Iesniedz Juridiskā komisija otrajam lasījumam

Iesniedz Juridiskā komisija otrajam lasījumam

Jūras kodekss

(reģ. nr. 17)

1.

Pirmajā lasījumā pieņemtais likumprojekts

2.

Pr.

nr.

3.

Priekšlikumi

4.

Atbildīgās komisijas atzinums

5.

Ieteiktā likumprojekta redakcija otrajam lasījumam

(redakcionāli precizēta)

 

1.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta nosaukumu šādā redakcijā:

“Jūras likums”.

neatb.

 

 

A sadaļa

2.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “A sadaļa” ar vārdiem ‘’A sadaļa Vispārīgie noteikumi’’.

atb.

A sadaļa Vispārīgie noteikumi

 

1.nodaļa. Vispārīgie noteikumi

3.

 

 

 

 

4.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus ‘’1. nodaļā. Vispārīgie noteikumi’’ ar vārdiem ‘’I nodaļa. Jūras likuma piemērošanas vispārīgie noteikumi’’.

Juridiskā komisija

Aizstāt vārdus ‘’1. nodaļā. Vispārīgie noteikumi’’ ar vārdiem ‘’I nodaļa. Jūras kodeksa piemērošanas vispārīgie noteikumi’’.

daļ. atb.

iestrādāts 4. priekšlik.

 

 

 

 

atb.

I nodaļa. Jūras kodeksa piemērošanas vispārīgie noteikumi

1.pants. Jūras kodeksa darbība

Jūras kodekss (turpmāk - kodekss) regulē administratīvās un privāttiesiskās attiecības, kas rodas starp tiesību subjektiem ar jūrlietām saistīto tiesisko attiecību jomā.

5.

 

 

 

 

6.

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“1.pants. Jūras likuma darbība”.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “Jūras kodekss (turpmāk - kodekss)” ar vārdiem “Jūras likums”.

neatb.

 

 

 

 

 

neatb.

1.pants. Jūras kodeksa darbība

Jūras kodekss (turpmāk — kodekss) regulē administratīvās un privāttiesiskās attiecības, kas rodas starp tiesību subjektiem ar jūrlietām saistīto tiesisko attiecību jomā.

2.pants. Kodeksa piemērošana

(1) Šo kodeksu piemēro visiem kuģiem, kas atrodas Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajos ūdeņos (turpmāk - Latvijas ūdeņi), visiem Latvijas kuģiem, kā arī citiem tiesību subjektiem, kas saistīti ar Latvijas kuģiem vai kuģošanu Latvijas ūdeņos.

(2) Šis kodekss neattiecas uz karakuģiem un to personālu.

7.

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

9.

 

 

10.

 

 

 

 

 

11.

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“2.pants. Jūras likuma piemērošana”.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā, otrajā daļā un turpmāk visā likumprojekta tekstā vārdu “kodekss” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “likums” (attiecīgajā locījumā).

Juridiskais birojs

Izslēgt pirmajā daļā vārdu “Republikas”.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Papildināt 2.panta pirmo daļu ar vārdiem „ja šajā kodeksā vai citos piemērojamos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.”

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Papildināt 2. panta pirmo daļu aiz vārdiem “jurisdikcijā esošajos ūdeņos” ar vārdiem “pa kuriem var kuģot jūras kuģi”.

 

neatb.

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

 

atb.

 

atb.

 

 

 

 

 

 

netab.

2.pants. Kodeksa piemērošana

(1) Šo kodeksu piemēro attiecībā uz visiem kuģiem, kas atrodas Latvijas jurisdikcijā esošajos ūdeņos (turpmāk — Latvijas ūdeņi), visiem Latvijas kuģiem, kā arī citiem tiesību subjektiem, kas saistīti ar Latvijas kuģiem vai kuģošanu Latvijas ūdeņos.

(2) Šis kodekss neattiecas uz karakuģiem un to personālu, ja šajā kodeksā vai citos piemērojamos normatīvajos aktos nav noteikts citādi.

3.pants. Starptautiskās tiesību normas

Ja starptautiskās tiesību normas, kas ir saistošas Latvijas Republikai, paredz citus nosacījumus nekā tos, kas ietverti šajā kodeksā, piemēro starptautiskās tiesību normas.

12.

 

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“3.pants. Starptautisko tiesību normu un citu Latvijas normatīvo aktu piemērošana”;

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “Latvijas Republikai, paredz citus nosacījumus” ar vārdiem “Latvijai, paredz citādus noteikumus”.

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā (daļēji pārnests 4.pants):

“(2) Citus Latvijas normatīvos aktus piemēro tādos ar jūrlietām saistītos jautājumos, kurus neregulē šis likums.”

atb.

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

3.pants. Starptautisko tiesību normu un citu Latvijas normatīvo aktu piemērošana

(1) Ja Latvijai saistošas starptautiskās tiesību normas paredz citādus noteikumus nekā tos, kas ietverti šajā kodeksā, piemēro starptautiskās tiesību normas.

(2) Citus Latvijas normatīvos aktus piemēro tādos ar jūrlietām saistītos jautājumos, kurus neregulē šis kodekss.

 

4.pants. Citu Latvijas normatīvo aktu piemērošana

Citus Latvijas normatīvos aktus piemēro tādos ar jūrlietām saistītos jautājumos, kurus neregulē šis kodekss un starptautiskās jūras tiesību paražu normas.

15.

 

16.

Juridiskais birojs

Izslēgt 4.pantu.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 4.panta pēdējos vārdus šādā redakcijā „...un starptautiskās jūras paražu tiesību normas.”.

atb.

 

 

 

neatb.

 

B sadaļa

Kuģi

17.

Juridiskais birojs

Izslēgt vārdus ‘’B sadaļa Kuģi’’

atb.

 

2.nodaļa. Vispārējie nosacījumi

18.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “2.nodaļa. Vispārējie nosacījumi” un vārdus “2.1.apakšnodaļa. Valstiskā piederība” ar vārdiem ‘’II nodaļa. Kuģa valstiskā piederība’’

atb.

II nodaļa. Kuģa valstiskā piederība

 

2.1.apakšnodaļa. Valstiskā piederība

       

5.pants. Valstiskās piederības nosacījumi

(1) Kuģi uzskata par Latvijas kuģi, ja tas nav reģistrēts citas valsts kuģu reģistrā un tā īpašnieks ir:

1) Latvijas pilsonis vai nepilsonis;

2) Latvijā reģistrēta juridiskā persona.

(2) Šā kodeksa 9.panta otrās daļas 1.punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minēto Latvijas kuģu īpašnieks nodrošina pats vai uz līguma pamata uzdod Latvijā reģistrētai juridiskajai personai (turpmāk – kuģa operators) sava kuģa tehnisko un komerciālo vadību, tajā skaitā nodrošināšanu ar kuģa apkalpi, kuģa ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā, kā arī apdrošināšanu.

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

 

 

 

 

22.

 

 

 

23.

 

 

 

 

24.

Juridiskais birojs

Izteikt 5.pantu kā 4.pantu.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “nav reģistrēts” ar vārdiem “nav ierakstīts”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Latvijas kuģu nacionālās pazīmes nosaka Ministru kabinets.”

 

 

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Aizstāt 5. panta otrajā daļā vārdu „komerciālo” ar vārdu ‘’operatīvo”.

Juridiskais birojs

Izteikt otro daļu kā trešo daļu un aizstāt skaitli un vārdu “9.pantā” ar skaitli un vārdu “8.pantā”.

 

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Aizstāt 5. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus “Latvijas pilsonis vai nepilsonis” ar vārdiem “Latvijas valsts piederīgais”.

atb.

 

neatb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

neatb.

4.pants. Valstiskās piederības nosacījumi

(1) Kuģi uzskata par Latvijas kuģi, ja tas nav reģistrēts citas valsts kuģu reģistrā un tā īpašnieks ir:

1) Latvijas pilsonis vai nepilsonis;

2) Latvijā reģistrēta juridiskā persona.

(2) Latvijas kuģu valstiskās piederības pazīmes nosaka Ministru kabinets.

(3) Šā kodeksa 8.panta otrās daļas 1.punkta "a", "b" un "c" apakšpunktā minēto Latvijas kuģu īpašnieks nodrošina pats vai uz līguma pamata uzdod Latvijā reģistrētai juridiskajai personai (turpmāk — kuģa operators) sava kuģa tehnisko un operatīvo vadību, tajā skaitā nokomplektēt kuģa apkalpi, nodrošināt kuģa ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā, kā arī apdrošināt to.

6.pants. Kuģa karogs

Latvijas kuģa karogs ir Latvijas valsts karogs.

25.

Juridiskais birojs

Izteikt 6.pantu kā 5.pantu.

atb.

5.pants. Kuģa karogs

Latvijas kuģa karogs ir Latvijas valsts karogs.

 

2.2.apakšnodaļa. Kuģa vārds un pieraksta osta

26.

Juridiskais birojs

Izslēgt vārdus “2.2.apakšnodaļa. Kuģa vārds un pieraksta osta”

atb.

 

 

7.pants. Kuģa vārds

(1) Katram kuģim, kas ir reģistrēts Latvijas Kuģu reģistrā (turpmāk – Kuģu reģistrs), ir vārds, kuru izvēlas tā īpašnieks. Vārds ir skaidri atšķirams no pārējo reģistrēto kuģu vārdiem. Kuģiem, kas pieder vienam un tam pašam īpašniekam, var būt vienāds vārds, ja tiem ir atšķirīgi cipari.

(2) Kuģa īpašniekam ir tiesības lūgt Kuģu reģistru reģistrēt kuģa vārda maiņu. Kuģu reģistrs var atļaut mainīt kuģa vārdu arī citos gadījumos, ja tam piekrīt hipotekārie kreditori un citi reģistrēto tiesību turētāji.

(3) Noslēdzot kuģa pirkšanas vai būvēšanas līgumu, var rezervēt kuģa vārdu, nosūtot ziņojumu Kuģu reģistram. Kuģu reģistrs pēc pieprasītāja lūguma var rezervēt kuģa vārdu arī citos gadījumos uz laiku līdz pieciem gadiem. Vārdam, kas ir rezervēts, ir tāda pati tiesiskā aizstāvība kā kuģa vārdam, kas ir reģistrēts Kuģu reģistrā.

27.

 

 

28.

 

 

 

 

29.

 

 

 

 

 

 

 

30.

 

 

 

31.

 

 

 

 

32.

Juridiskais birojs

Izteikt 7.pantu kā 6.pantu.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdu “reģistrēts” ar vārdu “ierakstīts” un vārdus “pārējo reģistrēto” ar vārdiem “pārējo Kuģu reģistrā ierakstīto”.

Juridiskais birojs

Aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “reģistrēt kuģa vārda maiņu” ar vārdiem “ierakstīt kuģa vārda maiņu” un aizstāt otrajā teikumā vārdus “Kuģu reģistrs var atļaut mainīt kuģa vārdu” ar vārdiem “Kuģu reģistrā var ierakstīt kuģa vārda maiņu”;

Juridiskais birojs

Aizstāt trešās daļas pirmajā teikumā vārdus “ziņojumu” ar vārdu “paziņojumu”;

Juridiskais birojs

Papildināt trešās daļas pēdējo teikumu pēc vārda “rezervēts” ar vārdiem “kā kuģa vārds”, aizstāt vārdu “aizstāvība” ar vārdu “aizsardzība” .

Juridiskais birojs

Aizstāt trešās daļas pēdējā teikumā vārdus “reģistrēts Kuģu reģistrā” ar vārdiem “ierakstīts Kuģu reģistrā”.

atb.

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

neatb.

6.pants. Kuģa vārds

(1) Katram kuģim, kas reģistrēts Latvijas Kuģu reģistrā (turpmāk — Kuģu reģistrs), ir vārds, kuru izvēlas tā īpašnieks. Vārdam jābūt skaidri atšķiramam no pārējo reģistrēto kuģu vārdiem. Kuģiem, kas pieder vienam un tam pašam īpašniekam, var būt vienāds vārds, ja tiem ir atšķirīgi cipari.

(2) Kuģa īpašniekam ir tiesības lūgt reģistrēt Kuģu reģistrā kuģa vārda maiņu. Kuģu reģistrā var mainīt kuģa vārdu arī citos gadījumos, ja tam piekrīt hipotekārie kreditori un citi reģistrēto tiesību turētāji.

(3) Noslēdzot kuģa pirkšanas vai būvēšanas līgumu, var rezervēt kuģa vārdu, nosūtot paziņojumu Kuģu reģistram. Kuģu reģistrā pēc pieteicēja lūguma var rezervēt kuģa vārdu arī citos gadījumos uz laiku līdz pieciem gadiem. Vārdam, kas rezervēts Kuģu reģistrā kā kuģa vārds, ir tāda pati tiesiskā aizsardzība kā kuģa vārdam, kas jau reģistrēts Kuģu reģistrā.

8.pants. Pieraksta osta

Kuģa īpašnieks pirms kuģa reģistrēšanas Kuģu reģistrā izvēlas pieraksta ostu savam kuģim no satiksmes ministra apstiprinātajām pieraksta ostām. Pieraksta ostu var mainīt, nosūtot paziņojumu Kuģu reģistram.

33.

 

34.

 

 

 

 

 

35.

Juridiskais birojs

Izteikt 8.pantu kā 7.pantu.

Juridiskais birojs

Aizstāt 8.pantā un turpmāk likumprojekta tekstā vārdu “reģistrēšana” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “ierakstīšana” (attiecīgajā locījumā).

Juridiskais birojs

Aizstāt panta pēdējā teikumā vārdus ’’Kuģu reģistram’’ ar vārdiem ‘’Kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai’’.

atb.

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

atb.

7.pants. Pieraksta osta

Kuģa īpašnieks pirms kuģa reģistrēšanas Kuģu reģistrā no satiksmes ministra apstiprinātajām pieraksta ostām izvēlas pieraksta ostu savam kuģim. Pieraksta ostu var mainīt, nosūtot paziņojumu kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai.

 

3.nodaļa. Kuģu un tiesību reģistrācija

36.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “3.nodaļa. Kuģu un tiesību reģistrācija” ar vārdiem “B sadaļa Kuģu reģistrs un ieraksti Kuģu reģistra grāmatās’’

atb.

B sadaļa

Kuģu reģistrs un ieraksti kuģu reģistra grāmatās

 

3.1.apakšnodaļa. Kuģu reģistrs

37.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “3.1.apakšnodaļa.” ar skaitli un vārdu “III nodaļa. Kuģu reģistrs”.

atb.

III nodaļa. Kuģu reģistrs

9.pants. Reģistrējamie kuģi

(1) Kuģu reģistrācijas mērķis ir nodrošināt kuģu izmantošanas un to atbilstības kuģošanas drošības prasībām valsts kontroli, kā arī aizsargāt personu mantiskās intereses, kas saistītas ar reģistrētajiem kuģiem.

(2) Latvijā kuģus reģistrē:

  1. Kuģu reģistrs:
  2. a) kuģus, kuru maksimālais garums ir 12 metru un vairāk;

   b) velkoņus, palīgflotes un pasažieru kuģus neatkarīgi no garuma;

   c) zvejas kuģus neatkarīgi no garuma, ja tos izmanto komercdarbībai jūrā;

   d) valsts dienestu kuģus neatkarīgi no garuma;

  3. atzītās iestādes Latvijas Jahtu reģistrs – jūras jahtas atbilstoši satiksmes ministra noteiktajām jūras jahtu kategorijām;
  4. satiksmes ministra pilnvaroti jahtklubi – jahtas, kuras neatbilst satiksmes ministra noteiktajām jūras jahtu kategorijām;
  5. Ceļu satiksmes drošības direkcija:

a) kuģošanas līdzekļus, kuru maksimālais garums ir mazāks par 12 metriem, izņemot kuģus, kurus izmanto komercdarbībai jūrā;

b) ūdens sportam un izklaidei paredzētus kuģošanas līdzekļus (arī ūdens motociklus), izņemot jahtas.

(3) Latvijas kuģu tehniskās uzraudzības un klasifikācijas prasības nosaka Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums.

38.

 

 

39.

 

 

 

 

 

40.

 

 

 

 

 

41.

 

 

 

 

 

42.

 

 

 

43.

 

 

44.

 

 

 

 

45.

 

 

 

 

 

 

 

 

46.

 

 

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskā komisija

Izteikt 9.pantu kā 8.pantu.

Juridiskais birojs

Izteikt 9.pantu kā 8.pantu ar nosaukumu šādā redakcijā:

“8.pants. Kuģu ierakstīšana reģistros”.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “kā arī aizsargāt personu mantiskās intereses, kas saistītas ar reģistrētajiem kuģiem” ar vārdiem “kā arī aizsargāt ar kuģiem saistītās tiesības”.

Juridiskais birojs

Izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“Latvijā kuģus ieraksta šādos reģistros:”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt otrās daļas 1.punktu šādā redakcijā:

“1) Kuģu reģistrā:”.

Juridiskais birojs

Izslēgt otrās daļas 2. un 3.punktu.

Juridiskais birojs

Izteikt otrās daļas 4.punktu kā 2. punktu un tā ievaddaļu šādā redakcijā:

“2) Ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistrā:”.

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta otrās daļas 2.punktā minēto kuģošanas līdzekļu satiksmes noteikumus, kā arī šo kuģošanas līdzekļu reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”

 

Juridiskais birojs

Izteikt trešo daļu kā ceturto daļu.

 

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt 9. panta otrās daļas 4.a punktu šādā redakcijā:

“a) kuģus (kuģošanas līdzekļus), kuru maksimālais garums ir mazāks par 12 metriem, izņemot šā panta otrās daļas 1.b, 1.c un 1.d punktos norādītos kuģus”.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 9. panta “Reģistrējamie kuģi” otro daļu sekojošā redakcijā:

‘’(2) Latvijā kuģus reģistrē:

1. Kuģu reģistrs:

a) kuģus, kuru maksimālais garums ir 12 metru un vairāk;

b) velkoņus, palīgflotes un pasažieru kuģus neatkarīgi no garuma;

c) kuģus neatkarīgi no garuma, tai skaitā zvejai attiecīgi aprīkotus zvejas kuģus, ja tos izmanto komercdarbībai jūrā;

d) valsts dienestu kuģus neatkarīgi no garuma;

e) jahtas.

2. Ministru kabineta noteiktā kārtībā Ceļu satiksmes drošības direkcija:

a) kuģošanas līdzekļus, kuru maksimālais garums ir mazāks par 12 metriem, izņemot kuģus, kurus izmanto komercdarbībai jūrā;

b) ūdens sportam un izklaidei paredzētus kuģošanas līdzekļus (arī ūdens motociklus), izņemot jahtas.

(3) Latvijas kuģu tehniskās uzraudzības un klasifikācijas prasības nosaka Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums.

(4) Satiksmes ministrs var izdot noteikumus par atsevišķu jahtu kategoriju reģistrāciju jahtklubos, kā arī jahtu un atpūtas kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertifikāciju.”

atb.

 

 

neatb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atbalstīts

8.pants. Reģistrējamie kuģi

(1) Kuģu reģistrācijas mērķis ir nodrošināt valsts kontroli kuģu izmantošanā un to atbilstībā kuģošanas drošības prasībām, kā arī aizsargāt ar kuģiem saistītās tiesības.

(2) Latvijā kuģus reģistrē:

1) Kuģu reģistrā:

a) kuģus, kuru maksimālais garums ir 12 metru un vairāk,

b) velkoņus, palīgflotes un pasažieru kuģus neatkarīgi no garuma,

c) zvejas kuģus neatkarīgi no garuma, ja tos izmanto komercdarbībai jūrā,

d) valsts dienestu kuģus neatkarīgi no garuma,

e) jahtas;

2) Ceļu satiksmes drošības direkcijas reģistrā:

a) kuģošanas līdzekļus, kuru maksimālais garums ir mazāks par 12 metriem, izņemot kuģus, kurus izmanto komercdarbībai jūrā,

b) ūdenssportam un izklaidei paredzētus kuģošanas līdzekļus (arī ūdens motociklus), izņemot jahtas.

(3) Šā panta otrās daļas 2.punktā minēto kuģošanas līdzekļu satiksmes noteikumus, kā arī šo kuģošanas līdzekļu reģistrēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

(4) Latvijas kuģu tehniskās uzraudzības un klasifikācijas prasības nosaka Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums.

(5) Satiksmes ministrs var izdot noteikumus par atsevišķu kategoriju jahtu reģistrēšanu jahtklubos, kā arī jahtu un izklaidei paredzēto kuģošanas līdzekļu vadītāju apmācību un sertifikāciju.

10.pants. Kuģu reģistra darbība

(1) Kuģu reģistrs ir publisks reģistrs.

(2) Katru kuģi, kas minēts šā kodeksa 9.panta otrās daļas 1. un 2.punktā, reģistrē mēneša laikā no darījuma par īpašuma tiesībām noslēgšanas brīža vai arī no brīža, kad kuģis ir izslēgts no cita kuģu reģistra.

(3) Latvijā reģistrēto kuģu tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam jāatbilst vispārpieņemtajām starptautiskajām normām un nacionālo normatīvo aktu prasībām attiecībā uz kuģošanas drošību un cilvēku dzīvības un vides aizsardzību.

(4) Pirms kuģa pamatreģistrācijas Kuģu reģistrs kuģim uz laiku līdz sešiem mēnešiem var piešķirt pagaidu reģistrāciju, lai kuģa īpašnieks varētu nokārtot visus ar kuģa reģistrāciju saistītos dokumentus. Šādā gadījumā Kuģu reģistrs izsniedz kuģa īpašniekam pagaidu reģistrācijas apliecību.

(5) Ar kuģa reģistrāciju saistītos dokumentus paraksta Latvijas kuģu reģistrators, bet viņa prombūtnes laikā – viņa vietnieks. Pēc Latvijas kuģu reģistratora atļaujas saņemšanas ar kuģa reģistrāciju saistītos dokumentus var izdot arī attiecīgā Latvijas Republikas konsulārā amatpersona.

49.

 

 

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

 

 

 

53.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.

 

 

 

 

 

55.

 

 

 

 

 

 

56.

 

 

57.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

 

 

60.

 

 

 

 

 

 

61.

 

Juridiskais birojs

Izteikt 10.pantu kā 9.pantu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kuģu reģistrs ir elektroniska datu bāze, kurā elektroniski tiek uzturētas kuģu reģistra grāmatas. Kuģu reģistru ved ar likumu tam pilnvarota kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija. Ierakstiem kuģu reģistra grāmatās ir publiska ticamība. ‘’

Juridiskā komisija

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kuģu reģistrs ir elektroniska datu bāze, kurā elektroniski tiek uzturētas kuģu reģistra grāmatas. Kuģu reģistru ved ar likumu tam pilnvarota kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija. Reģistriem kuģu reģistra grāmatās ir publiska ticamība.’’

 

Juridiskais birojs

Izslēgt otro daļu .

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

(2) Kuģu reģistrs sastāv no sešām kuģu reģistra grāmatām, kurās ieraksta:

  1. pirmajā - Latvijas kuģus, kuru īpašnieki ir kāda no šā likuma 4.panta pirmajā daļā minētajām personām;
  2. otrajā - kuģus, pamatojoties uz noslēgtiem berbouta fraktēšanas līgumiem;
  3. trešajā – kuģu hipotēkas;
  4. ceturtajā - būvniecības stadijā esošus kuģus;
  5. piektajā - jahtas;
  6. sestajā – zvejas kuģus.” .

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Katram Kuģu reģistrā ierakstītam kuģim iekārto kuģa lietu, kurā glabājami visi dokumenti, kas attiecas uz kuģi.”.

Juridiskā komisija

Papildināt pantu ar jaunu trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Katram Kuģu reģistrā reģistrētam kuģim iekārto kuģa lietu, kurā glabājami visi dokumenti, kas attiecas uz kuģi.”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt trešo daļu (pārnesta un izteikta kā 10. panta trešā daļa).

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Ikvienam ir tiesības iepazīties ar ierakstiem Kuģu reģistrā. Pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma iesniegšanas, ikvienam ir tiesības saņemt izrakstu no Kuģu reģistra. Pēc saņēmēja pieprasījuma, izraksta pareizība apliecināma ar kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijas amatpersonas (turpmāk – kuģu reģistrators) parakstu un zīmogu, norādot izsniegšanas datumu.”

Juridiskā komisija

Papildināt pantu ar jaunu ceturto daļu šādā redakcijā:

(4) Ikvienam ir tiesības iepazīties ar reģistriem Kuģu reģistrā. Pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma iesniegšanas, ikvienam ir tiesības saņemt izrakstu no Kuģu reģistra. Pēc saņēmēja pieprasījuma, izraksta pareizība apliecināma ar kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijas amatpersonas (turpmāk – kuģu reģistrators) parakstu un zīmogu, norādot izsniegšanas datumu.

Juridiskais birojs

Izslēgt ceturto daļu

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā

“(5) Ministru kabinets nosaka Kuģu reģistra un kuģu lietu vešanas kārtību, kā arī prasības, kas attiecas uz kuģu reģistra grāmatās ierakstāmo informāciju.”

Juridiskais birojs

Izslēgt piekto daļu .

 

 

atb.

 

 

 

daļēji atb.

iestrādāts 51.priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

daļēji atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

9.pants. Kuģu reģistra darbība

(1) Kuģu reģistrs ir elektroniska datu bāze, kurā elektroniski tiek uzturētas kuģu reģistra grāmatas. Kuģu reģistru ved ar likumu tam pilnvarota kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija. Reģistriem kuģu reģistra grāmatās ir publiska ticamība.

(2) Kuģu reģistrā iekļautas sešas kuģu reģistra grāmatas, kurās reģistrē:

1) pirmajā — Latvijas kuģus, kuru īpašnieki ir kāda no šā kodeksa 4.panta pirmajā daļā minētajām personām;

2) otrajā — kuģus, pamatojoties uz noslēgtiem berbouta fraktēšanas līgumiem;

3) trešajā — kuģu hipotēkas;

4) ceturtajā — būvniecības stadijā esošus kuģus;

5) piektajā — jahtas;

6) sestajā — zvejas kuģus.

(3) Katram Kuģu reģistrā reģistrētam kuģim iekārto kuģa lietu, kurā glabājami visi dokumenti, kas attiecas uz šo kuģi.

(4) Ikvienam ir tiesības iepazīties ar Kuģu reģistrā izdarītajiem reģistriem. Pēc attiecīga rakstveida pieprasījuma iesniegšanas ikvienam ir tiesības saņemt izrakstu no Kuģu reģistra. Pēc saņēmēja pieprasījuma izraksta pareizība apliecināma ar kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijas amatpersonas (turpmāk — kuģu reģistrators) parakstu un zīmogu, norādot izsniegšanas datumu.

(5) Ministru kabinets nosaka Kuģu reģistra un kuģu lietu vešanas kārtību, kā arī prasības, kas attiecas uz Kuģu reģistra grāmatās ierakstāmo informāciju.

 

62.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 10.pantu šādā redakcijā:
“10.pants. Iesniedzamie dokumenti

(1) Kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai iesniedzami dokumenti, kas ir par pamatu reģistrācijai Kuģu reģistrā. Ministru kabinets nosaka, kādi dokumenti iesniedzami kuģa reģistrēšanai Kuģu reģistrā. Satiksmes ministrs apstiprina ar kuģu reģistru saistīto dokumentu un veidlapu paraugus kā arī kuģu reģistrācijas tarifus.

(2) Kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai iesniedzami dokumentu oriģināli. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgā kuģa lietā.

(3) Lai kuģi reģistrētu Kuģu reģistrā, tā tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam attiecībā uz kuģošanas drošību, cilvēku dzīvības, veselības un vides aizsardzību jāatbilst starptautisko tiesību normu un Latvijas normatīvo aktu prasībām. Kuģa tehniskās pārbaudes kārtību un maksas pakalpojumu tarifus nosaka satiksmes ministrs.

(4) Katru kuģi, kas minēts šā likuma 8.panta otrās daļas 1.punktā, piesaka ierakstīšanai Kuģu reģistrā mēneša laikā no dienas, kad noslēgts līgums par kuģa atsavināšanu vai arī no dienas, kad kuģis izslēgts no citas valsts kuģu reģistra.”

atb.

10.pants. Iesniedzamie dokumenti

(1) Kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai iesniedzami dokumenti, kas ir par pamatu kuģa reģistrācijai Kuģu reģistrā. Ministru kabinets nosaka, kādi dokumenti iesniedzami kuģa reģistrēšanai Kuģu reģistrā. Satiksmes ministrs apstiprina ar kuģu reģistrēšanu saistīto dokumentu un veidlapu paraugus, kā arī kuģu reģistrācijas tarifus.

(2) Kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai iesniedzami dokumentu oriģināli. Ārvalstīs izdotus publiskus dokumentus legalizē starptautiskajos līgumos noteiktajā kārtībā, un tiem pievieno notariāli apliecinātu tulkojumu latviešu valodā. Iesniegtie dokumenti glabājas attiecīgā kuģa lietā.

(3) Lai kuģi reģistrētu Kuģu reģistrā, tā tehniskajam stāvoklim un aprīkojumam attiecībā uz kuģošanas drošību, cilvēku dzīvības, veselības un vides aizsardzību jāatbilst starptautisko tiesību normu un Latvijas normatīvo aktu prasībām. Kuģa tehniskās pārbaudes kārtību un maksas pakalpojumu tarifus nosaka satiksmes ministrs.

(4) Katru kuģi, kas minēts šā likuma 8.panta otrās daļas 1.punktā, piesaka reģistrēšanai Kuģu reģistrā mēneša laikā no dienas, kad noslēgts līgums par kuģa atsavināšanu, vai arī no dienas, kad kuģis izslēgts no citas valsts kuģu reģistra.

 

 

11.pants. Kuģa izslēgšana no Kuģu reģistra un dokumentu derīgums

(1) Kuģi izslēdz no Kuģu reģistra, pamatojoties uz kuģa īpašnieka iesniegumu, ja:

  1. kuģis gājis bojā;
  2. noticis jūras negadījums, kurā kuģis guvis ievērojamus bojājumus, un kuģa īpašnieks nolēmis kuģi neatjaunot;
  3. kuģis ir pazudis bez vēsts;
  4. izbeigta kuģa ekspluatācija;
  5. kuģis tiek pārreģistrēts citas valsts kuģu reģistrā.

(2) Kuģa reģistrācijas dokumentus anulē, ja:

  1. tiek konstatēts, ka kuģis ir jau reģistrēts citas valsts reģistrā;
  2. tiek slēptas kuģim raksturīgās valsts nacionālās pazīmes;
  3. atzītās iestādes atzinums apstiprina, ka attiecībā uz kuģi netiek ievērotas būtiskas starptautisko konvenciju un Latvijas normatīvo aktu prasības un kuģis faktiski ir zaudējis patieso saikni ar Latvijas valsti.

(3) Ja kuģis netiek ekspluatēts ilgāk par sešiem mēnešiem, pēc kuģa īpašnieka pieteikuma kuģa reģistrāciju var apturēt, kuģi neizslēdzot no Kuģu reģistra. Šādā gadījumā kuģa īpašnieks nodod Kuģu reģistrā dokumentus, kas saņemti, kuģi reģistrējot.

63.

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 11.pantu šādā redakcijā:

“11. pants. Kārtība, kādā kuģus ieraksta Kuģu reģistrā un izsniedzamas kuģa apliecības

(1)Kuģis ierakstāms Kuģu reģistrā, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina kuģa tiesisku iegūšanu. Ieraksts Kuģu reģistrā tiek izdarīts uz ieinteresētās personas pieteikuma pamata.

(2) Lēmumu par ieraksta izdarīšanu Kuģu reģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu kuģu reģistrators pieņem 15 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(3) Lēmumam par atteikumu izdarīt ierakstu Kuģu reģistrā jābūt motivētam.

(4) Pēc kuģa ierakstīšanas Kuģu reģistrā, kuģa īpašniekam izsniedzamas kuģa apliecības. Ministru kabinets nosaka kuģa apliecības veidus un attiecīgajā apliecībā norādāmo informāciju.

(5) Ja kuģa tehniskais stāvoklis neatbilst šā likuma 10.panta trešās daļas prasībām, Kuģu reģistrā ieraksta kuģa īpašuma tiesības un kuģa īpašniekam izsniedz īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu, kā arī karoga pagaidu apliecību uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Citas kuģa apliecības izsniedz, kad ir novērstas kuģa tehniskā stāvokļa neatbilstības izvirzītajām prasībām.

(6) Lēmumu par ieraksta izdarīšanu Kuģu reģistrā vai atteikumu izdarīt ierakstu, kā arī kuģa apliecības un pagaidu apliecības paraksta kuģu reģistrators. Pēc kuģu reģistratora atļaujas saņemšanas kuģa apliecības var izdot arī attiecīgā Latvijas konsulārā amatpersona.

atb.

 

 

 

 

11. pants. Kārtība, kādā kuģus reģistrē Kuģu reģistrā un izsniedzamas kuģa apliecības

(1)Kuģis reģistrējams Kuģu reģistrā, pamatojoties uz dokumentu, kas apliecina kuģa tiesisku iegūšanu. Kuģu reģistrēšana Kuģu reģistrā tiek izdarīta uz ieinteresētās personas pieteikuma pamata.

(2) Lēmumu par reģistrācijas izdarīšanu Kuģu reģistrā vai atteikumu izdarīt reģistrāciju, kuģu reģistrators pieņem 15 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

(3) Lēmumam par atteikumu izdarīt reģistrāciju Kuģu reģistrā jābūt motivētam.

(4) Pēc kuģa reģistrēšanas Kuģu reģistrā, kuģa īpašniekam izsniedzama kuģa karoga apliecība un īpašuma apliecība.

(5) Ja kuģa tehniskais stāvoklis neatbilst šā likuma 10.panta trešās daļas prasībām, Kuģu reģistrā reģistrē kuģa īpašuma tiesības un kuģa īpašniekam izsniedz īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu, kā arī karoga pagaidu apliecību uz laiku līdz sešiem mēnešiem. Citas kuģa apliecības izsniedz, kad ir novērstas kuģa tehniskā stāvokļa neatbilstības izvirzītajām prasībām.

(6) Lēmumu par reģistrēšanu Kuģu reģistrā vai atteikumu reģistrēt, kā arī kuģa apliecības un pagaidu apliecības paraksta kuģu reģistrators. Pēc kuģu reģistratora atļaujas saņemšanas kuģa apliecības var izdot arī attiecīgā Latvijas konsulārā amatpersona.

 

64.

 

 

65.

 

 

66.

 

 

 

 

 

 

 

 

67.

 

 

 

 

 

 

 

68.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 11.pantu kā 12.pantu.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdu “iesniegumu” ar vārdu “pieteikumu”;

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā (veicot turpmāko daļu pārnumerāciju):

“(2) Izslēdzot kuģi no Kuģu reģistra, personai, kura iesniegusi pieteikumu, izsniedzama apliecību par kuģa izslēgšanu no Kuģu reģistra.”

Juridiskā komisija

Papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā (veicot turpmāko daļu pārnumerāciju):

“(2) Izslēdzot kuģi no Kuģu reģistra, kuģa īpašniekam izsniedzama apliecība par kuģa izslēgšanu no Kuģu reģistra.”

Juridiskais birojs

Izteikt otro daļu kā trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Kuģu reģistrators anulē kuģa apliecības un izslēdz kuģi no kuģu reģistra, ja tiek konstatēts, ka kuģis ir jau reģistrēts citas valsts reģistrā.

(4) Kuģa reģistrators anulē kuģa apliecības, izņemot tās, kuras apliecina kuģa īpašuma tiesības un kuģa apgrūtinājumus, ja:

1) tiek slēptas kuģim raksturīgās valsts nacionālās pazīmes,

2) tiek konstatēts, ka attiecībā uz kuģi netiek ievērotas būtiskas starptautisko tiesību normu un Latvijas normatīvo aktu prasības un kuģis ir faktiski zaudējis patieso saikni ar Latvijas valsti.”.

Juridiskā komisija

Aizstāt trešajā daļā vārdus “kuģa reģistrāciju var apturēt” ar vārdiem “Kuģu reģistrā reģistrē atzīmi par kuģa ekspluatācijas pārtraukšanu uz laiku” un aizstāt vārdus “Kuģu reģistrā dokumentus, kas saņemti, kuģi reģistrējot” ar vārdiem “kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai tās izsniegtos dokumentus”.

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā vārdus “kuģa reģistrāciju var apturēt” ar vārdiem “Kuģu reģistrā ieraksta atzīmi par kuģa ekspluatācijas pārtraukšanu uz laiku” un aizstāt vārdus “Kuģu reģistrā dokumentus, kas saņemti, kuģi reģistrējot” ar vārdiem “kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai tās izsniegtos dokumentus”.

atb.

 

 

atb.

 

 

 

daļēji atb.

iestrādāts 67.priekšlik.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

iestrādāts 69.priekšlik.

 

 

 

 

12.pants. Kuģa izslēgšana no Kuģu reģistra un dokumentu derīgums

(1) Kuģi izslēdz no Kuģu reģistra, pamatojoties uz kuģa īpašnieka pieteikumu, ja:

1) kuģis gājis bojā;

2) noticis jūras negadījums, kurā kuģis guvis ievērojamus bojājumus, un kuģa īpašnieks nolēmis kuģi neatjaunot;

3) kuģis ir pazudis bez vēsts;

4) izbeigta kuģa ekspluatācija;

5) kuģis tiek pārreģistrēts citas valsts kuģu reģistrā.

(2) Izslēdzot kuģi no Kuģu reģistra, kuģa īpašniekam izsniedzama apliecība par kuģa izslēgšanu no Kuģu reģistra.

(3) Kuģu reģistrators anulē visas kuģa apliecības un izslēdz kuģi no Kuģu reģistra, ja tiek konstatēts, ka kuģis ir jau reģistrēts citas valsts Kuģu reģistrā.

(4) Kuģa reģistrators anulē visas kuģa apliecības, izņemot tās, kuras apliecina kuģa īpašuma tiesības un kuģa apgrūtinājumus, ja:

1) tiek slēptas kuģim raksturīgās valstiskās piederības pazīmes;

2) konstatē, ka attiecībā uz kuģi netiek ievērotas būtiskas starptautisko tiesību normu un Latvijas normatīvo aktu prasības un kuģis faktiski ir zaudējis patieso saikni ar Latvijas valsti.

(5) Ja kuģis netiek ekspluatēts ilgāk par sešiem mēnešiem, pēc kuģa īpašnieka pieteikuma Kuģu reģistrā reģistrē atzīmi par kuģa ekspluatācijas pārtraukšanu uz laiku, kuģi neizslēdzot no Kuģu reģistra. Šādā gadījumā kuģa īpašnieks nodod kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai tās izsniegtos dokumentus.

 

12.pants. Kuģa reģistrācijas kārtība

(1) Lai nodrošinātu kuģu reģistrāciju, Ministru kabinets nosaka:

  1. Latvijas kuģu nacionālās pazīmes;
  2. tiesību nodibinošo dokumentu reģistrācijas kārtību Kuģu reģistrā;
  3. prasības Kuģu reģistra grāmatām;
  4. kuģu obligāciju reģistrācijas kārtību;
  5. apgrūtinājumu cesijas un pārjaunojuma reģistrācijas kārtību;
  6. berbouta līguma reģistrācijas kārtību.

(2) Kuģa pirmsreģistrācijas tehniskās pārbaudes kārtību un kuģu reģistrācijas tarifus nosaka satiksmes ministrs.

(3) Šā kodeksa 9.panta otrās daļas 4.punktā minēto kuģošanas līdzekļu satiksmes noteikumus un kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtību nosaka Ministru kabinets.

71.

 

72.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt likumprojekta 12.pantu.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 12.panta pirmās daļas 6. punktu šādā redakcijā:

‘’6) berbouta fraktēšanas līguma reģistrācijas kārtību”.

 

atb.

 

 

neatb.

 

13.pants. Berbouta fraktēšanas līgums

(1) Berbouta fraktēšanas līgums ir vienošanās starp kuģa īpašnieku un berbouta fraktētāju par kuģa faktiskā valdījuma nodošanu berbouta fraktētājam uz noteiktu laikposmu, saskaņā ar kuru berbouta fraktētājs iegūst pilnu kontroli pār kuģi, tajā skaitā tiesības pieņemt darbā kuģa apkalpi.

(2) Latvijā var reģistrēt ārvalstīs reģistrētu kuģi saskaņā ar berbouta fraktēšanas līgumu, ja kuģa fraktētājs ir kāda no 5.panta pirmajā daļā minētajām personām un ja kuģa reģistrācija Latvijā ir paredzēta noslēgtajā berbouta fraktēšanas līgumā.

(3) Reģistrēts berbouta fraktēšanas līgums kuģim dod tiesības kuģot zem Latvijas karoga. Šī reģistrācija neapliecina nevienas personas citas tiesības vai pienākumus saskaņā ar reģistrēto līgumu.

73.

 

 

74.

 

 

 

 

75.

 

 

 

76.

 

 

 

77.

 

 

 

 

 

78.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdu “laikposmu” ar vārdu “termiņu” .

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu “5.panta” ar skaitli un vārdiem “šā likuma 4.panta” un aizstāt vārdus

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdus “kuģa reģistrācija Latvijā” ar vārdiem “kuģa ierakstīšana Kuģu reģistrā”

Juridiskā komisija

Aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdu “5. panta” ar skaitli un vārdiem “šā kodeksa 4.panta” .

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā vārdus “Reģistrēts berbouta fraktēšanas līgums kuģim dod tiesības” ar vārdiem “Kuģa ierakstīšana Kuģu reģistrā, pamatojoties uz berbouta fraktēšanas līgumu, dod kuģim tiesības”

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Iekļaut 13.panta otrajā daļā pirms vārdiem „5.panta” vārdus ‘’šā kodeksa”.

atb.

 

 

daļēji atb.

iestrādāts 76.priekšlik.

 

 

neatb.

 

 

 

 

atb.

 

 

neatb.

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

iestrādāts 76.priekšlik

 

 

 

 

13.pants. Berbouta fraktēšanas līgums

(1) Berbouta fraktēšanas līgums ir vienošanās starp kuģa īpašnieku un berbouta fraktētāju par kuģa faktiskā valdījuma nodošanu berbouta fraktētājam uz noteiktu termiņu, saskaņā ar kuru berbouta fraktētājs iegūst pilnu kontroli pār kuģi, arī tiesības pieņemt darbā kuģa apkalpi.

(2) Latvijā var reģistrēt ārvalstīs reģistrētu kuģi saskaņā ar berbouta fraktēšanas līgumu, ja kuģa fraktētājs ir kāda no šā kodeksa 4.panta pirmajā daļā minētajām personām un ja kuģa reģistrēšana Kuģu reģistrā paredzēta noslēgtajā berbouta fraktēšanas līgumā.

(3) Kuģa reģistrēšana Kuģu reģistrā, pamatojoties uz berbouta fraktēšanas līgumu, dod kuģim tiesības braukt zem Latvijas karoga. Šī reģistrēšana neapliecina nevienas personas citas tiesības vai pienākumus saskaņā ar reģistrēto līgumu.

14.pants. Karoga pagaidu maiņa

Ja, pamatojoties uz berbouta fraktēšanas līgumu, Latvijā reģistrētam kuģim ir atļauts uz laiku braukt zem citas valsts karoga vai arī citā valstī reģistrētam kuģim ir atļauts uz laiku braukt zem Latvijas karoga, attiecībā uz šo kuģi ievēro šādus nosacījumus:

1) atzīstot reģistrētās kuģa hipotēkas un citas saistības, piemēro kuģa hipotēku reģistrācijas valsts normatīvos aktus;

 

2) kuģu reģistrators Kuģu reģistrā atzīmē valsti, zem kuras karoga kuģim ir atļauts uz laiku braukt, vai kuģa sākotnējās reģistrācijas valsti, ja kuģim ir atļauts uz laiku braukt zem Latvijas karoga;

3) Latvijā reģistrētam kuģim nedrīkst dot atļauju uz laiku braukt zem citas valsts karoga, ja nav dzēstas visas reģistrētās kuģa hipotēkas un citas reģistrētas saistības vai ja nav saņemta visu šo hipotēku un saistību turētāju piekrišana;

4) tiesu izpildītājs paziņojumu par kuģa piespiedu pārdošanu nosūta arī par kuģu reģistrāciju atbildīgajai tās valsts institūcijai, zem kuras karoga kuģim ir atļauts uz laiku braukt;

5) pēc tam, kad izsniegta šā kodeksa 56.panta trešajā daļā noteiktā izziņa, kuģu reģistrators pēc pircēja lūguma izsniedz apliecību par to, ka kuģim, kuram bija atļauts uz laiku braukt zem Latvijas karoga, šīs tiesības ir anulētas.

79.

 

 

 

 

 

 

 

80.

 

81.

 

 

 

 

 

82.

 

 

 

83.

 

 

 

 

84.

 

 

 

 

 

 

 

85.

Juridiskais birojs

Aizstāt ievaddaļā vārdus “Latvijā reģistrētam kuģim” ar vārdiem “Kuģu reģistrā ierakstītam kuģim” un vārdus “citā valstī reģistrētam kuģim” ar vārdiem “citas valsts kuģu reģistrā ierakstītam kuģim”.

Juridiskais birojs

Izslēgt 2.punktā vārdus “kuģu reģistrators”.

Juridiskais birojs

aizstāt 2.punktā vārdus “kuģa sākotnējās reģistrācijas valsti, ja kuģim ir atļauts” ar vārdiem “valsti, kuras kuģu reģistrā ierakstīts kuģis, ja tam”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 3.punktā vārdus “Latvijā reģistrētam kuģim” ar vārdiem “Latvijas kuģim”,

Juridiskais birojs

aizstāt 3.punktā vārdus “reģistrētās kuģa hipotēkas un citas reģistrētās saistības” ar vārdiem “kuģa hipotēkas un citi apgrūtinājumi”

Juridiskais birojs

aizstāt 3.punktā vārdus “hipotēku un saistību turētāju” ar vārdiem “hipotekāro kreditoru un citu apgrūtinājumu turētāju”.

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 5.punktā un turpmāk visā likumprojektā vārdu “kodeksa” ar vārdu “likuma”.

neatb.

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

neatb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

neatb.

14.pants. Karoga pagaidu maiņa

Ja, pamatojoties uz berbouta fraktēšanas līgumu, Latvijā reģistrētam kuģim atļauts uz laiku braukt zem citas valsts karoga vai arī citā valstī reģistrētam kuģim atļauts uz laiku braukt zem Latvijas karoga, attiecībā uz šo kuģi ievēro šādus noteikumus:

1) atzīstot reģistrētās kuģa hipotēkas un citas saistības, piemēro kuģa hipotēku reģistrācijas valsts normatīvos aktus;

2)  Kuģu reģistrā ieraksta valsti, zem kuras karoga kuģim atļauts uz laiku braukt, vai kuģa sākotnējās reģistrācijas valsti, ja kuģim atļauts uz laiku braukt zem Latvijas karoga;

3) Latvijas kuģim nedrīkst dot atļauju uz laiku braukt zem citas valsts karoga, ja nav dzēstas visas reģistrētās kuģa hipotēkas un citas saistības vai ja nav saņemta visu šo hipotekāro kreditoru un citu apgrūtinājumu turētāju piekrišana;

4) tiesu izpildītājs paziņojumu par kuģa piespiedu pārdošanu (izsoli) nosūta arī par kuģu reģistrāciju atbildīgajai tās valsts institūcijai, zem kuras karoga kuģim atļauts uz laiku braukt;

5) pēc tam, kad izsniegta šā kodeksa 56.panta trešajā daļā minētā kuģa izslēgšanas apliecība, kuģu reģistrators pēc pircēja lūguma izsniedz apliecību par to, ka kuģim, kuram bija atļauts uz laiku braukt zem Latvijas karoga, šīs tiesības anulētas.

