Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

 

 

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija Likumprojekts otrajam lasījumam

 

(Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

“Grozījums Koncesiju likumā” otrajam lasījumam ( steidzams)

(reģ. Nr. 57)

Spēkā esošā redakcija

Pirmā lasījuma redakcija (reģ. nr. 27; dok. nr. 56)

Nr. p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Komisijas atbalstītā 2. lasījuma redakcija.

1

2

3

4

5

6

5.pants. Koncesijas piešķiršanas nosacījumi

(1) Koncesijas piešķiršanas nosacījumos ietverama informācija par:

1) koncesijas resursiem un to atrašanās vietu;

2) darbībām, kuras koncesionārs būs tiesīgs veikt, un par koncesionāram piešķirto tiesību apjomu;

3) paredzēto koncesijas līguma termiņu un gadījumiem, kuros pieļaujama līguma pirmstermiņa izbeigšana;

4) koncesijas piešķiršanas juridiskajiem un finansiālajiem noteikumiem, to skaitā par minimālo ieguldījumu apjomu, kā arī par nosacījumiem samaksas saņemšanai no patērētāja;

5) papildu nosacījumiem attiecībā uz vides un kultūras pieminekļu aizsardzību un sanitārajām normām (ja tādi paredzēti);

6) maksājumiem valsts budžetā vai pašvaldības budžetā (ja tādi paredzēti par koncesijas piešķiršanu);

7) iespējamo samaksas saņemšanas kārtību;

8) kārtību, kādā koncesijas resursi tiks nodoti atpakaļ koncedentam līguma izbeigšanas vai izbeigšanās gadījumā;

9) koncedenta tiesībām līguma darbības laikā būvēt tādus citur izvietotus objektus, kas veic koncesijas resursiem analogas funkcijas (ja tādas paredzētas);

10) koncedenta garantijām koncesionāram attiecībā uz finansiālajiem un komerciālajiem riskiem (ja tādas paredzētas);

11) koncesijas noteikumu pārskatīšanas (ja tāda paredzēta) periodiskumu, pieļaujamām robežām un kārtību;

12) termiņu, kādā pēc izsoles vai konkursa rezultātu noteikšanas jāpanāk galīgā vienošanās ar koncesijas ieguvēju par koncesijas līgumu.

Izdarīt Koncesiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 4.nr.) šādu grozījumu:

 

NAV.

 

Izdarīt Koncesiju likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 4.nr.) šādu grozījumu:

(2) Ja koncesijas piešķiršanas nosacījumos tiek paredzēta kāda no likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" noteiktajām valsts atbalsta formām, atbalsta piešķiršanai piemēro minētā likuma nosacījumus.

Aizstāt 5. panta otrajā daļā vārdus “paredzēta kāda no likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" noteiktajām valsts atbalsta formām,” ar vārdiem “paredzēts kāds no Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajiem atbalsta sniegšanas veidiem”.

     

Aizstāt 5. panta otrajā daļā vārdus “paredzēta kāda no likumā "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" noteiktajām valsts atbalsta formām,” ar vārdiem “paredzēts kāds no Komercdarbības atbalsta kontroles likumā noteiktajiem atbalsta sniegšanas veidiem”.

Likums stājas spēkā 2003. gada 1. janvārī.

Likums stājas spēkā 2003. gada 1. janvārī.