Likumprojekts

Likumprojekts

 

Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā

 

Izdarīt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā šādus grozījumus:

1. Izteikt 114.2 pantu šādā redakcijā:

"114.2 pants. Personu pārvadāšana no ārvalstīm uz Latvijas Republiku bez Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgiem ceļošanas dokumentiem

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis gaisa kuģa ekspluatants vai pārvadātājs pa jūru, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīssimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divtūkstoš līdz desmittūkstoš latiem.

Par vienas personas vai vairāku personu pārvadāšanu no ārvalstīm uz Latvijas Republiku noteiktā kārtībā organizētas pasažieru grupas sastāvā, ja minētajām personām nav Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanai derīgu ceļošanas dokumentu un ja to veicis pārvadātājs starptautiskā neregulārā pārvadājumā ar autobusu, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt piecdesmit līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no tūkstoš līdz

desmittūkstoš latiem."

2. Izteikt 121. pantu šādā redakcijā:

“121.pants. Transportlīdzekļu reģistrēšanas, tehniskā stāvokļa un iekārtojuma nosacījumu pārkāpšana

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš nav aprīkots ar avārijas zīmi, medicīnisko aptieciņu, ugunsdzēšamo aparātu, drošības jostām (ja tās ir paredzētas konstrukcijā) vai normatīvajos aktos noteiktajām riepām, kā arī par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kuram nav uzstādīta noteiktā pazīšanas zīme vai uzstādīta neatļauta pazīšanas zīme, -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz divdesmit latiem.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kuram noteiktā termiņā nav veikta valsts tehniskā apskate, kā arī par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš nav reģistrēts noteiktā kārtībā, -

uzliek naudas sodu no pieciem līdz divdesmit latiem.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, ar kuru tā bojājumu dēļ ir aizliegts braukt,-

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kuram kaut viena valsts numura zīme nav nostiprināta šim nolūkam paredzētajā vietā vai kuram nav kādas no noteiktajām numura zīmēm vai kāda no tām nav salasāma,-

uzliek naudas sodu no pieciem līdz divdesmit latiem.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kuram nav nevienas no noteiktajām numura zīmēm vai kuram kaut viena no tām ir apslēpta vai neatbilst reģistrācijas dokumentiem,-

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz simt latiem.

Par oranžo (dzelteno) bākuguņu izmantošanas noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit latiem.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš ir nelikumīgi aprīkots ar ierīcēm (speciālo zilo vai sarkano bākuguni, skaņas signālu) vai speciālo krāsojumu, kas saskaņā ar noteikumu un Latvijā obligāto standartu un normatīvu prasībām ir paredzēti operatīvajiem transportlīdzekļiem,-

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz trīssimt latiem.

Par tāda transportlīdzekļa vadīšanu, kurš ir nelikumīgi aprīkots ar ierīci (antiradaru u.tml.), kas var uztvert braukšanas ātruma kontroles mērierīču raidītos signālus vai radīt traucējumus šo mērierīču darbībai,-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par tālruņa lietošanu, ja transportlīdzeklis atrodas kustībā (izņemot gadījumus, kad transportlīdzekļa vadītājs, lai to lietotu, neņem rokā tālruņa klausuli),-

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.”

3. Izteikt 122.pantu šādā redakcijā:

“122.pants. Braukšanas ātruma, distances un intervāla neievērošana

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu ne vairāk kā par 25 kilometriem stundā ar motociklu, triciklu, kvadriciklu, vieglo automobili vai kravas automobili, kura pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas,-

uzliek naudas sodu no pieciem līdz desmit latiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 25 kilometriem stundā, bet ne vairāk kā par 45 kilometriem stundā ar motociklu, triciklu, kvadriciklu, vieglo automobili vai kravas automobili, kura pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas,-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz četrdesmit latiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 45 kilometriem stundā ar motociklu, triciklu, kvadriciklu, vieglo automobili vai kravas automobili, kura pilna masa nepārsniedz 7,5 tonnas,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz sešiem mēnešiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu ne vairāk kā par 25 kilometriem stundā ar automobili, kas velk piekabi, kravas automobili, kura pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusu vai traktoru-

uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit latiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 25 kilometriem stundā, bet ne vairāk kā par 45 kilometriem stundā ar automobili, kas velk piekabi, kravas automobili, kura pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusu vai traktoru-

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu vairāk par 45 kilometriem stundā ar automobili, kas velk piekabi, kravas automobili, kura pilna masa pārsniedz 7,5 tonnas, autobusu vai traktoru-

uzliek naudas sodu no septiņdesmit līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no trim līdz divpadsmit mēnešiem.