 

 

3.2.apakšnodaļa. Tiesību reģistrācija

86.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitļus un vārdus “3.2.apakšnodaļa. Tiesību reģistrācija” ar skaitli un vārdiem “IV nodaļa. Ar kuģi saistīto tiesību nodibināšana”.

atb.

IV nodaļa. Ar kuģi saistīto tiesību nodibināšana

15.pants. Reģistrējamie tiesību nodibinājumi

(1) Personu reģistrējamās tiesības tiek nodibinātas, grozītas vai izbeigtas attiecībā uz kuģi pēc tiesību apliecinošu dokumentu reģistrācijas Kuģu reģistrā. Minētos ierakstus izdara Kuģu reģistra grāmatās.

(2) Ja tiesā tiek celta prasība pret tiesībām, kas reģistrējamas saskaņā ar šā panta pirmo daļu, tiesa var lemt, ka tiesas nodibinātās tiesības reģistrē. Izlemjot lietu pēc būtības, tiesa lemj par reģistrēto tiesību turpmāko reģistrāciju.

87.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Kuģis un ar to saistītās tiesības

(1) Kuģis un ar to saistītās tiesības, kā arī šo tiesību pārgrozījumi un dzēsumi ierakstāmi Kuģu reģistrā. Ar tiesībām saprot tiesības uz kuģi, kā arī tiesību nodrošinājumus un aprobežojumus.

(2) Kuģu reģistrā obligāti ierakstāmas kuģa īpašuma tiesības, hipotēkas, šo tiesību nodrošinājumi un aizliegumi.

(3) Ar kuģi saistītās tiesības kā lietu tiesības ir nodibinātas un saistošas trešajām personām tikai ar šo tiesību ierakstīšanu Kuģu reģistrā.’’

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.pants. Kuģis un ar to saistītās tiesības

(1) Kuģis un ar to saistītās tiesības, kā arī šo tiesību pārgrozījumi un dzēsumi reģistrējami Kuģu reģistrā. Ar kuģi saistītās tiesības ir īpašuma tiesības uz kuģi, kā arī šo tiesību nodrošinājumi un aprobežojumi.

(2) Kuģu reģistrā obligāti reģistrē īpašuma tiesības uz kuģi, hipotēkas, šo tiesību nodrošinājumus un aizliegumus.

(3) Ar kuģi saistītās tiesības kā lietu tiesības ir nodibinātas un saistošas trešajām personām tikai pēc šo tiesību reģistrēšanas Kuģu reģistrā.

 

16.pants. Reģistrētās īpašuma tiesības

(1) Īpašuma tiesības šā kodeksa izpratnē ir tai personai, kura Kuģu reģistrā ir reģistrēta kā īpašnieks vai kuras īpašuma tiesības ir nodibinātas ar tiesas nolēmumu.

(2) Lai Kuģu reģistrā reģistrētu dokumentus uz īpašuma tiesībām šā kodeksa izpratnē, tiem jāapliecina īpašuma beznosacījumu nodošana vai, ja nodošana ir ar nosacījumiem, jānorāda katra nosacījuma izpildīšana ar pienācīgi reģistrētiem pierādījumiem vai ar pierādījumiem, kam ir vispārzināms raksturs.

(3) Šā panta nosacījumus piemēro arī attiecībā uz citām reģistrētajām tiesībām.

88.

 

 

 

 

 

89.

 

 

 

 

 

 

90.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

91. a

 

 

 

 

 

 

 

 

92.

 

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“16.pants. Kuģa īpašuma tiesības”;

Juridiskais birojs

Izteikt panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Par kuģa īpašnieku atzīstama persona, kas par tādu ierakstīta Kuģu reģistrā.”

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Kuģa īpašuma tiesību iegūšanas pamats ir:

1) tiesisks darījums, ar to saprotot kā vienpusēju gribas izteikumu, tā arī līgumu;

2) likumiska mantošana, uz kuras pamata mantinieks var iegūt ar ieilgumu arī svešas lietas, kas ietilpst mantojumā;

3) likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru ieguvējam (arī personai, kura pati uzbūvējusi kuģi) atzīta īpašuma tiesība.”

Juridiskais birojs

Izteikt panta otro daļu kā trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lai Kuģu reģistrā ierakstītu kuģa īpašuma tiesības, dokumentiem, kas pievienoti pieteikumam par īpašuma tiesību ierakstīšanu, jāapliecina kuģa nodošana. Kuģi var nodot arī ar atliekošu nosacījumu. Tādā gadījumā kuģis pāriet ieguvējam tikai pēc šo nosacījumu iestāšanās un iegūšanas tiesiskais pamats ierakstāms Kuģu reģistrā tikai pēc šo nosacījumu iestāšanās.”

Juridiskā komisija

Izteikt panta otro daļu kā trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Lai Kuģu reģistrā ierakstītu kuģa īpašuma tiesības, dokumentiem, kas pievienoti pieteikumam par īpašuma tiesību ierakstīšanu, jāapliecina kuģa īpašumtiesību pāreja.’’

Juridiskais birojs

Izslēgt trešo daļu.

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

iestrādāts 91a.priekšlik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

16.pants. Īpašuma tiesības uz kuģi

(1) Par kuģa īpašnieku atzīstama persona, kas par tādu ierakstīta Kuģu reģistrā.

(2) Pamats īpašuma tiesību iegūšanai uz kuģi ir:

1) tiesisks darījums — gan vienpusējs gribas izteikums, gan arī līgums;

2) likumiska mantošana, uz kuras pamata mantinieks var iegūt ar ieilgumu arī svešas lietas, kas ietilpst mantojumā;

3) likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums, ar kuru ieguvējam (arī personai, kura pati uzbūvējusi kuģi) atzītas īpašuma tiesības.

(3) Lai Kuģu reģistrā reģistrētu īpašuma tiesības uz kuģi, dokumentiem, kas pievienoti pieteikumam par īpašuma tiesību ierakstīšanu, jāapliecina šo tiesību pāreja.

17.pants. Reģistrētās īpašuma tiesības kā reģistrēšanas nosacījums

Dokumentu, kas apliecina brīvprātīgu tiesību nodibinājumu saskaņā ar šā kodeksa 15.panta pirmo daļu, var reģistrēt Kuģu reģistrā, ja tā izdevējam ir reģistrētas īpašuma tiesības vai ir šāda reģistrēto tiesību īpašnieka piekrišana.

93.

 

Juridiskai birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 17.pantu (pārnests 28.pants) šādā redakcijā:

“17.pants. Īpašuma tiesību atzīšana

(1) Ja pieteikuma iesniedzējs nevar iesniegt Kuģu reģistram dokumentus, kas var būt par pamatu kuģa īpašuma tiesību nostiprināšanai, par pamatu kuģa ierakstīšanai Kuģu reģistrā var būt tiesas spriedums, ar kuru atzītas īpašuma tiesības.

(2) Sagatavojot lietu izskatīšanai, tiesa publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumu, kurā uzaicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret prasību, iesniegt tos tiesai tās noteiktajā termiņā.”

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.pants. Īpašuma tiesību atzīšana

(1) Ja pieteikuma iesniedzējs nevar iesniegt kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai dokumentus, kas var būt par pamatu tam, lai nostiprinātu īpašuma tiesības uz kuģi, par pamatu kuģa reģistrēšanai Kuģu reģistrā var būt tiesas spriedums, ar kuru atzītas īpašuma tiesības.

(2) Sagatavojot lietu izskatīšanai, tiesa publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” sludinājumu, kurā uzaicina personas, kurām ir kādi iebildumi pret prasību, iesniegt šos iebildumus tās noteiktajā termiņā.

 

94.

Juridiskais birojs

Izteikt 17.pantu kā 18.pantu šādā redakcijā:

“18.pants. Brīvprātīgu tiesību ierakstīšana

Brīvprātīgu tiesību Kuģu reģistrā var ierakstīt tikai tad, ja šo tiesību ir nodibinājis pats kuģa īpašnieks vai tā pilnvarota persona.”

atb.

18.pants. Brīvprātīgu tiesību reģistrēšana

Brīvprātīgas tiesības Kuģu reģistrā var reģistrēt tikai tad, ja šīs tiesības ir nodibinājis pats kuģa īpašnieks vai viņa pilnvarota persona.

18.pants. Prioritāte

(1) Reģistrētās tiesības ir prioritāras attiecībā pret nereģistrētajām tiesībām, izņemot jūras privilēģijas.

(2) Ja pastāv konflikts starp reģistrētajām tiesībām, prioritāte ir tām tiesībām, kuras ir reģistrētas pirmās. Vienlaicīgi reģistrētām tiesībām ir vienlīdzīga prioritāte.

95.

 

 

96.

 

 

 

 

 

 

97.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

98.

Juridiskais birojs

Izteikt 18. pantu kā 19.pantu.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdu “Reģistrētās” ar vārdiem “Kuģu reģistrā ierakstītās” un aizstāt vārdu “nereģistrētajām” ar vārdu “neierakstītajām”;

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdus “Ja pastāv konflikts starp reģistrētajām tiesībām” ar vārdiem “Ja pastāv strīds par ierakstīto tiesību prioritāti” un aizstāt vārdus “reģistrētas” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “ierakstītas” (attiecīgā locījumā).

Juridiskā komisija

Aizstāt otrajā daļā vārdus “Ja pastāv konflikts starp reģistrētajām tiesībām” ar vārdiem “Ja pastāv strīds par reģistrēto tiesību prioritāti”.

atb.

 

neatb.

 

 

 

 

daļēji atb.

iestrādāts 98.priekšlik

 

 

 

 

atb.

 

19.pants. Prioritāte

(1) Reģistrētās tiesības ir prioritāras attiecībā pret nereģistrētajām tiesībām, izņemot jūras privilēģijas.

(2) Ja pastāv strīds par reģistrēto tiesību prioritāti, prioritāte ir tām tiesībām, kuras reģistrētas pirmās. Vienlaicīgi reģistrētām tiesībām ir vienlīdzīga prioritāte.

19.pants. Izņēmumi attiecībā uz prioritātes nosacījumiem

(1) Agrāk iegūtām nereģistrētām tiesībām ir prioritāte attiecībā pret vēlāk iegūtām reģistrētām tiesībām, ja vēlāk iegūtās tiesības ir iegūtas brīvprātīgi un puse, kura iegūst tiesības, zina vai tai vajadzēja zināt par agrāk iegūtajām tiesībām.

(2) Reģistrēšana neietekmē ar likumu noteiktās tiesības, ja vien likums neparedz pretējo.

(3) Pēc īpašuma pārdošanas vai citādas atsavināšanas bijušā īpašnieka iegūtajām tiesībām un tiesībām, kuras ir norādītas jaunā īpašnieka īpašumtiesību dokumentā vai ir reģistrētas vienlaikus ar īpašumtiesību dokumentu, ir prioritāte attiecībā uz tām tiesībām, kas iegūtas no jaunā īpašnieka. Savstarpējo prioritāti starp vairākām no bijušā īpašnieka iegūtajām tiesībām nosaka saskaņā ar šā kodeksa 18.panta nosacījumiem. To piemēro arī attiecībā uz radinieku prioritātēm starp vairākām no jaunā īpašnieka iegūtajām tiesībām, nosakot, ka brīvprātīgi nodibinātai hipotēkai, kas uzskatāma par garantiju aizņēmumam, lai finansētu kuģa pirkšanu, un kas reģistrēta ne vēlāk par jaunā īpašnieka īpašumtiesību dokumentu, ir prioritāte attiecībā uz tiesībām, kuras iegūtas brīvprātīgi vai tiesas ceļā, neatkarīgi no tā, kad tās reģistrētas.

(4) Apgrūtinājumiem, kas nodoti no ārvalstu reģistra saskaņā ar šā kodeksa 44.pantu, ir prioritāte attiecībā uz citām tiesībām, un tie saglabā savu prioritāti saskaņā ar sākotnējo reģistrāciju ārvalsts reģistrā.

(5) Šā kodeksa 18.panta nosacījumus nepiemēro kuģa hipotēkas cesijas gadījumā.

99.

 

 

100.

 

 

 

 

101.

 

 

 

102.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 19.pantu kā 20.pantu.

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdu “Reģistrēšana” ar vārdiem “Ierakstītās tiesības”.

Juridiskais birojs

Izslēgt trešo daļu, attiecīgi ceturto daļu uzskatot par trešo daļu;

 

Juridiskais birojs

Izteikt piekto daļu kā ceturto daļu un izteikt to šādā redakcijā:

“(4) Kuģa hipotēkas cesijas gadījumā, cesionārs saglabā to prioritāti, kas noteikta šā likuma 19.pantā.”.

atb.

 

neatb.

 

 

atb.

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.pants. Izņēmumi attiecībā uz prioritātes nosacījumiem

(1) Agrāk iegūtām nereģistrētām tiesībām ir prioritāte attiecībā pret vēlāk iegūtām reģistrētām tiesībām, ja vēlāk iegūtās tiesības ir iegūtas brīvprātīgi un puse, kura iegūst tiesības, zina vai tai vajadzēja zināt par agrāk iegūtajām tiesībām.

(2) Reģistrēšana neietekmē ar likumu noteiktās tiesības, ja vien likums neparedz pretējo.

(3) Apgrūtinājumiem, kas nodoti no ārvalstu reģistra saskaņā ar šā kodeksa 44.pantu, ir prioritāte attiecībā uz citām tiesībām, un tie saglabā savu prioritāti saskaņā ar sākotnējo reģistrāciju ārvalsts kuģu reģistrā.

(4) Kuģa hipotēkas cesijas gadījumā cesionārs saglabā to prioritāti, kas noteikta šā kodeksa 19.pantā.

20.pants. Aizsardzība maksātnespējas gadījumā

Lai maksātnespējas gadījumā aizsargātu brīvprātīgi dibinātas tiesības, tās reģistrē Kuģu reģistrā ne vēlāk kā dienu pirms šādas maksātnespējas procedūras uzsākšanas, izņemot gadījumus, kas minēti šā kodeksa 19.panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā.

103.

 

 

104.

Juridiskais birojs

Izteikt 20.pantu kā 21.pantu.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdus “šā kodeksa 19.panta trešajā, ceturtajā un piektajā daļā ar vārdiem “šā kodeksa 20.panta trešajā un ceturtajā daļā”.

 

atb.

 

atb.

21.pants. Aizsardzība maksātnespējas gadījumā

Lai maksātnespējas gadījumā aizsargātu brīvprātīgi dibinātas tiesības, tās reģistrē Kuģu reģistrā ne vēlāk kā dienu pirms šādas maksātnespējas procedūras uzsākšanas, izņemot gadījumus, kas minēti šā kodeksa 20.panta trešajā un ceturtajā daļā.

21.pants. Prioritāte, ja pieļauta kļūda reģistrēšanā

Ja tiesības Kuģu reģistrā ir reģistrētas kļūdaini vai nav reģistrētas divu nedēļu laikā no to pieteikšanas brīža, tiesa var noteikt, ka prioritāte tiek dota brīvprātīgi nodibinātām tiesībām, kas reģistrētas vēlāk, ar šādiem nosacījumiem:

1) vēlāk reģistrēto tiesību ieguvējs darbojies godprātīgi, reģistrējot šīs tiesības Kuģu reģistra grāmatā;

2) ja vēlāk reģistrētajām tiesībām netiek dota prioritāte, īpašnieks var ciest nepelnītus zaudējumus, paļaujoties uz Kuģu reģistru;

3) ja vēlāk reģistrētajām tiesībām netiek dota prioritāte, īpašnieka zaudējumi var būtiski pārsniegt citas puses zaudējumus vai tas var būtiski ietekmēt vēlāk reģistrētās tiesības.

105.

 

106.

 

 

 

107.

 

 

 

 

108.

 

 

 

109.

 

 

 

 

 

110.

Juridiskais birojs

Izteikt 21.pantu kā 22.pantu.

Ju ridiskais birojs

Aizstāt panta nosaukumā vārdu “reģistrēšanā” ar vārdiem “tiesību ierakstīšanā”.

Juridiskais birojs

Visā pantā aizstāt vārdu “reģistrētas” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “ierakstītas” (attiecīgajā locījumā).

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 1.punktā vārdus “Kuģu reģistra grāmatā” ar vārdiem “Kuģu reģistrā”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 2.punktā vārdus “īpašnieks var ciest nepelnītus zaudējumus” ar vārdiem “kuģa īpašnieks var netaisnīgi ciest zaudējumus”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 3.punktā vārdus “īpašnieka zaudējumi” ar vārdiem “kuģa īpašnieka zaudējumi” un aizstāt vārdus “citas puses zaudējumus” ar vārdiem “citas personas zaudējumus”.

atb.

 

 

neatb.

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

22.pants. Prioritāte, ja reģistrēšanā pieļauta kļūda

Ja tiesības Kuģu reģistrā ir reģistrētas kļūdaini vai nav reģistrētas divu nedēļu laikā no to pieteikšanas brīža, tiesa var noteikt, ka prioritāte tiek dota brīvprātīgi nodibinātām tiesībām, kas reģistrētas vēlāk, šādos gadījumos:

1) vēlāk reģistrēto tiesību ieguvējs darbojies godprātīgi, reģistrējot šīs tiesības Kuģu reģistrā;

2) ja vēlāk reģistrētajām tiesībām netiek dota prioritāte, kuģa īpašnieks var netaisnīgi ciest zaudējumus, paļaujoties uz Kuģu reģistru;

3) ja vēlāk reģistrētajām tiesībām netiek dota prioritāte, kuģa īpašnieka zaudējumi var būtiski pārsniegt citas personas zaudējumus vai tas var būtiski ietekmēt vēlāk reģistrētās tiesības.

 

 

3.3.apakšnodaļa. Izslēgšana no Kuģu reģistra un noilguma termiņš

111.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitļus un vārdus “3.3. apakšnodaļa” ar skaitli un vārdu “V nodaļa. Izslēgšana no Kuģu reģistra un noilguma termiņš ‘’.

 

 

atb.

V nodaļa. Izslēgšana no Kuģu reģistra un noilguma termiņš

22.pants. Kuģa īpašuma apgrūtinājumi, ja kuģi izslēdz no Kuģu reģistra vai aptur reģistrāciju

(1) Kuģa reģistrācijas apturēšana neietekmē reģistrētās īpašuma un apgrūtinājuma tiesības.

(2) Ja ir reģistrēti apgrūtinājumi, kuģi nevar izslēgt no Kuģu reģistra bez apgrūtinājuma turētāja rakstiskas piekrišanas. Ierakstu par faktu, kas varētu būt pamats kuģa izslēgšanai, izdara Kuģu reģistra grāmatā. Šādā gadījumā apgrūtinājumi saglabā savu prioritāti, bet jaunu tiesību nodibināšanu nevar reģistrēt.

(3) Kuģa reģistrators izdod kuģa izslēgšanas apliecību, kurā prioritārā secībā ir uzrādīti visi reģistrētie apgrūtinājumi.

112.

 

 

113.

 

 

 

 

 

114.

 

 

 

 

 

 

115.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

116.

Juridiskais birojs

Izteikt 22.pantu kā 23.pantu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“23.pants. Kuģa izslēgšana no Kuģu reģistra un apgrūtinājumu saglabāšana”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt pirmo daļu kā trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kuģa ekspluatācijas pārtraukšana uz laiku neietekmē kuģa īpašuma tiesības un tā apgrūtinājumus.”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt otro daļu kā pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kuģi nedrīkst izslēgt no Kuģu reģistra bez kuģa apgrūtinājumu turētāju rakstveida piekrišanas. Ja apgrūtinājumu turētāja rakstveida piekrišana nav saņemta, Kuģu reģistrā izdara atzīmi par kuģa izslēgšanas pieteikuma saņemšanu, bet kuģi no Kuģu reģistra neizslēdz. Šādā gadījumā apgrūtinājumi saglabā savu prioritāti, bet jaunu tiesību nedrīkst ierakstīt.”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt trešo daļu kā otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja ir saņemta šā panta pirmajā daļā minētā apgrūtinājuma turētāja rakstveida piekrišana, kuģi izslēdz no Kuģu reģistra un reģistrators izdod kuģa izslēgšanas apliecību, kurā prioritārā secībā ir uzrādīti visi kuģa apgrūtinājumi.”.

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

23.pants. Kuģa izslēgšana no Kuģu reģistra un apgrūtinājumu saglabāšana

(1) Kuģi nedrīkst izslēgt no Kuģu reģistra bez kuģa apgrūtinājumu turētāja rakstveida piekrišanas. Ja apgrūtinājumu turētāja rakstveida piekrišana nav saņemta, Kuģu reģistrā izdara atzīmi par kuģa izslēgšanas pieteikuma saņemšanu, bet kuģi no Kuģu reģistra neizslēdz. Šādā gadījumā apgrūtinājumi saglabā savu prioritāti, bet jaunas tiesības nedrīkst reģistrēt.

(2) Ja ir saņemta šā panta pirmajā daļā minētā apgrūtinājumu turētāja rakstveida piekrišana, kuģi izslēdz no Kuģu reģistra un kuģu reģistrators izsniedz kuģa izslēgšanas apliecību, kurā prioritārā secībā uzrādīti visi kuģa apgrūtinājumi.

(3) Kuģa ekspluatācijas pārtraukšana uz laiku neietekmē īpašuma tiesības uz kuģi un tā apgrūtinājumus.

23.pants. Apgrūtinājumu izslēgšana

(1) Apgrūtinājumus izslēdz no Kuģu reģistra, kad tiek reģistrēti pierādījumi, ka apgrūtinājumi kuģim vairs nav saistoši vai tiesību turētājs piekrīt to izslēgšanai.

(2) Lai izslēgtu kuģa hipotēku, kuģa īpašnieks kuģu reģistratoram iesniedz iesniegumu ar tam pievienotu kreditora piekrišanu.

(3) Kuģa piespiedu pārdošanas gadījumā visas reģistrētās kuģa hipotēkas vai citas saistības, izņemot tās, kuras ar šo saistību turētāja piekrišanu ir pārņēmis pircējs, kā arī visas jūras privilēģijas un citi jebkura veida apgrūtinājumi zaudē spēku attiecībā uz kuģi ar šādiem nosacījumiem:

1) pārdošanas laikā kuģis atrodas Latvijā;

2) pārdošana veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Minētie apgrūtinājumi zaudē spēku arī tad, ja kuģa piespiedu pārdošana ir veikta ārvalstīs un šādu piespiedu pārdošanu atzīst Latvijā.

(4) Apgrūtinājumu, kas nepārprotami ir zaudējis spēku, kuģu reģistrators izslēdz pēc savas iniciatīvas.

(5) Ja apgrūtinājums izslēgts kļūdaini, piemēro šā kodeksa 21.panta nosacījumus.

 

117.

 

 

118.

 

 

 

119.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

120.

 

 

 

 

 

 

 

121.

 

 

 

 

 

 

 

 

122.

 

 

 

123.

 

 

 

 

 

 

124.

 

 

125.

 

 

 

 

 

126.

Juridiskais birojs

Izteikt 23.pantu kā 24.pantu.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt panta nosaukumā vārdu “izslēgšana” ar vārdu “dzēšana”.

 

Juridiskais birojs

Apvienot pirmo un otro daļu un izteikt kā pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kuģu hipotēku un citus apgrūtinājumus no Kuģu reģistra dzēš pamatojoties uz kuģa īpašnieka pieteikumu, kuram pievienots tiesas nolēmums vai pievienota tiesību turētāja rakstveida piekrišana kuģu hipotēkas vai citu apgrūtinājumu dzēšanai.”.

Juridiskā komisija

Aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdus “reģistrētās kuģa hipotēkas vai citas saistības, izņemot tās, kuras ar šo saistību turētāja piekrišanu” ar vārdiem “kuģa hipotēkas vai citas reģistrētās tiesības, izņemot tās, kuras ar šo tiesību turētāja piekrišanu”.

Juridiskais birojs

Aizstāt trešās daļas ievaddaļā vārdus “reģistrētās kuģa hipotēkas vai citas saistības, izņemot tās, kuras ar šo saistību turētāja piekrišanu” ar vārdiem “kuģa hipotēkas vai citas ierakstītās tiesības, izņemot tās, kuras ar šo tiesību turētāja piekrišanu”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt trešo daļu kā otro daļu.

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt trešās daļas 2.punkta otro teikumu kā trešo daļu un aizstāt vārdus “Minētie apgrūtinājumi” ar vārdiem “Reģistrētā kuģu hipotēka un citi apgrūtinājumi”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt ceturto daļu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt piekto daļu kā ceturto daļu un aizstāt vārdus “šā kodeksa 21.panta nosacījumus” ar vārdiem “šā kodeksa 22.panta noteikumus”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā (pārnesta 24.panta otrā daļa):

“(5) Aizlieguma atzīmi attiecībā uz kuģi dzēš Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos.”.

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

iestrādāts 120.priekšl.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

24.pants. Apgrūtinājumu dzēšana

(1) Kuģa hipotēku vai citus apgrūtinājumus no Kuģu reģistra dzēš, pamatojoties uz kuģa īpašnieka pieteikumu, kam pievienots tiesas nolēmums vai tiesību turētāja rakstveida piekrišana kuģa hipotēkas vai citu apgrūtinājumu dzēšanai.

(2) Kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) gadījumā visas kuģa hipotēkas vai citas reģistrētās tiesības, izņemot tās, kuras ar šo tiesību turētāja piekrišanu ir pārņēmis pircējs, kā arī visas jūras privilēģijas un citi jebkura veida apgrūtinājumi zaudē spēku attiecībā uz kuģi ar šādiem noteikumiem:

1) pārdošanas laikā kuģis atrodas Latvijā;

2) pārdošana veikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(3) Reģistrētā kuģu hipotēka un citi apgrūtinājumi zaudē spēku arī tad, ja kuģa piespiedu pārdošana veikta ārvalstīs un šādu piespiedu pārdošanu atzīst Latvijā.

(4) Ja apgrūtinājums izslēgts kļūdaini, piemēro šā kodeksa 22.panta noteikumus.

(5) Aizlieguma atzīmi attiecībā uz kuģi dzēš Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos.

24.pants. Noilguma termiņš

(1) Reģistrētie kuģa īpašuma apgrūtinājumi, ja to reģistrācijas nosacījumi vai darījumi, uz kuru pamata tie radušies, neparedz citādi, uzskatāmi par spēkā neesošiem un tos var izslēgt no Kuģu reģistra, kad beidzies apgrūtinājuma turētāja prasības noilguma termiņš.

(2) Aizlieguma atzīmi attiecībā uz kuģi izslēdz no Kuģu reģistra Civilprocesa likumā noteiktajos gadījumos.

(3) Cesijas vai pārjaunojuma reģistrēšana attiecībā uz iepriekš reģistrētu kuģa īpašuma tiesību apgrūtinājumu nepārtrauc noilguma termiņu, ja vien darījums neietver apgrūtinājumu nodibināšanas nepārprotamu atjaunošanu. Kuģa obligācijas summas palielinājums uzskatāms par šādu nepārprotamu atjaunošanu. Ar atjaunotās reģistrēšanas datumu sākas jauns noilguma termiņš, kura ilgums līdzinās sākotnējam.

(4) Ja kuģa reģistrācija ir zaudējusi spēku šā kodeksa 11.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos, kuģu reģistrators pēc savas iniciatīvas izslēdz apgrūtinājumus. Ja apgrūtinājumi izslēgti kļūdaini, piemēro šā kodeksa 21.panta nosacījumus.

127.

 

 

128.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

130.

 

 

 

131.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

132.

 

 

 

 

 

 

133.

 

 

 

 

 

 

 

 

134.

Juridiskais birojs

Izteikt 24.pantu kā 25.pantu.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “Reģistrētie kuģa īpašuma apgrūtinājumi, ja to reģistrācijas nosacījumi vai darījumi, uz kuru pamata tie radušies, neparedz citādi” ar vārdiem “Kuģa apgrūtinājumi, ja dokumenti, uz kura pamata tie ierakstīti Kuģu reģistrā, neparedz citādi,” un aizstāt vārdu “izslēgt” ar vārdu “dzēst”;

Juridiskā komisija

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “Reģistrētie kuģa īpašuma apgrūtinājumi, ja to reģistrācijas nosacījumi vai darījumi, uz kuru pamata tie radušies, neparedz citādi” ar vārdiem “Kuģa apgrūtinājumi, ja dokumenti, uz kura pamata tie reģistrēti Kuģu reģistrā, neparedz citādi,” un aizstāt vārdu “izslēgt” ar vārdu “dzēst

 

Juridiskais birojs

Izslēgt otro daļu (pārnesta un izteikta kā 24.panta piektā daļa).

 

Juridiskais birojs

Izteikt trešo daļu kā otro daļu - izteikt pirmo teikumu šādā redakcija:

“Cesijas ierakstīšana attiecībā uz iepriekš nodibinātu kuģa apgrūtinājumu nepārtrauc prasības noilguma termiņu, ja vien, darījums, uz kura pamata notiek cesija neietver apgrūtinājumu nodibināšanas nepārprotamu pārjaunojumu.”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt trešās daļas otrajā teikumā vārdu “atjaunošanu” ar vārdu “pārjaunojumu” un trešās daļas trešajā teikumā vārdus “atjaunotās reģistrēšanas” ar vārdiem “pārjaunojuma ierakstīšanas”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt ceturto daļu kā trešo daļu un tās pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ja iestājas šā likuma 12.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētie gadījumi, kuģu reģistrators vienlaikus ar kuģa izslēgšanu no Kuģu reģistra, dzēš visus ierakstītos kuģa apgrūtinājumus.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt ceturtās daļas otrajā teikumā vārdu “izslēgti” ar vārdu “dzēsti” un aizstāt skaitli un vārdu “21.panta” ar skaitli un vārdu “22.panta”.

atb.

 

 

 

 

daļēji atb

iestrādāts 129.priekšl.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

25.pants. Noilguma termiņš

(1) Kuģa apgrūtinājumi uzskatāmi par spēkā neesošiem, un tos var dzēst no Kuģu reģistra, kad beidzies apgrūtinājumu turētāja prasības noilguma termiņš, ja dokumenti, uz kuru pamata tie reģistrēti Kuģu reģistrā, neparedz citādi.

(2) Cesijas ierakstīšana attiecībā uz iepriekš nodibinātu kuģa apgrūtinājumu nepārtrauc prasības noilguma termiņu, ja vien darījums, uz kura pamata notiek cesija, neietver apgrūtinājuma nodibināšanas nepārprotamu pārjaunojumu. Kuģa obligācijas summas palielinājums uzskatāms par šādu nepārprotamu pārjaunojumu. Ar pārjaunojuma ierakstīšanas datumu sākas jauns noilguma termiņš, kura ilgums ir tāds pats kā sākotnējais.

(3) Ja iestājas šā kodeksa 12.panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētie gadījumi, kuģu reģistrators vienlaikus ar kuģa izslēgšanu no Kuģu reģistra dzēš visus reģistrētos kuģa apgrūtinājumus. Ja apgrūtinājumi dzēsti kļūdaini, piemēro šā kodeksa 22.panta noteikumus.

25.pants. Kuģi, kas nav remontējami

Ja kuģi nav lietderīgi atjaunot, kuģa īpašnieks var sniegt pieteikumu tiesā par trešās personas nereģistrēto tiesību dzēšanu attiecībā uz šo kuģi uzaicinājuma kārtībā. Tiesas spriedumu reģistrē Kuģu reģistrā.

135.

 

 

 

136.

 

Juridiskā komisija

Izteikt 25.pantu kā 26.pantu

Juridiskais birojs

Izslēgt panta otro teikumu.

atb.

 

 

 

atb.

26.pants. Kuģi, kas nav remontējami

Ja atjaunot kuģi nav lietderīgi, kuģa īpašnieks uzaicinājuma kārtībā var iesniegt tiesā pieteikumu par trešās personas nereģistrēto tiesību dzēšanu attiecībā uz šo kuģi.

 

3.4.apakšnodaļa. Kuģi, kas atrodas būvniecības stadijā

137.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “3.4. apakšnodaļa. Kuģi, kas atrodas būvniecības stadijā” ar vārdiem “VI nodaļa. Būvniecības stadijā esošu kuģu ierakstīšana un izslēgšana no Kuģu reģistra” .

atb.

VI nodaļa. Būvniecības stadijā esošu kuģu reģistrēšana Kuģu reģistrā un izslēgšana no tā

 

26.pants. Reģistrēšana

Kuģus, kas atrodas būvniecības stadijā, un līgumus attiecībā uz kuģa būvniecību var reģistrēt Kuģu reģistrā. Reģistrēts līgums aizsargā pircēja tiesības no kuģa būvniecības uzsākšanas brīža. Kuģa būvētāja ziņojums par lēmumu būvēt kuģi uz sava rēķina ir uzskatāms par līdzvērtīgu līgumam šā panta izpratnē.

138.

 

 

 

 

 

 

139.

 

 

 

 

140.

 

 

 

 

 

 

141.

 

 

 

 

 

 

142.

Juridiskais birojs

Izteikt 26.pantu kā 27.pantu un panta nosaukumu šādā redakcijā:

“27.pants. Būvniecības stadijā esoša kuģa reģistrācija Kuģu reģistrā”.

Juridiskais birojs

Izteikt pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Būvniecības stadijā esošu kuģi, pamatojoties uz kuģa būvniecības līgumu, var reģistrēt Kuģu reģistrā.”.

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā teikumā vārdus “Reģistrēts līgums aizsargā pircēja” ar vārdiem “Būvniecības stadijā esoša kuģa reģistrēšana Kuģu reģistrā aizsargā ieguvēja”.

Juridiskais birojs

Aizstāt pēdējā teikumā vārdus “līdzvērtīgu līgumam šā panta izpratnē” ar vārdiem “līdzvērtīgu kuģa būvniecības līgumam par ieguvēja līdzekļiem šā panta izpratnē”.

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ministru kabinets nosaka kādi kuģi uzskatāmi par būvniecības stadijā esošiem kuģiem.”

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

27.pants. Būvniecības stadijā esoša kuģa reģistrācija Kuģu reģistrā

(1) Būvniecības stadijā esošu kuģi, pamatojoties uz kuģa būvniecības līgumu, var reģistrēt Kuģu reģistrā. Būvniecības stadijā esoša kuģa reģistrēšana Kuģu reģistrā aizsargā ieguvēja tiesības no kuģa būvniecības uzsākšanas brīža. Kuģu būvētāja paziņojums par lēmumu būvēt kuģi uz sava rēķina šā panta izpratnē uzskatāms par līdzvērtīgu kuģa būvniecības līgumam par ieguvēja līdzekļiem.

(2) Ministru kabinets nosaka, kādi kuģi uzskatāmi par būvniecības stadijā esošiem kuģiem.

27.pants. Izslēgšana no Kuģu reģistra

(1) Kuģus, kas atrodas būvniecības stadijā, un līgumus attiecībā uz kuģa būvniecību izslēdz no Kuģu reģistra grāmatas, kurā reģistrē būvniecības stadijā esošus kuģus, kad būvētājs ir piegādājis kuģi vai, ja kuģis ir būvēts uz kuģa būvētāja rēķina, kad kuģis uzsāk darbību. Tas pats attiecināms uz būvēšanas līgumu, kurš vairs nav saistošs.

(2) Ja apgrūtinājumi ir reģistrēti attiecībā uz kuģi, kas atrodas būvniecības stadijā, vai attiecībā uz būvēšanas līgumu un nav pārreģistrēti citā Kuģu reģistra grāmatā, tos bez tiesību turētāja rakstiskas piekrišanas neizslēdz no Kuģu reģistra grāmatas, kurā reģistrē būvniecības stadijā esošus kuģus. Šādā gadījumā apgrūtinājumi saglabā savu prioritāti, bet jaunas tiesības nedrīkst reģistrēt.

143.

 

 

 

 

 

 

 

144.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

145.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

146.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 27.pantu kā 28.pantu un izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“28.pants. Būvniecības stadijā esoša kuģa izslēgšana no attiecīgās Kuģu reģistra grāmatas”.

Juridiskais birojs

Izteikt panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Būvniecība stadijā esošu kuģi izslēdz no Kuģu reģistra grāmatas, kurā reģistrē šādus kuģus, kad būvētājs ir nodevis kuģi ieguvējam vai, ja kuģis ir būvēts uz kuģa būvētāja rēķina, kad kuģis ir gatavs ekspluatācijai un tas atbilst šā likuma 10.panta trešās daļas prasībām.”

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdus “Ja apgrūtinājumi ir reģistrēti attiecībā uz kuģi, kas atrodas būvniecības stadijā, vai attiecībā uz būvēšanas līgumu un nav pārreģistrēti” ar vārdiem “Ja būvniecības stadijā esoša kuģa apgrūtinājumi nav reģistrēti”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdus “kurā reģistrē” ar vārdiem “kurā ieraksta” un aizstāt pēdējā teikumā vārdus “jaunas tiesības nedrīkst reģistrēt” ar vārdiem “jaunu tiesību nedrīkst ierakstīt”.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

neatb.

 

 

 

28.pants. Būvniecības stadijā esoša kuģa izslēgšana no attiecīgās kuģu reģistra grāmatas

(1) Būvniecības stadijā esošu kuģi izslēdz no kuģu reģistra grāmatas, kurā reģistrē šādus kuģus, kad būvētājs ir nodevis kuģi ieguvējam vai, ja kuģis būvēts uz kuģu būvētāja rēķina, — kad kuģis ir gatavs ekspluatācijai un atbilst šā likuma 10.panta trešās daļas prasībām.

(2) Ja būvniecības sta dijā esoša kuģa apgrūtinājumi nav reģistrēti citā kuģu reģistra grāmatā, tos bez tiesību turētāja rakstveida piekrišanas neizslēdz no kuģu reģistra grāmatas, kurā reģistrē būvniecības stadijā esošus kuģus. Šādā gadījumā apgrūtinājumi saglabā savu prioritāti, bet jaunas tiesības nedrīkst reģistrēt.

 

3.5.apakšnodaļa. Dažādi nosacījumi

147.

 

 

 

Juridiskai birojs

Izslēgt skaitļus un vārdus “3.5. apakšnodaļa. Dažādi nosacījumi”

 

atb.

 

28.pants. Reģistrēto īpašumtiesību iegūšana

(1) Ja Latvijas kuģa īpašnieka īpašumtiesības nav reģistrētas un reģistrāciju ir neiespējami vai sarežģīti iegūt, reģistrētas īpašumtiesības var iegūt saskaņā ar tiesas spriedumu par tiesību dzēšanu uzaicinājuma kārtībā un īpašumtiesību juridiskā fakta konstatēšanu. Pēc tam kuģi reģistrē atbilstoši spriedumam, ievērojot šā kodeksa 9.panta noteikumus.

(2) Kuģa īpašnieks prasības pieteikumu iesniedz tiesā. Pieteikumā prasītājs uzrāda pamatojumu drošām tiesībām uz kuģi. Tiesa izskata pieteikumus Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

148.

Juridiskais birojs

Izslēgt 28.pantu (izteikts kā 17.pants).

atb.

 

3.6.apakšnodaļa. Jūras dzīļu resursu ieguves iekārtas

149.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitļus un vārdus “3.6.apakšnodaļa” ar skaitli un vārdu “VII nodaļa. Jūras dzīļu resursu ieguves iekārtas”

atb.

VII nodaļa. Jūras dzīļu resursu ieguves iekārtas

 

29.pants. Nostiprinātās iekārtas

(1) Nostiprinātās iekārtas, kas atrodas būvniecības stadijā un kas paredzētas zemūdens dabas resursu pētījumiem, to uzglabāšanai vai transportam, vai līdzīga veida darbībām, kā arī celtniecības līgumus attiecībā uz šādām iekārtām pēc īpašnieka lūguma var reģistrēt Kuģu reģistrā, ja tie ir pilnīgi vai daļēji izvietoti Latvijas teritorijā vai Latvijas kontinentālajā šelfā un ja šāda reģistrēšana nav pretrunā ar Latvijas saistībām saskaņā ar starptautiskajām tiesībām. Lielas nostiprināto iekārtu grupas un līgumus par šādu grupu celtniecību var reģistrēt, ja šīs grupas tiks celtas vai tās ceļ Latvijā saskaņā ar atsevišķu celtniecības līgumu.

(2) Nostiprinātās iekārtas, kuras izmanto zemūdens dabas resursu pētījumiem, to uzglabāšanai vai transportam, vai līdzīga veida darbībām, pēc īpašnieka lūguma var reģistrēt Kuģu reģistrā, ja tās pilnīgi vai daļēji izvietotas Latvijas teritorijā vai Latvijas kontinentālajā šelfā un ja šāda reģistrēšana nav pretrunā ar Latvijas saistībām saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

(3) Nostiprinātajām iekārtām, ja nepieciešams, piemēro šīs sadaļas un šā kodeksa 30., 31. un 32.panta nosacījumus. Šādu iekārtu ieķīlāšana var ietvert papildierīces un iekārtas, kuras var ieķīlāt. Ieķīlāšana var ietvert jebkādas atļaujas, kas izsniegtas likuma "Par Latvijas Republikas kontinentālo šelfu un ekskluzīvo ekonomisko zonu" noteiktajā kārtībā.

(4) Nostiprināto iekārtu grupas vai grupu celtniecības līgumus var ieķīlāt atsevišķi, ja šo grupu ceļ vai tā tiks celta saskaņā ar individuālu līgumu un tā ir reģistrēta atbilstoši šā kodeksa otrajai sadaļai. Šā kodeksa 31.panta pirmās daļas otrais teikums neattiecas uz nostiprinātajām iekārtām. Ieķīlāšana zaudē spēku, ja grupu nodod pircējam.

150.

 

 

 

151.

 

 

 

 

152.

 

 

 

 

 

 

153.

 

 

 

 

 

 

154.

 

 

 

 

 

 

155.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

156.

 

 

 

157.

 

 

 

 

 

 

 

 

158.

Juridiskais birojs

Papildināt panta nosaukumu ar vārdiem “un to sistēmas” .

 

Juridiskais birojs

Aizstāt visā panta tekstā vārdus “celtniecības līgumus” ar vārdiem “būvniecības līgumus”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “pēc īpašnieka lūguma var reģistrēt Kuģu reģistrā” ar vārdiem “pamatojoties uz īpašnieka pieteikumu var ierakstīt Kuģu reģistrā”,

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “reģistrēšana nav pretrunā ar Latvijas saistībām saskaņā ar starptautiskajām tiesībām” ar vārdiem “ierakstīšana nav pretrunā ar starptautiskajām tiesību normām”.

Juridiskā komisija

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “reģistrēšana nav pretrunā ar Latvijas saistībām saskaņā ar starptautiskajām tiesībām” ar vārdiem “reģistrēšana nav pretrunā ar starptautiskajām tiesību normām”.

Juridiskais birojs

Izteikt pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Nostiprināto iekārtu sistēmas, pamatojoties uz nostiprināto iekārtu sistēmas būvniecības līgumu, var ierakstīt kuģu reģistrā, ja šīs iekārtas sistēmas tiks būvētas vai tās būvē Latvijā.”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt trešās daļas pēdējo teikumu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Kuģu reģistrā reģistrētas būvniecība stadijā esošas nostiprinātās iekārtas vai nostiprināto iekārtu sistēmas var ieķīlāt, ja šīs iekārtas vai iekārtu grupas ir reģistrētas atbilstoši šā panta otrajai daļai.”

Juridiskais birojs

Aizstāt ceturtās daļas pēdējā teikumā vārdus “grupu nodod pircējam” ar vārdiem “būvnieks nostiprināto iekārtu sistēmas nodevis ieguvējam”.

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

iestrādāts 154.priekš.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

29.pants. Nostiprinātās iekārtas un to sistēmas

(1) Nostiprinātās iekārtas, kas atrodas būvniecības stadijā un kas paredzētas zemūdens dabas resursu pētīšanai, to uzglabāšanai vai transportēšanai vai līdzīga veida darbībām, kā arī būvniecības līgumus attiecībā uz šādām iekārtām pēc īpašnieka lūguma var reģistrēt Kuģu reģistrā, ja tās ir pilnīgi vai daļēji izvietotas Latvijas teritorijā vai Latvijas kontinentālajā šelfā un ja šāda reģistrēšana nav pretrunā ar Latvijai saistošām starptautisko tiesību normām. Nostiprināto iekārtu sistēmas, pamatojoties uz šādu sistēmu būvniecības līgumu, var reģistrēt Kuģu reģistrā, ja šīs sistēmas tiks būvētas vai tās būvē Latvijā.

(2) Nostiprinātās iekārtas, kuras izmanto zemūdens dabas resursu pētīšanai, to uzglabāšanai vai transportēšanai vai līdzīga veida darbībām, pamatojoties uz īpašnieka pieteikumu, var reģistrēt Kuģu reģistrā, ja tās pilnīgi vai daļēji izvietotas Latvijas teritorijā vai Latvijas kontinentālajā šelfā un ja šāda reģistrēšana nav pretrunā ar Latvijai saistošām starptautisko tiesību normām.

(3) Nostiprinātajām iekārtām, ja nepieciešams, piemēro šīs sadaļas un šā kodeksa 30., 31. un 32.panta noteikumus. Līdz ar šādu iekārtu ieķīlāšanu var ieķīlāt arī papildierīces un iekārtas.

(4) Kuģu reģistrā reģistrētas būvniecības stadijā esošas nostiprinātās iekārtas vai nostiprināto iekārtu sistēmas var ieķīlāt, ja šīs iekārtas vai iekārtu sistēmas ir reģistrētas atbilstoši šā panta otrajai daļai. Šā kodeksa 31.panta pirmās daļas otrais teikums neattiecas uz nostiprinātajām iekārtām. Ieķīlāšana zaudē spēku, ja kuģu būvētājs nostiprināto iekārtu sistēmas nodevis ieguvējam.

4.nodaļa. Kuģu īpašumtiesību apgrūtinājumi

159.

Juridiskā komisija

Aizstāt skaitli un vārdus “4.nodaļa. Kuģu īpašumtiesību apgrūtinājumi” ar vārdiem “C sadaļa Kuģa apgrūtinājumi un kuģa arests”.

atb.

C sadaļa

Kuģa apgrūtinājumi un kuģa arests

 

4.1.apakšnodaļa. Kuģa hipotēka

160.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitļus un vārdus “4.1.apakšnodaļa.” ar skaitli un vārdiem “VIII nodaļa. Kuģu hipotēka”.

atb.

VIII nodaļa. Kuģu hipotēka

 

30.pants. Kuģa vai tā daļas hipotēka

(1) Reģistrētu kuģi vai tā daļu drīkst izmanot kā saistību nodrošinājumu. Kuģa obligāciju par to noformē atbilstoši Kuģu reģistra prasībām. Kuģa vai tā daļas obligācija kļūst par kuģa hipotēkas obligāciju un stājas spēkā ar tās reģistrācijas brīdi Kuģu reģistra grāmatā. Kuģa obligācijā iekļauj ziņas par kuģa kreditoru un ķīlas summu.

(2) Kuģu reģistrators reģistrē kuģu obligācijas tādā kārtībā, kādā tās tiek uzrādītās, uz katras obligācijas norādot dienu un stundu, kad izdarīts attiecīgais ieraksts, un apstiprina to ar savu parakstu. Kuģa hipotekāro kreditoru prioritāti nosaka obligācijas reģistrācijas secība Kuģu reģistra grāmatā. Kuģa hipotēkas prasījuma tiesību pāriešana vai maiņa neietekmē tās prioritātes secību.

(3) Kuģa hipotekāro kreditoru uz hipotēkas pamata nevar uzskatīt par kuģa vai tā daļas īpašnieku, tāpat nevar uzskatīt, ka hipotekārais parādnieks uz šā pamata būtu zaudējis īpašuma tiesības, izņemot gadījumus, kad ieķīlāto kuģi vai tā daļu nepieciešams izmantot kuģa hipotēkas parāda dzēšanai.

161.

 

 

 

 

 

162.

 

 

 

 

163.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164.

 

 

 

 

165.

