Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Reģionālās attīstības likumā » (reģ.nr.28) otrajam lasījumam (Steidzams)

 

Spēkā esošā redakcija

 

Pirmā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu otrajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Reģionālās attīstības likums

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

     

Grozījumi Reģionālās attīstības likumā

 

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Reģionālās attīstības likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 9.nr.) šādus grozījumus:

6.pants. Reģionālās attīstības plānošanas dokumenti

         

(1) Reģionālo attīstību īsteno atbilstoši šādiem savstarpēji saskaņotiem reģionālās attīstības plānošanas dokumentiem:

         

1) reģionālās politikas pamatnostādnes;

         

2) nacionālais plānojums;

         

3) nacionālais attīstības plāns;

         

4) nacionālās un nozaru attīstības programmas;

 

1.

(Ministru kabinets)

1.6. pantā:

izslēgt pirmās daļas 4. punktā vārdus “nacionālās un”;

Atbalstīt

1.6. pantā:

izslēgt pirmās daļas 4. punktā vārdus “nacionālās un”;

5) plānošanas reģionu attīstības programmas un teritoriju plānojumi;

         

6) rajonu pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi;

         

7) vietējo pašvaldību attīstības programmas un teritoriju plānojumi.

         

(2) Nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna, nacionālo un nozaru attīstības programmu izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

2.

(Ministru kabinets)

izslēgt otrajā daļā vārdus “nacionālo un nozaru attīstības programmu”.

Atbalstīt

izslēgt otrajā daļā vārdus “nacionālo un nozaru attīstības programmu”.

10.pants. Nacionālā un nozares attīstības programma

 

3.

(Ministru kabinets)

2. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10. pants. Nozares attīstības programma

Atbalstīt

2. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10. pants. Nozares attīstības programma

(1) Nacionālā un nozares attīstības programma ir vidēja termiņa (septiņi gadi) reģionālās politikas plānošanas dokuments, kas attiecas uz noteiktu jomu un nosaka mērķus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus šīs jomas attīstībā.

   

(1) Nozares attīstības programma ir vidēja termiņa (septiņi gadi) politikas plānošanas dokuments, kas attiecas uz noteiktu jomu un nosaka mērķus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus šīs jomas attīstībā.

 

(1) Nozares attīstības programma ir vidēja termiņa (septiņi gadi) politikas plānošanas dokuments, kas attiecas uz noteiktu jomu un nosaka mērķus, galvenos uzdevumus un sasniedzamos rezultātus šīs jomas attīstībā.

(2) Nacionālo un nozares attīstības programmu izstrādā un īsteno saskaņā ar reģionālās politikas pamatnostādnēm, nacionālo plānojumu un nacionālo attīstības plānu.

   

(2) Nozares attīstības programmu izstrādā un īsteno saskaņā ar reģionālās politikas pamatnostādnēm, nacionālo plānojumu un nacionālo attīstības plānu.”.

 

(2) Nozares attīstības programmu izstrādā un īsteno saskaņā ar reģionālās politikas pamatnostādnēm, nacionālo plānojumu un nacionālo attīstības plānu.”.

14.pants. Ministru kabineta kompetence

         

Ministru kabinets:

         

1) apstiprina reģionālās politikas pamatnostādnes, nacionālo attīstības plānu un nacionālās un nozaru attīstības programmas;

 

4.

(Ministru kabinets)

3. Izteikt 14. panta 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

“1) apstiprina reģionālās politikas pamatnostādnes un nacionālo attīstības plānu;

Atbalstīt

3. Izteikt 14. panta 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

“1) apstiprina reģionālās politikas pamatnostādnes un nacionālo attīstības plānu;

2) nosaka reģionālās attīstības valsts atbalsta pasākumu īstenošanas un novērtēšanas, kā arī sabiedriskās apspriešanas kārtību;

   

2) nosaka valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību;”.

 

2) nosaka valsts reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanas, novērtēšanas un finansēšanas kārtību;”.

3) nosaka par reģionālo attīstību atbildīgo ministru.

         

17.pants. Plānošanas reģiona attīstības padome

         

(1) Plānošanas reģiona attīstības koordinācijai katrā plānošanas reģionā izveido Plānošanas reģiona attīstības padomi.

         

(2) Plānošanas reģiona attīstības padomi ievēlē plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību priekšsēdētāju kopsapulce no attiecīgo pašvaldību deputātiem.

         

(3) Plānošanas reģiona attīstības padomes priekšsēdētāju ievēlē Plānošanas reģiona attīstības padome no tajā izvirzītajiem pašvaldību deputātiem.

