Likumprojekts trešajam lasījumam

Likumprojekts trešajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Likumprojektā kā priekšlikumi iekļauts

likumprojekts ar reģ.nr.183

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.24)

 

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Otrajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai trešajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

Četrpadsmitā “g” nodaļa

ADMINISTRATĪVIE PĀRKĀPUMI IZGLĪTĪBAS JOMĀ

 

1.

/Juridiskais birojs/

Papildināt likumprojektu ar jaunu 1. pantu šādā redakcijā:

“1. Papildināt četrpadsmitās “g” nodaļas nosaukumu pēc vārda “izglītības” ar vārdiem “un sporta”.

Atbalstīt.

1. Papildināt četrpadsmitās “g” nodaļas nosaukumu pēc vārda “izglītības” ar vārdiem “un sporta”.

 

 

1.Papildināt kodeksu ar četrpadsmito “h” nodaļu šādā redakcijā:

“Četrpadsmitā “h” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi sporta jomā

201.56 pants. Dopinga pārbaudes kārtības pārkāpšana

Par noteiktās dopinga pārbaudes kārtības

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

201.57 pants. Izvairīšanās no dopinga pārbaudes

Par izvairīšanos no noteiktā kārtībā izdarāmas dopinga pārbaudes –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

201.58 pants. Ziņu nesniegšana par dopinga pārbaudēm

Par tādu ziņu nesniegšanu, kas saistītas ar atklāto dopinga lietošanu, vai par nepatiesu ziņu sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet amatpersonai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

/Likumprojekts ar reģ.nr.183/

Papildināt kodeksu ar četrpadsmito “h” nodaļu šādā redakcijā:

“Četrpadsmitā “h” nodaļa

Administratīvie pārkāpumi sporta jomā:

201.56 pants. Dopinga kontroles kārtības pārkāpšana

Par noteiktās dopinga kontroles kārtības

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet amatpersonai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

201.57 pants. Izvairīšanās no dopinga kontroles

Par izvairīšanos no noteiktā kārtībā izdarāmās dopinga kontroles –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajai personai līdz divsimt piecdesmit latiem.

201.58 pants. Atteikums veikt dopinga kontroli

Par atteikumu veikt noteiktā kārtībā izdarāmo dopinga kontroli –

uzliek naudas sodu amatpersonai no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.

201.59 pants. Ziņu nesniegšana par dopinga vielu lietošanu vai dopinga metožu izmantošanu

Par tādu ziņu nesniegšanu, kas saistītas ar dopinga vielu lietošanu vai dopinga metožu izmantošanu, vai par nepatiesu ziņu sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet amatpersonai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem."

/Juridiskā komisija/

Izteikt likumprojekta 1. pantu šādā redakcijā:

“1. Papildināt četrpadsmito “g” nodaļu ar 201.56, 201.57, un 201.58 pantu šādā redakcijā:

201.56 pants. Dopinga kontroles kārtības pārkāpšana

Par noteiktās dopinga kontroles kārtības

pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

201.57 pants. Izvairīšanās no dopinga kontroles

Par izvairīšanos no noteiktā kārtībā izdarāmas dopinga kontroles –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

201.58 pants. Ziņu nesniegšana par dopinga vielu lietošanu vai dopinga metožu izmantošanu

Par tādu ziņu nesniegšanu, kas saistītas ar dopinga vielu lietošanu vai dopinga metožu izmantošanu, vai par nepatiesu ziņu sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet amatpersonai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

uzskatīt par likumprojekta 2. pantu

2. Papildināt četrpadsmito “g” nodaļu ar 201.56, 201.57, un 201.58 pantu šādā redakcijā:

“201.56 pants. Dopinga kontroles kārtības pārkāpšana

Par noteiktās dopinga kontroles kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu amatpersonai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

201.57 pants. Izvairīšanās no dopinga kontroles

Par izvairīšanos no noteiktā kārtībā izdarāmas dopinga kontroles –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

201.58 pants. Ziņu nesniegšana par dopinga vielu lietošanu vai dopinga metožu izmantošanu

Par tādu ziņu nesniegšanu, kas saistītas ar dopinga vielu lietošanu vai dopinga metožu izmantošanu, vai par nepatiesu ziņu sniegšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajai personai no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet amatpersonai – no simt līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

236.9 pants. Izglītības valsts inspekcija

Izglītības valsts inspekcija izskata šā kodeksa 201.49, 201.50, 201.51, 201.52, 201.53, 201.54 un 201.55 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Izglītības valsts inspekcijas vārdā ir tiesīgi:

1) Izglītības valsts inspekcijas vadītājs — naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

2) Izglītības valsts inspekcijas vadītāja vietnieks, reģionālo daļu vadītāji — naudas sodu līdz simt latiem;

3) valsts izglītības inspektori — naudas sodu līdz piecdesmit latiem.

2. Aizstāt 236.9 panta pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 201.55” ar skaitļiem un vārdu “201.55, 201.56, 201.57 un 201.58”.

4.

/Likumprojekts ar reģ.nr.183/

Aizstāt 236.9 panta pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 201.55” ar skaitļiem un vārdu “201.55, 201.56, 201.57 un 201.58”.

Atbalstīt.

3. Aizstāt 236.9 panta pirmajā daļā vārdu un skaitli “un 201.55” ar skaitļiem un vārdu “201.55, 201.56, 201.57 un 201.58”.