 

 

 

 

166.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “Kuģa reģistra prasībām” ar vārdiem “Satiksmes ministra prasībām”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmās daļas pēdējā teikumā vārdus “ķīlas summu” ar vārdiem “nodrošinātā prasījuma apmēru”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “Kuģu reģistrators reģistrē kuģu obligācijas tādā kārtībā” ar vārdiem “Kuģu obligācijas ierakstāmas Kuģu reģistrā tādā secībā” un izslēgt vārdus “un apstiprina to ar savu parakstu”.

 

 

Juridiskā komisija

Otrās daļas pirmajā teikumā izslēgt vārdus “un apstiprina to ar savu parakstu”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdus “reģistrācijas secība Kuģu reģistra grāmatā” ar vārdiem “ierakstīšanas secība Kuģu reģistrā” .

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā vārdus “nepieciešams izmantot” ar vārdu “pārdod”.

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb. daļēji

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

atb.

30.pants. Kuģa vai tā daļas hipotēka

(1) Reģistrētu kuģi vai tā daļu drīkst izmanot kā saistību nodrošinājumu, par to noformējot kuģa obligāciju atbilstoši satiksmes ministra prasībām. Kuģa vai tā daļas obligācija kļūst par kuģa hipotēku un stājas spēkā ar tās reģistrācijas brīdi kuģu reģistra grāmatā. Kuģa obligācijā iekļauj ziņas par kuģa kreditoru un nodrošinātā prasījuma apmēru.

(2) Kuģu reģistrators reģistrē kuģu obligācijas tādā kārtībā, kādā tās tiek uzrādītās, uz katras obligācijas norādot dienu un stundu, kad izdarīts attiecīgais ieraksts. Kuģa hipotekāro kreditoru prioritāti nosaka obligācijas reģistrācijas secība kuģu reģistra grāmatā. Kuģa hipotēkas prasījuma tiesību pāriešana vai maiņa neietekmē to prioritātes secību.

(3) Kuģa hipotekāro kreditoru uz hipotēkas pamata nevar uzskatīt par kuģa vai tā daļas īpašnieku, tāpat nevar uzskatīt, ka hipotekārais parādnieks uz šā pamata būtu zaudējis īpašuma tiesības uz kuģi, izņemot gadījumus, kad ieķīlāto kuģi vai tā daļu pārdod kuģa hipotēkas parāda dzēšanai.

 

31.pants. Būvniecības stadijā esošu kuģu ieķīlāšana

(1) Ja līgumā nav noteikts citādi, tāda kuģa ieķīlāšana, kas atrodas būvniecības stadijā vai kurš tiks būvēts Latvijā, ir attiecināma arī uz kuģa galvenajiem dzinējiem un lielākajām korpusa daļām, ja minētie dzinēji vai korpusa daļas tiek konstruētas vai atrodas galveno kuģu būvētāju teritorijā. Ja šīs daļas būvē citi Latvijas kuģu būvētāji, var vienoties, ka ieķīlāšana attiecas arī uz šīm daļām.

(2) Ja līgumā nav noteikts citādi, ķīlas tiesība tiek attiecināta arī uz materiāliem un iekārtām, kas atrodas galveno kuģu būvētāju teritorijā vai kuģu būvētavā, kur tiek konstruēti galvenie dzinēji vai jebkāda cita liela korpusa daļa, ja vien materiāli un aprīkojums ir skaidri identificējams pēc to marķējuma vai citā veidā.

     

31.pants. Būvniecības stadijā esošu kuģu ieķīlāšana

(1) Ja līgumā nav noteikts citādi, tāda kuģa ieķīlāšana, kurš atrodas būvniecības stadijā vai kurš tiks būvēts Latvijā, ir attiecināma arī uz kuģa galvenajiem dzinējiem un lielākajām korpusa daļām, ja minētie dzinēji vai korpusa daļas tiek konstruētas vai atrodas galveno kuģubūvētāju teritorijā. Ja šīs daļas būvē citi Latvijas kuģubūvētāji, var vienoties, ka ieķīlāšana attiecas arī uz šīm daļām.

(2) Ja līgumā nav noteikts citādi, ķīlas tiesības tiek attiecinātas arī uz materiāliem un iekārtām, kas atrodas galveno kuģubūvētāju teritorijā vai kuģu būvētavā, kur tiek konstruēti galvenie dzinēji vai jebkura cita liela korpusa daļa, ja vien materiāli un aprīkojums ir skaidri identificējams pēc to marķējuma vai citādā veidā.

32.pants. Papildierīces

(1) Kuģa ieķīlāšana un citi apgrūtinājumi, kuri ir vai varētu tikt reģistrēti Kuģu reģistrā, attiecas arī uz katru atsevišķu kuģa daļu un visām papildierīcēm, kas atrodas uz kuģa vai ir īslaicīgi pārvietotas citur. Uz šādām papildierīcēm un kuģa daļām netiek dibinātas atsevišķas tiesības. Degviela un citi patēriņa krājumi netiek uzskatīti par šādām papildierīcēm.

(2) Šā panta pirmās daļas nosacījumi neattiecas uz tām papildierīcēm, kuras pieder trešajai personai, un uz kuģa īpašnieka īrētām papildierīcēm.

(3) Šā panta pirmās daļas nosacījumi neierobežo tiesības ar līgumu noteikt, ka jebkura kuģa, kura maksimālais garums ir mazāks par 12 metriem, pārdevējam var būt ķīlas tiesības attiecībā uz jebkuru kuģa dzinēju, radio vai elektroniskajām iekārtām, kas paredzētas navigācijai vai līdzīgām darbībām.

     

32.pants. Papildierīces

(1) Kuģa ieķīlāšana un citi apgrūtinājumi, kuri ir vai varētu tikt reģistrēti Kuģu reģistrā, attiecas arī uz katru atsevišķu kuģa daļu un visām papildierīcēm, kas atrodas uz kuģa vai ir īslaicīgi pārvietotas citur. Uz šādām papildierīcēm un kuģa daļām netiek dibinātas atsevišķas tiesības. Degviela un citi patēriņa krājumi nav uzskatāmi par šādām papildierīcēm.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumi neattiecas uz tām papildierīcēm, kuras pieder trešajai personai, un uz kuģa īpašnieka īrētām papildierīcēm.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumi neierobežo tiesības ar līgumu noteikt, ka jebkura tāda kuģa pārdevējam, kura maksimālais garums ir mazāks par 12 metriem, var būt ķīlas tiesības uz jebkuru kuģa dzinēju, radio iekārtām vai elektroniskajām iekārtām, kas paredzētas navigācijai vai līdzīgām darbībām.

4.2.apakšnodaļa. Jūras privilēģija

167.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitļus un vārdu “4.2.apakšnodaļa” ar skaitli un vārdus “IX nodaļa. Jūras privilēģija”

atb.

IX nodaļa. Jūras privilēģija

33.pants. Prasības, kuras nodrošina jūras privilēģija

(1) Jūras privilēģija kuģa īpašniekam, berbouta fraktētājam vai operatoram nodrošina:

1) prasības, kas saistītas ar kuģa kapteiņa, virsnieku un citu kuģa apkalpes locekļu darbu uz kuģa, ieskaitot repatriācijas izdevumus un par viņiem maksājamos sociālās apdrošināšanas maksājumus;

2) prasības, kas attiecas uz cilvēka dzīvības zaudējumu vai miesas bojājumu iegūšanu (tai skaitā prasījumus par uzturlīdzekļu piedziņu) uz ūdens vai sauszemes, ja tas saistīts ar kuģa darbību;

3) prasības, kas saistītas ar atlīdzību par kuģa glābšanu;

4) prasības, kas saistītas ar ostu, kanālu un citu ūdensceļu un loču maksām;

5) prasības, kas radušās kuģa darbības rezultātā un ir saistītas ar zaudējumu nodarīšanu īpašumam vai tā bojāeju, izņemot uz kuģa pārvadātās kravas, konteineru un pasažieriem piederošo mantu zaudējumu vai tiem nodarītos bojājumus.

(2) Jūras privilēģija nenodrošina šā panta pirmās daļas 2. un 5.punktā minētās prasības, ja tās izriet:

1) no zaudējumiem, kas saistīti ar naftas vai citu bīstamu vai kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru, ja normatīvie akti paredz atbildētāja atbildību neatkarīgi no vainas un atbildības obligāto apdrošināšanu vai citu nodrošinājumu;

2) no vielu radioaktīvajām īpašībām vai radioaktīvo vielu savienojumiem ar toksiskām, eksplozīvām vai citām bīstamām kodoldegvielām, vai no bīstamiem radioaktīviem produktiem vai atkritumiem.

168.

 

 

 

 

 

 

169.

 

 

 

170.

 

 

 

 

 

171.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

172.

 

 

 

 

 

 

 

173.

Juridiskais birojs

Izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“Jūras privilēģija pret kuģa īpašnieku, berbouta fraktētāju vai operatoru nodrošina:”.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt otrās daļas 1.punktā vārdu “atbildētāja”.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt 33. panta pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(1) Jūras privilēģija pret kuģa īpašnieku, berbouta fraktētāju vai operatoru nodrošina:”.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt 33. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) prasības sakarā ar cilvēka dzīvības zaudējumu vai kaitējumu cilvēka veselībai (ieskaitot prasības uzturlīdzekļu piedziņai), kas radušies uz ūdens vai sauszemes saistībā ar kuģa ekspluatāciju;”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt 33. panta pirmajā daļā vārdus ‘’Jūras privilēģija kuģa īpašniekam, berbouta fraktētājam vai operatoram nodrošina:’’ ar vārdiem ‘’Ar jūras privilēģiju pret kuģa īpašnieku , berbouta fraktētāju vai operatoru nodrošina:’’.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 33.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Jūras privilēģija pret kuģa īpašnieku, berbouta fraktētāju vai operatoru nodrošina:”.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.s

 

33.pants. Prasības, kuras nodrošina jūras privilēģija

(1) Jūras privilēģija attiecībā uz kuģa īpašnieku, berbouta fraktētāju vai kuģu operatoru nodrošina:

1) prasības, kas saistītas ar kuģa kapteiņa, virsnieku un citu kuģa apkalpes locekļu darbu uz kuģa, ieskaitot repatriācijas izdevumus un par viņiem maksājamos sociālās apdrošināšanas maksājumus;

2) prasības sakarā ar cilvēka dzīvības zaudēšanu vai kaitējumu nodarīšanu viņa veselībai (ieskaitot prasības uzturlīdzekļu piedziņai), kas radušies uz ūdens vai sauszemes saistībā ar kuģa ekspluatāciju;

3) prasības, kas saistītas ar atlīdzību par kuģa glābšanu;

4) prasības, kas saistītas ar maksājumiem par ostu, kanālu un citu ūdensceļu izmantošanu un loču pakalpojumiem;

5) prasības, kas radušās kuģa darbības rezultātā un ir saistītas ar zaudējumu nodarīšanu īpašumam vai tā bojāeju, izņemot ar kuģi pārvadātās kravas, konteineru un pasažieriem piederošo mantu zaudējumu vai tām nodarītos bojājumus.

(2) Jūras privilēģija nenodrošina šā panta pirmās daļas 2. un 5.punktā minētās prasības, ja tās izriet:

1) no zaudējumiem, kas saistīti ar naftas vai citu bīstamu vai kaitīgu vielu pārvadāšanu pa jūru, ja normatīvie akti paredz atbildību neatkarīgi no vainas un atbildības obligāto apdrošināšanu vai citu nodrošinājumu;

2) no vielu radioaktīvajām īpašībām vai radioaktīvo vielu savienojumiem ar toksiskām, eksplozīvām vai citām bīstamām kodoldegvielām vai no bīstamiem radioaktīviem produktiem vai atkritumiem.

 

34.pants. Jūras privilēģiju prioritāte

(1) Jūras privilēģijas, kas noteiktas šā kodeksa 33.pantā, ir prioritāras attiecībā pret kuģa hipotēkām un citiem apgrūtinājumiem. Šā kodeksa 56.panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktās tiesības ir prioritāras attiecībā pret šā kodeksa 33.pantā noteiktajām jūras privilēģijām, kā arī saskaņā ar šo kodeksu reģistrētajām kuģu hipotēkām un citiem apgrūtinājumiem.

(2) Jūras privilēģija, kas saistīta ar atlīdzību par kuģa glābšanu, ir prioritāra attiecībā pret tām jūras privilēģijām, kas radušās, pirms notika darbības, kas izraisīja jūras privilēģiju, kas saistīta ar atlīdzību par kuģa glābšanu.

(3) Prasības, kas nodrošinātas ar jūras privilēģiju, kas saistīta ar atlīdzību par kuģa glābšanu, apmierina apgrieztā secībā, ņemot vērā laiku, kad šādas jūras privilēģijas radās. Šādas jūras privilēģijas rodas tajā datumā, kad tiek pabeigts katrs glābšanas pasākums (operācija).

(4) Jūras privilēģijas, kas minētas šā kodeksa 33.pantā, sakārto šajā pantā noteiktajā kārtībā, ņemot vērā šā panta otrās daļas nosacījumus. Jūras privilēģijas, kas noteiktas šā kodeksa 33.panta pirmās daļas 1., 2., 4. un 5.punktā, vienas grupas ietvaros apmierina vienlaicīgi un proporcionāli.

174.

 

 

 

 

 

 

 

175.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “prioritāras attiecībā pret kuģa hipotēkām un citiem apgrūtinājumiem” ar vārdiem “prioritāras attiecībā pret prasībām, kas izriet no kuģu hipotēkas vai citiem apgrūtinājumiem”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt ceturtajā daļā vārdu “kārtībā” ar vārdu “secībā”.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

34.pants. Jūras privilēģiju prioritāte

(1) Jūras privilēģijas, kas noteiktas šā kodeksa 33.pantā, ir prioritāras attiecībā pret prasī bām, kas izriet no kuģu hipotēkas vai citiem apgrūtinājumiem. Šā kodeksa 56.panta otrās daļas 1. un 2.punktā noteiktās tiesības ir prioritāras attiecībā pret šā kodeksa 33.pantā noteiktajām jūras privilēģijām, kā arī saskaņā ar šo kodeksu reģistrētajām kuģu hipotēkām un citiem apgrūtinājumiem.

(2) Jūras privilēģija, kas saistīta ar atlīdzību par kuģa glābšanu, ir prioritāra attiecībā pret tām jūras privilēģijām, kas radušās, pirms notika darbības, kas izraisīja jūras privilēģiju, kas saistīta ar atlīdzību par kuģa glābšanu.

(3) Prasības, kas nodrošinātas ar jūras privilēģiju, kas saistīta ar atlīdzību par kuģa glābšanu, apmierina apgrieztā secībā, ņemot vērā laiku, kad šādas jūras privilēģijas radās. Šādas jūras privilēģijas rodas tajā datumā, kad tiek pabeigts katrs glābšanas pasākums (operācija).

(4) Jūras privilēģijas, kas minētas šā kodeksa 33.pantā, sakārto šajā pantā noteiktajā secībā, ņemot vērā šā panta otrās daļas nosacījumus. Jūras privilēģijas, kas noteiktas šā kodeksa 33.panta pirmās daļas 1., 2., 4. un 5.punktā, vienas grupas ietvaros apmierina vienlaicīgi un proporcionāli.

35.pants. Aizturējuma tiesības

(1) Ja šajā daļā minēto personu valdījumā atrodas kuģis, aizturējuma tiesības ir:

1) kuģu būvētājam, lai nodrošinātu prasības par kuģa būvi;

2) kuģu remontētājam, lai nodrošinātu prasības par kuģa remontu un rekonstrukciju, ja kuģa remonts vai rekonstrukcija veikta, atrodoties šādā valdījumā.

(2) Aizturējuma tiesības izbeidzas, ja tiek pārtraukta kuģa atrašanās kuģu būvētāja vai remontētāja valdījumā, izņemot gadījumu, ja aizturējumu pārtrauc kuģa arests.

176.

 

 

 

 

177.

 

 

 

 

178.

 

 

 

 

 

 

 

179.

Juridiskais birojs

Izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“Aizturējuma tiesības ir:”

 

Juridiskais birojs

Izslēgt pirmās daļas 2.punktā vārdus “ja kuģa remonts vai rekonstrukcija veikta, atrodoties šādā valdījumā”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir aizturējuma tiesība, ja kuģis atrodas attiecīgās personas valdījumā.“.

 

Juridiskais birojs

Izteikt otro daļu kā trešo daļu.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

35.pants. Aizturējuma tiesības

(1) Aizturējuma tiesības ir:

1) kuģubūvētājam, lai nodrošinātu prasības par kuģa būvi;

2) kuģu remontētājam, lai nodrošinātu prasības par kuģa remontu un rekonstrukciju.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajām personām ir aizturējuma tiesības, ja kuģis atrodas attiecīgās personas valdījumā.

(3) Aizturējuma tiesības izbeidzas, ja tiek pārtraukta kuģa atrašanās kuģubūvētāja vai kuģu remontētāja valdījumā, izņemot gadījumu, kad aizturējumu pārtrauc kuģa arests.

36.pants. Jūras privilēģijas raksturojums

(1) Jūras privilēģija ir piesaistīta kuģim neatkarīgi no īpašuma tiesību vai reģistrācijas, vai karoga maiņas, izņemot šā kodeksa 56.pantā noteiktos gadījumus.

(2) Ja jūras privilēģija, kura nodrošina prasību, par kuru kuģa atsavinātājs nav personiski atbildīgs, pārstāj eksistēt vai iegūst zemāku prioritāti kuģa īpašumtiesību pārejas gadījumā, minētais atsavinātājs atbild kuģa kreditoram, kura prasība ir nodrošināta ar jūras privilēģiju tādā apmērā, kādā kreditors nesaņem savu prasību apmierinājumu kuģa īpašumtiesību pārejas dēļ.

     

36.pants. Jūras privilēģijas raksturojums

(1) Jūras privilēģija ir piesaistīta kuģim neatkarīgi no īpašuma tiesību reģistrācijas vai kuģa karoga maiņas, izņemot šā kodeksa 56.pantā noteiktos gadījumus.

(2) Ja jūras privilēģija, kas nodrošina prasību, par kuru kuģa atsavinātājs nav personiski atbildīgs, pārstāj eksistēt vai iegūst zemāku prioritāti gadījumā, kad pāriet īpašnieka tiesības uz kuģi, minētais atsavinātājs ir atbildīgs kuģa kreditoram, kura prasība nodrošināta ar jūras privilēģiju, tādā apmērā, kādā kreditors nesaņem savu prasību apmierinājumu šo īpašuma tiesību pārejas dēļ.

37.pants. Jūras privilēģiju cesija

(1) Ar jūras privilēģiju nodrošinātas prasības cesija nozīmē vienlaicīgu šādas jūras privilēģijas cesiju.

(2) Prasītājam, kura prasību nodrošina jūras privilēģija, nevar tikt cedētas tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību, ko kuģa īpašniekam maksā saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.

180.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Aizstāt 37. panta pirmajā daļā vārdu ‘’nozīmē” ar vārdu ‘’izraisa”.

atb.

37.pants. Jūras privilēģiju cesija

(1) Ar jūras privilēģiju nodrošinātas prasības cesija izraisa vienlaicīgu šādas jūras privilēģijas cesiju.

(2) Prasītājam, kura prasību nodrošina jūras privilēģija, nevar tikt cedētas tiesības uz apdrošināšanas atlīdzību, ko kuģa īpašniekam izmaksā saskaņā ar apdrošināšanas līgumu.

4.3.apakšnodaļa. Kravas privileģētās aizturējuma tiesības

181.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitļus un vārdus “4.3.apakšnodaļa. Kravas priviliģētās aizturējuma tiesības” ar skaitli un vārdu “X nodaļa. Kravas priviliģētās tiesības”

 

 

atb.

X nodaļa. Kravas privileģētās tiesības

 

38.pants. Prasības, kas nodrošinātas ar kravas privileģētajām aizturējuma tiesībām

Ar kravas privileģētajām aizturējuma tiesībām nodrošina šādas prasības attiecībā uz kravu:

1) prasības, kas saistītas ar atlīdzību par glābšanu un vispārējās avārijas atlīdzību;

2) prasības, kas radušās kravas pārvadātājam vai kapteinim, īstenojot likumā noteiktās tiesības, slēdzot līgumu vai citādi rīkojoties, vai uzņemoties izdevumus uz kravas īpašnieka rēķina;

3) kravas pārvadātāja prasības, kas izriet no fraktēšanas līguma tādā apmērā, kādā šādu prasību varētu celt pret kravas saņēmēju.

182.

Juridiskais birojs

Aizstāt 38.panta nosaukumā un panta tekstā, kā arī 39. un 40.pantā vārdus “kravas priviliģētajām aizturējuma tiesībām” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “kravas priviliģētajām tiesībām” (attiecīgajā locījumā).

 

atb.

38.pants. Ar kravas privileģētajām tiesībām nodrošinātās prasības

Ar kravas privileģētajām tiesībām tiek nodrošinātas prasības šādā secībā:

1) prasības, kas saistītas ar atlīdzību par glābšanu un vispārējās avārijas atlīdzību;

2) kravas pārvadātāja vai kapteiņa prasības, kas radušās, īstenojot šajā kodeksā noteiktās tiesības, slēdzot līgumu vai citādi rīkojoties, vai uzņemoties izdevumus uz kravas īpašnieka rēķina;

3) kravas pārvadātāja prasības, kas izriet no fraktēšanas līguma tādā apmērā, kādā šādu prasību varētu celt pret kravas saņēmēju.

39.pants. Priekšrocības

(1) Kravas privileģētajām aizturējuma tiesībām ir prioritāte attiecībā pret citiem kravas apgrūtinājumiem.

(2) Prasības, kas nodrošinātas ar kravas privileģētajām aizturējuma tiesībām, apmierina šā kodeksa 38.pantā noteiktajā secībā. Prasības, kas noteiktas vienā šā kodeksa 38.panta punktā, ir vienlīdzīgas savā starpā. No prasībām, kas noteiktas šā kodeksa 38.panta 1. un 2.punktā, prioritāte ir jaunākajām, ja tās nav izraisījis viens gadījums.

     

39.pants. Priekšrocības

(1) Kravas privileģētajām tiesībām ir prioritāte attiecībā pret citiem kravas apgrūtinājumiem.

(2) Ar kravas privileģētajām tiesībām nodrošinātās prasības apmierina šā kodeksa 38.pantā noteiktajā secībā. Prasības, kas noteiktas vienā šā kodeksa 38.panta punktā, ir savā starpā vienlīdzīgas. No prasībām, kas noteiktas šā kodeksa 38.panta 1. un 2.punktā, prioritāte ir jaunākajām prasībām, ja visas šīs prasības nav izraisījis viens gadījums.

40.pants. Kravas piegāde un noilguma termiņš

(1) Kravas privileģētās aizturējuma tiesības pārstāj pastāvēt, ja krava ir piegādāta, ja tā tiek pārdota piespiedu kārtā vai ja tā tiek pārdota uz kravas īpašnieka rēķina.

(2) Ja persona, kura zina vai kurai vajadzēja zināt, ka uz kravu attiecas kravas privileģētās aizturējuma tiesības, piegādā kravu bez kreditora piekrišanas, tā kļūst personīgi atbildīga par prasību, izņemot to prasības daļu, kuru nevar nodrošināt ar kravas privileģētajām aizturējuma tiesībām.

(3) Ja kravas saņēmējs nav personīgi atbildīgs par prasību, viņš, saņemot kravu un zinot par pastāvošo prasību attiecībā uz šo kravu, kļūst atbildīgs tādā apmērā, kādā prasība ir nodrošināta ar saņemtās kravas privileģētajām aizturējuma tiesībām.

(4) Kravas privileģētās aizturējuma tiesības izbeidzas gada laikā no to rašanās brīža.

     

40.pants. Kravas piegāde un noilguma termiņš

(1) Kravas privileģētās tiesības pārstāj pastāvēt, ja krava ir piegādāta, ja tā tiek pārdota piespiedu kārtā vai uz kravas īpašnieka rēķina.

(2) Ja persona, kura zina vai kurai vajadzēja zināt, ka uz kravu attiecas kravas privileģētās tiesības, piegādā kravu bez kreditora piekrišanas, tā kļūst personiski atbildīga par prasību, izņemot to prasības daļu, kuru nevar nodrošināt ar kravas privileģētajām tiesībām.

(3) Ja kravas saņēmējs nav personiski atbildīgs par prasību, viņš, saņemot kravu un zinot par pastāvošo prasību attiecībā uz šo kravu, kļūst atbildīgs tādā apmērā, kādā prasība nodrošināta ar saņemtās kravas privileģētajām tiesībām.

(4) Kravas privileģētās tiesības izbeidzas gada laikā no to rašanās brīža.

4.4.apakšnodaļa. Dažādi nosacījumi

183.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitļus un vārdus “4.4.apakšnodaļa. Dažādi nosacījumi” ar skaitli un vārdiem “XI nodaļa. Īpašie noteikumi, kas attiecas uz kuģa apgrūtinājumiem”.

atb.

XI nodaļa. Īpašie noteikumi, kas attiecas uz kuģa apgrūtinājumiem

 

41.pants. Tiesību pāreja

Ja prasība ir nodrošināta ar hipotēku vai jūras privilēģiju, tiesību pēctecības vai tiesību pārejas gadījumā tiesību pārņēmējs pārņem šādu prasību vienlaikus ar hipotēku vai jūras privilēģiju.

184.

 

 

185.

Juridiskais birojs

Izslēgt vārdus “tiesību pēctecības vai”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “tiesību pārņēmējs pārņem šādu prasību vienlaikus ar” ar vārdiem “tiesību pārņēmējs vienlaikus ar prasību pārņem”.

 

atb.

 

 

atb.

41.pants. Ar kuģi saistīto tiesību pāreja

Ja prasība ir nodrošināta ar kuģa hipotēku vai jūras privilēģiju, ar kuģi saistīto tiesību pārejas gadījumā tiesību pārņēmējs vienlaikus ar prasību pārņem arī kuģa hipotēku vai jūras privilēģiju.

42.pants. Apdrošināšana

Jūras privilēģija neattiecas uz prasībām par kompensāciju saskaņā ar apdrošināšanas līgumu. Jūras privilēģijas turētājs nekļūst apdrošināts saskaņā ar kuģa apdrošināšanas līgumu.

186.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdu “kompensāciju” ar vārdiem “apdrošināšanas atlīdzību”.

 

 

atb.

42.pants. Apdrošināšana

Jūras privilēģija neattiecas uz prasībām par apdrošināšanas atlīdzību saskaņā ar apdrošināšanas līgumu. Jūras privilēģijas turētājs nekļūst apdrošināts saskaņā ar kuģa apdrošināšanas līgumu.

43.pants. Tiesvedība

Prasību, kuru nodrošina jūras privilēģija vai kravas privileģētās aizturējuma tiesības, var celt pret apgrūtināto objektu vai tā īpašnieku. Prasību, kuru nodrošina kravas privileģētās aizturējuma tiesības, kuģa īpašnieks nevar celt pret kuģa kapteini.

187.

 

 

 

 

188.

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“43.pants. Prasības celšana”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “kravas priviliģētās aizturējuma tiesības” ar vārdiem “kravas priviliģētās tiesības”.

 

atb.

 

 

 

 

atb.

43.pants. Prasības celšana

Prasību, kuru nodrošina jūras privilēģija vai kravas privileģētās tiesības, var celt pret apgrūtināto objektu vai tā īpašnieku. Prasību, kuru nodrošina kravas privileģētās tiesības, kuģa īpašnieks nevar celt pret kuģa kapteini.

44.pants. Ārvalstu kuģu īpašuma tiesību reģistrēto apgrūtinājumu atzīšana

(1) Ārvalstu kuģu īpašuma tiesību reģistrētie apgrūtinājumi (turpmāk – kuģu apgrūtinājumi) tiek atzīti par spēkā esošiem, ja:

1) kuģu apgrūtinājumi ir nodibināti un reģistrēti saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā kuģis ir reģistrēts;

2) reģistrētie dati ir publiski pieejami;

3) reģistrā ir iekļautas šādas ziņas:

a) kreditoru vārdi un adreses;

b) summa, kuru nodrošina reģistrētais apgrūtinājums;

c) datums un citi apstākļi, kuri saskaņā ar kuģu reģistrācijas valsts normatīvajiem aktiem nosaka reģistrēto tiesību prioritāti.

(2) Ja kuģis kļūst par Latvijas kuģi un tiek reģistrēts Kuģu reģistrā, jebkurā ārvalstu kuģa izslēgšanas apliecībā uzrādītie kuģa apgrūtinājumi tiek reģistrēti Kuģu reģistrā, saglabājot to prioritāti. Ja apgrūtinājumi neatbilst reģistrācijas prasībām, reģistrators dod abām pusēm vismaz 60 dienu, lai noformētu apgrūtinājumus atbilstoši Kuģu reģistra prasībām. Apgrūtinājumu reģistrācija ir spēkā līdz minētā termiņa beigām.

(3) Ja kuģi būvē vai tas tiks būvēts ārvalstīs, tā īpašuma tiesības un apgrūtinājumus atzīst par spēkā esošiem, ja minētās tiesības reģistrētas saskaņā ar tās valsts likumdošanu, kurā kuģi būvē. Šā panta otrās daļas nosacījumi attiecas uz kuģiem, kuri būvēti ārvalstīs un pēc tam reģistrēti Kuģu reģistrā.

189.

 

 

190.

 

 

 

 

191.

 

 

 

 

192.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

193.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

194.

 

 

 

 

 

195.

 

 

 

 

196.

 

 

 

 

197.

 

 

 

 

198.

 

 

 

 

 

 

199.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt panta nosaukumā vārdus “īpašuma tiesību”

Juridiskā komisija

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ārvalstu kuģu reģistrētie apgrūtinājumi tiek atzīti par spēkā esošiem, ja:’’

Juridiskais birojs

Izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ārvalstu kuģu apgrūtinājumi tiek atzīti par spēkā esošiem, ja:’’

 

Juridiskā komisija

Apvienot pirmās daļas 2. un 3.punktu un izteikt kā 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ziņas par reģistrētiem apgrūtinājumiem ir publiski pieejamas un tajās ir norādīts:

  1. kreditora vārds, uzvārds (firma) un adrese;
  2. nodrošinātā prasījuma apmērs;
  3. datums un citas ziņas, kuras saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nosaka nodibināto tiesību prioritāti.”

 

Juridiskais birojs

Apvienot pirmās daļas 2. un 3.punktu un izteikt kā 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ziņas par apgrūtinājumiem ir publiski pieejamas un tajās ir norādīts:

a) kreditora vārds, uzvārds (firma) un adrese;

b) nodrošinātā prasījuma apmērs;

c) datums un citas ziņas, kuras saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nosaka nodibināto tiesību prioritāti.”

 

Juridiskais birojs

Aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā un trešajā daļā vārdu “reģistrēts” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “ierakstīts” (attiecīgā locījumā);

 

Juridiskais birojs

Aizstāt otrās daļas otrajā teikumā vārdus “reģistrācijas prasībām” ar vārdiem “Latvijas normatīvo aktu prasībām”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “Kuģu reģistra prasībām” ar vārdiem “normatīvo aktu prasībām”.

 

Juridiskā komisija

Aizstāt trešajā daļā vārdus “tās valsts likumdošanu” ar vārdiem “tās valsts normatīvajiem aktiem”.

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā vārdus “minētās tiesības reģistrētas” ar vārdiem “minētās tiesības nostiprinātas”, aizstāt vārdus “tās valsts likumdošanu” ar vārdiem “tās valsts normatīvajiem aktiem” un aizstāt vārdu “reģistrēti” ar vārdu “ierakstīti”.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Aizstāt 44. panta trešajā daļā vārdu ‘’likumdošana” ar vārdiem ‘’normatīviem aktiem”.

atb.

 

 

atb.

 

 

 

 

daļēji atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

daļēji atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

44.pants. Ārvalstu kuģu reģistrēto apgrūtinājumu atzīšana

(1) Ārvalstu kuģu reģistrētie apgrūtinājumi tiek atzīti par spēkā esošiem, ja:

1) kuģu apgrūtinājumi nodibināti un reģistrēti saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā kuģis reģistrēts;

2) ziņas par reģistrētajiem apgrūtinājumiem ir publiski pieejamas un tajās norādīts:

a) kreditora vārds, uzvārds (firma) un adrese,

b) nodrošinātā prasījuma apmērs,

c) datums un citas ziņas, kuras saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem nosaka nodibināto tiesību prioritāti.

(2) Ja kuģis kļūst par Latvijas kuģi un tiek reģistrēts Kuģu reģistrā, jebkurā ārvalstu kuģa izslēgšanas apliecībā uzrādītie kuģa apgrūtinājumi tiek reģistrēti Kuģu reģistrā, saglabājot to prioritāti. Ja apgrūtinājumi neatbilst Latvijas normatīvo aktu prasībām, kuģu reģistrators abām pusēm nosaka vismaz 60 dienu ilgu termiņu, lai tās noformētu apgrūtinājumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Apgrūtinājumu reģistrācija ir spēkā līdz minētā termiņa beigām.

(3) Īpašuma tiesības uz kuģi, kuru būvē vai kurš tiks būvēts ārvalstīs, un apgrūtinājumus atzīst par spēkā esošiem, ja šīs tiesības reģistrētas saskaņā ar tās valsts normatīvajiem aktiem, kurā kuģi būvē. Šā panta otrās daļas noteikumi attiecas uz kuģiem, kuri būvēti ārvalstīs un pēc tam reģistrēti Kuģu reģistrā.

45.pants. Piemērojamais likums

(1) Latvijas tiesā kuģa hipotēku, jūras privilēģiju vai kuģa aizturējuma tiesības apspriež saskaņā ar šā kodeksa 14., 30., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 41., 42., 43., 55. un 56.pantu.

(2) Kuģa reģistrācijas valsts normatīvos aktus piemēro, ja tiek apspriesti jautājumi:

1) par reģistrēto apgrūtinājumu prioritāti attiecībā pret citiem reģistrētajiem apgrūtinājumiem un sekām attiecībā uz trešo pušu tiesībām un pienākumiem, izņemot to prioritāti attiecībā pret jūras privilēģiju un aizturējuma tiesībām;

2) par jebkādiem ar normatīvajiem aktiem noteiktiem apgrūtinājumiem kuģim, kuru prioritāte seko pēc reģistrētajiem apgrūtinājumiem.

(3) Šā panta otrās daļas nosacījumi attiecas arī uz būvniecības stadijā esošiem kuģiem. Aizturējuma tiesību un citu būvējamo kuģu apgrūtinājumu prioritāte tiek apspriesta, ievērojot kuģu būves valsts normatīvos aktus.

     

45.pants. Piemērojamais likums

(1) Latvijas tiesā kuģa hipotēku, jūras privilēģiju vai kuģa aizturējuma tiesības apspriež saskaņā ar šā kodeksa 14., 30. — 37., 41. — 43., 55. un 56.pantu.

(2) Kuģa reģistrācijas valsts normatīvos aktus piemēro, ja tiek apspriesti jautājumi:

1) par reģistrēto apgrūtinājumu prioritāti attiecībā pret citiem reģistrētajiem apgrūtinājumiem un sekām attiecībā uz trešo personu tiesībām un pienākumiem, izņemot šo apgrūtinājumu prioritāti attiecībā pret jūras privilēģiju un aizturējuma tiesībām;

2) par jebkuriem ar normatīvajiem aktiem noteiktiem apgrūtinājumiem kuģim, ja šo apgrūtinājumu prioritāte seko pēc reģistrētajiem apgrūtinājumiem.

(3) Šā panta otrās daļas noteikumi attiecas arī uz būvniecības stadijā esošiem kuģiem. Aizturējuma tiesību un citu būvējamo kuģu apgrūtinājumu prioritāte tiek apspriesta, ievērojot kuģubūves valsts normatīvos aktus.

46.pants. Piespiedu pārdošana ārvalstīs

Visas jūras privilēģijas, reģistrētās hipotēkas un citi kuģa apgrūtinājumi zaudē spēku pēc kuģa piespiedu pārdošanas ārvalstīs, ja pārdošanas laikā kuģis bijis minētās valsts teritorijā un pārdošana notikusi saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem.

 

 

 

 

 

46.pants. Piespiedu pārdošana ārvalstīs

Visas jūras privilēģijas, reģistrētās hipotēkas un citi kuģa apgrūtinājumi zaudē spēku pēc kuģa piespiedu pārdošanas ārvalstīs, ja pārdošanas laikā kuģis bijis minētās valsts teritorijā un pārdošana notikusi saskaņā ar šīs valsts normatīvajiem aktiem.

5.nodaļa. Kuģu arests

200.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “5.nodaļa” ar vārdiem “XII nodaļa. Kuģa arests kā jūras prasības nodrošinājuma līdzeklis”.

atb.

XII nodaļa. Kuģa arests kā jūras prasības

nodrošinājuma līdzeklis

47.pants. Vispārīgie nosacījumi

(1) Civilprocesa likuma 19. un 77.nodaļas nosacījumus kuģa arestam piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šīs kodeksa sadaļas nosacī jumiem.

(2) Šā kodeksa izpratnē "arests" nozīmē jebkuru kuģa aizturēšanu vai tā pārvietošanas aizliegumu saskaņā ar tiesas lēmumu, lai nodrošinātu jūras prasību. Arests nenozīmē kuģa apķīlāšanu, lai izpildītu tiesas spriedumu, vai citu piespiedu līdzekļa izmantošanu, tajā skaitā kuģa aizturēšanu administratīvā kārtībā, īstenojot ostu valsts kontroli un Latvijas ūdeņu kuģošanas režīma uzraudzību.

(3) Šīs sadaļas nosacījumi neattiecas uz kuģu kravas, frakts, degvielas un rezerves daļu apķīlāšanu.

201.

 

 

 

 

 

202.

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“47.pants. Kuģa aresta piemērošanas vispārīgie noteikumi”.

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdus “tiesas lēmumu” ar vārdiem “tiesas nolēmumu”.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

47.pants. Kuģa aresta piemērošanas vispārīgie noteikumi

(1) Civilprocesa likuma 19. un 77.nodaļas noteikumus kuģa arestam piemēro tiktāl, ciktāl tie nav pretrunā ar šīs nodaļas noteikumiem.

(2) Šā kodeksa izpratnē arests nozīmē jebkuru kuģa aizturēšanu vai tā pārvietošanas aizliegumu saskaņā ar tiesas nolēmumu, lai nodrošinātu jūras prasību. Arests nenozīmē kuģa apķīlāšanu, lai izpildītu tiesas spriedumu, vai cita piespiedu līdzekļa izmantošanu, tajā skaitā kuģa aizturēšanu administratīvā kārtībā, īstenojot ostu valsts kontroli un kuģošanas režīma uzraudzību Latvijas ūdeņos.

(3) Šīs nodaļas noteikumi neattiecas uz kuģu kravas, frakts, degvielas un rezerves daļu apķīlāšanu.

48.pants. Jūras prasība

(1) Jūras prasība ir prasība, kas balstīta uz vienu vai vairākiem šādiem apstākļiem:

1) zaudējumi vai bojājumi, ko izraisa kuģa darbība;

2) cilvēka dzīvības zaudējums vai miesas bojājumi, kas radušies ūdenī vai uz sauszemes, ja tas tieši saistīts ar kuģa darbību;

3) glābšana vai jebkurš glābšanas līgums, ieskaitot īpašo kompensāciju par tāda kuģa vai kravas glābšanu, kas radījusi briesmas apkārtējai videi;

4) kuģa izraisīti zaudējumi vai zaudējumu draudi apkārtējai videi (arī piekrastei) vai ar to saistītām interesēm; tādi saprātīgi un pamatoti pasākumi, kas veikti, lai mazinātu vai novērstu šādus zaudējumus; atlīdzība par šādiem zaudējumiem; tādu pasākumu izmaksas, kas veikti vai tiks veikti, lai atjaunotu dabas vidi; zaudējumi, kas radušies vai varēja rasties trešajai personai saistībā ar šādu zaudējumu nodarīšanu; šajā punktā minētajiem apstākļiem līdzīgi zaudējumi, zudumi vai izmaksas;

5) izmaksas un izdevumi, kas saistīti ar nogrimuša, bojāta, uz sēkļa uzskrējuša vai pamesta kuģa izcelšanu, pārvietošanu, atgūšanu, iznīcināšanu vai padarīšanu par nekaitīgu (tai skaitā visa, kas ir vai kas bija uz kuģa), kā arī izmaksas vai izdevumi, kas saistīti ar pamesta kuģa saglabāšanu un tā apkalpes uzturēšanu;

6) līgums par kuģu iznomāšanu vai izmantošanu saskaņā ar fraktēšanas vai jebkuru citu līgumu;

7) līgums par kravas vai pasažieru pārvadājumu ar kuģi saskaņā ar fraktēšanas vai jebkuru citu līgumu;

8) zaudējumi vai bojājumi, kas radušies kravai vai saistībā ar kravu (ieskaitot bagāžu), kas tiek pārvadāta ar kuģi;

9) vispārējā avārija;

10) vilkšanas pakalpojumu sniegšana;

11) loča pakalpojumu sniegšana;

12) kuģa darbībai, vadībai, saglabāšanai vai uzturēšanai piegādātās preces, materiāli, krājumi, degviela, iekārtas (ieskaitot konteinerus) vai pakalpojumu sniegšana;

13) kuģa būvēšana, remonts, atjaunošana, kuģa pārveidošana vai iekārtu uzstādīšana;

14) ostas, kanāla, doka un citas ūdensceļu nodevas un maksājumi;

15) kapteinim, virsniekiem un citiem apkalpes locekļiem paredzētās algas un citas ar viņu darbu uz kuģa saistītās naudas summas, ieskaitot repatriācijas izdevumus un sociālās apdrošināšanas maksājumus;

16) kuģa vai tā īpašnieka krastaprūpes (disbursmenta) rēķini;

17) kuģa apdrošināšanas prēmijas (ieskaitot savstarpējās apdrošināšanas iemaksas), kuras maksā kuģa īpašnieks vai berbouta fraktētājs vai kuras tiek maksātas kuģa īpašnieka vai berbouta fraktētāja vārdā;

18) jebkura komisijas nauda, starpnieku vai aģentu pakalpojumu maksājumi, kurus par kuģi maksā kuģa īpašnieks vai berbouta fraktētājs vai kuri tiek maksāti kuģa īpašnieka vai berbouta fraktētāja vārdā;

19) jebkuri strīdi par kuģa īpašuma vai valdījuma tiesībām;

20) jebkuri strīdi starp kuģa kopīpašniekiem par kuģa nodarbinātību vai iegūto peļņu;

21) kuģa hipotēka vai hipotekārās prasības, vai jebkādi tāda paša veida apgrūtinājumi attiecībā uz kuģi;

22) jebkurš strīds par kuģa pārdošanas līgumu.

203.

 

 

 

 

 

 

 

 

204.

 

 

205.

 

 

 

 

 

206.

 

 

 

 

 

 

 

207.

 

 

 

 

208.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt 48. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

“2) cilvēka dzīvības zaudējums vai kaitējums cilvēka veselībai, kas radusies uz ūdens vai sauszemes saistībā ar kuģa ekspluatāciju”.

 

Juridiskā komisija

Izslēgt 48.panta pirmās daļas 3. un 4. punktā vārdu ‘’apkārtējai” .

Juridiskā komisija

Aizstāt 48.panta pirmās daļas 3. un 4. punktā vārdu „zaudējumi” (attiecīgā locījumā), ar vārdu „kaitējumi” (attiecīgā locījumā).

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izslēgt 48.panta pirmās daļas 3. un 4. punktā vārdu

„apkārtējai” un vārdu „zaudējumi”, un attiecīgā locījumā aizstāt ar vārdu „bojājumi”.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Aizstāt 48.panta pirmās daļas 13. punktā vārdu „atjaunošana” ar vārdu „rekonstrukcija”.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Aizstāt 48. panta 14. punktā vārdus “nodevas un maksājumi” ar vārdiem “maksas” .

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

daļēji atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

48.pants. Jūras prasība

(1) Jūras prasība ir tāda prasība, kas balstīta uz vienu vai vairākiem šādiem apstākļiem:

1) zaudējumi vai bojājumi, ko izraisa kuģa darbība;

2) cilvēka dzīvības zaudējums vai viņa veselībai nodarītais kaitējums, kas radies uz ūdens vai sauszemes saistībā ar kuģa ekspluatāciju;

3) glābšana vai jebkurš glābšanas līgums, arī īpašā kompensācija par tāda kuģa vai kravas glābšanu, kas apdraud apkārtējo vidi;

4) kuģa radīts kaitējums vai kaitējuma draudi apkārtējai videi (arī piekrastei) vai ar vidi saistītām interesēm; tādi saprātīgi un pamatoti pasākumi, kas veikti, lai mazinātu vai novērstu šādus kaitējumus; atlīdzība par šādiem kaitējumiem; tādu pasākumu izmaksas, kuri veikti vai tiks veikti, lai atjaunotu dabas vidi; kaitējumi, kas radušies vai varēja rasties trešajai personai saistībā ar apkārtējai videi nodarīto kaitējumu; šajā punktā minētajiem apstākļiem līdzīgi kaitējumi, zudumi vai izmaksas;

5) izmaksas un izdevumi, kas saistīti ar nogrimuša, bojāta, uz sēkļa uzskrējuša vai pamesta kuģa izcelšanu, pārvietošanu, atgūšanu, iznīcināšanu vai padarīšanu par nekaitīgu, ieskaitot visu, kas atrodas vai atradās uz kuģa, kā arī izmaksas vai izdevumi, kas saistīti ar pamesta kuģa saglabāšanu un tā apkalpes uzturēšanu;

6) līgums par kuģa iznomāšanu vai izmantošanu saskaņā ar fraktēšanas vai jebkuru citu līgumu;

7) līgums par kravas vai pasažieru pārvadājumu ar kuģi saskaņā ar fraktēšanas vai jebkuru citu līgumu;

8) zaudējumi vai bojājumi, kas radušies kravai vai saistībā ar kravu (ieskaitot bagāžu), kas tiek pārvadāta ar kuģi;

9) vispārējā avārija;

10) vilkšanas pakalpojumu sniegšana;

11) loča pakalpojumu sniegšana;

12) kuģa darbībai, vadībai, saglabāšanai vai uzturēšanai piegādātās preces, materiāli, krājumi, degviela, iekārtas (ieskaitot konteinerus) vai pakalpojumu sniegšana;

13) kuģa būvēšana, remonts, rekonstrukcija, kuģa pārveidošana vai iekārtu uzstādīšana;

14) maksājumi par ostas, kanāla, doka un citu ūdensceļu izmantošanu;

15) kapteinim, virsniekiem un citiem apkalpes locekļiem paredzētās algas un citas ar viņu darbu uz kuģa saistītās naudas summas, ieskaitot repatriācijas izdevumus un sociālās apdrošināšanas maksājumus;

16) kuģa vai tā īpašnieka krastaprūpes (disbursmenta) rēķini;

17) kuģa apdrošināšanas prēmijas (ieskaitot savstarpējās apdrošināšanas iemaksas), kuras maksā kuģa īpašnieks vai berbouta fraktētājs vai kuras tiek maksātas kuģa īpašnieka vai berbouta fraktētāja vārdā;

18) jebkura komisijas nauda, starpnieku vai aģentu pakalpojumu maksājumi, kurus par kuģi maksā kuģa īpašnieks vai berbouta fraktētājs vai kuri tiek maksāti kuģa īpašnieka vai berbouta fraktētāja vārdā;

19) jebkuri strīdi par kuģa īpašuma vai valdījuma tiesībām;

20) jebkuri strīdi starp kuģa kopīpašniekiem par kuģa nodarbinātību vai iegūto peļņu;

21) kuģa hipotēka vai hipotekārās prasības, vai jebkādi tāda paša veida apgrūtinājumi attiecībā uz kuģi;

22) jebkurš strīds par kuģa pārdošanas līgumu.

49.pants. Priekšnosacījumi kuģa arestam

(1) Kuģi var arestēt vai atbrīvot no aresta tikai ar tiesas lēmumu.

