Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

(reģ.nr.23)

Attiecīgo pantu spēkā esošā redakcija

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr.

nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

     

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

 

1. Papildināt kodeksu ar 204.7 pantu šādā redakcijā:

"204.7 pants. Neatļauta personas datu apstrāde

Par neatļautu personas datu apstrādi -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajām personām – no simts līdz tūkstoš latiem, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par neatļautu sensitīvo personas datu apstrādi –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simts līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par personas datu apstrādes turpināšanu pēc rīkojuma par personas datu bloķēšanu, kļūdainu vai nelikumīgi iegūtu datu izdzēšanu vai iznīcināšanu, kā arī pēc pastāvīga vai pagaidu aizlieguma datu apstrādei noteikšanas -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par personas datu apstrādi, neievērojot personas datu apstrādes sistēmai reģistrēto mērķi un personas datu apstrādes apjomu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simts līdz tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.”

1.

 

 

 

2.

 

 

 

 

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Aizstāt 204.7 pantā vārdu “neatļauta” ar vārdu “nelikumīga”.

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 204.7 panta nosaukumā un tekstā vārdus “ personas datu” ar ārdiem “fiziskās personas datu”.

 

Atbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

redakcionāli precizēts

1. Papildināt kodeksu ar 204.7 pantu šādā redakcijā:

"204.7 pants. Fiziskās personas datu nelikumīga apstrāde

Par fiziskās personas datu nelikumīgu apstrādi -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par fiziskās personas sensitīvo datu nelikumīgu

apstrādi –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par fiziskās personas datu apstrādes turpināšanu pēc tam, kad izdots rīkojums par personas datu bloķēšanu vai noteikts pastāvīgs vai pagaidu aizliegums datu apstrādei, kā arī par kļūdainu vai nelikumīgi iegūtu datu izdzēšanu vai iznīcināšanu -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par fiziskās personas datu apstrādi, neievērojot personas datu apstrādes sistēmai reģistrēto mērķi un personas datu apstrādes apjomu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.”

 

 

2. Papildināt kodeksu ar 204.8 pantu šādā redakcijā:

“204.8 pants. Informācijas nesniegšana datu subjektam

Par informācijas nesniegšanu datu subjektam, iegūstot personas datus no datu subjekta vai pirms personas datu izpaušanas trešajām personām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simts līdz tūkstoš latiem.”

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Izteikt 204.8 pantu šādā redakcijā:

“Par informācijas nesniegšanu personas datu subjektam, ja personas dati iegūti no datu subjekta,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par informācijas nesniegšanu personas datu subjektam, ievācot vai pirmo reizi izpaužot šādus personas datus trešajām personām, ja personas dati nav iegūti no datu subjekta,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.”

/Juridiskais birojs/

Aizstāt 204.8 pantā vārdu “informācijas” ar vārdiem “likumā noteiktās informācijas” un vārdu “ personas” ar vārdiem “fiziskās personas”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

2. Papildināt kodeksu ar 204.8 pantu šādā redakcijā:

“204.8 pants. Informācijas nesniegšana datu subjektam

Par likumā noteiktās informācijas nesniegšanu fiziskās personas datu subjektam, ja fiziskās personas dati iegūti no datu subjekta, -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par likumā noteiktās informācijas nesniegšanu fiziskās personas datu subjektam, ievācot vai pirmo reizi izpaužot šādus fiziskās personas datus trešajām personām, ja fiziskās personas dati nav iegūti no datu subjekta,-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

 

 

3. Papildināt kodeksu ar 204.9 pantu šādā redakcijā:

“204.9 pants. Personas datu apstrāde bez reģistrēšanas Datu valsts inspekcijā

Par personas datu apstrādes sistēmas darbību bez reģistrēšanas -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par reģistrācijas pieteikumā minētās informācijas nereģistrēšanu Datu valsts inspekcijā -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.”

5.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

/Juridiskais birojs/

Izteikt 204.9 panta nosaukumu un pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

“Datu apstrādes sistēmas darbība bez reģistrēšanas

Par fiziskās personas datu apstrādes sistēmas darbību bez reģistrēšanas Datu valsts inspekcijā-“.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Izteikt 204.9 panta otro daļu šādā redakcijā:

“Par Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto reģistrējamo izmaiņu neiesniegšanu Datu valsts inspekcijā -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.”

/Juridiskā komisija/

Izslēgt Tieslietu ministra priekšlikumā vārdus “Fizisko personu datu aizsardzības”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

daļēji

 

 

redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3. Papildināt kodeksu ar 204.9 pantu šādā redakcijā:

“Datu apstrādes sistēmas darbība bez reģistrēšanas

Par fiziskās personas datu apstrādes sistēmas darbību bez reģistrēšanas Datu valsts inspekcijā-

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par likumā noteikto reģistrējamo grozījumu neiesniegšanu Datu valsts inspekcijai -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

 

4. Papildināt kodeksu ar 204.10 pantu šādā redakcijā:

“204.10 pants. Personas datu apstrādes sistēmas vispārīgo drošības noteikumu un tehnisko un organizatorisko prasību neievērošana

Par personas datu apstrādes sistēmas vispārīgo drošības noteikumu un tehnisko un organizatorisko prasību neievērošanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simts līdz tūkstoš latiem, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas."