Par drošas distances vai intervāla neievērošanu-

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.”

4. Izteikt 122.1 pantu šādā redakcijā:

“122.1 pants. Apstāšanās un stāvēšanas, avārijas zīmju lietošanas, transportlīdzekļu vilkšanas, pasažieru un kravu pārvadāšanas noteikumu pārkāpšana

Par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem.

Par apstāšanos vai stāvēšanu tunelī vai uz dzelzceļa pārbrauktuves-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt latiem.

Par avārijas gaismas signalizācijas vai avārijas zīmes lietošanas noteikumu neievērošanu-

uzliek naudas sodu no pieciem līdz trīsdesmit latiem.

Par transportlīdzekļu vilkšanas noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no desmit līdz četrdesmit latiem.

Par pasažieru pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par kravas apzīmēšanas vai pārvadāšanas noteikumu pārkāpšanu, izņemot 134.3 un 140.1 pantā paredzētos gadījumus,-

uzliek naudas sodu no desmit līdz divdesmit latiem.”

5. Izteikt 122.2 pantu šādā redakcijā:

“122.2 pants. Braukšanas sākšanas, virziena maiņas, apdzīšanas, transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves un ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšana

Par braukšanas sākšanas vai braukšanas virziena maiņas noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par apdzīšanas vai samainīšanās ar pretimbraucošu transportlīdzekli noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par transportlīdzekļu izkārtojuma uz brauktuves noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no desmit līdz četrdesmit latiem.

Par ceļa nedošanu noteiktā kārtībā operatīvajam transportlīdzeklim-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par ārējās apgaismes ierīču lietošanas noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no pieciem līdz trīsdesmit latiem.”

6. Izteikt 122.3 pantu šādā redakcijā:

“122.3 pants. Agresīva braukšana

Par agresīvu braukšanu, radot traucējumus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, kura izpaužas vairākkārtējā braukšanas joslu maiņā, apdzenot (apsteidzot) transportlīdzekļus no dažādām pusēm un pārsniedzot atļauto braukšanas ātrumu, vai vairāku stāvošu vai lēni braucošu transportlīdzekļu apdzīšanā pa pretējā virziena joslu vai apbraukšanā pa sabiedriskā transporta joslu, ceļa nomali, ietvi, gājēju ceļu, velosipēdu ceļu vai citām vietām, kas nav paredzētas transportlīdzekļu braukšanai, vai tramvaja apdzīšanā pa pretējā virziena sliežu klātni,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem.”

7. Izteikt 123.pantu šādā redakcijā:

“123.pants. Dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšana

Par ceļa nedošanu vilcienam (lokomotīvei, drezīnai), kas tuvojas,-

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem.

Par barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu vai dzelzceļa sliežu ceļa šķērsošanu šim nolūkam neparedzētā vietā-

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt latiem un atņem transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz divpadsmit mēnešiem.

Par transportēšanai nesagatavotu lauksaimniecības mašīnu, celtniecības mašīnu, ceļu būves mašīnu u.tml. mašīnu vešanu pāri pārbrauktuvei, kā arī par pārbrauktuves šķērsošanu ar transportlīdzekli, kura gabarīti vai faktiskā masa pārsniedz noteiktos lielumus, ja nav saņemta dzelzceļa distances priekšnieka atļauja,-

uzliek naudas sodu no trīsdesmit līdz divsimt latiem.

Par citu dzelzceļa pārbrauktuvju šķērsošanas noteikumu pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.”

8. Papildināt kodeksu ar 123.1 pantu šādā redakcijā:

“123.1 pants. Ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasību pārkāpšana

Par aizlieguma ceļa zīmju vai rīkojuma ceļa zīmju prasību pārkāpšanu-

uzliek naudas sodu no pieciem līdz četrdesmit latiem.

