Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides
Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās, vides

un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi

likumprojekta “Komercdarbības atbalsta kontroles likums” (Steidzams) otrajam lasījumam

  1. lasījuma redakcija

(Reģ. nr.26)

Pr

nr

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas

slēdziens

Redakcija, kurā komisija ierosina pieņemt likumprojektu 2.lasījumā

1

2

3

4

5

         

Komercdarbības atbalsta kontroles likums

     

Komercdarbības atbalsta kontroles likums

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

     

I nodaļa. Vispārīgie noteikumi

1.pants. Likumā lietotie termini

     

1.pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

     

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) atbalsts – jebkura komercdarbībai sniegta tieša vai pastarpināta finansiāla palīdzība no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem, kas rada vai draud izraisīt konkurences ierobežojumus;

1

Juridiskais birojs

1.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus “rada vai draud izraisīt” ar vārdiem “rada vai var radīt”;

atbalstīt
Redakc. preciz.

1) atbalsts — jebkura komercdarbībai no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem sniegta tieša vai pastarpināta finansiāla palīdzība, kas rada vai var radīt konkurences ierobežojumus;

2) atbalsta programma – jebkurš normatīvais akts, kas paredz individuāla atbalsta sniegšanu vairākām komercsabiedrībām bez papildu pieteikšanas Valsts atbalsta uzraudzības komisijā saskaņā ar nosacījumiem, kas definēti normatīvajā aktā. Atbalsta programmas darbības laiks ir ierobežots;

2

Juridiskais birojs

izteikt 1. panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) atbalsta programma – normatīvais akts, kas paredz individuāla atbalsta sniegšanu komercsabiedrībām, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Atbalsta programmas darbības laiks ir ierobežots;”;

atbalstīt

2) atbalsta programma — normatīvais akts, kas paredz individuāla atbalsta sniegšanu komercsabiedrībām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai. Atbalsta programmas darbības laiks ir ierobežots;

3) individuālais atbalsta projekts – konkrētai komercsabiedrībai paredzēts atbalsts, kuru sniedz ārpus atbalsta programmas vai arī kuru sniedz atbalsta programmas ietvaros, bet uz kuru attiecas vispārējās prasības par atbalsta iepriekšēju pieteikšanu;

3

Juridiskais birojs

izslēgt 1. panta 3.punktā vārdu “vispārējās”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

3) individuālais atbalsta projekts — konkrētai komercsabiedrībai paredzēts atbalsts, kuru sniedz ārpus atbalsta programmas vai atbalsta programmas ietvaros, bet uz kuru attiecas prasības par atbalsta iepriekšēju pieteikšanu;

4) esošais atbalsts:

     

4) esošais atbalsts:

a) pirms 1995.gada 12.jūnijā Luksemburgā parakstītā Eiropas līguma par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses (turpmāk – Eiropas Līgums), spēkā stāšanās sākts atbalsts, kas vēl joprojām ir spēkā,

   

Redakc. preciz.

a) atbalsts, kas sākts pirms tam, kad stājās spēkā 1995.gada 12.jūnijā Luksemburgā parakstītais Eiropas līgums par asociācijas izveidošanu starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Latvijas Republiku, no otras puses (turpmāk — Eiropas līgums), un tiek sniegts joprojām,

b) Valsts atbalsta uzraudzības komisijā apstiprināts atbalsts,

4

Juridiskais birojs

izteikt 1. panta 4.punkta b) apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) atbalsts, kuru sniedz pamatojoties uz Valsts atbalsta uzraudzības komisijas pieņemtu lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām;

atbalstīt

b) atbalsts, kuru sniedz, pamatojoties uz Valsts atbalsta uzraudzības komisijas pieņemtu lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām,

c) Ministru kabineta noteiktajā termiņā Valsts atbalsta uzraudzības komisijā neapstiprināts atbalsts,

5

Juridiskais birojs

izteikt 1. panta 4.punkta c) apakšpunktu šādā redakcijā:

“c) atbalsts, kurš tiek sniegts, ja Valsts atbalsta uzraudzības komisija Ministru kabineta noteiktajā termiņā nav pieņēmusi lēmumu;”

atbalstīt

c) atbalsts, kurš tiek sniegts, ja Valsts atbalsta uzraudzības komisija Ministru kabineta noteiktajā termiņā nav pieņēmusi lēmumu;

d) bez pieteikšanas Valsts atbalsta uzraudzības komisijā sniegts atbalsts, kā arī atbalsts, par kuru Valsts atbalsta uzraudzības komisija bija pieņēmusi negatīvu lēmumu, ja nav iestājies noilgums attiecīgā atbalsta atmaksāšanai;

6

Juridiskais birojs
Finanšu ministrs V.Dombrovskis
izslēgt 1. panta 4. punkta d) apakšpunktu.

(pretrunā ar 1.panta 5.punkta a) apakšpunktu);

atbalstīt

 

5) nelikumīgs atbalsts:

     

5) nelikumīgs atbalsts:

a) atbalsts, kurš sniegts pēc Valsts atbalsta uzraudzības komisijas negatīva lēmuma pieņemšanas,

7

Juridiskais birojs

izteikt 1. panta 5.punkta a) apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) atbalsts, kurš tiek sniegts neievērojot Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta neatbilstību normatīvo aktu prasībām;”;

atbalstīt

a) atbalsts, kurš tiek sniegts, neievērojot Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta neatbilstību normatīvo aktu prasībām,

b) atbalsts, kurš sniegts Valsts atbalsta uzraudzības komisijā apstiprināta individuālā atbalsta projekta vai atbalsta programmas ietvaros, neievērojot tajā ietvertos nosacījumus atbalsta sniegšanai;

8

Juridiskais birojs

izteikt 1. panta 5.punkta b) apakšpunktu šādā redakcijā:

“b) atbalsts, kurš tiek sniegts pamatojoties uz Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, bet neievērojot atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā ietvertos nosacījumus atbalsta sniegšanai;”;

atbalstīt

b) atbalsts, kurš tiek sniegts, pamatojoties uz Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, bet neievērojot atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā ietvertos nosacījumus atbalsta sniegšanai;

6) nepieteikts atbalsts – individuālais atbalsta projekts vai atbalsta programma, uz kuru attiecas vispārējās prasības par atbalsta iepriekšēju pieteikšanu, bet kura sākta bez iepriekšējas pieteikšanas Valsts atbalsta uzraudzības komisijā;

9

Juridiskais birojs

izslēgt 1. panta 6.punktā vārdu “vispārējās”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

6) nepieteikts atbalsts — atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts, uz kuru attiecas prasības par atbalsta iepriekšēju pieteikšanu, bet kurš sākts bez iepriekšējas pieteikšanas Valsts atbalsta uzraudzības komisijā;

7) atbalsta intensitāte – subsīdijas ekvivalents, reizināts ar simtu un dalīts ar kopējām atbalstāmā projekta izmaksām;

     

7) atbalsta intensitāte — subsīdijas ekvivalents, reizināts ar simtu un dalīts ar kopējām atbalstāmā projekta izmaksām;

8) atbalsta sniedzējs – valsts institūcija, pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiska persona, kas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta normu izstrādi vai piemērošanu;

10

Juridiskais birojs

aizstāt 1. panta 8.punktā vārdus “atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta normu izstrādi vai piemērošanu” ar vārdiem “atbalsta programmas normu izstrādi un atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu”;

atbalstīt

8) atbalsta sniedzējs — valsts institūcija, pašvaldības institūcija vai tās pilnvarota juridiskā persona, kas pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu vai kas ir atbildīga par atbalsta programmas normu izstrādi un atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta piemērošanu;

9) atsauces likme – procentu likme, kuru izmanto subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanai. Valsts atbalsta uzraudzības komisija katru gadu līdz 30.decembrim atsauces likmi publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis". Kārtējā gadā subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanai izmanto iepriekšējā gadā Valsts atbalsta uzraudzības komisijas noteikto atsauces likmi.

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

izslēgt 1. panta 9.punktā trešo teikumu (pārnests uz 12.punktu) un otro rindkopu;

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

9) atsauces likme — procentu likme, kuru izmanto subsīdijas ekvivalenta aprēķināšanai. Valsts atbalsta uzraudzības komisija katru gadu līdz 30.decembrim atsauces likmi publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”;

Atsauces likmi aprēķina, izmantojot kārtējā gada valsts iekšējā aizņēmuma piecu gadu obligāciju vidējo gada peļņas likmi, kam pieskaitīta prēmija. Prēmijas apmēru nosaka, ņemot vērā procentu likmju starpību starp kārtējā gada valsts iekšējā aizņēmuma piecu gadu obligāciju vidējo gada peļņas likmi un kredītiestādēs ilgtermiņa kredītiem izsniegto vidējo svērto likmi latos;

       

10) maza un vidēja komercsabiedrība – neatkarīga komercsabiedrība, kurā strādā mazāk par 250 darbiniekiem un kuras gada neto apgrozījums nepārsniedz 23 miljonus latu vai arī bilances kopsumma nepārsniedz 15 miljonus latu. Ja nepieciešams diferencēt:

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbildīgā komisija

Izteikt 1.panta 10.punktu šādā redakcijā:

“10) maza un vidēja komercsabiedrība – komercsabiedrība, kurā strādā mazāk par 250 darbiniekiem, kuras gada neto apgrozījums nepārsniedz 23 miljonus latu vai arī bilances kopsumma nepārsniedz 15 miljonus latu un kurā ne vairāk kā 25 procenti kapitāla daļu (akciju) vai balsstiesību pieder vienai komercsabiedrībai vai vairākām komercsabiedrībām, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

 

 

atbalstīt

10) maza un vidēja komercsabiedrība — komercsabiedrība, kurā strādā mazāk par 250 darbiniekiem, kuras gada neto apgrozījums nepārsniedz 23 miljonus latu vai arī bilances kopsumma nepārsniedz 15 miljonus latu un kurā ne vairāk kā 25 procenti kapitāla daļu (akciju) vai balsstiesību pieder vienai komercsabiedrībai vai vairākām komercsabiedrībām, kas neatbilst iepriekš minētajiem kritērijiem;

a) vidējā komercsabiedrībā strādā no 50 līdz 249 darbiniekiem un gada neto apgrozījums nepārsniedz 23 miljonus latu vai arī bilances kopsumma nepārsniedz 15 miljonus latu,

       

b) mazā komercsabiedrībā strādā ne vairāk par 49 darbiniekiem un gada neto apgrozījums nepārsniedz četrus miljonus latu vai arī bilances kopsumma nepārsniedz trīs miljonus latu,

       

c) mikrokomercsabiedrībā strādā mazāk par 10 darbiniekiem un gada neto apgrozījums nepārsniedz 0,5 miljonus latu vai arī bilances kopsumma nepārsniedz 0,4 miljonus latu;

       

11) neatkarīga komercsabiedrība – komercsabiedrība, kurā ne vairāk kā 25 procenti kapitāla daļu vai balsstiesību pieder vienai vai kopīgi vairākām komercsabiedrībām, kuras neatbilst vidējas, mazas vai mikrokomercsabiedrības definīcijai. Iepriekš minēto procentu apmēru var pārsniegt ne vairāk kā par 15 procentiem, ja:

13

Atbildīgā komisija

izslēgt 1. panta 11. punktu, attiecīgi mainot turpmāko punktu numerāciju.

atbalstīt

 

a) komercsabiedrība pieder publisko ieguldījumu sabiedrībām un ja tām nav kontroles tiesību ne atsevišķi, ne kopīgi; vai

       

b) komercsabiedrības kapitāls ir sadrumstalots starp daudziem īpašniekiem tā, ka nav iespējams noteikt, kas ir tā īpašnieki, un ja komercsabiedrība deklarē, ka tai ir likumīgas tiesības uzskatīt, ka ne vairāk kā 25 procenti no tās kapitāla daļām pieder vienai vai kopīgi vairākām komercsabiedrībām, kuras neatbilst vidējas, mazas vai mikrokomercsabiedrības definīcijai;

       

12) subsīdijas ekvivalents – naudas izteiksmē aprēķināts atbalsta saņēmēja ieguvums no atbalsta pasākuma.

14

Juridiskais birojs

papildināt 1. panta 12.punktu ar vārdiem:

“kura aprēķināšanai kārtējā gadā izmanto iepriekšējā gadā Valsts atbalsta uzraudzības komisijas noteikto atsauces likmi”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

11) subsīdijas ekvivalents — naudas izteiksmē aprēķināts atbalsta saņēmēja ieguvums no atbalsta, kura aprēķināšanai kārtējā gadā izmanto iepriekšējā gadā Valsts atbalsta uzraudzības komisijas noteikto atsauces likmi.

2.pants. Likuma mērķis

     

2.pants. Likuma mērķis

(1) Likuma mērķis ir noteikt pieļaujamos atbalsta mērķus, atbalstāmās izmaksas un maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kā arī nodrošināt komercdarbības atbalsta kontroli, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz konkurenci un nepieļautu iespēju gūt ekonomiskas priekšrocības, saņemot nelikumīgu atbalstu.

   

Redakc. preciz.

(1) Likuma mērķis ir noteikt pieļaujamos atbalsta mērķus, atbalstāmās izmaksas un maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti, kā arī nodrošināt komercdarbībai sniegta atbalsta kontroli, lai mazinātu negatīvo ietekmi uz konkurenci un nepieļautu iespēju gūt ekonomiskas priekšrocības, saņemot nelikumīgu atbalstu.

(2) Likums negarantē komercsabiedrībai tiesības saņemt atbalstu.

     

(2) Likums negarantē komercsabiedrībai tiesības saņemt atbalstu.

3.pants. Likuma darbības joma

     

3.pants. Likuma darbības joma

(1) Likuma normas attiecas uz komercsabiedrībām, kā arī jebkuru juridisku vai fizisku personu, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību, neatkarīgi no tās īpašuma un darbības veida (turpmāk – komercsabiedrība).

15

Juridiskais birojs

3.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “īpašuma” ar vārdiem “īpašuma formas”;

atbalstīt

(1) Likuma normas attiecas uz komercsabiedrībām, kā arī jebkuru juridisko vai fizisko personu, kura veic vai gatavojas veikt komercdarbību, neatkarīgi no tās īpašuma formas un darbības veida (turpmāk — komercsabiedrība).

(2) Likuma normas neattiecas uz:

     

(2) Likuma normas neattiecas uz:

1) pārtikas preču ražošanu, lauksaimniecību un zvejniecību;

16

 

 

 

 

 

 

17

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

3.panta otrajā daļā:

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) lauksaimniecības precēm un zvejniecības produkciju saskaņā ar Eiropas Līguma 18. un 22.pantu”;

Atbildīgā komisija

izteikt 3.panta otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) lauksaimniecības un zvejniecības produktiem saskaņā ar Eiropas līguma 18. un 22.pantu”;

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

1) lauksaimniecības un zvejniecības produktiem saskaņā ar Eiropas līguma 18. un 22.pantu;

2) finansējumu, kas paredzēts tādu izdevumu un zaudējumu segšanai, kuri komercsabiedrībai rodas, pildot normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas komunālo pakalpojumu organizēšanā iedzīvotājiem, kā arī izglītības, sporta, aizsardzības, veselības aprūpes, kultūras un vides jomā.

18

 

 

 

 

19

Juridiskais birojs

aizstāt 3. panta otrās daļas 2.punktā vārdus “finansējumu, kas paredzēts” ar vārdiem “finansiālo palīdzību”.
Finanšu ministrs V.Dombrovskis

papildināt 3. panta 2.punktu aiz vārdiem “pakalpojumu organizēšanā iedzīvotājiem” ar vārdiem “administratīvās teritorijas labiekārtošanā un sanitārās tīrības nodrošināšanā”.

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

2) finansiālo palīdzību tādu izdevumu un zaudējumu segšanai, kuri komercsabiedrībai rodas, pildot normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas komunālo pakalpojumu organizēšanā iedzīvotājiem, administratīvās teritorijas labiekārtošanā un sanitārās tīrības nodrošināšanā, kā arī izglītības, sporta, aizsardzības, veselības aprūpes, kultūras un vides jomā.

4.pants. Aizliegums sniegt atbalstu

     

4.pants. Aizliegums sniegt atbalstu

Atbalsts komercdarbībai ir aizliegts, izņemot šajā likumā, Eiropas Līgumā vai citos Latvijas noslēgtajos starptautiskajos līgumos noteiktos gadījumus.

20

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Latvijas noslēgtajos” ar vārdiem “Latvijai saistošos”;

atbalstīt

(1) Atbalsts komercdarbībai ir aizliegts, izņemot šajā likumā, Eiropas līgumā vai citos Latvijai saistošos starptautiskajos līgumos noteiktos gadījumus.

(2) Atbalstu komercdarbībai var sniegt, ja individuālais atbalsta projekts vai atbalsta programma atbilst šā likuma IV, V, VI, VII, VIII, IX un X nodaļas prasībām un atbilstoši šā likuma II nodaļas prasībām ir pieņemts pozitīvs Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums vai lēmums par to, ka plānotais pasākums nav kvalificējams kā atbalsts.

21

Juridiskais birojs

aizstāt 4. panta otrajā daļā vārdus “ir pieņemts pozitīvs Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums vai lēmums par to, ka plānotais pasākums nav kvalificējams kā atbalsts” ar vārdiem “ir pieņemts Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums par to, ka atbalsta programma vai individuālā atbalsta projekts atbilst normatīvo aktu prasībām vai plānotā finansiālā palīdzība nav uzskatāma par atbalstu.”

atbalstīt

Redakc. preciz.

(2) Atbalstu komercdarbībai var sniegt, ja atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts atbilst šā likuma IV, V, VI, VII, VIII, IX un X nodaļas prasībām un saskaņā ar šā likuma II nodaļas prasībām ir pieņemts Valsts atbalsta uzraudzības komisijas lēmums par to, ka atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts atbilst normatīvo aktu prasībām vai plānotā finansiālā palīdzība nav uzskatāma par atbalstu.

5.pants. Pazīmes, kas raksturo atbalstu

22

Juridiskais birojs

5.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“5.pants. Atbalstu raksturojošās pazīmes”;

atbalstīt

5.pants. Atbalstu raksturojošās pazīmes

Lai pasākumu komercdarbības veicināšanai klasificētu kā atbalstu, tam vienlaikus jāatbilst šādām pazīmēm:

23

Juridiskais birojs

izteikt panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Lai finansiālo palīdzību komercdarbības veicināšanai uzskatītu par atbalstu, tai jāatbilst visām šādām pazīmēm:”;

atbalstīt

Lai finansiālo palīdzību komercdarbības veicināšanai uzskatītu par atbalstu, tai jāatbilst visām šādām pazīmēm:

1) finansiālu palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas finansu līdzekļiem;

   

Redakc. preciz.

