Likumprojekts otrajam lasījumam

Likumprojekts otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija

Parlamentārās izmeklēšanas komisiju likums

(reģ.nr.20)

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

Pr. nr.

Priekšlikumi

Atbildīgās komisijas atzinums

Ieteiktā likumprojekta redakcija pieņemšanai otrajā lasījumā

I nodaļa

Vispārīgie noteikumi

1.

/Juridiskā komisija/

Izteikt I nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošana”.

Atbalstīt.

I nodaļa

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošana

1.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisiju ieceļ Saeima no Saeimas deputātiem.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisija jāieceļ noteiktiem gadījumiem, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa Saeimas deputātu.

(3) Parlamentārās izmeklēšanas komisiju ieceļ, lai veiktu parlamentāro izmeklēšanu lietās, kurām ir publiska nozīme.

(4) Parlamentārās izmeklēšanas komisija savā darbībā ievēro Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktās personu tiesības un brīvības.

2.

 

 

 

 

 

 

3.

/Juridiskā komisija/

Apvienot 1. panta pirmo un trešo daļu, izsakot šādā redakcijā:

“(1) Parlamentārās izmeklēšanas komisiju ieceļ Saeima no Saeimas deputātiem, lai veiktu parlamentāro izmeklēšanu.”

/Deputāti V.Agešins un I.Solovjovs/

Papildināt 1. panta trešo daļu ar tekstu šādā redakcijā:

“Parlamentārās izmeklēšanas komisijas kompetencē ir jautājumi, kas saistīti ar valsts un pašvaldību amatpersonu rīcību, ar valsts un pašvaldību īpašuma izmantošanu un apsaimniekošanu, valsts un pašvaldību iepirkumiem. Parlamentārās izmeklēšanas priekšmets nevar būt tiesas procesi un kriminālvajāšanas jautājumi.”

Atbalstīt.

mainīt daļu numerāciju

 

 

 

Neatbalstīt.

 

1.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisiju ieceļ Saeima no Saeimas deputātiem, lai veiktu parlamentāro izmeklēšanu.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisija ieceļama noteiktiem gadījumiem, ja to pieprasa ne mazāk kā viena trešdaļa Saeimas deputātu.

(3) Parlamentārās izmeklēšanas komisija savā darbībā ievēro Satversmē un citos normatīvajos aktos noteiktās personu tiesības un brīvības.

 

2.pants. (1) Priekšlikums par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu izskatāms tuvākajā Saeimas kārtējā sēdē.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisija tiek izveidota Saeimas kartības rullī noteiktajā kārtībā no Saeimas deputātiem - vienādā skaitā no visām Saeimas frakcijām.

4.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 2. pantu šādā redakcijā:

“2.pants. (1) Priekšlikums par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu izskatāms tuvākajā Saeimas kārtējā sēdē, ja nav priekšlikuma par ārkārtas sēdes sasaukšanu.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi tiek iecelti Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā - vienādā skaitā no katras Saeimas frakcijas deputātiem.

Atbalstīt.

2.pants. (1) Priekšlikums par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu izskatāms tuvākajā Saeimas kārtējā sēdē, ja nav priekšlikuma par ārkārtas sēdes sasaukšanu.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi tiek iecelti Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā - vienādā skaitā no katras Saeimas frakcijas deputātiem.

3. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija izveidojama uz noteiktu laiku, kas norādīts priekšlikumā par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu. Ja priekšlikumā komisijas darbības laiks nav norādīts, tā izveidojama uz trim mēnešiem. Saeima ir tiesīga pagarināt komisijas darbības laiku.

(2) Saeima parlamentārās izmeklēšanas komisijai var dot uzdevumu, kas nosakāms saskaņā ar to deputātu priekšlikumu, kuri pieprasījuši parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu.

     

3. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija izveidojama uz noteiktu laiku, kas norādīts priekšlikumā par parlamentārās izmeklēšanas komisijas izveidošanu. Ja priekšlikumā komisijas darbības laiks nav norādīts, tā izveidojama uz trim mēnešiem. Saeima ir tiesīga pagarināt komisijas darbības laiku.

