11

11.12.2002

Budžeta un finansu (nodokļu) komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem”” (reģ.nr.29) izskatīšanai 2.lasījumā

Spēkā esošā redakcija

Grozījumi

 

Priekšlikumi

Komisijas attieksme

Komisijas atbalstītā redakcija

 

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.; 2001, 7.nr., 24.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt likumā “Par akcīzes nodokli naftas produktiem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 24.nr.; 1998, 13.nr.; 1999, 2., 6., 17., 24.nr.; 2000, 1., 14.nr.; 2001, 7.nr., 24.nr.; 2002, 14.nr.) šādus grozījumus:

8.pants. Atvieglojumi

(1) Lauksaimniecības produkcijas ražotājam atmaksājams nodoklis par dīzeļdegvielu (gāzeļļu) lauksaimniecībā izmantotās zemes apstrādei, ievērojot šādus nosacījumus:

1) lauksaimniecības produkcijas ražotājs:

a) veic saimniecisko darbību — lauksaimnieciskās produkcijas ražošanu, par ko maksā nodokļus konkrēto nodokļu likumos noteiktajā kārtībā,

b) veic grāmatvedības uzskaiti par lauksaimniecības produkcijas ražošanu likumos noteiktajā kārtībā;

2) vienā kalendārajā gadā rēķinot 100 litrus dīzeļdegvielas (gāzeļļas) par katru īpašumā, pastāvīgā lietošanā vai nomā esošu lauksaimniecībā izmantotās zemes hektāru;

3) dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta, izmantojot kādu no šādiem norēķina veidiem:

a) veicot naudas līdzekļu pārskaitījumu no lauksaimniecības produkcijas ražotāja kredītiestādes konta uz degvielas pārdevēja kredītiestādes kontu (bezskaidras naudas norēķinus),

b) izmantojot kredītkartes, debetkartes vai citas norēķinu kartes, kuras pieder lauksaimniecības produkcijas ražotājam,

c) veicot skaidras naudas iemaksas degvielas pārdevēja kredītiestādes kontā, ja norēķinus veic lauksaimniecības produkcijas ražotājs — fiziskā persona;

4) dīzeļdegviela (gāzeļļa) iegādāta konkrētajā kalendārajā gadā, par kuru tiek pieprasīta nodokļa atmaksa;

5) ja lauksaimniecības produkcijas ražotājam ir nodokļu, nodevu vai citu valsts noteikto obligāto maksājumu parādi, — atmaksājamā summa vispirms tiek novirzīta šo parādu segšanai.

 

1

 

 

 

2

Deputāti A.Kalvītis, G.Bērziņš

Aizstāt likuma 8.panta pirmās daļas otrajā punktā skaitli “100” ar skaitli “120”.

Deputāts M.Pietkevičs

Aizstāt likuma 8.panta pirmās daļas otrajā punktā skaitli “100” ar skaitli “120”.

Neatbalstīt

 

 

 

Neatbalstīt

 

14.pants. Nodokļa ieņēmumu sadalījums budžetā

(1) Nodokļa ieņēmumus, izņemot ieņēmumus no šā panta trešajā un piektajā daļā minētajiem naftas produktiem, sadala šādi:

1) 40 procentus ieskaita valsts pamatbudžetā;

2) 60 procentus ieskaita valsts speciālajā budžetā (Valsts autoceļu fondā).

(2) Valsts autoceļu fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

(3) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta otrajā daļā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts speciālajā budžetā (Latvijas Vides aizsardzības fondā).

(4) Latvijas Vides aizsardzības fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

(5) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 8.punktā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts pamatbudžetā.

1. 14.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “trešajā un”;

izslēgt trešo un ceturto daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 8.punktā un 6.panta otrajā daļā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts pamatbudžetā.”

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti G.Bērziņš, A.Kalvītis, A.Rugāte

Izteikt 14.pantu šādā redakcijā (neizdarīt pantā grozījumus):

“14.pants. Nodokļa ieņēmumu sadalījums budžetā

(1) Nodokļa ieņēmumus, izņemot ieņēmumus no šā panta trešajā un piektajā daļā minētajiem naftas produktiem, sadala šādi:

1) 40 procentus ieskaita valsts pamatbudžetā;

2) 60 procentus ieskaita valsts speciālajā budžetā (Valsts autoceļu fondā).

(2) Valsts autoceļu fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

(3) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta otrajā daļā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts speciālajā budžetā (Latvijas Vides aizsardzības fondā).

(4) Latvijas Vides aizsardzības fondā ieskaitītie līdzekļi izmantojami likumos un Ministru kabineta noteikumos paredzētajā kārtībā.

(5) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 8.punktā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts pamatbudžetā.

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 14.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus “trešajā un”;

izslēgt trešo un ceturto daļu;

izteikt piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Nodokļa ieņēmumus no šā likuma 6.panta pirmās daļas 8.punktā un 6.panta otrajā daļā minētajiem naftas produktiem ieskaita valsts pamatbudžetā.”

Pārejas noteikumi

1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4., 7. un 8.punktā noteiktās likmes stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

2. Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteiktās likmes stājas spēkā ar īpašu likumu.”

     

2. Izteikt pārejas noteikumu 1.punktu šādā redakcijā:

“1. Šā likuma 6.panta pirmās daļas 3., 4. un 7.punktā noteiktās likmes stājas spēkā ar īpašu likumu.”

 

3. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/12/EEC, 92/81/EEC, 92/82/EEC un 95/60/EC.”

     

3. Papildināt likumu ar informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

“Informatīvā atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Likumā iekļautas tiesību normas, kas izriet no direktīvām 92/12/EEC, 92/81/EEC, 92/82/EEC un 95/60/EC.”

 

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.