Par braukšanu pretējā virzienā pa vienvirziena ceļu-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz četrdesmit latiem.

Par ceļa nedošanu transportlīdzekļiem, kam ir priekšroka,-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par ceļa apzīmējuma- nepārtrauktās līnijas neatļautu šķērsošanu

uzliek naudas sodu no pieciem līdz divdesmit latiem.”

9. 124.pantā:

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

“uzliek naudas sodu no simt piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem līdz deviņiem mēnešiem.”;

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“Personām, kuru transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir mazāks par diviem gadiem, par transportlīdzekļa vadīšanu alkoholisko dzērienu iespaidā, ja ir konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija asinīs ir no 0,2 līdz 0,5 promilei(neieskaitot) vai atbilstoša koncentrācija citā bioloģiskajā vidē, kā arī ja transportlīdzekļa vadītāja pārbaudē konstatēta alkohola ietekme un alkohola koncentrācija izelpotajā gaisā ir no 0,2 līdz 0,5 promilei(neieskaitot),-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt latiem.”

10. Izteikt 125.pantu šādā redakcijā:

“125.pants. Braukšanas kārtības pārkāpšana dzīvojamā zonā, krustojumos, pie sabiedriskā transporta pieturām un gājēju pārejām

Par ceļa nedošanu citiem satiksmes dalībniekiem, izbraucot no dzīvojamās zonas, vai par dzīvojamā zonā aizliegtu darbību veikšanu-

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par braukšanas kārtības pārkāpšanu krustojumos-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.

Par ceļa nedošanu gājējiem, kas šķērso brauktuvi pa gājēju pāreju, kā arī neredzīgiem gājējiem, kas rāda signālu ar baltu spieķi, vai gājējiem, kas iet uz tramvaju (vai nāk no tā), kurš tajā pašā braukšanas virzienā apturēts pieturā (ceļa vidū),-

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz piecdesmit latiem.”

11. Izteikt 126.pantu šādā redakcijā:

“126.pants. Transportlīdzekļu vadīšana bez vadīšanas tiesībām un noteiktajiem dokumentiem

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāda no normatīvajos aktos noteiktajiem transportlīdzekļa vadītājam nepieciešamajiem dokumentiem,-

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.”

Par transportlīdzekļa nodošanu vadīt personai, kurai nav šā transportlīdzekļa vadīšanas tiesību,-

uzliek naudas sodu no desmit līdz trīsdesmit latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību,-

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz trīssimt latiem.

Par transportlīdzekļa vadīšanu, ja transportlīdzekļa vadītājam ir noteikts transportlīdzekļa vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums,-

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem.”

12. Izteikt 129.pantu šādā redakcijā:

“129.pants Satiksmes noteikumu pārkāpšana, ko izdara gājēji un citi satiksmes dalībnieki, un citu satiksmes noteikumu pārkāpšana

Par gājējiem un pasažieriem noteikto pienākumu neievērošanu-

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

Par to noteikumu pārkāpšanu, kuri nosaka papildu prasības velosipēdu un mopēdu vadītājiem, kā arī pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem,-

uzliek naudas sodu līdz pieciem latiem.

Par citu satiksmes noteikumu pārkāpšanu, izņemot šajā kodeksā norādītos,-

uzliek naudas sodu līdz desmit latiem. ”

13. Aizstāt 130.panta pirmās daļas sankcijā vārdus “līdz divdesmit pieciem” ar vārdiem “no divdesmit pieciem līdz simt”.

14. 146.pantā:

aizstāt panta nosaukumā un tekstā vārdu "pārdošana" ar vārdu "realizācija";

papildināt pirmās un otrās daļas sankciju pēc vārdiem "elektromagnētisko lauku izstarojošās iekārtas" ar vārdiem "un citus administratīvā pārkāpuma rīkus un priekšmetus".

