Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

Likumprojekts “Grozījumi Zemesgrāmatu likumā”

Izdarīt Zemesgrāmatu likumā (Latvijas Republikas Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs, 1993, 14./15.nr.; Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 5.nr.; 1998, 23.nr.; 1999, 23.nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 16. panta 1.punkta “a” apakšpunktu ar vārdiem “kā arī skaitliski norādot īpašuma tiesību apmēru”.

2. 23.pantā:

aizstāt ievadteikumā vārdu “piecās” ar vārdu “sešās”;

papildināt pantu ar jaunu 4. punktu šādā redakcijā:

“4) lūgumam pievienotos dokumentus un nodevas”;

uzskatīt līdzšinējo 4. un 5. punktu attiecīgi par 5. un 6.punktu un izteikt šādā redakcijā:

“5) zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma datumu un norādi, vai lūgums apmierināts pilnībā vai daļēji vai atstāts bez izskatīšanas vai ievērības (76.un 82.p.);

6) atzīmes par pieņemto lēmumu un paziņojumu nosūtīšanu nostiprinājuma lūdzējam (125.p).”

3. Izslēgt 24. un 25.pantu.

4. Papildināt 47.panta pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

“4) tiesneša lēmuma datumu.’’

5. Papildināt 56.pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumu iesniedz notārs, kurš to apliecinājis.

Nostiprinājumu lūgumu zemesgrāmatu nodaļai notārs nosūta datorizētā elektroniskā formā, un tas ir pamats lūguma ierakstīšanai nostiprinājuma žurnālā. Nostiprinājuma lūgums atstājams bez izskatīšanas, ja triju dienu laikā zemesgrāmatu nodaļā nav saņemts tā oriģināls. Nostiprinājuma lūguma datorizēto formu, tā parakstīšanas un iesniegšanas kārtību nosaka tieslietu ministrs.”

6. Aizstāt 60. panta otrajā teikumā vārdus “Tāpat jāapliecina šo personu rīcības spēja” ar vārdiem “Tāpat jāpārbauda un jāapliecina šo personu rīcībspēja, pilnvarnieka vai pārstāvja pilnvaru apjoms un pilnvaras derīgums”.

7. 61.pantā:

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) dokumenti, kas apliecina pilnvarojumu, dokumenti oriģinālā vai notariāli apliecināta noraksta veidā;”;

papildināt pantu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) juridiskajām personām – arī notariāli apliecināti dokumentu noraksti (izraksti) par to tiesībspēju un rīcībspēju.”

8. Papildināt 62.pantu pēc vārdiem “kā arī uzrādāmi tehniskās inventarizācijas dokumenti” ar vārdiem “un iesniedzamas inventarizācijas lietu kopijas vai izraksti no inventarizācijas lietām, kurās dots ēku (būvju) raksturojums un novērtējums” .

9. 64.pantā:

papildināt pirmo daļu ar jaunu 2. un 3. punktu šādā redakcijā;

“2) uz notariālu aktu par pēdējās gribas rīkojuma akta stāšanos likumīgā spēkā;

3) uz mantojuma tiesību apliecību;

uzskatīt līdzšinējo 2.,3.un 4.punktu attiecīgi par 4., 5. un 6.punktu.

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“Šā (64.) panta 1. un 2.punktā paredzētā gadījumā jāiesniedz notariālu aktu grāmatas izraksts, 3.punktā paredzētā gadījumā – mantojuma tiesību apliecības notariāli apliecināts noraksts, 4.punkta paredzētajā gadījumā – dokumenta noraksts, ko apliecinājusi tā zemesgrāmatu nodaļa, kurā atrodas oriģināls, 5.punktā paredzētā gadījumā - tiesas izdotais likumīgā spēkā nākuša sprieduma vai lēmuma noraksts vai to izpildīšanai izsniegtais izpildu raksts, bet 6.punktā paredzētā gadījumā - administratīvas iestādes izdotais lēmuma noraksts.