(2) Kuģi var arestēt tikai tad, ja attiecībā uz to pastāv jūras prasība. Kuģi var arestēt arī pirms prasības celšanas tiesā.

(3) Lai nodrošinātu jūras prasību, kuģi var arestēt arī tad, ja saskaņā ar līguma normu par jurisdikciju, šķīrējtiesu vai piemērojamo likumu, vai pamatojoties uz likumu, jūras prasība, kura nodrošināta ar kuģa arestu, ir piekritīga citai tiesai, citas valsts tiesai vai lietu izskata saskaņā ar citas valsts tiesībām.

209.

 

 

 

210.

 

 

211.

 

212.

 

 

 

213.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “tiesas lēmumu” ar vārdiem “tiesas nolēmumu”.

Juridiskais birojs

Apvienot pirmo un otro daļu, izslēdzot otrās daļas pirmo teikumu .

Juridiskais birojs

Izteikt trešo daļu kā otro daļu .

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā vārdus “līguma normu” ar vārdiem “līguma nosacījumu”.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “citas valsts tiesībām” ar vārdiem “citas valsts normatīvajiem aktiem”.

 

atb.

 

 

 

atb.

 

atb.

 

atb.

 

 

 

atb.

49.pants. Priekšnoteikumi kuģa arestam

(1) Kuģi drīkst arestēt vai atbrīvot no aresta tikai ar tiesas nolēmumu. Kuģi drīkst arestēt arī pirms prasības celšanas tiesā.

(2) Lai nodrošinātu jūras prasību, kuģi drīkst arestēt arī tad, ja saskaņā ar līguma nosacījumiem par jurisdikciju, šķīrējtiesu vai piemērojamo likumu vai, pamatojoties uz likumu, jūras prasība, kas nodrošināta ar kuģa arestu, ir piekritīga citai tiesai, citas valsts tiesai vai lietu izskata saskaņā ar citas valsts normatīvajiem aktiem.

 

50.pants. Tiesības arestēt kuģi

(1) Jebkura kuģa arests ir pieļaujams, ja attiecībā uz to pastāv jūras prasība un ja ir spēkā viens no šādiem nosacījumiem:

1) persona, kurai ir piederējis kuģis jūras prasības rašanās brīdī, ir atbildīga par prasību un ir kuģa īpašnieks aresta brīdī;

2) persona, kura bijusi kuģa berbouta fraktētājs jūras prasības rašanās brīdī, ir atbildīga par prasību un ir berbouta fraktētājs vai kuģa īpašnieks kuģa aresta brīdī;

3) prasība izriet no kuģa hipotēkas vai cita tāda paša veida apgrūtinājuma;

4) prasība attiecas uz kuģa īpašuma vai valdījuma tiesībām;

5) prasība ir vērsta pret īpašnieku, berbouta fraktētāju, kuģa operatoru, un šo prasību nodrošina jūras privilēģija.

(2) Arestēt var arī jebkuru citu kuģi vai kuģus, kas aresta brīdī atrodas tādas personas īpašumā, kas ir atbildīga par jūras prasību un kura prasības rašanās brīdī bijusi:

1) tā kuģa īpašnieks, attiecībā uz kuru radusies jūras prasība;

2) šī kuģa berbouta, laika vai reisa fraktētājs.

Šīs daļas nosacījumi neattiecas uz prasībām, kas izriet no kuģa īpašuma un valdījuma tiesībām.

214.

 

 

 

215.

Juridiskais birojs

Papildināt pirmās daļas 5.punktu pirms vārda “īpašnieks” ar vārdu “kuģa”;

 

Juridiskais birojs

Izteikt otrās daļas pēdējo teikumu kā trešo daļu un aizstāt vārdus “Šīs daļas nosacījumi” ar vārdiem “šā panta otrās daļas noteikumi”.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

50.pants. Tiesības arestēt kuģi

(1) Jebkura kuģa arests ir pieļaujams, ja attiecībā uz šo kuģi pastāv jūras prasība un ja ir spēkā viens no šādiem nosacījumiem:

1) persona, kurai kuģis piederēja jūras prasības rašanās brīdī, ir atbildīga par prasību un ir kuģa īpašnieks kuģa aresta brīdī;

2) persona, kura bija kuģa berbouta fraktētājs jūras prasības rašanās brīdī, ir atbildīga par prasību un ir berbouta fraktētājs vai kuģa īpašnieks kuģa aresta brīdī;

3) prasība izriet no kuģa hipotēkas vai cita tāda paša veida apgrūtinājuma;

4) prasība attiecas uz kuģa īpašuma vai valdījuma tiesībām;

5) prasība vērsta pret kuģa īpašnieku, berbouta fraktētāju, kuģa operatoru un šo prasību nodrošina jūras privilēģija.

(2) Arestēt drīkst arī jebkuru citu kuģi vai kuģus, kas aresta brīdī atrodas tādas personas īpašumā, kura ir atbildīga par jūras prasību un kura prasības rašanās brīdī bija:

1) tā kuģa īpašnieks, attiecībā pret kuru radusies jūras prasība;

2) šā kuģa berbouta, laika vai reisa fraktētājs.

(3) Šā panta otrās daļas noteikumi neattiecas uz prasībām, kuras izriet no kuģa īpašuma un valdījuma tiesībām.

51.pants. Kuģa atbrīvošana no aresta

(1) Tiesa atceļ kuģa arestu, ja ir iesniegts atbilstošs nodrošinājums.

(2) Ja puses nevar vienoties par nodrošinājuma apmēru un veidu, to nosaka tiesa, nepārsniedzot arestētā kuģa vērtību.

(3) Lūgumu atbrīvot kuģi no aresta pret nodrošinājumu neuzskata par atbildības atzīšanu, atteikšanos no aizstāvības vai tiesībām ierobežot atbildību.

(4) Ja kuģis ir arestēts citā valstī un netiek atbrīvots no aresta, kaut gan nodrošinājums par to pašu prasību ir iesniegts Latvijas tiesā, Latvijas tiesa šo nodrošinājumu atceļ.

(5) Ja kuģis, pamatojoties uz atbilstošu nodrošinājumu, ir atbrīvots no aresta citā valstī, nodrošinājumu par to pašu prasību Latvijā atdod tādā apmērā (piemērojot zemāko summu), lai kopējais nodrošinājuma apjoms abās valstīs nepārsniegtu:

1) prasību, par kuru kuģis ir arestēts;

2) kuģa vērtību.

Šādu atbrīvošanu var prasīt, ja sniegtais nodrošinājums citā valstī ir praktiski pieejams prasītājam un ir brīvi saņemams.

(6) Persona, kas saskaņā ar šā panta pirmo daļu sniedz nodrošinājumu, jebkurā laikā var lūgt šāda nodrošinājuma samazināšanu, maiņu vai atcelšanu.

216.

 

 

 

 

217.

 

 

 

 

 

218.

 

 

219.

 

 

220.

Juridiskais birojs

Aizstāt piektajā daļā vārdus “nodrošinājuma apjoms” ar vārdiem “nodrošinājuma apmērs”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt piektās daļas pēdējo teikumu kā sesto daļu un aizstāt vārdus “Šādu atbrīvošanu” ar vārdiem “Šā panta piektajā daļā noteikto atbrīvošanu no aresta”.

Juridiskā komisija

Izteikt sesto daļu kā septīto daļu.

 

Juridiskais birojs

Izteikt sesto daļu kā septīto daļu un precizēt vārdu “maiņu”.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Aizstāt 51.panta pirmajā un ceturtajā daļā vārdu ‘’iesniegts” ar vārdu ‘’sniegts”.

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

daļēji atb.

 

 

atb..

 

 

 

 

 

 

 

51.pants. Kuģa atbrīvošana no aresta

(1) Tiesa atceļ kuģa arestu, ja ir sniegts atbilstošs nodrošinājums.

(2) Ja puses nevar vienoties par nodrošinājuma apmēru un veidu, to nosaka tiesa, nepārsniedzot arestētā kuģa vērtību.

(3) Lūgumu atbrīvot kuģi no aresta pret nodrošinājumu neuzskata par atbildības atzīšanu, atteikšanos no aizstāvības vai tiesībām ierobežot atbildību.

(4) Ja kuģis ir arestēts citā valstī un netiek atbrīvots no aresta, kaut gan nodrošinājums par to pašu prasību ir iesniegts Latvijas tiesā, Latvijas tiesa šo nodrošinājumu atceļ.

(5) Ja kuģis, pamatojoties uz attiecīgu nodrošinājumu, ir atbrīvots no aresta citā valstī, nodrošinājumu par to pašu prasību Latvijā atdod tādā apmērā (piemērojot zemāko summu), lai kopējais nodrošinājuma apmērs abās valstīs nepārsniegtu:

1) prasību, par kuru kuģis arestēts;

2) kuģa vērtību.

(6) Šā panta piektajā daļā noteikto atbrīvošanu no aresta var prasīt, ja sniegtais nodrošinājums citā valstī ir prasītājam pieejams un brīvi saņemams.

(7) Persona, kas saskaņā ar šā panta pirmo daļu sniedz nodrošinājumu, jebkurā laikā var lūgt šāda nodrošinājuma samazināšanu, maiņu vai atcelšanu.

52.pants. Tiesības uz atkārtotu kuģa arestu

(1) Ja kuģis bijis arestēts un arests ir atcelts vai aizstāts ar citu nodrošinājumu, šādu kuģi nevar atkārtoti arestēt vai arestēt par to pašu prasību, izņemot šādus gadījumus:

1) nodrošinājuma veids un apmērs par to pašu prasību ir nepietiekams, ar nosacījumu, ka nodrošinājuma kopsumma nedrīkst pārsniegt kuģa vērtību;

2) persona, kas iesniegusi nodrošinājumu, pilnīgi vai daļēji nespēj vai nespēs izpildīt saistības;

3) arestētais kuģis ir atbrīvots vai iepriekš iesniegtais nodrošinājums atcelts:

a) pēc prasītāja lūguma vai ar prasītāja piekrišanu, kas bijusi pamatota un saprātīga;

b) prasītājs, saprātīgi rīkojoties, nevarēja apturēt aresta atcelšanu.

(2) Jebkuru citu kuģi, kuru varētu arestēt, pamatojoties uz vienu un to pašu jūras prasību, nevar arestēt, izņemot šādus gadījumus:

1) nodrošinājuma veids un apmērs attiecībā uz to pašu prasību ir nepietiekams;

2) ir piemērojami šā panta pirmās daļas 2. un 3.punkta nosacījumi.

(3) Šā panta izpratnē jēdziens "kuģa atbrīvošana" nenozīmē nelikumīgu atbrīvošanu vai izvairīšanos no aresta.

221.

 

 

222.

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdu “iesniegts” ar vārdu “sniegts”.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Aizstāt 52.panta pirmās daļas 3. punktā vārdu „iesniegtais” ar vārdu „sniegtais”.

atb.

 

 

atb.

 

 

52.pants. Tiesības uz atkārtotu kuģa arestu

(1) Ja kuģis bijis arestēts un arests atcelts vai aizstāts ar citu nodrošinājumu, šādu kuģi nedrīkst atkārtoti arestēt vai arestēt par to pašu prasību, izņemot šādus gadījumus:

1) nodrošinājuma veids un apmērs par to pašu prasību ir nepietiekams, ievērojot nosacījumu, ka nodrošinājuma kopsumma nedrīkst pārsniegt kuģa vērtību;

2) persona, kas sniegusi nodrošinājumu, pilnīgi vai daļēji nespēj vai nespēs izpildīt saistības;

3) arestētais kuģis ir atbrīvots vai iepriekš sniegtais nodrošinājums atcelts:

a) pēc prasītāja lūguma vai ar prasītāja pamatotu un saprātīgu piekrišanu;

b) prasītājs, saprātīgi rīkojoties, nevarēja apturēt aresta atcelšanu.

(2) Jebkuru citu kuģi, kuru varētu arestēt, pamatojoties uz vienu un to pašu jūras prasību, nedrīkst arestēt, izņemot šādus gadījumus:

1) nodrošinājuma veids un apmērs attiecībā uz to pašu prasību ir nepietiekams;

2) ir piemērojami šā panta pirmās daļas 2. un 3.punkta noteikumi.

(3) Šā panta izpratnē jēdziens “kuģa atbrīvošana” nenozīmē nelikumīgu atbrīvošanu vai izvairīšanos no aresta.

53.pants. Arestēto kuģu īpašnieku un berbouta fraktētāju aizsardzība

(1) Lai arestētu kuģi vai saglabātu tā arestu, tiesa var uzlikt par pienākumu prasītājam, kurš lūdz kuģa arestu vai pēc kura pieteikuma kuģis ir arestēts kā prasības nodrošinājums, sniegt nodrošinājumu tādā veidā un apmērā, un uz tādiem nosacījumiem, kādus tiesa uzskata par nepieciešamiem jebkura veida zaudējumu atlīdzināšanai, kas varētu rasties atbildētājam kuģa aresta dēļ un par ko prasītājs var būt atbildīgs, tai skaitā par tādiem zaudējumiem, kas atbildētājam varētu rasties šādu apstākļu dēļ:

1) nepamatots vai nelikumīgs kuģa arests;

2) pieprasīts un sniegts pārmērīgs nodrošinājums.

(2) Tiesa, kura pieņēmusi lēmumu par kuģa arestu, var lemt par zaudējumu un izdevumu atlīdzību, kas radušies aresta dēļ, tai skaitā:

1) nepamatota vai nelikumīga aresta dēļ;

2) pārmērīga nodrošinājuma pieprasīšanas un sniegšanas dēļ.

(3) Nosakot prasītāja atbildību saskaņā ar šā panta otro daļu, piemēro Latvijas normatīvos aktus.

(4) Ja lietu pēc būtības izskata citas valsts tiesa vai šķīrējtiesa saskaņā ar šā kodeksa 54.panta nosacījumiem, tiesvedību par prasītāja atbildību saskaņā ar šā panta otro daļu aptur, līdz tiek pieņemts ārvalsts tiesas lēmums.

(5) Persona, kas saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir sniegusi nodrošinājumu, jebkurā laikā var lūgt tiesu to samazināt, mainīt vai atcelt.

223.

 

 

 

 

 

224.

 

 

 

 

 

225.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmās daļas 2.punktā un otrās daļas 2.punktā vārdu “pārmērīgs” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “nesamērīgi liels” (attiecīgā locījumā);

 

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā un ceturtajā daļā vārdus “tiesas lēmumu” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “tiesas nolēmumu” (attiecīgā locījumā);

 

Juridiskais birojs

Izslēgt otrajā daļā vārdus “un izdevumu”.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

53.pants. Arestēto kuģu īpašnieku un berbouta fraktētāju aizsardzība

(1) Lai arestētu kuģi vai saglabātu tā arestu, tiesa var uzlikt par pienākumu prasītājam, kurš lūdz kuģa arestu vai pēc kura pieteikuma kuģis arestēts kā prasības nodrošinājums, sniegt nodrošinājumu tādā veidā un apmērā un uz tādiem nosacījumiem, kādus tiesa uzskata par nepieciešamiem, lai atlīdzinātu jebkura veida zaudējumus, kas varētu rasties atbildētājam kuģa aresta dēļ un par ko prasītājs var būt atbildīgs, tai skaitā par tādiem zaudējumiem, kuri atbildētājam varētu rasties šādu apstākļu dēļ:

1) nepamatots vai nelikumīgs kuģa arests;

2) pieprasīts un sniegts nesamērīgi liels nodrošinājums.

(2) Tiesa, kura pieņēmusi nolēmumu par kuģa arestu, var lemt par to zaudējumu atlīdzību, kuri radušies aresta dēļ, tai skaitā:

1) nepamatota vai nelikumīga aresta dēļ;

2) nesamērīgi liela nodrošinājuma pieprasīšanas un sniegšanas dēļ.

(3) Nosakot prasītāja atbildību saskaņā ar šā panta otro daļu, piemēro Latvijas normatīvos aktus.

(4) Ja lietu pēc būtības izskata citas valsts tiesa vai šķīrējtiesa saskaņā ar šā kodeksa 54.panta noteikumiem, tiesvedību par prasītāja atbildību saskaņā ar šā panta otro daļu aptur, līdz tiek pieņemts ārvalsts tiesas nolēmums.

(5) Persona, kas saskaņā ar šā panta pirmo daļu ir sniegusi nodrošinājumu, jebkurā laikā var lūgt tiesu to samazināt, mainīt vai atcelt.

54.pants. Lietas izskatīšana pēc būtības

(1) Ja kuģis ir arestēts Latvijā vai arests atcelts pret atbilstošu nodrošinājumu, lietu pēc būtības izskata Latvijas tiesa, izņemot gadījumu, ja puses brīvprātīgi vienojas nodot strīdu izskatīšanai citas valsts tiesā, kura piekrīt izskatīt lietu pēc būtības, vai šķīrējtiesā.

(2) Latvijas tiesa neizskata lietu pēc būtības, ja lieta nav piekritīga Latvijas tiesai un lietas izskatīšana pēc būtības ir piekritīga citas valsts tiesai.

(3) Latvijas tiesa nosaka prasītājam termiņu prasības iesniegšanai kompetentā tiesā vai šķīrējtiesā, ja Latvijas tiesa pieņēmusi lēmumu par kuģa arestu vai aresta aizstāšanu ar cita veida nodrošinājumu, bet:

1) nav tiesīga skatīt lietu pēc būtības;

2) ir atteikusies skatīt lietu pēc būtības saskaņā ar šā panta otrās daļas nosacījumiem.

(4) Ja tiesvedība netiek uzsākta šā panta trešajā daļā noteiktajā laikā, tiesa pēc ieinteresētās personas lūguma lemj par arestētā kuģa vai iesniegtā nodrošinājuma atcelšanu.

(5) Ja tiesvedība ir uzsākta šā panta trešajā daļā noteiktajā laikā vai ja tiesvedība kompetentajā tiesā vai šķīrējtiesā ir uzsākta bez šāda lēmuma, jebkāds likumīgā spēkā stājies ārvalsts tiesas nolēmums attiecībā uz arestēto kuģi vai iesniegto nodrošinājumu ir atzīstams un izpildāms, ja:

1) atbildētājam ir sniegts atbilstošs paziņojums par šādu tiesvedību un ir dota atbilstoša iespēja piedalīties tiesas procesā;

2) šāda atzīšana nav pretrunā valsts publiskajai kārtībai.

226.

 

 

 

 

227.

 

 

 

 

228.

 

 

 

 

 

 

229.

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā un piektajā daļā vārdus “kompetentajā tiesā” ar vārdiem “piekritīgajā tiesā”.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā vārdus “tiesa pieņēmusi lēmumu” ar vārdiem “tiesa pieņēmusi nolēmumu”;

 

Juridiskais birojs

Aizstāt ceturtajā daļā vārdus “tiesvedība netiek uzsākta” ar vārdiem “prasība netiek iesniegta” un aizstāt vārdus “”noteiktajā laikā” ar vārdiem “noteiktajā termiņā”;

 

Juridiskais birojs

Aizstāt piektajā daļā vārdus “Ja tiesvedība ir uzsākta šā panta trešajā daļā noteiktajā laikā, tiesvedība kompetentajā tiesā vai šķīrējtiesā ir uzsākta bez šāda lēmuma” ar vārdiem “Ja prasība ir iesniegta šā panta trešajā daļā noteiktajā termiņā vai, ja tiesvedība ir uzsākta”.

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

54.pants. Lietas izskatīšana pēc būtības

(1) Ja kuģis ir arestēts Latvijā vai arests atcelts pret attiecīgu nodrošinājumu, lietu pēc būtības izskata Latvijas tiesa, izņemot gadījumu, kad puses brīvprātīgi vienojas nodot strīdu izskatīšanai citas valsts tiesā, kas piekrīt izskatīt lietu pēc būtības, vai šķīrējtiesā.

(2) Latvijas tiesa neizskata lietu pēc būtības, ja lietas izskatīšana pēc būtības ir piekritīga citas valsts tiesai.

(3) Latvijas tiesa nosaka prasītājam termiņu prasības iesniegšanai piekritīgajā tiesā vai šķīrējtiesā, ja Latvijas tiesa pieņēmusi nolēmumu par kuģa arestu vai aresta aizstāšanu ar cita veida nodrošinājumu, bet:

1) nav tiesīga izskatīt lietu pēc būtības;

2) ir atteikusies izskatīt lietu pēc būtības saskaņā ar šā panta otro daļu.

(4) Ja prasība netiek iesniegta šā panta trešajā daļā noteiktajā termiņā, tiesa pēc ieinteresētās personas lūguma lemj par arestētā kuģa vai sniegtā nodrošinājuma atcelšanu.

(5) Gadījumā, kad prasība ir iesniegta šā panta trešajā daļā noteiktajā termiņā vai kad tiesvedība ir uzsākta, jebkāds likumīgā spēkā stājies ārvalsts tiesas nolēmums attiecībā uz arestēto kuģi vai iesniegto nodrošinājumu ir atzīstams un izpildāms, ja:

1) atbildētājam ir attiecīgi paziņots par šādu tiesvedību un dota iespēja piedalīties tiesas procesā;

2) šāda atzīšana nav pretrunā ar valsts publisko kārtību.

55.pants. Kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) paziņojums

(1) Pirms kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) tiesu izpildītājs sagatavo paziņojumu par kuģa piespiedu pārdošanu (izsoli) un nosūta to šādām personām:

1) kuģu reģistratoram;

2) visu to reģistrēto hipotēku vai citu saistību turētājiem, ja šīs saistības nav noformētas uz uzrādītāju;

3) visu to reģistrēto hipotēku vai citu saistību turētājiem, ja šīs saistības noformētas uz uzrādītāju, kā arī šā kodeksa 33.pantā noteikto jūras privilēģiju turētājiem, ja šīs personas ir informējušas tiesu izpildītāju par attiecīgajām prasībām;

4) reģistrētajiem kuģa īpašniekiem.

(2) Paziņojumu nosūta 30 dienas pirms kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) datuma un tajā iekļauj šādas ziņas:

1) kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) laiks, vieta un citas ziņas, kas nepieciešamas, lai šā panta pirmajā daļā minētās personas varētu aizsargāt savas intereses;

2) ja kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) laiku un vietu nevar precīzi noteikt, paziņo aptuveno kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) laiku un paredzamo vietu, kā arī citas ziņas, kas nepieciešamas, lai šā panta pirmajā daļā minētās personas varētu aizsargāt savas intereses.

(3) Ja paziņojums nosūtīts saskaņā ar šā panta otrās daļas 2.punktu, nosūta arī atkārtotu paziņojumu par konkrētu kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) laiku un vietu. Šādu atkārtotu paziņojumu nosūta ne vēlāk kā septiņas dienas pirms kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles).

(4) Šajā pantā minēto paziņojumu noformē rakstiski un nosūta ar ierakstīto pastu vai izmanto citus sakaru līdzekļus, kas nodrošina apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. Minēto paziņojumu publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un pēc tiesu izpildītāja ieskata paziņo arī citādi.

230.

 

 

 

231.

 

 

 

 

232.

 

 

 

233.

 

 

 

 

 

234.

 

Juridiskais birojs

Izslēgt pirmās daļas 4.punktā vārdu “reģistrētajiem”;

 

Juridiskā komisija

Aizstāt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdus “to reģistrēto hipotēku vai citu” ar vārdiem “to kuģu hipotēku vai citu reģistrēto”.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmās daļas 2. un 3.punktā vārdus “to reģistrēto hipotēku” ar vārdiem “kuģu hipotēku”.

Juridiskais birojs

Aizstāt ceturtajā daļā vārdus “noformē rakstiski un nosūta ar ierakstīto pastu” ar vārdiem “noformē rakstveidā un nosūta ierakstīta pasta sūtījuma veidā”

Juridiskais birojs

Izteikt ceturtās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Vienlaikus ar šā panta otrajā un trešajā daļā minēto paziņojumu nosūtīšanas, tiesu izpildītājs publicē šos paziņojumus laikrakstā “Latvijas Vēstnesis.”.

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

daļēji atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55.pants. Kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) paziņojums

(1) Pirms kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) tiesu izpildītājs sagatavo paziņojumu par kuģa piespiedu pārdošanu (izsoli) un nosūta to šādām personām:

1) kuģu reģistratoram;

2) visu to kuģa hipotēku vai citu reģistrēto saistību turētājiem, kuras nav noformētas uz uzrādītāju;

3) visu to kuģa hipotēku vai citu reģistrēto saistību turētājiem, kuras noformētas uz uzrādītāju, kā arī šā kodeksa 33.pantā noteikto jūras privilēģiju turētājiem, ja šīs personas ir informējušas tiesu izpildītāju par savām prasībām;

4) kuģa īpašniekiem.

(2) Paziņojumu nosūta 30 dienas pirms kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) datuma un tajā iekļauj šādas ziņas:

1) kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) laiks, vieta un citas ziņas, kas nepieciešamas, lai šā panta pirmajā daļā minētās personas varētu aizsargāt savas intereses;

2) ja kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) laiku un vietu nevar precīzi noteikt, paziņo aptuveno kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) laiku un paredzamo vietu, kā arī citas ziņas, kas nepieciešamas, lai šā panta pirmajā daļā minētās personas varētu aizsargāt savas intereses.

(3) Ja paziņojums nosūtīts saskaņā ar šā panta otrās daļas 2.punktu, nosūta arī atkārtotu paziņojumu par konkrētu kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) laiku un vietu. Šādu atkārtotu paziņojumu nosūta ne vēlāk kā septiņas dienas pirms kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles).

(4) Šajā pantā minēto paziņojumu noformē rakstveidā un nosūta ierakstītā pasta sūtījumā vai izmanto citus sakaru līdzekļus, kas nodrošina apstiprinājumu par paziņojuma saņemšanu. Vienlaikus ar šā panta otrajā un trešajā daļā minēto paziņojumu nosūtīšanu tiesu izpildītājs publicē šos paziņojumus laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

56.pants. Kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) sekas

(1) Kuģa piespiedu pārdošanas gadījumā (izsolē) visas reģistrētās kuģa hipotēkas vai citas saistības, izņemot tās, kuras ar šo saistību turētāju piekrišanu ir pārņēmis pircējs, kā arī visas jūras privilēģijas un citi apgrūtinājumi zaudē spēku, ja:

1) pārdošanas (izsoles) laikā kuģis atrodas Latvijas Republikas jurisdikcijā esošajā teritorijā;

2) pārdošana (izsole) realizēta saskaņā ar normatīvajiem aktiem, tajā skaitā šā kodeksa 55.panta un šā panta nosacījumiem.

(2) No kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) ieņēmumiem tiek nodrošinātas prasības šādā secībā:

1) prasības par izdevumiem, kas saistīti ar kuģa arestu un piespiedu pārdošanu, tai skaitā kuģa un kuģa apkalpes uzturēšanas izmaksas, darba algas un citas 33.panta pirmās daļas 1.punktā minētās izmaksas;

2) prasības par izdevumiem, kas radušies kompetentai institūcijai, izceļot un pārvietojot nelaimes gadījumā cietušu vai nogrimušu kuģi, lai nodrošinātu navigācijas drošību vai aizsargātu jūras vidi;

3) nodokļu un nenodokļu maksājumi valsts budžetā;

4) prasības, kas saistītas ar kuģa glābšanu, ievērojot šā kodeksa 34.panta otrās un trešās daļas nosacījumus;

5) prasības, kuras nodrošina jūras privilēģija, izņemot prasības, kas saistītas ar kuģa glābšanu;

6) kuģu būvētāju un remontētāju prasības, ja viņi pirms kuģa piespiedu pārdošanas ir izmantojuši savas aizturējuma tiesības;

7) prasības, kas saistītas ar reģistrētām ķīlām, hipotēkām un citiem reģistrētiem apgrūtinājumiem;

8) pārējās jūras prasības;

9) citas prasības.

(3) Kuģa piespiedu pārdošanas gadījumā (izsolē) tiesu izpildītājs pēc pircēja lūguma sniedz izziņu par to, ka kuģis pārdošanas (izsoles) brīdī ir brīvs no jebkādiem apgrūtinājumiem, izņemot tos, kurus uzņēmies pircējs, kā arī par to, ka tas ir brīvs no visām jūras privilēģijām un citiem apgrūtinājumiem, paredzot, ka tiek ievēroti šā kodeksa nosacījumi attiecībā uz kuģa hipotēkām. Saskaņā ar šādu izziņu reģistratoram ir pienākums anulēt visas reģistrētās hipotēkas vai saistības, izņemot tās, kuras uzņēmies pircējs, kā arī reģistrēt pircēju par kuģa īpašnieku vai izdot apliecību par kuģa izslēgšanu no reģistra.

(4) Tiesu izpildītājs nodrošina, ka jebkuri piespiedu pārdošanas (izsoles) ieņēmumi ir praktiski pieejami un brīvi saņemami.

235.

 

 

 

 

 

236.

 

 

 

 

 

 

 

237.

 

 

238.

 

 

239.

 

 

 

 

240.

 

 

 

241.

 

 

 

242.

 

 

 

 

 

243.

 

 

 

 

244.

 

 

 

 

 

245.

 

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“56.pants. Prasījumu dzēšana kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) gadījumā”

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “reģistrētās kuģa hipotēkas vai citas saistības, izņemot tās, kuras ar šo saistību turētāju piekrišanu” ar vārdiem “kuģa hipotēkas un citus prasījumus, izņemot tos, kurus ar šo tiesību turētāju piekrišanu”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “zaudē spēku” ar vārdiem “dzēšami”.

Juridiskais birojs

Izslēgt pirmās daļas 1.puktā vārdu “Republikas”.

Juridiskā komisija

Aizstāt otrajā daļā vārdu “nodrošinātas” ar vārdu “apmierinātas”.

 

Juridiskā komisija

Papildināt otrās daļas 1.punktu pirms skaitļiem un vārda “33.panta” ar vārdiem “šā kodeksa’’.

Juridiskais birojs

Papildināt otrās daļas 1.punktu pirms skaitļiem un vārda “33.panta” ar vārdiem “šā likuma”.

Juridiskais birojs

Izteikt otrās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) prasības, kas saistītas ar nodokļu un nodevu parādu maksājumiem;”.

Juridiskais birojs

Izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

“7) prasības, kas saistītas ar kuģu hipotēku un citiem apgrūtinājumiem;”;

Juridiskā komisija

Izteikt otrās daļas 7.punktu šādā redakcijā:

7) prasības, kas saistītas ar ķīlām, hipotēkām un citiem reģistrētiem apgrūtinājumiem;

Juridiskais birojs

Izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) gadījumā tiesa apstiprina izsoles aktu un pieņem lēmumu par pārdotā kuģa īpašuma tiesību nostiprināšanu uz pircēja vārda, kā arī par kuģa hipotēku, apgrūtinājumu, citu Kuģu reģistrā ierakstīto prasījumu un jūras privilēģiju dzēšanu, izņemot tos, kurus uzņēmies pircējs. Pamatojoties uz tiesas lēmumu, kuģu reģistrators dzēš visas kuģu hipotēkas, apgrūtinājumus un citus Kuģu reģistrā ierakstītos prasījumus, kā arī nostiprina pircēja īpašuma tiesības uz kuģi vai izdod kuģa izslēgšanas apliecību.”

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

daļēji atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

netab.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.pants. Prasījumu dzēšana kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) gadījumā

(1) Kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) gadījumā visas kuģa hipotēkas un citi prasījumi, izņemot tos, kurus ar šo tiesību turētāju piekrišanu ir pārņēmis pircējs, kā arī visas jūras privilēģijas un citi apgrūtinājumi dzēšami, ja:

1) pārdošanas (izsoles) laikā kuģis atrodas Latvijas jurisdikcijā esošajā teritorijā;

2) pārdošana (izsole) notikusi saskaņā ar normatīvajiem aktiem, to skaitā šā kodeksa 55.panta un šā panta noteikumiem.

(2) No kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) ieņēmumiem tiek apmierinātas prasības šādā secībā:

1) prasības par izdevumiem, kas saistīti ar kuģa arestu un piespiedu pārdošanu, to skaitā kuģa un kuģa apkalpes uzturēšanas izmaksas, darba algas un citas šā kodeksa 33.panta pirmās daļas 1.punktā minētās izmaksas;

2) prasības par izdevumiem, kas radušies kompetentai institūcijai, izceļot nogrimušu vai pārvietojot nelaimes gadījumā cietušu kuģi, lai nodrošinātu navigācijas drošību vai aizsargātu jūras vidi;

3) prasības, kas saistītas ar nodokļu un nodevu parādu maksājumiem;

4) prasības, kas saistītas ar kuģa glābšanu, ievērojot šā kodeksa 34.panta otrās un trešās daļas noteikumus;

5) prasības, kuras nodrošina jūras privilēģija, izņemot prasības, kas saistītas ar kuģa glābšanu;

6) kuģubūvētāju un kuģu remontētāju prasības, ja viņi pirms kuģa piespiedu pārdošanas ir izmantojuši savas aizturējuma tiesības;

7) prasības, kas saistītas ar ķīlām, hipotēkām un citiem reģistrētiem apgrūtinājumiem;

8) pārējās jūras prasības;

9) citas prasības.

(3) Kuģa piespiedu pārdošanas (izsoles) gadījumā tiesa apstiprina izsoles aktu un pieņem lēmumu par pārdotā kuģa īpašuma tiesību nostiprināšanu uz pircēja vārda, kā arī par kuģa hipotēku, apgrūtinājumu, citu Kuģu reģistrā reģistrēto prasījumu un jūras privilēģiju dzēšanu, izņemot tos, kurus uzņēmies pircējs. Pamatojoties uz tiesas lēmumu, kuģu reģistrators dzēš visas kuģa hipotēkas, apgrūtinājumus un citus Kuģu reģistrā reģistrētos prasījumus, kā arī nostiprina pircēja īpašuma tiesības uz kuģi vai izdod kuģa izslēgšanas apliecību.

(4) Tiesu izpildītājs nodrošina, lai jebkuri piespiedu pārdošanas (izsoles) ieņēmumi ir pieejami un brīvi saņemami.

 

C sadaļa

Atbildība

246.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “C sadaļa” ar vārdiem “D sadaļa Atbildība”.

atb.

D sadaļa

Atbildība

 

6.nodaļa. Atbildības vispārējie nosacījumi

247.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “6.nodaļa” ar skaitli un vārdiem “XIII nodaļa. Atbildības vispārējie nosacījumi”.

 

 

 

atb.

XIII nodaļa. Atbildības vispārīgie noteikumi

 

57.pants. Kuģa īpašnieka atbildība

(1) Saskaņā ar šā kodeksa nosacījumiem kuģa īpašnieks atbild par zaudējumiem, kas radušies tā dienestā esoša kapteiņa, apkalpes, loča, velkoņa un citu personu vainas dēļ, tiem veicot savus darba pienākumus saistībā ar attiecīgo kuģi.

(2) Kuģa īpašnieks, kas ir atbildīgs saskaņā ar šā panta pirmo daļu, ņemot vērā šā kodeksa 282.panta nosacījumus, var prasīt zaudējumu atlīdzību izmaksātās summas apmērā no personas, kas izraisījusi zaudējumus. Šā kodeksa 282.panta nosacījumus piemēro arī citiem kuģa apkalpes locekļiem.

     

 

57.pants. Kuģa īpašnieka atbildība

(1) Saskaņā ar šā kodeksa noteikumiem kuģa īpašnieks ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies viņa dienestā esošā kapteiņa, apkalpes, loča un citu personu vainas dēļ, tām veicot savus darba pienākumus saistībā ar attiecīgo kuģi.

(2) Kuģa īpašnieks, kas ir atbildīgs saskaņā ar šā panta pirmo daļu, ņemot vērā šā kodeksa 282.panta noteikumus, var prasīt zaudējumu atlīdzību izmaksātās summas apmērā no personas, kas izraisījusi zaudējumus. Šā kodeksa 282.panta noteikumus piemēro arī attiecībā uz citiem kuģa apkalpes locekļiem.

58.pants. Kodolpostījumi

Šā kodeksa nosacījumi neietekmē citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto atomkuģa īpašnieka (operatora) atbildību par kodolpostījumu.

248.

Juridiskais birojs

Izslēgt vārdus “Latvijas Republikas”.

atb.

58.pants. Kodolpostījumi

Šā kodeksa noteikumi neietekmē citos normatīvajos aktos paredzēto atomkuģa īpašnieka (operatora) atbildību par kodolpostījumu.

7.nodaļa. Sadursmes

249.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “7.nodaļa” ar skaitli un vārdu “XIV nodaļa.”.

atb.

XIV nodaļa. Sadursmes

 

59.pants. Nejaušas sadursmes

Ja sadursme notikusi nejauši vai nepārvaramas varas dēļ, kā arī ja nav iespējams konstatēt sadursmes cēloņus, zaudējumus sedz tas, kurš tos ir cietis, arī tad, ja kuģi (vai viens no tiem) nelaimes gadījuma brīdī ir noenkuroti vai citādā veidā nostiprināti.

     

59.pants. Nejaušas sadursmes

Ja sadursme notikusi nejauši vai nepārvaramas varas dēļ, kā arī tad, ja nav iespējams konstatēt sadursmes cēloņus, zaudējumus sedz tas, kurš tos ir cietis, arī tad, ja kuģi (vai viens no tiem) nelaimes gadījuma brīdī ir noenkuroti vai citādā veidā nostiprināti.

60.pants. Sadursmes, kas radušās vienas vai abu pušu vainas dēļ

(1) Ja bojājumi kuģim, kravai vai personām radušies kuģu sadursmes dēļ un vainīga ir tikai viena puse, šī puse sedz visus zaudējumus.

(2) Atbildība par zaudējumiem, kas kuģu sadursmes dēļ radušies kuģiem, kravai, apkalpei un pasažieriem, kā arī par trešajām personām piederošajai mantai nodarītajiem bojājumiem tiek noteikta atbilstoši katra sadursmē iesaistītā kuģa vainas pakāpei.

(3) Ja nav iespējams noteikt katra kuģa vainas pakāpi vai sadursmē iesaistīto kuģu vaina ir vienāda, atbildība starp tiem sadalāma vienlīdzīgi.

(4) Par zaudējumiem, kas radušies cilvēka dzīvības zaudēšanas vai miesas bojājumu dēļ, vainīgo kuģu īpašnieki atbilstoši katra vainas pakāpei ir gan solidāri, gan atsevišķi atbildīgi trešajām personām, turklāt kuģa īpašniekam, kas saskaņā ar šā panta otro un trešo daļu samaksājis lielāku summu nekā pienākas, ir regresa prasījuma tiesības attiecībā uz otra vainīgā kuģa īpašnieku vai citiem vainīgo kuģu īpašniekiem.

(5) Persona, pret kuru tiek celta šāda regresa prasība, var izmanot tiesības ierobežot savu atbildību vai tikt atbrīvotai no atbildības saskaņā ar likumu vai līgumu tādā pašā veidā kā tad, ja šo prasību būtu cēlusi cietusī puse. Šāds atbildības ierobežojums vai atbrīvojums nevar ierobežot atbildību vai atbrīvot no tās lielākā mērā, nekā noteiks šā kodeksa 7., 8. un 9.nodaļā vai atbilstošā ārvalsts likumā, kuru piemēro saskaņā ar starptautiskajām privāttiesību normām.

(6) Tiesības uz sadursmes dēļ radušos zaudējumu atlīdzību nav atkarīgas no protesta iesniegšanas vai kādu citu prasību izpildes.

250.

 

 

 

 

 

251.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt piektajā daļā skaitļus un vārdus “šā kodeksa 7., 8. un 9. nodaļā” ar skaitļiem un vārdiem “šā kodeksa XV, XVI un XVII nodaļu”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 60.panta ceturtajā daļā vārdus “miesas bojājumu” ar vārdiem “kaitējumu cilvēka veselības”;

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

60.pants. Sadursmes, kas radušās vienas puses vai abu pušu vainas dēļ

(1) Ja bojājumi kuģim, kravai vai personām radušies kuģu sadursmes dēļ un vainīga ir tikai viena puse, tā sedz visus zaudējumus.

(2) Atbildība par zaudējumiem, kas kuģu sadursmes dēļ radušies kuģiem, kravai, apkalpei un pasažieriem, kā arī par trešajām personām piederošajai mantai nodarītajiem bojājumiem tiek noteikta atbilstoši katra sadursmē iesaistītā kuģa vainas pakāpei.

(3) Ja nav iespējams noteikt katra kuģa vainas pakāpi vai sadursmē iesaistīto kuģu vaina ir vienāda, atbildība starp tiem sadalāma vienlīdzīgi.

(4) Par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar cilvēka dzīvības zaudēšanu vai kaitējumu nodarīšanu viņa veselībai, vainīgo kuģu īpašnieki atbilstoši katra vainas pakāpei ir gan solidāri, gan atsevišķi atbildīgi trešajām personām, turklāt kuģa īpašniekam, kas saskaņā ar šā panta otro un trešo daļu samaksājis lielāku summu nekā pienākas, ir regresa prasījuma tiesības attiecībā uz otra vainīgā kuģ a īpašnieku vai citiem vainīgo kuģu īpašniekiem.

(5) Persona, pret kuru tiek celta šāda regresa prasība, var izmanot tiesības ierobežot savu atbildību vai tikt atbrīvotai no atbildības saskaņā ar likumu vai līgumu tādā pašā veidā kā tad, ja šo prasību būtu cēlusi cietusī puse. Šāds atbildības ierobežojums vai atbrīvojums no tās nevar ierobežot atbildību vai atbrīvot no tās lielākā mērā, nekā noteikts šā kodeksa XV, XVI un XVII nodaļā vai attiecīgā ārvalsts likumā, kuru piemēro saskaņā ar starptautiskajām privāttiesību normām.

(6) Tiesības uz sadursmes dēļ radušos zaudējumu atlīdzību nav atkarīgas no protesta iesniegšanas vai kādu citu prasību izpildes.

61.pants. Atbildība par faktiski nenotikušu sadursmi

Ja, kuģim izpildot vai neizpildot manevru, vai neievērojot sadursmju novēršanas noteikumus, sadursme faktiski nav notikusi, atbildību par zaudējumiem, kas tomēr radušies negadījumā iesaistītajiem kuģiem, mantai vai attiecīgajām personām, nosaka saskaņā ar šā kodeksa 60.pantu.

     

61.pants. Atbildība par faktiski nenotikušu sadursmi

Ja, kuģim izpildot vai neizpildot manevru vai neievērojot sadursmju novēršanas noteikumus, sadursme nav notikusi, atbildību par zaudējumiem, kas tomēr radušies negadījumā iesaistītajiem kuģiem, mantai vai personām, nosaka saskaņā ar šā kodeksa 60.pantu.

62.pants. Kuģa sadursme ar citiem objektiem

Šīs sadaļas nosacījumus piemēro arī tad, ja notikusi kuģa sadursme ar jebkuru citu objektu.

252.

Juridiskā komisija

Aizstāt 62. pantā vārdu ‘’sadaļas’’ ar vārdu ‘’nodaļas’’.

atb.

62.pants. Kuģa sadursme ar citiem objektiem

Šīs nodaļas noteikumus piemēro arī tad, ja notikusi kuģa sadursme ar jebkuru citu objektu.

63.pants. Pienākums sniegt palīdzību

(1) Pēc kuģu sadursmes katra kuģa kapteinis iespēju robežās bez nopietnām briesmām savam kuģim, apkalpei un pasažieriem:

1) gatavojas sniegt palīdzību citam kuģim, kamēr viņš nav pārliecinājies, ka tam palīdzība nav nepieciešama;

2) veic visu iespējamo, lai glābtu briesmās esošu cilvēku dzīvības;

3) paziņo otra kuģa kapteinim sava kuģa vārdu un pieraksta ostu, kā arī izbraukšanas ostu un ostu, uz kuru kuģis dodas.

(2) Ja kuģa kapteinis bez pamatota iemesla nepilda šā panta pirmajā daļā minētos pienākumus, viņš atbild saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

     

63.pants. Pienākums sniegt palīdzību

(1) Pēc kuģu sadursmes katra kuģa kapteinis iespēju robežās, nepakļaujot nopietnām briesmām savu kuģi, apkalpi un pasažierus:

1) gatavojas sniegt palīdzību citam kuģim, kamēr nav pārliecinājies, ka tam palīdzība nav nepieciešama;

2) veic visu iespējamo, lai glābtu briesmās esošu cilvēku dzīvību;

3) paziņo otra kuģa kapteinim sava kuģa vārdu un pieraksta ostu, kā arī izbraukšanas ostu un ostu, uz kuru kuģis dodas.

(2) Ja kuģa kapteinis bez pamatota iemesla nepilda šā panta pirmajā daļā minētos pienākumus, viņš ir atbildīgs saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

8.nodaļa. Atbildības ierobežošana

253.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “8.nodaļa” ar skaitli un vārdu “XV nodaļa.”

atb.

XV nodaļa. Atbildības ierobežošana

8.1.apakšnodaļa. Ierobežošanas tiesības

254.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “8.1. apakšnodaļa. Ierobežošanas tiesības”.

 

atb.

 

64.pants. Personas, kurām ir tiesības ierobežot atbildību

(1) Kuģa īpašnieki un glābēji saskaņā ar šās sadaļas un 1976.gada Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām (LLMC) (turpmāk – Atbildības ierobežošanas konvencija) nosacījumiem var ierobežot savu atbildību attiecībā uz prasībām, kas noteiktas šā kodeksa 65.pantā.

(2) Šīs sadaļas izpratnē jēdziens ''kuģa īpašnieks'' attiecas uz kuģa īpašnieku, fraktētāju, menedžeri vai operatoru.

(3) Ja kāda no 65.pantā noteiktajām prasība ir celta pret jebkuru personu, par kuras rīcību, nevērību vai saistību nepildīšanu ir atbildīgs kuģa īpašnieks vai glābējs, šādai personai ir tiesības izmantot atbildības ierobežošanu, kādu paredz šī sadaļa.

(4) Šajā nodaļā kuģa īpašnieka atbildība ietver atbildību, ja prasība ir celta pret kuģi.

(5) Atbildības apdrošinātājam attiecībā uz prasībām, uz kurām attiecas ierobežošana saskaņā ar šīs sadaļas nosacījumiem, ir tiesības izmantot šīs sadaļas priekšrocības tādā pašā apjomā, kāds ir pieejams pašam apdrošinātajam.

(6) Lūgums par atbildības ierobežošanu nenozīmē atbildības atzīšanu.

255.

 

 

 

256.

Juridiskais birojs

Aizstāt 64. panta tekstā vārdu “sadaļas” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “nodaļas” (attiecīgā locījumā);

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā vārdus “rīcību, nevērību vai saistību nepildīšanu” ar vārdiem “darbību vai bezdarbību”.

 

atb.

 

 

 

 

atb.

64.pants. Personas, kurām ir tiesības ierobežot atbildību

(1) Kuģa īpašnieki un glābēji saskaņā ar šās nodaļas un 1976.gada Konvencijas par atbildības ierobežošanu attiecībā uz jūras prasībām (LLMC) (turpmāk — Atbildības ierobežošanas konvencija) noteikumiem var ierobežot savu atbildību attiecībā uz prasībām, kas paredzētas šā kodeksa 65.pantā.

(2) Šīs nodaļas izpratnē jēdziens “kuģa īpašnieks” attiecas uz kuģa īpašnieku, fraktētāju, menedžeri vai operatoru.

(3) Ja kāda no šā kodeksa 65.pantā noteiktajām prasība ir celta pret jebkuru personu, par kuras darbību vai bezdarbību ir atbildīgs kuģa īpašnieks vai glābējs, šādai personai ir tiesības izmantot šajā nodaļā paredzēto atbildības ierobežošanu.

(4) Šajā nodaļā jēdziens “kuģa īpašnieka atbildība” nozīmē atbildību, ja prasība celta pret kuģi.

(5) Atbildības apdrošinātājam ir tiesības izmantot šīs nodaļas priekšrocības tādā pašā apjomā, kāds ir pieejams pašam apdrošinātajam, ja tas skar prasības, uz kurām attiecas atbildības ierobežošana saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem.