15. Izteikt 146.2 pantu šādā redakcijā:

"146.2 pants. Radiosakarus reglamentējošo noteikumu un radio un televīzijas programmu raidīšanai un izplatīšanai normatīvajos aktos paredzētās radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas un lietošanas kārtības pārkāpšana

Par radiosakarus reglamentējošo noteikumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par radio vai televīzijas programmu raidīšanai vai izplatīšanai normatīvajos aktos paredzētās radioviļņus izstarojošo iekārtu uzstādīšanas vai lietošanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot administratīvā pārkāpuma iekārtas, rīkus un priekšmetus.”

16. Papildināt kodeksu ar 147.1 pantu šādā redakcijā:

"147.1 pants. Televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas ierīkošana un ekspluatācija bez atļaujas

Par televīzijas vai skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmas ierīkošanu vai ekspluatāciju bez atļaujas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

17. Izteikt 149.1 pantu šādā redakcijā:

"149.1 pants. Telekomunikāciju iekārtu patvaļīga pieslēgšana publiskajam telekomunikāciju tīklam un patvaļīga pieslēgšanās televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšana

Par telekomunikāciju iekārtu patvaļīgu pieslēgšanu publiskajam telekomunikāciju tīklam –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par patvaļīgu pieslēgšanos televīzijas un skaņas apraides signālu izplatīšanas kabeļtīklu sistēmai vai tās bojāšanu –

uzliek naudas sodu no desmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās atkārtoti izdarītas gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

18. Izteikt 155.8 pantu šādā redakcijā:

"155.8 pants. Nelikumīgas darbības ar autortiesību vai blakustiesību objektiem

Par tādu autortiesību vai blakustiesību objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu, kuri publicēti, reproducēti vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai blakustiesības, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot šos objektus un to nesējus."

19. Aizstāt 166.2 panta sankcijā vārdus “divsimt piecdesmit” ar vārdu “piecsimt”.

20. Izteikt 166.17 panta sankciju šādā redakcijā:

"uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem, konfiscējot kontrafaktās preces."

21. Papildināt 166.27 pantu pēc vārdiem “noteiktā kārtībā vai” ar vārdiem “nepilnīgu vai”.

22. Izteikt 166.28 pantu šādā redakcijā:

“166.28 pants. Amatu savienošanas ierobežojumu izpildes kārtības neievērošana

Par neatļauta amata, uzņēmuma līguma vai pilnvarojuma izpildes neizbeigšanu likumā noteiktajā termiņā-

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.“

23. Izteikt 166.30 pantu šādā redakcijā:

"166.30 pants. Valsts amatpersonai noteikto ierobecojumu un aizliegumu pārkāpšana

Par likumā noteikto uzņēmējdarbības (komercdarbības), amatu savienošanas, pārstāvības, ienākumu gūšanas vai tādu ierobežojumu pārkāpšanu, kuri noteikti attiecībā uz rīcību ar valsts vai pašvaldības mantu, kā arī par valsts amatpersonas funkciju veikšanu interešu konflikta

situācijā-

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, atņemot tiesības ieņemt valsts amatpersonas amatus vai bez tā.“

24. Izteikt 166.31 pantu šādā redakcijā:

166.31 pants. Dāvanu, ziedojumu vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas ierobežojumu pārkāpšana

Par dāvanu vai ziedojumu, vai citāda veida mantiskās palīdzības pieņemšanas kārtības pārkāpšanu –

valsts amatpersonai uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, konfiscējot pieņemto dāvanu."

25. Izteikt 166.32 pantu šādā redakcijā:

“166.32 pants. Valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšana

Par likumā noteikto valsts amatpersonu sarakstu neiesniegšanu vai par nepilnīgu šādu sarakstu iesniegšanu-

valsts vai pašvaldības institūciju vadītājiem uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.”

26. Izteikt 166.33 pantu šādā redakcijā:

“166.33 pants. Valsts vai pašvaldības institūciju vadītājiem noteikto pienākumu nepildīšana

Par valsts vai pašvaldības institūciju vadītājiem likumā noteikto pienākumu nepildīšanu attiecībā uz interešu konflikta novēršanu -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.”

27. Izteikt 187.pantu šādā redakcijā:

"187.pants. Tīša pases bojāšana, nolaidīga glabāšana vai tādas pases lietošana, kuras vietā izsniegta jauna pase

Par tīšu pases bojāšanu –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kuras rezultātā pase pazaudēta, –

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem.