1) finansiālo palīdzību tieši vai pastarpināti sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem;

2) komercsabiedrība, kas saņēmusi finansiālu palīdzību, iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt, ja atbalsts netiktu sniegts;

     

2) komercsabiedrība, kas saņēmusi finansiālo palīdzību, iegūst ekonomiskas priekšrocības, kādas tā nevarētu iegūt, ja atbalsts netiktu sniegts;

3) finansiālā palīdzība neattiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi. Atbalsts ir paredzēts komercsabiedrībām atkarībā no to lieluma, darbības nozares vai atrašanās vietas, kā arī citiem diferencējošiem kritērijiem vai arī paredzēts tikai konkrētai komercsabiedrībai;

24

 

 

 

25

Juridiskais birojs

izteikt 5. panta 3.punktu kā vienu teikumu un aizstāt vārdus “Atbalsts ir paredzēts” ar vārdiem “bet ir paredzēta”;

Juridiskais birojs

aizstāt 5. panta 3.punktā vārdus “darbības nozares” ar vārdiem “darbības veida”;

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

3) finansiālā palīdzība neattiecas uz visām komercsabiedrībām vienādi, bet ir paredzēta komercsabiedrībām atkarībā no to lieluma, darbības veida vai atrašanās vietas, kā arī citiem diferencējošiem kritērijiem vai arī ir paredzēta tikai konkrētai komercsabiedrībai;

4) finansiālā palīdzība ietekmē konkurenci un tirdzniecību Latvijas iekšējā tirgū vai arī tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm.

26

Juridiskais birojs

izslēgt 5. panta 4.punktā vārdus “un tirdzniecību” un aizstāt vārdus “tirdzniecību ar Eiropas Savienības dalībvalstīm” ar vārdiem “konkurenci Eiropas Savienības dalībvalstīs”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

4) finansiālā palīdzība ietekmē konkurenci Latvijas iekšējā tirgū vai konkurenci Eiropas Savienības dalībvalstīs.

6.pants. Pasākumi, kas neietver atbalstu

27

Juridiskais birojs

6.pantā:

izteikt 6.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“6.pants. Finansiālā palīdzība, kas nav uzskatāma par atbalstu”;

atbalstīt

6.pants. Finansiālā palīdzība, kas nav uzskatāma par atbalstu

(1) Komercdarbībai sniegtā finansiālā palīdzība no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem nav kvalificējama kā atbalsts, ja šādu finansiālu ieguldījumu uz komerciāliem principiem būtu veicis arī privātais ieguldītājs, bet finansiālās palīdzības saņēmējs nebūtu ieguvis ekonomiskas priekšrocības.

28

Juridiskais birojs

aizstāt 6. panta pirmajā daļā vārdus “nav kvalificējama kā atbalsts, ja šādu finansiālu ieguldījumu” ar vārdiem “nav uzskatāma par atbalstu, ja šādu finansiālo palīdzību” un aizstāt vārdus “būtu veicis” ar vārdiem “būtu sniedzis”;

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Komercdarbībai sniegtā finansiālā palīdzība no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem nav uzskatāma par atbalstu, ja šādu finansiālo palīdzību, ievērojot komerciālus principus, būtu sniedzis arī privātais ieguldītājs, bet finansiālās palīdzības saņēmējs nebūtu ieguvis ekonomiskas priekšrocības.

(2) Valsts vai pašvaldības finansu līdzekļu ieguldījums infrastruktūras celtniecībā nav uzskatāms par atbalstu, ja infrastruktūras objekti ir vispārēji izmantojami un infrastruktūras celtniecības darbi nav veikti konkrētas komercsabiedrības interesēs vai atsevišķu preču ražošanai.

29

 

 

 

 

 

 

30

Juridiskais birojs

aizstāt 6. panta otrajā daļā vārdus “vispārēji izmantojami” ar vārdiem “publiskajā lietošanā” un izslēgt vārdus “vai atsevišķu preču ražošanai”;

Atbildīgā komisija

Izteikt 6. panta 2. daļu šādā redakcijā:

“(2) Valsts vai pašvaldības līdzekļu ieguldījums infrastruktūrā nav uzskatāms par atbalstu, ja infrastruktūras objekti ir publiskajā lietošanā un ieguldījums infrastruktūrā nav veikts konkrētas komercsabiedrības interesēs.”

atbalstīt, iestrādāts priekšlik. nr.30

 

 

 

atbalstīt

(2) Valsts vai pašvaldības līdzekļu ieguldījums infrastruktūrā nav uzskatāms par atbalstu, ja infrastruktūras objekti ir publiskajā lietošanā un ieguldījums infrastruktūrā nav veikts konkrētas komercsabiedrības interesēs.

(3) Valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma pirkšana vai pārdošana nav uzskatāma par atbalstu, ja nekustamā īpašuma cenu nosaka:

31

Juridiskais birojs

aizstāt 6. panta trešās daļas ievaddaļā vārdus “ja nekustamā īpašuma cenu nosaka” ar vārdiem “ja atsavināmā nekustamā īpašuma cena noteikta pēc vienas no šādām metodēm”;

atbalstīt

(3) Valsts vai pašvaldības nekustamā īpašuma pirkšana vai pārdošana nav uzskatāma par atbalstu, ja atsavināmā nekustamā īpašuma cena noteikta pēc vienas no šādām metodēm:

1) izsolē;

     

1) izsolē;

2) saskaņā ar neatkarīga eksperta vērtējumu; vai

32

Juridiskais birojs

izslēgt 6. panta trešās daļas 2.punktā vārdu “vai” un aizstāt vārdus “saskaņā ar” ar vārdiem “pamatojoties uz”;

atbalstīt

2) pamatojoties uz neatkarīga eksperta vērtējumu;

3) saskaņā ar vērtējumu, kas veikts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

33

Juridiskais birojs

izteikt 6. panta trešās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veikto vērtējumu;”;

atbalstīt

3) pamatojoties uz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā veiktu vērtējumu.

(4) Galvojums nav uzskatāms par atbalstu, ja tiek ievēroti visi turpmāk minētie nosacījumi:

     

(4) Galvojums nav uzskatāms par atbalstu, ja tiek ievēroti visi turpmāk minētie nosacījumi:

1) atbalsta saņēmējs nav krīzes situācijā;

     

1) atbalsta saņēmējs nav krīzes situācijā;

2) atbalsta saņēmējs kredītu, kas izsniegts uz tirgus nosacījumiem, varētu saņemt arī bez iejaukšanās no valsts vai pašvaldības puses;

34

Juridiskais birojs

izteikt 6. panta ceturtās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) atbalsta saņēmējs kredītu varētu saņemt arī bez valsts vai pašvaldības galvojuma;”.

atbalstīt

2) atbalsta saņēmējs kredītu varētu saņemt arī bez valsts vai pašvaldības galvojuma;

3) galvojumu sniedz fiksētai kredīta summai uz noteiktu termiņu, un galvojuma apmērs nepārsniedz 80 procentu no kredīta summas vai citām finansu saistībām;

35

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Aizstāt visā likuma tekstā vārdu “finansu” ar vārdu “finanšu”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

3) galvojumu sniedz fiksētai kredīta summai uz noteiktu termiņu, un galvojuma apmērs nepārsniedz 80 procentus no kredīta summas vai citām finanšu saistībām;

4) komisijas maksājumus par galvojumu aprēķina, ievērojot komerciālos principus.

     

4) komisijas maksājumus par galvojumu aprēķina, ievērojot komerciālus principus.

7.pants. Atbalsta sniegšanas veids

     

7.pants. Atbalsta sniegšanas veids

Atbalsts var izpausties kā tiešie maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdijas), nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu jomā veiktie pasākumi, galvojums, kredītu procentu likmju subsidēšana, valsts vai pašvaldību pilnīga vai daļēja atteikšanās no dividendēm kontrolē esošajās komercsabiedrībās, valsts vai pašvaldību ieguldījums komercsabiedrībā, parādu norakstīšana, preferenciālo tarifu noteikšana valsts komercsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma pārdošana par cenu, kas mazāka par tā tirgus vērtību, vai pirkšana par cenu, kas lielāka par tā tirgus vērtību, kā arī cita finansiālā palīdzība, ko piešķir vai sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas finansu līdzekļiem.

36

 

 

 

37

 

 

 

38

 

 

39

Juridiskais birojs

7.pantā:

papildināt pirms vārda “galvojums” ar vardiem “valsts vai pašvaldības”;

Juridiskais birojs

papildināt pirms vārdiem “kontrolē esošajās” ar vārdu “tās”;

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “preferenciālo tarifu” ar vārdiem “preferenciālo likmju”;

Juridiskais birojs

aizstāt vārdu “mazāka” ar vārdiem “ir zemāka” un vārdu “lielāka” ar vārdiem “ir augstāka”.

atbalstīt

 

 

 

 

atbalstīt

 

 

atbalstīt

 

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

Atbalsts var izpausties kā tiešie maksājumi no valsts vai pašvaldības budžeta (subsīdijas), nodokļu vai sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu jomā veiktie pasākumi, valsts vai pašvaldības galvojums, kredītu procentu likmju subsidēšana, valsts vai pašvaldības pilnīga vai daļēja atteikšanās no dividendēm tās kontrolē esošajās komercsabiedrībās, valsts vai pašvaldības ieguldījums komercsabiedrībā, parādu norakstīšana, preferenciālo likmju noteikšana valsts komercsabiedrību sniegtajiem pakalpojumiem, nekustamā īpašuma pārdošana par cenu, kas ir zemāka par tā tirgus vērtību, vai pirkšana par cenu, kas ir augstāka par tā tirgus vērtību, kā arī cita finansiālā palīdzība, ko piešķir vai sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem.

8.pants. Kopējā pieļaujamā atbalsta apmēra noteikšana

     

8.pants. Kopējā pieļaujamā atbalsta apmēra noteikšana

(1) Ja individuālais atbalsta projekts pilnībā vai kādā tā daļā atbilst vairākiem šā likuma pantiem, tai projekta izmaksu daļai, kuru var atbalstīt saskaņā ar vairākiem šā likuma pantiem, piemēro attiecīgajos pantos paredzēto augstāko maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

40

Juridiskais birojs

8.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “pantiem” ar vārdu “noteikumiem” un aizstāt vārdus “piemēro attiecīgajos pantos paredzēto” ar vārdiem “piemēro attiecīgi paredzēto”.

atbalstīt

(1) Ja individuālais atbalsta projekts pilnībā vai kādā tā daļā atbilst vairākiem šā likuma noteikumiem, tai projekta izmaksu daļai, kuru var atbalstīt saskaņā ar vairākiem šā likuma noteikumiem, piemēro attiecīgi paredzēto augstāko maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

(2) Ja plānotais atbalsts pilnībā vai kādā tā daļā atbilst vairākām Valsts atbalsta uzraudzības komisijā apstiprinātām atbalsta programmām, tai projekta izmaksu daļai, kuru var atbalstīt saskaņā ar vairākām atbalsta programmām, piemēro šajās programmās noteikto augstāko maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

     

(2) Ja plānotais atbalsts pilnībā vai kādā tā daļā atbilst vairākām Valsts atbalsta uzraudzības komisijā apstiprinātām atbalsta programmām, tai projekta izmaksu daļai, kuru var atbalstīt saskaņā ar vairākām atbalsta programmām, piemēro šajās programmās noteikto augstāko maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

(3) Ja atbalstu individuālā atbalsta projekta vai atbalsta programmas ietvaros sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti attiecina uz kopējo projekta atbalsta summu.

   

Redakc. preciz.

(3) Ja atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta ietvaros atbalstu sniedz no valsts, pašvaldības vai Eiropas Kopienas līdzekļiem, maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti attiecina uz kopējo projekta atbalsta summu.

9.pants. Subsīdijas ekvivalenta noteikšana

     

9.pants. Subsīdijas ekvivalenta noteikšana

(1) Uz atvieglotiem nosacījumiem sniegta kredīta subsīdijas ekvivalentu aprēķina, reāli samaksāto summu atskaitot no procentu summas, kuru vajadzētu maksāt saskaņā ar Valsts atbalsta uzraudzības komisijas apstiprināto atsauces likmi attiecīgā laika posmā.

41

Juridiskais birojs

9.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Uz atvieglotiem nosacījumiem sniegta kredīta subsīdijas ekvivalentu aprēķina, reāli samaksāto summu atskaitot” ar vārdiem “Preferenciālā kredīta subsīdijas ekvivalentu aprēķina, faktiski samaksāto kredīta procentu summu atskaitot”;

atbalstīt

(1) Preferenciālā kredīta subsīdijas ekvivalentu aprēķina, faktiski samaksāto kredīta procentu summu atskaitot no procentu summas, kuru vajadzētu maksāt saskaņā ar Valsts atbalsta uzraudzības komisijas apstiprināto atsauces likmi attiecīgajā laika posmā.

(2) Nodokļu atvieglojumu subsīdijas ekvivalents ir ietaupījums, kas rodas attiecīgajā laika posmā pēc maksājamās nodokļu summas samazināšanas.

     

(2) Nodokļu atvieglojumu subsīdijas ekvivalents ir ietaupījums, kas rodas attiecīgajā laika posmā pēc maksājamās nodokļu summas samazināšanas.

(3) Galvojuma subsīdijas ekvivalentu aprēķina:

42

Juridiskais birojs

izteikt 9. panta trešās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“Valsts vai pašvaldības galvojuma subsīdijas ekvivalentu aprēķina pēc vienas no šādām metodēm:”;

atbalstīt

(3) Valsts vai pašvaldības galvojuma subsīdijas ekvivalentu aprēķina pēc vienas no šādām metodēm:

1) kredīta atlikušo vērtību reizinot ar riska faktoru (kredīta neatmaksāšanas varbūtība) un atskaitot saņemto galvojuma prēmiju (komisijas maksu) summas; vai

43

Juridiskais birojs

izslēgt 9. panta trešās daļas 1.punktā vārdu “vai”;

atbalstīt

1) kredīta atlikušo vērtību reizinot ar riska faktoru (kredīta neatmaksāšanas varbūtība) un atskaitot saņemto galvojuma prēmiju (komisijas maksu) summas;

2) tāpat kā preferenciālā kredīta subsīdijas ekvivalentu, atskaitot saņemto galvojuma prēmiju (komisijas maksu) summas.

     

2) tāpat kā preferenciālā kredīta subsīdijas ekvivalentu, atskaitot saņemto galvojuma prēmiju (komisijas maksu) summas.

(4) Citiem atbalsta veidiem subsīdijas ekvivalentu nosaka šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajā kārtībā.

44

Juridiskais birojs

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Citiem šā likuma 7.pantā noteiktajiem atbalsta veidiem subsīdijas ekvivalentu nosaka, ievērojot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā noteikto kārtību.”.

atbalstīt

(4) Citiem šā likuma 7.pantā noteiktajiem atbalsta veidiem subsīdijas ekvivalentu nosaka, ievērojot šā panta pirmajā, otrajā vai trešajā daļā noteikto kārtību.

II nodaļa. Atbalsta uzraudzības noteikumi

     

II nodaļa. Atbalsta uzraudzības noteikumi

10.pants. Valsts atbalsta uzraudzības komisija

     

10.pants. Valsts atbalsta uzraudzības komisija

(1) Komercdarbībai sniegtā un plānotā atbalsta uzraudzību veic Valsts atbalsta uzraudzības komisija (turpmāk – Komisija). Komisija ir pilnvarotu amatpersonu koleģiāla institūcija.

     

(1) Komercdarbībai sniegtā un plānotā atbalsta uzraudzību veic Valsts atbalsta uzraudzības komisija (turpmāk — Komisija). Komisija ir pilnvarotu amatpersonu koleģiāla institūcija.

(2) Komisijas sastāvā ir 15 locekļu: četri Finansu ministrijas pārstāvji, divi Ekonomikas ministrijas pārstāvji, divi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, divi Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, Labklājības ministrijas pārstāvis, Satiksmes ministrijas pārstāvis, Zemkopības ministrijas pārstāvis, Reģionālās politikas un plānošanas pārvaldes pārstāvis un Konkurences padomes pārstāvis.

     

(2) Komisijas sastāvā ir 15 locekļi: četri Finanšu ministrijas pārstāvji, divi Ekonomikas ministrijas pārstāvji, divi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārstāvji, divi Latvijas Pašvaldību savienības pārstāvji, Labklājības ministrijas pārstāvis, Satiksmes ministrijas pārstāvis, Zemkopības ministrijas pārstāvis, Reģionālās politikas un plānošanas pārvaldes pārstāvis un Konkurences padomes pārstāvis.

(3) Komisijas personālsastāvu un pārmaiņas tajā saskaņā ar šā panta otrajā daļā minēto institūciju priekšlikumiem apstiprina finansu ministrs.

     

(3) Komisijas personālsastāvu un pārmaiņas tajā saskaņā ar šā panta otrajā daļā minēto institūciju priekšlikumiem apstiprina finanšu ministrs.

(4) Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāju un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku no Finansu ministrijas pārstāvju vidus ieceļ finansu ministrs.

45

 

 

 

 

 

46

Juridiskais birojs

10.pantā:

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “un Komisijas priekšsēdētāja vietnieku”;

 

Juridiskais birojs

papildināt ceturto daļu ar trešo teikumu šādā redakcija:

“Komisijas priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus ievēlē Komisijas locekļi ar absolūto balsu vairākumu (no visu Komisijas locekļu skaita). ”;

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

(4) Komisijas darbu vada Komisijas priekšsēdētājs. Komisijas priekšsēdētāju no Finanšu ministrijas pārstāvju vidus ieceļ finanšu ministrs. Komisijas priekšsēdētāja vietnieku no sava vidus ievēlē Komisijas locekļi ar absolūto balsu vairākumu (no visu Komisijas locekļu skaita).

(5) Komisijas priekšsēdētājs ir pilnvarots pārstāvēt Komisiju tiesā. Viņa prombūtnes laikā šīs pilnvaras ir Komisijas priekšsēdētāja vietniekam.

47

Juridiskais birojs

izslēgt 10. panta piekto daļu un sesto daļu attiecīgi izteikt kā piekto daļu.

atbalstīt

 

(6) Komisijas darbā var pieaicināt ekspertus konkrētu individuālo atbalsta projektu un atbalsta programmu izvērtēšanai.

   

Redakc. preciz.

(5) Komisijas darbā var pieaicināt ekspertus konkrētu atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu izvērtēšanai.

11.pants. Komisijas sekretariāts

     

11.pants. Komisijas sekretariāts

Komisijas sekretariāta funkcijas veic Finansu ministrija. Komisijas sekretariāts ir atbildīgs par:

48

Juridiskais birojs

izteikt 11.panta otro teikumu un apakšpunktus kā panta otro daļu;

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Komisijas sekretariāta funkcijas pilda Finanšu ministrija.

       

(2) Komisijas sekretariāts ir atbildīgs:

1) iesniegto jautājumu sagatavošanu izskatīšanai Komisijas sēdē;

49

Juridiskais birojs

11.pantā:

aizstāt 1.punktā vārdus “iesniegto jautājumu” ar vārdiem “Komisijai iesniegto dokumentu”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

1) par Komisijai iesniegto dokumentu sagatavošanu izskatīšanai Komisijas sēdē;

2) Komisijas pieņemto lēmumu ierakstīšanu protokolā;

50

Juridiskais birojs

aizstāt 11. panta 2.punktā vārdus “lēmumu ierakstīšanu protokolā” ar vārdiem “lēmumu projektu un protokolu sagatavošanu”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

2) par Komisijas pieņemto lēmumu projektu un protokolu sagatavošanu;

3) oficiālā paziņojuma par Komisijas pieņemto lēmumu publicēšanu laikrakstā "Latvijas Vēstnesis";

51

Juridiskais birojs

papildināt 11. panta 3.punktu ar otru teikumu šādā redakcijā (pārnesta 17.panta sestā daļa):

“Paziņojums par Komisijas pieņemto lēmumu publicējams ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

3) par to, lai laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” tiktu publicēts oficiāls paziņojums par Komisijas pieņemtajiem lēmumiem. Paziņojums par Komisijas pieņemto lēmumu publicējams ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas.

4) Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli.

   

Redakc. preciz.

4) par Komisijas pieņemto lēmumu izpildes kontroli;

 

52

Juridiskais birojs

papildināt 11. pantu ar 5.punktu šādā redakcijā (pārnesta 12.panta ceturtā daļa):

“5) par Komisijas informēšanu par nepieteiktiem atbalsta gadījumiem.”;

atbalstīt

5) par Komisijas informēšanu par nepieteiktiem atbalsta gadījumiem.

 

53

Juridiskais birojs

papildināt 11.pantu ar trešo daļu (pārnesta 14.panta otrā daļa) šādā redakcijā:

“(3) Komisijas sekretariāts ir tiesīgs nepieņemt un nevirzīt tālākai izskatīšanai Komisijā atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu, ja šajā pieteikumā nav atspoguļota visa Ministru kabineta noteikumos norādītā informācija.”.

atbalstīt

(3) Komisijas sekretariāts ir tiesīgs nepieņemt un nevirzīt tālākai izskatīšanai Komisijā atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikumu, ja šajā pieteikumā nav atspoguļota visa Ministru kabineta noteikumos norādītā informācija.

12.pants. Komisijas tiesības un pienākumi

     

12.pants. Komisijas tiesības un pienākumi

  1. Komisija izskata individuālos atbalsta projektus un atbalsta programmas un pieņem lēmumu par to atbilstību vai neatbilstību šā likuma, Eiropas Līguma vai citu Latvijas noslēgto starptautisko līgumu prasībām pēc:

  1. pieteikuma saņemšanas;
  2. saņemtas sūdzības no atbalsta saņēmēja konkurenta vai citas ieinteresētās personas; vai arī

3) Komisijas pašas iniciatīvas.

54

Juridiskais birojs

12.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā (dublē 17.panta pirmo daļu):

“(1) Komisija izskata atbalsta programmas un individuālos atbalsta projektus, pamatojoties uz:

    1. iespējamā atbalsta sniedzēja pieteikumu;
    2. ieinteresētās personas sūdzību;

3) Komisijas pašas iniciatīvu.”;

atbalstīt

(1) Komisija izskata atbalsta programmas un individuālos atbalsta projektus, pamatojoties uz:

1)iespējamā atbalsta sniedzēja pieteikumu;

2)ieinteresētās personas sūdzību;

3) Komisijas pašas iniciatīvu.

(2) Komisijai pieteikto individuālo atbalsta projektu vai atbalsta programmu var sākt īstenot pirms lēmuma pieņemšanas, ja Komisija Ministru kabineta noteiktajā termiņā lēmumu nav pieņēmusi.

55

Juridiskais birojs

izslēgt 12. panta otro daļu (neatbilst panta nosaukumam, pārnesta un izteikta kā16.panta otrā daļa) un izteikt trešo daļu kā otro daļu;

atbalstīt

 

(3) Lai apzinātu un izvērtētu visus individuālos atbalsta projektus un atbalsta programmas, Komisija ir tiesīga pieprasīt un saņemt no atbalsta sniedzējiem un atbalsta saņēmējiem nepieciešamo informāciju, kā arī pārskatus par individuālo atbalsta projektu un atbalsta programmu īstenošanu.

   

Redakc. preciz.

(2) Lai apzinātu un izvērtētu visas atbalsta programmas un individuālos atbalsta projektus, Komisija ir tiesīga pieprasīt un saņemt no atbalsta sniedzējiem un atbalsta saņēmējiem nepieciešamo informāciju, kā arī pārskatus par atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu īstenošanu.

(4) Komisijas sekretariāts informē Komisijas locekļus par nepieteikta atbalsta gadījumiem.

56

Juridiskais birojs

izslēgt 12. panta ceturto daļu (pārnest un izteikt kā 11.panta 5.punktu);

atbalstīt

 

(5) Finansu ministrs divreiz gadā iesniedz Saeimā un Ministru kabinetā informatīvu ziņojumu par esošajām, bet Komisijā nepieteiktajām atbalsta programmām un individuālajiem atbalsta projektiem, par to atbilstību šā likuma, Eiropas Līguma vai citu Latvijas noslēgto starptautisko līgumu prasībām.

57

 

 

 

 

 

 

58

Juridiskais birojs

aizstāt 12. panta piektajā un sestajā daļā vārdus “šā likuma, Eiropas līguma vai citu Latvijas noslēgto starptautisko līgumu prasībām” ar vārdiem “normatīvo aktu prasībām”;

 

Juridiskais birojs

izteikt 12. panta piekto, sesto un septīto daļu attiecīgi kā trešo, ceturto un piekto daļu.

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(3) Finanšu ministrs divreiz gadā iesniedz Saeimai un Ministru kabinetam informatīvu ziņojumu par esošajām, bet Komisijā nepieteiktajām atbalsta programmām un individuālajiem atbalsta projektiem, par to atbilstību normatīvo aktu prasībām.

(6) Ja Komisijā nepieteikta atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts pilnībā neatbilst vai tikai daļēji atbilst šā likuma, Eiropas Līguma vai citu Latvijas noslēgto starptautisko līgumu prasībām, ziņojumā norāda, kādi grozījumi atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā veicami.

     

(4) Ja Komisijā nepieteikta atbalsta programma vai individuālais atbalsta projekts pilnībā neatbilst vai tikai daļēji atbilst normatīvo aktu prasībām, ziņojumā norāda, kādi grozījumi atbalsta programmā vai individuālajā atbalsta projektā veicami.

(7) Komisija gatavo ikgadējos pārskatus par komercdarbībai sniegto atbalstu, kā arī izveido un uztur individuālo atbalsta projektu un atbalsta programmu reģistru. Komisijas sagatavotie ikgadējie pārskati ir pieejami Komisijas sekretariātā un Finansu ministrijas interneta mājas lapā.

   

Redakc. preciz.

(5) Komisija gatavo ikgadējos pārskatus par komercdarbībai sniegto atbalstu, kā arī izveido un uztur atbalsta programmu un individuālo atbalsta projektu reģistru. Komisijas sagatavotie ikgadējie pārskati ir pieejami Komisijas sekretariātā un Finanšu ministrijas mājas lapā internetā.

13.pants. Iepriekšēja pieteikšana

59

Juridiskais birojs

13.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“13.pants. Atbalsta iepriekšēja pieteikšana”;

atbalstīt

13.pants. Atbalsta iepriekšēja pieteikšana

(1) Ikvienu plānoto individuālo atbalsta projektu vai atbalsta programmu pirms tās īstenošanas sākšanas piesaka Komisijā. Šis nosacījums attiecas gan uz plānotajiem individuālajiem atbalsta projektiem vai atbalsta programmām, gan uz plānotajiem grozījumiem esošajos individuālajos atbalsta projektos vai atbalsta programmās.

   

Redakc. preciz.

(1) Ikvienu plānoto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu pirms tā īstenošanas sākšanas piesaka Komisijā. Šis nosacījums attiecas gan uz plānotajām atbalsta programmām vai individuālajiem atbalsta projektiem, gan uz plānotajiem grozījumiem esošajās atbalsta programmās vai individuālajos atbalsta projektos.

(2) Individuālo atbalsta projektu vai atbalsta programmu var īstenot pēc pozitīva Komisijas lēmuma saņemšanas, kā arī ja Komisija pieņem lēmumu, ka plānotais pasākums nav kvalificējams kā atbalsts.

60

Juridiskais birojs

izslēgt 13. panta otro daļu (neatbilst panta nosaukumam un saturam, pārnesta un izteikta kā16.panta pirmā daļa).

atbalstīt

 
       

(2) Prasību par plānotā atbalsta iepriekšēju pieteikšanu nepiemēro, ja atbalsts paredzēts dabas katastrofu, kodolkatastrofu, masu nemieru, karadarbības un cita valsts apdraudējuma seku likvidēšanai un tas nepārsniedz nodarīto zaudējumu apmēru.

(3) Individuālie projekti, kurus īsteno saskaņā ar Komisijā apstiprinātu atbalsta programmu, nav jāpiesaka Komisijā, izņemot šajā likumā, atbalsta programmā vai Komisijas lēmumā noteiktos gadījumus.

     

(3) Individuālie projekti, kurus īsteno saskaņā ar Komisijā apstiprinātu atbalsta programmu, nav jāpiesaka Komisijā, izņemot šajā likumā, atbalsta programmā vai Komisijas lēmumā noteiktos gadījumus.

(4) Prasību par plānotā atbalsta iepriekšēju pieteikšanu nepiemēro, ja atbalsts paredzēts dabas katastrofu, kodolkatastrofu, masu nemieru, karadarbības un cita valsts apdraudējuma seku pārvarēšanai un tas nepārsniedz nodarīto zaudējumu apmēru.

61

Juridiskais birojs

izteikt 13. panta ceturto daļu kā otro daļu;

atbalstīt

Redakc. precizējot

 
 

62

Juridiskais birojs

papildināt 13.pantu ar ceturto daļu (pārnesta 14.panta pirmā daļa) šādā redakcijā:

“(4) Pieteikuma veidlapu paraugus un pieteikumu izskatīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”.

atbalstīt

(4) Pieteikuma veidlapu paraugus un pieteikumu izskatīšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

14.pants. Procesuālie noteikumi

63

Juridiskais birojs

Izslēgt 14.pantu. (14.panta pirmā daļa izteikta kā 13. panta ceturtā daļa un14.panta otrā daļā izteikta kā 11.panta trešā daļa ).

atbalstīt

 

(1) Individuālā atbalsta projekta un atbalsta programmas pieteikuma iesniegšanas veidlapas paraugu, pieteikumu izskatīšanas kārtību un termiņus apstiprina Ministru kabinets.

       

(2) Ja individuālā atbalsta projekta vai atbalsta programmas pieteikumā nav atspoguļota visa nepieciešamā informācija, Komisijas sekretariāts ir tiesīgs iesniegto pieteikumu atdot tā iesniedzējam bez tālākas virzības Komisijā.

       

15.pants. Komisijas informatīvais nodrošinājums

64

Juridiskais birojs

Izteikt 15.pantu kā 14.pantu.

atbalstīt

14.pants. Komisijas informatīvais nodrošinājums

Individuālā atbalsta projekta vai atbalsta programmas pieteikuma iesniedzējam ir pienākums nodrošināt Komisiju ar visu nepieciešamo informāciju, lai Komisija varētu pieņemt lēmumu par plānoto atbalstu.

   

Redakc. preciz.

Atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta pieteikuma iesniedzējam ir pienākums nodrošināt Komisiju ar visu nepieciešamo informāciju, lai Komisija varētu pieņemt lēmumu par plānoto atbalstu.

16.pants. Informācijas sniegšanas ierobežojumi

65

Juridiskais birojs

Izteikt 16.pantu kā 17.pantu.

atbalstīt

(Skat. 19. lpp.)

 

Komisijas locekļiem, Komisijas sekretariāta darbiniekiem un pieaicinātiem ekspertiem ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ziņas, kas iegūtas, izvērtējot atbalstu un veicot tā uzraudzību, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

       

17.pants. Komisijas lēmums

66

Juridiskais birojs

izteikt 17.pantu kā 15.pantu;

atbalstīt

15.pants. Komisijas lēmums

(1) Komisija apstiprina individuālo atbalsta projektu un atbalsta programmu, ja tie atbilst:

67

Juridiskais birojs

izteikt 17. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ministru kabineta noteiktajā termiņā Komisija pieņem lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību vai neatbilstību:

atbalstīt

(1) Ministru kabineta noteiktajā termiņā Komisija pieņem lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību vai neatbilstību:

1) šim likumam;

 

1)Eiropas līguma noteikumiem;

 

1) Eiropas līguma noteikumiem;

2) Eiropas Līgumam un citām saistībām, kas izriet no Latvijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem.

 

2)saistībām, kas izriet no Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;

 

2) saistībām, kas izriet no Latvijai saistošiem starptautiskajiem līgumiem;

   

3) šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem.”;

 

3) šā likuma un citu normatīvo aktu noteikumiem.

(2) Komisijas lēmums ir skaidri motivēts.

     

(2) Komisijas lēmums ir skaidri motivēts.

(3) Lai nodrošinātu atbalsta kontroles normu ievērošanu, Komisija lēmumā var izvirzīt īpašus nosacījumus individuālā atbalsta projekta vai atbalsta programmas realizēšanai.

68

Juridiskais birojs

aizstāt 17. panta trešajā daļā vārdu “realizēšanai” ar vārdu “īstenošanai”;

 

atbalstīt

Redakc. preciz.

(3) Lai nodrošinātu atbalsta kontroles normu ievērošanu, Komisija lēmumā var izvirzīt īpašus nosacījumus atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta īstenošanai.

(4) Komisijas lēmumi atbalsta jomā ir saistoši atbalsta sniedzējiem un atbalsta saņēmējiem.

     

(4) Komisijas lēmumi atbalsta jomā ir saistoši atbalsta sniedzējiem un atbalsta saņēmējiem.

(5) Ja Komisija pieņem negatīvu lēmumu, atbalstu piešķirt ir aizliegts.

69

Juridiskais birojs

izteikt 17. panta piekto daļu šādā redakcijā:

“(5) Ja Komisija pieņem lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projeta neatbilstību normatīvo aktu prasībām, atbalsta sniedzējam ir aizliegts atbalstu piešķirt.”;

atbalstīt

(5) Ja Komisija pieņem lēmumu par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta neatbilstību normatīvo aktu prasībām, atbalsta sniedzējam ir aizliegts atbalstu piešķirt.

(6) Komisija publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" oficiālu paziņojumu par Komisijas lēmumu 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas. Komisijas lēmums ir pieejams Komisijas sekretariātā.

70

Juridiskais birojs

izslēgt 17. panta sesto daļu (pārnests un izteikts kā 11.panta otrās daļas 3.punkta otrais teikums);

atbalstīt

 

(7) Komisijas lēmums kļūst saistošs atbalsta sniedzējiem un atbalsta saņēmējiem nākamajā dienā pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

71

Juridiskais birojs

izteikt 17. panta septīto daļu kā sesto daļu un aizstāt vārdus “kļūst saistošs atbalsta sniedzējiem un atbalsta saņēmējiem nākamajā dienā pēc attiecīgā paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" ” ar vārdiem “stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums par attiecīgā lēmuma pieņemšanu.”

atbalstīt

Redakc. preciz.

 

(6) Komisijas lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēts paziņojums par attiecīgā lēmuma pieņemšanu.

(8) Ja Komisijas lēmumu pārsūdz tiesā, lēmuma izpildi atliek uz laiku līdz tiesas lēmuma pieņemšanai.

72

Juridiskais birojs

izslēgt 17. panta astoto daļu (pārnest un izteikt kā 20. panta trešo daļu).

atbalstīt

 
 

73

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 16.pantu (apvienota 12.panta otrā daļa, 13.panta otrā daļa) un izteikt to šādā redakcijā:

“16.pants. Atbalsta īstenošanas uzsākšana

atbalstīt

16.pants. Atbalsta īstenošanas uzsākšana

   

(1)Atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu var sākt īstenot dienā, kad stājas spēkā Komisijas lēmums:

 

(1)Atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu var sākt īstenot dienā, kad stājas spēkā Komisijas lēmums:

   

1) par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām;

 

1) par atbalsta programmas vai individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām;

   

2) par to, ka plānotā finansiālā palīdzība nav uzskatāma par atbalstu.

 

2) par to, ka plānotā finansiālā palīdzība nav uzskatāma par atbalstu.

   

(2) Komisijai pieteikto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu var sākt īstenot pirms lēmuma pieņemšanas, ja Komisija lēmumu nav pieņēmusi Ministru kabineta noteiktajā termiņā.”

 

(2) Komisijai pieteikto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu var sākt īstenot pirms lēmuma pieņemšanas, ja Komisija lēmumu nav pieņēmusi Ministru kabineta noteiktajā termiņā.

     

(Skat. priekšl. nr. 65)

17.pants. Informācijas sniegšanas ierobežojumi

       

Komisijas locekļiem, Komisijas sekretariāta darbiniekiem un pieaicinātajiem ekspertiem ir aizliegts publiski vai citā veidā izpaust ziņas, kas iegūtas, izvērtējot atbalstu un veicot tā uzraudzību, izņemot normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.

18.pants. Nelikumīga atbalsta atmaksāšana

     

18.pants. Nelikumīga atbalsta atmaksāšana

(1) Nelikumīga atbalsta gadījumā Komisija pieņem lēmumu apturēt šāda atbalsta sniegšanu un atmaksāt nelikumīgi saņemto atbalstu un procentu maksājumus. Procentu maksājumus aprēķina saskaņā ar Komisijas apstiprināto atsauces likmi. Procentu maksājumus veic no dienas, kad nelikumīgais atbalsts saņemts, līdz dienai, kad nelikumīgi saņemtais atbalsts ir pilnībā atmaksāts.

74

. Juridiskais birojs

18.pantā:

aizstāt pirmās daļas trešajā teikumā vārdu “veic” ar vārdiem “nelikumīga atbalsta saņēmējs maksā”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Nelikumīga atbalsta gadījumā Komisija pieņem lēmumu apturēt šāda atbalsta sniegšanu un atmaksāt nelikumīgo atbalstu un procentu maksājumus. Procentu maksājumus aprēķina saskaņā ar Komisijas apstiprināto atsauces likmi. Procentu maksājumus nelikumīga atbalsta saņēmējs maksā no dienas, kad nelikumīgais atbalsts saņemts, līdz dienai, kad nelikumīgi saņemtais atbalsts ir pilnībā atmaksāts.

(2) Nelikumīgā atbalsta saņēmējs atmaksā nelikumīgo atbalstu Komisijas lēmumā noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par gadu, tajā budžetā, kura ieņēmumu vai izdevumu daļu ir ietekmējis nelikumīgais atbalsts.

     

(2) Nelikumīgā atbalsta saņēmējs atmaksā nelikumīgo atbalstu Komisijas lēmumā noteiktajā termiņā, kas nedrīkst būt ilgāks par gadu, tajā budžetā, kura ieņēmumu vai izdevumu daļu ir ietekmējis nelikumīgais atbalsts.

(3) Ja Komisijas noteiktajā termiņā netiek saņemts apstiprinājums par nelikumīga atbalsta atmaksāšanu, saskaņā ar Komisijas lēmumu Finansu ministrija ir tiesīga vērsties tiesā ar prasību par nelikumīgi saņemtā atbalsta piedziņu.

75

Juridiskais birojs

aizstāt 18. panta trešajā daļā vārdus “par nelikumīga atbalsta atmaksāšanu” ar vārdiem “par to, ka ir atmaksāts nelikumīgais atbalsts un procentu maksājumi,” un aizstāt vārdus vārdus “ir tiesīga vērsties tiesā ar prasību par nelikumīgi saņemtā atbalsta piedziņu” ar vārdiem “iesniedz tiesā prasību par nelikumīgi saņemtā atbalsta un procentu piedziņu”.

atbalstīt

 

(3) Ja Komisijas noteiktajā termiņā netiek saņemts apstiprinājums par to, ka ir atmaksāts nelikumīgais atbalsts un procentu maksājumi, saskaņā ar Komisijas lēmumu Finanšu ministrija iesniedz tiesā prasību par nelikumīgi saņemtā atbalsta un procentu piedziņu.