(6) Lūgums par atbildības ierobežošanu nenozīmē atbildības atzīšanu.

65.pants. Prasības, uz kurām attiecas ierobežošana

(1) Ievērojot šā kodeksa 66. un 67.pantu, neatkarīgi no atbildības pamatojuma atbildības ierobežošanu piemēro šādām prasībām:

1) prasības attiecībā uz cilvēka dzīvības zaudēšanu vai miesas bojājumu nodarīšanu, vai īpašuma bojāeju, vai bojājumu nodarīšanu īpašumam (ieskaitot ostu būvju un iekārtu, ūdens tilpņu, ūdensceļu un navigācijas līdzekļu bojājumus), ja tas noticis uz kuģa vai ir tieši saistīts ar kuģa darbību vai glābšanas darbībām un no tā izrietošajiem zaudējumiem;

2) prasības attiecībā uz zaudējumu, kas radies pasažieru vai viņu bagāžas pārvadāšanas aizkavēšanās dēļ;

3) prasības attiecībā uz zaudējumu, kas radies neatļautas darbības (delikta) dēļ, ja tas noticis tiešā saistībā ar kuģa darbību vai glābšanas darbībām;

4) prasības attiecībā uz kuģa izcelšanu, aizvākšanu, iznīcināšanu vai padarīšanu par nekaitīgu (ieskaitot visas tās lietas, kuras atrodas vai ir atradušās uz kuģa), ja kuģis ir nogrimis, cietis avārijā, uzskrējis uz sēkļa vai pamests;

5) prasības attiecībā uz kuģa kravas aizvākšanu, iznīcināšanu vai padarīšanu par nekaitīgu;

6) to personu prasības, kuras nav atbildīgas par pasākumiem, kas veikti, lai novērstu vai mazinātu zaudējumus, attiecībā uz kuriem atbildīgā persona var ierobežot savu atbildību saskaņā ar šo nodaļu, un zaudējumiem, kuru iemesls ir šādi pasākumi.

(2) Atbildības ierobežošanu šā panta pirmajā daļā minētajām prasībām piemēro arī tad, ja tās celtas regresa kārtībā vai tāpēc, lai saņemtu kompensāciju saskaņā ar līgumu vai citādi. Šā panta pirmās daļas 4., 5., un 6.punktā minētajām prasībām atbildības ierobežošanu nepiemēro, ja tās attiecas uz atlīdzību, kas izriet no līguma ar atbildīgo personu.

257.

 

 

 

258.

 

 

 

259.

 

 

 

 

 

260.

 

 

 

 

261.

 

 

 

 

 

 

 

 

262.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Papildināt 65. panta nosaukumu pirms vārda “ierobežošana” ar vārdu “atbildības”.

Juridiskais birojs

Izslēgt 65. panta pirmajā daļā vārdus “neatkarīgi no atbildības pamatojuma”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 65. panta pirmās daļas 1. un 3. punktā vārdus “kuģa darbību vai glābšanas darbībām” ar vārdiem “kuģa ekspluatāciju vai glābšanas operācijām”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 65. panta pirmās daļas 1.punktā vārdus “miesas bojājumu nodarīšanu” ar vārdiem “kaitējumu cilvēka veselībai”.

Juridiskais birojs

Izteikt 65. panta pirmās daļas 6.punktu šādā redakcijā:

“6) jebkurām citām prasībām, kuras ir saistītas ar zaudējumiem, kas ir šīs daļas 1.-5.punktā minēto prasību pamatā, un par kurām persona, kas ir atbildīga par zaudējumiem var ierobežot savu atbildību.”

Juridiskais birojs

Aizstāt 65. panta otrās daļas pēdējā teikumā vārdus “attiecas uz atlīdzību, kas izriet no līguma ar atbildīgo personu” ar vārdiem “attiecas uz samaksu par līguma, kas noslēgts ar personu, kura atbildīga par zaudējumiem, izpildi”.

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

65.pants. Prasības, uz kurām attiecas atbildības ierobežošana

(1) Ievērojot šā kodeksa 66. un 67.pantu, atbildības ierobežošanu piemēro:

1) attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar cilvēka dzīvības zaudēšanu vai kaitējumu nodarīšanu viņa veselībai, vai īpašuma bojāeju, vai bojājumu nodarīšanu īpašumam (ieskaitot ostu būvju un iekārtu, ūdenstilpju, ūdensceļu un navigācijas līdzekļu bojājumus), ja tas noticis uz kuģa vai ir tieši saistīts ar kuģa ekspluatāciju vai glābšanas operācijām un no tām izrietošajiem zaudējumiem;

2) attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar zaudējumu, kurš radies pasažieru vai viņu bagāžas pārvadāšanas aizkavēšanās dēļ;

3) attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar zaudējumu, kurš radies neatļautas darbības (delikta) dēļ, ja tas noticis tiešā saistībā ar kuģa ekspluatāciju vai glābšanas operācijām;

4) attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar kuģa izcelšanu, aizvākšanu, iznīcināšanu vai padarīšanu par nekaitīgu (ieskaitot visu, kas atrodas vai atradās uz kuģa), ja kuģis ir nogrimis, cietis avārijā, uzskrējis uz sēkļa vai pamests;

5) attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar kuģa kravas aizvākšanu, iznīcināšanu vai padarīšanu par nekaitīgu;

6) attiecībā uz jebkurām citām prasībām, kas ir saistītas ar zaudējumiem, kuri ir šīs daļas 1.—5.punktā minēto prasību pamatā un par kurām persona, kas ir atbildīga par zaudējumiem, var ierobežot savu atbildību.

(2) Atbildības ierobežošanu attiecībā uz šā panta pirmajā daļā minētajām prasībām piemēro arī tad, ja tās celtas regresa kārtībā vai tāpēc, lai saņemtu kompensāciju saskaņā ar līgumu vai citādi. Attiecībā uz šā panta pirmās daļas 4., 5. un 6.punktā minētajām prasībām atbildības ierobežošanu nepiemēro, ja tās attiecas uz atlīdzību, kas izriet no līguma, kurš noslēgts ar personu, kas ir atbildīga par zaudējumiem.

66.pants. Prasības, kurām nepiemēro ierobežošanu

Šīs sadaļas nosacījumus nepiemēro:

1) prasībām attiecībā uz glābšanas atlīdzību vai iemaksām vispārējas avārijas dēļ;

2) prasībām attiecībā uz naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem 1992.gada Protokola par grozījumiem Starptautiskajā konvencijā par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem izpratnē;

3) jebkuras starptautiskās konvencijas vai nacionālo tiesību normu prasībām, kuras regulē vai aizliedz kodolpostījuma dēļ radīto zaudējumu atbildības ierobežošanu;

4) prasībām pret atomkuģa kapteini par kodolpostījuma dēļ radītajiem zaudējumiem;

5) kuģa īpašnieka vai glābēja darbinieku prasībām, kuru pienākumi saistīti ar kuģi vai glābšanas darbībām, ieskaitot viņu mantinieku, atkarīgo personu vai citu personu prasības, kurām ir tiesības celt šādas prasības, ja saskaņā ar likumiem un citiem normatīvajiem aktiem, kas regulē darba līgumu starp kuģa īpašnieku vai glābēju un apkalpes darbinieku, kuģa īpašniekam vai glābējam nav tiesību ierobežot savu atbildību attiecībā uz šādām prasībām vai šādi likumi un citi normatīvie akti ļauj tam ierobežot savu atbildību tikai par summu, kas ir lielāka par šā kodeksa 69.pantā noteikto.

263.

 

 

 

264.

 

 

 

265.

 

 

 

266.

Juridiskais birojs

Papildināt panta nosaukumu pirms vārda “ierobežošanu” ar vārdu “atbildības”.

Juridiskais birojs

Aizstāt panta ievaddaļā vārdus “sadaļas nosacījumus” ar vārdiem “nodaļas noteikumus”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 3.punktā vārdus “nacionālo tiesību normu” ar vārdiem “Latvijas normatīvo aktu”.

Juridiskais birojs

izteikt 5.punktu šādā redakcijā:

“5) prasībām, ko iesnieguši kuģa īpašnieka vai glābēja darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar kuģa ekspluatāciju vai glābšanas operācijām, ieskaitot viņu mantiniekus vai citas personas, kurām ir tiesības celt šādas prasības, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz darba tiesiskajām attiecībām starp kuģa īpašnieku vai glābēju un viņa darbinieku, kuģa īpašniekam vai glābējam nav tiesību ierobežot savu atbildību attiecībā uz šādām prasībām vai viņš var ierobežot savu atbildību tikai par summu, kas ir lielāka par šā kodeksa 69.pantā noteikto.”

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

66.pants. Prasības, attiecībā uz kurām nepiemēro atbildības ierobežošanu

Šīs nodaļas noteikumus nepiemēro:

1) attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar glābšanas atlīdzību vai iemaksām vispārējas avārijas gadījumā;

2) attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem 1992.gada Protokola par grozījumiem Starptautiskajā konvencijā par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem izpratnē;

3) attiecībā uz jebkuras starptautiskās konvencijas vai Latvijas normatīvo aktu prasībām, kuras regulē vai aizliedz kodolpostījuma radīto zaudējumu atbildības ierobežošanu;

4) attiecībā uz prasībām pret atomkuģa kapteini par kodolpostījuma radītajiem zaudējumiem;

5) attiecībā uz prasībām, ko iesnieguši kuģa īpašnieka vai glābēja darbinieki, kuru pienākumi saistīti ar kuģa ekspluatāciju vai glābšanas operācijām, ieskaitot viņu mantiniekus vai citas personas, kurām ir tiesības celt šādas prasības, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kas attiecas uz darba tiesiskajām attiecībām starp kuģa īpašnieku vai glābēju un viņa darbinieku, kuģa īpašniekam vai glābējam nav tiesību ierobežot savu atbildību vai viņš var ierobežot savu atbildību tikai par summu, kas ir lielāka par šā kodeksa 69.pantā noteikto.

67.pants. Darbības, kas nepieļauj ierobežošanu

Atbildīgā persona nav tiesīga ierobežot savu atbildību, ja pierādīts, ka zaudējums radies viņas darbības vai nolaidības dēļ un šīs darbības vai nolaidības nolūks ir bijis radīt šādu zaudējumu, vai rīkojoties nevērīgi un apzinoties šāda zaudējuma iespējamību.

267.

 

 

 

268.

Juridiskais birojs

papildināt panta nosaukumu pirms vārda “ierobežošanu” ar vārdu “atbildības”;

Juridiskais birojs

izteikt pantu šādā redakcijā:

“Persona, kura ir atbildīga par zaudējumiem nav tiesīga ierobežot savu atbildību, ja pierādīts, ka zaudējumi radušies šīs personas darbības vai bezdarbības dēļ, kuras nolūks ir bijis radīt šādu zaudējumu vai tas radies tādēļ, ka šī persona, apzinādamās šāda zaudējuma iespējamību, tomēr rīkojās neuzmanīgi.”

atb.

 

 

 

 

atb.

67.pants. Darbības, kas nepieļauj atbildības ierobežošanu

Persona, kura ir atbildīga par zaudējumiem, nav tiesīga ierobežot savu atbildību, ja pierādīts, ka zaudējumi radušies šīs personas darbības vai bezdarbības dēļ, kuras nolūks bijis radīt šādu zaudējumu, vai tādēļ, ka šī persona, apzinādamās šādu zaudējumu iespējamību, tomēr rīkojās neuzmanīgi.

68.pants. Pretprasības

Ja personai, kurai ir tiesības ierobežot atbildību saskaņā ar šīs sadaļas nosacījumiem, ir pretprasība pret prasītāju, kas izriet no tā paša gadījuma, viņu attiecīgās prasības tiek savstarpēji ieskaitītas, un šīs sadaļas nosacījumus piemēro attiecībā uz atlikumu, ja tāds ir.

269.

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “šīs sadaļas nosacījumiem” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “šīs nodaļas noteikumiem” (attiecīgā locījumā).

atb.

68.pants. Pretprasības

Ja personai, kurai ir tiesības ierobežot savu atbildību saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, ir pretprasība, kas izriet no tā paša gadījuma, abu attiecīgās prasības tiek savstarpēji ieskaitītas un šīs nodaļas noteikumus piemēro attiecībā uz atlikumu, ja tāds ir.

8.2.apakšnodaļa. Atbildības ierobežošanas veidi

270.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “8.2.apakšnodaļa. Atbildības ierobežošanas veidi”

atb.

 

 

69.pants. Vispārējie ierobežojumi

(1) Atbildības robeža prasībām par katru konkrētu gadījumu, izņemot šā panta trešajā daļā un šā kodeksa 70.pantā minētās prasības, tiek noteikta šādā kārtībā:

1) prasībām par cilvēka dzīvības zaudēšanu vai miesas bojājumu nodarīšanu:

a) 333000 norēķina vienību par kuģi, kura tilpība nepārsniedz 500 tilpuma vienību;

b) par kuģi, kura tilpība ir lielāka par 500 tilpuma vienībām, (a) apakšpunktā minētajai summai pievieno šādu summu:

no 501 līdz 3000 tilpuma vienībām – par katru vienību 500 norēķina vienību;

no 3001 līdz 30000 tilpuma vienībām – par katru vienību 333 norēķina vienības;

no 30001 līdz 70000 tilpuma vienībām – par katru vienību 250 norēķina vienību;

par katru vienību, kas pārsniedz 70000 tilpuma vienību, – 167 norēķina vienības;

2) jebkurām cita veida prasībām:

a) 167000 norēķina vienību par kuģi, kura tilpība nepārsniedz 500 tilpuma vienību;

b) par kuģi, kura tilpība pārsniedz 500 tilpuma vienību, (a) apakšpunktā minētajai summai pievieno šādu summu:

no 501 līdz 30000 tilpuma vienībām – par katru vienību 167 norēķina vienības;

no 30001 līdz 70000 tilpuma vienībām – par katru vienību 125 norēķina vienības;

par katru vienību, kas pārsniedz 70000 tilpuma vienības, – 83 norēķina vienības.

(2) Ja summa, kura aprēķināta saskaņā ar šā panta pirmās daļas 1.punktu, ir nepietiekama, lai pilnībā samaksātu šeit minētās prasības, summu, kura aprēķināta saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, izmanto, lai atlīdzinātu nesamaksāto atlikumu par pirmās daļas 1.punktā minētajām prasībām un šis nesamaksātais atlikums ir līdzvērtīgs prasībām, kas minētas pirmās daļas 2.punktā.

(3) Atbildības robeža jebkuram glābējam, kas nav darbojies uz kāda kuģa vai kas darbojies tieši uz tā kuģa, kuram vai attiecībā uz kuru tas sniedz glābšanas pakalpojumus, tiek aprēķināta tāpat kā par kuģi, kura tilpība ir 1500 tilpuma vienības.

(4) Šā kodeksa izpratnē kuģa tilpuma vienība ir vienība, kas noteikta saskaņā ar 1969.gada 23.jūnija Starptautisko konvenciju par kuģu tilpības mērīšanu.

271.

 

 

 

272.

 

 

273.

 

 

 

 

274.

 

 

 

275.

 

 

 

 

 

 

 

 

276.

 

 

 

 

277.

 

 

278.

 

 

 

 

 

 

 

279.

 

 

 

280.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

papildināt panta nosaukumu pirms vārda “ierobežojumi” ar vārdu “atbildības”;

Juridiskais birojs

aizstāt visā pantā vārdu “tilpuma” ar vārdu “tilpība”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 1.punkta b) apakšpunktā un 2.punkta b) apakšpunktā vārdu “pievieno” ar vārdu “pieskaita”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “samaksātu šeit minētās prasības” ar vārdiem “apmierinātu attiecīgās prasības”;

Juridiskais birojs

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Glābēja atbildības robeža tiek aprēķināta tāpat kā par kuģi, kura tilpība ir 1500 tilpības vienības, ja glābšanas operācijas netiek veiktas no kuģa vai tiek veiktas tieši uz tā kuģa, kuram glābējs sniedz glābšanas pakalpojumus.”

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “kuģa tilpuma vienība ir vienība” ar vārdiem “kuģa tilpības vienība ir kuģa bruto tilpības vienība”

Juridiskais birojs

izslēgt ceturtajā daļā skaitļus un vārdu “23.jūnija”.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Aizstāt 69. panta pirmās daļas 1. punktā, 70. panta pirmajā un otrajā daļā vārdus “vai miesas bojājumu nodarīšanu” ar vārdiem “vai kaitējumu cilvēka veselībai”.

 

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Visā 69.panta tekstā vārdu „tilpums” aizstāt ar vārdu „tilpība”.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

69. panta ceturto daļu izteikt šādā redakcijā:

„Šā kodeksa izpratnē kuģa tilpības vienība ir kuģa bruto tilpības vienība, kas noteikta saskaņā ar 1969.gada Starptautisko konvenciju par kuģu tilpības mērīšanu”

 

atb

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb..

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

69.pants. Vispārējie atbildības ierobežojumi

(1) Atbildības robeža attiecībā uz prasībām par katru konkrētu gadījumu, izņemot šā panta trešajā daļā un šā kodeksa 70.pantā minētās prasības, tiek noteikta šādā kārtībā:

1) attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar cilvēka dzīvības zaudēšanu vai kaitējumu nodarīšanu viņa veselībai:

a) 333 000 norēķina vienību par kuģi, kura tilpība nepārsniedz 500 tilpības vienību,

b) par kuģi, kura tilpība ir lielāka par 500 tilpības vienībām, “a” apakšpunktā minētajai summai pieskaita šādu summu:

no 501 līdz 3000 tilpības vienībām — par katru vie nību 500 norēķina vienību,

no 3001 līdz 30 000 tilpības vienībām — par katru vienību 333 norēķina vienības,

no 30 001 līdz 70 000 tilpības vienībām — par katru vienību 250 norēķina vienību,

par katru vienību, kas pārsniedz 70 000 tilpības vienību, — 167 norēķina vienības;

2) attiecībā uz jebkurām cita veida prasībām:

a) 167 000 norēķina vienību par kuģi, kura tilpība nepārsniedz 500 tilpības vienību,

b) par kuģi, kura tilpība pārsniedz 500 tilpības vienību, “a” apakšpunktā minētajai summai pieskaita šādu summu:

no 501 līdz 30 000 tilpības vienībām — par katru vienību 167 norēķina vienības,

no 30 001 līdz 70 000 tilpības vienībām — par katru vienību 125 norēķina vienības,

par katru vienību, kas pārsniedz 70 000 tilpības vienības, — 83 norēķina vienības.

(2) Ja summa, kas aprēķināta saskaņā ar šā panta pirmās daļas 1.punktu, nav pietiekama, lai pilnībā apmierinātu attiecīgās prasības, summu, kura aprēķināta saskaņā ar šā panta pirmās daļas 2.punktu, izmanto, lai atlīdzinātu nesamaksāto atlikumu par pirmās daļas 1.punktā minētajām prasībām, un šis nesamaksātais atlikums ir līdzvērtīgs prasībām, kas minētas pirmās daļas 2.punktā.

(3) Glābēja atbildības robeža tiek aprēķināta tāpat kā par kuģi, kura tilpība ir 1500 tilpības vienību, ja glābšanas operācijas netiek veiktas no kuģa vai tiek veiktas tieši uz tā kuģa, kuram glābējs sniedz glābšanas pakalpojumus.

(4) Šā kodeksa izpratnē jēdziens “kuģa tilpības vienība” ir kuģa bruto tilpības vienība, kas noteikta saskaņā ar 1969.gada Starptautisko konvenciju par kuģu tilpības mērīšanu.

70.pants. Ierobežošana attiecībā uz pasažieru prasībām

(1) Kuģa īpašnieka atbildības ierobežošanas summa, kas saistīta ar kuģa pasažieru prasībām par cilvēka dzīvības zaudēšanu vai miesas bojājumu nodarīšanu, ko izraisījis atsevišķs gadījums, ir 46666 norēķina vienības, reizinātas ar pasažieru skaitu, kurus kuģim ir tiesības pārvadāt saskaņā ar pasažieru kuģa drošības apliecību, bet nepārsniedzot 25 miljonus norēķinu vienību.

(2) Šajā pantā ar jēdzienu ''kuģa pasažieru prasības par cilvēka dzīvības zaudēšanu vai miesas bojājumu nodarīšanu'' saprot ikvienu personas vai viņas vārdā celtu prasību, ja šī persona:

1) tiek pārvadāta kuģī saskaņā ar pasažieru pārvadāšanas līgumu;

2) ar pārvadātāja piekrišanu pavada transportlīdzekli vai dzīvus dzīvniekus saskaņā ar kravu pārvadāšanas līgumu.

281.

 

 

 

282.

 

 

 

283.

Juridiskais birojs

papildināt panta nosaukumu pirms vārda “Ierobežošana” ar vārdu “Atbildības”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 1.punktā vārdus “pārvadāšanas līgumu” ar vārdiem “pārvadājuma līgumu”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 2.punktā vārdus “kravu pārvadāšanas līgumu” ar vārdiem “kravas pārvadājuma līgumu”.

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

70.pants. Atbildības ierobežošana attiecībā uz pasažieru prasībām

(1) Kuģa īpašnieka atbildības ierobežošanas summa, kas saistīta ar kuģa pasažieru prasībām par cilvēka dzīvības zaudēšanu vai kaitējumu nodarīšanu viņa veselībai, ko izraisījis atsevišķs gadījums, ir 46 666 norēķina vienības, reizinātas ar pasažieru skaitu, kādu kuģim ir tiesības pārvadāt saskaņā ar pasažieru kuģa drošības apliecību, bet nepārsniedzot 25 miljonus norēķina vienību.

(2) Šajā pantā ar jēdzienu “kuģa pasažieru prasības par cilvēka dzīvības zaudēšanu vai kaitējumu nodarīšanu viņa veselībai” saprot ikvienu personas vai tās vārdā celtu prasību, ja šī persona:

1) tiek pārvadāta ar kuģi saskaņā ar pasažieru pārvadājuma līgumu;

2) ar pārvadātāja piekrišanu pavada transportlīdzekli vai dzīvniekus saskaņā ar kravas pārvadājuma līgumu.

71.pants. Norēķina vienību pārrēķināšana Latvijas valūtā

(1) Šā kodeksa 69. un 70.pantā minētā norēķina vienība ir speciālās aizņēmuma tiesības, kuras nosaka Starptautiskais valūtas fonds.

(2) Šā kodeksa 69. un 70.pantā norādītās summas pārrēķina latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam lata kursam tajā dienā, kad tiek iemaksāta šā kodeksa 88.pantā norādītā fonda summa vai dots atbilstošs nodrošinājums.

284.

 

 

285.

 

 

 

286.

Juridiskais birojs

Izslēgt otrajā daļā vārdus “šā kodeksa 88.pantā norādītā”.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “dots atbilstošs nodrošinājums” ar vārdiem “sniegts atbilstošs nodrošinājums” .

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Aizstāt 71. panta otrajā daļā vārdu “latos” ar vārdiem “Latvijā oficiāli lietotā valūtā” un vārdu “lata” ar vārdiem “oficiāli lietotās valūtas”.

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

netab.

71.pants. Norēķina vienību pārrēķināšana Latvijas valūtā

(1) Šā kodeksa 69. un 70.pantā minētā norēķina vienība ir speciālās aizņēmuma tiesības, kuras nosaka Starptautiskais valūtas fonds.

(2) Šā kodeksa 69. un 70.pantā noteiktās summas pārrēķina latos atbilstoši Latvijas Bankas noteiktajam kursam tajā dienā, kad tiek iemaksāta fonda summa vai sniegts atbilstošs nodrošinājums.

72.pants. Prasību apvienošana

Atbildības ierobežošanu, kas noteikta šā kodeksa 69. un 70.pantā, piemēro prasību kopumam, ko izraisījis atsevišķs gadījums un kas ir vērsts pret kuģa īpašnieku un jebkuru personu, par kuru tas atbild.

     

72.pants. Prasību apvienošana

Atbildības ierobežošanu, kas noteikta šā kodeksa 69. un 70.pantā, piemēro prasību kopumam, ko izraisījis atsevišķs gadījums un kas ir vērsts pret kuģa īpašnieku un ikvienu personu, par kuru kuģa īpašnieks ir atbildīgs.

73.pants. Atbildības ierobežošana, neveidojot ierobežojuma fondu

(1) Atbildības ierobežošanu var lūgt arī tad, ja nav nodibināts atbildības ierobežojuma fonds. Tiesa, lemjot par šāda lūguma apmierināšanu, ņem vērā tiesas sprieduma izpildes iespējamību.

(2) Tiesa, izskatot lūgumu par atbildības ierobežošanu, šā kodeksa nosacījumus piemēro tikai tām prasībām, kuras tiesa skata. Ja kāda no pusēm uzskata, ka jāņem vērā pārējās prasības, kurām arī var piemērot atbildības ierobežošanu, tiesa pārējo prasību attiecināšanu uz atbildības ierobežošanu atspoguļo nolēmumā.

(3) Nolēmumu, kurā nav ņemta vērā atbildības ierobežošana citām prasībām saskaņā ar šā panta otro daļu, var izpildīt, ja tas ir stājies spēkā un nav pārsūdzams. Ja spriedumā ir ņemta vērā atbildības ierobežošana, tas nav izpildāms, ja ir izveidots atbildības ierobežojuma fonds un ja saskaņā ar šā kodeksa 76.pantu šo spriedumu nevar izpildīt.

(4) Atbildības ierobežojuma apmēru apstiprina tiesa, ņemot vērā atbildības ierobežojuma fonda administratora aprēķinus.

287.

Juridiskais birojs

Izslēgt 73.pantu.

atb.

 

8.3.apakšnodaļa. Atbildības ierobežojuma fonds

288.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitļus un vārdu “8.3.apakšnodaļa” ar skaitli un vārdu “XVI nodaļa”.

 

atb.

XVI nodaļa. Atbildības ierobežojuma fonds

 

289.

Juridiskais birojs

Papildināt XVI nodaļu ar jaunu 73.pantu šādā redakcijā:

“73.pants. Atbildības ierobežošanas priekšnoteikums

Ja pret kuģa īpašnieku tiesā ir celta kāda no šā kodeksa 65.pantā noteiktajām prasībām, kuģa īpašniekam ir tiesības ierobežot savu atbildību, izveidojot atbildības ierobežojuma fondu (turpmāk šajā sadaļa – Vispārējais fonds).”

atb.

73.pants. Atbildības ierobežošanas priekšnoteikums

Ja pret kuģa īpašnieku tiesā celta kāda no šā kodeksa 65.pantā noteiktajām prasībām, kuģa īpašniekam ir tiesības ierobežot savu atbildību, izveidojot Atbildības ierobežojuma fondu (turpmāk šajā sadaļā — Vispārējais fonds).

 

74.pants. Atbildības ierobežojuma fonda izveidošana

(1) Tiesa izveido atbildības ierobežojuma fondu pēc tās personas pieteikuma, pret kuru ir celta prasība šajā tiesā. Atbildības ierobežojuma fondu veido, ņemot vērā šā kodeksa 69. un 70.pantā noteiktās summas prasībām, kuras var apmierināt no atbildības ierobežojuma fonda, kā arī ar tām saistītos procentus, ko aprēķina par laikposmu no datuma, kad noticis gadījums, kas izraisījis atbildību, līdz datumam, kad izveidots atbildības ierobežojuma fonds. Jebkuru tādā veidā izveidotu fondu izmanto vienīgi to prasību apmierināšanai, kurām var pieprasīt atbildības ierobežojumu.

(2) Atbildības ierobežojuma fondu var izveidot, iemaksājot fonda summu tiesu izpildītāja kantora depozīta kontā vai dodot nodrošinājumu, kura veidu nosaka tiesa, ņemot vērā tiesas sprieduma izpildes iespējamību.

(3) Atbildības ierobežojuma fonds, kuru izveidojusi viena no šā kodeksa 72.pantā minētajām personām vai tās apdrošinātājs, attiecīgi uzskatāms par fondu, ko izveidojušas visas šajā pantā minētās personas.

290.

 

 

 

 

 

291.

 

 

 

 

292.

Juridiskais birojs

aizstāt panta nosaukumā un turpmāk visā nodaļā vārdus “Atbildības ierobežojuma fonds” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “Vispārējais fonds” (attiecīgā locījumā);

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “summas prasībām, kuras var apmierināt no atbildības ierobežojuma fonda” ar vārdiem “prasības summas apmēru”.

Juridiskais birojs

izslēgt panta otro daļu.

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

74.pants. Vispārējā fonda izveidošana

(1) Tiesa izveido Vispārējo fondu pēc tās personas pieteikuma, pret kuru ir celta prasība šajā tiesā. Vispārējo fondu veido, ņemot vērā šā kodeksa 69. un 70.pantā noteiktās summas apmēru, kā arī ar to saistītos procentus, ko aprēķina par laikposmu no datuma, kad noticis gadījums, kas izraisījis atbildību, līdz datumam, kad izveidots Vispārējais fonds. Jebkuru šādi izveidotu fondu izmanto vienīgi to prasību apmierināšanai, uz kurām var attiecināt atbildības ierobežojumu.

(2) Vispārējais fonds, kuru izveidojusi viena no šā kodeksa 72.pantā minētajām personām vai tās apdrošinātājs, uzskatāms par fondu, ko izveidojušas visas šajā pantā minētās personas.

75.pants. Atbildības ierobežojuma fonda sadale

(1) Ievērojot šā kodeksa 69. un 70.pantu, atbildības ierobežojuma fondu sadala prasītājiem proporcionāli apmierinātajām prasībām.

(2) Ja atbildīgā persona vai viņa apdrošinātājs ir samaksājis summu, kuru var apmierināt no atbildības ierobežojuma fonda, pirms fonds ir sadalīts, šāda persona viņa samaksātās summas apjomā iegūst prasījuma tiesības, kuras persona, kurai tika samaksāts, būtu varējusi izmantot saskaņā ar šo nodaļu.

(3) Šā panta otrajā daļā noteikto prasījuma tiesību pāreju var izmantot arī šajā daļā neminētās personas attiecībā uz jebkuru kompensācijas summu, kuru viņas varētu būt samaksājušas.

(4) Ja atbildīgā persona vai jebkura cita persona konstatē faktu, ka viņai būs jāmaksā kompensācijas summa, attiecībā uz kuru šī persona varētu izmantot šā panta otrajā un trešajā daļā paredzēto prasījuma tiesību pāreju, ja kompensācija būtu samaksāta pirms fonda sadalīšanas, tiesa, kurā fonds ir izveidots, var pieņemt lēmumu par pietiekošas summas nodalīšanu, kas dotu iespēju šai personai vēlāk iesniegt prasību, kas var tikt apmierināta no atbildības ierobežojuma fonda.

293.

 

 

 

 

294.

 

 

 

295.

 

 

 

296.

 

 

 

297.

 

 

298.

 

 

 

 

299.

 

 

 

300.

 

 

 

 

301.

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdu “atbildīgā persona vai viņa” ar vārdiem “persona, kura ir atbildīga par zaudējumiem vai”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “summas apjomā” ar vārdiem “summas apmērā”;

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “arī šajā daļā neminētās personas” ar vārdiem “arī citas personas”.

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “kompensācijas summu” ar vārdiem “zaudējumu atlīdzību”.

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “varētu būt” ar vārdu “ir”.

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “atbildīgā persona” ar vārdiem “persona, kura ir atbildīga par zaudējumiem”;

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “kompensācijas summa” ar vārdiem “zaudējumu atlīdzība”;

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdu “kompensācija” ar vārdiem “zaudējumu atlīdzība”;

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “tiesa, kurā fonds ir izveidots, var pieņemt lēmumu” ar vārdiem “tiesa, ar kuras nolēmumu Vispārējais fonds ir izveidots, var pieņemt nolēmumu”.

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

75.pants. Vispārējā fonda sadale

(1) Ievērojot šā kodeksa 69. un 70.panta noteikumus, Vispārējo fondu sadala prasītājiem proporcionāli apmierinātajām prasībām.

(2) Ja par zaudējumiem atbildīgā persona vai apdrošinātājs ir samaksājis prasības summu, kuru var apmierināt no Vispārējā fonda, pirms fonds ir sadalīts, šī persona samaksātās summas apmērā iegūst prasījuma tiesības, kuras persona, kas saņēma samaksāto summu, būtu varējusi izmantot saskaņā ar šo nodaļu.

(3) Šā panta otrajā daļā noteikto prasījuma tiesību pāreju var izmantot arī citas personas attiecībā uz jebkuru zaudējumu atlīdzību, kuru tās ir samaksājušas.

(4) Ja par zaudējumiem atbildīgā persona vai jebkura cita persona konstatē, ka tai būs jāmaksā zaudējumu atlīdzība, attiecībā uz kuru tā varētu izmantot šā panta otrajā un trešajā daļā paredzēto prasījuma tiesību pāreju, ja zaudējumu atlīdzība būtu samaksāta pirms fonda sadalīšanas, tad tiesa, ar kuras nolēmumu Vispārējais fonds ir izveidots, var pieņemt nolēmumu par tādas summas nodalīšanu, kas dotu iespēju šai personai vēlāk iesniegt prasību, ko var apmierināt no Vispārējā fonda.

76.pants. Aizliegums attiecībā uz citām darbībām

(1) Ja atbildības ierobežojuma fonds izveidots saskaņā ar šā kodeksa 74.pantu, personai, kas cēlusi prasību, kuru var apmierināt no atbildības ierobežojuma fonda, aizliegts vērsties pret jebkuru citu tās personas īpašumu, kura izveidojusi vai kuras vārdā izveidots fonds.

(2) Pēc tam, kad saskaņā ar šā kodeksa 74.pantu izveidots atbildības ierobežojuma fonds, jebkuru kuģi vai citu īpašumu, kas pieder personai, kura izveidojusi vai kuras vārdā izveidots fonds, un kas ir arestēts vai apķīlāts jebkurā Atbildības ierobežošanas konvencijas dalībvalstī, pamatojoties uz prasību, kuru var apmierināt no minētā fonda, kā arī jebkuru nodrošinājumu var atbrīvot ar tiesas lēmumu. Šādu atbrīvojumu piemēro, ja atbildības ierobežojuma fonds izveidots tiesā, kas atrodas:

1) ostā, kurā gadījums noticis vai, ja tas noticis ārpus ostas, pēc nokļūšanas ienākšanas ostā;

2) ostā, kurā pasažieri izkāpj krastā (attiecībā uz prasībām par cilvēka dzīvības zaudēšanu vai miesas bojājumu nodarīšanu);

3) izkraušanas ostā (attiecībā uz prasībām par bojātu kravu);

4) valstī, kurā kuģim vai citam īpašumam uzlikts arests.

(3) Šā panta pirmās un otrās daļas nosacījumus piemēro tikai tad, ja prasītājs var celt no atbildības ierobežojuma fonda apmierināmu prasību tiesā, kura ir izveidojusi minēto fondu, un fonds ir brīvi pieejams un nododams sakarā ar šo prasību.

302.

 

 

 

303.

 

 

304.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

305.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “vērsties pret” ar vārdiem “vērst piedziņu pret”.

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “minētā fonda” ar vārdiem “Vispārējā fonda” ;

Juridiskais birojs

izteikt otrās daļas pēdējā teikuma ievaddaļu šādā redakcijā:

“Šādu atbrīvojumu piemēro, ja Vispārējais fonds izveidots pamatojoties uz tādas tiesas nolēmumu, kuras piekritībā ir:” un izteikt otrās daļas apakšpunktus attiecīgā locījumā;

Juridiskais birojs

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumus piemēro tikai tad, ja prasītājam ir tiesība celt tādu prasību, kuru var apmierināt no Vispārējā fonda, kā arī, ja šāds fonds ir brīvi pieejams un no tā var veikt maksājumus, kas ir saistīti ar celto prasību.”

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

76.pants. Aizliegums attiecībā uz citām darbībām

(1) Ja Vispārējais fonds izveidots saskaņā ar šā kodeksa 74.pantu, personai, kas cēlusi prasību, kuru var apmierināt no Vispārējā fonda, aizliegts vērst piedziņu pret jebkuru citu tās personas īpašumu, kura izveidojusi vai kuras vārdā izveidots fonds.

(2) Pēc tam, kad saskaņā ar šā kodeksa 74.pantu izveidots Vispārējais fonds, jebkuru kuģi vai citu īpašumu, kas pieder personai, kura izveidojusi vai kuras vārdā izveidots šis fonds, un kas ir arestēts vai apķīlāts jebkurā Atbildības ierobežošanas konvencijas dalībvalstī, pamatojoties uz prasību, kuru var apmierināt no Vispārējā fonda, kā arī jebkuru nodrošinājumu var atbrīvot ar tiesas lēmumu. Šādu atbrīvojumu piemēro, ja Vispārējais fonds izveidots, pamatojoties uz tādas tiesas nolēmumu, kuras piekritībā ir:

1) osta, kurā gadījums noticis, vai ienākšanas osta, ja tas noticis ārpus ostas;

2) osta, kurā pasažieri izkāpj krastā (attiecībā uz prasībām par cilvēka dzīvības zaudēšanu vai kaitējumu nodarīšanu viņa veselībai);

3) izkraušanas osta (attiecībā uz prasībām, kas saistītas ar bojātu kravu);

4) valsts, kurā kuģim vai citam īpašumam uzlikts arests.

(3) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumus piemēro tikai tad, ja prasītājs var celt no Vispārējā fonda apmierināmu prasību tiesā, kura ir izveidojusi minēto fondu, un fonds ir brīvi pieejams un nododams sakarā ar šo prasību.

77.pants. Atbildības ierobežojuma fonda izveidošana un sadale

Atbildības ierobežojuma fonda izveidošana un sadale, kuru veic Latvijas tiesa, notiek saskaņā ar šā kodeksa 9.nodaļu.

306.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt 77.pantā skaitli un vārdu “9.nodaļu” ar skaitli un vārdu “XVIII nodaļu”.

atb.

 

 

 

 

77.pants. Vispārējā fonda izveidošana un sadale

Vispārējā fonda izveidošana un sadale, kuru veic Latvijas tiesa, notiek saskaņā ar šā kodeksa XVIII nodaļas noteikumiem.

78.pants. Piemērošana

(1) Šo nodaļu piemēro, ja jebkura šā kodeksa 64.pantā minētā persona vēlas ierobežot savu atbildību Latvijas tiesā vai vēlas panākt kuģa vai cita īpašuma atbrīvošanu vai cita nodrošinājuma atcelšanu.

(2) Šo nodaļu nepiemēro:

1) transportlīdzekļiem uz gaisa spilveniem;

2) peldošām platformām, kas uzbūvētas jūras dibena dabisko resursu vai augsnes pētniecībai un ieguvei.

307.

 

 

 

308.

 

 

 

309.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “Šo nodaļu piemēro” ar vārdiem “Šīs nodaļas noteikumus piemēro” .

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdu “atbrīvošanu vai” ar vārdiem “atbrīvošanu no aresta vai apķīlāšanas, vai vēlas panākt”;

Juridiskais birojs

Izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“Šīs nodaļas noteikumus nepiemēro:”

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

78.pants. Piemērošana

(1) Šīs nodaļas noteikumus piemēro, ja jebkura šā kodeksa 64.pantā minētā persona vēlas ierobežot savu atbildību Latvijas tiesā vai panākt kuģa vai cita īpašuma atbrīvošanu no aresta vai apķīlāšanas vai cita nodrošinājuma atcelšanu.

(2) Šīs nodaļas noteikumus nepiemēro:

1) transportlīdzekļiem uz gaisa spilveniem;

2) peldošām platformām, kas uzbūvētas jūras dibena dabisko resursu izpētei un ieguvei vai augsnes izpētei.

9.nodaļa. Atbildība par naftas radīto piesārņojumu

310.

 

 

 

311.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “9.nodaļa” ar skaitli un vārdu “XVII nodaļa”.

Juridiskais birojs

aizstāt nodaļas nosaukumā vārdu “radīto” ar vārdu “izraisīto”.

atb.

 

 

atb.

XVII nodaļa. Atbildība par naftas izraisīto piesārņojumu

 

79.pants. Kuģa īpašnieka atbildība

(1) Neatkarīgi no vainas pakāpes, kuģa īpašnieks ir atbildīgs par naftas piesārņojuma izraisītajiem zaudējumiem.

(2) Naftas piesārņojuma izraisītie zaudējumi ir:

1) kaitējums vai zaudējumi, ko izraisījusi naftas izplūde ārpus kuģa vai izmešana no kuģa, peļņas zudums, kā arī to pasākumu izmaksas, kas nepieciešami un veikti vai tiks veikti, lai atjaunotu piesārņoto vidi;

2) novēršanas pasākumu izmaksas un turpmākie zaudējumi, kas radušies novēršanas pasākumu dēļ.

(3) Kuģis šīs sadaļas izpratnē ir peldoša konstrukcija, kas izgatavota vai piemērota naftas kravas pārvadāšanai tilpnēs, izņemot šā kodeksa 96.panta pirmajā daļā minēto. Kuģis, kas var pārvadāt naftu un citas kravas, tiek uzskatīts par kuģi tikai tad, kad tas ved naftas kravu, un nākamajā reisā pēc šāda pārvadājuma, izņemot gadījumu, ja ir pierādīts, ka tā tilpnēs nav naftas produktu pārvadājuma atlieku.

(4) Nafta šīs sadaļas izpratnē ir jebkāda noturīga ogļūdeņraža minerālu nafta (jēlnafta, mazuts, smagā dīzeļdegviela vai smēreļļa) neatkarīgi no tā, vai nafta tiek pārvadāta kuģa kravas tankos kā krava vai tvertnēs kā degviela.

(5) Kuģa īpašnieks šīs sadaļas izpratnē ir persona vai personas, kas reģistrētas par kuģa īpašnieku vai, ja reģistrācija nav notikusi, persona, kurai pieder kuģis. Ja kuģis atrodas valsts īpašumā, bet kuģi izmanto uzņēmums, kas reģistrēts šajā valstī par kuģa operatoru, uzņēmums ir uzskatāms par īpašnieku šajā nozīmē.

(6) Par piesārņojuma radītajiem zaudējumiem atbild persona, kas bija kuģa īpašnieks tā negadījuma laikā, kas radīja piesārņojumu, vai, j a negadījums sastāv no vairāku atgadījumu virknes, pirmā atgadījuma laikā, izņemot šā kodeksa 80.pantā minētos gadījumus.

(7) Šajā nodaļā Atbildības konvencija ir 1992.gada 27.novembra Starptautiskā konvencija par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem.

(8) Šajā nodaļā Fonda konvencija ir 1992.gada 27.novembra Starptautiskā konvencija par Starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai.

312.

 

 

 

313.

 

 

 

 

 

 

314.

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā, ceturtajā un piektajā daļā vārdus “ šīs sadaļas” ar vārdiem “šīs nodaļas”;

Juridiskais birojs

izteikt piektās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Ja kuģis ir valsts īpašums, bet to izmanto kuģa operators, par kuģa īpašnieku šīs nodaļas izpratnē uzskatāms kuģa operators.”

Juridiskais birojs

izslēgt septītajā un astotajā daļā skaitli un vārdu “27.novembra”.

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

79.pants. Kuģa īpašnieka atbildība

(1) Neatkarīgi no vainas pakāpes kuģa īpašnieks ir atbildīgs par naftas piesārņojuma izraisītajiem zaudējumiem.

(2) Naftas piesārņojuma izraisītie zaudējumi ir:

1) kaitējums vai zaudējumi, ko izraisījusi naftas izplūde ārpus kuģa vai izmešana no kuģa, peļņas zudums, kā arī to pasākumu izmaksas, kuri nepieciešami un tiek vai tiks veikti, lai atjaunotu piesārņoto vidi;

2) piesārņojuma novēršanas pasākumu izmaksas un turpmākie zaudējumi, kas var rasties piesārņojuma novēršanas pasākumu dēļ.

(3) Kuģis šīs nodaļas izpratnē ir peldoša konstrukcija, kas izgatavota vai piemērota naftas pārvadāšanai tilpnēs, izņemot šā kodeksa 96.panta pirmajā daļā minēto. Kuģis, kas var pārvadāt naftu un citas kravas, tiek uzskatīts par kuģi tikai tad, kad tas ved naftu, un nākamajā reisā pēc šāda pārvadājuma, izņemot gadījumu, kad ir pierādīts, ka tā tilpnēs nav naftas produktu pārvadājuma atlieku.

(4) Nafta šīs nodaļas izpratnē ir jebkāda noturīga ogļūdeņraža minerālu nafta (jēlnafta, mazuts, smagā dīzeļdegviela vai smēreļļa) neatkarīgi no tā, vai tiek pārvadāta kuģa kravas tankos kā krava vai tvertnēs kā degviela.

(5) Kuģa īpašnieks šīs nodaļas izpratnē ir persona vai personas, kas reģistrētas kā kuģa īpašnieks, vai, ja reģistrācija nav notikusi, persona, kurai pieder kuģis. Ja kuģis ir valsts īpašums, bet to izmanto kuģa operators, par kuģa īpašnieku šīs nodaļas izpratnē uzskatāms kuģa operators.

(6) Par piesārņojuma radītajiem zaudējumiem ir atbildīga persona, kura bija kuģa īpašnieks tā negadījuma laikā, kas radīja piesārņojumu, vai, ja negadījums sastāv no vairāku atgadījumu virknes, pirmā atgadījuma laikā, izņemot šā kodeksa 80.pantā minētos gadījumus.

(7) Šajā nodaļā Atbildības konvencija ir 1992.gada Starptautiskā konvencija par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem.

(8) Šajā nodaļā Fonda konvencija ir 1992.gada Starptautiskā konvencija par Starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai.

80.pants. Apstākļi, kas izslēdz īpašnieka atbildību

(1) Kuģa īpašnieks nav atbildīgs, ja pierāda, ka zaudējumi:

1) radušies karadarbības vai līdzīga bruņota konflikta, pilsoņu kara vai dumpja dēl, kā arī neparedzamas nepārvaramas dabas parādības dēļ;

2) pilnībā radušies trešās personas rīcības rezultātā, kuras nolūks bijis radīt zaudējumus;

3) pilnībā radušies tās valsts institūcijas pienākumu nolaidīgas veikšanas dēļ, kas ir atbildīga par uguņu vai cita veida navigācijas līdzekļu uzturēšanu.

(2) Ja kuģa īpašnieks pierāda, ka cietusī puse tīši vai aiz nevērības veicinājusi zaudējumu rašanos, īpašnieks var tikt pilnībā vai daļēji atbrīvots no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

315.

 

 

316.

 

 

317.

 

 

318.

 

 

 

319.

 

 

 

 

 

320.

Juridiskais birojs

papildināt panta nosaukumā pirms vārda “īpašnieka” ar vārdu “kuģa”;

Juridiskais birojs

papildināt pirmās daļas ievaddaļu ar vārdu “radušies”

Juridiskais birojs

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdu “radušies”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus “pilnībā radušies” ar vārdu “tikai”;

Juridiskais birojs

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) tikai tādas institūcijas vainas dēļ, kas ir atbildīga par navigācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu.”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “tīši vai aiz nevērības” ar vārdiem “ar ļaunu nolūku vai neuzmanības”.

 

 

atb.

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

80.pants. Kuģa īpašnieka atbildību izslēdzošie apstākļi

(1) Kuģa īpašnieks nav atbildīgs, ja pierāda, ka zaudējumi radušies:

1) karadarbības vai tai līdzīga bruņota konflikta, pilsoņu kara vai dumpja, kā arī neparedzamas nepārvaramas dabas parādības dēļ;

2) tikai trešās personas rīcības rezultātā, ja tās nolūks bija radīt zaudējumus;

3) tikai tādas institūcijas vainas dēļ, kura ir atbildīga par navigācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu.

(2) Ja kuģa īpašnieks pierāda, ka cietusī puse ar ļaunu nolūku vai neuzmanības dēļ veicinājusi zaudējumu rašanos, īpašnieku var pilnībā vai daļēji atbrīvot no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.

