Iesniedz Juridiskā komisija

Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

(reģ. nr. 25; dok. nr. 53)

1.

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

2.

Pirmajā lasījumā pieņemtā likumprojekta redakcija

3.

Nr.p. .k.

4.

Priekšlikumi

5.

Juridiskās komisijas atzinums

6.

Redakcija, kādā likumprojektu otrajam lasījumam ierosina pieņemt Juridiskā komisija

 

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.) šādus grozījumus:

16. Nodalījuma otrā daļa sadalās divās iedaļās, kurās norāda:

1) pirmā iedaļā:

a) nekustamā īpašuma īpašnieku, norādot fiziskajai personai vārdu, uzvārdu, personas kodu, bet, ja tā ir laulībā, tad, ievērojot laulāto mantiskās attiecības, piemetina, ka nekustamais īpašums ir laulātā atsevišķa manta vai ka tas ietilpst laulāto mantas kopībā, vai arī ka laulātajiem ir visas mantas šķirtība (Civillikuma 91., 111., 117., 125. un 127.p.), bet juridiskajai personai - pilnu nosaukumu un nodokļu maksātāja kodu,

b) īpašuma tiesības pamatu un

c) summu, par kādu iegūts nekustams īpašums, ja tā norādīta dokumentā par īpašuma tiesības pāreju;

2) otrā iedaļā:

a) 45.panta 1., 2. un 3.punktā minētās atzīmes un arī tā paša panta 4.punktā minētās atzīmes, ja ar tām nodrošinātas prasības par īpašuma tiesību vai šīs tiesības nostiprinājumu,

b) tiesiskā darījumā noteiktos aizliegumus atsavināt īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām,

c) pēcmantinieku iecelšanu (Civillik. 488.p.),

d) mantojuma līgumus (Civillik. 643.p.) un

e) pārgrozījumus a-d burtos minētos ierakstos, tāpat arī šo ierakstu un to pārgrozījumu dzēsumu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Papildināt 16. panta 1.punkta “a” apakšpunktu ar vārdiem “kā arī skaitliski norādot īpašuma tiesību apmēru”.

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Papildināt 16.panta 1.punkta “a” apakšpunktu pēc vārdiem “laulāto mantas kopībā” ar vārdiem “vai ir abu laulāto kopējā manta”.

Juridiskā komisija

Papildināt 16.panta 1.punkta “a” apakšpunkta iekavās pēc vārda “(Civillikuma” ar skaitļiem un vārdiem “89.panta otrā daļa,”.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Aizstāt 16.panta 1.punkta “a” apakšpunktā vārdus “īpašuma tiesību apmēru” ar vārdiem “īpašnieka daļas apmēru”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 16. panta 1. punkta “a” apakšpunktā vārdus “īpašuma tiesību apmēru” ar vārdiem “īpašnieka daļas apmēru”.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

1. 16.panta 1.punkta “a” apakšpunktā:

papildināt apakšpunktu pēc vārdiem “laulāto mantas kopībā” ar vārdiem “vai ir abu laulāto kopējā manta”;

papildināt apakšpunktu pēc vārda “Civillikuma” ar skaitļiem un vārdiem “89.panta otrā daļa,”;

papildināt apakšpunktu ar vārdiem “kā arī skaitliski norādot īpašnieka daļas apmēru”.

23. Nostiprinājumu žurnāla lapa sadalīta piecās ailēs, kurās ieraksta:

1) kārtas numuru;

2) nostiprinājuma lūguma saņemšanas laiku (69.p.);

3) kas nostiprinājumu lūdz, lūguma īsu saturu, norādot, kādas tiesības lūdz nostiprināt vai kādu ierakstu dzēst vai grozīt un nekustamā īpašuma zemesgrāmatas numuru (12.p.);

4) zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma datumu un norādi, vai lūgums apmierināts pilnībā vai daļēji vai atstāts bez ievērības (82.p.);

5) atzīmes par lēmuma pasludināšanu vai pavēstes nosūtīšanu nostiprinājuma lūdzējam (85. un 86.p.).

2. 23.pantā:

aizstāt ievadteikumā vārdu “piecās” ar vārdu “sešās”;

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4) lūgumam pievienotos dokumentus un nodevas”;

uzskatīt līdzšinējo 4. un 5. punktu attiecīgi par 5. un 6.punktu un izteikt šādā redakcijā:

“5) zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma datumu un norādi, vai lūgums apmierināts pilnībā vai daļēji vai atstāts bez izskatīšanas vai ievērības (76.un 82.p.);

6) atzīmes par pieņemto lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu nostiprinājuma lūdzējam (125.p).”

     

2. 23.pantā:

aizstāt ievaddaļā vārdu “piecās” ar vārdu “sešās”;

 

 

 

 

 

papildināt pantu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4) lūgumam pievienotos dokumentus un nodevas”;

uzskatīt līdzšinējo 4. un 5. punktu attiecīgi par 5. un 6.punktu un izteikt šādā redakcijā:

“5) zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma datumu un norādi, vai lūgums apmierināts pilnībā vai daļēji vai atstāts bez izskatīšanas vai ievērības (76.un 82.p.);

6) atzīmes par pieņemto lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu nostiprinājuma lūdzējam (125.p).”

 

24. Katra zemesgrāmatu nodaļa iekārto vienu nostiprinājumu žurnālu.

25. Nostiprinājumu žurnālu iekārto atsevišķi katram gadam.

3. Izslēgt 24. un 25.pantu.

     

3. Izslēgt 24. un 25.pantu.

47. Nodalījuma ierakstā norāda:

1) dokumentu, kas bijis par pamatu nostiprinājumam;

2) nostiprināto tiesību, tās saturu un būtiskos piederumus;

3) nostiprinājuma žurnāla numuru, ar kādu nostiprinājuma lūgums ierakstīts žurnālā.

Zemesgrāmatas nodalījuma ceturtās daļas pirmā iedaļā (18.p.) īpaši norāda:

1) nostiprinātās tiesības pamatu;

2) kreditoru vai personu, kurai par labu ir nostiprinājums;

3) kapitāla summu Latvijas valūtā, līdz kurai sniedzas nostiprinātās tiesības;

4) procentu un līgumsoda lielumu un arī to samaksas termiņus;

5) parādnieku, ja nostiprinājums neattiecas uz visu īpašumu, bet tikai uz kopīpašnieka domājamo daļu.