10. Aizstāt 68. panta 2. punktā vārdu “apliecina” ar vārdiem “pārbauda un apliecina”.

11. Aizstāt 69., 70. un 71. pantā vārdus “zemesgrāmatu nodaļas sekretārs” ar vārdiem ‘”zemesgrāmatu nodaļas darbinieks”.

12. 71.pantā:

papildināt pantu pēc vārda “numuru’’ ar vārdiem “to atzīmējot uz nostiprinājuma lūguma”;

papildināt pantu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Nostiprinājuma lūgumi, kas zemesgrāmatu nodaļā saņemti pa pastu pēc pieņemšanas laika beigām, uzskatāmi par saņemtiem nākamajā darba dienā.”

13. Izteikt 72.pantu šādā redakcijā:

“72. Nostiprinājuma lūgumus zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis skata cauri tādā secībā, kādā tie ierakstīti nostiprinājuma žurnālā, ievērojot iesniegumu pirmtiesības uz izpildījumu (73.-75.p.).”

14. Aizstāt 74.pantā vārdus “saņemti nodaļā pa pastu” ar vārdiem “saņemti nodaļā pa pastu līdz pieņemšanas laika beigām”.

15. Papildināt 76.pantu ar ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“Līdz lēmuma pieņemšanai nostiprinājuma lūdzējs var atsaukt savu lūgumu. Nostiprinājuma lūguma atsaukums noformējams tāpat kā nostiprinājuma lūgums, un nostiprinājuma žurnālā to ieraksta kā papildinājumu.

Par nostiprinājuma lūguma atstāšanu bez izskatīšanas zemesgrāmatu nodaļas tiesnesis pieņem motivētu lēmumu, ko kopā ar nostiprinājuma lūgumam pievienotajiem dokumentiem nosūta nostiprinājuma lūguma iesniedzējam.”

16. Izslēgt 85. un 86. pantu.

17. Aizstāt 98. pantā vārdus “no lēmuma pasludināšanas” ar vārdiem “no dienas, kad ieinteresētā persona saņēmusi lēmumu”.

18. 99.pantā:

aizstāt pirmajā daļā vārdus “uz sūdzētāja lūgumu atzīmē” ar vārdiem “pēc sūdzētāja lūguma atzīmes veidā ieraksta”;

papildināt pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

”Ja sakarā ar sūdzību zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmums ir atcelts un nostiprinājuma lūgums nodots jaunai izskatīšanai, tas atkārtoti reģistrējams nostiprinājuma žurnālā un izskatāms vispārējā kārtībā. Ja nostiprinājuma lūdzējs pie blakus sūdzības iesniedzis tikai Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā izgatavotās dokumentu kopijas, pēc nostiprinājuma lūguma atkārtotas reģistrācijas viņš uzaicināms iesniegt dokumentu oriģinālus.

Ja zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmums atstāts negrozīts, zemesgrāmatu nodaļa tiesas lēmuma norakstu nosūta sūdzības iesniedzējam, kā arī pievieno to nekustamā īpašuma lietai.”

19. Izteikt 107.pantu šādā redakcijā:

“Kancelejas nodevu iekasē šādos apmēros:

1) par jauna nodalījuma atklāšanu – 20 latus;

2) par dzīvokļa īpašuma nodalījuma atklāšanu– 6 latus;

3) par jaunas tiesības nostiprinājumu – 6 latus;

4) par nostiprinājuma pārgrozījumu un dzēsumu, kā arī par atzīmes ierakstīšanu un dzēšanu – 2 latus;

5) par zemesgrāmatu apliecības izsniegšanu - 3 latus;

6) par tiesneša lēmuma apliecinātas datorizdrukas izsniegšanu – 2 latus;

7) par rakstveida uzziņām, apliecinātiem izrakstiem, norakstiem un datorizdrukām no zemesgrāmatu nodalījuma par katru lapu, skaitot nepilnu lapu par pilnu lapu, – 0,40 latus, bet ne mazāk kā 1 latu un ne vairāk kā 5 latus par dokumentu;

8) par zemesgrāmatas nodalījuma, nostiprinājuma žurnāla un nekustamā īpašuma lietas lasīšanu no katras hipotekārās vienības – 1latu 20 santīmus;

9) par neapliecinātas datorizdrukas izsniegšanu vai nosūtīšanu elektroniskā veidā – 1 latu.