19.pants. Atbalsta programmu pārskatīšana

     

19.pants. Atbalsta programmu pārskatīšana

(1) Komisija saskaņā ar Eiropas Līguma 64.panta otro daļu regulāri pārskata spēkā esošās atbalsta programmas.

     

(1) Komisija saskaņā ar Eiropas līguma 64.panta otro daļu regulāri pārskata spēkā esošās atbalsta programmas.

(2) Ja kāda no atbalsta programmām sakarā ar grozījumiem komercdarbības atbalstu regulējošās normās vairs neatbilst Eiropas Līgumam, Komisija nosūta par atbalsta programmu atbildīgajai institūcijai pieprasījumu sniegt nepieciešamo informāciju. Pēc iesniegtās informācijas izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu izdarīt grozījumus atbalsta programmā vai arī izbeigt tās darbību. Par atbalsta programmas īstenošanu atbildīgā institūcija saskaņā ar Komisijas lēmumu izstrādā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem atbalsta programmā.

     

(2) Ja kāda no atbalsta programmām sakarā ar grozījumiem komercdarbības atbalstu regulējošās normās vairs neatbilst Eiropas līgumam, Komisija nosūta par atbalsta programmu atbildīgajai institūcijai pieprasījumu sniegt nepieciešamo informāciju. Pēc iesniegtās informācijas izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu izdarīt grozījumus atbalsta programmā vai arī izbeigt tās darbību. Par atbalsta programmas īstenošanu atbildīgā institūcija saskaņā ar Komisijas lēmumu izstrādā priekšlikumus par nepieciešamajiem grozījumiem atbalsta programmā.

III nodaļa. Ieinteresēto personu tiesības

     

III nodaļa. Ieinteresēto personu tiesības

20.pants. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

     

20.pants. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

(1) Komisijas lēmumu ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

76

Juridiskais birojs

20.pantā:

papildinat pirmo daļu pēc vārdiem “Komisijas lēmumu” ar vārdiem “ieinteresētajām personām”;

atbalstīt

(1) Komisijas lēmumu ieinteresētajām personām ir tiesības pārsūdzēt tiesā.

(2) Atbalsta sniedzējs, atbalsta saņēmējs un komercsabiedrība, kuras intereses skar Komisijas lēmums, mēneša laikā pēc tam, kad laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" publicēts oficiāls paziņojums par Komisijas pieņemto lēmumu, ir tiesīga vērsties tiesā ar prasību pilnīgi vai daļēji atcelt šo lēmumu.

77

Juridiskais birojs

aizstāt 20. panta otrajā daļā vārdu “ir tiesīga vērsties tiesā ar prasību pilnīgi vai daļēji atcelt šo lēmumu” ar vārdiem “ir tiesīga pārsūdzēt Komisijas lēmumu, iesniedzot tiesā sūdzību par Komisijas pieņemtā lēmuma pilnīgu vai daļēju atcelšanu”;

atbalstīt

(2) Atbalsta sniedzējs, atbalsta saņēmējs un komercsabiedrība, kuras intereses skar Komisijas lēmums, mēneša laikā pēc tam, kad laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” publicēts oficiāls paziņojums par Komisijas pieņemto lēmumu, ir tiesīga pārsūdzēt Komisijas lēmumu, iesniedzot tiesā sūdzību par Komisijas pieņemtā lēmuma pilnīgu vai daļēju atcelšanu.

 

78

Juridiskais birojs

papildināt 20.pantu ar trešo daļu (pārcelta 17.panta astotā daļa) šādā redakcijā:

“(3) Komisijas lēmuma pārsūdzēšanas gadījumā, lēmuma izpilde apturama līdz tiesas nolēmums kļūst neapstrīdams.”.

atbalstīt

(3) Komisijas lēmuma pārsūdzēšanas gadī jumā lēmuma izpilde apturama, līdz tiesas nolēmums kļūst neapstrīdams.

21.pants. Zaudējumu kompensācija

79

Atbildīgā komisija

Izteikt 21. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“21.pants. Zaudējumu atlīdzība”.

atbalstīt

21.pants. Zaudējumu atlīdzība

(1) Komercsabiedrība, kuras ekonomiskās intereses aizskartas nepieteikta atbalsta dēļ, kurš ir pretrunā ar šā likuma IV, V, VI, VII, VIII, IX un X nodaļas prasībām, ir tiesīga vērsties tiesā un prasīt zaudējumu kompensāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

80

Juridiskais birojs

21.pantā:

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “ir tiesīga vērsties tiesā un prasīt zaudējumu kompensāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam” ar vārdiem “ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt tiesā prasību par zaudējumu atlīdzību”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Komercsabiedrība, kuras ekonomiskās intereses aizskartas sakarā ar nepieteiktu atbalstu, kas ir pretrunā ar šā likuma IV, V, VI, VII, VIII, IX un X nodaļas prasībām, ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt tiesā prasību par zaudējumu atlīdzību.

(2) Komercsabiedrība, kuras ekonomiskās intereses aizskartas nelikumīga atbalsta dēļ, ir tiesīga vērsties tiesā un prasīt zaudējumu kompensāciju atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam.

   

Redakc. preciz.

(2) Komercsabiedrība, kuras ekonomiskās intereses aizskartas sakarā ar nelikumīgu atbalstu, ir tiesīga normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt tiesā prasību par zaudējumu atlīdzību.

(3) Komercsabiedrībai, kura saņēmusi atbalstu, bet vēlāk cietusi zaudējumus nepieteikta vai nelikumīga atbalsta piedzīšanas dēļ, nav tiesību saņemt zaudējumu kompensāciju.

81

Juridiskais birojs

izteikt 21. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Komercsabiedrībai, kura saņēmusi nelikumīgu vai nepieteiktu atbalstu, bet vēlāk cietusi zaudējumus sakarā ar šāda atbalsta atmaksāšanu, nav tiesību prasīt un saņemt zaudējumu atlīdzību.”.

atbalstīt

(3) Komercsabiedrībai, kura saņēmusi nelikumīgu vai nepieteiktu atbalstu, bet vēlāk cietusi zaudējumus sakarā ar šāda atbalsta atmaksāšanu, nav tiesību prasīt un saņemt zaudējumu atlīdzību.

IV nodaļa. Atbalsts reģionālās attīstības veicināšanai

     

IV nodaļa. Atbalsts reģionālās attīstības veicināšanai

22.pants. Vispārīgie nosacījumi reģionālās attīstības atbalstam

     

22.pants. Vispārīgie nosacījumi reģionālās attīstības atbalstam

(1) Atbalstu reģionālajai attīstībai var apstiprināt kā atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem un ieguldījumiem jaunu darba vietu radīšanai, kuras saistītas ar veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem.

   

Redakc. preciz.

(1) Atbalstu reģionālajai attīstībai var apstiprināt kā atbalstu sākotnējiem ieguldījumiem un ieguldījumiem tādu jaunu darba vietu radīšanai, kuras saistītas ar veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem.

(2) Atbalsta projekta īstenošanā veiktos ieguldījumus un jaunradītās darba vietas komercsabiedrība saglabā vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Atbalsta saņēmējs vismaz 25 procentus no atbalstāmā projekta izmaksām finansē no paša resursiem vai privātiem kredītresursiem, kuriem valsts vai pašvaldība nav sniegusi savu galvojumu.

82

Juridiskais birojs

22.pantā:

aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdus “finansē no paša resursiem vai privātiem kredītresursiem” ar vārdiem “finansē no pašu līdzekļiem vai citiem privātiem kredītresursiem”.

 

atbalstīt

(2) Atbalsta projekta īstenošanā veiktos ieguldījumus un jaunradītās darba vietas komercsabiedrība saglabā vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Atbalsta saņēmējs vismaz 25 procentus no atbalstāmā projekta izmaksām finansē no pašu līdzekļiem vai citiem privātiem kredītresursiem, kuriem valsts vai pašvaldība nav sniegusi savu galvojumu.

(3) Reģionālā atbalsta intensitāti nosaka, ņemot vērā konkrētās teritorijas problēmas, kuras plānots novērst, izmantojot saņemto atbalstu.

     

(3) Reģionālā atbalsta intensitāti nosaka, ņemot vērā konkrētās teritorijas problēmas, kuras plānots novērst, izmantojot saņemto atbalstu.

(4) Atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti konkrētai teritorijai. Latvijas reģionālā atbalsta karti apstiprina Eiropas Kopienu un Latvijas Republikas asociācijas komiteja saskaņā ar Eiropas Līguma 64.pantu.

   

Redakc. preciz.

(4) Atbalsta intensitāte nedrīkst pārsniegt Latvijas reģionālā atbalsta kartē konkrētajai teritorijai noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti. Latvijas reģionālā atbalsta karti apstiprina Eiropas Kopienu un Latvijas Republikas asociācijas komiteja saskaņā ar Eiropas līguma 64.pantu.

(5) Vienlaikus sniedzot atbalstu gan sākotnējiem ieguldījumiem, gan ieguldījumiem jaunu darba vietu radīšanai, kuras saistītas ar veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem, kopējo pieļaujamā atbalsta apmēru nosaka, atsevišķi aprēķinot procentuālo atbalsta apmēru sākotnējiem ieguldījumiem un ieguldījumiem jaunu darba vietu radīšanai. Kopējais atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt Latvijas reģionālā atbalsta kartē konkrētajai teritorijai noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

   

Redakc. preciz.

(5) Vienlaikus sniedzot atbalstu gan sākotnējiem ieguldījumiem, gan ieguldījumiem tādu jaunu darba vietu radīšanai, kuras saistītas ar veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem, kopējo pieļaujamā atbalsta apmēru nosaka, atsevišķi aprēķinot procentuālo atbalsta apmēru sākotnējiem ieguldījumiem un ieguldījumiem jaunu darba vietu radīšanai. Kopējais atbalsta apmērs nedrīkst pārsniegt Latvijas reģionālā atbalsta kartē konkrētajai teritorijai noteikto maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti.

(6) Atbalsts reģionālajai attīstībai nedrīkst izraisīt pārprodukciju kādā no nozarēm.

     

(6) Atbalsts reģionālajai attīstībai nedrīkst izraisīt pārprodukciju kādā no nozarēm.

23.pants. Atbalstāmās izmaksas sākotnējo ieguldījumu atbalstam

     

23.pants. Atbalstāmās izmaksas sākotnējo ieguldījumu atbalstam

(1) Sākotnējie ieguldījumi ir ieguldījumi jaunas komercsabiedrības pamatlīdzekļos, komercsabiedrības paplašināšanā vai arī ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālā pārveidošanā, kā arī ieguldījumi pamatlīdzekļos, pārņemot bankrotējušas komercsabiedrības aktīvus vai tādas komercsabiedrības aktīvus, kuras bankrota procedūru sāktu, ja netiktu pārņemti tās aktīvi.

83

Juridiskais birojs

23.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “jaunas komercsabiedrības pamatlīdzekļos, komercsabiedrības paplašināšanā vai arī ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālā pārveidošanā” ar vārdiem “komercsabiedrības pamatlīdzekļos, kas saistīti ar jaunas komercsabiedrības dibināšanu, esošās komercsabiedrības paplašināšanu vai arī ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālu pārveidošanu”;

atbalstīt

(1) Sākotnējie ieguldījumi ir ieguldījumi komercsabiedrības pamatlīdzekļos, kas saistīti ar jaunas komercsabiedrības dibināšanu, esošas komercsabiedrības paplašināšanu vai arī ražojamās produkcijas vai ražošanas procesa fundamentālu pārveidošanu, kā arī ieguldījumi pamatlīdzekļos, pārņemot bankrotējušas komercsabiedrības aktīvus vai tādas komercsabiedrības aktīvus, kuras bankrota procedūru sāktu, ja netiktu pārņemti tās aktīvi.

(2) Atbalstāmās izmaksas materiālajiem ieguldījumiem ir izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem zemes platībās, ēkās, ražošanas iekārtās un aprīkojumā. Transporta nozarē ar transportlīdzekļu un to aprīkojuma iegādi saistītos izdevumus neiekļauj atbalstāmajās izmaksās, izņemot ar dzelzceļa ritošo sastāvu saistītos izdevumus.

84

Juridiskais birojs

izteikt 23. panta otrās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Atbalstāmās izmaksas materiālajiem ieguldījumiem ir izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem zemes, ēkas, ražošanas iekārtas vai aprīkojuma iegādei.”;

 

atbalstīt

(2) Atbalstāmās izmaksas materiālajiem ieguldījumiem ir izmaksas, kas saistītas ar ieguldījumiem zemes, ēkas, ražošanas iekārtas vai aprīkojuma iegādei. Transporta nozarē ar transportlīdzekļu un to aprīkojuma iegādi saistītos izdevumus neiekļauj atbalstāmajās izmaksās, izņemot ar dzelzceļa ritošo sastāvu saistītos izdevumus.

(3) Atbalstāmās izmaksas nemateriālajiem ieguldījumiem ir izmaksas, kas saistītas ar patentu iegādi un tehnoloģiju apgūšanu.

85

Juridiskais birojs

aizstāt 23. panta trešajā daļā vārdus “patentu iegādi”ar vārdiem “patentu iegūšanu”.

atbalstīt

(3) Atbalstāmās izmaksas nemateriālajiem ieguldījumiem ir izmaksas, kas saistītas ar patentu iegūšanu un tehnoloģiju apgūšanu.

 

86

 

 

 

 

 

 

 

 

87

Finanšu ministrs V.Dombrovskis
Papildināt 23.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Nemateriālie ieguldījumi nedrīkst pārsniegt 25 procentus no kopējām atbalstāmajām izmaksām komercsabiedrībām, kuras nav kvalificējamas kā mazās un vidējās komercsabiedrības.”

Atbildīgā komisija

Papildināt 23.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Nemateriālie ieguldījumi nedrīkst pārsniegt 25 procentus no kopējām atbalstāmajām izmaksām komercsabiedrībām, kuras neatbilst šā likuma 1. panta 10. punktā noteiktajiem kritērijiem.”

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(4) Nemateriālie ieguldījumi nedrīkst pārsniegt 25 procentus no kopējām atbalstāmajām izmaksām komercsabiedrībām, kuras neatbilst šā likuma 1.panta 10.punktā noteiktajiem kritērijiem.

24.pants. Atbalstāmās izmaksas, kas paredzētas atbalstam jaunu darba vietu radīšanai

   

Redakc. preciz.

24.pants. Atbalstāmās izmaksas jaunu darba vietu radīšanai

(1) Atbalstāmās izmaksas, kas paredzētas tādu jaunu darba vietu radīšanai, kuras saistītas ar veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem, ir aprēķinātas kā bruto algas izmaksas par divu gadu periodu, reizinātas ar plānoto jaunradīto darba vietu skaitu.

88

Juridiskais birojs

24.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “par divu gadu periodu” ar vārdiem “ par turpmāko divu gadu ”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Atbalstāmās izmaksas, kas paredzētas tādu jaunu darba vietu radīšanai, kuras saistītas ar veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem, aprēķināmas kā turpmāko divu gadu bruto algas izmaksu reizinājums ar plānoto jaunradīto darba vietu skaitu.

(2) Atbalstu jaunu darba vietu radīšanai var apstiprināt, ja:

1) darba vietas tiek radītas saskaņā ar konkrēto ieguldījumu projektu ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc ieguldījumu projekta pabeigšanas;

2) pēc ieguldījumu projekta īstenošanas attiecīgajā komercsabiedrībā pieaugs vidējais darbinieku skaits salīdzinājumā ar vidējo darbinieku skaitu, kāds komercsabiedrībā bija 12 mēnešus pirms ieguldījumu projekta sākšanas.

89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Atbalstu jaunu darba vietu radīšanai var apstiprināt, ja:

1) darba vietu radīšana saskaņā ar konkrēto ieguldījumu projektu uzsākta ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc ieguldījumu projekta pabeigšanas;

2) darba vietas tiek izveidotas ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc investīciju projekta pabeigšanas;

  1. pēc ieguldījumu projekta īstenošanas attiecīgajā komercsabiedrībā pieaugs vidējais darbinieku skaits salīdzinājumā ar vidējo darbinieku skaitu, kāds komercsabiedrībā bija pēdējo 12 mēnešu laikā pirms ieguldījumu projekta sākšanas.”

Atbildīgā komisija

Izteikt 24.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Atbalstu jaunu darba vietu radīšanai var apstiprināt, ja:

1) darba vietu radīšana saskaņā ar konkrēto atbalsta projektu uzsākta ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc atbalsta projekta pabeigšanas;

2) darba vietas tiek izveidotas ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc atbalsta projekta pabeigšanas;

3) pēc atbalsta projekta īstenošanas attiecīgajā komercsabiedrībā pieaugs vidējais darbinieku skaits salīdzinājumā ar vidējo darbinieku skaitu, kāds komercsabiedrībā bija pēdējo 12 mēnešu laikā pirms atbalsta projekta uzsākšanas.”

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(2) Atbalstu jaunu darba vietu radīšanai var apstiprināt, ja:

1) darba vietu radīšana saskaņā ar konkrēto atbalsta projektu uzsākta ne vēlāk kā 12 mēnešus pēc atbalsta projekta pabeigšanas;

2) darba vietas tiek izveidotas ne vēlāk kā triju gadu laikā pēc atbalsta projekta pabeigšanas;

3) pēc atbalsta projekta īstenošanas attiecīgajā komercsabiedrībā pieaugs vidējais darbinieku skaits salīdzinājumā ar vidējo darbinieku skaitu, kāds komercsabiedrībā bija pēdējo 12 mēnešu laikā pirms atbalsta projekta uzsākšanas.

25.pants. Pieļaujamā papildu intensitāte reģionālās attīstības atbalstam

     

25.pants. Pieļaujamā papildu intensitāte reģionālās attīstības atbalstam

(1) Ja komercsabiedrībai plāno sniegt atbalstu šā likuma V nodaļā noteikto darbību veicināšanai teritorijās, kas ir atbalstāmas saskaņā ar Latvijas reģionālā atbalsta karti, komercsabiedrībai papildus šā likuma 28.panta otrajā un trešajā daļā un 29.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajai pieļaujamai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

91

Juridiskais birojs

25.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “28.panta otrajā un trešajā daļā un 29.panta otrajā un trešajā daļā” ar vārdiem “28.panta otrajā vai trešajā daļā, kā arī 29.panta otrajā vai trešajā daļā”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Ja komercsabiedrībai plāno sniegt atbalstu šā likuma V nodaļā noteikto darbību veicināšanai teritorijās, kas atbalstāmas saskaņā ar Latvijas reģionālā atbalsta karti, komercsabiedrībai papildus šā likuma 28.panta otrajā vai trešajā daļā, kā arī 29.panta otrajā vai trešajā daļā noteiktajai pieļaujamai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

(2) Ja komercsabiedrībai plāno sniegt atbalstu šā likuma VI nodaļā noteiktajiem pasākumiem vides aizsardzībai reģionos, kas ir atbalstāmi saskaņā ar Latvijas reģionālā atbalsta karti, komercsabiedrībai:

   

Redakc. preciz.

