.1, 149.2, 150., 152., 155., 155.5 pantā, 156.panta pirmajā daļā, 156.4 panta pirmajā daļā (izņemot lietas par pārkāpumiem tajos gadījumos, kad kontroli veikušas un administratīvo pārkāpumu protokolu sastādījušas tādas institūcijas amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt attiecīgā administratīvā pārkāpuma lietu), 172., 172.1 pantā, 173.pantā, 174.3 panta pirmajā daļā, 176., 185.-190., 194.3, 197. (izņemot lietas par gadījumiem, kad zīmogus vai plombas uzlikusi valsts iestādes amatpersona) un 202.-204.pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Pašvaldību administratīvās komisijas izskata arī administratīvo pārkāpumu lietas par pašvaldību saistošo noteikumu pārkāpumiem.

2. Papildināt 210.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldību administratīvās komisijas izskata materiālus vai administratīvo pārkāpumu lietas un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem."

     

2. Papildināt 210.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"Pašvaldību administratīvās komisijas izskata materiālus vai administratīvo pārkāpumu lietas un izlemj jautājumus par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem."

 

238.1 pants. Lietvedības uzsākšana administratīvā pārkāpuma lietā

Saņemot pieteikumu vai citus materiālus par administratīvo pārkāpumu, šā kodeksa 247.pantā minētajām personām diennakts laikā jāsastāda administratīvā pārkāpuma protokols vai jāpieņem viens no šādiem lēmumiem:

1) par lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā;

2) par atteikšanos uzsākt lietvedību administratīvā pārkāpuma lietā;

3) par materiālu nosūtīšanu pēc piekritības.

Izņēmuma gadījumā šādu lēmumu var pieņemt desmit dienu laikā. Lēmumu var noformēt kā atsevišķu dokumentu vai rezolūciju.

3. Papildināt 238.1 panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) par materiālu nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, ja administratīvo pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais vecumā no 11 līdz 14 gadiem."

     

3. Papildināt 238.1 panta pirmo daļu ar 4.punktu šādā redakcijā:

"4) par materiālu nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu, ja administratīvo pārkāpumu izdarījis nepilngadīgais vecumā no 11 līdz 14 gadiem."

 

268.pants. Administratīvā pārkāpuma lietas sagatavošana izskatīšanai

Institūcija (amatpersona), sagatavojot administratīvā pārkāpuma lietu izskatīšanai, izlemj šādus jautājumus:

1) vai šīs lietas izskatīšana ir viņa kompetencē;

2) vai pareizi sastādīts protokols un citi materiāli par administratīvo pārkāpumu;

3) vai personām, kuras piedalās lietas izskatīšanā, ir paziņots par lietas izskatīšanas laiku un vietu;

4) vai ir pieprasīti nepieciešamie papildmateriāli;

5) pie administratīvās atbildības sauktās personas, cietušā, likumiskā pārstāvja un advokāta lūgumus.

4. Papildināt 268.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) vai nav pamata lietu par administratīvo pārkāpumu nosūtīt pašvaldības administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam."

3.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 268. panta 6. punktā vārdu “nav” ar vārdu “ir”.

Atbalstīt.

4. Papildināt 268.pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

"6) vai ir pamats lietu par administratīvo pārkāpumu nosūtīt pašvaldības administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam."

 

269.pants. Administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vieta

Administratīvā pārkāpuma lietu izskata pēc pārkāpuma izdarīšanas vietas.

Lietas par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 118., 121.-128., 130. un 131.pantā, 134.3, 137.1, 140. un 140.1 pantā var izskatīt arī pēc transporta līdzekļu reģistrācijas vietas vai pārkāpēja dzīvesvietas.

Administratīvās komisijas administratīvo pārkāpumu lietas var nosūtīt izskatīšanai pēc pārkāpēja dzīvesvietas.

5. Papildināt 269.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Materiālus un administratīvo pārkāpumu lietas jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem nosūta izskatīšanai pašvaldības administratīvajai komisijai pēc nepilngadīgā dzīvesvietas."

     

5. Papildināt 269.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"Materiālus un administratīvo pārkāpumu lietas jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajiem nosūta izskatīšanai pašvaldības administratīvajai komisijai pēc nepilngadīgā dzīvesvietas."

 

275.pants. Lēmumu veidi

Izskatījusi lietu par administratīvo pārkāpumu, institūcija (amatpersona) pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

1) par administratīvā soda uzlikšanu;

2) par lietvedības izbeigšanu.