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 47.panta pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) tiesneša lēmuma datumu.’’

     

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Papildināt 47.panta pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) tiesneša lēmuma datumu.’’

56. Nostiprinājumu lūgumiem jābūt rakstiskiem.

5. Papildināt 56.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumu iesniedz notārs, kurš to apliecinājis.

Nostiprinājumu lūgumu zemesgrāmatu nodaļai notārs nosūta datorizētā elektroniskā formā, un tas ir pamats lūguma ierakstīšanai nostiprinājuma žurnālā. Nostiprinājuma lūgums ir atstājams bez izskatīšanas, ja triju dienu laikā zemesgrāmatu nodaļā nav saņemts tā oriģināls. Nostiprinājuma lūguma datorizēto formu, tā parakstīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka tieslietu ministrs.”

 

5.

 

 

6.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt 56. panta otro daļu un uzskatīt līdzšinējo trešo daļu par otro daļu.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Papildināt 56.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Laulāto mantisko attiecību reģistra paziņojumi par nekustamo mantu var tikt nosūtīti attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai elektroniskā formā. Paziņojuma parakstīšanas, iesniegšanas un saņemšanas kārtību nosaka tieslietu ministrs.”

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

5. Papildināt 56.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumu zemesgrāmatu nodaļai notārs nosūta elektroniskā formā, un tas ir pamats lūguma ierakstīšanai nostiprinājuma žurnālā. Nostiprinājuma lūgums atstājams bez izskatīšanas, ja triju dienu laikā zemesgrāmatu nodaļā nav saņemts tā oriģināls. Nostiprinājuma lūguma elektronisko formu, tā parakstīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka tieslietu ministrs.

Laulāto mantisko attiecību reģistra paziņojumus attiecīgajai zemesgrāmatu nodaļai par nekustamo mantu var nosūtīt elektroniskā formā. Paziņojuma parakstīšanas, iesniegšanas un saņemšanas kārtību nosaka tieslietu ministrs.”

/redakcionāli precizēts/

 

60. Privātpersonu parakstiem uz iesniedzamiem nostiprinājumu lūgumiem jābūt notāra vai pagasttiesas apliecinātiem. Tāpat jāapliecina šo personu rīcības spēja, izņemot tos gadījumus, kad lūgums pamatots uz tādu tiesas spriedumu vai lēmumu, kas taisīts lūdzēja lietā, vai uz tādu notāra vai pagasttiesas taisītu vai apliecinātu aktu, kurā lūdzējs piedalījies kā līdzēja puse.

6. Aizstāt 60. panta otrajā teikumā vārdus “Tāpat jāapliecina šo personu rīcības spēja” ar vārdiem “Tāpat jāpārbauda un jāapliecina šo personu rīcībspēja, pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjoms un pilnvaras derīgums”.

7.

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 60. panta otrajā teikumā vārdus “Tāpat jāpārbauda un jāapliecina” ar vārdiem “Apliecinot parakstu, jāpārbauda”.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Aizstāt 60.panta otrajā teikumā vārdus “Tāpat jāpārbauda un jāapliecina šo personu rīcībspēja, pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjoms un pilnvaras derīgums” ar vārdiem “Apliecinot parakstu, pārbauda šo personu rīcībspēju, pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu.”

Atbalstīt

daļēji

(sk. 8.priekšlik.)

 

Atbalstīt

6. Aizstāt 60. panta otrajā teikumā vārdus “Tāpat jāapliecina šo personu rīcības spēja” ar vārdiem “Apliecinot parakstu, pārbauda šo personu rīcībspēju, pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjomu”.

61. Nostiprinājuma lūgumam jāpievieno:

1) dokumenti, kas apliecina nostiprināmās tiesības;

2) apliecinājums par tās personas piekrišanu pret kuru nostiprinājums vērsts, izņemot tos gadījumus, kad nostiprinājuma pamatā ir likums vai tiesas spriedums vai lēmums, vai arī kad nostiprinājumu izdara 45. panta 1.-6. un 8. punktā paredzēto atzīmju veidā;

3) apliecinājums par trešās personas piekrišanu, kad pēc likuma šāda piekrišana ir nepieciešama nostiprinājumam;

4) 106.panta 2.punktā paredzētās nodevas atkarībā no izdarāmā nostiprinājuma un pierādījumi par tā paša panta 1.punktā minēto nodevu samaksu;

5) noraksti no uzrakstiem uz zemesgrāmatu aktiem (91.p.), ar kuriem personas, kam pieder jau nostiprinātas tiesības, tās kādā daļā pārgroza vai dzēš.

Pievienotos dokumentus norāda nostiprinājuma lūgumā.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 61.pantā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) dokumenti, kas apliecina pilnvarojumu, dokumenti oriģinālā vai notariāli apliecināta noraksta veidā;”;

papildināt pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) juridiskajām personām – arī notariāli apliecināti dokumentu noraksti (izraksti) par to tiesībspēju un rīcībspēju.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

110.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Aizstāt 61.panta 5.punktā vārdu “pilnvarojumu” ar vārdiem “pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības”

Juridiskais birojs

Aizstāt 61. panta 5. punktā vārdu “pilnvarojumu” ar vārdiem “pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 61.pantā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) dokumenti, kas apliecina pilnvarojumu vai pārstāvības tiesības, dokumenti oriģinālā vai notariāli apliecināta noraksta veidā;”;

papildināt pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) juridiskajām personām – arī notariāli apliecināti to tiesībspēju un rīcībspēju apstiprinošu dokumentu noraksti (izraksti).”