(2) Ja komercsabiedrībai plāno sniegt atbalstu šā likuma VI nodaļā noteiktajiem pasākumiem vides aizsardzībai reģionos, kas atbalstāmi saskaņā ar Latvijas reģionālā atbalsta karti, komercsabiedrībai:

1) papildus šā likuma 32.panta pirmajā un otrajā daļā, 33.panta pirmajā daļā, 34.pantā un 35.panta pirmajā daļā noteiktajai pieļaujamai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām; vai arī

92

Juridiskais birojs

aizstāt 25. panta otrās daļas 1.punktā vārdus “32.panta pirmajā un otrajā daļā” ar vārdiem “32.panta pirmajā vai otrajā daļā”, kā arī aizstāt vārdus “un 35.panta” ar vārdiem “kā arī 35. panta” un izslēgt vārdus “vai arī”.

atbalstīt

1) papildus šā likuma 32.panta pirmajā vai otrajā daļā, 33.panta pirmajā daļā, 34.pantā, kā arī 35.panta pirmajā daļā noteiktajai pieļaujamai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām;

2) papildus Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktajai maksimāli pieļaujamai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

     

2) papildus Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktajai maksimāli pieļaujamai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

26.pants. Atbalsts reģionālās attīstības lielo ieguldījumu projektiem

     

26.pants. Atbalsts reģionālās attīstības lielo ieguldījumu projektiem

(1) Ikvienu atbalstu, arī tādu atbalstu, kuru realizē Komisijā apstiprinātas reģionālā atbalsta programmas ietvaros, piesaka Komisijā, ja kopējās projekta izmaksas pārsniedz 28000000 latu, bet projektam, kuru realizē tekstilizstrādājumu ražošanas komercsabiedrības, – 8400000 latu.

93

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 26.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ikvienu atbalstu, arī tādu atbalstu, kuru realizē Komisijā apstiprinātas reģionālā atbalsta programmas ietvaros, piesaka Komisijā, ja kopējās projekta izmaksas pārsniedz 50000000 eiro ekvivalentu latos, bet projektam, kuru realizē tekstilizstrādājumu ražošanas komercsabiedrības, – 15000000 eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo apmaiņas kursu individuālā atbalsta projekta pieteikuma iesniegšanas dienā.”;

atbalstīt

(1) Ikvienu atbalstu, arī tādu atbalstu, kuru realizē Komisijā apstiprinātas reģionālā atbalsta programmas ietvaros, piesaka Komisijā, ja kopējās projekta izmaksas pārsniedz 50 000 000 eiro ekvivalentu latos, bet projektam, kuru realizē tekstilizstrādājumu ražošanas komercsabiedrības, — 15 000 000 eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo apmaiņas kursu individuālā atbalsta projekta pieteikuma iesniegšanas dienā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos atbalstu komercsabiedrībai var sniegt, ja saņemts pozitīvs Komisijas lēmums.

94

Juridiskais birojs

26.pantā:

aizstāt otrajā daļā vārdus “ja saņemts pozitīvs Komisijas lēmums” ar vārdiem “ja Komisija pieņēmusi lēmumu par individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām”;

atbalstīt

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos atbalstu komercsabiedrībai var sniegt, ja Komisija pieņēmusi lēmumu par individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām.

(3) Komisija lēmumā nosaka pieļaujamo atbalsta intensitāti individuāli katram projektam, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti konkrētai teritorijai saskaņā ar Latvijas reģionālā atbalsta karti, kā arī produkcijas realizācijas tirgus struktūru, ieguldījumu projekta kapitāla intensitātes faktoru un projekta ietekmi uz konkrētās teritorijas attīstību.

95

Juridiskais birojs

aizstāt 26. panta trešajā daļā vārdus “ieguldījumu projekta” ar vārdiem “atbalsta projekta” un vārdus “projekta ietekmi” ar vārdiem “atbalsta projekta ietekmi”.

atbalstīt

(3) Komisija lēmumā nosaka pieļaujamo atbalsta intensitāti individuāli katram projektam, ņemot vērā maksimāli pieļaujamo atbalsta intensitāti konkrētajai teritorijai saskaņā ar Latvijas reģionālā atbalsta karti, kā arī produkcijas realizācijas tirgus struktūru, atbalsta projekta kapitāla intensitātes faktoru un atbalsta projekta ietekmi uz konkrētās teritorijas attīstību.

27.pants. Atbalsts komercsabiedrības kārtējo raž ošanas izdevumu finansēšanai

     

27.pants. Atbalsts komercsabiedrības kārtējo ražošanas izdevumu finansēšanai

Atbalstu komercsabiedrības kārtējo izdevumu finansēšanai var apstiprināt tikai tad, ja atbalsts sākotnējiem ieguldījumiem un ieguldījumiem jaunu darba vietu radīšanai, kuras saistītas ar veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem, ir ne- pietiekams konkrētās teritorijas attīstībā un ja šāds atbalsts:

   

Redakc. preciz.

Atbalstu komercsabiedrības kārtējo izdevumu finansēšanai var apstiprināt tikai tad, ja atbalsts sākotnējiem ieguldījumiem un ieguldījumiem tādu jaunu darba vietu radīšanai, kuras saistītas ar veiktajiem sākotnējiem ieguldījumiem, ir nepietiekams konkrētās teritorijas attīstībai un ja šāds atbalsts:

1) atbilst konkrētās teritorijas attīstības problēmām, kuras plānots novērst;

     

1) atbilst konkrētās teritorijas attīstības problēmām, kuras plānots novērst;

2) netiek sniegts ilgāk par pieciem gadiem un tā intensitāte pakāpeniski samazinās;

     

2) netiek sniegts ilgāk par pieciem gadiem un tā intensitāte pakāpeniski samazinās;

3) neizraisa pārprodukciju kādā no nozarēm.

     

3) neizraisa pārprodukciju kādā no nozarēm.

V nodaļa. Atbalsts noteiktu darbību veicināšanai

     

V nodaļa. Atbalsts noteiktu darbību veicināšanai

28.pants. Atbalsts pētījumiem

     

28.pants. Atbalsts pētījumiem

(1) Atbalstu fundamentāliem pētījumiem, tas ir, pētījumiem, kuru nolūks ir paaugstināt vispārējo zināšanu līmeni zinātnē un tehnikā un kuri nav saistīti ar konkrētiem rūpnieciskiem vai komerciāliem mērķiem, var apstiprināt līdz 100 procentiem no pētījumu izmaksām, ievērojot nosacījumu, ka pētījumu rezultāti ir plaši pieejami.

96

 

 

 

 

 

97

Juridiskais birojs

28.pantā:

precizēt pirmajā daļā vārdus “paaugstināt vispārējo zināšanu līmeni zinātnē un tehnikā” un aizstāt vārdus “plaši pieejami” ar vārdiem “publiski pieejami”;

Atbildīgā komisija

aizstāt 28. panta 1. daļā vārdus “paaugstināt vispārējo zināšanu līmeni zinātnē un tehnikā” ar vārdiem “paaugstināt zināšanu līmeni zinātnes un tehnikas nozarēs”.

 

atbalstīt

 

 

 

 

 

atbalstīt

(1) Atbalstu fundamentāliem pētījumiem, tas ir, pētījumiem, kuru nolūks ir paaugstināt zināšanu līmeni zinātnes un tehnikas nozarēs un kuri nav saistīti ar konkrētiem rūpnieciskiem vai komerciāliem mērķiem, var apstiprināt līdz 100 procentiem no pētījumu izmaksām, ievērojot nosacījumu, ka pētījumu rezultāti ir publiski pieejami.

(2) Atbalstu rūpnieciskiem pētījumiem, tas ir, pētījumiem, kas vērsti u z tādu jaunu zināšanu apguvi, kuras var izmantot jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādei vai esošo produktu, procesu vai pakalpojumu būtiskai pilnveidošanai, var apstiprināt līdz 50 procentiem no šā panta piektajā daļā minētajām izmaksām.

   

Redakc. preciz.

(2) Atbalstu rūpnieciskiem pētījumiem, tas ir, pētījumiem, kas vērsti uz tādu jaunu zināšanu apguvi, kuras var izmantot jaunu produktu, procesu vai pakalpojumu izstrādei vai esošo produktu, procesu vai pakalpojumu būtiskai pilnveidošanai, var apstiprināt līdz 50 procentiem no šā panta piektajā daļā noteiktajām izmaksām.

(3) Atbalstu projektēšanas darbiem, tas ir, darbiem, kuri pamatojas uz rūpniecisko pētījumu rezultātiem un kuru gaitā tiek izstrādāts jauna produkta, procesa vai pakalpojuma sākotnējais projekts (aprakstu kopums, plāns) vai sākotnējais paraugs, ko vēl nevar ieviest ražošanā vai komerciāli izmantot, var apstiprināt līdz 25 procentiem no šā panta piektajā daļā minētajām izmaksām.

   

Redakc. preciz.

(3) Atbalstu projektēšanas darbiem, tas ir, darbiem, kuri pamatojas uz rūpniecisko pētījumu rezultātiem un kuru gaitā tiek izstrādāts jauna produkta, procesa vai pakalpojuma sākotnējais projekts (aprakstu kopums, plāns) vai sākotnējais paraugs, ko vēl nevar ieviest ražošanā vai komerciāli izmantot, var apstiprināt līdz 25 procentiem no šā panta piektajā daļā noteiktajām izmaksām.

(4) Atbalstu tehniskās priekšizpētes darbiem, kurus veic pirms rūpnieciskiem pētījumiem, var apstiprināt līdz 75 procentiem no šā panta piektajā daļā minētajām izmaksām. Atbalstu projektēšanas darbiem, kurus veic pirms rūpnieciskiem pētījumiem, var apstiprināt attiecīgi līdz 50 procentiem no šā panta piektajā daļā minētajām izmaksām.

98

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 28.panta ceturtās daļas otro teikumu šādā redakcijā: “Atbalstu tehniskās priekšizpētes darbiem, kurus veic pirms projektēšanas darbiem, var apstiprināt līdz 50 procentiem no šā panta piektajā daļā noteiktām izmaksām.”

atbalstīt

Redakc. preciz.

(4) Atbalstu tehniskās priekšizpētes darbiem, kurus veic pirms rūpnieciskiem pētījumiem, var apstiprināt līdz 75 procentiem no šā panta piektajā daļā noteiktajām izmaksām. Atbalstu tehniskās priekšizpētes darbiem, kurus veic pirms projektēšanas darbiem, var apstiprināt līdz 50 procentiem no šā panta piektajā daļā noteiktajām izmaksām.

(5) Pētījumu un projektēšanas darbu atbalstāmās izmaksas veido:

     

(5) Pētījumu un projektēšanas darbu atbalstāmās izmaksas veido:

1) darbaspēka papildu izmaksas;

     

1) darbaspēka papildu izmaksas;

2) instrumentu, iekārtu un telpu iegādes papildu izmaksas;

99

Juridiskais birojs

aizstāt 28. panta piektās daļas 2.punktā vārdus “un telpu iegādes papildu izmaksas” ar vārdiem “ēku un zemes iegūšanas papildu izmaksas”.

atbalstīt

2) instrumentu, iekārtu, ēku un zemes iegūšanas papildu izmaksas;

3) konsultāciju papildu izmaksas;

     

3) konsultāciju papildu izmaksas;

4) materiālu papildu izmaksas.

     

4) materiālu papildu izmaksas.

29.pants. Atbalsts apmācībām

     

29.pants. Atbalsts apmācībai

(1) Var apstiprināt atbalstu šādu veidu apmācībām:

   

Redakc. preciz.

(1) Var apstiprināt atbalstu šādu veidu apmācībai:

1) vispārējām apmācībām – teorētiskām un praktiskām apmācībām, kas nav tieši saistītas ar komercsabiedrības darbības specifiku un kurās iegūtās zināšanas un iemaņas lielā mērā ir izmantojamas citās komercsabiedrībās vai citās darbības jomās;

100

Juridiskais birojs

29.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punktā vārdus “komercsabiedrības darbības specifiku” ar vārdiem “konkrētās komercsabiedrības darbību”, izslēgt vārdus “lielā mērā”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

1) vispārējai apmācībai — teorētiskai un praktiskai apmācībai, kura nav tieši saistīta ar konkrētās komercsabiedrības darbību un kurā iegūtās zināšanas un iemaņas izmantojamas arī citās komercsabiedrībās vai citās darbības jomās;

2) specifiskām apmācībām – teorētiskām un praktiskām apmācībām, kas ir tieši saistītas ar darbinieka iegūto zināšanu turpmāku izmantošanu komercsabiedrībā, kura saņēmusi atbalstu, un tās darbības specifiku, ja iegūto zināšanu izmantošana citās komercsabiedrībās vai citās darbības jomās ir ierobežota.

101

Juridiskais birojs

aizstāt 29. panta pirmās daļas 2.punktā vārdus “specifiskām apmācībām” ar vārdiem “speciālām apmācībām”, aizstāt vārdus “izmantošanu komercsabiedrībā” ar vārdiem “izmantošanu konkrētā komercsabiedrībā” un izslēgt vārdus “un tās darbības specifiku”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

2) speciālajai apmācībai — teorētiskai un praktiskai apmācībai, kura ir tieši saistīta ar darbinieka iegūto zināšanu turpmāku izmantošanu konkrētajā komercsabiedrībā, kas saņēmusi atbalstu, ja iegūto zināšanu izmantošana citās komercsabiedrībās vai citās darbības jomās ir ierobežota.

(2) Atbalstu vispārējām apmācībām var apstiprināt līdz 50 procentiem no šā panta ceturtajā daļā minētajām izmaksām.

   

Redakc. preciz.

(2) Atbalstu vispārējai apmācībai var apstiprināt līdz 50 procentiem no šā panta ceturtajā daļā noteiktajām izmaksām.

(3) Atbalstu specifiskām apmācībām var apstiprināt līdz 25 procentiem no šā panta ceturtajā daļā minētajām izmaksām.

102

Juridiskais birojs

aizstāt 29. panta trešajā daļā vārdus “specifiskām apmācībām” ar vārdiem “speciālajai apmācībai”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

(3) Atbalstu speciālajai apmācībai var apstiprināt līdz 25 procentiem no šā panta ceturtajā daļā noteiktajām izmaksām.

(4) Apmācību atbalstāmās izmaksas veido:

     

(4) Apmācības atbalstāmās izmaksas veido:

1) pasniedzēju darba alga;

     

1) pasniedzēju darba alga;

2) pasniedzēju un apmācāmo ceļa izdevumi;

103

Juridiskais birojs

aizstāt 29. panta ceturtās daļas 2.punktā vārdus “ceļa izdevumi” ar vārdiem “transporta izdevumi”.

atbalstīt

2) pasniedzēju un apmācāmo transporta izdevumi;

3) citi kārtējie izdevumi (mācību materiāli);

     

3) citi kārtējie izdevumi (mācību materiāli);

4) apmācībām izmantojamo instrumentu un aprīkojuma amortizācija;

104

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

29.panta ceturtajā daļā:

papildināt 4.punktu pirms vārda “apmācībām” ar vārdu “tikai”;

atbalstīt

4) tikai apmācībai izmantojamo instrumentu un aprīkojuma amortizācija;

5) projekta vadības un konsultēšanas izmaksas;

     

5) projekta vadības un konsultēšanas izmaksas;

6) apmācāmo vidējā izpeļņa par darba stundām, kuras darbinieks izmantojis apmācību programmas apgūšanai.

105

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

papildināt 29. panta 6.punktu aiz vārdiem “programmas apgūšanai” ar teikumu šādā redakcijā: “Šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt šīs daļas 1.-5.punktā minēto atbalstāmo izmaksu kopējo apmēru.”

atbalstīt

Redakc. preciz.

6) apmācāmo vidējā izpeļņa par darba stundām, kuras viņi izmantojuši apmācības programmas apgūšanai. Šīs izmaksas nedrīkst pārsniegt šīs daļas 1. — 5.punktā minēto atbalstāmo izmaksu kopējo apmēru.

30.pants. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai

     

30.pants. Atbalsts nodarbinātības veicināšanai

(1) Atbalstu nodarbinātības veicināšanai var apstiprināt, lai:

     

(1) Atbalstu nodarbinātības veicināšanai var apstiprināt, lai:

1) nodrošinātu darbu cilvēkiem, kas nekad nav bijuši nodarbināti vai kas zaudējuši darbu;

106

Juridiskais birojs

30.pantā:

izteikt pirmās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) nodrošinātu darba vietu radīšanu darba meklētājiem;”;

atbalstīt

1) nodrošinātu darba vietu radīšanu darba meklētājiem;

2) novērstu darba vietu skaita samazināšanu komercsabiedrībā.

     

2) novērstu darba vietu skaita samazināšanu komercsabiedrībā.

(2) Atbalsts darba vietu saglabāšanai ir atbalsts komercsabiedrības kārtējo ražošanas izdevumu finansēšanai. Šādu atbalstu var apstiprināt saskaņā ar šā likuma 27.panta nosacījumiem.

107

Juridiskais birojs

aizstāt 30. panta otrajā daļā vārdus “saskaņā ar šā likuma 27.panta nosacījumiem” ar vārdiem “ievērojot šā likuma 27.panta noteikumus”.

atbalstīt

(2) Atbalsts darba vietu saglabāšanai ir atbalsts komercsabiedrības kārtējo ražošanas izdevumu finansēšanai. Šādu atbalstu var apstiprināt, ievērojot šā likuma 27.panta noteikumus.

31.pants. Eksporta atbalsta aizliegums

     

31.pants. Eksporta atbalsta aizliegums

(1) Eksporta subsīdijas ir aizliegtas. Šis aizliegums ietver jebkuru atbalstu, kas saistīts ar komercsabiedrības eksporta apjomiem, preču izplatīšanas tīklu izveidošanu un darbību vai komercsabiedrības kārtējām izmaksām, kas saistītas ar tās eksporta operācijām.

   

Redakc. preciz.

(1) Eksporta subsīdijas ir aizliegtas. Eksporta atbalsta aizliegums attiecas uz jebkuru atbalstu, kas saistīts ar komercsabiedrības eksporta apjomiem, preču izplatīšanas tīklu izveidošanu un darbību vai komercsabiedrības kārtējām izmaksām eksporta operācijām.

(2) Valsts garantētie eksporta kredīta īstermiņa (līdz diviem gadiem) tirgus riska apdrošināšanas darījumi Eiropas Savienības dalībvalstīs, Austrālijā, Kanādā, Islandē, Japānā, Jaunzēlandē, Norvēģijā, Šveicē un Amerikas Savienotajās Valstīs ir aizliegti.

   

Redakc. preciz.

(2) Valsts garantētie eksporta kredīta īstermiņa (līdz diviem gadiem) tirgus riska apdrošināšanas darījumi Eiropas Savienības dalībvalstīs, Amerikas Savienotajās Valstīs, Austrālijā, Islandē, Japānā, Jaunzēlandē, Kanādā, Norvēģijā un Šveicē ir aizliegti.