Lēmumu par lietvedības izbeigšanu pieņem, ja izsaka mutvārdu aizrādījumu, nodod materiālus izskatīšanai prokuroram, iepriekšējās izmeklēšanas vai izziņas iestādei, kā arī gadījumos, ja ir šā kodeksa 239.pantā paredzētie apstākļi.

6. Papildināt 275.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) par administratīvā pārkāpuma lietas nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam."

     

6. Papildināt 275.panta pirmo daļu ar 3.punktu šādā redakcijā:

"3) par administratīvā pārkāpuma lietas nosūtīšanu pašvaldības administratīvajai komisijai jautājuma izlemšanai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam."

 

280.pants. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas kārtība

Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu var pārsūdzēt:

1) administratīvās komisijas lēmumu - rajona (pilsētas) tiesai;

2) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu);

3) rajona, pilsētas un pagasta padomes priekšsēdētāja un viņa vietnieku, kā arī pašvaldības direktora lēmumus - rajona (pilsētas) tiesai;

4) citas institūcijas (amatpersonas) lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu naudas soda veidā - augstākai institūcijai (augstākai amatpersonai) vai rajona (pilsētas) tiesai, kuras spriedums ir galīgs; lēmumu par cita administratīvā soda uzlikšanu - augstākai institūcijai (augstākai amatpersonai), bet pēc tam sūdzību var iesniegt rajona (pilsētas) tiesai.

Lēmumu par vienlaikus uzliktu administratīvo pamatsodu un kādu no papildsodiem pēc tās personas izvēles, kura to pārsūdz, var pārsūdzēt kārtībā, kāda noteikta pamatsoda vai papildsoda pārsūdzēšanai;

5) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu);

6) (izslēgts ar 1997.gada 28.maija likumu).

Sūdzību iesniedz institūcijai (amatpersonai), kas pieņēmusi lēmumu lietā par administratīvo pārkāpumu, ja likumdošanā nav noteikts citādi. Iesniegtā sūdzība trīs dienu laikā kopā ar lietu jānosūta institūcijai (amatpersonai), kas pilnvarots saskaņā ar šo pantu sūdzību izskatīt un kam tā adresēta.

No personas, kas pārsūdzējusi lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu, valsts nodeva netiek iekasēta.

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izteikt 280. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība”.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Papildināt 280. pantu ar 7. punktu šādā redakcijā:

“7) administratīvās apakškomisijas lēmumu var apstrīdēt attiecīgās pašvaldības administratīvajā komisijā”.

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

281.pants. Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma pārsūdzēšanas termiņš

Sūdzību administratīvā pārkāpuma lietā var iesniegt desmit dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ minētais termiņš ir nokavēts, pēc lūguma, ko iesniegusi persona, par kuru pieņemts lēmums, šo termiņu var atjaunot orgāns (amatpersona), kas ir tiesīgs izskatīt sūdzību.

 

6.

 

 

 

 

 

 

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izteikt 281. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“Administratīvā pārkāpuma lietā pieņemtā lēmuma apstrīdēšanas vai pārsūdzēšanas termiņš”.

Neatbalstīt.

 

 

283.pants. Lēmuma izpildes apturēšana sakarā ar sūdzības vai protesta iesniegšanu

Sūdzības iesniegšana noteiktajā termiņā aptur lēmuma izpildi par administratīvā soda uzlikšanu līdz sūdzības izskatīšanai, izņemot lēmumus par šā kodeksa 25. un 31.pantā paredzēto soda veidu piemērošanu, kā arī gadījumos, kad uzlikts naudas sods, ko iekasē administratīvā pārkāpuma izdarīšanas vietā.

Prokurora iesniegtais protests aptur lēmuma izpildīšanu līdz protesta izskatīšanai.

7. Papildināt 283.panta pirmo daļu pēc vārdiem "par administratīvā soda uzlikšanu" ar vārdiem "vai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam".

     

7. Papildināt 283.panta pirmo daļu pēc vārdiem "par administratīvā soda uzlikšanu" ar vārdiem "vai par audzinoša rakstura piespiedu līdzekļu piemērošanu nepilngadīgajam".

   

7.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Papildināt ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums

Ministru kabinets, izstrādājot valsts budžeta projektu 2004. gadam, iekļauj tajā šā likuma darbības nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.”

Neatbalstīt.

 
 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

8.

/Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija/

Izteikt noteikumu par spēkā stāšanos šādā redakcijā:

“Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.”

Atbalstīt.

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.