(2) Saeima parlamentārās izmeklēšanas komisijai var dot uzdevumu, kas nosakāms saskaņā ar to deputātu priekšlikumu, kuri pieprasījuši izveidot parlamentārās izmeklēšanas komisiju.

 

4. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijā nedrīkst tikt ievēlēti un darboties Saeimas deputāti:

1) kuri ieņem Ministru prezidenta, Ministru prezidenta biedra, ministra , valsts ministra vai parlamentārā sekretāra amatu;

2) kuriem darbojoties parlamentārās izmeklēšanas komisijā, rodas interešu konflikta situācija.

(2) Ja parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklim, darbojoties šajā komisijā, rodas interešu konflikts, Saeima viņu var atsaukt Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

5.

 

 

 

 

 

6.

 

 

7.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 4. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) kuri ieņem Ministru kabineta locekļa vai parlamentārā sekretāra amatu;”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 4. panta 2. punktā vārdu “situācija”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 4. panta otro daļu.

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

4. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijā nedrīkst tikt ievēlēti un darboties Saeimas deputāti:

1) kuri ieņem Ministru kabineta locekļa vai parlamentārā sekretāra amatu;

2) kuriem, darbojoties parlamentārās izmeklēšanas komisijā, rodas interešu konflikts.

 

II nodaļa

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdes

     

II nodaļa

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdes

5.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija savas sēdes rīko Saeimas kartības rullī noteiktajā kārtībā.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdes ir atklātas, ja Saeima vai komisija nav lēmusi citādi.

8.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 5. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdi fiksē fonogrammā, pēc kuras raksta stenogrammu. Fonogrammu un stenogrammu pievieno komisijas sēdes protokolam.”

Atbalstīt.

5.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija savas sēdes rīko Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdes ir atklātas, ja Saeima vai komisija nav lēmusi citādi.

(3) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdi fiksē fonogrammā, pēc kuras raksta stenogrammu. Fonogrammu un stenogrammu pievieno komisijas sēdes protokolam.

6. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija ir tiesīga:

1) pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no attiecīgā ministra un viņam padotajām (viņa pakļautībā un pārraudzībā esošajām) iestādēm, kā arī pašvaldībām un citām publiskajām institūcijām;

2) uzaicināt uz savām sēdēm paskaidrojumu sniegšanai attiecīgās ministrijas un pašvaldību iestāžu, kā arī citu publisko institūciju atbildīgās amatpersonas;

3) pieprasīt, lai nopratināmās personas dod zvērestu;

4) konfrontēt personas;

5) izdarīt revīziju valdības, pašvaldību un privātajās iestādēs un uzņēmumos, ja privātās iestādes un uzņēmumi tieši vai netieši saņem valsts pabalstus, kredītus, pasūtījumus vai subsīdijas vai piedalās valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā.

(2) Valsts un pašvaldību un citu publisko institūciju amatpersonām ir pienākums sniegt parlamentārās izmeklēšanas komisijai tās uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju.

(3) Ja šajā pantā noteiktās personas, iestādes vai uzņēmumi nepilda ar nopratināšanu vai revīziju saistītās parlamentārās izmeklēšanas komisijas prasības, policija pēc komisijas pieprasījuma veic piespiedu pasākumus šo prasību izpildīšanai.

(4) Veicot šajā likumā noteiktās darbības, parlamentārās izmeklēšanas komisija vadās no Satversmes, Saeimas kārtības ruļļa, šā likuma un kriminālprocesa likuma noteikumiem.

9.

 

 

 

 

10.

 

 

11.

 

12.

 

13.

 

 

 

 

 

14.

 

 

15.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.

 

 

17.

/Juridiskā komisija/

Aizstāt 6. panta pirmās daļas 1. punktā vārdu “attiecīgā ministra” ar vārdiem “Ministru kabineta locekļiem”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 6. panta 2. punktā vārdus “attiecīgās”.

/Deputāte V.Muižniece/

Izslēgt 6. panta 3. punktu.