VI nodaļa. Atbalsts vides aizsardzībai un enerģijas taupīšanai

     

VI nodaļa. Atbalsts vides aizsardzībai un enerģijas taupīšanai

32.pants. Atbalsts vides aizsardzībai

     

32.pants. Atbalsts vides aizsardzībai

(1) Lai palīdzētu komercsabiedrībai uzlabot tās darbību vides aizsardzībā lielākā apjomā, nekā to paredz vides aizsardzībai noteiktie normatīvi, atbalstu ieguldījumiem var apstiprināt līdz 30 procentiem no šā panta trešajā daļā minētajām izmaksām. Atbalstu piemēro tikai tai investīciju daļai, kura nodrošina augstāku vides aizsardzības pakāpi, nekā paredzēts vides aizsardzībai noteiktajos normatīvos.

108

. Juridiskais birojs

32.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “minētajām izmaksām” ar vārdiem “noteiktajām izmaksām” un aizstāt vārdus “tai finansu investīciju daļai” ar vārdiem “tai finansu ieguldījumu daļai”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Lai palīdzētu komercsabiedrībai uzlabot tās darbību vides aizsardzībā lielākā apjomā, nekā paredzēts vides aizsardzībai noteiktajos normatīvos, atbalstu ieguldījumiem var apstiprināt līdz 30 procentiem no šā panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām. Atbalstu piemēro tikai tai finanšu ieguldījumu daļai, kura nodrošina augstāku vides aizsardzības pakāpi, nekā paredzēts vides aizsardzībai noteiktajos normatīvos.

(2) Atbalstu ieguldījumiem jomās, kurās nav noteikti normatīvi vides aizsardzībai, var apstiprināt līdz 30 procentiem no šā panta trešajā daļā minētajām izmaksām, ja pēc atbalsta saņemšanas tiek samazināts vides piesārņojums. Atbalstāmās izmaksas veido ieguldījumu summa, kas nepieciešama, lai sasniegtu augstāku vides aizsardzības līmeni, nekā to varētu sasniegt, ja komercsabiedrība vispār nesaņemtu atbalstu.

109

Juridiskais birojs

aizstāt 32. panta otrajā daļā vārdus minētajām izmaksām” ar vārdiem “noteiktajām izmaksām” un izslēgt vārdu “vispār”.

atbalstīt

(2) Atbalstu ieguldījumiem jomās, kurās nav noteikti normatīvi vides aizsardzībai, var apstiprināt līdz 30 procentiem no šā panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām, ja pēc atbalsta saņemšanas tiek samazināts vides piesārņojums. Atbalstāmās izmaksas veido ieguldījumu summa, kas nepieciešama, lai sasniegtu augstāku vides aizsardzības līmeni, nekā to varētu sasniegt, ja komercsabiedrība nesaņemtu atbalstu.

(3) Atbalstāmās izmaksas ir ieguldījumi zemes platībās, kas nepieciešami, lai sasniegtu vides aizsardzībai noteiktos mērķus, kā arī ieguldījumi ēkās un iekārtās, kas nepieciešami, lai samazinātu vai likvidētu piesārņojumu un trokšņus, un ieguldījumi, kas nepieciešami, lai ražošanas tehnoloģijas pielāgotu vides aizsardzības prasībām. Vispārējās ieguldījumu izmaksas nav atbalstāmas.

110

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 32.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Atbalstāmās izmaksas ir ieguldījumi zemes platībās, kas nepieciešami, lai sasniegtu vides aizsardzībai noteiktos mērķus, kā arī ieguldījumi ēkās un iekārtās, kas nepieciešami, lai samazinātu vai likvidētu piesārņojumu un trokšņus, un ieguldījumi, kas nepieciešami, lai ražošanas tehnoloģijas pielāgotu vides aizsardzības vajadzībām. Nosakot atbalstāmo izmaksu summu, no kopējām pieļaujamajām izmaksām atskaita ieguvumu (jaudas palielinājums, izmaksu samazinājums), izteiktu naudas izteiksmē, kas komercsabiedrībai rodas atbalsta projekta īstenošanas rezultātā piecu gadu laikā no ieguldījumu veikšanas. Atbalsta projekta īstenošanā veiktos ieguldījumus komercsabiedrība saglabā vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Vispārējās ieguldījumu izmaksas nav atbalstāmas.”

atbalstīt

Redakc. preciz.

(3) Atbalstāmās izmaksas ir ieguldījumi zemes platībās, kas nepieciešami, lai sasniegtu vides aizsardzībai noteiktos mērķus, kā arī ieguldījumi ēkās un iekārtās, kas nepieciešami, lai samazinātu vai likvidētu piesārņojumu un trokšņus, un ieguldījumi, kas nepieciešami, lai ražošanas tehnoloģijas pielāgotu vides aizsardzības vajadzībām. Nosakot atbalstāmo izmaksu summu, no kopējām pieļaujamajām izmaksām atskaita ieguvumu (jaudas palielinājums, izmaksu samazinājums), kas izteikts naudas izteiksmē un komercsabiedrībai rodas atbalsta projekta īstenošanas rezultātā piecu gadu laikā no ieguldījumu veikšanas. Atbalsta projekta īstenošanā veiktos ieguldījumus komercsabiedrība saglabā vismaz piecus gadus pēc projekta pabeigšanas. Vispārējās ieguldījumu izmaksas nav atbalstāmas.

33.pants. Atbalsts enerģijas taupīšanai

     

33.pants. Atbalsts enerģijas taupīšanai

(1) Ieguldījumus enerģijas taupīšanas nodrošināšanai, kāpinot enerģijas izmantošanas efektivitāti, pielīdzina atbalstam vides aizsardzībai. Atbalstu šādiem ieguldījumiem var apstiprināt līdz 40 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā minētajām izmaksām.

111

Juridiskais birojs

33.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “kāpinot” ar vārdu “paaugstinot” un aizstāt vārdus “minētajām izmaksām” ar vārdiem “noteiktajām izmaksām”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Ieguldījumus enerģijas taupīšanā, kas tiek nodrošināta, paaugstinot enerģijas izmantošanas efektivitāti, pielīdzina atbalstam vides aizsardzībai. Atbalstu šādiem ieguldījumiem var apstiprināt līdz 40 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām.

(2) Atbalstu enerģijas taupīšanai, kas saistīts ar komercsabiedrības kārtējo izdevumu segšanu, var apstiprināt, lai kompensētu ražošanas papildu izdevumus, kas komercsabiedrībai rodas, ražojot tādu produkciju, kuras ražošanas process nodrošina enerģijas izmantošanas efektivitāti.

     

(2) Atbalstu enerģijas taupīšanai, kas saistīts ar komercsabiedrības kārtējo izdevumu segšanu, var apstiprināt, lai kompensētu ražošanas papildu izdevumus, kas komercsabiedrībai rodas, ražojot tādu produkciju, kuras ražošanas process nodrošina enerģijas izmantošanas efektivitāti.

(3) Šā panta otrajā daļā minēto atbalstu nedrīkst sniegt ilgāk par pieciem gadiem.

     

(3) Šā panta otrajā daļā minēto atbalstu nedrīkst sniegt ilgāk par pieciem gadiem.

(4) Šā panta otrajā daļā minēto atbalstu var apstiprināt:

     

(4) Šā panta otrajā daļā minēto atbalstu var apstiprināt:

1) 100 procentu apmērā no ražošanas papildu izdevumiem pirmajā gadā, tā intensitāti pakāpeniski samazinot līdz 0 procentiem piektajā gadā; vai arī

112

Juridiskais birojs

izslēgt 33. panta ceturtās daļas 1.punktā vārdus “vai arī”.

atbalstīt

1) 100 procentu apmērā no ražošanas papildu izdevumiem pirmajā gadā, tā intensitāti pakāpeniski samazinot līdz 0 procentiem piektajā gadā;

2) 50 procentu apmērā no ražošanas papildu izdevumiem, nesamazinot atbalsta intensitāti.

     

2) 50 procentu apmērā no ražošanas papildu izdevumiem, nesamazinot atbalsta intensitāti.

34.pants. Atbalsts kombinētās enerģijas ražošanai

     

34.pants. Atbalsts kombinētās enerģijas ražošanai

Ieguldījumus kombinētās elektroenerģijas un siltuma ražošanai var apstiprināt līdz 40 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā minētajām izmaksām.

113

Juridiskais birojs

Aizstāt 34.pantā, 35.panta pirmajā daļā vārdus “minētajām izmaksām” ar vārdiem “noteiktajām izmaksām”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

Ieguldījumus kombinētās enerģijas — elektroenerģijas un siltuma — ražošanai var apstiprināt līdz 40 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām.

35.pants. Atbalsts reģeneratīvās enerģijas ražošanai

     

35.pants. Atbalsts reģeneratīvās enerģijas ražošanai

(1) Atbalstu ieguldījumiem tādas enerģijas ražošanai, kuras ieguvē izmanto reģeneratīvos resursus (energoresursi, kuru atjaunošanos nosaka dabas procesi, – saules, vēja, biomasas, zemes siltuma un ūdens potenciālā enerģija), var apstiprināt līdz 40 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā minētajām izmaksām.

114

Juridiskais birojs

Aizstāt 34.pantā, 35.panta pirmajā daļā vārdus “minētajām izmaksām” ar vārdiem “noteiktajām izmaksām”.

atbalstīt

(1) Atbalstu ieguldījumiem tādas enerģijas ražošanā, kuras ieguvē izmanto reģeneratīvos resursus (energoresursi, kuru atjaunošanos nosaka dabas procesi, — saules, vēja, biomasas, zemes siltuma un ūdens potenciālā enerģija), var apstiprināt līdz 40 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām.

(2) Atbalstu, kas saistīts ar uzņēmuma kārtējo izdevumu segšanu, tādas enerģijas ražošanai, kuras ieguvē izmanto reģeneratīvos resursus, var apstiprināt, lai kompensētu starpību starp reģeneratīvās enerģijas ražošanas izmaksām un elektroenerģijas tirgus cenu (elektroenerģijas realizācijas tarifu).

115

Juridiskais birojs

Aizstāt 35.panta otrajā daļā vārdu “uzņēmuma kārtējo izdevumu segšanu” ar vārdu “komercsabiedrības kārtējo izdevumu finansēšanu”.

atbalstīt

(2) Atbalstu, kas saistīts ar komercsabiedrības kārtējo izdevumu finansēšanu tādas enerģijas ražošanai, kuras ieguvē izmanto reģeneratīvos resursus, var apstiprināt, lai kompensētu starpību starp reģeneratīvās enerģijas ražošanas izmaksām un elektroenerģijas tirgus cenu (elektroenerģijas realizācijas tarifu).

VII nodaļa. Atbalsts mazām un vidējām komercsabiedrībām

   

Redakc. preciz.

VII nodaļa. Atbalsts mazajām un vidējām komercsabiedrībām

36.pants. Mazām un vidējām komercsabiedrībām pieļaujamais atbalsts

   

Redakc. preciz.

36.pants. Mazajām un vidējām komercsabiedrībām pieļaujamais atbalsts

(1) Tikai mazām un vidējām komercsabiedrībām papildus citiem šajā likumā noteiktajiem atbalsta pasākumiem var apstiprināt atbalstu konsultāciju pakalpojumiem, komercsabiedrības dalībai starptautiskajā izstādē vai gadatirgū, kā arī jaunu vides aizsardzībai noteiktu normatīvu ieviešanai.

116

Juridiskais birojs

36.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu “Tikai”;

atbalstīt

(1) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām papildus citiem šajā likumā noteiktajiem atbalsta pasākumiem var apstiprināt atbalstu konsultāciju pakalpojumiem, komercsabiedrības dalībai starptautiskajā izstādē vai gadatirgū, kā arī jaunu vides aizsardzībai noteiktu normatīvu ieviešanai.

(2) Atbalstu konsultāciju pakalpojumam var apstiprināt līdz 50 procentiem no pakalpojuma izmaksām. Šādu atbalstu konkrētajam konsultāciju pakalpojumam var sniegt vienreiz, un tas nedrīkst būt saistīts ar komercsabiedrīb as kārtējo izdevumu finansēšanu (piemēram, izdevumi par reklāmu, juridiskajām konsultācijām).

117

Juridiskais birojs

izslēgt 36. panta otrajā daļā vārdu “piemēram” un papildināt vārdus iekavās ar saīsinājumu “u.tml.”;

atbalstīt

(2) Atbalstu konsultāciju pakalpojumam var apstiprināt līdz 50 procentiem no pakalpojuma izmaksām. Šādu atbalstu konkrētajam konsultāciju pakalpojumam var sniegt vienreiz, un tas nedrīkst būt saistīts ar komercsabiedrības kārtējo izdevumu finansēšanu (izdevumi par reklāmu, juridiskajām konsultācijām u.tml.).

(3) Atbalstu dalībai starptautiskajā izstādē un gadatirgū var apstiprināt līdz 50 procentiem no papildu izdevumiem, kas saistīti ar stenda nomu, uzstādīšanu un vadīšanu. Šādu atbalstu komercsabiedrībai var apstiprināt tikai kā vienreizēju atbalstu dalībai konkrētajā starptautiskajā izstādē vai gadatirgū.

118

Juridiskais birojs

aizstāt 36. panta trešajā daļā vārdus “un vadīšanu” ar vārdiem “un uzturēšanu”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

(3) Atbalstu dalībai starptautiskajā izstādē vai gadatirgū var apstiprināt līdz 50 procentiem no papildu izdevumiem, kas saistīti ar stenda nomu, uzstādīšanu un uzturēšanu. Šādu atbalstu komercsabiedrībai var apstiprināt tikai kā vienreizēju atbalstu dalībai konkrētā starptautiskajā izstādē vai gadatirgū.

(4) Lai palīdzētu komercsabiedrībai ieviest jaunos vides aizsardzībai noteiktos normatīvus, trīs gadus pēc jauno normatīvu ieviešanas var apstiprināt atbalstu ieguldījumiem līdz 15 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā minētajām izmaksām.

119

Juridiskais birojs

aizstāt 36. panta ceturtajā daļā vārdus “minētajām izmaksām” ar vārdiem “noteiktajām izmaksām”.

 

atbalstīt

(4) Lai palīdzētu komercsabiedrībai ieviest jaunos vides aizsardzībai noteiktos normatīvus, trīs gadus pēc jauno normatīvu ieviešanas var apstiprināt atbalstu ieguldījumiem līdz 15 procentiem no šā likuma 32.panta trešajā daļā noteiktajām izmaksām.

37.pants. Pieļaujamā papildu intensitāte mazo un vidējo komercsabiedrību atbalstam

     

37.pants. Pieļaujamā papildu intensitāte mazo un vidējo komercsabiedrību atbalstam

(1) Mazām un vidējām komercsabiedrībām papildus Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktajai maksimāli pieļaujamai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 15 procentu apmērā no šā likuma 23.panta otrajā un trešajā daļā un 24.panta pirmajā daļā minētajām izmaksām.

120

Juridiskais birojs

37.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “23.panta otrajā un trešajā daļā un 24.panta pirmajā daļā minētajām” ar vārdiem “23.panta otrajā vai trešajā daļā, kā arī 24.panta pirmajā daļā noteiktajām”;

atbalstīt

Redakc. preciz.

(1) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām papildus Latvijas reģionālā atbalsta kartē noteiktajai maksimāli pieļaujamajai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 15 procentu apmērā no šā likuma 23.panta otrajā vai trešajā daļā, kā arī 24.panta pirmajā daļā noteiktajām izmaksām.

(2) Mazām un vidējām komercsabiedrībām rūpniecisko pētījumu veikšanai un projektēšanas darbiem papildus šā likuma 28.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no atbalstāmajām izmaksām, ievērojot nosacījumu, ka kopējā atbalsta intensitāte rūpnieciskiem pētījumiem nepārsniedz 75 procentus un projektēšanas darbiem – 50 procentus no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

121

Juridiskais birojs

aizstāt 37. panta otrajā daļā vārdus “28.panta otrajā un trešajā daļā” ar vārdiem “28.panta otrajā vai trešajā daļā”;

 

atbalstīt

(2) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām rūpniecisko pētījumu veikšanai un projektēšanas darbiem papildus šā likuma 28.panta otrajā vai trešajā daļā noteiktajai atbalsta intensitātei var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no atbalstāmajām izmaksām, ievērojot nosacījumu, ka kopējā atbalsta intensitāte rūpnieciskiem pētījumiem nepārsniedz 75 procentus un projektēšanas darbiem — 50 procentus no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

(3) Mazām un vidējām komercsabiedrībām papildus šā likuma 29.panta otrajā un trešajā daļā noteiktajai atbalsta intensitātei apmācībām var apstiprināt atbalstu 20 procentu apmērā vispārējām apmācībām no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām un 10 procentu apmērā specifiskām apmācībām no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

122

Juridiskais birojs

aizstāt 37. panta trešajā daļā vārdus “29.panta otrajā un trešajā daļā” ar vārdiem “29.panta otrajā vai trešajā daļā” un aizstāt vārdus “specifiskajām apmācībām” ar vārdiem “speciālajai apmācībai”;

atbalstīt

 

(3) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām papildus šā likuma 29.panta otrajā vai trešajā daļā noteiktajai atbalsta intensitātei apmācībai var apstiprināt atbalstu 20 procentu apmērā vispārējai apmācībai no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām un 10 procentu apmērā speciālajai apmācībai no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

(4) Mazām un vidējām komercsabiedrībām papildus šā likuma 32.panta pirmajā un otrajā daļā, 33.panta pirmajā daļā, 34.pantā un 35.panta pirmajā daļā noteiktajai atbalsta intensitātei vides aizsardzībai var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

123

Juridiskais birojs

aizstāt 37. panta ceturtajā daļā vārdus “32.panta otrajā un trešajā daļā” ar vārdiem “32.panta otrajā vai trešajā daļā” un aizstāt vārdus “un 35.panta” ar vārdiem “kā arī 35. panta”.

atbalstīt

(4) Mazajām un vidējām komercsabiedrībām papildus šā likuma 32.panta pirmajā vai otrajā daļā, 33.panta pirmajā daļā, 34.pantā, kā arī 35.panta pirmajā daļā noteiktajai atbalsta intensitātei vides aizsardzībai var apstiprināt atbalstu 10 procentu apmērā no attiecīgajām atbalstāmajām izmaksām.

VIII nodaļa. Atbalsta sniegšanas nosacījumi komercsabiedrībai krīzes situācijā

     

VIII nodaļa. Atbalsta sniegšanas nosacījumi komercsabiedrībai krīzes situācijā

38.pants. Atbalsts komercsabiedrībai krīzes situācijā

     

38.pants. Atbalsts komercsabiedrībai krīzes situācijā

(1) Saskaņā ar šīs nodaļas nosacījumiem atbalstu komercsabiedrībai var apstiprināt, ja:

124

Juridiskais birojs

38.pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“Atbilstoši šīs nodaļas noteikumiem atbalstu komercsabiedrībai krīzes situācijā var apstiprināt, ja ievērots viens no šādiem nosacījumiem:”;

atbalstīt

(1) Atbilstoši šīs nodaļas noteikumiem atbalstu komercsabiedrībai krīzes situācijā var apstiprināt, ja ievērots viens no šādiem nosacījumiem:

1) komercsabiedrība atbilst normatīvajos aktos noteiktajām maksātnespējas pazīmēm; vai

125

Juridiskais birojs

aizstāt 38. panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “normatīvajos aktos” ar vārdu “likumā” un izslēgt vārdu “vai”;

atbalstīt

1) komercsabiedrība atbilst likumā noteiktajām maksātnespējas pazīmēm;

2) komercsabiedrībai pēdējo divu gadu laikā palielinās zaudējumi, samazinās neto apgrozījums, palielinās krājumi, samazinās naudas plūsma, palielinās kreditoru saistības, pieaug procentu maksājumi un samazinās bilances aktīvu kopsumma. Atbalstu komercsabiedrībai var apstiprināt, ja tā atbilst vismaz četriem no iepriekš minētajiem kritērijiem.

