Likumprojekts

Likumprojekts

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 15.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Par administratīvo pārkāpumu, kas izdarīts ārpus aktīvā dienesta pienākumu pildīšanas, karavīru sauc pie administratīvās atbildības uz vispārīgiem pamatiem, bet par administratīvo pārkāpumu, ko karavīrs izdarījis, pildot aktīvā dienesta pienākumus, viņu sauc pie disciplinārās atbildības."

2. Papildināt kodeksu ar 175.3 un 175.4 pantu šādā redakcijā:

"175.3 pants. Karavīra formas tērpa, atšķirības zīmju un zīmotņu lietošanas kārtības pārkāpšana

Par karavīra formas tērpa, atšķirības zīmju un zīmotņu lietošanas kārtības pārkāpšanu, ja to izdarījusi pilngadīga persona, -

izsaka brīdinājumu.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

175.4 pants. Karavīra formas tērpa, atšķirības zīmju un zīmotņu izgatavošanas prettiesiska pasūtīšana

Par prettiesisku karavīra formas tērpa, atšķirības zīmju un zīmotņu izgatavošanas pasūtīšanu -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

3. Papildināt kodeksu ar 200.1 pantu šādā redakcijā:

"200.1 pants. Rezerves karavīra pienākumu nepildīšana

Par rezerves karavīra nestāšanos rezerves karavīru uzskaitē likumā noteiktajā termiņā -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par rezerves karavīra nepaziņošanu valsts militārā dienesta pārvaldei par izbraukšanu no Latvijas uz laiku, kas ilgāks par sešiem mēnešiem, kā arī par dzīvesvietas maiņu -

uzliek naudas sodu līdz simt latiem.

Par rezerves karavīra neierašanos valsts militārā dienesta pārvaldes noteiktajā vietā un laikā mobilizācijas gadījumā vai uz militārajām mācībām -

uzliek naudas sodu līdz simt piecdesmit latiem.

Par šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā minētajām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, -

uzliek naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem."

4. Papildināt 213.pantu:

aiz skaitļa "175.2" ar skaitļiem "175.3, 175.4";

aiz skaitļa "200." ar skaitli "200.1".

5. Papildināt 287.pantu:

aiz skaitļa "175.2" ar skaitļiem "175.3, 175.4";

aiz skaitļa "200." ar skaitli "200.1".

Likums stājas spēkā 2002.gada 1.janvārī.