62. Bez iepriekšējā (61.) pantā paredzētiem pielikumiem, iesniedzot nostiprinājuma lūgumu pievienojami noteiktā kārtībā izgatavoti un reģistrēti zemes robežu plāni ar oriģināliem reģistrācijas uzrakstiem, kā arī uzrādāmi tehniskās inventarizācijas dokumenti:

1) atklājot zemesgrāmatā nodalījumu nekustamam īpašumam, kas agrāk nemaz nav bijis ierakstīts zemesgrāmatā vai kam nodalījumi iznīcināti vai gājuši zudumā;

2) sadalot nekustamu īpašumu, kuram atklāts atsevišķs nodalījums, vairākos patstāvīgos nekustamos īpašumos (36.p.);

3) atdalot no nekustama īpašuma daļu, lai pievienotu to citam īpašumam (36.p.);

4) savienojot vairākus vienam īpašniekam piederošus nekustamus īpašumus (37.p.);

5) nostiprinot lietu tiesības uz nekustama īpašuma neatdalītu reālu daļu (34.p.2.pk.).

Plāni arī pievienojami:

1) sadalot lauku nekustamu īpašumu - par to daļu, kas patur agrāko nodalījumu, ja lietā jau atrodas visa sadalāmā īpašuma plāns;

2) par nekustamu īpašumu, kuram pievieno cita īpašuma daļu, ja lietā jau ir šā nekustamā īpašuma plāns.

3) par savienojamiem lauku nekustamiem īpašumiem, ja katra savienojamā īpašuma plāns jau ir zemesgrāmatu nodaļā; ja nodaļai ir dažu savienojamo īpašumu plāni, tad jāiesniedz tikai iztrūkstošie īpašumu plāni;

4) citos likumos paredzētos gadījumos.

8. Papildināt 62.pantu pēc vārdiem “kā arī uzrādāmi tehniskās inventarizācijas dokumenti” ar vārdiem “un iesniedzamas inventarizācijas lietu kopijas vai izraksti no inventarizācijas lietām, kurās dots ēku (būvju) raksturojums un novērtējums” .

     

8. Papildināt 62.panta ievaddaļu pēc vārdiem “kā arī uzrādāmi tehniskās inventarizācijas dokumenti” ar vārdiem “un iesniedzamas inventarizācijas lietu kopijas vai izraksti no inventarizācijas lietām, kurās dots ēku (būvju) raksturojums un novērtējums” .

64. 61.panta 1.punktā minētie dokumenti jāiesniedz oriģinālos, izņemot gadījumus, kad nostiprinājuma lūgums pamatots:

1) uz notariālā akta kārtībā slēgtu darījumu;

2) uz dokumentu, kas atrodas citā zemesgrāmatu nodaļā;

3) uz tiesas spriedumu vai lēmumu;

4) uz administratīvu iestāžu lēmumu.

Šā (64.) panta 1.punktā paredzētā gadījumā jāiesniedz aktu grāmatas izraksts, 2.punktā paredzētā gadījumā - dokumenta noraksts, ko apliecinājusi tā zemesgrāmatu nodaļa, kurā atrodas oriģināls, 3.punktā paredzētā gadījumā - tiesas izdotais likumīgā spēkā nākuša sprieduma vai lēmuma noraksts vai to izpildīšanai izsniegtais izpildu raksts, bet 4.punktā paredzētā gadījumā - administratīvas iestādes izdotais lēmuma noraksts.

 

 

9. 64.pantā:

papildināt pirmo daļu ar 2. un 3. punktu šādā redakcijā;

“2) uz notariālu aktu par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā;

3) uz mantojuma tiesību apliecību;

uzskatīt līdzšinējo 2.,3.un 4.punktu attiecīgi par 4., 5. un 6.punktu.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Šā (64.) panta 1. un 2.punktā paredzētā gadījumā jāiesniedz notariālu aktu grāmatas izraksts, 3.punktā paredzētā gadījumā – mantojuma tiesību apliecības notariāli apliecināts noraksts, 4.punkta paredzētajā gadījumā – dokumenta noraksts, ko apliecinājusi tā zemesgrāmatu nodaļa, kurā atrodas oriģināls, 5.punktā paredzētā gadījumā - tiesas izdotais likumīgā spēkā nākuša sprieduma vai lēmuma noraksts vai to izpildīšanai izsniegtais izpildu raksts, bet 6.punktā paredzētā gadījumā - administratīvas iestādes izdotais lēmuma noraksts.

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

 

 

14.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izteikt 64.panta pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) uz notariālu aktu par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā vai apstiprināšanu mantojuma tiesībās (mantojuma apliecību);

3) uz notariālo aktu par pārdzīvojušā laulātā mantas daļu (apliecība par laulātā mantas daļu);”

Juridiskais birojs

Izteikt 64. panta pirmās daļas 2. un 3. punktu šādā redakcijā:

“2) uz notariālo aktu par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā vai apstiprināšanu mantojuma tiesībās (mantojuma apliecību);

3) uz notariālo aktu par pārdzīvojušā laulātā mantas daļu (apliecība par laulātā mantas daļu);”.

Juridiskais birojs

Izteikt 64. panta otrās daļas sākumu (līdz vārdiem “4. punktā paredzētajā gadījumā”) šādi:

“Šā (64.) panta 1., 2. un 3. punktā paredzētajā gadījumā jāiesniedz notariālo aktu grāmatas izraksts,”.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Aizstāt 64.panta otrajā daļā vārdus “Šā (64.) panta 1. un 2.punktā paredzētā gadījumā jāiesniedz notariālu aktu grāmatas izraksts, 3.punktā paredzētā gadījumā – mantojuma tiesību apliecības notariāli apliecināts noraksts” ar vārdiem “Šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā paredzētajā gadījumā iesniedz notariālo aktu grāmatas izrakstu”.

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

(sk. 14.priekšlik.

 

 

 

Atbalstīt

 

 

9. 64.pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu 2. un 3. punktu šādā redakcijā;

“2) uz notariālu aktu par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā vai apstiprināšanu mantojuma tiesībās (mantojuma apliecību);

3) uz notariālo aktu par pārdzīvojušā laulātā mantas daļu (apliecība par laulātā mantas daļu);”

uzskatīt līdzšinējo 2.,3.un 4.punktu attiecīgi par 4., 5. un 6.punktu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3. punktā paredzētajā gadījumā iesniedz notariālo aktu grāmatas izrakstu, 4.punktā paredzētajā gadījumā – dokumenta norakstu, ko apliecinājusi tā zemesgrāmatu no daļa, kurā atrodas oriģināls, 5.punktā paredzētajā gadījumā - tiesas izdotu likumīgā spēkā nākuša sprieduma vai lēmuma norakstu vai to izpildīšanai izsniegto izpildu rakstu, bet 6.punktā paredzētajā gadījumā - administratīvas iestādes izdotu lēmuma norakstu.”