/Deputāti V.Agešins un I.Solovjovs/

Izslēgt 6. panta 3. un 4. punktu.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 6. panta pirmās daļas 4. punktu šādā redakcijā:

“4) uzklausīt paskaidrojumus vienlaikus no vairākām uzaicinātajām personām;”.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 6. panta 5. punktu sākumā ar vārdu “uzdot”.

/Deputāti V.Agešins un I.Solovjovs/

Izteikt 6. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ja 6. un 7.pantā norādītās personas, iestādes vai uzņēmumi nepilda parlamentārās izmeklēšanas komisijas prasības, policija pēc komisijas pieprasījuma veic piespiedu pasākumus šo prasību izpildīšanai.”

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 6. panta trešo daļu un iestrādāt 7. pantā kā otro daļu.

/Deputāte V.Muižniece/

Aizstāt 6. panta ceturtajā daļā vārdus “un kriminālprocesa likuma noteikumiem” ar vārdiem “un citiem likumiem”.

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

Atbalstīt daļēji.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt daļēji.

(skat. 7. panta otro daļu)

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

(skat. 7. panta otro daļu)

Atbalstīt.

6. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisija ir tiesīga:

1) pieprasīt savai darbībai vajadzīgās ziņas un paskaidrojumus no Ministru kabineta locekļiem un viņiem padotajām (viņu pakļautībā un pārraudzībā esošajām) iestādēm, kā arī pašvaldībām un citām publiskajām institūcijām;

2) uzaicināt uz savām sēdēm paskaidrojumu sniegšanai ministriju un pašvaldību iestāžu, kā arī citu publisko institūciju atbildīgās amatpersonas;

3) uzklausīt paskaidrojumus vienlaikus no vairākām uzaicinātajām personām;

4) uzdot izdarīt revīziju valdības, pašvaldību un privātajās iestādēs un uzņēmumos, ja privātās iestādes un uzņēmumi tieši vai netieši saņem valsts pabalstus, kredītus, pasūtījumus vai subsīdijas vai piedalās valsts vai pašvaldību īpašuma privatizācijā.

(2) Valsts un pašvaldību, kā arī citu publisko institūciju amatpersonām ir pienākums sniegt parlamentārās izmeklēšanas komisijai tās uzdevumu veikšanai nepieciešamo informāciju.

(3) Veicot šajā likumā noteiktās darbības, parlamentārās izmeklēšanas komisija vadās pēc Satversmes, Saeimas kārtības ruļļa, šā likuma un citiem likumiem.

 

 

7. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijai ir tiesības izsaukt uz savām sēdēm un nopratināt jebkuru personu. Pirms nopratināšanas komisijas sēdē nopratināmās personas dod zvērestu.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdi ieraksta fonogrammā pēc kuras izgatavo stenogrammu. Fonogramma un stenogramma tiek pievienota komisijas sēdes protokolam.

18.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.

 

 

20.

 

 

 

 

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

23.

24.

 

 

 

 

 

25.

/Deputāti V.Agešins un I.Solovjovs/

Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijai ir tiesības izsaukt uz savām sēdēm un saskaņā ar kriminālprocesa likuma noteikumiem nopratināt un konfrontēt jebkuru personu ar izņēmumiem, kuri norādīti šā panta otrajā daļā.”

/Deputāte V.Muižniece/

Izslēgt 7. panta pirmās daļas otro teikumu.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijai ir tiesības uzaicināt uz savām sēdēm jebkuru personu un uzklausīt tās paskaidrojumus.”

/Deputāti V.Agešins un I.Solovjovs/

Papildināt 7. pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Personas, kas ir aizdomās turētās, apsūdzētās, tiesājamās kriminālprocesā bez viņu piekrišanas nedrīkst izsaukt uz izmeklēšanas komisiju un pratināt par jautājumiem, kas attiecas uz konkrēto krimināllietu. Šīm personām nodrošina aizstāvju klātbūtni un tiesības atteikties sniegt informāciju, kā arī viņas atbrīvojamas no atbildības par nepatiesas informācijas sniegšanu vai attiekšanos sniegt informāciju. Šajos gadījumos komisijai jāgarantē tiesības piedalīties nopratināšanā procesa virzītājam.”