Par nolaidīgu pases glabāšanu, kuras rezultātā pase pazaudēta, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā, –

uzliek naudas sodu no desmit līdz piecdesmit latiem.

Par tādas pases lietošanu, kuras vietā izsniegta jauna pase, –

uzliek naudas sodu līdz simt latiem."

28. Izteikt 189.pantu šādā redakcijā:

"189.pants. Nodarbināšana bez pases vai darba atļaujas

Par personas pieņemšanu darbā, ja tai nav derīgas pases vai dzimšanas apliecības (ja persona ir jaunāka par 16 gadiem), –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par personas nodarbināšanu, ja tai nav darba atļaujas, bet tādas atļaujas nepieciešamību nosaka normatīvie akti, –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz piecsimt latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt līdz tūkstoš latiem."

29. Papildināt kodeksu ar 189.1 pantu šādā redakcijā:

"189.1 pants. Strādāšana bez darba atļaujas

Par strādāšanu bez darba atļaujas, ja tās nepieciešamību nosaka normatīvie akti –

uzliek naudas sodu ārvalstniekam vai bezvalstniekam no simt līdz piecsimt latiem."

30. Izteikt 190.2 pantu šādā redakcijā:

"190.2 pants. Izvairīšanās sniegt ziņas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei to iekļaušanai Iedzīvotāju reģistrā

Fiziskajām personām, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā ir pienākums sniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamas ziņas par sevi, saviem nepilngadīgajiem bērniem vai aizbildnībā vai aizgādnībā esošām personām, bet kuras izvairās no minēto ziņu sniegšanas, –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.

Juridiskajām personām, kurām normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā ir pienākums sniegt Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei ziņas iekļaušanai Iedzīvotāju reģistrā, bet kuras izvairās no minēto ziņu

sniegšanas, –

uzliek naudas sodu no divdesmit pieciem līdz simt latiem.”

31. Izteikt 190.3 pantu šādā redakcijā:

“190.3 pants. Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu izmaiņu nepaziņošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei

Par Iedzīvotāju reģistrā iekļaujamo ziņu izmaiņu nepaziņošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no desmit līdz divdesmit pieciem latiem, bet juridiskajām personām – no divdesmit pieciem līdz simt latiem."

32. Papildināt kodeksu ar 190.11 pantu šādā redakcijā:

"190.11 pants. Uzturēšanās atļaujas saņemšanai sniegto ziņu izmaiņu nepaziņošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei

Par uzturēšanās atļaujas saņemšanai sniegto ziņu izmaiņu nepaziņošanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no simt līdz divsimt latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt līdz piecsimt latiem.”

33. Papildināt kodeksu ar 190.12 pantu šādā redakcijā:

“190.12 pants. Uzturēšanās atļaujas nereģistrēšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

Par uzturēšanās atļaujas nereģistrēšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā –

uzliek naudas sodu ārvalstniekam vai bezvalstniekam no divdesmit pieciem līdz piecdesmit latiem.”

34. Papildināt kodeksu ar 190.13 pantu šādā redakcijā:

“190.13 pants. Uzturēšanās Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas

Par uzturēšanos Latvijas Republikā bez derīgas vīzas vai uzturēšanās atļaujas –

uzliek naudas sodu ārvalstniekam vai bezvalstniekam no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

35. Papildināt kodeksu ar 200.1 pantu šādā redakcijā;

“200.1 pants. Izvairīšanās no alternatīvā dienesta pildīšanas

Par savlaicīgu neierašanos norīkojumā norādītajā alternatīvā dienesta pildīšanas vietā bez attaisnojoša iemesla-

uzliek naudas sodu līdz trīsdesmit latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz desmit diennaktīm.

Par alternatīvā dienesta pienākumu nepildīšanu bez attaisnojoša iemesla-

uzliek naudas sodu līdz divdesmit pieciem latiem vai piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.

Par uzturēšanos alternatīvā dienesta pildīšanas vietā alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā-

piemēro administratīvo arestu uz laiku līdz piecām diennaktīm.”