81.pants. Ar negadījumu saistīto personu atbildība

(1) Pret kuģa īpašnieku nevar izvirzīt citas prasības par naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensāciju kā vien saskaņā ar šo nodaļu. Prasību par naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensāciju saskaņā ar šo nodaļu vai citādi nevar izvirzīt pret:

1) kuģa īpašnieka pārstāvjiem vai darbiniekiem, vai apkalpes locekļiem;

2) loci vai citu personu, kas, nebūdama apkalpes loceklis, pilda savus pienākumus uz kuģa;

3) jebkuru kuģa fraktētāju (lai kāds būtu tā apraksts, ieskaitot berbouta fraktētāju), menedžeri vai operatoru;

4) jebkuru personu, kas veic glābšanas pasākumus (operācijas) ar īpašnieka piekrišanu vai pēc kompetentās valsts iestādes rīkojuma;

5) jebkuru personu, kas veic zaudējumu novēršanas pasākumus;

6) visiem šā panta pirmās daļas 3., 4. un 5.punktā minēto personu darbiniekiem vai pārstāvjiem, ja vien zaudējums nav radies viņu pašu darbības vai bezdarbības dēļ, ja šīs darbības vai bezdarbības nolūks bijis radīt zaudējumu, vai nolaidības dēļ, apzinoties, ka šis zaudējums varētu rasties.

(2) Regresa prasību par piesārņojuma radīto zaudējumu kompensāciju nevar celt pret personām, kas minētas šā panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5. un 6.punktā, ja vien šī persona nav radījusi zaudējumus tīši vai aiz rupjas neuzmanības, apzinoties, ka šādi zaudējumi varētu rasties.

321.

 

 

 

322.

 

 

 

323.

 

 

 

324.

 

 

 

325.

 

 

326.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “zaudējumu kompensāciju” ar vārdiem “zaudējumu atlīdzību”;

Juridiskais birojs

papildināt pirmās daļas 4.puktā pirms vārda “īpašnieka” ar vārdu “kuģa”.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmās daļas 4.puktā vārdus “kompetentās valsts iestādes” ar vārdu “kompetentas institūcijas”;

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmās daļas 6.punktā vārdus “šā panta pirmās daļas” ar vārdiem “šīs daļas”.

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “nolaidības dēļ” ar vārdiem “neuzmanības dēļ”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdu “tīši” ar vārdiem “ļaunā nolūkā”.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

atb.

81.pants. Ar negadījumu saistīto personu atbildība

(1) Pret kuģa īpašnieku nevar izvirzīt citas prasības par naftas piesārņojuma radīto zaudējumu atlīdzību kā vien šajā nodaļā minētās. Prasību attiecībā uz naftas piesārņojuma radīto zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šo nodaļu vai citos gadījumos nevar izvirzīt pret:

1) kuģa īpašnieka pārstāvjiem vai darbiniekiem, vai apkalpes locekļiem;

2) loci vai citu personu, kas, nebūdama apkalpes loceklis, pilda savus pienākumus uz kuģa;

3) jebkuru kuģa fraktētāju (ieskaitot berbouta fraktētāju), menedžeri vai operatoru;

4) jebkuru personu, kas veic glābšanas pasākumus (operācijas) ar kuģa īpašnieka piekrišanu vai pēc kompetentas institūcijas rīkojuma;

5) jebkuru personu, kas veic zaudējumu novēršanas pasākumus;

6) visiem šīs daļas 3., 4. un 5.punktā minēto personu darbiniekiem vai pārstāvjiem, ja vien zaudējumu nav izraisījusi viņu darbība vai bezdarbība, kuras nolūks bija radīt zaudējumu, vai neuzmanība, apzinoties, ka šis zaudējums varētu rasties.

(2) Regresa prasību par piesārņojuma radīto zaudējumu kompensāciju nevar celt pret personām, kuras minētas šā panta pirmās daļas 1., 2., 4., 5. un 6.punktā, ja vien šīs personas nav radījušas zaudējumu ļaunā nolūkā vai aiz rupjas neuzmanības, apzinoties, ka šis zaudējums varētu rasties.

82.pants. Atbildības ierobežojumi

(1) Kuģa īpašnieka atbildība par vienu negadījumu saskaņā ar šo nodaļu tiek ierobežota līdz kopējam apjomam, kas tiek aprēķināts šādi:

1) 4,51 miljons norēķina vienību par kuģi, kura tilpība nepārsniedz 5000 tilpuma vienību;

2) par kuģi, kura tilpība ir no 5001 līdz 140000 tilpuma vienībām - par katru papildus tilpuma vienību pie šā panta pirmās daļas 1.punktā minētā apjoma pieskaita 631 norēķina vienību;

3) 89,77 miljoni norēķina vienību par kuģi, kura tilpība pārsniedz 140000 tilpuma vienību.

(2) Atbildības ierobežojumi attiecas uz atbildību par piesārņojumu vienā negadījumā vai negadījumā, kas sastāv no vairāku atgadījumu virknes. Ierobežojumi netiek piemēroti kuģa īpašnieka atbildībai par nokavējuma procentiem vai tiesvedības izmaksām.

(3) Kuģa īpašniekam nav tiesību uz šajā nodaļā minēto atbildības ierobežojumu, ja ir pierādīts, ka piesārņojuma radīto zaudējumu izraisījusi viņa darbība vai bezdarbība, kuras nolūks bijis radīt zaudējumu, vai nolaidība, apzinoties, ka šis zaudējums varētu rasties.

(4) Norēķina vienība ir vienība, kas noteikta šā kodeksa 71.pantā. Kuģa tilpība ir bruto tilpība, kas aprēķināta saskaņā ar 1969.gada Starptautiskās konvencijas par kuģu tilpības mērīšanu pirmajā pielikumā ietvertajiem aprēķināšanas noteikumiem.

327.

 

 

328.

 

 

 

329.

 

 

 

 

330.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdu “tilpuma” ar vārdu “tilpības”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “tiesvedības izmaksām” ar vārdiem “tiesāšanās izdevumiem”;

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdu “nolaidība” ar vārdu “neuzmanība”.

 

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Visā 82.panta tekstā vārdu „tilpums” aizstāt ar vārdu „tilpība”

 

atb.

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

82.pants. Atbildības ierobežojumi

(1) Kuģa īpašnieka atbildība par vienu negadījumu saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem tiek ierobežota līdz kopējam apjomam, kas tiek aprēķināts šādi:

1) 4,51 miljons norēķina vienību par kuģi, kura tilpība nepārsniedz 5000 tilpības vienību;

2) par kuģi, kura tilpība ir no 5001 līdz 140 000 tilpības vienībām, — par katru papildu tilpības vienību pie šā panta pirmās daļas 1.punktā minētā apjoma pieskaita 631 norēķina vienību;

3) 89,77 miljoni norēķina vienību par kuģi, kura tilpība pārsniedz 140 000 tilpības vienību.

(2) Atbildības ierobežojumi attiecas uz atbildību par piesārņojumu vienā negadījumā vai negadījumā, kas sastāv no vairāku atgadījumu virknes. Ierobežojumi netiek piemēroti attiecībā uz kuģa īpašnieka atbildību par nokavējuma procentiem vai tiesāšanās izdevumiem.

(3) Kuģa īpašniekam nav tiesību uz šajā nodaļā minētajiem atbildības ierobežojumiem, ja ir pierādīts, ka piesārņojuma radīto zaudējumu izraisījusi viņa darbība vai bezdarbība, kuras nolūks bija radīt zaudējumu, vai neuzmanība, apzinoties, ka šis zaudējums varētu rasties.

(4) Norēķina vienība ir šā kodeksa 71.pantā noteiktā vienība. Kuģa tilpība ir bruto tilpība, kas aprēķināta saskaņā ar 1969.gada Starptautiskās konvencijas par kuģu tilpības mērīšanu pirmajā pielikumā iekļautajiem aprēķināšanas noteikumiem.

83.pants. Atbildības ierobežojuma fonds un ierobežošanas procedūra

(1) Kuģa īpašnieks, kas vēlas ierobežot savu atbildību saskaņā ar šā kodeksa 82.pantu, izveido atbildību ierobežojuma fondu tiesā, kurā ir uzsākts vai var tikt uzsākts tiesas process par zaudējumu piedziņu saskaņā ar šā kodeksa 79.pantu. Pēc fonda izveidošanas kuģa īpašnieks vai cietusī puse var iesniegt pieteikumu par fonda sadali saskaņā ar šā kodeksa 9.nodaļu.

(2) Fondu sadala visām prasībām, kuru pamats ir viens negadījums vai negadījums, kas sastāv no vairāku atgadījumu virknes, proporcionāli summai, kas pienākas katram prasītājam, ievērojot šā kodeksa 9.nodaļas nosacījumus.

(3) Prasība, kas radusies saistībā ar izmaksām, ko labprātīgi uzņēmies kuģa īpašnieks, lai ierobežotu vai aizkavētu piesārņojumu, ir vienlīdzīga ar citām prasībām.

(4) Fonda izveidošanu un sadali Latvijas tiesa veic saskaņā ar šā kodeksa 9.nodaļu.

(5) Ja kuģa īpašnieks ir izveidojis atbildības ierobežojuma fondu saskaņā ar Atbildības konvenciju kādā citā šīs konvencijas dalībvalstī, šis fonds attiecībā uz īpašnieka tiesībām ierobežot atbildību ir pielīdzināms fondam, kas nodibināts Latvijas tiesā.

331.

 

 

 

 

 

 

332.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

333.

 

 

 

 

334.

 

 

 

 

335.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“83.pants. Atbildības konvencijas fonds un atbildības ierobežošanas procedūra”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “ izveido atbildību ierobežojuma fondu tiesā, kurā ir uzsākts vai var tikt uzsākts tiesas process” ar vārdiem “piesaka Atbildības konvencijas fonda izveidošanu tajā tiesā, kurā ir uzsākta vai saskaņā ar šā kodeksa 91.panta pirmajā daļā noteikto piekritību var tikt uzsākta tiesvedība”;

Juridiskais birojs

papildināt otrajā un ceturtajā daļā pirms vārda “fondu” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “atbildības konvencijas” (attiecīgajā locījumā);

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdus “9.nodaļas nosacījumus” ar skaitli un vārdiem “XVIII nodaļas noteikumiem”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā un ceturtajā daļā skaitli un vārdu “9.nodaļu” ar skaitli un vārdiem “XVIII nodaļas noteikumiem”.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

83.pants. Atbildības konvencijas fonds un atbildības ierobežošanas procedūra

(1) Kuģa īpašnieks, kas vēlas ierobežot savu atbildību saskaņā ar šā kodeksa 82.pantu, piesaka Atbildības konvencijas fonda izveidošanu tajā tiesā, kurā ir uzsākta vai saskaņā ar šā kodeksa 91.panta pirmajā daļā noteikto piekritību var tikt uzsākta tiesvedība par zaudējumu piedziņu saskaņā ar šā kodeksa 79.pantu. Pēc fonda izveidošanas kuģa īpašnieks vai cietusī puse var iesniegt pieteikumu par fonda sadali saskaņā ar šā kodeksa XVIII nodaļas noteikumiem.

(2) Atbildības konvencijas fondu sadala visām prasībām, kuru pamats ir viens negadījums vai negadījums, kas sastāv no vairāku atgadījumu virknes, proporcionāli summai, kāda pienākas katram prasītājam, ievērojot šā kodeksa XVIII nodaļas noteikumus.

(3) Prasība, kas radusies saistībā ar izmaksām, ko labprātīgi uzņēmies kuģa īpašnieks, lai ierobežotu vai aizkavētu piesārņojumu, ir vienlīdzīga ar citām prasībām.

(4) Atbildības konvencijas fonda izveidošana un sadale, kuru veic Latvijas tiesa, notiek saskaņā ar šā kodeksa XVIII nodaļas noteikumiem.

(5) Ja kuģa īpašnieks ir izveidojis Atbildības konvencijas fondu saskaņā ar Atbildības konvenciju kādā citā šīs konvencijas dalībvalstī, šis fonds attiecībā uz īpašnieka tiesībām ierobežot atbildību ir pielīdzināms fondam, kas izveidots saskaņā ar Latvijas tiesas nolēmumu.

84.pants. Kuģa aresta atcelšana

(1) Ja kuģa īpašniekam ir tiesības ierobežot atbildību saskaņā ar šā kodeksa 82.pantu un viņš ir nodibinājis atbildības ierobežojuma fondu saskaņā ar šā kodeksa 83.pantu, prasības apmierināšanu, ko var vērst pret atbildības ierobežojuma fondu, nevar vērst pret kuģi vai citiem īpašumiem, kas pieder kuģa īpašniekam. Ja kuģis vai citi īpašumi ir arestēti saistībā ar šo prasību vai īpašnieks ir devis nodrošinājumu, lai izvairītos no aresta, arests vai cits nodrošinājums tiek atcelts un nodrošinājums izbeidzas.

(2) Šā panta pirmās daļas nosacījumus piemēro analoģiski, ja kuģa īpašnieks ir izveidojis atbildības ierobežojuma fondu saskaņā ar Atbildības konvenciju citā konvencijas dalībvalstī ar nosacījumu, ka prasītājam ir tiesības celt prasību tiesā vai citā institūcijā, kas ir izveidojusi šo atbildības ierobežojuma fondu, un šis fonds ir praktiski pieejams prasītājam.

336.

 

 

 

337.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “devis nodrošinājumu” ar vārdiem “sniedzis citu nodrošinājumu”.

Juridiskā komisija

Aizstāt 84. pantā vārdus ‘’atbildības ierobežojuma fonds ‘’ (attiecīgā locījumā) ar vārdiem ‘’atbildības konvencijas fonds’’ (attiecīgā locījumā).

atb.

 

 

 

atb.

84.pants. Kuģa aresta atcelšana

(1) Ja kuģa īpašniekam ir tiesības ierobežot atbildību saskaņā ar šā kodeksa 82.panta noteikumiem un viņš ir izveidojis Atbildības konvencijas fondu saskaņā ar šā kodeksa 83.pantu, prasību, ko var vērst pret Atbildības konvencijas fondu, nevar vērst pret kuģi vai citiem īpašumiem, kas pieder kuģa īpašniekam. Ja kuģis vai citi īpašumi ir arestēti saistībā ar šo prasību vai īpašnieks ir sniedzis citu nodrošinājumu, lai izvairītos no aresta, arests vai cits nodrošinājums tiek atcelts un nodrošinājums izbeidzas.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumus piemēro analoģiski, ja kuģa īpašnieks ir izveidojis Atbildības konvencijas fondu saskaņā ar Atbildības konvenciju kādā citā šīs konvencijas dalībvalstī, ar nosacījumu, ka prasītājam ir tiesības celt prasību tiesā vai citā institūcijā, kas ir izveidojusi šo Atbildības konvencijas fondu, un šis fonds ir pieejams prasītājam.

85.pants. Apdrošināšanas pienākums un apliecība

(1) Latvijas kuģa īpašniekam, kura kuģis var pārvadāt vairāk nekā 2000 tonnu naftas, ir pienākums apdrošināt savu civiltiesisko atbildību vai saņemt citu finansiālās atbildības nodrošinājumu atbilstoši šā kodeksa 79., 80., 81. un 82.panta nosacījumiem. Šādu apdrošinājumu vai citu finansiālu atbildības nodrošinājumu apliecina Kuģu reģistra izdota apliecība. Bez šīs apliecības kuģis nedrīkst kuģot zem Latvijas karoga.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzēto nosacījumu attiecīgi piemēro ārvalstu kuģiem, kas ienāk vai atstāj ostu vai citu iekraušanas vai izkraušanas vietu Latvijā un pārvadā vairāk nekā 2000 tonnu naftas. Ja kuģis ir reģistrēts valstī, kas ir Atbildības konvencijas dalībvalsts, tam nepieciešama konvencijas prasībām atbilstoša apliecība par civiltiesiskās atbildības apdrošinājumu vai citu finansiālo nodrošinājumu.

338.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā un otrajā daļā vārdu “apdrošinājumu” ar vārdu “apdrošināšanu”.

 

 

atb.

85.pants. Apdrošināšanas pienākums un apliecība

(1) Latvijas kuģa īpašniekam, kura kuģis var pārvadāt vairāk nekā 2000 tonnu naftas, ir pienākums obligāti apdrošināt savu civiltiesisko atbildību vai saņemt citu finansiālās atbildības nodrošinājumu atbilstoši šā kodeksa 79., 80., 81. un 82.panta noteikumiem. Šādu apdrošināšanu vai citu finansiālās atbildības nodrošinājumu apliecina Kuģu reģistra izdota apliecība. Bez šīs apliecības kuģis nedrīkst braukt zem Latvijas karoga.

(2) Šā panta pirmajā daļā paredzēto noteikumu piemēro attiecībā uz ārvalstu kuģiem, kas ienāk ostā vai atstāj ostu vai citu iekraušanas vai izkraušanas vietu Latvijā un pārvadā vairāk nekā 2000 tonnu naftas. Ja kuģis ir reģistrēts valstī, kas ir Atbildības konvencijas dalībvalsts, tam nepieciešama šīs konvencijas prasībām atbilstoša apliecība par obligātās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vai citu finansiālās atbildības nodrošinājumu.

86.pants. Valsts kuģi

Latvijas valstij piederošiem kuģiem, kuri var pārvadāt vairāk nekā 2000 tonnu naftas, piemēro šā kodeksa 85.panta pirmajā daļā paredzēto nosacījumu, bet prasītā apdrošinājuma vai finansiālā nodrošinājuma vietā kuģim var būt Kuģu reģistra izdota apliecība par to, ka kuģis pieder valstij un ka atbildība ir segta līdz ierobežojuma apjomam. Satiksmes ministrs var noteikt šādas apliecības formu.

     

86.pants. Valsts kuģi

Latvijas valstij piederošiem kuģiem, kuri var pārvadāt vairāk nekā 2000 tonnu naftas, piemēro šā kodeksa 85.panta pirmajā daļā paredzēto noteikumu, bet prasītā apdrošinājuma vai cita finansiālā nodrošinājuma vietā kuģim var būt Kuģu reģistra izsniegtā apliecība par to, ka kuģis pieder valstij un ka atbildība ir segta līdz ierobežojuma apjomam. Satiksmes ministrs var noteikt šādas apliecības formu.

87.pants. Sankcijas par apdrošināšanas saistību neievērošanu

Ja kuģim nav apliecības par obligāto civiltiesisko atbildības apdrošināšanu vai citu finansiālo nodrošinājumu, vai šā kodeksa 86.pantā minētās apliecības, atzītās iestādes ostas valsts kontroles inspektors var aizliegt kuģim iziet no Latvijas ostas, ieiet citā iekraušanas vai izkraušanas vietā Latvijā vai iziet no tās, vai arī pieprasīt kuģim izkraut kravu vai atstāt Latvijas ūdeņus.

     

87.pants. Sankcijas par apdrošināšanas saistību neievērošanu

Ja kuģim nav apliecības par obligāto civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu vai citu finansiālās atbildības nodrošinājumu vai šā kodeksa 86.pantā minētās apliecības, ostas valsts kontroles inspektors var aizliegt kuģim iziet no Latvijas ostas, ieiet citā iekraušanas vai izkraušanas vietā Latvijā vai iziet no tās vai arī pieprasīt, lai kuģis izkrauj kravu vai atstāj Latvijas ūdeņus.

88.pants. Prasības pret apdrošinātāju

(1) Prasības par piesārņojuma radīto zaudējumu atlīdzību var celt tieši pret jebkuru personu, kas saskaņā ar šā kodeksa 85. vai 86.pantu ir uzņēmusies kuģa īpašnieka atbildības finansiālo nodrošinājumu vai apdrošinājusi kuģa īpašnieka civiltiesisko atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem (turpmāk - apdrošinātājs). Apdrošinātājs var izmantot šā kodeksa 82.pantā paredzēto atbildības ierobežojumu arī tad, ja kuģa īpašniekam nav tiesību uz šādu ierobežojumu. Apdrošinātājs var izmantot tādu pašu pamatu atbrīvošanai no atbildības kā kuģa īpašnieks. Pret prasītājiem apdrošinātājs nav tiesīgs izm antot tādus aizstāvības argumentus, kādus drīkst izmantot pret kuģa īpašnieku, izņemot argumentus par zaudējumiem, kurus izraisa kuģa īpašnieka apzināta nelikumīga rīcība.

(2) Saskaņā ar šā kodeksa 83.pantu apdrošinātāja dibinātam atbildības ierobežojuma fondam ir tādas pašas juridiskas sekas kā kuģa īpašnieka ar tādiem pašiem nosacījumiem dibinātam fondam. Šādu fondu var dibināt pat tad, ja īpašniekam nav tiesību ierobežot savu atbildību, bet tas neierobežo kreditoru prasības pret kuģa īpašnieku.

339.

 

 

 

 

 

 

340.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

341.

 

 

 

 

 

 

342.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

343.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“88.pants. Prasības pret apdrošinātāju vai finansiālā nodrošinājuma sniedzēju”;

Juridiskais birojs

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Jebkuru prasību par piesārņojuma izraisīto zaudējumu atlīdzību var celt tieši pret apdrošinātāju vai jebkuru citu personu, kas sniedz finansiālo nodrošinājumu attiecībā uz kuģa īpašnieka atbildību par piesārņojuma izraisītajiem zaudējumiem (turpmāk šajā nodaļā – finansiālā nodrošinājuma sniedzējs). Šādā gadījumā finansiālā nodrošinājuma sniedzējs ir tiesīgs ierobežot savu atbildību atbilstoši šā kodeksa 82.panta pirmās daļas prasībām arī tajos gadījumos, kad kuģa īpašnieks saskaņā ar šā kodeksa 82.panta trešās daļas noteikumiem nav tiesīgs izmantot savas atbildības ierobežošanu.”

 

Juridiskā komisija

Aizstāt panta otrajā daļā vārdus ‘’atbildības ierobežojuma fondam’’ ar vārdiem ‘’atbildības konvencijas fondam’’.

 

Juridiskais birojs

papildināt pantu ar jaunu otro, trešo, ceturto un piekto daļu šādā redakcijā:

“(2) Finansiālā nodrošinājuma sniedzējs ir tiesīgs izmantot tādus pašus aizstāvības pierādījumus, kādus būtu tiesīgs izmantot kuģa īpašnieks, izņemot aizstāvības pierādījumus, kas izriet no kuģa īpašnieka bankrota vai likvidācijas.

(3) Papildus finansiālā nodrošinājuma sniedzējs ir tiesīgs aizstāvēt sevi, iesniedzot pierādījumus par to, ka kuģa īpašnieks piesārņojuma zaudējumus ir izraisījis ar ļaunu nolūku.

(4) Finansiālā nodrošinājuma sniedzējs nav tiesīgs savai aizstāvībai izmantot pierādījumus, kas izriet no kuģa īpašnieka un finansiālā nodrošinājuma sniedzēja savstarpējām līgumiskajām attiecībām.

(5) Finansiālā nodrošinājuma sniedzējs ir tiesīgs lūgt, lai tiesa pieaicina kuģa īpašnieku kā lietas dalībnieku.”;

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu kā sesto daļu un aizstāt vārdus “apdrošinātāja” ar vārdiem “finansiālā nodrošinājuma sniedzēja”.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

88.pants. Prasības pret apdrošinātāju vai finansiālā nodrošinājuma sniedzēju

(1) Jebkuru prasību par piesārņojuma izraisīto zaudējumu atlīdzību var celt tieši pret apdrošinātāju vai jebkuru citu personu, kas sniedz finansiālās atbildības nodrošinājumu attiecībā uz kuģa īpašnieka atbildību par piesārņojuma izraisītajiem zaudējumiem (turpmāk šajā nodaļā — finansiālā nodrošinājuma sniedzējs). Šādā gadījumā finansiālā nodrošinājuma sniedzējs ir tiesīgs ierobežot savu atbildību atbilstoši šā kodeksa 82.panta pirmās daļas prasībām arī tajos gadījumos, kad kuģa īpašnieks saskaņā ar šā kodeksa 82.panta trešās daļas noteikumiem nav tiesīgs izmantot savas atbildības ierobežošanu.

(2) Finansiālā nodrošinājuma sniedzējs ir tiesīgs izmantot tādus pašus aizstāvības pierādījumus, kādus būtu tiesīgs izmantot kuģa īpašnieks, izņemot aizstāvības pierādījumus, kuri izriet no kuģa īpašnieka bankrota vai likvidācijas.

(3) Turklāt finansiālā nodrošinājuma sniedzējs ir tiesīgs aizstāvēt sevi, iesniedzot pierādījumus par to, ka kuģa īpašnieks piesārņojuma zaudējumus izraisījis ar ļaunu nolūku.

(4) Finansiālā nodrošinājuma sniedzējs nav tiesīgs savai aizstāvībai izmantot pierādījumus, kuri izriet no viņa paša un kuģa īpašnieka savstarpējām līgumiskajām attiecībām.

(5) Finansiālā nodrošinājuma sniedzējs ir tiesīgs lūgt, lai tiesa pieaicina kuģa īpašnieku kā lietas dalībnieku.

(6) Saskaņā ar šā kodeksa 83.pantu finansiālā nodrošinājuma sniedzēja izveidotam Atbildības konvencijas fondam ir tādas pašas juridiskas sekas kā fondam, kuru ar tādiem pašiem noteikumiem izveidojis kuģa īpašnieks. Šādu fondu var izveidot pat tad, ja īpašniekam nav tiesību ierobežot savu atbildību, taču šis apstāklis neierobežo kreditoru prasības pret kuģa īpašnieku.

89.pants. Starptautiskais kompensācijas fonds

(1) Papildus zaudējumu atlīdzībai, kurus cietusī puse var piedzīt saskaņā ar šā kodeksa 79., 80., 81., 82., 83., 84. un 88.pantu, tai ir tiesības arī uz zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Fonda konvencijas nosacījumiem.

(2) Šā kodeksa 81.panta otro daļu piemēro Starptautiskā kompensācijas fonda prasībām par atlīdzību no personām, kas nav kuģa īpašnieks vai viņa apdrošinātājs.

344.

Juridiskais birojs

Aizstāt 89.pana otrajā daļā vārdus “kuģa īpašnieks vai viņa apdrošinātājs” ar vārdiem “kuģa īpašnieks vai finansiālā nodrošinājuma sniedzējs”.

 

atb.

89.pants. Starptautiskais kompensācijas fonds

(1) Papildus zaudējumu atlīdzībai, kurus cietusī puse var piedzīt saskaņā ar šā kodeksa 79.—84. un 88.pantu, tai ir tiesības arī uz zaudējumu atlīdzību saskaņā ar Fonda konvencijas noteikumiem.

(2) Šā kodeksa 81.panta otro daļu piemēro Starptautiskā kompensācijas fonda prasībām par atlīdzību no personām, kuras nav kuģa īpašnieks vai finansiālā nodrošinājuma sniedzējs.

90.pants. Iemaksas Starptautiskajā kompensācijas fondā

(1) Iemaksas Starptautiskajā kompensācijas fondā veic importētājs, ja nafta Latvijā ir piegādāta pa jūru, ievērojot Fonda konvencijas prasības, un kopējais apjoms kalendāra gada laikā pārsniedz 150000 tonnu. Iemaksas apmēru nosaka Starptautiskā kompensācijas fonda Asambleja.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētas personas katru gadu līdz 1.februārim informē Satiksmes ministriju par naftas daudzumu, kas saņemts iepriekšējā kalendāra gada laikā. Šo informāciju nosūta Starptautiskajai jūrniecības organizācijai saskaņā ar Likumu par 1992.gada Protokolu par grozījumiem 1971.gada Starptautiskajā konvencijā par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai.

(3) Amatpersonai (darbiniekam) aizliegts izpaust šā panta otrajā daļā minēto informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus, ja šajā kodeksā vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Par informācijas izpaušanu vainīgā amatpersona (darbinieks) tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības.

345.

 

 

 

 

346.

Juridiskais birojs

Aizstāt 90. panta pirmajā daļā vārdus “kopējais apjoms” ar vārdiem “kopējais naftas importa apjoms”.

Juridiskais birojs

Aizstāt 90. panta otrajā daļā vārdus “naftas daudzumu, kas saņemts” ar vārdiem “naftas importa apjomu”.

atb.

 

 

 

atb.

90.pants. Iemaksas Starptautiskajā kompensācijas fondā

(1) Iemaksas Starptautiskajā kompensācijas fondā izdara importētājs, ja nafta Latvijā piegādāta pa jūru, ievērojot Fonda konvencijas prasības, un kopējais naftas importa apjoms kalendāra gadā pārsniedz 150 000 tonnu. Iemaksas apmēru nosaka Starptautiskā kompensācijas fonda asambleja.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētās personas katru gadu līdz 1.februārim informē Satiksmes ministriju par naftas importa apjomu iepriekšējā kalendāra gadā. Šo informāciju nosūta Starptautiskajai jūrniecības organizācijai saskaņā ar Likumu par 1992.gada Protokolu par grozījumiem 1971.gada Starptautiskajā konvencijā par starptautiskā fonda nodibināšanu naftas piesārņojuma radīto zaudējumu kompensācijai.

(3) Amatpersonai (darbiniekam) aizliegts izpaust šā panta otrajā daļā minēto informāciju, kas viņam kļuvusi zināma, pildot dienesta pienākumus, ja šajā kodeksā vai citos normatīvajos aktos nav noteikts citādi. Par informācijas izpaušanu vainīgā amatpersona (darbinieks) tiek saukta pie likumā noteiktās atbildības.

91.pants. Prasību piekritība

(1) Prasības pret kuģa īpašnieku vai viņa apdrošinātāju par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem ceļ Latvijas tiesā pēc zaudējumu nodarīšanas vietas, ja zaudējumi radušies Latvijā vai Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai ja veikti pasākumi, lai novērstu vai ierobežotu piesārņojuma radītos zaudējumus Latvijā vai tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

(2) Tiesa, kurai piekrīt prasība saskaņā ar šā panta pirmo daļu, var izskatīt visas prasības, kas izriet no negadījuma vai negadījumiem, kam ir viens cēlonis. Tas attiecas arī uz prasībām par zaudējumu atlīdzību par piesārņojumu ārpus Latvijas, ja negadījums noticis Latvijā vai Latvijas ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

(3) Pieteikumus par šā kodeksa 83.pantā noteiktā atbildības ierobežojuma fonda sadali var iesniegt Latvijā tikai tad, ja fonds ir dibināts Latvijas tiesā. Pieteikumu iesniedz tiesā, kurā izveidots atbildības ierobežojuma fonds.

347.

 

 

 

348.

 

 

 

 

349.

 

 

 

 

 

350.

 

 

 

 

 

351.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “vai viņa apdrošinātāju” ar vārdiem “vai viņa finansiālā nodrošinājuma sniedzēju”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdu “radītajiem” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “izraisītajiem” (attiecīgajā locījumā);

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā vārdus “atbildības ierobežojuma fonda” ar vārdiem “Atbildības konvencijas fonda”.

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā vārdus “fonds ir dibināts Latvijas tiesā” ar vārdiem “Atbildības konvencijas fonds ir dibināts pamatojoties uz Latvijas tiesas nolēmumu”.

Juridiskais birojs

Izteikt trešās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Pieteikumu iesniedz tiesā, uz kuras nolēmuma pamata izveidots Atbildības konvencijas fonds”.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

91.pants. Prasību piekritība

(1) Prasības pret kuģa īpašnieku vai viņa finansiālā nodrošinājuma sniedzēju par naftas piesārņojuma izraisītajiem zaudējumiem ceļ Latvijas tiesā pēc zaudējumu nodarīšanas vietas, ja zaudējumi izraisīti Latvijā vai tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā vai ja veikti pasākumi, lai novērstu vai ierobežotu piesārņojuma radītos zaudējumus Latvijā vai tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

(2) Tiesa, kurai piekrīt prasība saskaņā ar šā panta pirmo daļu, var izskatīt visas prasības, kas izriet no negadījuma vai negadījumiem, kam ir viens cēlonis. Tas attiecas arī uz prasībām par zaudējumu atlīdzību par piesārņojumu ārpus Latvijas, ja negadījums noticis Latvijā vai tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā.

(3) Pieteikumus par šā kodeksa 83.pantā noteiktā Atbildības konvencijas fonda sadali var iesniegt Latvijā tikai tad, ja Atbildības konvencijas fonds ir izveidots, pamatojoties uz Latvijas tiesas nolēmumu. Pieteikumu iesniedz tiesai, uz kuras nolēmuma pamata izveidots Atbildības konvencijas fonds.

92.pants. Prasības, kas attiecas uz Starptautisko kompensācijas fondu

(1) Prasības saskaņā ar Fonda konvenciju var celt Latvijas tiesā šā kodeksa 91.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos tikai tad, ja prasība vēl nav celta pret kuģa īpašnieku vai viņa apdrošinātāju par tiem pašiem zaudējumiem kādā citā Fonda konvencijas dalībvalstī.

(2) Ja pieteikumi tiek iesniegti saskaņā ar šā kodeksa 91.panta trešo daļu pret kuģa īpašnieku vai viņa apdrošinātāju, prasību pret Starptautisko kompensācijas fondu par tiem pašiem zaudējumiem var celt tikai tajā pašā tiesā. Prasību pret fondu var celt tiesā, kurai ir piekritīga prasība saskaņā ar šā kodeksa 91.pantu.

(3) Starptautiskais kompensācijas fonds kā viena no pusēm var piedalīties jebkurā lietā par zaudējumu piedziņu, kas vērsta pret kuģa īpašnieku vai viņa apdrošinātāju saskaņā ar šo pantu. Lietā pasludinātais spriedums Starptautiskajam kompensācijas fondam ir saistošs.

(4) Pēc jebkuras puses pieteikuma tiesa informē Starptautisko kompensācijas fondu par celto prasību un, ja nepieciešams, uzaicina fondu piedalīties procesā. Tiesas spriedums Starptautiskajam kompensācijas fondam ir saistošs, ja tas ir aicināts piedalīties procesā par vienu no pusēm. Atkarībā no lietas apstākļiem tiesa lemj par fonda procesuālo statusu.

352.

 

 

 

 

353.

 

 

 

 

 

354.

 

 

 

 

355.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdu “apdrošinātāju” ar vārdiem “finansiālā nodrošinājuma sniedzēju”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas pirmajā teikumā vārdus “tajā pašā tiesā” ar vārdiem “tajā tiesā, kurā tiek izskatīta prasība par Atbildības konvencijas fonda sadali”;

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdu “apdrošinātāju” ar vārdiem “finansiālā nodrošinājuma sniedzēju”;

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “par vienu no pusēm” ar vārdiem “kā viens no lietas dalībniekiem”.

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

92.pants. Prasības, kas attiecas uz Starptautisko kompensācijas fondu

(1) Prasības saskaņā ar Fonda konvenciju var celt Latvijas tiesā šā kodeksa 91.panta pirmajā daļā minētajos gadījumos tikai tad, ja prasība pret kuģa īpašnieku vai viņa finansiālā nodrošinājuma sniedzēju par tiem pašiem zaudējumiem vēl nav celta kādā citā Fonda konvencijas dalībvalstī.

(2) Ja pieteikumi pret kuģa īpašnieku vai viņa apdrošinātāju tiek iesniegti saskaņā ar šā kodeksa 91.panta trešo daļu prasību pret Starptautisko kompensācijas fondu par tiem pašiem zaudējumiem var celt tikai tajā tiesā, kurā tiek izskatīta prasība par Atbildības konvencijas fonda sadali. Prasību pret fondu var celt tiesā, kurai prasība piekritīga saskaņā ar šā kodeksa 91.pantu.

(3) Starptautiskais kompensācijas fonds kā viena no pusēm var piedalīties jebkurā lietā par zaudējumu piedziņu, kas vērsta pret kuģa īpašnieku vai viņa finansiālā nodrošinājuma sniedzēju saskaņā ar šo pantu. Lietā pasludinātais spriedums Starptautiskajam kompensācijas fondam ir saistošs.

(4) Pēc jebkuras puses pieteikuma tiesa informē Starptautisko kompensācijas fondu par celto prasību un, ja nepieciešams, uzaicina fondu piedalīties procesā. Tiesas spriedums Starptautiskajam kompensācijas fondam ir saistošs, ja fonds ir aicināts piedalīties procesā kā lietas dalībnieks. Atkarībā no lietas apstākļiem tiesa lemj par fonda procesuālo statusu.

93.pants. Citu valstu tiesu sprieduma atzīšana un izpilde

(1) Galīgo spriedumu pret kuģa īpašnieku vai tā apdrošinātāju atzīst Latvijā un var izpildīt, ja spriedums spriests valstī, kas ir Atbildības konvencijas dalībvalsts, un tiesā, kurai piekrīt šādu lietu izskatīšana saskaņā ar Atbildības konvencijas 9.pantu.

(2) Šā panta pirmās daļas nosacījumus piemēro spriedumam pret Starptautisko kompensācijas fondu, kas pasludināts Fonda konvencijas dalībvalstī vai valstī, kurā Starptautiskajam kompensācijas fondam ir sava pārstāvniecība, ja prasība ir piekritīga attiecīgajai tiesai saskaņā ar Fonda konvencijas 7.panta pirmo vai trešo daļu.

356.

 

 

 

 

 

357.

 

 

 

358.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdu “apdrošinātāju” ar vārdiem “finansiālā nodrošinājuma sniedzēju”,

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “spriedums spriests” ar vārdiem “lieta izskatīta un tiesas nolēmums taisīts”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “un tiesā, kurai piekrīt šādu lietu izskatīšana saskaņā ar Atbildības konvencijas 9.pantu” ar vārdiem “un, ja ievērota Atbildības konvencijas 9.pantā noteiktā lietu piekritība”.

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

93.pants. Citu valstu tiesu spriedumu atzīšana un izpilde

(1) Galīgo spriedumu pret kuģa īpašnieku vai viņa finansiālā nodrošinājuma sniedzēju Latvijā atzīst un var izpildīt, ja lieta izskatīta un tiesas nolēmums taisīts valstī, kas ir Atbildības konvencijas dalībvalsts, un ja ievērota Atbildības konvencijas 9.pantā noteiktā lietu piekritība.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumus piemēro spriedumam, kas pret Starptautisko kompensācijas fondu pasludināts Fonda konvencijas dalībvalstī vai valstī, kurā Starptautiskajam kompensācijas fondam ir sava pārstāvniecība, ja prasība ir piekritīga attiecīgajai tiesai saskaņā ar Fonda konvencijas 7.panta pirmo vai trešo daļu.

94.pants. 1992.gada Atbildības konvencijas piemērošana

(1) Šā kodeksa 79., 80., 81., 82., 83., 84. un 88.pantā minēto atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem piemēro:

1) ja zaudējumi radušies Latvijā vai tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;

2) ja zaudējumi radušies valstī, kas ir Atbildības konvencijas dalībvalsts, vai šādas valsts ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;

3) izdevumiem par pasākumiem šāda piesārņojuma izraisīto zaudējumu novēršanai vai ierobežošanai, neatkarīgi no tā, kur šādi pasākumi veikti.

(2) Ja valsts, kas minēta šā panta pirmās daļas 2.punktā, nav noteikusi ekskluzīvo ekonomisko zonu, to attiecina uz tās valsts jūras teritoriju, kuru šī valsts ir noteikusi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, bet ne tālāk kā 200 jūras jūdzes no bāzes līnijas.

(3) Šā kodeksa 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92. un 93.pantu nepiemēro valstij piederošiem vai tās lietošanā esošiem kuģiem, kuri naftas noplūdes vai izkraušanas laikā tikuši izmantoti vienīgi valsts vajadzībām un nekomerciālos nolūkos.

359.

 

 

 

360.

Juridiskais birojs

izslēgt panta nosaukumā skaitli un vārdu “1992.gada”;

Juridiskais birojs

izteikt pirmās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“3) izdevumiem, kas radušies par darbībām, kas veiktas naftas piesārņojuma izraisīto zaudējumu novēršanai vai ierobežošanai, neatkarīgi no tā, kur šādas darbības veiktas.”.

 

atb.

 

 

 

 

atb.

94.pants. Atbildības konvencijas piemērošana

(1) Šā kodeksa 79.—84. un 88.pantā minēto atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem piemēro:

1) attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies Latvijā vai tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;

2) attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies valstī, kura ir Atbildības konvencijas dalībvalsts, vai tās ekskluzīvajā ekonomiskajā zonā;

3) attiecībā uz izdevumiem, kas radušies par darbībām, kuras veiktas naftas piesārņojuma izraisīto zaudējumu novēršanai vai ierobežošanai neatkarīgi no tā, kur šādas darbības veiktas.

(2) Ja valsts, kas minēta šā panta pirmās daļas 2.punktā, nav noteikusi ekskluzīvo ekonomisko zonu, šo zonu attiecina uz tās valsts jūras teritoriju, kuru šī valsts ir noteikusi saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, bet ne tālāk kā 200 jūras jūdzes no bāzes līnijas.

(3) Šā kodeksa 79.—93.pantu nepiemēro attiecībā uz valstij piederošiem vai tās lietošanā esošiem kuģiem, kuri naftas noplūdes vai izkraušanas laikā izmantoti vienīgi valsts vajadzībām un nekomerciālos nolūkos.

95.pants. Atbildība par naftas noplūdi, ko neparedz konvencija

Ja Latvijas tiesā celta prasība par naftas radītā piesārņojuma zaudējumu atlīdzību, ko kuģis izraisījis valstī, kas nav Atbildības konvencijas dalībvalsts, vai atklātajā jūrā, kā arī par darbībām, kas veiktas, lai novērstu un ierobežotu zaudējumus, kuģa īpašnieka atbildības apmērs nedrīkst pārsniegt 59,7 miljonu norēķinu vienības, ņemot vērā šā kodeksa 82.panta otro un ceturto daļu.

361.

 

 

 

362.

Juridiskais birojs

papildināt panta nosaukumu pirms vārda “konvencija” ar vārdu “Atbildības”.

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “par darbībām, kas veiktas, lai novērstu un ierobežotu” ar vārdiem “par izdevumiem, kas radušies par darbībām, kas veiktas, lai novērstu vai ierobežotu”.

 

atb.

 

 

 

 

atb.

95.pants. Izņēmums attiecībā uz Atbildības konvencijas piemērošanu

Ja Latvijas tiesā celta prasība par to zaudējumu atlīdzību, kurus radījis naftas piesārņojums, turklāt kuģis šo piesārņojumu izraisījis valstī, kas nav Atbildības konvencijas dalībvalsts, vai atklātajā jūrā, kā arī par to izdevumu atlīdzību, kuri radušies par darbībām, kas veiktas, lai novērstu vai ierobežotu zaudējumus, kuģa īpašnieka atbildības apmērs saskaņā ar šā kodeksa 82.panta otro un ceturto daļu nedrīkst pārsniegt 59,7 miljonus norēķina vienību.

96.pants. Vispārējie ierobežojumi attiecībā uz naftas noplūdi

(1) Ja Latvijā vai Latvijas kontinentālā šelfa daļā ir radušies zaudējumi no piesārņojuma, ko izraisījis kuģis, kas neatbilst šā kodeksa 79.panta trešās daļas definīcijai, vai urbšanas platforma, attiecīgi piemēro šā kodeksa 79.panta un 80.panta nosacījumus. Tos piemēro arī tad, ja veicami pasākumi šādu zaudējumu novēršanai vai ierobežošanai.

(2) Atbildību atbilstoši šā panta pirmajai daļai ierobežo saskaņā ar šā kodeksa 7.nodaļas nosacījumiem, ņemot vērā šā kodeksa 323.pantu.

(3) Šā panta pirmās un otrās daļas nosacījumus piemēro arī citiem pastāvīgiem naftas produktiem, kas nav minēti 79.panta ceturtajā daļā, nenoturīgiem naftas produktiem un naftu saturošiem maisījumiem, neatkarīgi no tā, vai kuģis vai ierīce atbilst šā kodeksa 79.panta trešās daļas definīcijai.

363.

 

 

 

 

 

 

 

364.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

izteikt pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Tos piemēro arī tad, ja radušies izdevumi par darbībām, kas veiktas, lai novērstu vai ierobežotu zaudējumus.”

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā skaitli un vārdus “šā kodeksa 7.nodaļas nosacījumiem” ar vārdiem “šīs nodaļas noteikumiem”.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

&nbs p;

96.pants. Vispārējie ierobežojumi attiecībā uz naftas noplūdi

(1) Ja Latvijai vai tās kontinentālā šelfa daļai radušies zaudējumi no piesārņojuma, ko izraisījis kuģis, kas neatbilst šā kodeksa 79.panta trešās daļas definīcijai, vai urbšanas platforma, attiecīgi piemēro šā kodeksa 79.panta un 80.panta noteikumus. Tos piemēro arī tad, ja radušies izdevumi par darbībām, kas veiktas, lai novērstu vai ierobežotu zaudējumus.

(2) Atbildību atbilstoši šā panta pirmajai daļai ierobežo saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, ņemot vērā šā kodeksa 323.pantu.

(3) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumus piemēro arī citiem pastāvīgiem naftas produktiem, kas nav minēti 79.panta ceturtajā daļā, nenoturīgiem naftas produktiem un naftu saturošiem maisījumiem neatkarīgi no tā, vai kuģis vai ierīce atbilst šā kodeksa 79.panta trešajā daļā dotajai definīcijai.

97.pants. Latvijas starptautisko saistību ietekme

Šā kodeksa 79., 80., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89., 90., 91., 92., 93., 94., 95. un 96.panta nosacījumus nepiemēro, ja tie ir pretrunā Latvijas starptautiskajām saistībām pret valstīm, kas nav Atbildības konvencijas dalībvalstis.

     

97.pants. Latvijas starptautisko saistību ietekme

Šā kodeksa 79.—96.panta noteikumus nepiemēro, ja tie ir pretrunā ar Latvijas starptautiskajām saistībām pret valstīm, kas nav Atbildības konvencijas dalībvalstis.

 

 

 

10.nodaļa. Atbildības ierobežojuma fonds un ierobežošanas process

365.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdus “10.nodaļa. Atbildības ierobežojuma fonds un ierobežošanas process” ar skaitli un vārdiem “XVIII nodaļa. Atbildības ierobežošanas process”.

atb.

XVIII nodaļa. Atbildības ierobežošanas process

98.pants. Sadaļas piemērošanas apjoms

Šīs sadaļas nosacījumus piemēro atbildības ierobežojuma fondiem, kas izveidoti saskaņā ar šā kodeksa 74.pantu (vispārējie fondi), 83.pantu (Atbildības konvencijas fonds) un prasībām par atbildības ierobežošanu. Fondus, kas dibināti saskaņā ar šā kodeksa 95.pantu, uzskata par vispārējiem fondiem.

366.

Juridiskais birojs

izteikt pantu šādā redakcijā:

“98.pants.Atbildības ierobežošanas procesa vispārīgie noteikumi

(1) Šīs nodaļas noteikumus piemēro Vispārējam fondam, kas izveidots saskaņā ar šā kodeksa 74.pantu un Atbildības konvencijas fondam, kas izveidots saskaņā ar šā kodeksa 83.pantu.

(2) Fondu, kas izveidots saskaņā ar šā kodeksa 95.pantu, uzskata par Vispārējo fondu.”.

atb.

98.pants. Atbildības ierobežošanas procesa vispārīgie noteikumi

(1) Šīs nodaļas noteikumus piemēro Vispārējam fondam, kas izveidots saskaņā ar šā kodeksa 74.pantu, un Atbildības konvencijas fondam, kas izveidots saskaņā ar šā kodeksa 83.pantu.

(2) Fondu, kas izveidots saskaņā ar šā kodeksa 95.pantu, uzskata par Vispārējo fondu.

99.pants. Fonda summas

(1) Vispārējais fonds ir attiecināms uz:

1) to kopsummu, kas saskaņā ar šā kodeksa 69.pantu ir atbildības ierobežojums par prasībām, attiecībā uz kurām tiek piemērots atbildības ierobežojums un kuras izriet no viena un tā paša notikuma;

2) likumiskajiem procentiem no šā panta pirmās daļas 1.punktā minētās kopsummas par laiku no notikuma brīža līdz fonda dibināšanas brīdim.