126

Juridiskais birojs

aizstāt 38. panta otrajā daļā vārdus “palielinās kreditoru saistības” ar vārdiem “palielinās parādi kreditoriem” un aizstāt vārdus “no iepriekš minētajiem kritērijiem” ar vārdiem “šajā punktā noteiktajiem kritērijiem”;

atbalstīt

2) komercsabiedrībai pēdējo divu gadu laikā palielinās zaudējumi, samazinās neto apgrozījums, palielinās krājumi, samazinās naudas plūsma, palielinās parādi kreditoriem, pieaug procentu maksājumi un samazinās bilances aktīvu kopsumma. Atbalstu komercsabiedrībai var apstiprināt, ja tā atbilst vismaz četriem šajā punktā noteiktajiem kritērijiem.

(2) Jaunizveidotai komercsabiedrībai nav tiesību saņemt atbalstu saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem. Jaunizveidota komercsabiedrība ir ne vairāk kā pirms trim gadiem komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība vai komercsabiedrība, kas pārņēmusi bankrotējušas komercsabiedrības aktīvus.

     

(2) Jaunizveidotai komercsabiedrībai nav tiesību saņemt atbalstu saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem. Jaunizveidota komercsabiedrība ir ne vairāk kā pirms trim gadiem komercreģistrā reģistrēta komercsabiedrība vai komercsabiedrība, kas pārņēmusi bankrotējušas komercsabiedrības aktīvus.

(3) Atbalstu komercsabiedrībai krīzes situācijā var apstiprināt, ja bez valsts vai pašvaldību institūciju iejaukšanās ar komercsabiedrības pašas vai tās kontrolpaketes īpašnieka līdzekļiem vai, piesaistot privātos kredītresursus, kuriem valsts vai pašvaldība nav sniegusi galvojumu, komercsabiedrība nespētu novērst zaudējumu palielināšanos un īsā laikā nonāktu līdz maksātnespējas situācijai vai tiktu sākta tās bankrota procedūra.

127

Juridiskais birojs

aizstāt 38. panta trešajā daļā vārdus “kontrolpaketes īpašnieka” ar vārdiem “kontrolpaketes turētāja” un vārdus “nonāktu līdz maksātnespējas situācijai vai tiktu sākta tās bankrota procedūra” ar vārdiem “tiktu uzsākta tās maksātnespējas vai bankrota procedūra”;

atbalstīt

(3) Atbalstu komercsabiedrībai krīzes situācijā var apstiprināt, ja bez valsts vai pašvaldību institūciju iejaukšanās ar komercsabiedrības pašas vai tās kontrolpaketes turētāja līdzekļiem vai piesaistot privātos kredītresursus, kuriem valsts vai pašvaldība nav sniegusi galvojumu, komercsabiedrība nespētu novērst zaudējumu palielināšanos un īsā laikā tiktu uzsākta tās maksātnespējas vai bankrota procedūra.

(4) Atbalsts komercsabiedrībai krīzes situācijā var būt:

     

(4) Atbalsts komercsabiedrībai krīzes situācijā var būt:

1) īslaicīgs finansiāls atbalsts komercsabiedrībai maksātnespējas situācijā, lai radītu iespēju izpētīt komercsabiedrības stāvokli un izstrādāt biznesa plānu ilgtermiņa konkurētspējas atjaunošanai;

128

Juridiskais birojs

aizstāt 38. panta ceturtās daļas 1.punktā vārdus “maksātnespējas situācijā” ar vārdiem “maksātnespējas gadījumā”.

atbalstīt

1) īslaicīgs finansiāls atbalsts komercsabiedrībai maksātnespējas gadījumā, lai radītu iespēju izpētīt komercsabiedrības stāvokli un izstrādāt biznesa plānu ilgtermiņa konkurētspējas atjaunošanai;

2) pārstrukturēšanas atbalsts, kas tiek sniegts komercsabiedrības reorganizācijas un racionalizācijas pasākumu plāna ietvaros un ir paredzēts ilgtermiņa konkurētspējas atjaunošanai.

     

2) pārstrukturēšanas atbalsts, kas tiek sniegts komercsabiedrības reorganizācijas un racionalizācijas pasākumu plāna ietvaros un ir paredzēts ilgtermiņa konkurētspējas atjaunošanai.

39.pants. Īslaicīgs finansiāls atbalsts

     

39.pants. Īslaicīgs finansiāls atbalsts

(1) Īslaicīgu finansiālu atbalstu komercsabiedrībai var apstiprināt:

     

(1) Īslaicīgu finansiālu atbalstu komercsabiedrībai var apstiprināt:

1) kā vienreizēju pasākumu, ja šāds atbalsts ir pamatots, ņemot vērā attiecīgās teritorijas sociālās (nodarbinātības) un ekonomiskās prasības;

129

Juridiskais birojs

39.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdu “(nodarbinātības)”;

atbalstīt

1) kā vienreizēju pasākumu, ja šāds atbalsts ir pamatots, ņemot vērā attiecīgās teritorijas sociālās un ekonomiskās prasības;

2) ja atbalstu sniedz kā kredīta galvojumu vai kredītu, kuram noteikta tirgus procentu likme. Nosakot tirgus procentu likmi, izmanto Komisijas apstiprināto atsauces likmi;

     

2) ja atbalstu sniedz kā kredīta galvojumu vai kredītu, kuram noteikta tirgus procentu likme. Nosakot tirgus procentu likmi, izmanto Komisijas apstiprināto atsauces likmi;

3) ar nosacījumu, ka komercsabiedrība saņemto kredītu atmaksā 12 mēnešu laikā no kredītiestādes veiktā pēdējā maksājuma dienas;

     

3) ar nosacījumu, ka komercsabiedrība saņemto kredītu atmaksā 12 mēnešu laikā no kredītiestādes veiktā pēdējā maksājuma dienas;

4) ierobežotā apmērā, kāds nepieciešams komercsabiedrības darbības saglabāšanai;

     

4) ierobežotā apmērā, kāds nepieciešams komercsabiedrības darbības saglabāšanai;

5) laika posmam, kāds nepieciešams reāla komercsabiedrības atveseļošanas pasākumu plāna izstrādei. Šis laika posms nedrīkst būt garāks par sešiem mēnešiem. Izņēmuma gadījumos pēc atbalsta sniedzēja motivēta pieprasījuma Komisija var pagarināt sākotnēji noteikto sešu mēnešu termiņu, kopā nepārsniedzot 12 mēnešus.

     

5) laika posmam, kāds nepieciešams reāla komercsabiedrības atveseļošanas pasākumu plāna izstrādei. Šis laika posms nedrīkst būt garāks par sešiem mēnešiem. Izņēmuma gadījumos pēc atbalsta sniedzēja motivēta pieprasījuma Komisija var pagarināt sākotnēji noteikto sešu mēnešu termiņu, kopā nepārsniedzot 12 mēnešus.

(2) Komercsabiedrība, kas saņem īslaicīgu finansiālo atbalstu, ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šāda atbalsta apstiprināšanas Komisijā iesniedz:

130

Juridiskais birojs

papildināt 39. panta otrās daļas ievaddaļu ar vārdiem “vienu no šādiem dokumentiem” un izslēgt 1. un 2.punktā vārdu “vai”.

atbalstīt

Redakc. preciz.

(2) Komercsabiedrība, kas saņem īslaicīgu finansiālu atbalstu, ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šāda atbalsta apstiprināšanas iesniedz Komisijai vienu no šādiem dokumentiem:

1) komercsabiedrības pārstrukturēšanas pasākumu plānu; vai

     

1) komercsabiedrības pārstrukturēšanas pasākumu plānu;

2) komercsabiedrības likvidēšanas pasākumu plānu; vai

     

2) komercsabiedrības likvidēšanas pasākumu plānu;

3) pasākumu plānu, kas paredz saņemtā kredīta atmaksāšanu pilnā apmērā.

     

3) pasākumu plānu, kas paredz saņemtā kredīta atmaksāšanu pilnā apmērā.

40.pants. Pārstrukturēšanas atbalsts

     

40.pants. Pārstrukturēšanas atbalsts

(1) Pārstrukturēšanas atbalstu var apstiprināt, ja:

     

(1) Pārstrukturēšanas atbalstu var apstiprināt, ja:

1) komercsabiedrība iesniedz pārstrukturēšanas pasākumu plānu, kas paredz:

     

1) komercsabiedrība iesniedz pārstrukturēšanas pasākumu plānu, kas paredz:

a) komercsabiedrības ilgtermiņa konkurētspējas atjaunošanu, kas pēc pārstrukturēšanas pasākumu plāna īstenošanas komercsabiedrībai bez papildu palīdzības ļaus segt visas ar tās darbību saistītās izmaksas,

131

Juridiskais birojs

40.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punkta a) apakšpunktā vārdus “papildus palīdzības” ar vārdiem “papildus finansiālās palīdzības”;

atbalstīt

a) komercsabiedrības ilgtermiņa konkurētspējas atjaunošanu, kas pēc pārstrukturēšanas pasākumu plāna īstenošanas komercsabiedrībai bez papildu finansiālās palīdzības ļaus segt visas ar tās darbību saistītās izmaksas,

b) to komercsabiedrības struktūru likvidēšanu, kuras rada zaudējumus;

     

b) to komercsabiedrības struktūru likvidēšanu, kuras rada zaudējumus;

2) atbalsts neizraisa komercsabiedrības ražošanas jaudu palielināšanu, izņemot gadījumu, ja ražošanas jaudu palielināšana ir neatņemams priekšnosacījums komercsabiedrības ilgtermiņa konkurētspējas atjaunošanai. Šādā gadījumā maksimāli ierobežojama atbalsta negatīvā ietekme uz konkurenci;

   

Redakc. preciz.

2) atbalsts neizraisa komercsabiedrības ražošanas jaudu palielināšanu, izņemot gadījumu, kad ražošanas jaudu palielināšana ir neatņemams priekšnosacījums komercsabiedrības ilgtermiņa konkurētspējas atjaunošanai. Šādā gadījumā maksimāli ierobežojama atbalsta negatīvā ietekme uz konkurenci;

3) pārstrukturēšanas pasākumu plāns paredz komercsabiedrības ražošanas jaudu samazināšanu, ja komercsabiedrība darbojas nozarē, kurā ir pārprodukcija;

     

3) pārstrukturēšanas pasākumu plāns paredz komercsabiedrības ražošanas jaudu samazināšanu, ja komercsabiedrība darbojas nozarē, kurā ir pārprodukcija;

4) atbalsta saņēmējs finansē vismaz 25 procentus no pārstrukturēšanas pasākumu plāna izmaksām no paša resursiem vai privātiem kredītresursiem, kuriem valsts vai pašvaldība nav sniegusi savas garantijas. Atbalsta intensitāte ir ierobežota līdz minimumam atbilstoši tai atbalsta intensitātei, kāda nepieciešama komercsabiedrības pārstrukturēšanas pasākumu plāna īstenošanai.

132

Juridiskais birojs

aizstāt 40. panta pirmās daļas 4.punktā vārdu “resursiem” ar vārdu līdzekļiem”.

 

atbalstīt

4) atbalsta saņēmējs finansē vismaz 25 procentus no pārstrukturēšanas pasākumu plāna izmaksām no paša līdzekļiem vai privātiem kredītresursiem, kuriem valsts vai pašvaldība nav sniegusi savas garantijas. Atbalsta intensitāte ir ierobežota līdz minimumam atbilstoši tai atbalsta intensitātei, kāda nepieciešama komercsabiedrības pārstrukturēšanas pasākumu plāna īstenošanai.

(2) Atbalstu komercsabiedrības pārstrukturēšanai var apstiprināt tikai vienreiz. Atkārtotu atbalstu komercsabiedrības pārstrukturēšanai var apstiprināt izņēmuma gadījumā, bet ne agrāk kā 10 gadus pēc iepriekšējā pārstrukturēšanas pasākumu plāna īstenošanas. Ja komercsabiedrība krīzes situācijā ir nokļuvusi no tās neatkarīgu apstākļu dēļ, jaunu pārstrukturēšanas atbalstu var apstiprināt, pirms beidzies iepriekš minētais termiņš.

     

(2) Atbalstu komercsabiedrības pārstrukturēšanai var apstiprināt tikai vienreiz. Atkārtotu atbalstu komercsabiedrības pārstrukturēšanai var apstiprināt izņēmuma gadījumā, bet ne agrāk kā 10 gadus pēc iepriekšējā pārstrukturēšanas pasākumu plāna īstenošanas. Ja komercsabiedrība krīzes situācijā ir nokļuvusi no tās neatkarīgu apstākļu dēļ, jaunu pārstrukturēšanas atbalstu var apstiprināt, pirms beidzies iepriekš minētais termiņš.

IX nodaļa. Atbalsts atsevišķu nozaru komercsabiedrībām

     

IX nodaļa. Atbalsts atsevišķu nozaru komercsabiedrībām

41.pants. Vispārīgie noteikumi atbalstam atsevišķās nozarēs

     

41.pants. Vispārīgie noteikumi atbalstam atsevišķās nozarēs

(1) Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz komercsabiedrībām, kuru darbības joma ir tērauda rūpniecība, mākslīgo šķiedru ražošana, autotransporta līdzekļu ražošana, kuģu būve un remonts un transporta nozare.

133

Juridiskais birojs

41.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “kuru darbības joma” ar vārdiem “kuras darbojas”;

atbalstīt

Redakc. preciz

(1) Šīs nodaļas noteikumi attiecas uz komercsabiedrībām, kuras darbojas tērauda rūpniecībā, mākslīgo šķiedru ražošanā, autotransporta līdzekļu ražošanā, kuģu būves un remonta, kā arī transporta nozarē.

(2) Atbalstu šā panta pirmajā daļā noteiktajās nozarēs var apstiprināt saskaņā ar Eiropas Līguma 64.panta otro daļu.

     

(2) Atbalstu šā panta pirmajā daļā noteiktajās nozarēs var apstiprināt saskaņā ar Eiropas līguma 64.panta otro daļu.

(3) Atbalstu tērauda rūpniecības, mākslīgo šķiedru ražošanas, autotransporta līdzekļu ražošanas, kuģu būves un remonta komercsabiedrībām piesaka Komisijā arī tad, ja atbalsta projektu realizē Komisijā apstiprinātas atbalsta programmas ietvaros.

134

Juridiskais birojs

aizstāt 41. panta trešajā daļā vārdu “realizē” ar vārdu “īsteno”;

atbalstīt

(3) Atbalstu tērauda rūpniecības, mākslīgo šķiedru ražošanas, autotransporta līdzekļu ražošanas, kuģu būves un remonta komercsabiedrībām piesaka Komisijā arī tad, ja atbalsta projektu īsteno Komisijā apstiprinātas atbalsta programmas ietvaros.

(4) Ikvienu individuālo atbalstu šā panta trešajā daļā minētajās nozarēs var sniegt tikai pēc pozitīva Komisijas lēmuma saņemšanas.

135

Juridiskais birojs

aizstāt 41. panta ceturtajā daļā vārdus “minētajās nozarēs” ar vārdiem “noteiktajās nozarēs” un aizstāt vārdus “pēc pozitīva Komisijas lēmuma saņemšanas” ar vārdiem “pēc tam, kad saņemts Komisijas lēmums par individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām”.

atbalstīt

(4) Ikvienu individuālo atbalstu šā panta trešajā daļā noteiktajās nozarēs var sniegt tikai pēc tam, kad saņemts Komisijas lēmums par individuālā atbalsta projekta atbilstību normatīvo aktu prasībām.

42.pants. Atbalsts tērauda rūpniecībai

136

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izteikt 42.pantu šādā redakcijā:

“42.pants. Atbalsts tērauda rūpniecībai

atbalstīt

42.pants. Atbalsts tērauda rūpniecībai

Atbalstu tērauda rūpniecībā var apstiprināt:

 

Atbalstu tērauda rūpniecībā var apstiprināt:

 

Atbalstu tērauda rūpniecībā var apstiprināt:

1) pētījumiem;

 

1) pētījumiem;

 

1) pētījumiem;

2) vides aizsardzībai;

 

2) vides aizsardzībai;

 

2) vides aizsardzībai;

3) komercsabiedrības vai atsevišķu tās struktūru likvidēšanai.

 

3) apmācībām;

Redakc. preciz

3) apmācībai;

   

4) nodarbinātības veicināšanai;

 

4) nodarbinātības veicināšanai;

   

5) komercsabiedrības vai atsevišķu tās struktūru likvidēšanai.”

 

5) komercsabiedrības vai atsevišķu tās struktūru likvidēšanai.

43.pants. Atbalsts mākslīgo šķiedru ražošanai

     

43.pants. Atbalsts mākslīgo šķiedru ražošanai

Atbalstu mākslīgo šķiedru ražošanā var apstiprināt:

     

Atbalstu mākslīgo šķiedru ražošanā var apstiprināt:

1) vides aizsardzībai;

     

1) vides aizsardzībai;

2) pētījumiem;

     

2) pētījumiem;

3) pārstrukturēšanai;

     

3) pārstrukturēšanai.

4) reģionālajai attīstībai.

137

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izslēgt 43.panta 4.punktu.

atbalstīt

 

44.pants. Atbalsts autotransporta līdzekļu racoanai

     

44.pants. Atbalsts autotransporta līdzekļu ražošanai

Atbalstu autotransporta līdzekļu ražošanā var apstiprināt:

     

Atbalstu autotransporta līdzekļu ražošanā var apstiprināt:

1) vides aizsardzībai;

     

1) vides aizsardzībai;

2) pētījumiem;

     

2) pētījumiem;

3) pārstrukturēšanai;

     

3) pārstrukturēšanai;

4) reģionālajai attīstībai.

     

4) reģionālajai attīstībai.

45.pants. Atbalsts kuģu būvei un remontam

     

45.pants. Atbalsts kuģu būvei un remontam

Atbalstu kuģu būvē un remontā var apstiprināt:

     

Atbalstu kuģu būvē un remontā var apstiprināt:

1) vides aizsardzībai;

     

1) vides aizsardzībai;

2) pētījumiem;

     

2) pētījumiem;

3) pārstrukturēšanai;

     

3) pārstrukturēšanai;

4) reģionālajai attīstībai.

     

4) reģionālajai attīstībai.

46.pants. Atbalsts transporta nozarei

     

46.pants. Atbalsts transporta nozarei

(1) Šā panta noteikumi attiecas uz pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem, kā arī uz gaisa pārvadājumiem un jūras pārvadājumiem.

138

Juridiskais birojs

46.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “uz pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdensceļiem” ar vārdiem “uz autopārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem un pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem”;

atbalstīt

(1) Šā panta noteikumi attiecas uz autopārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem un pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem, kā arī uz gaisa pārvadājumiem un jūras pārvadājumiem.