/Juridiskā komisija/

Papildināt 7. pantu ar jaunu otro daļu, iestrādājot 6. panta trešo daļu, šādā redakcijā:

“(2) Ja persona neierodas pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas uzaicinājuma, tad tiesa pēc komisijas ierosinājuma lemj par personas piespiedu atvešanu.”

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 7. panta otro daļu.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 7. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Personai ir tiesības atteikties sniegt paskaidrojumus par sevi un saviem ģimenes locekļiem.”

/Juridiskā komisija/

Papildināt 7. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Uz parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem un uzaicinātajām personām attiecas normas, kas nosaka ar likumu aizsargātas informācijas neizpaušanu.”

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

Atbalstīt.

7. pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijai ir tiesības uzaicināt uz savām sēdēm jebkuru personu un uzklausīt tās paskaidrojumus.

(2) Ja persona neierodas pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas uzaicinājuma, tiesa pēc komisijas ierosinājuma lemj par personas piespiedu atvešanu.

(3) Personai ir tiesības atteikties sniegt paskaidrojumus par sevi un saviem ģimenes locekļiem.

(4) Uz parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem un uzaicinātajām personām attiecas normas, kas nosaka ar likumu aizsargātas informācijas neizpaušanu.

 

III nodaļa

Īpašais prokurors

26.

/Juridiskā komisija/

Izteikt trešās nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“Prokurora piedalīšanās parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbā”.

Atbalstīt.

III nodaļa

Prokurora piedalīšanās parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbā

8. pants. (1) Pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas motivēta lēmuma ģenerālprokurors nekavējoties norīko vienu vai vairākus īpaši pilnvarotus prokurorus. Par īpaši pilnvaroto prokuroru var norīkot prokuroru, kas ieņem kādu no Prokuratūras likumā minētajiem prokuroru amatiem.

(2) Īpaši pilnvarotajam prokuroram laikā, kamēr viņš darbojas parlamentārās izmeklēšanas komisijā, saglabājas viņa iepriekšējā darbvieta.

(3) Amatā augstāks prokurors nav tiesīgs pieņemt savā lietvedībā lietu, kuru īpaši pilnvarotais prokurors pieņēmis savā izmeklēšanā. Īpaši pilnvarotajam prokuroram nav saistoši ģenerālprokurora norādījumi izmeklējamā lietā.

(4) Pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas motivēta lēmuma ģenerālprokurors norīko citu īpaši pilnvarotu prokuroru.

27.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

30.

 

31.

 

32.

/Deputāti V.Agešins un I.Solovjovs/

Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas motivēta lēmuma ģenerālprokurors nekavējoties norīko vienu vai vairākus īpaši pilnvarotus prokurorus, kuri parlamentārās izmeklēšanas komisijā darbojas atbilstoši Prokuratūras likumam. Par īpaši pilnvaroto prokuroru norīko prokuroru, kas ieņem kādu no Prokuratūras likumā minētajiem prokuroru amatiem.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 8. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas motivēta ierosinājuma ģenerālprokurors nekavējoties norīko vienu vai vairākus prokurorus piedalīties parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbā.”

 

/Deputāti V.Agešins un I.Solovjovs/

Papildināt 8. panta otro daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Īpaši pilnvarotajam prokuroram tiek garantēta politiska neatkarība un neiejaukšanās procesuālu lēmumu pieņemšanā.”

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 8. panta otro daļu.

/Deputāti V.Agešins un I.Solovjovs/

Izslēgt 8. panta trešo daļu.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 8. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ģenerālprokurors lemj par cita prokurora piedalīšanos parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbā, ja parlamentārā izmeklēšanas komisija vēršas pie viņa ar motivētu ierosinājumu.”

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

Atbalstīt.

 

Atbalstīt.

uzskatīt par otro daļu

8. pants. (1) Pēc parlamentārās izmeklēšanas komisijas motivēta ierosinājuma ģenerālprokurors nekavējoties norīko vienu vai vairākus prokurorus piedalīties parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbā.

(2) Ģenerālprokurors lemj par cita prokurora piedalīšanos parlamentārās izmeklēšanas komisijas darbā, ja parlamentārā izmeklēšanas komisija vēršas pie viņa ar motivētu ierosinājumu.