(2) Fonds, kas dibināts saskaņā ar šā kodeksa 95.pantu, atbilst šajā pantā noteiktajam atbildības apmēram.

(3) Atbildības konvencijas fonds atbilst šā kodeksa 82.pantā noteiktajam atbildības apmēram.

367.

 

 

 

 

 

368.

 

 

 

369.

 

 

 

 

 

370.

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“99.pants. Vispārējā fonda un Atbildības konvencijas fonda summas noteikšana”.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus “šā panta pirmās daļas” ar vārdiem “šīs daļas”.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmās daļas 2.punktā vārdus “par laiku no notikuma brīža līdz fonda dibināšanas brīdim” ar vārdiem “par laika periodu no notikuma dienas līdz Vispārējā fonda dibināšanas dienai”.

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdus “šajā pantā” ar vārdiem “šā panta pirmajā daļā”.

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

99.pants. Vispārējā fonda un Atbildības konvencijas fonda summas noteikšana

(1) Vispārējais fonds attiecināms uz:

1) to kopsummu, kas saskaņā ar šā kodeksa 69.pantu ir atbildības ierobežojums par prasībām, attiecībā uz kurām tiek piemērots atbildības ierobežojums un kuras izriet no viena un tā paša notikuma;

2) likumiskajiem procentiem no šīs daļas 1.punktā minētās kopsummas par laika periodu no notikuma dienas līdz Vispārējā fonda izveidošanas dienai.

(2) Fonds, kas izveidots saskaņā ar šā kodeksa 95.pantu, atbilst šā panta pirmajā daļā noteiktajam atbildības apmēram.

(3) Atbildības konvencijas fonds atbilst šā kodeksa 82.pantā noteiktajam atbildības apmēram.

100.pants. Pieteikums par fonda izveidi

(1) Persona, kas vēlas izveidot atbildības ierobežojuma fondu, iesniedz tiesā pieteikumu, kurā norāda fonda dibināšanas iemeslus, informāciju par kuģi (lai varētu aprēķināt fonda lielumu), kā arī informāciju par iespējamām prasībām pret fondu (turpmāk - pieteiktie kreditori).

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā persona iemaksā fonda summu tiesu izpildītāja kantora depozīta kontā vai dod tādu nodrošinājumu, kādu nosaka tiesa, ņemot vērā tiesas sprieduma izpildes iespējamību.

371.

 

 

 

 

 

372.

 

 

373.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “atbildības ierobežojuma fondu” ar vārdiem “Vispārējo fondu vai Atbildības konvencijas fondu (turpmāk šajā nodaļā – fonds)” .

Juridiskais birojs

Izslēgt pirmajā daļā vārdus “(turpmāk – pieteiktie kreditori)”.

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdu “dod” ar vārdu “sniedz”.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

100.pants. Pieteikums par fonda izveidošanu

(1) Persona, kura vēlas izveidot Vispārējo fondu vai Atbildības konvencijas fondu (turpmāk šajā nodaļā — fonds), iesniedz tiesai pieteikumu, kurā norāda fonda izveidošanas iemeslus, informāciju par kuģi (lai varētu aprēķināt fonda lielumu), kā arī informāciju par iespējamām prasībām pret fondu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētā persona iemaksā fonda summu tiesu izpildītāja kantora depozīta kontā vai sniedz tādu nodrošinājumu, kādu nosaka tiesa, ņemot vērā tiesas sprieduma izpildes iespējamību.

101.pants. Fonda dibināšana

(1) Tiesa lemj par fonda dibināšanu, tā lielumu vai sniedzamo nodrošinājumu.

(2) Tiesa lemj par papildu summas iemaksu vai atbilstoša nodrošinājuma sniegšanu tiesvedības izdevumu, fonda dibināšanas un darbības izdevumu segšanai.

(3) Ja fonda iemaksa veikta vai nodrošinājums sniegts pirms tiesas lēmuma, uzskata, ka fonds nodibināts ar tiesas lēmuma pieņemšanas brīdi, bet, ja minētās darbības veiktas pēc tiesas lēmuma pieņemšanas, - no brīža, kad veikta iemaksa vai sniegts nodrošinājums.

374.

 

 

 

375.

 

 

 

 

376.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdus “darbības izdevumu” ar vārdiem “administrēšanas izdevumu”.

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā vārdus “tiesas lēmuma” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “tiesas nolēmuma” (attiecīgā locījumā).

Juridiskais birojs

Aizstāt trešajā daļā vārdu “brīdi” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “dienas” (attiecīgā locījumā).

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

101.pants. Fonda izveidošana

(1) Tiesa lemj par fonda izveidošanu, tā lielumu vai sniedzamo nodrošinājumu.

(2) Tiesa lemj par papildu summas iemaksu vai atbilstoša nodrošinājuma iesniegšanu tiesvedības izdevumu, fonda izveidošanas un administrēšanas izdevumu segšanai.

(3) Ja fonda iemaksa veikta vai nodrošinājums sniegts pirms tiesas lēmuma, uzskata, ka fonds izveidots ar tiesas lēmuma pieņemšanas dienu, bet, ja minētās darbības veiktas pēc tiesas lēmuma pieņemšanas, — no dienas, kad veikta iemaksa vai sniegts nodrošinājums.

102.pants. Paziņojums

(1) Tiesa uzaicina saskaņā ar šā kodeksa 100.pantu pieteiktos kreditorus pieteikt savus prasījumus pret fondu divu mēnešu laikā no uzaicinājuma saņemšanas brīža, ievērojot šā kodeksa 74. un 105.panta nosacījumus.

(2) Paziņojumu par fonda dibināšanu un kreditoru uzaicināšanu uz pieteicēja rēķina publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" un pēc tiesas ieskata paziņo arī citādi. Ja nepieciešams, paziņojumu publicē arī citās valstīs.

(3) Personu, kas dibinājusi fondu, un visus zināmos kreditorus informē ar ierakstītu vēstuli.

377.

 

 

 

 

378.

 

 

379.

 

 

 

380.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus “pieteiktos kreditorus pieteikt savus prasījumus” ar vārdiem “iespējamos prasītājus iesniegt savas prasības” .

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdu “brīža” ar vārdu “dienas”.

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdu “kreditoru” ar vārdu “prasītāju”.

 

Juridiskais birojs

Izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Personu, kas pieteikusi fonda dibināšanu, un visus zināmos prasītājus informē par fonda dibināšanu, nosūtot tiem paziņojumu ierakstīta pasta sūtījuma veidā.”.

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

102.pants. Paziņojums

(1) Tiesa uzaicina saskaņā ar šā kodeksa 100.pantu iespējamos prasītājus iesniegt savas prasības pret fondu divu mēnešu laikā no uzaicinājuma saņemšanas dienas, ievērojot šā kodeksa 74. un 105.panta noteikumus.

(2) Paziņojumu par fonda izveidošanu un prasītājiem adresētu uzaicinājumu uz pieteicēja rēķina publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” un pēc tiesas ieskata paziņo arī citādā veidā. Ja nepieciešams, paziņojumu publicē arī citās valstīs.

(3) Personu, kura pieteikusi fonda izveidošanu, un visus zināmos prasītājus informē par fonda izveidošanu, nosūtot paziņojumu ierakstītā pasta sūtījumā.

103.pants. Fonda administrators

Tiesa pēc saviem ieskatiem var iecelt fonda administratoru. Fonda administratora iecelšanu, maiņu, fonda administrēšanu, izdevumu segšanu un administratora atskaites sniegšanu regulē Civilprocesa likuma 46.nodaļas nosacījumi, kurus var piemērot šīs sadaļas mērķiem.

381.

Juridiskais birojs

Aizstāt panta tekstā vārdus “nosacījumi, kurus var piemērot šīs sadaļas mērķiem” ar vārdu “noteikumi”.

 

atb.

103.pants. Fonda administrators

Tiesa pēc saviem ieskatiem var iecelt fonda administratoru. Fonda administratora iecelšanu, maiņu, fonda administrēšanu, izdevumu segšanu un administratora atskaites sniegšanu regulē Civilprocesa likuma 46.nodaļas noteikumi.

104.pants. Pieteikuma iesniegšana

Iesniedzot pieteikumu, kreditors pievieno tam visu nepieciešamo informāciju par savu prasību, tajā skaitā prasības pamatojumu un summu. Pieteikumā norāda tiesu, kura skata vai skatīs prasību pēc būtības, ja tā nav tiesa, kas dibina fondu.

382.

Juridiskais birojs

Izteikt pantu šādā redakcijā:

“104.pants. Prasības iesniegšana

(1) Pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar šā likuma 102. pantu, prasītājs iesniedz prasības pieteikumu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja prasītājs pirms fonda dibināšanas prasības pieteikumu ir iesniedzis citā tiesā, tad prasītājs, saņēmis ziņas par fonda dibināšanu saskaņā ar šā likuma 102.pantu, par to paziņo tiesai, ar kuras nolēmumu fonds ir nodibināts.”

 

atb.

104.pants. Prasības iesniegšana

(1) Pēc paziņojuma saņemšanas saskaņā ar šā likuma 102.pantu prasītājs iesniedz prasības pieteikumu Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā.

(2) Ja prasītājs pirms fonda izveidošanas ir iesniedzis prasības pieteikumu citā tiesā, viņš, uzzinājis par fonda izveidošanu saskaņā ar šā kodeksa 102.pantu, par to paziņo tiesai, ar kuras nolēmumu fonds ir izveidots.

105.pants. Pieteikuma noraidīšana

Pieteikumu, par kuru tiesa nav informēta pirms fonda sadalīšanas pirmās instances tiesā, var apmierināt tikai saskaņā ar šā kodeksa 111.panta otrās daļas nosacījumiem.

383.

Juridiskais birojs

Aizstāt panta nosaukumā un panta tekstā vārdu “Pieteikuma” ar vārdu “Prasības”.

 

 

atb.

105.pants. Pieteikuma noraidīšana

Pieteikumu, par kuru tiesa nav informēta pirms fonda sadalīšanas pirmās instances tiesā, var apmierināt tikai saskaņā ar šā kodeksa 111.panta otrās daļas noteikumiem.

106.pants. Izmaksas no fonda

Izmaksas no fonda var veikt tikai tad, ja ir beidzies noteiktais termiņš pieteikumu iesniegšanai un tam piekrīt persona, kas dibinājusi fondu, un visi kreditori, kas iesnieguši pieteikumus pret fondu.

 

384.

 

 

 

385.

 

 

386.

Juridiskais birojs

Aizstāt panta tekstā vārdus “pieteikumu iesniegšanai” ar vārdiem “prasības iesniegšanai”

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “persona, kas dibinājusi fondu” ar vārdiem “persona, kas pieteikusi fonda dibināšanu” ;

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “kreditori, kas iesnieguši pieteikumus” ar vārdiem “prasītāji, kas iesnieguši prasības”.

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

106.pants. Izmaksas no fonda

Izmaksas no fonda var veikt tikai tad, kad ir beidzies noteiktais termiņš prasību iesniegšanai un tam piekrīt persona, kas pieteikusi fonda izveidošanu, un visi prasītāji, kas iesnieguši prasības pret fondu.

107.pants. Tiesvedības uzsākšana

Personas, kas minētas šā kodeksa 74.pantā un 83.panta pirmajā daļā, var uzsākt tiesvedību par atbildības ierobežošanu, iesniedzot prasības pieteikumu tiesā, kura dibinājusi fondu. Personām, kuras pieteikušas prasības pret fondu, izsūta iesniegto prasības pieteikumu. Personas, kuru vārdā fonds dibināts, var pieaicināt par pusēm.

 

387.

Juridiskais birojs

Izteikt 107.pantu šādā redakcijā:

“107.pants. Lietas sagatavošana izskatīšanai

(1) Tiesa, sagatavojot lietu izskatīšanai, lemj par fonda sanāksmes sasaukšanu.

(2) Uz fonda sanāksmi tiesa uzaicina personas, kas pieteikušas fonda dibināšanu, prasītājus, kas pieteikuši savas prasības, kā arī fonda administratoru.”

 

atb.

107.pants. Lietas sagatavošana izskatīšanai

(1) Tiesa, sagatavojot lietu izskatīšanai, lemj par fonda sapulces sasaukšanu.

(2) Uz fonda sapulci tiesa uzaicina personas, kas pieteikušas fonda izveidošanu, prasītājus, kas pieteikuši savas prasības, kā arī fonda administratoru.

108.pants. Fonda sanāksme

(1) Uz fonda sanāksmi tiesa uzaicina personas, kas dibinājušas fondu, personas, kuras iesniegušas prasības pieteikumu par atbildības ierobežošanu, un kreditorus, kas pieteikuši prasības (turpmāk – puses). Fonda sanāksmē izskata jautājumus par tiesībām ierobežot atbildību, par atbildības apmēru un par pieteiktajām prasībām.

(2) Pirms sanāksmes administrators sagatavo un iesniedz pusēm ieteikumus par izskatāmajiem jautājumiem.

(3) Ja fonda sanāksmē panākta vienošanās par fonda sadali, tiesa sadala fondu, pamatojoties uz sanāksmes apstiprināto izlīgumu. Izlīgumu apstiprina, apstrīd un atceļ saskaņā ar Civilprocesa likuma 46.nodaļas nosacījumiem.

 

388.

 

389.

 

 

 

 

390.

 

 

391.

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt pirmās daļas pirmo teikumu.

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “par tiesībām” ar vārdiem “par personas, kas pieteikusi fonda dibināšanu, tiesībām”.

Juridiskais birojs

Papildināt otrajā daļā pirms vārda “sanāksmes” ar vārdu “fonda”

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdu “pusēm” ar vārdiem “lietas dalībniekiem savus”.

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

atb.

108.pants. Fonda sapulce

(1) Fonda sapulcē izskata jautājumus par tās personas tiesībām ierobežot atbildību, kura pieteikusi fonda izveidošanu, par atbildības apmēru un pieteiktajām prasībām.

(2) Pirms fonda sapulces administrators sagatavo un izsniedz lietas dalībniekiem savus ieteikumus par izskatāmajiem jautājumiem.

(3) Ja fonda sapulcē panākta vienošanās par fonda sadali, tiesa sadala fondu, pamatojoties uz sapulcē apstiprināto izlīgumu. Izlīgumu apstiprina, apstrīd un atceļ saskaņā ar Civilprocesa likuma 46.nodaļas noteikumiem.

109.pants. Strīdu izšķiršana

Strīdus par tiesībām ierobežot atbildību, atbildības apmēru vai par individuālām prasībām var izskatīt kā atsevišķas prasības.

392.

Juridiskais birojs

Aizstāt panta tekstā vārdus “individuālām prasībām var” ar vārdiem “prasībām par kurām nav panākts izlīgums, tiesa var”.

 

 

atb.

109.pants. Strīdu izšķiršana

Strīdus par tiesībām ierobežot atbildību, atbildības apmēru vai par prasībām, attiecībā uz kurām nav panākts izlīgums, tiesa var izskatīt kā atsevišķas prasības.

110.pants. Iepriekšēji maksājumi

Beidzoties pieteikumu iesniegšanas termiņam, tiesa var lemt par fonda daļēju izmaksu, apmierinot pierādītās prasības.

 

393.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt pantu šādā redakcijā:

“110.pants. Fonda summas daļēja izmaksa

Tiesa var lemt par fonda summas daļēju izmaksu, apmierinot tās prasības, par kurām ir panākts izlīgums.”

 

 

 

atb.

110.pants. Fonda summas daļēja izmaksa

Tiesa var lemt par fonda summas daļēju izmaksu, apmierinot tās prasības, attiecībā uz kurām ir panākts izlīgums.

111.pants. Fonda sadale

(1) Tiesa ar spriedumu sadala fondu saskaņā ar šā kodeksa 75., 83., 92., 108. un 109.pantu.

(2) Fondu sadala arī tad, ja personai, kas to dibinājusi, nav tiesību ierobežot atbildību. Šādā gadījumā fonda sadale neierobežo kreditoru tiesības uz prasību apmierināšanu pilnā apmērā.

394.

 

 

395.

 

 

 

396.

 

 

 

 

397.

Juridiskais birojs

Izslēgt pirmajā daļā vārdus “ar spriedumu” .

Juridiskais birojs

Aizstāt pirmajā daļā vārdus un skaitli “un 109.pantu” ar skaitli un vārdiem “109. un 110.panta noteikumiem”.

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdus “personai, kas to dibinājusi” ar vārdiem “personai, kas pieteikusi fonda dibināšanu”.

Juridiskais birojs

Aizstāt otrajā daļā vārdus “kreditoru tiesības uz prasību apmierināšanu” ar vārdiem “prasītāja tiesības uz prasības apmierināšanu”.

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

111.pants. Fonda sadale

(1) Tiesa sadala fondu saskaņā ar šā kodeksa 75., 83., 92., 108., 109. un 110.panta noteikumiem.

(2) Fondu sadala arī tad, ja personai, kas pieteikusi fonda izveidošanu, nav tiesību ierobežot atbildību. Šādā gadījumā fonda sadale neierobežo prasītāja tiesības uz prasības apmierināšanu pilnā apmērā.

 

D sadaļa

Pārvadājuma līgumi

398.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “D sadaļa Pārvadājuma līgumi’’ ar vārdiem “E sadaļa Kravu un pasažieru pārvadājumi”

 

atb.

E sadaļa

Kravas un pasažieru pārvadājumi

11.nodaļa. Kravu pārvadāšana

       

11.1.apakšnodaļa. Vispārīgie noteikumi

399.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “11. nodaļa “Kravu pārvadāšana” un “11.1. apakšnodaļa. Vispārīgie noteikumi” ar vārdiem “XIX nodaļa Kravu pārvadājumu vispārīgie noteikumi”.

atb.

XIX nodaļa. Kravas pārvadājumu vispārīgie noteikumi

112.pants. Tiesisko attiecību regulēšana

(1) Tiesiskās attiecības, kas rodas, veicot kravas jūras pārvadājumus, nosaka līdzēju brīvprātīga vienošanās, ievērojot šā kodeksa nosacījumus.

(2) Šīs sadaļas nosacījumus piemēro arī tādiem kravas pārvadājumiem, par kuriem nav izdots konosaments.

(3) Kravas pārvadātāja, nosūtītāja un saņēmēja savstarpējās tiesiskās attiecības nosaka konosaments vai cits līdzīgs transportēšanas dokuments. Jūras pārvadājuma līguma nosacījumi, kas nav minēti konosamentā vai jūras pavadzīmē, ir obligāti saņēmējam, ja konosamentā vai jūras pavadzīmē ir nosaukts dokuments, kurā tie ir norādīti.

(4) Kuģa īpašnieka intereses atbilstoši kuģa īpašnieka noteiktajam pilnvarojumam ostā pārstāv kuģa aģents. Trešās perso nas nevar pieprasīt kuģa aģentam veikt tādus pienākumus, kas nav paredzēti kuģa īpašnieka konkrētajā aģenta pilnvarojumā. Kuģa aģentu darbību Latvijas ostās, kuģa aģentēšanas līguma nosacījumus, kuģa īpašnieka tiesības un pienākumus, kuģa aģenta tiesības, pienākumus un atbildību, maksājumu veikšanas kārtību, kā arī profesionālos kritērijus nosaka Ministru kabinets.

400.

 

 

 

 

 

 

401.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “kravas jūras pārvadājumus, nosaka līdzēju” ar vārdiem “kravas pārvadājumus ar kuģi (turpmāk šajā sadaļā – kravu pārvadājumi), nosaka pušu”;

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “jūras pavadzīmē” ar vārdiem “citā līdzīgā transportēšanas dokumentā”.

 

atb.

 

 

 

 

atb.

112.pants. Tiesisko attiecību regulēšana

(1) Tiesiskās attiecības, kas rodas, veicot kravas pārvadājumus ar kuģi (turpmāk šajā sadaļā — kravas pārvadājumi), nosaka puses, ievērojot šā kodeksa noteikumus.

(2) Šīs sadaļas noteikumus piemēro arī attiecībā uz tādiem kravas pārvadājumiem, par kuriem nav izdots konosaments.

(3) Kravas pārvadātāja, nosūtītāja un saņēmēja savstarpējās tiesiskās attiecības nosaka konosaments vai cits līdzīgs transportēšanas dokuments. Jūras pārvadājuma līguma nosacījumi, kas nav minēti konosamentā vai citā līdzīgā transportēšanas dokumentā, ir obligāti saņēmējam, ja konosamentā vai citā transportēšanas dokumentā ir minēts dokuments, kurā tie ir norādīti.

(4) Kuģa īpašnieka intereses atbilstoši viņa noteiktajam pilnvarojumam ostā pārstāv kuģa aģents. Trešās personas nevar pieprasīt, lai kuģa aģents veic tādus pienākumus, kurus kuģa īpašnieks nav paredzējis šā aģenta pilnvarojumā. Kuģu aģentu darbību Latvijas ostās, kuģu aģentēšanas līgumu nosacījumus, kuģu īpašnieku tiesības un pienākumus, kuģu aģentu tiesības, pienākumus un atbildību, maksājumu veikšanas kārtību, kā arī profesionālos kritērijus nosaka Ministru kabinets.

113.pants. Piemērošana

(1) Šīs sadaļas nosacījumus piemēro attiecībā uz visiem kravas jūras pārvadājuma līgumiem, ja:

1) iekraušanas osta saskaņā ar līgumu atrodas Latvijā;

2) izkraušanas osta saskaņā ar līgumu atrodas Latvijā;

3) konosaments, kas apliecina jūras pārvadājuma līgumu, ir izdots Latvijā;

4) konosaments, kas apliecina jūras pārvadājuma līgumu, nosaka, ka pušu attiecības apspriežamas, pamatojoties uz Latvijas tiesībām.

(2) Šīs sadaļas nosacījumus piemēro neatkarīgi no kuģa, pārvadātāja, nosūtītāja, saņēmēja, vai jebkuras cita ieinteresētās personas valstiskās piederības.

(3) Ja līgums paredz kravas pārvadājumus vairākos sūtījumos noteiktā laika periodā, šīs sadaļas nosacījumus piemēro katram sūtījumam. Ja sūtījumi tiek veikti saskaņā ar fraktēšanas līgumu, ievēro šā kodeksa 114.panta nosacījumus.

402.

 

 

 

 

 

 

 

403.

 

 

 

 

404.

 

 

 

405.

Juridiskais birojs

113.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“113.pants. Kravu pārvadājumu noteikumu piemērošana”; (likumprojekta 113.panta nosaukums dublē 165., 204.panta nosaukumu)

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus “visiem kravas jūras pārvadājuma līgumiem” ar vārdiem “kravas pārvadājuma līgumiem”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 3. un 4.punktā vārdus “jūras pārvadājuma” ar vārdiem “kravas pārvadājuma”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 4.punktā vārdus “Latvijas tiesībām” ar vārdiem “Latvijas normatīvajiem aktiem”.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

1113.pants. Kravas pārvadājumu noteikumu piemērošana

(1) Šīs sadaļas noteikumus piemēro attiecībā uz kravas pārvadājuma līgumiem, ja:

1) iekraušanas osta saskaņā ar līgumu atrodas Latvijā;

2) izkraušanas osta saskaņā ar līgumu atrodas Latvijā;

3) konosaments, kas apliecina kravas pārvadājuma līgumu, izdots Latvijā;

4) konosaments, kas apliecina jūras pārvadājuma līgumu, noteic, ka pušu attiecības apspriežamas, pamatojoties uz Latvijas normatīvajiem aktiem.

(2) Šīs sadaļas noteikumus piemēro neatkarīgi no kuģa, pārvadātāja, nosūtītāja, saņēmēja vai jebkuras citas ieinteresētās personas valstiskās piederības.

(3) Ja līgums paredz veikt kravas pārvadājumus vairākos sūtījumos noteiktā laika periodā, šīs sadaļas noteikumus piemēro attiecībā uz katru sūtījumu. Ja sūtījumi tiek veikti saskaņā ar fraktēšanas līgumu, ievēro šā kodeksa 114.panta noteikumus.

114.pants. Kravu pārvadājumi, noslēdzot fraktēšanas līgumu

Šīs sadaļas nosacījumi neattiecas uz fraktēšanas līgumiem, kas noslēgti par visa kuģa vai tā daļas fraktēšanu. Ja konosaments izdots saskaņā ar fraktēšanas līgumu, šīs sadaļas nosacījumus piemēro konosamentam, ja tas regulē tiesiskās attiecības starp pārvadātāju un konosamenta turētāju.

406.

Juridiskais birojs

114.pantā:

aizstāt panta tekstā vārdus “fraktēšanas līgumiem, kas noslēgti” ar vārdiem “kravas pārvadājumu, kas tiek veikts saskaņā ar fraktēšanas līgumu, kurš noslēgts”.

atb.

114.pants. Kravas pārvadājumi, noslēdzot fraktēšanas līgumu

Šīs sadaļas noteikumi neattiecas uz kravas pārvadājumu, kas tiek veikts saskaņā ar fraktēšanas līgumu, kurš noslēgts par visa kuģa vai tā daļas fraktēšanu. Ja konosaments izdots saskaņā ar fraktēšanas līgumu un ja tas regulē tiesiskās attiecības starp pārvadātāju un konosamenta turētāju, šīs sadaļas noteikumus piemēro konosamentam.

115.pants. Īpašie nosacījumi

(1) Pārvadātājam ir tiesības atteikties no visām vai dažām savām tiesībām saskaņā ar šo nodaļu, tajā skaitā no tiesībām uz atbrīvošanu no atbildības, vai palielināt savu atbildību un saistības, kas paredzētas šajā nodaļā, ja šāda atteikšanās vai palielināšana ir ietverta konosamentā, kas izdots nosūtītājam.

(2) Ja pārvadājamās kravas raksturs un stāvoklis vai apstākļi, termiņi un nosacījumi, kādos notiek pārvadāšana, ir tādi, kas attaisno īpašu vienošanos, pārvadātājs un nosūtītājs ir tiesīgi slēgt jebkādu vienošanos par kravu, par pārvadātāja pienākumiem un atbildību, kā arī par pārvadātāja tiesībām attiecībā uz kravu (ieskaitot tiesības uz atbrīvošanu no atbildības) vai par pienākumu nodrošināt kuģa jūrasspēju, ja šādas vienošanās nav pretrunā valsts publiskajai kārtībai vai pārvadātāja darbinieku vai pārstāvju pienākumam rūpēties par kravas iekraušanu, apstrādi, novietošanu, pārvadāšanu, glabāšanu un izkraušanu, ja šie nosacījumi ir norādīti konosamentā. Minētos nosacījumus nedrīkst piemērot parastai komerciālai kravas pārvadāšanai.

(3) Šā panta nosacījumus nepiemēro pārvadātāja tiesībām un pienākumiem, kuri izriet no šā kodeksa 7.nodaļas nosacījumiem par kuģu īpašnieku atbildības ierobežošanu.

407.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

408.

Juridiskais birojs

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pārvadātājam ir tiesības atteikties no visām vai dažām savām tiesībām, tajā skaitā no tiesībām uz atbrīvošanu no atbildības. Pārvadātājam ir tiesības pastiprināt savu atbildību un saistības. Šāda atteikšanās no tiesībām vai saistību pastiprināšana ir ietverama nosūtītājam izdodamajā konosamentā.’’

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā skaitli un vārdus “7.nodaļas nosacījumiem” ar skaitli un vārdiem “XV nodaļas noteikumiem”.

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

115.pants. Īpaši nosacījumi

(1) Pārvadātājam ir tiesības atteikties no visām vai dažām savām tiesībām, tajā skaitā no tiesībām uz atbrīvošanu no atbildības. Pārvadātājam ir tiesības pastiprināt savu atbildību un saistības. Šāda atteikšanās no tiesībām vai saistību pastiprināšana ir ietverama nosūtītājam izdodamajā konosamentā.

(2) Ja pārvadājamās kravas raksturs un stāvoklis, pārvadāšanas nosacījumi, termiņi vai apstākļi, kādos notiek pārvadāšana, ir tādi, kas attaisno īpašu vienošanos, pārvadātājs un nosūtītājs ir tiesīgi slēgt jebkādu vienošanos par kravu, par pārvadātāja pienākumiem un atbildību, kā arī par pārvadātāja tiesībām attiecībā uz kravu (ieskaitot tiesības uz atbrīvošanu no atbildības) vai par pienākumu nodrošināt kuģa jūrasspēju, ja šāda vienošanās nav pretrunā ar valsts publisko kārtību vai pārvadātāja darbinieku vai pārstāvju pienākumu rūpēties par kravas iekraušanu, apstrādi, novietošanu, pārvadāšanu, glabāšanu un izkraušanu, ja šie nosacījumi ir ietverti konosamentā. Minētos nosacījumus nedrīkst piemērot parastai komerciālai kravas pārvadāšanai.

(3) Šā panta noteikumus nepiemēro attiecībā uz pārvadātāja tiesībām un pienākumiem, kuri izriet no šā kodeksa XV nodaļas noteikumiem par kuģu īpašnieku atbildības ierobežošanu.

11.2.apakšnodaļa. Kravas piegāde iekraušanas ostā

409.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus ‘’11.2.apakšnodaļa. Kravas piegāde iekraušanas ostā ‘’

 

 

atb.

 

 

116.pants. Kravas piegāde, ko veic nosūtītājs

Nosūtītājs nogādā kravu pārvadātāja norādītajā vietā un laikā. Kravu nogādā tādā veidā un stāvoklī, lai to varētu ērti un droši iekraut, pārvadāt un izkraut.

     

116.pants. Kravas piegāde, ko veic nosūtītājs

Nosūtītājs nogādā kravu pārvadātāja norādītajā vietā un laikā. Kravu nogādā tādā veidā un stāvoklī, lai to varētu ērti un droši iekraut, pārvadāt un izkraut.

117.pants. Iepakojuma pārbaude

(1) Pārvadātāja pienākums ir pielikt saprātīgas pūles, lai pārbaudītu, vai krava ir iepakota tā, lai neciestu zaudējumus vai neradītu zaudējumus citai personai vai īpašumam. Ja krava ir piegādāta aizplombētā konteinerā vai citā transportēšanas ierīcē, pārvadātāja pienākums nav to atvērt un pārbaudīt, ja vien nav iemesla uzskatīt, ka krava nav pietiekami labi iepakota.

(2) Pārvadātājs informē nosūtītāju par katru konstatēto trūkumu. Pārvadātāja pienākums nav pārvadāt kravu ar iepakojuma trūkumiem, izņemot gadījumu, ja, saprātīgi rīkojoties, konstatētos trūkumus ir iespējams novērst.

410.

 

 

 

411.

 

 

 

 

412.

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “lai neciestu zaudējumus” ar vārdiem “lai krava netiktu bojāta ”;

Juridiskā komisija

aizstāt pirmajā daļā vārdus “lai neciestu zaudējumus” ar vārdiem “lai nerastos kravas zudums vai bojājums”;

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “nav iemesla uzskatīt” ar vārdiem “nav pamatots iemesls uzskatīt”.

 

neatb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

117.pants. Iepakojuma pārbaude

(1) Pārvadātāja pienākums ir pielikt saprātīgus pūliņus, pārbaudot, vai krava ir iepakota tā, lai nerastos tās zudums vai bojājums vai netiktu radīti zaudējumi citai personai vai īpašumam. Ja krava ir piegādāta aizplombētā konteinerā vai citā transportēšanas ierīcē, pārvadātājam nav pienākuma to atvērt un pārbaudīt, ja vien nav pamatota iemesla uzskatīt, ka krava nav pietiekami labi iepakota.

(2) Pārvadātājs informē nosūtītāju par katru konstatēto trūkumu. Pārvadātājam nav pienākuma pārvadāt kravu, kas nav pienācīgi iepakota, izņemot gadījumu, ja, saprātīgi rīkojoties, konstatētos trūkumus ir iespējams novērst.

118.pants. Bīstamās kravas

(1) Par bīstamu ir uzskatāma tāda krava, kurai šāds statuss ir piešķirts atbilstoši Starptautiskās Jūrniecības organizācijas normatīvajiem dokumentiem.

(2) Nosūtītājs bīstamās kravas marķē ar atbilstošu marķējumu. Nosūtītājs savlaicīgi informē pārvadātāju par kravas bīstamo raksturu un norāda nepieciešamos drošības pasākumus.

(3) Ja nosūtītājam ir citi iemesli uzskatīt, ka kravas īpašību dēl kravas pārvadāšana var radīt draudus vai būtiskas neērtības personām, kuģim vai kravai, viņš par to informē pārvadātāju.

     

118.pants. Bīstamās kravas

(1) Par bīstamu uzskatāma krava, kurai šāds statuss piešķirts atbilstoši Starptautiskās jūrniecības organizācijas normatīvajiem dokumentiem.

(2) Nosūtītājs bīstamās kravas attiecīgi marķē un savlaicīgi informē pārvadātāju par kravas bīstamo raksturu, kā arī norāda nepieciešamos drošības pasākumus.

(3) Ja nosūtītājam ir citi iemesli uzskatīt, ka kravas īpašību dēļ tās pārvadāšana var radīt draudus vai būtiskas neērtības personām, kuģim vai kravai, viņš par to informē pārvadātāju.

119.pants. Krava, kurai nepieciešams īpašs pārvadāšanas režīms

Ja kravas pārvadāšanai ir nepieciešams īpašs režīms, nosūtītājs laikus par to paziņo pārvadātājam un norāda veicamos pasākumus. Ja nepieciešams, kravu atbilstoši marķē.

     

119.pants. Krava, kurai nepieciešams īpašs pārvadāšanas režīms

Ja kravas pārvadāšanai nepieciešams īpašs režīms, nosūtītājs laikus par to paziņo pārvadātājam un norāda veicamos pasākumus. Ja nepieciešams, kravu attiecīgi marķē.

120.pants. Kvītis par kravas saņemšanu

Nosūtītājs var pieprasīt kvīti par kravas saņemšanas faktu un laiku. Nosacījumi par konosamentu un citu transportēšanas dokumentu izdošanu ir ietverti 11.7.apakšnodaļā.

413.

Juridiskais birojs

Aizstāt 120.pantā vārdus “ietverti 11.7.apakšnodaļā” ar vārdiem “noteikti šā kodeksa XIX nodaļā”.

 

atb.

120.pants. Kvītis par kravas saņemšanu

Nosūtītājs var pieprasīt kvīti par kravas saņemšanas faktu un laiku. Noteikumi par konosamentu un citu transportēšanas dokumentu izdošanu ir paredzēti šā kodeksa XIX nodaļā.

121.pants. Frakts

(1) Ja pārvadājuma līgumā nav norādīts frakts apmērs, frakti maksā saskaņā ar pārvadātāja tarifiem. Puses var vienoties, ka frakti maksā, saņemot kravu.

(2) Par kravu, kas pārvadājuma beigās vairs neeksistē, nevar pieprasīt frakts samaksu, ja vien zaudējumu nav izraisījis kravas raksturs, iepakojuma defekts vai nosūtītāja kļūda vai nevērība vai ja pārvadātājs ir pārdevis kravu uz īpašnieka rēķina, to izkrāvis, padarījis nekaitīgu vai iznīcinājis saskaņā ar šā kodeksa 151.panta nosacījumiem.

(3) Iepriekš samaksāto frakti atmaksā, ja saskaņā ar šā panta otro daļu pārvadātājam nav tiesību saņemt frakti.

414.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“121.pants. Frakts samaksas noteikumi”

 

 

atb.

121.pants. Frakts samaksas noteikumi

(1) Ja pārvadājuma līgumā nav norādīts frakts apmērs, frakti maksā saskaņā ar pārvadātāja tarifiem. Puses var vienoties, ka frakti maksā, saņemot kravu.

(2) Par kravu, kas pārvadājuma beigās vairs neeksistē, nevar pieprasīt frakts samaksu, ja vien zaudējumu nav izraisījis kravas raksturs, iepakojuma defekts vai nosūtītāja kļūda vai nevērība vai ja pārvadātājs ir pārdevis kravu uz īpašnieka rēķina, to izkrāvis, padarījis nekaitīgu vai iznīcinājis saskaņā ar šā kodeksa 151.panta noteikumiem.

(3) Iepriekš samaksāto frakti atmaksā, ja saskaņā ar šā panta otro daļu pārvadātājam nav tiesību to saņemt.

122.pants. Nosūtītāja līgumsaistību pārkāpums

(1) Ja nosūtītājs atkāpjas no noslēgtā līguma pirms pārvadājums ir uzsākts, pārvadātājam ir tiesības saņemt neiegūto frakti un citu zaudējumu atlīdzību.

(2) Ja krava nav piegādāta noteiktajā laikā un aizkavēšanās būtiski apgrūtina līguma nosacījumu izpildi, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma. Ja pārvadātājs vēlas atkāpties no līguma, viņš par to paziņo pēc nosūtītāja pieprasījuma bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā tad, kad saņemta krava pārvadāšanai. Pretējā gadījumā pārvadātājs zaudē tiesības atkāpties no līguma. Ja pārvadātājs atkāpjas no līguma, viņam ir tiesības saņemt neiegūto frakti un citu zaudējumu atlīdzību.

(3) Ja nosūtītājs vai saņēmējs pieprasa pārvadājuma pārtraukšanu vai kravas piegādes vietas maiņu, pārvadātājam ir tiesības saņemt neiegūto frakti un citu zaudējumu atlīdzību. Nevar pieprasīt pārtraukt pārvadājumu, ja tas var izraisīt būtiskus zaudējumus vai neērtības pārvadātājam vai citiem nosūtītājiem.

(4) Piemērojot šo pantu fraktēšanas līgumam, ievēro šā kodeksa 196.panta otrās, trešās un ceturtās daļas nosacījumus.

415.

 

 

 

 

 

416.

 

 

 

 

417.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

418.

 

 

 

 

 

419.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“122.pants. Frakts samaksas pienākums līgumsaistību neizpildes gadījumā”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “neiegūto frakti un citu zaudējumu atlīdzību” ar vārdiem “neiegūto frakti, kā arī zaudējumu atlīdzību”;

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja nosūtītājs nav piegādājis kravu pārvadātājam noteiktajā laikā un aizkavēšanās būtiski apgrūtina pārvadājuma līguma nosacījumu izpildi, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma. Ja nosūtītājs pēc kravas piegādes termiņa nokavējuma vēlas turpināt pārvadājuma līgumu, kravas nosūtītājam ir tiesības pieprasīt pārvadātāja apstiprinājumu tam, ka pārvadātājs neatkāpsies no pārvadājuma līguma. Lai izmantotu savas tiesības atkāpties no pārvadājuma līguma, pārvadātājs par to nekavējoties (bez vainojamas vilcināšanās) paziņo nosūtītājam. Ja pārvadātājs šajā daļā noteiktajā kārtībā atkāpjas no pārvadājuma līguma, viņam ir tiesības saņemt neiegūto frakti, kā arī zaudējuma atlīdzību.”

 

Juridiskais birojs

aizstāt likumprojekta trešajā daļā vārdus “neiegūto frakti un citu zaudējumu atlīdzību” ar vārdiem “neiegūto frakti, kā arī zaudējuma atlīdzību”

Juridiskais birojs

papildināt likumprojekta trešās daļas pēdējo teikumu pirms vārdiem “Nevar pieprasīt” ar vārdiem “Nosūtītājs vai saņēmējs”.

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

122.pants. Pienākums samaksāt frakti pārvadājuma līguma neizpildes gadījumā

(1) Ja nosūtītājs atkāpjas no noslēgtā līguma, pirms pārvadājums ir uzsākts, pārvadātājam ir tiesības saņemt neiegūto frakti, kā arī zaudējumu atlīdzību.

(2) Ja nosūtītājs noteiktajā laikā nav piegādājis kravu pārvadātājam un aizkavēšanās būtiski apgrūtina pārvadājuma līguma nosacījumu izpildi, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma. Ja nosūtītājs pēc kravas piegādes termiņa nokavējuma vēlas turpināt pārvadājuma līgumu, viņam ir tiesības pieprasīt pārvadātāja apstiprinājumu, ka pārvadātājs neatkāpsies no pārvadājuma līguma. Lai izmantotu savas tiesības atkāpties no pārvadājuma līguma, pārvadātājs par to nekavējoties (bez vilcināšanās) paziņo nosūtītājam. Ja pārvadātājs šajā daļā noteiktajā kārtībā atkāpjas no pārvadājuma līguma, viņam ir tiesības saņemt neiegūto frakti, kā arī zaudējumu atlīdzību.

(3) Ja nosūtītājs vai saņēmējs pieprasa pārvadājuma pārtraukšanu vai kravas piegādes vietas maiņu, pārvadātājam ir tiesības saņemt neiegūto frakti, kā arī zaudējumu atlīdzību. Nosūtītājs vai saņēmējs nevar pieprasīt pārtraukt pārvadājumu, ja tas var izraisīt būtiskus zaudējumus vai neērtības pārvadātājam vai citiem nosūtītājiem.

(4) Piemērojot šo pantu fraktēšanas līgumam, ievēro šā kodeksa 196.panta otrās, trešās un ceturtās daļas noteikumus.

11.3.apakšnodaļa. Pārvadājums

420.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “11.3. apakšnodaļa. Pārvadājums” .

atb.

 

 

123.pants. Pārvadātāja pienākums aizsargāt kravas īpašnieka intereses

(1) Pirms reisa un reisu uzsākot, pārvadātājs izrāda saprātīgas rūpes par to, lai:

1) padarītu kuģi jūrasspējīgu;

2) pienācīgi nokomplektētu kuģi ar apkalpi un nodrošinātu to ar krājumiem;

3) padarītu kravas telpas, refrižeratortelpas, saldējamās telpas un visas pārējās kuģa daļas, kurās tiek pārvadāta krava, derīgas un drošas kravas saņemšanai un saglabāšanai.

(2) Ņemot vērā šajā nodaļā noteikto, pārvadātājs pienācīgi un rūpīgi iekrauj, apstrādā, novieto, pārvadā, glabā pārvadājamo kravu, rūpējas par to un izkrauj to.

(3) Ja krava ir gājusi bojā, sabojāta vai būtiski aizkavēta, pārvadātājs pēc iespējas ātrāk par to paziņo nosūtītāja norādītajai personai. Ja šādu ziņojumu nevar nosūtīt, par to informē kravas īpašnieku vai, ja tas nav zināms, nosūtītāju. Šos nosacījumus piemēro arī tad, ja pārvadājumu nevar pabeigt, kā plānots.

421.

Juridiskais birojs

Aizstāt 123.panta nosaukumā vārdus “kravas īpašnieka intereses” ar vārdu “kravu”.

 

 

atb.

123.pants. Pārvadātāja pienākums aizsargāt kravu

(1) Pirms reisa un reisu uzsākot, pārvadātājs izrāda saprātīgas rūpes par to, lai:

1) padarītu kuģi jūrasspējīgu;

2) pienācīgi nokomplektētu kuģi ar apkalpi un nodrošinātu to ar nepieciešamajiem krājumiem;

3) padarītu kravas telpas, refrižeratortelpas, saldējamās telpas un visas pārējās kuģa daļas, kurās tiek pārvadāta krava, derīgas un drošas kravas saņemšanai un saglabāšanai.

(2) Ņemot vērā šajā nodaļā noteikto, pārvadātājs kravu pienācīgi un rūpīgi iekrauj, apstrādā, novieto, pārvadā, glabā, kā arī rūpējas par kravu un izkrauj to.

(3) Ja krava ir gājusi bojā, sabojāta vai būtiski aizkavēta, pārvadātājs pēc iespējas ātrāk par to paziņo nosūtītāja norādītajai personai. Ja šādu paziņojumu nevar nosūtīt, pārvadātājs par to informē kravas īpašnieku vai, ja tas nav zināms, nosūtītāju. Šos nosacījumus piemēro arī tad, ja pārvadājumu nevar pabeigt, kā tika plānots.

124.pants. Klāja krava

(1) Pārvadātājam ir tiesības pārvadāt kravu uz klāja tikai tad, ja viņš par to ir īpaši vienojies ar nosūtītāju vai ja tāda veida pārvadājums ir atbilstošs labai kuģošanas praksei, vai ja to nosaka normatīvie akti.

(2) Ja pārvadātājs un nosūtītājs ir vienojušies, ka kravu pārvadā vai to var pārvadāt uz klāja, pārvadātājs konosamentā ieraksta attiecīgu piezīmi. Ja tādas piezīmes nav, pārvadātājs pierāda, ka ir panākta vienošanās par kravas pārvadāšanu uz klāja. Tomēr pārvadātājam nav tiesību atsaukties uz šādu vienošanos attiecībās ar trešajām personām (tajā skaitā kravas saņēmēju), kas ir labticīgi ieguvušas konosamentu.

422.

 

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “pārvadātājs pierāda, ka ir panākta vienošanās par kravas pārvadāšanu uz klāja” ar vārdiem “pierādīšanas pienākums par to, ka ar nosūtītāju ir panākta vienošanās par kravas pārvadāšanu uz klāja, ir pārvadātājam”.

 

 

 

atb.

124.pants. Kravas pārvadāšana uz klāja

(1) Pārvadātājam ir tiesības pārvadāt kravu uz klāja tikai tad, ja viņš par to ir īpaši vienojies ar nosūtītāju vai ja šāda veida pārvadājums atbilst labai kuģošanas praksei, vai ja to nosaka normatīvie akti.

(2) Ja pārvadātājs un nosūtītājs ir vienojušies, ka kravu pārvadā vai to var pārvadāt uz klāja, pārvadātājs konosamentā ieraksta attiecīgu piezīmi. Ja tādas piezīmes nav, pārvadātājam ir pienākums pierādīt to, ka ar nosūtītāju ir panākta vienošanās par kravas pārvadāšanu uz klāja. Tomēr pārvadātājam nav tiesību atsaukties uz šādu vienošanos attiecībās ar trešajām personām (to skaitā ar kravas saņēmēju), kuras ir labticīgi ieguvušas konosamentu.

125.pants. Pārvadātāja līgumsaistību pārkāpums

(1) Nosūtītājam ir tiesības atkāpties no pārvadājuma līguma, ja pārvadātāja vainas dēļ notikusi būtiska aizkavēšanās vai cits būtisks līguma nosacījumu pārkāpums. Pēc kravas piegādes nosūtītājam nav tiesību atkāpties no līguma, ja kravas atdošana ir saistīta ar būtiskiem zaudējumiem vai neērtībām citiem nosūtītājiem.

(2) Kad nosūtītājs uzzina vai viņam bija jāuzzina par līguma nosacījumu pārkāpumu, viņš var atkāpties no līguma, ja par to bez nepamatotas kavēšanās paziņo pārvadātājam. Pretējā gadījumā nosūtītājs zaudē tiesības atkāpties no līguma.

423.

 

 

 

 

424.

 

 

 

 

 

 

 

425.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “vai cits būtisks līguma nosacījumu pārkāpums” ar vārdiem “vai pārkāpts cits būtisks līguma nosacījums”;

Juridiskais birojs

izteikt pirmās daļas pēdējo teikumu šādā redakcijā:

“Nosūtītājam, pēc kravas piegādes pārvadātājam, nav tiesības atkāpties no līguma, ja kravas atdošana izraisa būtiskus zaudējumus vai neērtības citiem nosūtītājiem.”

Juridis kais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “bez nepamatotas kavēšanās” ar vārdu “nekavējoties”.

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

125.pants. Pārvadātāja līgumsaistību pārkāpums

(1) Nosūtītājam ir tiesības atkāpties no pārvadājuma līguma, ja pārvadātāja vainas dēļ notikusi būtiska aizkavēšanās vai pārkāpts cits būtisks līguma nosacījums. Nosūtītājs pēc kravas piegādes pārvadātājam nav tiesīgs atkāpties no līguma, ja kravas atdošana izraisa būtiskus zaudējumus vai neērtības citiem nosūtītājiem.

(2) Kad nosūtītājs uzzina vai viņam bija jāuzzina par līguma nosacījumu pārkāpumu, viņš var atkāpties no līguma, ja par to nekavējoties paziņo pārvadātājam. Pretējā gadījumā nosūtītājs zaudē tiesības atkāpties no līguma.