(2) Atbalstu pārvadājumiem pa ceļiem, dzelzceļu un iekšzemes ūdens ceļiem var apstiprināt:

139

Juridiskais birojs

izteikt 46. panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“Atbalstu autopārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem un pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem var apstiprināt:”;

atbalstīt

(2) Atbalstu autopārvadājumiem, dzelzceļa pārvadājumiem un pārvadājumiem pa iekšzemes ūdensceļiem var apstiprināt:

1) pētījumiem;

     

1) pētījumiem;

2) izņēmumu gadījumos – transporta pakalpojumu jaudas samazināšanai.

   

Redakc. preciz

2) izņēmuma gadījumā — transporta pakalpojumu jaudas samazināšanai.

(3) Atbalstu gaisa pārvadājumiem var apstiprināt:

     

(3) Atbalstu gaisa pārvadājumiem var apstiprināt:

1) papildu izdevumu segšanai, kas rodas, pārvadājot politiski represētās personas, invalīdus, pensionārus un bērnus;

140

Juridiskais birojs

aizstāt 46. panta trešās daļas 1.punktā vārdus “pensionārus un bērnus” ar vārdiem “bērnus un personas, kuras sasniegušas likumā noteikto valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu”;

atbalstīt

1) papildu izdevumu segšanai, kas rodas, pārvadājot politiski represētās personas, invalīdus, bērnus un personas, kuras sasniegušas likumā noteikto valsts vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo vecumu;

2) pārstrukturēšanai;

     

2) pārstrukturēšanai;

3) reģionālajai attīstībai.

     

3) reģionālajai attīstībai.

(4) Atbalstu jūras pārvadājumiem var apstiprināt:

     

(4) Atbalstu jūras pārvadājumiem var apstiprināt:

1) lai samazinātu sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas un ienākuma nodokļa summas, kuras būtu jāmaksā Latvijā reģistrētai jūras pārvadājumu nozares komercsabiedrībai vai tajā nodarbinātajām personām atbilstoši nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas likumu prasībām;

141

Juridiskais birojs

izslēgt 46. panta ceturtās daļas 1.punktā vārdu “nozares”.

atbalstīt

1) lai samazinātu sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summas un ienākuma nodokļa summas, kuras būtu jāmaksā Latvijā reģistrētai jūras pārvadājumu komercsabiedrībai vai tajā nodarbinātajām personām atbilstoši nodokļu un valsts sociālās apdrošināšanas likumu prasībām;

2) pārstrukturēšanai;

     

2) pārstrukturēšanai;

3) reģionālajai attīstībai.

     

3) reģionālajai attīstībai.

(5) Valsts vai pašvaldības finansējums, kas paredzēts transporta pārvadājumu nodrošināšanai sabiedrības interesēs, nav kvalificējams kā atbalsts, un uz šādu finansējumu nav attiecināmas prasības par iepriekšēju pieteikšanu saskaņā ar šā likuma 13.panta pirmo daļu, ja:

     

(5) Valsts vai pašvaldības finansējums, kas paredzēts transporta pārvadājumu nodrošināšanai sabiedrības interesēs, nav kvalificējams kā atbalsts, un uz šādu finansējumu nav attiecināmas prasības par iepriekšēju pieteikšanu saskaņā ar šā likuma 13.panta pirmo daļu, ja:

1) ar pārvadātāju uz noteiktu termiņu ir noslēgts līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

     

1) ar pārvadātāju uz noteiktu termiņu ir noslēgts līgums par sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu;

2) pārvadājumu pakalpojums atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas ātrumu, regularitāti, biežumu, apjomu un citiem rādītājiem;

     

2) pārvadājumu pakalpojums atbilst normatīvajos aktos noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz pārvadājumu pakalpojumu sniegšanas ātrumu, regularitāti, biežumu, apjomu un citiem rādītājiem;

3) pārvadātājs nodrošina pazeminātu braukšanas maksu (tarifu) un īpašus nosacījumus attiecībā uz atsevišķām pasažieru kategorijām vai attiecībā uz atsevišķiem maršrutiem vai teritorijām.

     

3) pārvadātājs nodrošina pazeminātu braukšanas maksu (tarifu) un īpašus nosacījumus attiecībā uz atsevišķām pasažieru kategorijām vai attiecībā uz atsevišķiem maršrutiem vai teritorijām.

X nodaļa. Minimālais atbalsts

     

X nodaļa. Minimālais atbalsts

47.pants. Nosacījumi minimālā atbalsta sniegšanai

     

47.pants. Nosacījumi minimālā atbalsta sniegšanai

(1) Ja atbalsta kopējā summa vienai komercsabiedrībai triju gadu laikā nepārsniedz 56000 latu, atbalsta pasākumi ir atbrīvoti no šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktās prasības par iepriekšēju pieteikšanu.

142

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

143

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

47.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Atbalsta sniedzējs ir atbrīvots no šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktās prasības par iepriekšēju pieteikšanu, ja triju gadu laikā vienai komercsabiedrībai kopējā atbalsta summa nepārsniedz 100000 eiro ekvivalentu latos. Valūtas pārrēķinam izmanto Latvijas Bankas noteikto oficiālo apmaiņas kursu atbalsta piešķiršanas dienā.”;

Atbildīgā komisija

izteikt 47.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Atbalsta sniedzējs ir atbrīvots no šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktās prasības par iepriekšēju pieteikšanu, ja triju gadu laikā vienai komercsabiedrībai kopējā atbalsta summa nepārsniedz 100 000 eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo apmaiņas kursu dienā, kad tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.”;

daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atbalstīt

(1) Atbalsta sniedzējs ir atbrīvots no šā likuma 13.panta pirmajā daļā noteiktās prasības par iepriekšēju pieteikšanu, ja triju gadu laikā vienai komercsabiedrībai kopējā atbalsta summa nepārsniedz 100 000 eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto oficiālo apmaiņas kursu dienā, kad tiek pieņemts lēmums par atbalsta piešķiršanu.

(2) Minimālo atbalstu komercsabiedrība var saņemt papildus atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Komisijā apstiprināto individuālo atbalsta projektu vai atbalsta programmu.

   

Redakc. preciz.

(2) Minimālo atbalstu komercsabiedrība var saņemt papildus atbalstam, kas sniegts saskaņā ar Komisijā apstiprināto atbalsta programmu vai individuālo atbalsta projektu.

(3) Šā panta pirmajā daļā noteiktais atbrīvojums no iepriekšējas pieteikšanas neattiecas uz komercsabiedrībām, kuras darbojas tērauda rūpniecībā un transporta nozarē, kā arī ja atbalsts ir tieši saistīts ar komercsabiedrības produkcijas eksporta apjomu.

144

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

izslēgt 47. panta trešajā daļā vārdus “tērauda rūpniecībā un”.

atbalstīt

Redakc. preciz

(3) Šā panta pirmajā daļā noteiktais atbrīvojums no iepriekšējas pieteikšanas neattiecas uz komercsabiedrībām, kuras darbojas transporta nozarē, kā arī uz gadījumiem, kad atbalsts ir tieši saistīts ar komercsabiedrības produkcijas eksporta apjomu.

48.pants. Kopējā pieļaujamā minimālā atbalsta apmēra noteikšana

     

48.pants. Kopējā pieļaujamā minimālā atbalsta apmēra noteikšana

(1) Komercsabiedrībai ir tiesības saņemt jaunu atbalstu minimālā atbalsta ietvaros, ja papildus plānotais atbalsts nepārsniedz šā likuma 47.panta pirmajā daļā noteikto apmēru.

     

(1) Komercsabiedrībai ir tiesības saņemt jaunu atbalstu minimālā atbalsta ietvaros, ja papildus plānotais atbalsts nepārsniedz šā likuma 47.panta pirmajā daļā noteikto apmēru.

(2) Ja pēc papildus plānotā minimālā atbalsta saņemšanas varētu tikt pārsniegts šā likuma 47.panta pirmajā daļā noteiktais pieļaujamais minimālā atbalsta apmērs, atbalsta sniedzējs par to informē Komisiju. Jaunu atbalstu minimālā atbalsta ietvaros var sniegt tikai pēc pozitīva Komisijas lēmuma saņemšanas.

145

Finanšu ministrs V.Dombrovskis

Izslēgt 48.panta otrās daļas otro teikumu.

atbalstīt

(2) Ja pēc papildus plānotā minimālā atbalsta saņemšanas varētu tikt pārsniegts šā likuma 47.panta pirmajā daļā noteiktais pieļaujamais minimālā atbalsta apmērs, atbalsta sniedzējs par to informē Komisiju.

(3) Ja komercsabiedrība saņem atbalstu saskaņā ar šā likuma 47.panta pirmo daļu, tā veic minimālā atbalsta uzskaiti. Minimālā atbalsta uzskaites veidlapas, uzskaites un piešķiršanas kārtību apstiprina Ministru kabinets.

146

Juridiskais birojs

48.pantā:

izteikt trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugus apstiprina un minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”.

atbalstīt

(3) Ja komercsabiedrība saņem atbalstu saskaņā ar šā likuma 47.panta pirmo daļu, tā veic minimālā atbalsta uzskaiti. Minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugus apstiprina un minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

XI nodaļa. Nosacījumi valsts vai pašvaldības kontrolē esošām

     

XI nodaļa. Nosacījumi valsts vai pašvaldības kontrolē esošām

komercsabiedrībām

     

komercsabiedrībām

49.pants. Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība

     

49.pants. Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība

(1) Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība ir komercsabiedrība, kurā:

147

Juridiskais birojs

49.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība ir komercsabiedrība, kurā valstij vai pašvaldībai katrai atsevišķi vai kopā pieder vairāk nekā 50 procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla, ir balsstiesību vairākums vai ir tiesības iecelt vai atcelt komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu.”.

atbalstīt

(1) Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša komercsabiedrība ir komercsabiedrība, kurā valstij vai pašvaldībai katrai atsevišķi vai kopā pieder vairāk nekā 50 procenti no komercsabiedrības pamatkapitāla, ir balsstiesību vairākums vai ir tiesības iecelt vai atcelt komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu.

1) valstij vai pašvaldībai pieder vairāk nekā 50 procentu no komercsabiedrības pamatkapitāla; vai

       

2) valsts vai pašvaldībai komercsabiedrībā ir balsstiesību vairākums; vai

       

3) valstij vai pašvaldībai ir tiesības iecelt vai atcelt komercsabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu.

       

(2) Uzņēmumu reģistrs katru gadu līdz 1.martam iesniedz Komisijā informāciju par komercsabiedrībām, kas atbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

     

(2) Uzņēmumu reģistrs katru gadu līdz 1.martam iesniedz Komisijai informāciju par komercsabiedrībām, kas atbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajiem kritērijiem.

50.pants. Finansu darījumu uzskaite

     

50.pants. Finanšu darījumu uzskaite

(1) Lai atspoguļotu informāciju par veiktajiem valsts vai pašvaldību finansu līdzekļu pārskaitījumiem un šo līdzekļu izlietojumu, komercsabiedrībai grāmatvedībā ir atsevišķa uzskaite, kas nodala finansiālo līdzekļu plūsmu komerciālām aktivitātēm no valsts vai pašvaldību finansu līdzekļu finansētiem pasākumiem.

   

Redakc. preciz

(1) Lai atspoguļotu informāciju par veiktajiem valsts vai pašvaldību līdzekļu pārskaitījumiem un šo līdzekļu izlietojumu, komercsabiedrībai grāmatvedībā ir atsevišķa uzskaite, kas nodala finanšu līdzekļu plūsmu komerciālām aktivitātēm no pasākumiem, kas finansēti no valsts vai pašvaldību līdzekļiem.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju komercsabiedrība glabā 10 gadus pēc pēdējā valsts vai pašvaldības veiktā finansu līdzekļu pārskaitījuma.

   

Redakc. preciz

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto informāciju komercsabiedrība glabā 10 gadus pēc pēdējā valsts vai pašvaldības veiktā līdzekļu pārskaitījuma.

(3) Komercsabiedrība katru gadu ne vēlāk kā līdz 15.augustam iesniedz Komisijā informāciju par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu izlietojumu. Komisija ir tiesīga pieprasīt no komercsabiedrības nepieciešamo papildu informāciju.

   

Redakc. preciz

(3) Komercsabiedrība katru gadu ne vēlāk kā līdz 15.augustam iesniedz Komisijai informāciju par valsts un pašvaldību līdzekļu izlietojumu. Komisija ir tiesīga pieprasīt no komercsabiedrības nepieciešamo papildu informāciju.

51.pants. Prasības rūpniecības nozares komercsabiedrībām

     

51.pants. Prasības rūpniecības nozares komercsabiedrībām

Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša rūpniecības nozares komercsabiedrība, kuras neto apgrozījums pēdējā pārskata gadā pārsniedza 142 miljonus latu, ik gadu ne vēlāk kā līdz 15.augustam iesniedz Komisijā:

148

Atbildīgā komisija

Izteikt 51. panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša rūpniecības nozares komercsabiedrība, kuras neto apgrozījums pēdējā pārskata gadā pārsniedza 250 miljonus eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto vidējo oficiālo valūtas apmaiņas kursu, ik gadu ne vēlāk kā līdz 15.augustam iesniedz Komisijā:”

atbalstīt

Valsts vai pašvaldības kontrolē esoša rūpniecības nozares komercsabiedrība, kuras neto apgrozījums pēdējā pārskata gadā pārsniedzis 250 miljonus eiro ekvivalentu latos saskaņā ar Latvijas Bankas noteikto vidējo oficiālo valūtas apmaiņas kursu, ik gadu ne vēlāk kā līdz 15.augustam iesniedz Komisijai:

1) gada pārskatu;

     

1) gada pārskatu;

2) akcionāru vai dalībnieku sapulču protokolus;

     

2) akcionāru vai dalībnieku sapulču protokolus;

3) informāciju par piešķirtajām subsīdijām, kredītiem, galvojumiem, ietverot nosacījumus, uz kādiem tie tika piešķirti.

   

Redakc. preciz

3) informāciju par piešķirtajām subsīdijām, kredītiem un galvojumiem, ietverot nosacījumus, ar kādiem tie piešķirti.

52.pants. Izņēmumi

     

52.pants. Izņēmumi

Šā likuma 50.pantā noteiktās prasības neattiecas uz valsts vai pašvaldības institūciju finansiālajām attiecībām ar:

     

Šā likuma 50.pantā noteiktās prasības neattiecas uz valsts vai pašvaldības institūciju finansiālajām attiecībām ar:

1) valsts vai pašvaldības kontrolē esošām komercsabiedrībām, kas pilda normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldību pastāvīgās funkcijas, kuras minētas šā likuma 3.panta otrās daļas 2.punktā, un vienlaikus veic arī komercdarbību, ja to pēdējo divu gadu vidējais apgrozījums ir mazāks par 22,5 miljoniem latu;

   

Redakc. preciz

1) valsts vai pašvaldības kontrolē esošām komercsabiedrībām, kas pilda normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas, kuras minētas šā likuma 3.panta otrās daļas 2.punktā, un vienlaikus veic arī komercdarbību, ja šo komercsabiedrību pēdējo divu gadu vidējais apgrozījums ir mazāks par 22,5 miljoniem latu;

2) valsts vai pašvaldības kontrolē esošām komercsabiedrībām, kas pilda tikai normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldību pastāvīgās funkcijas, kuras minētas šā likuma 3.panta otrās daļas 2.punktā;

     

2) valsts vai pašvaldības kontrolē esošām komercsabiedrībām, kas pilda tikai normatīvajos aktos noteiktās valsts vai pašvaldības pastāvīgās funkcijas, kuras minētas šā likuma 3.panta otrās daļas 2.punktā;

3) Latvijas Banku.

     

3) Latvijas Banku.

Pārejas noteikumi

     

Pārejas noteikumi

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums "Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 1999, 7.nr.; 2001, 15.nr.).

     

1. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē likums “Par uzņēmējdarbībai sniegtā valsts un pašvaldību atbalsta kontroli” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 8.nr.; 1999, 7.nr.; 2001, 15.nr.).

2. Līdz 2005.gada 1.janvārim šā likuma normas attiecas arī uz uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām likuma "Par uzņēmējdarbību" izpratnē.

     

2. Līdz 2005.gada 1.janvārim šā likuma normas attiecas arī uz uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām likuma “Par uzņēmējdarbību” izpratnē.

3. Šā likuma 38.panta otrā daļa:

     

3. Šā likuma 38.panta otrā daļa:

1) līdz 2004.gada 31.decembrim attiecas arī uz Uzņēmumu reģistrā reģistrētiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām;

     

1) līdz 2004.gada 31.decembrim attiecas arī uz Uzņēmumu reģistrā reģistrētajiem uzņēmumiem un uzņēmējsabiedrībām;

2) neattiecas uz tām komercsabiedrībām, kuras ir bijušas reģistrētas Uzņēmumu reģistrā un pēc Komerclikuma spēkā stāšanās uz pieteikuma pamata ir ierakstītas komercreģistrā.

     

2) neattiecas uz tām komercsabiedrībām, kuras ir bijušas reģistrētas Uzņēmumu reģistrā un pēc Komerclikuma spēkā stāšanās uz pieteikuma pamata ir ierakstītas komercreģistrā.

4. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās Komisijā ir piesakāmas tās atbalsta programmas vai individuālie atbalsta projekti, kuri iepriekš nav bijuši pieteikti Komisijā.

     

4. Ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc šā likuma spēkā stāšanās Komisijai piesakāmas tās atbalsta programmas vai individuālie atbalsta projekti, kuri iepriekš nav bijuši pieteikti Komisijai.

5. Likums "Par nodokļu piemērošanu brīvostās un speciālajās ekonomiskajās zonās" šā likuma izpratnē ir kvalificējams kā atbalsta programma.

149

Juridiskais birojs

Izslēgt pārejas noteikumu 5.punktu.

atbalstīt

 
 

150

Atbildīgā komisija

Papildināt likumprojekta pārejas noteikumus ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

“5. Līdz šā likuma 13.panta ceturtajā daļā, 15.panta pirmajā daļā un 48.panta trešajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumi nr. 200 “Valsts atbalsta uzraudzības komisijas nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

atbalstīt

5. Līdz šā likuma 13.panta ceturtajā daļā, 15.panta pirmajā daļā un 48.panta trešajā daļā paredzēto Ministru kabineta noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.jūlijam piemērojami Ministru kabineta 1998.gada 26.maija noteikumi nr.200 “Valsts atbalsta uzraudzības komisijas nolikums”, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

   

6. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam izdod noteikumus:

1) par atbalsta programmas un individuālā atbalsta projekta pieteikuma izskatīšanas kārtību un termiņu, kā arī apstiprina atbalsta programmas un individuālā atbalsta projekta pieteikuma veidlapu paraugus;

2) par minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī apstiprina minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugus.”

 

6. Ministru kabinets līdz 2003.gada 1.jūlijam izdod noteikumus:

1) par atbalsta programmas un individuālā atbalsta projekta pieteikuma izskatīšanas kārtību un termiņu, kā arī apstiprina atbalsta programmas un individuālā atbalsta projekta pieteikuma veidlapu paraugus;

2) par minimālā atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību, kā arī apstiprina minimālā atbalsta uzskaites veidlapu paraugus.

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.

     

Likums stājas spēkā 2003.gada 1.janvārī.