Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Papildināt kodeksu ar 204.7, 204.8, 204.9 un 204.10 pantu šādā redakcijā:

"204.7 pants. Neatļauta personas datu apstrāde

Par neatļautu personas datu apstrādi -

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, juridiskajām personām – no simts līdz tūkstoš latiem, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas.

Par neatļautu sensitīvo personas datu apstrādi –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simts līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

Par personas datu apstrādes turpināšanu pēc rīkojuma par personas datu bloķēšanu, kļūdainu vai nelikumīgi iegūtu datu izdzēšanu vai iznīcināšanu, kā arī pēc pastāvīga vai pagaidu aizlieguma datu apstrādei noteikšanas -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par personas datu apstrādi, neievērojot personas datu apstrādes sistēmai reģistrēto mērķi un personas datu apstrādes apjomu, –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simts līdz tūkstoš latiem, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus un izdarīšanas rīkus vai bez konfiskācijas.

204.8 pants. Informācijas nesniegšana datu subjektam

Par informācijas nesniegšanu datu subjektam, iegūstot personas datus no datu subjekta vai pirms personas datu izpaušanas trešajām personām, -

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simts līdz tūkstoš latiem.

204.9 pants. Personas datu apstrāde bez reģistrēšanas Datu valsts inspekcijā

Par personas datu apstrādes sistēmas darbību bez reģistrēšanas -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par reģistrācijas pieteikumā minētās informācijas nereģistrēšanu Datu valsts inspekcijā -

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem.

204.10 pants. Personas datu apstrādes sistēmas vispārīgo drošības noteikumu un tehnisko un organizatorisko prasību neievērošana

Par personas datu apstrādes sistēmas vispārīgo drošības noteikumu un tehnisko un organizatorisko prasību neievērošanu –

izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divdesmit pieciem līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no simts līdz tūkstoš latiem, konfiscējot ar administratīvā pārkāpuma izdarīšanu saistītos rīkus un priekšmetus vai bez konfiskācijas."

2. Papildināt kodeksu ar 236.10 pantu šādā redakcijā:

"236.10 pants. Datu valsts inspekcija

Datu valsts inspekcija izskata šā kodeksa 204.7, 204.8, 204.9 un 204.10 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Datu valsts inspekcijas vārdā izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvo sodu ir tiesīgs Datu valsts inspekcijas direktors un viņa pilnvarotie darbinieki."