68. Nostiprinājumam nepieciešamo piekrišanu (61.p.2.un 3.pk.) var apliecināt:

1) ja piekrišanu dod valsts vai pašvaldības iestāde - ar šās iestādes izdotu apliecību vai ar zemesgrāmatu nodaļai adresētu paziņojumu;

2) ja piekrišanu dod privātpersona - ar notariāla akta kārtībā taisītu vai notāram apliecināšanai uzrādītu vai pagasttiesas apliecinātu dokumentu, vai arī tādā veidā, ka šī persona paraksta līdz dokumentu, kas ir par pamatu nostiprinājumam, vai arī paraksta nostiprinājuma lūgumu, pie kam parakstītājas personas rīcības spēju apliecina notārs vai pagasttiesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aizstāt 68. panta 2. punktā vārdu “apliecina” ar vārdiem “pārbauda un apliecina”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

115.

116.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Aizstāt 68.panta 2.punktā vārdu “apliecina” ar vārdu “pārbauda”.

Juridiskais birojs

Izteikt grozījumu 68. pantā šādi:

“Aizstāt 68. panta 2. punktā vārdu “apliecina” ar vārdu “pārbauda”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Aizstāt 68. panta 2. punktā vārdu “apliecina” ar vārdiem “pārbauda”.

69. Nostiprinājuma lūgumus saņem zemesgrāmatu nodaļas sekretārs un atzīmē uz tiem saņemšanas gadu, mēnesi un dienu.

11. Aizstāt 69., 70. un 71. pantā vārdus “zemesgrāmatu nodaļas sekretārs” ar vārdiem ‘”zemesgrāmatu nodaļas darbinieks”.

     

11. Aizstāt 69., 70. un 71. pantā vārdus “zemesgrāmatu nodaļas sekretārs” ar vārdiem ‘”zemesgrāmatu nodaļas darbinieks”.

71. Saņemtos nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatu nodaļas sekretārs tajā pašā dienā saņemšanas kārtībā ieraksta nostiprinājuma žurnālā ar sevišķu numuru un parakstās.

12. 71.pantā:

papildināt pantu pēc vārda “numuru’’ ar vārdiem “to atzīmējot uz nostiprinājuma lūguma”;

papildināt pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumi, kas zemesgrāmatu nodaļā saņemti pa pastu pēc pieņemšanas laika beigām, uzskatāmi par saņemtiem nākamajā darba dienā.”

17.

 

 

 

18.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Papildināt 71.pantu pirms vārda “Saņemtos” ar vārdiem “Elektroniski un papīra formā”.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Izteikt 71.panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumi, kas saņemti zemesgrāmatu nodaļā pa pastu vai elektroniskā formā pēc pieņemšanas laika beigām, atzīstami par saņemtiem nākamajā darba dienā.”

Neatbalstīt

 

 

Atbalstīt

12. 71.pantā:

papildināt pantu pēc vārda “numuru’’ ar vārdiem “to atzīmējot uz nostiprinājuma lūguma”;

papildināt pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumi, kas saņemti zemesgrāmatu nodaļā pa pastu vai elektroniskā formā pēc pieņemšanas laika beigām, atzīstami par saņemtiem nākamajā darba dienā.”

 

72. Nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis skata cauri ne vēlāk kā nākošā darba dienā pēc to saņemšanas tādā kārtībā, kādā tie ierakstīti nostiprinājuma žurnālā, ievērojot iesniegumu pirmtiesības uz izpildījumu (73.-75.p.).

13. Izteikt 72.pantu šādā redakcijā:

“72. Nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis skata cauri tādā secībā, kādā tie ierakstīti nostiprinājuma žurnālā, ievērojot iesniegumu pirmtiesības uz izpildījumu (73.-75.p.).”

19.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Papildināt 72.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumi izskatāmi ne vēlāk kā 15 dienu laikā. Sarežģītos gadījumos, zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks šo termiņu var pagarināt līdz mēnesim.”

Atbalstīt

13. Izteikt 72.pantu šādā redakcijā:

“72. Nostiprinājumu lūgumus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis skata cauri tādā secībā, kādā tie ierakstīti nostiprinājuma žurnālā, ievērojot iesniegumu pirmtiesības uz izpildījumu (73.-75.p.).

Nostiprinājumu lūgumi izskatāmi ne vēlāk kā 15 dienu laikā. Sarežģītos gadījumos, zemesgrāmatu nodaļas priekšnieks šo termiņu var pagarināt līdz mēnesim.”

74. Nostiprinājuma lūgumi, kas vienas un tās pašas dienas darba stundās iesniegti zemesgrāmatu nodaļai vai saņemti nodaļā pa pastu, atzīstami par vienā laikā ienākušiem.

14. Aizstāt 74.pantā vārdus “saņemti nodaļā pa pastu” ar vārdiem “saņemti nodaļā pa pastu līdz pieņemšanas laika beigām”.

20.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Aizstāt 74.pantā vārdus “saņemti nodaļā pa pastu” ar vārdiem “saņemti nodaļā pa pastu vai elektroniskā formā līdz pieņemšanas laika beigām”.

Atbalstīt

14. Aizstāt 74.pantā vārdus “saņemti nodaļā pa pastu” ar vārdiem “saņemti nodaļā pa pastu vai elektroniskā formā līdz pieņemšanas laika beigām”.

76. Skatot cauri nostiprinājuma lūgumu, zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis pamatojas vienīgi uz tiem datiem, kas ir lūgumā un tam pievienotos dokumentos, nepieprasot nekādas ziņas no iestādēm vai privātpersonām.

Līdz lēmuma taisīšanai nostiprinājuma lūdzējs var papildināt savu lūgumu, iesniedzot iztrūkstošās ziņas, dokumentus un nodevas. Šie papildinājumi jāiesniedz ar rakstu un jāieraksta nostiprinājuma žurnālā.

Papildu iesniegumi, kas paplašina pirmo lūgumu, nav pielaižami.