36. Papildināt 201.12 pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"Par muitas procedūras piemērošanu kontrafaktām un pirātiskām precēm vai šo preču pagaidu

uzglabāšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no piecsimt latiem līdz

piectūkstoš latiem, konfiscējot šīs preces." 

37. Izteikt 204.4 pantu šādā redakcijā:

"204.4 pants. Filmu izplatīšanas noteikumu pārkāpšana

Par filmu un to ražošanas materiālu producēšanu izplatīšanai un izvešanai no Latvijas Republikas bez filmu producenta reģistrācijas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par filmu izplatīšanu bez izplatīšanas veida un darbības vietas reģistrācijas –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem.

Par nereģistrētu filmu kopiju izplatīšanu, par filmas reģistrācijas apliecībā norādīto filmas izmantošanas tiesību neievērošanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām – no divsimt latiem līdz

divtūkstoš latiem, konfiscējot šo filmu kopijas (videoierakstus).

Par filmas reģistrācijas apliecības saņēmēja pienākumu neievērošanu –

uzliek naudas sodu no simt līdz piecsimt latiem.

Par filmu glabāšanas un uzskaites noteikumu neievērošanu, par izplatītāja pienākumu pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem, bet juridiskajām personām no divsimt latiem līdz

divtūkstoš latiem, konfiscējot ar pārkāpuma izdarīšanu saistītās filmas kopijas (videoierakstus)."

38. Izteikt 204.6 pantu šādā redakcijā:

"204.6 pants. Autortiesību un blakustiesību objektu izmantošana publiskā izpildījumā

Par autortiesību un blakustiesību objektu izmantošanu publiskā izpildījumā, ja nav saņemta likumā likumā paredzētā

licence –

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz simt latiem.

Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas, –

uzliek naudas sodu no simt līdz divsimt piecdesmit latiem."

39. Papildināt kodeksu ar 204.7 pantu šādā redakcijā:

"204.7 pants. Sākumdeklarēšanas kārtības pārkāpšana

Par normatīvajos aktos noteikto sākumdeklarācijas uzskaites, glabāšanas vai izmantošanas kārtības pārkāpšanu –

uzliek naudas sodu no divdesmit līdz simt piecdesmit latiem.

Par likumā noteiktā īpašuma neuzrādīšanu sākumdeklarācijā -

uzliek naudas sodu no piecdesmit līdz divsimt piecdesmit latiem."

40. Papildināt 210. panta pirmo daļu pēc skaitļa "190." ar skaitļiem "190.2, 190.3, 190.11, 190.12".

41. Izteikt 213.pantu šādā redakcijā:

"213.pants. Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši

Rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši izskata šā kodeksa 46., 53.1 (ja pārkāpumu izdarījusi amatpersona), 84.1 pantā, 116.panta otrajā daļā, 137.1 panta trešajā daļā, 139.1 panta otrajā daļā, 150.1 pantā, 155.3 panta otrajā daļā, 155.4 panta otrajā daļā, 155.6 panta otrajā daļā, 155.8 pantā, 156.4 panta otrajā daļā, 158., un 158.1 pantā, 160.1 panta otrajā daļā, 165.4, 165.5 , 166.2, 166.3, 166.4, 166.7, 166.8 un 166.17 pantā, 166.20 panta otrajā daļā, 166.21, 166.22, 166.23, 166.24, 166.25, 166.28, 166.29, 166.30 un 167.pantā, 171.panta otrajā daļā, 173.2, 174.3, 175., 175.1, 175.2, 176.1, 177., 178., 187.1, 190.5 un 190.6 pantā, 190.9 panta pirmajā daļā, 194.1, 200., 200.1, 201.1, 201.2, 201.3, 201.4, 201.5, 201.6, 201.7, 201.8, 201.9, 201.39, 201.40, 201.41, 201.42, 201.43, 201.44, 201.45, 201.46, 201.47, 201.48, 204.1, 204.2, un 204.4 pantā, 204.5 panta otrajā daļā un 204.7 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas."

42. 214.panta pirmajā daļā:

papildināt daļu pēc skaitļa “123” ar skaitli “123.1”;

aizstāt skaitli un vārdus "126.2 panta pirmajā daļā" ar skaitli un vārdu "126.2 pantā";

papildināt daļu pēc skaitļa “202.1” ar skaitli “204.6”.