         

(4) Plānošanas reģiona attīstības padomes sēdes ir atklātas, un tajās ar padomdevēja tiesībām var piedalīties valsts pārvaldes iestāžu, starptautisko institūciju, nevalstisko organizāciju, uzņēmēju un citu plānošanas reģionā ietilpstošo pašvaldību pārstāvji.

         

(5) Plānošanas reģiona attīstības padome veic šādas funkcijas:

         

1) nosaka plānošanas reģiona ilgtermiņa attīstības galvenos pamatprincipus, mērķus un prioritātes;

         

2) nodrošina plānošanas reģiona attīstības koordināciju atbilstoši reģionālās attīstības plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm;

         

3) vada un uzrauga plānošanas reģiona attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrādi un ieviešanu;

         

4) nodrošina pašvaldību sadarbību un plānošanas reģiona sadarbību ar nacionālā līmeņa institūcijām reģionālās attīstības atbalsta pasākumu īstenošanā;

         

5) izvērtē nacionālā plānojuma, nacionālā attīstības plāna, nacionālo un nozaru attīstības programmu atbilstību plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam un neatbilstības gadījumos lemj par ierosinājumu grozīt nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentus vai par grozījumiem plānošanas reģiona plānošanas dokumentos;

 

5.

(Ministru kabinets)

4. Izslēgt 17. panta piektās daļas 5. punktā vārdu “nacionālo”.

Atbalstīt

4. Izslēgt 17. panta piektās daļas 5. punktā vārdu “nacionālo”.

6) apstiprina Plānošanas reģiona attīstības padomes un Plānošanas reģiona attīstības aģentūras nolikumu;

         

7) veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

         

18.pants. Plānošanas reģiona attīstības aģentūra

         

(1) Plānošanas reģiona attīstības padome izveido Plānošanas reģiona attīstības aģentūru, kas darbojas saskaņā ar Publisko aģentūru likumu un pilda Publisko aģentūru likumā noteiktās aģentūras padomes funkcijas.

         

(2) Plānošanas reģiona attīstības aģentūra veic šādas funkcijas:

         

1) sadarbībā ar pašvaldībām un valsts institūciju teritoriālajām iestādēm izstrādā plānošanas reģiona attīstības programmu un teritorijas plānojumu, nodrošina to saskaņotību ar nacionālo plānojumu, nacionālo attīstības plānu un nacionālajām vai nozaru attīstības programmām, kā arī to ieviešanas vadību;

 

6.

(Ministru kabinets)

5. Izslēgt 18. panta otrās daļas 1. punktā vārdus “nacionālajām vai”.

Atbalstīt

5. Izslēgt 18. panta otrās daļas 1. punktā vārdus “nacionālajām vai”.

2) sagatavo atzinumus par nacionālā līmeņa attīstības plānošanas dokumentu atbilstību plānošanas reģiona attīstības programmai un teritorijas plānojumam;

         

3) koordinē un veicina plānošanas reģiona reģionālās attīstības atbalsta pasākumu izstrādi, īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu;

         

4) izvērtē vietējo pašvaldību un juridisko un fizisko personu iesniegtos projektu pieteikumus reģionālās attīstības valsts atbalsta saņemšanai un sniedz atzinumus par tiem;

         

5) veic citas normatīvajos aktos noteiktās funkcijas.

         

(3) Plānošanas reģiona attīstības aģentūra darbojas saskaņā ar Plānošanas reģiona attīstības padomes apstiprinātu nolikumu.

         

21.pants. Reģionālās attīstības finansējuma piešķiršana

         

(1) Reģionālās attīstības finansējumu piešķir reģionālās attīstības atbalsta pasākumiem, kas atbilst reģionālās attīstības politikas plānošanas dokumentos noteiktajiem galvenajiem pamatprincipiem, mērķiem un prioritātēm un šo pasākumu vadībai.

         

(2) Reģionālās attīstības finansējumam, kas uzskatāms par valsts atbalstu, piemēro likumu “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli”.

aizstāt 21. panta otrajā daļā vārdus “likumu “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli”” ar vārdiem “Komercdarbības atbalsta kontroles likumu”.

7.

(Finanšu ministrs V. Dombrovskis)

Izteikt 21. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Reģionālās attīstības finansējumam, kas uzskatāms par komercdarbības atbalstu, piemēro Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normas.”

Atbalstīt

6. Izteikt 21. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Reģionālās attīstības finansējumam, kas uzskatāms par komercdarbības atbalstu, piemēro Komercdarbības atbalsta kontroles likuma normas.”

(3) Ministru kabinets nosaka reģionālās attīstības finansējuma piešķiršanas kārtību un Eiropas Savienības struktūrfondu finansējuma vadības kārtību.

 

 

8.