15. Papildināt 76.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“Līdz lēmuma pieņemšanai nostiprinājuma lūdzējs var atsaukt savu lūgumu. Nostiprinājuma lūguma atsaukums noformējams tāpat kā nostiprinājuma lūgums, un nostiprinājuma žurnālā to ieraksta kā papildinājumu.

Par nostiprinājuma lūguma atstāšanu bez izskatīšanas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis pieņem motivētu lēmumu, ko kopā ar nostiprinājuma lūgumam pievienotajiem dokumentiem nosūta nostiprinājuma lūguma iesniedzējam.”

     

15. Papildināt 76.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“Līdz lēmuma pieņemšanai nostiprinājuma lūdzējs var atsaukt savu lūgumu. Nostiprinājuma lūguma atsaukums noformējams tāpat kā nostiprinājuma lūgums, un nostiprinājuma žurnālā to ieraksta kā papildinājumu.

Par nostiprinājuma lūguma atstāšanu bez izskatīšanas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis pieņem motivētu lēmumu, ko kopā ar nostiprinājuma lūgumam pievienotajiem dokumentiem nosūta nostiprinājuma lūguma iesniedzējam.”

85.  Savu lēmumu (78.p.) zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis pasludina klātesošiem nostiprinājuma lūdzējiem, atzīmējot par lēmuma pasludināšanu nostiprinājumu žurnālā.

      Citos gadījumos lēmumu, ar kuru nostiprinājuma lūgums vai tā daļa atstāti bez ievērības, triju dienu laikā paziņo lūdzējam ar pavēsti, kurā ir izteikts nostiprinājuma lēmums. Šādus paziņojumus nesūta, ja nostiprinājuma lūgums ir apmierināts.

Uz to personu vēlēšanos, kas lūgušas nostiprinājumu, izsniedzams taisītā lēmuma noraksts.

Valsts un pašvaldību iestādēm vai amatpersonām, kas lūgušas nostiprinājumu, paziņo par visiem viņu lietās taisītiem lēmumiem, izņemot gadījumus, kad nostiprinājumu pierāda 91., 94. un 95.pantā paredzētā kārtībā.

 86. Iepriekšējā (85.) pantā minētās pavēstes nosūta nostiprinājuma lūgumu iesniedzējiem pēc viņu uzdotās adreses. Personas, kas nepareizi uzdevušas savu adresi vai nav paziņojušas par tās maiņu, nevar aizbildināties ar pavēstu nesaņemšanu, kas viņām sūtītas pēc uzdotās adreses. Par pavēstu nosūtīšanu atzīmē nostiprinājumu žurnālā, norādot, kam un kad tās nosūtītas.

16. Izslēgt 85. un 86. pantu.

     

16. Izslēgt 85. un 86. pantu.

98. Sūdzības par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumiem (97.p.) un viņa rīcību jāiesniedz Tiesu palātai divu nedēļu laikā no lēmuma pasludināšanas vai no tās dienas, kad notikusi pārsūdzamā rīcība, ievērojot blakus sūdzību iesniegšanai noteikto kārtību Civilprocesa likumā.

PIEZĪME. Pārsūdzot Tiesu palātas lēmumus Senātā, jāiemaksā drošības nauda četrdesmit latu apmērā.

 

17. Aizstāt 98. pantā vārdus “no lēmuma pasludināšanas” ar vārdiem “no dienas, kad ieinteresētā persona saņēmusi lēmumu”.

     

 

17. Aizstāt 98. pantā vārdus “no lēmuma pasludināšanas” ar vārdiem “no dienas, kad ieinteresētā persona saņēmusi lēmumu”.

99. Sūdzības iesniegšanu par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu uz sūdzētāja lūgumu atzīmē (45.p.6.pk.) zemesgrāmatas nodalījumā tajā iedaļā, kurā būtu ierakstāms nostiprinājums.

18. 99.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdu “uz sūdzētāja lūgumu atzīmē” ar vārdiem “pēc sūdzētāja lūguma atzīmes veidā ieraksta”;

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

”Ja sakarā ar sūdzību zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmums ir atcelts un nostiprinājuma lūgums nodots jaunai izskatīšanai, tas atkārtoti reģistrējams nostiprinājuma žurnālā un izskatāms vispārējā kārtībā. Ja nostiprinājuma lūdzējs pie blakus sūdzības iesniedzis tikai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā izgatavotās dokumentu kopijas, pēc nostiprinājuma lūguma atkārtotas reģistrācijas viņš uzaicināms iesniegt dokumentu oriģinālus.

Ja zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmums atstāts negrozīts, zemesgrāmatu nodaļa tiesas lēmuma norakstu nosūta sūdzības iesniedzējam, kā arī pievieno to nekustamā īpašuma lietai.”

     

18. 99.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “uz sūdzētāja lūgumu atzīmē” ar vārdiem “pēc sūdzētāja lūguma atzīmes veidā ieraksta”;

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

”Ja sakarā ar sūdzību zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmums ir atcelts un nostiprinājuma lūgums nodots jaunai izskatīšanai, tas atkārtoti reģistrējams nostiprinājuma žurnālā un izskatāms vispārējā kārtībā. Ja nostiprinājuma lūdzējs līdz ar blakus sūdzību iesniedzis tikai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā izgatavotās dokumentu kopijas, pēc nostiprinājuma lūguma atkārtotas reģistrācijas viņš uzaicināms iesniegt dokumentu oriģinālus.

Ja zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmums atstāts negrozīts, zemesgrāmatu nodaļa tiesas lēmuma norakstu nosūta sūdzības iesniedzējam, kā arī pievieno to nekustamā īpašuma lietai.”

106. Zemesgrāmatu lietās ņem:

1) nodevas, kas paredzētas sevišķos likumos, un

2) kancelejas nodevas pēc 107.pantā paredzētās takses.

 

21.

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Papildināt 106.pantu pēc vārdiem “zemesgrāmatu lietās” ar vārdiem “par apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu veiktajām darbībām”.

Atbalstīt

19. Papildināt 106.pantu pēc vārdiem “zemesgrāmatu lietās” ar vārdiem “par apgabaltiesu zemesgrāmatu nodaļu veiktajām darbībām”.