9.pants. (1) Īpaši pilnvarotā prokurora uzdevums ir pārbaudīt, vai parlamentārās izmeklēšanas komisijas rīcībā esošā informācija nesatur norādījumu uz izdarītu vai gatavotu noziedzīgu nodarījumu. Šai nolūkā īpaši pilnvarotais prokurors veic pārbaudi Prokuratūras likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja īpaši pilnvarotais prokurors atrodot pietiekamu pamatu, kas norāda uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, viņš ierosina krimināllietu, kuru pieņem savā izmeklēšanā vai virza izziņas vai izmeklēšanas izdarīšanai.

(3) Īpaši pilnvarotais prokurors piedalās parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdēs un ar sēdes vadītāja atļauju uzdod uzaicinātajām personām jautājumus.

33.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Deputāti V.Agešins un I.Solovjovs/

Izteikt 9. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja īpaši pilnvarotais prokurors atrod pietiekamu pamatu, kas norāda uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, viņš ierosina krimināllietu, kuru pieņem savā izmeklēšanā vai virza izziņas izdarīšanai, kā arī uztur apsūdzību tiesā. Īpaši pilnvarotais prokurors informē parlamentārās izmeklēšanas komisiju vai Saeimu par izmeklēšanas rezultātiem krimināllietā.”

/Juridiskā komisija/

Izteikt 9. pantu šādā redakcijā:

“9.pants. (1) Prokurors piedalās parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdēs un ar sēdes vadītāja atļauju uzdod uzaicinātajām personām jautājumus.

(2) Prokurora uzdevums ir pārbaudīt, vai parlamentārās izmeklēšanas komisijas rīcībā esošā informācija neietver norādījumu uz izdarītu vai gatavotu noziedzīgu nodarījumu. Šai nolūkā prokurors organizē, vada un veic pārbaudi Prokuratūras likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Prokurors informē parlamentārās izmeklēšanas komisiju par pārbaudes vai pirmstiesas izmeklēšanas rezultātiem tādā apjomā, kādā viņš to uzskata par iespējamu.

(4) Ja prokurors atrod pietiekamu norādījumu uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, viņš ierosina krimināllietu.”

Neatbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

9.pants. (1) Prokurors piedalās parlamentārās izmeklēšanas komisijas sēdēs un ar sēdes vadītāja atļauju uzdod uzaicinātajām personām jautājumus.

(2) Prokurora uzdevums ir pārbaudīt, vai parlamentārās izmeklēšanas komisijas rīcībā esošā informācija neietver norādījumu uz izdarītu vai gatavotu noziedzīgu nodarījumu. Šai nolūkā prokurors organizē, vada un veic pārbaudi Prokuratūras likumā noteiktajā kārtībā.

(3) Prokurors informē parlamentārās izmeklēšanas komisiju par pārbaudes vai pirmstiesas izmeklēšanas rezultātiem tādā apjomā, kādā viņš to uzskata par iespējamu.

(4) Ja prokurors atrod pietiekamu norādījumu uz noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, viņš ierosina krimināllietu.

 

 

 

10.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisijai, tās pilnvarotiem locekļiem un īpaši pilnvarotajam prokuroram ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iepazīties ar operatīvās izstrādes lietām un valsts noslēpumiem, kas attiecās uz komisijas izmeklējamajiem jautājumiem, tādā apjomā un kārtībā, kādā Operatīvās darbības likumā tas noteikts uzraugošajiem prokuroriem.

35.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

“10.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem un prokuroram ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iepazīties ar valsts noslēpumiem. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem un prokuroram ir tiesības iepazīties ar operatīvās izstrādes lietām, tādā apjomā, kādā to uzskata par iespējamu operatīvās iestādes vadītājs.”

Atbalstīt.

10.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem un prokuroram ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā iepazīties ar valsts noslēpumiem. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļiem un prokuroram ir tiesības iepazīties ar operatīvās izstrādes lietām tādā apjomā, kādā to uzskata par iespējamu operatīvās iestādes vadītājs.