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Izteikt 204.10 pantu šādā redakcijā:

“204.10 pants. Fizisko personu datu aizsardzības likumā paredzētās informācijas nesniegšana Datu valsts inspekcijai

Par Fizisko personu datu aizsardzības likumā paredzētās informācijas nesniegšana Datu valsts inspekcijai-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.”

/Juridiskā komisija/

Izslēgt Tieslietu ministra priekšlikumā vārdus “Fizisko personu datu aizsardzības”.

Atbalstīt

daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

4. Papildināt kodeksu ar 204.10 pantu šādā redakcijā:

“204.10 pants. Likumā paredzētās informācijas nesniegšana Datu valsts inspekcijai

Par likumā paredzētās informācijas nesniegšana Datu valsts inspekcijai-

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

   

10.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Papildināt kodeksu ar 204.11 pantu šādā redakcijā:

“204.11 pants. Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto personu neakreditēšanās Datu valsts inspekcijā

Par Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto personu neakreditēšanos Datu valsts inspekcijā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām vai juridiskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.”

/Juridiskā komisija/

Izslēgt Tieslietu ministra priekšlikumā vārdus “Fizisko personu datu aizsardzības likumā noteikto” un vārdus “Fizisko personu datu aizsardzības”.

Atbalstīt

daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

5. Papildināt kodeksu ar 204.11 pantu šādā redakcijā:

“204.11 pants. Personu neakreditēšanās Datu valsts inspekcijā

Par likumā noteikto personu neakreditēšanos Datu valsts inspekcijā –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām un juridiskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.”

 

 

5. Papildināt kodeksu ar 236.10 pantu šādā redakcijā:

"236.10 pants. Datu valsts inspekcija

Datu valsts inspekcija izskata šā kodeksa 204.7, 204.8, 204.9 un 204.10 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Datu valsts inspekcijas vārdā izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu ir tiesīgs Datu valsts inspekcijas direktors un viņa pilnvarotie darbinieki."

12.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Aizstāt 236.10 pantā skaitli “204.10” ar skaitli “ 204.11”.

Atbalstīt

6. Papildināt kodeksu ar 236.10 pantu šādā redakcijā:

"236.10 pants. Datu valsts inspekcija

Datu valsts inspekcija izskata šā kodeksa 204.7, 204.8, 204.9 un 204.11 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Datu valsts inspekcijas vārdā izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu ir tiesīgs Datu valsts inspekcijas direktors un viņa pilnvarotie darbinieki."

 

304.pants. Institūcijas un iestādes, kas izpilda lēmumus par konfiskāciju

Lēmumu par administratīvā pārkāpuma priekšmeta vai izdarīšanas rīka konfiskāciju izpilda:

1) rajonu (pilsētu) tiesu izpildītāji - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 156.panta otrajā daļā, 173.2 pantā, 204.4, 204.5 pantā, kā arī ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 201.10 - 201.15 pantā, ja Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonas nevar izpildīt lēmumu par konfiskāciju;

2) policijas iestāžu pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 155.panta septītajā daļā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 155.3 - 155.6 pantā, 155.8 pantā, 156. panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 - 159.6, 163.1 panta trešajā daļā, 166.10 pantā, 166.14, 166.15 pantā, 166.20, 169.3 un 178. pantā;

3) Vides valsts inspekcijas un reģionālo vides aizsardzības komiteju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 79., 80., 80.1, 80.2 pantā;

4) meca dienesta un Vides valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 69. panta otrajā un trešajā daļā;

5) (izslēgts ar 20.12.2001. likumu);

6) Valsts farmācijas inspekcijas amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 46.1 pantā;

7) civilās aviācijas institūciju pilnvarotas amatpersonas, ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 112.pantā;

8) Valsts ieņēmumu dienesta ģenerāldirektora pilnvarotas amatpersonas — ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 42.2, 46.1, 102.2, 108.1, 108.3 pantā, 155.1 panta ceturtajā daļā, 155.2 panta otrajā daļā, 156.panta otrajā daļā, 156.1 panta otrajā daļā, 156.2 panta trešajā daļā, 159.4 — 159.6, 163.1, 166.2 pantā, 166.9 panta otrajā daļā, 166.10 pantā, 166.14 panta pirmajā un otrajā daļā, 166.15 panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, 166.20, 166.31, 169.3 un 201.10 — 201.15 pantā;

9) Valsts elektrosakaru inspekcijas pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 146.pantā, 146.1 panta otrajā un trešajā daļā un 149.2 pantā;

10) Valsts augu aizsardzības dienesta pilnvarotas amatpersonas - ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 102.2 pantā;

11) (izslēgts ar 20.12.2001. likumu).

 

13.

/Tieslietu ministrs A.Aksenoks/

Papildināt 304. pantu ar 12. punktu šādā redakcijā:

“12) Datu valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 204.7 pantā.”

Atbalstīt

7. Papildināt 304. pantu ar 12. punktu šādā redakcijā:

“12) Datu valsts inspekcijas pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 204.7 pantā.”