107. Kancelejas nodevu (106.panta 2.punkts) iekasē šādos apmēros:

1) par jauna nodalījuma atklāšanu - 1/3 no minimālās mēnešalgas;

2) par šā likuma 44.panta pirmajā daļā paredzētajiem jaunu tiesību nostiprinājumiem, pēc katra dokumenta - 1/10 no minimālās mēnešalgas;

3) par zemesgrāmatu akta (zemesgrāmatu apliecības) izsniegšanu - 1/20 no minimālās mēnešalgas;

4) par zemesgrāmatu akta noraksta, zemesgrāmatu apliecības dublikāta vai tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas izsniegšanu - 1/20 no minimālās mēnešalgas;

5) par 44.panta pirmajā daļā paredzētajiem tiesību pārgrozījumu un dzēsumu nostiprinājumiem, kā arī par tā paša panta otrajā daļā paredzētajiem nostiprinājumiem, pēc katra dokumenta - 1/30 no minimālās mēnešalgas.

Ja pēc viena dokumenta izdarāmi vairāki nostiprinājumi, no kuriem daži pēc sava rakstura būtu apmaksājami pēc šā panta 2.punkta, bet citi - pēc 5.punkta, tad par visiem nostiprinājumiem pēc šāda dokumenta kopā ņem - 1/10 no minimālās mēnešalgas;

6) par vēlāku nostiprinājumu uzrakstiem uz zemesgrāmatu aktiem vai to norakstiem - 1/30 no minimālās mēnešalgas;

7) par zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmumu norakstiem - 1/30 no minimālās mēnešalgas;

8) par rakstveida uzziņām, apliecinātiem izrakstiem, norakstiem un datorizdrukām no zemesgrāmatu nodalījuma par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu, - 1/50 no minimālās mēnešalgas;

9) par nekustamā īpašuma lietai vai dokumentu grāmatai pievienota dokumenta norakstiem un izrakstiem no loksnes, skaitot nepilnu loksni par pilnu - 1/40 no minimālās mēnešalgas;

10) par zemesgrāmatas nodalījuma, nekustamā īpašuma lietas, nostiprinājumu žurnāla un dokumentu grāmatas lasīšanu no katras hipotekāras vienības - 1/50 no minimālās mēnešalgas;

11) par nekustamā īpašuma lietai pievienota dokumenta elektroniskās kopijas neapliecinātu datorizdruku par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu, - 1/80 no minimālās mēnešalgas;

12) par neapliecinātas datorizdrukas vai nekustamā īpašuma lietai pievienota dokumenta kopijas izsniegšanu vai nosūtīšanu elektroniskā veidā par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu, - 1/60 no minimālās mēnešalgas.

Kancelejas nodeva par informācijas saņemšanu no valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas ieskaitāma valsts pamatbudžetā.

19. Izteikt 107.pantu šādā redakcijā:

“Kancelejas nodevu iekasē šādos apmēros:

1) par jauna nodalījuma atklāšanu – 20 latus;

2) par dzīvokļa īpašuma nodalījuma atklāšanu– 6 latus;

3) par jaunas tiesības nostiprinājumu – 6 latus;

4) par nostiprinājuma pārgrozījumu un dzēsumu, kā arī par atzīmes ierakstīšanu un dzēšanu – 2 latus;

5) par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu - 3 latus;

6) par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas izsniegšanu – 2 latus;

7) par rakstveida uzziņām, apliecinātiem izrakstiem, norakstiem un datorizdrukām no zemesgrāmatu nodalījuma par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu lapu, – 0,40 latus, bet ne mazāk kā 1 latu un ne vairāk kā 5 latus par dokumentu;

8) par zemesgrāmatas nodalījuma, nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšanu no katras hipotekārās vienības – 1latu 20 santīmus;

9) par neapliecinātas datorizdrukas izsniegšanu vai nosūtīšanu elektroniskā veidā – 1 latu.

Ja pēc viena dokumenta izdarāmi vairāki nostiprinājumi, no kuriem daži pēc sava rakstura būtu apmaksājami pēc šā panta 3.punkta, bet citi – pēc 4.punkta, tad par visiem pēc šāda dokumenta izdarāmajiem nostiprinājumiem kopā iekasē 6 latus.

Kancelejas nodeva ieskaitāma valsts pamatbudžetā.”

     

20. Izteikt 107.pantu šādā redakcijā:

“107. Kancelejas nodevu iekasē šādos apmēros:

1) par jauna nodalījuma atklāšanu – 20 latus;

2) par dzīvokļa īpašuma nodalījuma atklāšanu– 6 latus;

3) par jaunas tiesības nostiprinājumu – 6 latus;

4) par nostiprinājuma pārgrozījumu un dzēsumu, kā arī par atzīmes ierakstīšanu un dzēšanu – 2 latus;

5) par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu - 3 latus;

6) par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas izsniegšanu – 2 latus;

7) par rakstveida uzziņām, apliecinātiem izrakstiem, norakstiem un datorizdrukām no zemesgrāmatas nodalījuma - par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu lapu, 0,40 latus, bet ne mazāk kā 1 latu un ne vairāk kā 5 latus par dokumentu;

8) par zemesgrāmatas nodalījuma, nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšanu no katras hipotekārās vienības – 1 latu 20 santīmus;

9) par neapliecinātas datorizdrukas izsniegšanu vai nosūtīšanu elektroniskā veidā – 1 latu.

Ja pēc viena dokumenta izdarāmi vairāki nostiprinājumi, no kuriem daži pēc sava rakstura būtu apmaksājami saskaņā ar šā panta 3.punktu, bet citi – saskaņā ar 4.punktu, tad par visiem pēc šāda dokumenta izdarāmajiem nostiprinājumiem kopā iekasē 6 latus.

Kancelejas nodeva ieskaitāma valsts pamatbudžetā.”

110. 107.panta 9. un 10.punkta noteikumi piemērojami arī zemesgrāmatu nodaļas arhīvā glabājamām grāmatām un lietām.

20.Izteikt 110. pantu šādā redakcijā:

“110. Šā likuma 107. panta noteikumi piemērojami arī zemesgrāmatu nodaļas arhīvā glabājamām grāmatām un lietām, kā arī valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai.”

     

21. Izteikt 110. pantu šādā redakcijā:

“110. Šā likuma 107. panta noteikumi piemērojami arī zemesgrāmatu nodaļas arhīvā glabājamām grāmatām un lietām, kā arī valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai.”