11. pants. Sūdzības par īpaši pilnvarotā prokurora darbībām iesniedzamas ģenerālprokuroram.

36.

 

 

 

37.

/Deputāti V.Agešins un I.Solovjovs/

Papildināt 11. pantu ar vārdiem “un/vai parlamentārās izmeklēšanas komisijai”.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 11. pantu.

Neatbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

38.

/Juridiskā komisija/

Papildināt ar IV nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

“IV nodaļa. Personu atbildība”.

Atbalstīt.

IV nodaļa

Personu atbildība

12. pants. Personai, kas nepamatoti atsakās parlamentārās izmeklēšanas komisijai vai īpaši pilnvarotajam prokuroram dot liecību vai eksperta atzinumu vai izdarīt tulkojumu, sniegusi apzināti nepatiesas ziņas, nepatiesu liecību, eksperta atzinumu vai tulkojumu, ir saucama pie kriminālatbildības vai citas likumā noteiktās atbildības.

39.

 

 

 

 

 

 

40.

/Deputāti V.Agešins un I.Solovjovs/

Papildināt 12. pantu pēc vārda “kriminālatbildības” ar vārdiem “saskaņā ar Krimināllikuma 300., 301., 302. un 330. panta noteikumiem”, tālāk pēc esošā teksta.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 12. pantu šādā redakcijā:

“12. pants. Persona par apzināti nepatiesu liecību vai apzināti nepatiesu atzinumu, vai apzināti nepatiesu tulkojumu, kā arī par atteikšanos dot liecību, atzinumu vai tulkojumu parlamentārajai izmeklēšanas komisijai, kā arī par piespiešanu dot nepatiesu liecību, atzinumu vai tulkojumu saucama pie kriminālatbildības.”

Atbalstīt daļēji.

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

12. pants. Persona par apzināti nepatiesu liecību vai apzināti nepatiesu atzinumu, vai apzināti nepatiesu tulkojumu, kā arī par atteikšanos dot liecību, atzinumu vai tulkojumu parlamentārajai izmeklēšanas komisijai, kā arī par piespiešanu dot nepatiesu liecību, atzinumu vai tulkojumu saucama pie kriminālatbildības.

 

13.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi un darbinieki likumā noteiktajā kārtībā saucami pie kriminālatbildības par valsts noslēpumu un privātu komercnoslēpumu, kā arī par privātpersonu personisko dzīvi aizskarošu ziņu neatļautu izpaušanu.

(2) Ja parlamentārās izmeklēšanas komisijas loceklis ir pieļāvis šā panta pirmajā daļā minēto pārkāpumu, Saeima viņu var atsaukt Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā.

41.

/Juridiskā komisija/

Izteikt 13. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi un darbinieki saucami pie administratīvās atbildības par parlamentārās izmeklēšan as komisijas slēgtā sēdē iegūtu ziņu neatļautu izpaušanu.”

Atbalstīt.

13.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi un darbinieki likumā noteiktajā kārtībā saucami pie kriminālatbildības par valsts noslēpumu un privātu komercnoslēpumu, kā arī par privātpersonu personisko dzīvi aizskarošu ziņu neatļautu izpaušanu.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi un darbinieki saucami pie administratīvās atbildības par parlamentārās izmeklēšanas komisijas slēgtā sēdē iegūtu ziņu neatļautu izpaušanu.

 

V nodaļa

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums

     

V nodaļa

Parlamentārās izmeklēšanas komisijas ziņojums

14.pants. (1) Pabeidzot savu darbību, parlamentārās izmeklēšanas komisija sagatavo galaziņojumu, kurā norāda:

1) komisijas sastāvu;

2) komisijas veikto darbu Saeimas uzdevuma izpildei;

3) komisijas konstatētos faktus un to novērtējumu;

4) komisijas secinājumus;

5) komisijas priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai.

(2) Parlamentārās izmeklēšanas komisija vienlaikus ar galaziņojumu var sagatavot likumprojektus vai Saeimas lēmumu projektus konstatēto trūkumu novēršanai un stāvokļa uzlabošanai attiecīgajā jomā un Saeimas kārtības rullī noteiktajā kārtībā tos iesniegt Saeimai.