(Ministru kabinets)

6. Izslēgt 21. panta trešajā daļā vārdus “reģionālās attīstības finansējuma piešķiršanas kārtību un”.

Neatbalstīt

 

Pārejas noteikumi

         

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 13.nr.; 1999, 10.nr.).

         

2. Saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” izveidotā Reģionālās attīstības padome turpina pildīt savas funkcijas līdz Nacionālās reģionālās padomes izveidošanai.

         

3. Saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” piešķirtais īpaši atbalstāmo reģionu statuss ir spēkā līdz 2004.gada 27.jūnijam.

         

4. Saskaņā ar likumu “Par īpaši atbalstāmajiem reģioniem” izveidotais Reģionālais fonds turpina savu darbību līdz brīdim, kad tiek izveidots šajā likumā paredzētais Reģionālais fonds, kas ir tā tiesību un saistību pārmantotājs.

         

5. Ministru kabinets:

         

1) līdz 2002.gada 1.septembrim izdod šā likuma 6.pantā paredzētos noteikumus un ieteikumus, piedāvā priekšlikumu par plānošanas reģionu teritorijām un nosaka kārtību, kādā jautājums par plānošanas reģionu teritorijām saskaņojams ar tajos ietilpstošajām pašvaldībām;

         

2) līdz 2002.gada 15.oktobrim nosaka šā likuma 5.pantā paredzētās plānošanas reģionu teritorijas un izdod šā likuma 14.pantā paredzētos noteikumus;

 

9.

(Ministru kabinets)

7. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5. punkta 2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “un izdod šā likuma 14. pantā paredzētos noteikumus”;

Atbalstīt

7. Pārejas noteikumos:

izslēgt 5. punkta 2. apakšpunktā vārdus un skaitļus “un izdod šā likuma 14. pantā paredzētos noteikumus”;

3) līdz 2003.gada 1.janvārim apstiprina šā likuma 15.panta trešajā daļā paredzēto Nacionālās reģionālās attīstības padomes nolikumu.

         
   

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

(Ministru kabinets)

papildināt pārejas noteikumu 5. punktu ar 4. , 5. un 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4) līdz 2003. gada 31. decembrim izdod šā likuma 6. panta otrajā daļā paredzētos noteikumus par nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību;

5) līdz 2003. gada 1. novembrim izdod šā likuma 14. panta 1. un 2. punktā un 21. panta trešajā daļā paredzētos noteikumus;

6) līdz 2003. gada 1. decembrim saskaņā ar šā likuma 20. panta pirmo un trešo daļu izveido Reģionālo fondu un apstiprina tā nolikumu.”

(Atbildīgā komisija)

papildināt pārejas noteikumu 5. punktu ar 4. , 5. un 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4) līdz 2003. gada 31. decembrim izdod šā likuma 6. panta otrajā daļā paredzētos noteikumus par nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību;

5) līdz 2003. gada 1. septembrim izdod šā likuma 14. panta 1. un 2. punktā un 21. panta trešajā daļā paredzētos noteikumus;

6) līdz 2003. gada 1. oktobrim saskaņā ar šā likuma 20. panta pirmo un trešo daļu izveido Reģionālo fondu un apstiprina tā nolikumu.”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pārejas noteikumu 5. punktu ar 4. , 5. un 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

“4) līdz 2003. gada 31. decembrim izdod šā likuma 6. panta otrajā daļā paredzētos noteikumus par nacionālā attīstības plāna izstrādes, ieviešanas, uzraudzības un sabiedriskās apspriešanas kārtību;

5) līdz 2003. gada 1. septembrim izdod šā likuma 14. panta 1. un 2. punktā un 21. panta trešajā daļā paredzētos noteikumus;

6) līdz 2003. gada 1. oktobrim saskaņā ar šā likuma 20. panta pirmo un trešo daļu izveido Reģionālo fondu un apstiprina tā nolikumu.”.

6. Šā likuma 5.pantā minētās plānošanas reģionu padomes divu mēnešu laikā pēc tam, kad plānošanas reģiona robežas apstiprinātas Ministru kabinetā, izvirza savu pārstāvi darbam Nacionālajā reģionālās attīstības padomē.

         

7. Šā likuma II nodaļā minētos reģionālās attīstības politikas plānošanas dokumentus apstiprina triju gadu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas.

         

8. Šā likuma 21.panta trešajā daļā minētos noteikumus Ministru kabinets izdod sešu mēnešu laikā no likuma spēkā stāšanās dienas.

 

12.

(Ministru kabinets)

izslēgt 8. punktu.

Neatbalstīt

 

9. Līdz šajā likumā paredzēto plānošanas reģionu izveidošanai plānošanas reģionu funkcijas veic saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likumu izveidotie plānošanas reģioni.

         
 

Likums stājas spēkā 2003. gada 1. janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2003. gada 1. janvārī.