Ja pēc viena dokumenta izdarāmi vairāki nostiprinājumi, no kuriem daži pēc sava rakstura būtu apmaksājami pēc šā panta 3.punkta, bet citi – pēc 4.punkta, tad par visiem pēc šāda dokumenta izdarāmajiem nostiprinājumiem kopā iekasē 6 latus.

Kancelejas nodeva ieskaitāma valsts pamatbudžetā.”

20.Izteikt 110. pantu šādā redakcijā:

“110. Šā likuma 107. panta noteikumi piemērojami arī zemesgrāmatu nodaļas arhīvā glabājamām grāmatām un lietām, kā arī valsts vienotajai datorizētajai zemesgrāmatai.”

21. 111.pantā:

izslēgt vārdus “85. panta otro, trešo un ceturto daļu”;

aizstāt skaitļus un vārdu “100-105. pantu” ar skaitļiem un vārdu “101.-105. pantu”.

22. Izslēgt 112. un 118.pantā vārdus ‘’nekustamo īpašumu lietas’’.

23. Papildināt 113. pantu ar otro un trešo daļu šādā redakcijā:

“Visas zemesgrāmatu nodaļas ved kopīgu nostiprinājuma žurnālu, kurā nostiprinājuma lūgumi tiek ierakstīti to saņemšanas dienā (71.p.).

Visās zemesgrāmatu nodaļās tiek uzturēta vienota zemesgrāmatu nodalījumu uzskaite. Jauni nodalījuma numuri tiek piešķirti hronoloģiskā secībā, vadoties no attiecīga zemesgrāmatu nodaļas tiesneša lēmuma pieņemšanas laika.”

24. Izteikt 115.panta otro daļu šādā redakcijā:

“Valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas turētāja ir Tieslietu ministrija.”

25. Izslēgt 120.pantu.

26. Papildināt 125.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

“Paziņojumu nostiprinājuma lūguma iesniedzējam nosūta pēc viņa norādītās adreses. Persona, kas nepareizi norādījusi savu adresi vai nav paziņojusi par tās maiņu, nevar aizbildināties ar paziņojuma nesaņemšanu, kas tai sūtīta uz norādīto adresi. Par paziņojuma nosūtīšanu izdarāma atzīme nostiprinājuma žurnālā.”

27. Papildināt 128.pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

”Pēc nostiprinājuma lūguma iesniedzēja ieskata viņam var izsniegt zemesgrāmatu apliecību, kurā norāda tikai ziņas par nekustamo īpašumu, tā sastāvu un konkrēto tiesneša lēmumu.”

28. Papildināt 132.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“Pirms tādu darījumu apliecināšanas, kuru priekšmets ir zemesgrāmatā ierakstītas vai ierakstāmas tiesības, kā arī pirms nostiprinājuma lūguma apliecināšanas notāram ir pienākums ieskatīties valsts vienotās datorizētās zemesgrāmatas attiecīgajā nodalījumā.”

29. Papildināt pārejas noteikumus ar 7. un 8.punktu šādā redakcijā:

“7. Līdz attiecīgu grozījumu izdarīšanai likumos par kriminālprocesuālajā kārtībā izdarītu nekustamā īpašuma arestu zemesgrāmatā, pamatojoties uz izziņas izdarītāja vai prokurora lēmumu par aresta uzlikšanu mantai, ierakstāma ķīlas atzīme, ja ar mantas arestu tiek nodrošināta iespējamā mantiskā prasība, un aizlieguma atzīme, ja ar mantas arestu tiek nodrošināta iespējamā īpašuma tiesību pāreja vai mantas konfiskācija.

8. Grozījums šā likuma 56.panta trešajā daļā par nostiprinājuma lūgumu elektronisko formu ieviešams ar tieslietu ministra rīkojumu, kas saskaņots ar Latvijas Zvērinātu notāru padomi, pakāpeniski līdz 2003.gada 31.decembrim.”