111. Šī nodaļa nosaka kārtību, kādā nekustamie īpašumi un ar tiem saistītās tiesības ierakstāmas un nostiprināmas zemesgrāmatās datorizētā veidā. Uz datorizēto zemesgrāmatu attiecas visas šā likuma iepriekšējo nodaļu normas, izņemot 11.panta otro daļu, 14.panta otro daļu, 19., 20., 21., 32.pantu, 49.panta otro daļu, 52.pantu, 54.panta pirmo daļu, 65., 78., 83.pantu, 84.panta pirmo daļu, 85.panta otro, trešo un ceturto daļu, 87., 88., 91.- 96. un 100. - 105.pantu.

 

 

 

 

 

 

 

 

21. 111.pantā:

izslēgt vārdus “85. panta otro, trešo un ceturto daļu”;

aizstāt skaitļus un vārdu “100-105. pantu” ar skaitļiem un vārdu “101.-105. pantu”.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

22. 111.pantā:

izslēgt vārdus “85. panta otro, trešo un ceturto daļu”;

aizstāt skaitļus un vārdu “100-105. pantu” ar skaitļiem un vārdu “101.-105. pantu”.

112. Datorizētā zemesgrāmata ir elektroniska datu bāze, kurā ilgstoši bez satura grozīšanas tiek glabātas zemesgrāmatas, nostiprinājumu žurnāli, nekustamo īpašumu lietas un alfabētiskie rādītāji, nodrošinot šo datu attēlošanu datora ekrānā un datorizdrukā.

118. Zemesgrāmatu nodaļa elektroniskā veidā uztur zemesgrāmatu nodalījumus, nostiprinājumu žurnālu, nekustamo īpašumu lietas, alfabētiskos rādītājus pēc īpašuma atrašanās vietas un īpašnieka, kā arī citu likumā paredzēto informāciju.

 

 

 

22. Izslēgt 112. un 118.pantā vārdus ‘’nekustamo īpašumu lietas’’.

     

 

 

 

23. Izslēgt 112. un 118.pantā vārdus “nekustamo īpašumu lietas’’.

113. Zemesgrāmatu nodaļu datorizēto zemesgrāmatu datus apvieno valsts vienotajā datorizētajā zemesgrāmatā.

23. Papildināt 113. pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Visas zemesgrāmatu nodaļas ved kopīgu nostiprinājuma žurnālu, kurā nostiprinājuma lūgumi tiek ierakstīti to saņemšanas dienā (71.p.).

Visās zemesgrāmatu nodaļās tiek uzturēta vienota zemesgrāmatu nodalījumu uzskaite. Jauni nodalījuma numuri tiek piešķirti hronoloģiskā secībā, vadoties no attiecīga zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma pieņemšanas laika.”

     

24. Papildināt 113. pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Visas zemesgrāmatu nodaļas ved kopīgu nostiprinājuma žurnālu, kurā nostiprinājumu lūgumi tiek ierakstīti to saņemšanas dienā (71.p.).

Visās zemesgrāmatu nodaļās tiek uzturēta vienota zemesgrāmatu nodalījumu uzskaite. Jauni nodalījumu numuri tiek piešķirti hronoloģiskā secībā, vadoties no laika, kad pieņemts attiecīgs zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmums.”

115. Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas un tās programmnodrošinājuma vienīgā īpašniece ir Latvijas valsts.

Ministru kabinets izveido valsts institūciju - valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāju.

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas organizatorisko un tehnisko uzturēšanu nodrošina Tieslietu ministrija.

Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas darbību finansē no valsts pamatbudžeta.

 

 

 

 

 

24. Izteikt 115.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja ir Tieslietu ministrija.”

     

 

 

 

 

 

25. Izteikt 115.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja ir Tieslietu ministrija.”

 

120. Nekustamo īpašumu lietas datorizētajā zemesgrāmatā kārto saskaņā ar šā likuma 26.-28.pantu dokumentu elektronisko kopiju veidā.

Nostiprinājuma lūgumi ar pievienotajiem dokumentiem, uz kuru pamata ir nostiprinātas tiesības, uzglabājami cauraukloti hronoloģiskā kārtībā zemesgrāmatu nodaļas arhīvā.

Tā dokumenta apliecinātu gaismas kopiju vai norakstu, uz kura pamata ir nostiprinātas tiesības, pēc pieprasījuma atdod nostiprinājuma lūguma iesniedzējam ar atzīmi par elektroniskās kopijas izgatavošanu un par datorizētā zemesgrāmatu akta izsniegšanu.

25. Izslēgt 120.pantu.

     

26. Izslēgt 120.pantu.

 

125. Ja nostiprinājuma lūgums vai tā daļa atstāti bez ievērības, zemesgrāmatu nodaļa triju dienu laikā par to paziņo lūguma iesniedzējam.

26. Papildināt 125.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Paziņojumu nostiprinājuma lūguma iesniedzējam nosūta pēc viņa norādītās adreses. Persona, kas nepareizi norādījusi savu adresi vai nav paziņojusi par tās maiņu, nevar aizbildināties ar paziņojuma nesaņemšanu, kas tai sūtīta uz norādīto adresi. Par paziņojuma nosūtīšanu izdarāma atzīme nostiprinājuma žurnālā.”

     

27. Papildināt 125.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Paziņojumu nostiprinājuma lūguma iesniedzējam nosūta pēc viņa norādītās adreses. Persona, kas nepareizi norādījusi savu adresi vai nav paziņojusi par tās maiņu, nevar aizbildināties ar to, ka nav saņēmusi paziņojumu, kas tai nosūtīts uz norādīto adresi. Par paziņojuma nosūtīšanu izdarāma atzīme nostiprinājuma žurnālā.”

128. Datorizētais zemesgrāmatu akts ir zemesgrāmatu apliecība, kurā vārdu pa vārdam atkārtots zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmums un citi nekustamā īpašuma nodalījumā norādītie spēkā esošie ieraksti un atzīmes. Zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis apliecību paraksta un apzīmogo.