43. Papildināt 214.1 panta pirmo daļu pēc skaitļa un vārdiem "201.35 panta trešajā un ceturtajā daļā" ar skaitli un vārdu "204.6 pantā".

44. Papildināt kodeksu ar 214.2 pantu šādā redakcijā:

"214.2 pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs

Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs izskata šā kodeksa 166.27–166.34 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja vārdā ir tiesīgs Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieks, viņa vietnieks, Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja priekšnieka pilnvaroti struktūrvienību vadītāji un viņu vietnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā."

45. Izslēgt 215.1 panta pirmajā daļā skaitļus "166.27 – 166.33".

46. Izteikt 226.1 pantu šādā redakcijā:

"226.1 pants. Valsts robecsardze

Robežsardze izskata šā kodeksa 114.2, 124., un 126.2 pantā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 189.panta otrajā daļā, 189.1, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā paredzēto administratīvo pārkāpumu lietas.

Izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus robežsardzes vārdā ir tiesīgi:

1) robežsardzes priekšnieks – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, – naudas sodu līdz desmit tūkstoš latiem;

2) robežsardzes Galvenās pārvaldes priekšnieks, robežsardzes Galvenās pārvaldes Robežapsardzības pārvaldes priekšnieks, robežsardzes teritoriālo pārvalžu priekšnieki un Robežsardzes teritoriālo pārvalžu Robežapsardzības dienestu priekšnieki – par visiem administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā panta pirmajā daļā, – naudas sodu līdz tūkstoš latiem;

3) robežsardzes Galvenās pārvaldes Imigrācijas pārvaldes priekšnieks un robežsardzes teritoriālo pārvalžu Imigrācijas dienestu priekšnieki – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti 189.1 un 190.13 pantā, – naudas sodu līdz piecsimt latiem;

4) robežsardzes teritoriālo pārvalžu robežkontroles punktu priekšnieki un viņu vietnieki, robežsardzes nodaļu priekšnieki un viņu vietnieki&nbs p;– par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 126.panta pirmajā daļā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā, – naudas sodu līdz divsimt piecdesmit latiem;

5) valsts robežas šķērsošanas vietu norīkojumu maiņu vecākie – par administratīvajiem pārkāpumiem, kas paredzēti šā kodeksa 126.panta pirmajā daļā, 126.2 panta pirmajā daļā, 126.4 panta pirmajā daļā, 187.panta ceturtajā daļā, 190.13, 194., 194.1 un 194.2 pantā, – naudas sodu līdz piecdesmit latiem."

47. Izslēgt 255.panta otro daļu.

48. Izslēgt 260.panta piektajā daļā skaitli "146.".

49. Izslēgt 270.panta trešajā daļā skaitli "146.".

50. 287.panta pirmajā daļā:

izslēgt skaitli un vārdus "126.2 panta otrajā daļā" un skaitļus "190.2, 190.3";

papildināt daļu pēc skaitļa “200” ar skaitli “200.1”

51. Izteikt 300.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"Ja parādnieks nav labprātīgi samaksājis naudas sodu šā kodeksa 299.pantā noteiktajā termiņā, institūcija vai amatpersona, kas pieņēmusi lēmumu administratīvo pārkāpumu lietā, nosūta lēmumu parādnieka darba devējam vai attiecīgajai juridiskajai personai ieturējumu izdarīšanai no parādnieka darba samaksas vai citas atlīdzības, pensijas, stipendijas vai pabalsta, ievērojot Civilprocesa likumā noteiktos ieturējumu apmērus."

52. 304.pantā:

izslēgt 1. punktā vārdus “rajonu (pilsētu)”;

papildināt 9.punktu pēc skaitļa un vārdiem "146.1 panta otrajā un trešajā daļā" ar skaitli un vārdiem "146.2 panta trešajā daļā";

izslēgt 8.punktā skaitli "166.31";

papildināt pantu ar 12.punktu šādā redakcijā:

"12) Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja pilnvarotas amatpersonas – ja izdarīti pārkāpumi, kas paredzēti šā kodeksa 166.31 pantā."