(3) Galaziņojumu paraksta visi parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi.

(4) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi, kuri nepiekrīt galaziņojumam, var tam rakstveidā pievienot savas atsevišķās domas.

(5) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums ne vēlāk kā septiņu dienu laikā publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

42.

 

 

 

 

 

 

 

43.

 

 

 

 

44.

 

45.

 

 

46.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 14. panta pirmo daļu ar jaunu 2. punktu šādā redakcijā:

“2) Saeimas doto uzdevumu, ja tāds ir bijis;”.

Uzskatīt līdzšinējo 2. punktu par 3. punktu.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 14. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus “Saeimas uzdevuma izpildei”.

 

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 14. panta otro daļu.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 14. panta piekto daļu, iestrādājot kā 15. panta otro daļu.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 14. pantu ar jaunu daļu, kas iestrādāta no 17. panta šādā redakcijā:

“Parlamentārās izmeklēšanas komisija ir tiesīga sagatavot starpziņojumu tādā pašā kārtībā, kāda noteikta galaziņojuma sagatavošanai.”

Atbalstīt.

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

 

Atbalstīt.

 

 

Atbalstīt.

(skat. 15. panta otro daļu).

Atbalstīt.

14.pants. (1) Pabeidzot savu darbību, parlamentārās izmeklēšanas komisija sagatavo galaziņojumu, kurā atspoguļo:

1) komisijas sastāvu;

2) Saeimas doto uzdevumu, ja tāds ir bijis;

3) komisijas veikto darbu;

4) komisijas konstatētos faktus un to novērtējumu;

5) komisijas secinājumus;

6) komisijas priekšlikumus konstatēto trūkumu novēršanai.

(2) Galaziņojumu paraksta visi parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi.

(3) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas locekļi, kuri nepiekrīt galaziņojumam, var tam rakstveidā pievienot savas atsevišķās domas.

(4) Parlamentārās izmeklēšanas komisija ir tiesīga sagatavot starpziņojumu tādā pašā kārtībā, kāda noteikta galaziņojuma sagatavošanai.

 

15.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumu izskata Saeimas sēdē.

47.

/Juridiskā komisija/

Iestrādāt 14. panta piekto daļu, kā 15. panta otro daļu, šādā redakcijā:

“(2) Pēc izskatīšanas Saeimas sēdē parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums ne vēlāk kā septiņu dienu laikā publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.”

Atbalstīt.

15.pants. (1) Parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojumu izskata Saeimas sēdē.

(2) Pēc izskatīšanas Saeimas sēdē parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums ne vēlāk kā septiņu dienu laikā publicējams laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

16.pants. Ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojuma izskatīšanu Saeimas sēdē komisijas pilnvaras izbeidzas.

48.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 16. pantu ar vārdiem “ja Saeima nav lēmusi citādi”.

Atbalstīt.

16.pants. Ar parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojuma izskatīšanu Saeimas sēdē komisijas pilnvaras izbeidzas, ja Saeima nav lēmusi citādi.

17.pants. Parlamentārās izmeklēšanas komisija ir tiesīga sagatavot starpziņojumu tādā pašā kārtībā, kāda noteikta galaziņojuma sagatavošanai.

49.

/Juridiskā komisija/

Izslēgt 17. pantu, iestrādājot to kā 14. panta ceturto daļu.

Atbalstīt.

(skat.14.pantu).

 

18.pants. Tiesām un tiesu varas amatpersonām parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums nav saistošs, un tās brīvi izskata un novērtē apstākļus, kas ir bijis izmeklēšanas priekšmets.

50.

/Juridiskā komisija/

Papildināt 18. pantu pēc vārda “galaziņojums” ar vārdiem “vai starpziņojums”.

Atbalstīt.

18.pants. Tiesām un tiesu varas amatpersonām parlamentārās izmeklēšanas komisijas galaziņojums vai starpziņojums nav saistošs, un tās brīvi izskata un novērtē apstākļus, kas ir bijuši izmeklēšanas priekšmets.