 

27. Papildināt 128.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

”Pēc nostiprinājuma lūguma iesniedzēja ieskata viņam var izsniegt zemesgrāmatu apliecību, kurā norāda tikai ziņas par nekustamo īpašumu, tā sastāvu un konkrēto tiesneša lēmumu.”

     

 

28. Papildināt 128.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

”Pēc nostiprinājuma lūguma iesniedzēja ieskata viņam var izsniegt zemesgrāmatu apliecību, kurā norāda tikai ziņas par nekustamo īpašumu, tā sastāvu un attiecīgo tiesneša lēmumu.”

132. Katrs var ieskatīties datorizētās zemesgrāmatas nodalījumos un pieprasīt no tās informāciju, izmantojot tiešo pieslēgumu. Informāciju var pieprasīt, konkrēti uzrādot nodalījuma numuru vai īpašuma kadastra numuru, vai īpašuma nosaukumu, vai īpašuma adresi.

Šo informāciju var saņemt zemesgrāmatu nodaļās, vai arī to sniedz valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētājs. Abos gadījumos ir jānodrošina informācijas izmantotāju uzskaite un pienācīgo nodevu samaksāšana.

 

 

 

 

 

 

28. Papildināt 132.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Pirms tādu darījumu apliecināšanas, kuru priekšmets ir zemesgrāmatā ierakstītas vai ierakstāmas tiesības, kā arī pirms nostiprinājuma lūguma apliecināšanas notāram ir pienākums ieskatīties valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas attiecīgajā nodalījumā.”

     

 

 

 

 

 

 

29. Papildināt 132.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Pirms tādu darījumu apliecināšanas, kuru priekšmets ir zemesgrāmatā ierakstītas vai ierakstāmas tiesības, kā arī pirms nostiprinājuma lūguma apliecināšanas notāram ir pienākums ieskatīties valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas attiecīgajā nodalījumā.”

Pārejas noteikumi

1. Datorizētā zemesgrāmata aizstāj līdzšinējo zemesgrāmatu, nostiprinājumu žurnālus, nekustamo īpašumu lietas un alfabētiskos rādītājus, saglabājot likumā noteiktos datus.

2. Līdzšinējos zemesgrāmatu ierakstus pārraksta datorizētajā zemesgrāmatā un pēc to pilnīguma un pareizības pārbaudīšanas veic ierakstu elektronisku apliecināšanu (autorizāciju).

3. Pēc tam, kad pārejas noteikumu 2.punktā minētie nosacījumi izpildīti attiecībā uz visām zemesgrāmatu nodaļas pārziņā esošajām zemesgrāmatām, nodaļas priekšnieks pieņem lēmumu pārtraukt zemesgrāmatu vešanu līdzšinējā formā un pāriet uz to kārtošanu datorizētā veidā.

Līdzšinējās zemesgrāmatas, nostiprinājumu žurnālus, zemesgrāmatu nodaļu tiesnešu lēmumu oriģinālus, nekustamo īpašumu lietas un alfabētiskos rādītājus saglabā arhīvā.

4. Līdz šā likuma 112.pantā norādītās datorizētās zemesgrāmatas izveidošanai un ieviešanai atbilstoši pārejas noteikumu 1.-3.punktam:

1) nekustamā īpašuma lietas netiek vestas elektroniskā veidā, bet kārtojamas atbilstoši šā likuma 26.-28.panta noteikumiem;

2) nostiprinot tiesības zemesgrāmatā, nostiprinājuma lūdzējam izsniedzama zemesgrāmatu apliecība atbilstoši šā likuma 128.panta noteikumiem un to dokumentu noraksti vai apliecinātas gaismas kopijas, kas bija par pamatu nostiprinājumam, ar atzīmi par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu;

3) tā dokumenta oriģinālu, uz kura pamatots lēmums par tiesības nostiprināšanu, atbilstoši šā likuma 83.pantam pievieno nekustamā īpašuma lietai kopā ar nostiprinājuma lūgumu un tiesneša lēmuma neapliecinātu datorizdruku.

5. Tieslietu ministrs ar savu instrukciju nosaka:

1) datorizētās zemesgrāmatas izveides noteikumus;

2) zemesgrāmatu ierakstu autorizācijas kārtību.

6. Līdz valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas izveidošanai juridiski atzītu informāciju satur zemesgrāmatu nodaļās uzturētās datorizētās zemesgrāmatas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pārejas noteikumus:

29. Papildināt ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai likumos par kriminālprocesuālajā kārtībā izdarītu nekustamā īpašuma arestu zemesgrāmatā, pamatojoties uz izziņas izdarītāja vai prokurora lēmumu par aresta uzlikšanu mantai, ierakstāma ķīlas atzīme, ja ar mantas arestu tiek nodrošināta iespējamā mantiskā prasība, un aizlieguma atzīme, ja ar mantas arestu tiek nodrošināta iespējamā īpašuma tiesību pāreja vai mantas konfiskācija.

8. Grozījums šā likuma 56.panta trešajā daļā par nostiprinājuma lūgumu elektronisko formu ieviešams ar tieslietu ministra rīkojumu, kas saskaņots ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi, pakāpeniski līdz 2003.gada 31.decembrim.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222.

 

223.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieslietu ministrs A.Aksenoks

Aizstāt pārejas noteikumu 7.punktā vārdus “uz izziņas izdarītāja vai prokurora lēmumu” ar vārdiem “uz procesa virzītāja lēmumu”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 7. pārejas noteikumā vārdus “uz izziņas izdarītāja vai prokurora lēmumu” ar vārdiem “uz procesa virzītāja lēmumu”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai likumos par kriminālprocesuālajā kārtībā izdarītu nekustamā īpašuma arestu zemesgrāmatā, pamatojoties uz procesa virzītāja lēmumu par aresta uzlikšanu mantai, ierakstāma ķīlas atzīme, ja ar mantas arestu tiek nodrošināta iespējamā mantiskā prasība, un aizlieguma atzīme, ja ar mantas arestu tiek nodrošināta iespējamā īpašuma tiesību pāreja vai mantas konfiskācija.

8. Grozījums šā likuma 56.panta trešajā daļā par nostiprinājumu lūgumu elektronisko formu pēc tieslietu ministra rīkojuma, kas saskaņots ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi, ieviešams pakāpeniski līdz 2003.gada 31.decembrim.”