126.pants. Pārvadājuma pārtraukšana

(1) Ja kuģis, kas pārvadā vai ar kuru ir paredzēts pārvadāt kravu, ir zaudēts vai nav remontējams, tas neatbrīvo pārvadātāju no pienākuma pabeigt pārvadājumu.

(2) Ja nepārvaramas varas dēļ kuģis nevar iebraukt izkraušanas ostā, pārvadātājs par to nekavējoties informē nosūtītāju. Ja nosūtītājs būtiski kavējas dot rīkojumu par rīcību ar kravu, pārvadātājam ir tiesības izkraut kravu pēc saviem ieskatiem vienā no tuvākajām ostām vai nogādāt šo kravu atpakaļ uz nosūtīšanas ostu.

(3) Atkāpjoties no pārvadājuma līguma kara vai citu risku dēļ, piemēro šā kodeksa 201.panta nosacījumus.

(4) Ja daļa pārvadājuma jau ir veikta, kad pārvadātājs atkāpjas no līguma vai līgums zaudē spēku, vai cita iemesla dēļ krava ir izkrauta ostā, kas nav nolīgtā izkraušanas osta, pārvadātājam ir tiesības uz proporcionālu frakts samaksu saskaņā ar šā kodeksa 185.panta nosacījumiem.

     

126.pants. Pārvadājuma pārtraukšana

(1) Ja kuģis, kas pārvadā vai ar kuru ir paredzēts pārvadāt kravu, ir zaudēts vai nav remontējams, tas neatbrīvo pārvadātāju no pienākuma pabeigt pārvadājumu.

(2) Ja nepārvaramas varas dēļ kuģis nevar iebraukt izkraušanas ostā, pārvadātājs par to nekavējoties informē nosūtītāju. Ja nosūtītājs būtiski kavējas dot rīkojumu attiecībā uz rīcību ar kravu, pārvadātājam ir tiesības izkraut kravu pēc sava ieskata vienā no tuvākajām ostām vai nogādāt šo kravu atpakaļ uz nosūtīšanas ostu.

(3) Atkāpjoties no pārvadājuma līguma karadarbības vai citu risku dēļ, piemēro šā kodeksa 201.panta noteikumus.

(4) Ja daļa pārvadājuma jau ir veikta, kad pārvadātājs atkāpjas no līguma vai līgums zaudē spēku, vai cita iemesla dēļ krava ir izkrauta ostā, kas nav nolīgtā izkraušanas osta, pārvadātājam ir tiesības uz proporcionālu frakti saskaņā ar šā kodeksa 185.panta noteikumiem.

127.pants. Kravas īpašnieka vārdā veiktie pasākumi

(1) Ja nepieciešami īpaši pasākumi, lai saglabātu vai pārvadātu kravu vai citādi aizsargātu kravas īpašnieka intereses, kravas īpašnieks dod attiecīgus norādījumus pārvadātājam.

(2) Ja laika trūkums vai citi apstākļi traucē saņemt norādījumus vai ja šādi norādījumi nav savlaicīgi saņemti, pārvadātājam ir tiesības veikt nepieciešamos pasākumus kravas īpašnieka vārdā un pārstāvēt kravas īpašnieku ar kravu saistītajos jautājumos. Pat ja šādi pasākumi nebija nepieciešami, tie ir saistoši kravas īpašniekam attiecībās ar trešajām personām, kuras rīkojas labticīgi.

(3) Pārvadātājs ziņo par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šā kodeksa 123.panta trešās daļas nosacījumiem.

     

127.pants. Kravas īpašnieka vārdā veiktie pasākumi

(1) Ja nepieciešami īpaši pasākumi, lai saglabātu vai pārvadātu kravu vai citādi aizsargātu kravas īpašnieka intereses, kravas īpašnieks dod attiecīgus norādījumus pārvadātājam.

(2) Ja laika trūkums vai citi apstākļi traucē saņemt norādījumus vai ja šādi norādījumi nav savlaicīgi saņemti, pārvadātājam ir tiesības veikt nepieciešamos pasākumus kravas īpašnieka vārdā un pārstāvēt kravas īpašnieku ar kravu saistītajos jautājumos. Pat tad, ja šādi pasākumi nebija nepieciešami, tie ir saistoši kravas īpašniekam attiecībās ar trešajām personām, kuras rīkojas labticīgi.

(3) Pārvadātājs ziņo par veiktajiem pasākumiem saskaņā ar šā kodeksa 123.panta trešās daļas noteikumiem.

128.pants. Kravas īpašnieka atbildība par pārvadātāja veiktajiem pasākumiem

Kravas īpašnieks ir atbildīgs par pārvadātāja veiktajiem pasākumiem un izdevumiem attiecībā uz kravu. Ja pārvadātājs ir rīkojies bez norādījumiem, kravas īpašnieka atbildība nevar pārsniegt kravas vērtību, kāda tai bija, uzsākot pārvadājumu, uz kuru attiecināmi pasākumi vai izmaksas.

     

128.pants. Kravas īpašnieka atbildība par pārvadātāja veiktajiem pasākumiem

Kravas īpašnieks ir atbildīgs par pārvadātāja veiktajiem pasākumiem un izdevumiem saistībā ar kravu. Ja pārvadātājs ir rīkojies bez kravas īpašnieka norādījumiem, kravas īpašnieka atbildība nevar pārsniegt kravas vērtību, kāda tai bija, uzsākot pārvadājumu, uz kuru attiecināmi pasākumi vai izmaksas.

11.4.apakšnodaļa. Kravas piegāde gala ostā

426.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “11.4.apakšnodaļa. Kravas piegāde gala ostā’’.

 

atb.

 

 

129.pants. Kravas piegāde, ko veic pārvadātājs

(1) Gala ostā saņēmējs kravu saņem pārvadātāja norādītajā vietā un laikā. Kravu piegādā tā, lai to varētu ērti un droši saņemt.

(2) Persona, kura ir tiesīga saņemt kravu, pirms saņemšanas var to pārbaudīt.

     

129.pants. Kravas piegāde, ko veic pārvadātājs

(1) Gala ostā saņēmējs kravu saņem pārvadātāja norādītajā vietā un laikā. Kravu piegādā tā, lai to varētu ērti un droši saņemt.

(2) Persona, kura ir tiesīga saņemt kravu, pirms saņemšanas var to pārbaudīt.

130.pants. Saņēmēja pienākums samaksāt frakti

(1) Ja kravu piegādā pret konosamentu, saņēmējs, saņemot kravu, kļūst atbildīgs par frakts samaksu un citām pārvadātāja prasībām, kas izriet no konosamenta.

(2) Ja krava netiek nodota pret konosamentu, saņēmējs ir atbildīgs par frakts samaksu un citām prasībām saskaņā ar pārvadājuma līgumu, ja saņēmējs piegādes laikā zināja par prasībām vai tam vajadzēja zināt, ka pārvadātājs nav saņēmis samaksu.

     

130.pants. Saņēmēja pienākums samaksāt frakti

(1) Ja kravu piegādā pret konosamentu, saņēmējs, kravu saņemot, kļūst atbildīgs par frakts samaksu un citām pārvadātāja prasībām, kas izriet no konosamenta.

(2) Ja krava netiek nodota pret konosamentu, saņēmējs ir atbildīgs par frakts samaksu un citām prasībām saskaņā ar pārvadājuma līgumu, ja saņēmējs piegādes laikā zināja par prasībām vai viņam vajadzēja zināt, ka pārvadātājs nav saņēmis samaksu.

131.pants. Aizturējuma tiesības

Ja pārvadātājam ir prasījuma tiesības saskaņā ar šā kodeksa 130.pantu vai citas prasības, kuras ir nodrošinātas ar kravas privileģētajām aizturējuma tiesībām saskaņā ar šā kodeksa 40.pantu, pārvadātājs var neizdot kravu, pirms saņēmējs ir samaksājis atlīdzību par prasību vai devis pietiekamu nodrošinājumu.

427.

 

 

 

 

 

428.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “kravas priviliģētajām aizturējuma tiesībām” ar vārdiem “kravas priviliģētajām tiesībām”

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “samaksājis atlīdzību par prasību vai devis pietiekamu nodrošinājumu” ar vārdiem “samaksājis frakts summu, apmierinājis citus pārvadātāja prasījumus vai sniedzis pietiekamu nodrošinājumu”.

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

131.pants. Aizturējuma tiesības

Ja pārvadātājam ir prasījuma tiesības saskaņā ar šā kodeksa 130.pantu vai citas prasības, kuras ir nodrošinātas ar kravas privileģētajām tiesībām saskaņā ar šā kodeksa 40.pantu, pārvadātājs var neizdot kravu, pirms saņēmējs nav samaksājis frakti, apmierinājis citus pārvadātāja prasījumus vai sniedzis pietiekamu nodrošinājumu.

132.pants. Kravu novietošana noliktavā

(1) Ja krava netiek saņemta pārvadātāja norādītajā laikā vai citā saprātīgā laikposmā, to var nodot uzglabāšanai noliktavā uz saņēmēja rēķina.

(2) Paziņojumu par kravas nodošanu glabāšanā sniedz saskaņā ar šā kodeksa 123.panta trešās daļas nosacījumiem. Pārvadātājs nosaka saprātīgu laikposmu, kuram beidzoties, kravu var pārdot vai citādi atbrīvoties no tās saskaņā ar šā kodeksa 133.panta nosacījumiem.

429.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu “laikposmā” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “termiņā” (attiecīgajā locījumā).

 

 

atb.

132.pants. Kravas novietošana noliktavā

(1) Ja krava netiek saņemta pārvadātāja norādītajā laikā vai citā saprātīgā termiņā, to var nodot glabāšanā noliktavā uz saņēmēja rēķina.

(2) Paziņojumu par kravas nodošanu glabāšanā sniedz saskaņā ar šā kodeksa 123.panta trešās daļas noteikumiem. Pārvadātājs nosaka saprātīgu termiņu, kuram beidzoties kravu var pārdot vai citādi atbrīvoties no tās saskaņā ar šā kodeksa 133.panta noteikumiem.

133.pants. Pārvadātāja tiesības atbrīvoties no kravas, kura netiek saņemta

(1) Izbeidzoties laikposmam, kas noteikts saskaņā ar šā kodeksa 132.panta otro daļu, pārvadātājam ir tiesības pārdot uzglabāto kravu tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai segtu pārdošanas izmaksas un šā kodeksa 131.pantā minētās prasības. Pārvadātāja pienākums ir būt pietiekoši rūpīgam, pārdodot kravu.

(2) Ja kravu nav iespējams pārdot vai ir acīmredzami, ka ieņēmumi nesegs pārdošanas izmaksas, pārvadātājam ir tiesības atbrīvoties no kravas citā saprātīgā veidā.

430.

 

 

 

 

431.

 

 

 

432.

Juridiskais birojs

aizstāt panta nosaukumā vārdus “atbrīvoties no kravas, kura netiek saņemta” ar vārdiem “pārdot, vai citādi atbrīvoties no kravas”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdu “laikposmam” ar vārdu “termiņam”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “lai segtu pārdošanas izmaksas un šā kodeksa 131.pantā minētās prasības” ar vārdiem “lai segtu pārdošanas izmaksas, varētu saņemt frakts summu un apmierinātu citus prasījumus.’’

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

133.pants. Pārvadātāja tiesības pārdot kravu vai citādi atbrīvoties no tās

(1) Beidzoties termiņam, kas noteikts saskaņā ar šā kodeksa 132.panta otro daļu, pārvadātājam ir tiesības pārdot noliktavā glabāto kravu tādā apjomā, kāds nepieciešams, lai segtu pārdošanas izmaksas, varētu saņemt frakti un apmierināt citus prasījumus. Pārvadātāja pienākums ir būt pietiekami rūpīgam, pārdodot kravu.

(2) Ja kravu nav iespējams pārdot vai ir acīmredzams, ka ieņēmumi nesegs pārdošanas izmaksas, pārvadātājam ir tiesības atbrīvoties no kravas citā saprātīgā veidā.

11.5.apakšnodaļa. Pārvadātāja atbildība par zaudējumiem

433.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “11.5.apakšnodaļa. Pārvadātāja atbildība par zaudējumiem” .

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

134.pants. Laikposms, uz kuru attiecas atbildība

(1) Pārvadātājs atbild par kravu no brīža, kad tā iekrauta kuģī, līdz tās izkraušanai.

(2) No kravas pieņemšanas brīža līdz brīdim, kad krava tiek iekrauta kuģī, kā arī pēc tās izkraušanas līdz nodošanai saņēmējam pārvadātājs ir uzskatāms par kravas ekspeditoru, ja puses nav vienojušās citādi.

 

434.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 134.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“134.pants. Pārvadātāja atbildība par kravas saglabāšanu”.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

134.pants. Pārvadātāja atbildība par kravu

(1) Pārvadātājs ir atbildīgs par kravu no brīža, kad tā iekrauta kuģī, līdz tās izkraušanai.

(2) No kravas pieņemšanas brīža līdz brīdim, kad krava tiek iekrauta kuģī, kā arī pēc tās izkraušanas līdz nodošanai saņēmējam pārvadātājs uzskatāms par kravas ekspeditoru, ja puses nav vienojušās citādi.

135.pants. Pienākums nodrošināt kuģa jūrasspēju

(1) Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies kuģa jūrasnespējas dēļ, izņemot gadījumu, ja kuģa jūrasnespēju izraisījis pārvadātāja saprātīgu rūpju trūkums jūrasspējas nodrošināšanā saskaņā ar šā kodeksa 123.panta nosacījumiem.

(2) Ja zaudējumi vai bojājumi ir radušies kuģa jūrasnespējas dēļ, pārvadātājs vai citas personas, kuras pieprasa atbrīvošanu no atbildības saskaņā ar šo nodaļu, pierāda, ka viņas bijušas pietiekami rūpīgas.

435.

 

 

 

 

 

436.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas radušies” ar vārdiem “Pārvadātājs nav atbildīgs par kravas zudumu vai bojājumu, kas radies”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “Ja zaudējumi vai bojājumi ir radušies” ar vārdiem “Ja kravas zudums vai bojājums ir radies”.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

135.pants. Pienākums nodrošināt kuģa jūrasspēju

(1) Pārvadātājs nav atbildīgs par kravas zudumu vai bojājumu, kas radies kuģa jūrasnespējas dēļ, izņemot gadījumu, kad kuģa jūrasnespēju izraisījis tas, ka pārvadātājs nav pietiekami saprātīgi rūpējies par jūrasspējas nodrošināšanu saskaņā ar šā kodeksa 123.panta noteikumiem.

(2) Ja kravas zudums vai bojājums radies kuģa jūrasnespējas dēļ, pārvadātājs vai citas personas, kuras pieprasa atbrīvošanu no atbildības saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem, pierāda, ka tās bijušas pietiekami rūpīgas.

136.pants. Atbildība par kravai nodarītiem zaudējumiem

(1) Ņemot vērā šā kodeksa 135.panta nosacījumus, pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem saistībā ar kravu, ja to iemesls ir:

1) kuģa kapteiņa, apkalpes locekļa, loča vai pārvadātāja darbinieku darbība, nevērība vai nolaidība kuģa vadīšanā;

2) ugunsgrēks, izņemot gadījumu, ja tas izcēlies pārvadātāja vainas dēļ;

3) jūras vai citu kuģojamu ūdeņu riski, briesmas vai negadījumi;

4) nepārvarama vara;

5) karadarbība;

6) sabiedriski bīstamu personu darbība;

7) kuģa aizturēšana vai arests;

8) karantīnas ierobežojumi;

9) nosūtītāja vai kravas īpašnieka, viņu darbinieku vai pārstāvju darbība vai kļūda;

10) streiki, lokauti vai citi iemesli, kuru dēļ pilnīgi vai daļēji tiek apstādināts vai aizkavēts darbs;

11) sabiedriskie nemieri;

12) dzīvības vai īpašuma glābšana vai glābšanas mēģinājums jūrā;

13) apjoma vai svara zaudējums, vai jebkurš cits zaudējums vai bojājums, kas radies no kravas slēpta defekta vai kravai raksturīgas īpašības;

14) nepietiekams iepakojums;

15) neatbilstošs vai nepietiekams marķējums;

16) apslēpti trūkumi, kurus nevar atklāt, izrādot saprātīgas rūpes;

17) jebkuri citi iemesli, kas radušies bez pārvadātāja, tā darbinieku vai pārstāvju vainas, ja persona, kura prasa atbrīvošanu no atbildības, var pierādīt, ka pārvadātāja, tā darbinieku vai pārstāvju darbība nav veicinājusi zaudējumus vai bojājumus.

(2) Novirzīšanos no maršruta, lai glābtu vai mēģinātu glābt dzīvību vai īpašumu jūrā, vai jebkuru citu saprātīgu novirzīšanos no maršruta neuzskata par pārvadājuma līguma pārkāpumu, un pārvadātājs neatbild par jebkuriem zaudējumiem vai bojājumiem, kas tāpēc radušies.

437.

 

 

 

 

438.

 

 

 

 

 

439.

 

 

 

440.

 

 

 

441.

 

 

 

442.

 

 

443.

 

 

 

444.

 

 

 

445.

 

 

 

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“136.pants. Atbildība par kravas zudumu vai bojājumu”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus “par zaudējumiem, bojājumiem vai izdevumiem” ar vārdiem “par kravas zudumu vai bojājumu un izdevumiem”;

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 13.punktā vārdus “apjoma vai svara zaudējums” ar vārdiem “kravas apjoma vai kravas svara zudums”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 13.punktā vārdus “vai jebkurš cits zaudējums” ar vārdiem “vai jebkurš cits zudums”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 14.punktā vārdu “nepietiekams” ar vārdu “neatbilstošs”;

 

Juridiskais birojs

izslēgt pirmās daļas 15.punktā vārdus “vai nepietiekams”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 17.punktā vārdus “zaudējumus vai bojājumus” ar vārdiem “kravas zudumu vai bojājumu”;

Juridiskais birojs

papildināt otrajā daļā pirms vārdiem “pārvadājuma līguma” ar vārdu “kravas”

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “jebkuriem zaudējumiem vai bojājumiem” ar vārdiem “jebkādu kravas zudumu vai bojājumu”.

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

136.pants. Atbildība par kravas zudumu vai bojājumu

(1) Saskaņā ar šā kodeksa 135.panta noteikumiem pārvadātājs nav atbildīgs par kravas zudumu vai bojājumu un izdevumiem saistībā ar kravu, ja kravas zuduma vai bojājumu un šo izdevumu iemesls ir:

1) kuģa kapteiņa, apkalpes locekļa, loča vai pārvadātāja darbinieku darbība, nevērība vai nolaidība kuģa vadīšanā;

2) ugunsgrēks, izņemot gadījumu, kad tas izcēlies pārvadātāja vainas dēļ;

3) jūras vai citu kuģojamu ūdeņu riski, briesmas vai negadījumi;

4) nepārvarama vara;

5) karadarbība;

6) sabiedriski bīstamu personu darbība;

7) kuģa aizturēšana vai arests;

8) karantīnas ierobežojumi;

9) nosūtītāja vai kravas īpašnieka, viņu darbinieku vai pārstāvju darbība vai kļūda;

10) streiki, lokauti vai citi iemesli, kuru dēļ pilnīgi vai daļēji tiek apstādināts vai aizkavēts darbs;

11) sabiedriskie nemieri;

12) dzīvības vai īpašuma glābšana vai glābšanas mēģinājums jūrā;

13) kravas apjoma vai kravas svara zudums vai jebkurš cits zudums vai bojājums, kuru radījis kravas slēpts defekts vai kravai raksturīgas īpašības;

14) neatbilstošs iepakojums;

15) neatbilstošs marķējums;

16) apslēpti trūkumi, kurus nevar atklāt, izrādot saprātīgas rūpes;

17) jebkuri citi iemesli, kuri nav radušies pārvadātāja, viņa darbinieku vai pārstāvju vainas dēļ, ja persona, kura prasa atbrīvošanu no atbildības, var pierādīt, ka pārvadātāja, viņa darbinieku vai pārstāvju darbība nav veicinājusi kravas zudumu vai bojājumu.

(2) Novirzīšanos no maršruta, lai glābtu vai mēģinātu glābt dzīvību vai īpašumu jūrā, vai jebkuru citu saprātīgu novirzīšanos no maršruta neuzskata par kravas pārvadājuma līguma pārkāpumu, un pārvadātājs neatbild par jebkādu kravas zudumu vai bojājumu, kas tāpēc radies.

137.pants. Atbildība par dzīvu dzīvnieku pārvadājumiem

Ja puses nav vienojušās par pretējo, pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, pārvadājot dzīvus dzīvniekus.

     

137.pants. Atbildība par dzīvnieku pārvadājumiem

Ja puses nav vienojušās par pretējo, pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, pārvadājot dzīvniekus.

 

138.pants. Atbildība par aizkavēšanos

Ja puses nav vienojušās par pretējo, pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies kravas piegādes aizkavēšanās dēļ.

     

138.pants. Atbildība par aizkavēšanos

Ja puses nav vienojušās par pretējo, pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies saskaņā ar kravas piegādes aizkavēšanos.

139.pants. Zaudējumu aprēķināšana

(1) Kopējo zaudējumu summu aprēķina, pamatojoties uz kravas vērtību tajā vietā un laikā, kur un kad tā izkrauta vai to vajadzēja izkraut no kuģa atbilstoši līgumam.

(2) Kravas vērtību nosaka pēc kravu biržas cenas vai, ja šādas cenas nav, pēc tirgus cenas.

446.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Kopējo zaudējumu summu aprēķina” ar vārdiem “Kopējo zaudējumu summu saistībā ar kravas zudumu vai bojājumu aprēķina”.

 

atb.

139.pants. Zaudējumu aprēķināšana

(1) Kopējo zaudējumu summu sakarā ar kravas zudumu vai bojājumu aprēķina, pamatojoties uz kravas vērtību tajā vietā un laikā, kur un kad tā izkrauta vai to vajadzēja izkraut no kuģa atbilstoši līgumam.

(2) Kravas vērtību nosaka pēc kravu biržas cenas vai, ja šādas cenas nav, pēc tirgus cenas.

140.pants. Atbildības ierobežojumi

(1) Pārvadātāja atbildība par zaudējumiem, kas nodarīti kravai vai sakarā ar to, nevar pārsniegt 667 norēķinu vienības par kravas vietu vai kravas vienību vai divas norēķinu vienības par kravas bruto kilogramu, piemērojot lielāko summu.

(2) Šā panta pirmo daļu nepiemēro, ja nosūtītājs ir paziņojis par kravas raksturu un vērtību līdz tās iekraušanai un šī summa ir tieši norādīta konosamentā. Šis paziņojums apliecina kravas vērtību, izņemot gadījumu, ja pārvadātājs pierāda pretējo.

(3) Pārvadātājs un nosūtītājs var vienoties par lielāku atbildības ierobežojumu.

(4) Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas nodarīti kravai vai sakarā ar to, ja nosūtītājs apzināti maldinājis par kravas raksturu vai vērtību.

(5) Norēķinu vienība ir šā kodeksa 71.pantā minētā vienība.

447.

 

 

 

 

 

448.

 

 

 

 

449.

 

 

450.

 

 

 

 

 

 

451.

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “par zaudējumiem, kas nodarīti kravai vai sakarā ar to” ar vārdiem “par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar kravas zudumu vai bojājumu”

Juridiskais birojs

papildināt pirmo daļu ar vārdiem “izņemot gadījumu ja pārvadātājs un nosūtītājs vienoja par lielāku atbildības ierobežojumu.”

Juridiskais birojs

izslēgt trešo daļu;

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “Pārvadātājs nav atbildīgs par zaudējumiem vai bojājumiem, kas nodarīti kravai vai sakarā ar to” ar vārdiem “Pārvadātājs nav atbildīgs par kravas zudumu vai bojājumu un izdevumiem saistībā ar kravu,”

Juridiskais birojs

izteikt ceturto un piekto daļu attiecīgi kā trešo un ceturto daļu.

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

140.pants. Atbildības ierobežojumi

(1) Pārvadātāja atbildība par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar kravas zudumu vai bojājumu, nedrīkst pārsniegt 667 norēķina vienības par kravas vietu vai kravas vienību vai divas norēķina vienības par kravas bruto kilogramu, piemērojot lielāko summu. Izņēmums ir gadījumi, kad pārvadātājs un nosūtītājs vienojas par lielāku atbildības ierobežojumu.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumu nepiemēro, ja nosūtītājs ir paziņojis par kravas raksturu un vērtību līdz tās iekraušanai un šī summa ir tieši norādīta konosamentā. Šis paziņojums apliecina kravas vērtību, izņemot gadījumu, kad pārvadātājs pierāda pretējo.

(3) Pārvadātājs nav atbildīgs par kravas zudumu vai bojājumu un izdevumiem saistībā ar kravu, ja nosūtītājs apzināti sniedzis maldinošu informāciju par kravas raksturu vai vērtību.

(4) Norēķina vienība ir šā kodeksa 71.pan tā minētā vienība.

141.pants. Atbildības ierobežošana attiecībā uz kravām, kas ir iekrautas kā vienība

(1) Ja kravu pārvadāšanai izmanto konteinerus, paletes vai līdzīgas transporta ierīces, kravas vietu vai vienību skaitu nosaka saskaņā ar konosamentā uzrādīto kravas vietu vai vienību skaitu.

(2) Šāda transporta ierīce tiek uzskatīta par vienu kravas vietu vai vienību, izņemot šā panta pirmajā daļā minēto.

 

452.

 

 

 

 

453.

Juridiskais birojs

papildināt pirmo daļu ar teikumu šādā redakcijā:

“Ja konosamentā šādu ziņu nav, par kravas vietu vai vienību uzskata transporta ierīci.”

Juridiskais birojs

izteikt panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja pazudusi vai bojāta pati transporta ierīce, šāda ierīce ir uzskatāma par atsevišķu kravas vienību, izņemot gadījumu, ja tā pieder pārvadātājam vai to nodrošina pats pārvadātājs.”

 

 

atb.

 

 

 

atb.

141.pants. Atbildības ierobežošana attiecībā uz kravām, kas iekrautas kā vienība

(1) Ja kravu pārvadāšanai izmanto konteinerus, paletes vai līdzīgas transportierīces, kravas vietu vai vienību skaitu nosaka saskaņā ar konosamentā uzrādīto kravas vietu vai vienību skaitu. Ja konosamentā šādu ziņu nav, par kravas vietu vai vienību uzskata transportierīci.

(2) Ja pazudusi vai bojāta pati transportierīce, tā uzskatāma par atsevišķu kravas vienību, izņemot gadījumu, kad transportierīce pieder pārvadātājam vai to nodrošina pats pārvadātājs.

142.pants. Atbildība, kas nav pamatota ar pārvadājuma līgumu

(1) Nosacījumus par atbrīvošanu no atbildības un tās ierobežojumus, ko nosaka šī sadaļa, piemēro jebkurai prasībai pret pārvadātāju, ja kravai nodarīti zaudējumi vai bojājumi, uz kuriem attiecas pārvadājuma līgums, neatkarīgi no tā, vai prasība izriet no līguma vai neatļautas darbības (delikta).

(2) Ja šāda prasība ir celta pret pārvadātāja darbinieku vai pārstāvi (ja šāds darbinieks vai pārstāvis nav neatkarīgs uzņēmējs), šim darbiniekam vai pārstāvim ir tiesības izmantot tos nosacījumus par atbrīvošanu no atbildības un par atbildības ierobežošanu, uz kuriem pārvadātājam ir tiesības saskaņā ar šo nodaļu.

(3) Atlīdzības kopsumma, ko maksā pārvadātājs un tā darbinieki vai pārstāvji, nedrīkst pārsniegt ierobežojumus, kas paredzēti šajā nodaļā.

454.

 

 

 

 

 

 

455.

 

456.

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “jebkurai prasībai pret pārvadātāju, ja kravai nodarīti zaudējumi vai bojājumi,” ar vārdiem “jebkurai zaudējumu atlīdzības prasībai pret pārvadātāju par kravas zudumu vai bojājumu,”;

Juridiskais birojs

izslēgt otrajā daļā vārdus iekavās;

Juridiskais birojs

papildināt trešo daļu pirms vārda “Atlīdzības” ar vārdu “Zaudējumu”.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

atb.

142.pants. Atbildība, kas nav pamatota ar pārvadājuma līgumu

(1) Nosacījumus par atbrīvošanu no atbildības un tās ierobežojumus, ko reglamentē šī sadaļa, piemēro jebkurai pret pārvadātāju celtai zaudējumu atlīdzības prasībai par kravas zudumu vai bojājumu neatkarīgi no tā, vai šī prasība izriet no līguma vai neatļautas darbības (delikta).

(2) Ja šāda prasība celta pret pārvadātāja darbinieku vai pārstāvi, šim darbiniekam vai pārstāvim ir tiesības izmantot tos nosacījumus par atbrīvošanu no atbildības un par atbildības ierobežošanu, uz kuriem pārvadātājam ir tiesības saskaņā ar šo nodaļu.

(3) Zaudējumu atlīdzības kopsumma, ko maksā pārvadātājs un viņa darbinieki vai pārstāvji, nedrīkst pārsniegt ierobežojumus, kas paredzēti šajā nodaļā.

143.pants. Tiesību zaudēšana uz atbildības ierobežošanu

Pārvadātājam, tā darbiniekam vai pārstāvim nav tiesību izmantot atbildības ierobežošanu, kas paredzēta šajā nodaļā, ja ir pierādīts, ka zaudējumu radījusi darbība, kuras nolūks ir bijis radīt šādu zaudējumu, vai nolaidība, apzinoties šāda zaudējuma iespējamību.

457.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdu “nolaidība” ar vārdu “bezdarbība”.

 

atb.

143.pants. Tiesību zaudēšana uz atbildības ierobežošanu

Pārvadātājam, viņa darbiniekam vai pārstāvim nav tiesību izmantot atbildības ierobežošanu, kas paredzēta šajā nodaļā, ja ir pierādīts, ka zaudējumu radījusi darbība, kuras nolūks bija radīt šādu zaudējumu, vai bezdarbība, apzinoties, ka šis zaudējums varētu rasties.

144.pants. Atbildība par kravu, kas atrodas uz kuģa klāja

Ja kravu pārvadā uz kuģa klāja, pārkāpjot šā kodeksa 124.panta nosacījumus, pārvadātājs nevar ierobežot savu atbildību attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies uz klāja pārvadātajai kravai.

458.

 

 

 

459.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdu “nevar” ar vārdu “nedrīkst”

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “kas radušies uz klāja pārvadātajai kravai” ar vārdiem “kas radušies sakarā ar kravas, kura pārvadāta uz klāja, zudumu vai bojājumu”.

 

atb.

 

 

 

atb.

144.pants. Atbildība par kravu, kas atrodas uz kuģa klāja

Ja kravu pārvadā uz kuģa klāja, pārkāpjot šā kodeksa 124.panta noteikumus, pārvadātājs nedrīkst ierobežot savu atbildību attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies sakarā ar tādas kravas zudumu vai bojājumu, kura pārvadāta uz klāja.

145.pants. Tranzīta pārvadājumi

Ja saskaņā ar pārvadājuma līgumu daļu pārvadājuma veic cits pārvadātājs (faktiskais pārvadātājs), pārvadājuma līguma puses var vienoties, ka pārvadātājs attiecībā uz pārvadājuma daļu, ko veic faktiskais pārvadātājs ar savu transportlīdzekli, ir uzskatāms par ekspeditoru. Šādā gadījumā pārvadātājs pierāda, ka zaudējumi ir radušies tajā laikposmā, kad krava atradās faktiskā pārvadātāja turējumā.

460.

 

 

461.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

462.

Juridiskais birojs

aizstāt panta pēdējā teikumā vārdu “laikposmā” ar vārdiem “laika periodā”.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt 145. pantu šādā redakcijā:

“145. pants. Pārvadātāja un faktiskā pārvadātāja atbildības sadalījums.

Pārvadājuma līguma puses var vienoties par atbildības sadalījumu starp pārvadātāju un citu pārvadātāju (faktisko pārvadātāju), ja pēdējais veic visu vai daļu no pārvadājuma. Pārvadātājs pierāda, ka zaudējumi radušies tajā laika posmā, kad krava atradās faktiskā pārvadātāja turējumā”.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 145.panta virsrakstā šādā redakcijā: „Pārvadātāja un faktiskā pārvadātāja atbildības sadalījums”

 

atb.

 

 

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

145.pants. Pārvadātāja un faktiskā pārvadātāja atbildības sadalījums

Ja saskaņā ar pārvadājuma līgumu daļu pārvadājuma veic cits pārvadātājs (faktiskais pārvadātājs), pārvadājuma līguma puses var vienoties, ka pārvadātājs attiecībā uz pārvadājuma daļu, ko veic faktiskais pārvadātājs ar savu transportlīdzekli, uzskatāms par ekspeditoru. Šādā gadījumā pārvadātājs pierāda, ka zaudējumi radušies tajā laika periodā, kad krava atradās faktiskā pārvadātāja turējumā.

 

146.pants. Faktiskā pārvadātāja atbildība

Par pārvadājuma daļu, kad krava atrodas faktiskā pārvadātāja turējumā, viņš atbild saskaņā ar šīs sadaļas nosacījumiem.

     

146.pants. Faktiskā pārvadātāja atbildība

Par pārvadājuma daļu, kad krava atrodas faktiskā pārvadātāja turējumā, viņš atbild saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem.

147.pants. Kopējā atbildība

Ja par zaudējumiem atbild gan pārvadātājs, gan faktiskais pārvadātājs, atbildības kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt šajā nodaļā noteikto.

463.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“147.pants. Atbildības kopējais apmērs”

 

 

atb.

147.pants. Atbildības kopējais apmērs

Ja par zaudējumiem atbild gan pārvadātājs, gan faktiskais pārvadātājs, atbildības kopējais apmērs nedrīkst pārsniegt šajā nodaļā noteikto apmēru.

148.pants. Paziņojums par bojājumu vai zaudējumu

(1) Ja krava ir piegādāta un saņēmējs rakstiski nav paziņojis pārvadātājam par jebkuru bojājumu vai zaudējumu, kuru saņēmējs atklāj vai varēja atklāt, uzskata, ka visa krava ir piegādāta saskaņā ar pārvadājuma līguma nosacījumiem, ja vien netiek pierādīts pretējais. Šos nosacījumus piemēro, ja piegādes laikā zaudējums vai bojājums nav bijis acīm redzams un trīs dienu laikā pēc piegādes nav iesniegs rakstisks paziņojums.

(2) Rakstisks paziņojums nav nepieciešams, ja zaudējumi vai bojājumi ir atklāti, veicot kopēju kravas pārbaudi.

464.

 

 

 

 

465.

 

 

 

 

 

466.

 

 

467.

 

 

 

468.

 

 

 

 

 

469.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“148.pants. Paziņojums par kravas zudumu vai bojājumu”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “rakstiski nav paziņojis pārvadātājam par jebkuru bojājumu vai zaudējumu” ar vārdiem “rakstveidā nav paziņojis pārvadātājam par kravas zudumu vai bojājumu”,

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdu “uzskata” ar vārdu “uzskatāms”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas pēdējā teikumā vārdus “zaudējums vai bojājums” ar vārdiem “kravas zudums vai bojājums”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļa vārdus “rakstisks paziņojums” ar vārdiem “rakstveida paziņojums par kravas zudumu vai bojājumu”;

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Rakstveida paziņojums nav nepieciešams, ja kravas zudums vai bojājums ir atklāts, kravas pārvadātājam un saņēmējam vai to pārstāvjiem veicot kopēju kravas pārbaudi.”

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

148.pants. Paziņojums par kravas zudumu vai bojājumu

(1) Ja krava ir piegādāta un saņēmējs rakstveidā nav paziņojis pārvadātājam par kravas zudumu vai bojājumu, kuru saņēmējs atklāj vai varēja atklāt, uzskatāms, ka visa krava piegādāta saskaņā ar pārvadājuma līguma nosacījumiem, ja vien netiek pierādīts pretējais. Šos nosacījumus piemēro, ja piegādes laikā kravas zudums vai bojājums nav bijis acīmredzams un triju dienu laikā pēc piegādes nav iesniegts rakstveida paziņojums par kravas zudumu vai bojājumu.

(2) Rakstveida paziņojums nav nepieciešams, ja kravas zudums vai bojājums ir atklāts, kravas pārvadātājam un saņēmējam vai viņu pārstāvjiem kopīgi veicot kravas pārbaudi.

149.pants. Regresa prasības

Šīs sadaļas nosacījumus piemēro arī attiecībā uz regresa prasībām par vispārējo avāriju un glābšanas atlīdzību.

     

149.pants. Regresa prasības

Šīs sadaļas noteikumus piemēro arī attiecībā uz regresa prasībām par vispārējo avāriju un glābšanas atlīdzību.

11.6.apakšnodaļa. Nosūtītāja atbildība

470.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “11.6.apakšnodaļa. Nosūtītāja atbildība”

 

atb.

 

150.pants. Vispārējie atbildības noteikumi

Nosūtītājs neatbild par pārvadātāja nodarītajiem zaudējumiem vai bojājumiem kravai, kas radušies bez nosūtītāja, viņa darbinieka vai pārstāvja vainas.

471.

Juridiskais birojs

izteikt panta tekstu šādā redakcijā:

“Nosūtītājs, viņa darbinieks vai pārstāvis nav atbildīgs par kravas zudumu vai bojājumu, kas radies pārvadātāja vainas dēļ.”

 

 

 

atb.

150.pants. Vispārējie atbildības noteikumi

Nosūtītājs, viņa darbinieks vai pārstāvis nav atbildīgs par kravas zudumu vai bojājumu, kas radies pārvadātāja vainas dēļ.

151.pants. Nosūtītas bīstamās kravas

(1) Ja nosūtītājs nav ievērojis šā kodeksa 118.panta nosacījumus attiecībā uz bīstamām kravām, viņš atbild par izdevumiem un citiem zaudējumiem, kas radušies pārvadātājam. Ja nepieciešams, pārvadātājs var bīstamo kravu izkraut, padarīt nekaitīgu vai iznīcināt, neatlīdzinot tādējādi radītos zaudējumus.

(2) Šā panta pirmās daļas nosacījumus nepiemēro personām, kuras, pieņemot kravu, zina, ka tā ir bīstama.

472.

 

 

 

 

473.

 

 

 

474.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“151.pants. Nosūtītāja atbildība par bīstamām kravām”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas pēdējā teikumā vārdus “Ja nepieciešams” ar vārdiem “Šādā gadījumā”

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “personām, kuras” ar vārdiem “ja pārvadātājs”.

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

151.pants. Nosūtītāja atbildība par bīstamām kravām

(1) Ja nosūtītājs nav ievērojis šā kodeksa 118.panta noteikumus attiecībā uz bīstamām kravām, viņš atbild par izdevumiem un citiem zaudējumiem, kas radušies pārvadātājam. Šādā gadījumā pārvadātājs var bīstamo kravu izkraut, padarīt nekaitīgu vai iznīcināt, neatlīdzinot tādējādi radītos zaudējumus.

(2) Šā panta pirmās daļas noteikumus nepiemēro, ja pārvadātājs, pieņemot kravu, zina, ka tā ir bīstama krava.

11.7.apakšnodaļa. Konosaments un citi transportēšanas dokumenti

475.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “11.7.apakšnodaļa.” ar skaitli un vārdu “XX nodaļa”.

 

 

atb.

XX nodaļa. Konosaments un citi transportēšanas dokumenti

152.pants. Konosaments

(1) Saņemot kravu un pieņemot to savā turējumā, pārvadātājs pēc nosūtītāja pieprasījuma izsniedz nosūtītājam konosamentu, kurā ietvertas šādas ziņas:

1) marķējums, kas nepieciešamas kravas identificēšanai, kā to rakstiski paziņojis nosūtītājs, ja šis marķējums ir skaidri norādīts uz kravas vai tās iepakojuma;

2) kravas vieta vai priekšmetu skaits, vai svars (atkarībā no apstākļiem), ievērojot nosūtītāja sniegto informāciju;

3) ārēji redzamais kravas izskats un stāvoklis.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā minētajai informācijai konosamentā var norādīt šādas ziņas:

1) pārvadātāja nosaukums un tā pamatdarbības vieta;

2) nosūtītāja nosaukums;

3) saņēmēja nosaukums, ja to norādījis kravas nosūtītājs;

4) iekraušanas osta saskaņā ar jūras pārvadājuma līgumu un datums, kad iekraušanas ostā kravu pieņēmis pārvadātājs;

5) izkraušanas osta;

6) konosamenta izdošanas vieta;

7) frakts apmērs, kuru maksā kravas saņēmējam, vai norādījums par to, ka frakti maksā viņš, kā arī citi kravas pārvadājuma un piegādes nosacījumi;

8) šā kodeksa 124.pantā norādītajos gadījumos – norādījums par to, ka krava jāpārvadā vai to var pārvadāt uz klāja;

9) jebkurš paaugstināts atbildības ierobežojums, par kuru puses ir vienojušās;

10) kuģa vārds un valstiskā piederība, iekraušanas vieta un laiks, kā arī laiks, kad iekraušana pabeigta.

(3) Norādot šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minēto informāciju, nosūtītājs uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, bojājumiem un izdevumiem, kas radušies šo ziņu neprecizitātes dēļ. Pārvadātāja tiesības uz šāda veida atlīdzību saskaņā ar pārvadājuma līgumu neierobežo viņa atbildību pret jebkuru personu, kas nav nosūtītājs.

(4) Konosamentu paraksta pārvadātājs, kuģa kapteinis vai cita pārvadātāja pilnvarota persona.

(5) Ja ir izdoti vairāki konosamentu oriģināli, katrā oriģinālā norāda izdoto oriģinālu skaitu.

(6) Ja tiek izdotas konosamentu kopijas, uz tām norāda, ka tās ir kopijas.

(7) Ja krava ir iekrauta kuģī, konosamentā, ko izsniedz nosūtītājam, izdara atzīmi par kravas iekraušanu.

476.

 

 

 

 

 

477.

 

 

 

478.

 

 

 

 

 

479.

 

 

 

 

480.

 

 

 

 

481.

 

 

 

482.

 

 

 

483.

 

 

 

484.

 

 

 

 

 

485.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

izteikt otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajām ziņām konosamentā var norādīt šādu informāciju:”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrā daļas 4.punktā vārdus “jūras pārvadājuma līgumu” ar vārdiem “kravas pārvadājuma līgumu”;

Juridiskais birojs

Izteikt 152. panta otrās daļas 7. punktu šādā redakcijā:

‘’7) frakts apmērs un norādījumus par to, kas maksā frakti, kā arī citi kravas pārvadājuma un piegādes nosacījumi’’

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Aizstāt 152. panta otrās daļas 7. punktā vārdus “kravas saņēmējam” ar vārdiem “kravas saņēmējs”.

 

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

152.panta otrās daļas 7.punktā aizstāt vārdu „saņēmējam” ar vārdu „saņēmējs”.

 

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 8.punktā vārdus “norādītajos gadījumos” ar vārdiem “noteiktajos gadījumos”;

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “minēto informāciju” ar vārdiem “minētās ziņas”

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “par visiem zaudējumiem, bojājumiem” ar vārdiem “par visiem zaudējumiem kravas zuduma vai bojājuma gadījumā”;

Juridiskais birojs

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Konosamentu paraksta kuģa kapteinis vai pārvadātāja pilnvarota persona.”;

Juridiskais birojs

aizstāt septītajā daļā vārdu “Ja” ar vārdu “Kad”.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

 

neatb.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

152.pants. Konosaments

(1) Saņemot kravu un pieņemot to savā turējumā, pārvadātājs pēc nosūtītāja pieprasījuma izsniedz viņam konosamentu, kurā iekļautas šādas ziņas:

1) marķējums, kas nepieciešams kravas identificēšanai, kā to rakstveidā paziņojis nosūtītājs, ja šis marķējums ir skaidri norādīts uz kravas vai tās iepakojuma;

2) kravas vieta vai priekšmetu skaits, vai svars (atkarībā no apstākļiem), ievērojot nosūtītāja sniegto informāciju;

3) ārēji redzamais kravas izskats un stāvoklis.

(2) Papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajām ziņām konosamentā var norādīt šādu informāciju:

1) pārvadātāja nosaukums un viņa pamatdarbības vieta;

2) nosūtītāja nosaukums;

3) saņēmēja nosaukums, ja to norādījis kravas nosūtītājs;

4) iekraušanas osta saskaņā ar kravas pārvadājuma līgumu un datums, kad iekraušanas ostā kravu pieņēmis pārvadātājs;

5) izkraušanas osta;

6) konosamenta izdošanas vieta;

7) frakts apmērs un norādījums par to, kas maksā frakti, kā arī citi kravas pārvadājuma un piegādes nosacījumi;

8) šā kodeksa 124.pantā noteiktajos gadījumos — norādījums par to, ka krava jāpārvadā vai to var pārvadāt uz klāja;

9) jebkurš paaugstināts atbildības ierobežojums, par kuru puses vienojušās;

10) kuģa vārds un valstiskā piederība, iekraušanas vieta un laiks, kā arī laiks, kad iekraušana pabeigta.

(3) Norādot šā panta pirmās daļas 1. un 2.punktā minētās ziņas, nosūtītājs uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem kravas zuduma vai bojājuma gadījumā un izdevumiem, kas radušies šo ziņu neprecizitātes dēļ. Pārvadātāja tiesības uz šāda veida atlīdzību saskaņā ar pārvadājuma līgumu neierobežo viņa atbildību pret jebkuru personu, kas nav nosūtītājs.

(4) Konosamentu paraksta kuģa kapteinis vai pārvadātāja pilnvarota persona.

(5) Ja ir izdoti vairāki konosamentu oriģināli, katrā oriģinālā norāda izdoto oriģinālu skaitu.

(6) Ja tiek izdotas konosamentu kopijas, uz tām norāda, ka tās ir kopijas.

(7) Kad krava ir iekrauta kuģī, konosamentā, ko izsniedz nosūtītājam, izdara atzīmi par kravas iekraušanu.

153.pants. Tranzīta konosaments

(1) Tranzīta konosaments ir konosaments, kurā norādīts, ka kravu pārvadā vairāk nekā viens pārvadātājs.

(2) Persona, kura izdod tranzīta konosamentu, nodrošina, lai katrā pārvadājuma daļai izdotā konosamentā būtu norādīts, ka krava tiek pārvadāta saskaņā ar tranzīta konosamentu.

486.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “vairāk nekā viens pārvadātājs” ar vārdiem “vairāki pārvadātāji”.

 

atb.

153.pants. Tranzīta konosaments

(1) Tranzīta konosaments ir konosaments, kurā norādīts, ka kravu pārvadā vairāki pārvadātāji.

(2) Persona, kura izdod tranzīta konosamentu, nodrošina, lai katrā pārvadājuma daļai izdotajā konosamentā būtu norādīts, ka krava tiek pārvadāta saskaņā ar tranzīta konosamentu.

154.pants. Ziņu trūkums konosamentā

Dokuments, kas atbilst šā kodeksa 152.panta pirmajā daļā minētajām prasībām, uzskatāms par konosamentu pat tad, ja tajā nav ietverta kāda no 152.panta otrajā daļā minētajām ziņām.

487.

 

 

488.

 

 

489.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “kas atbilst” ar vārdiem “kurā ietvertas”

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “minētajām prasībām” ar vārdiem “minētā ziņas”

Juridiskais birojs

papildināt pirms skaitļa un vārda “152.panta” ar vārdiem “šā kodeksa”.

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

atb.

154.pants. Ziņu trūkums konosamentā

Dokuments, kurā iekļautas šā kodeksa 152.panta pirmajā daļā minētās ziņas, uzskatāms par konosamentu pat tad, ja tajā nav iekļauta kāda no šā kodeksa 152.panta otrajā daļā minētajām ziņām.

155.pants. Pārvadātāja pienākums ierakstīt ziņas konosamentā

Pārvadātājs nenorāda konosamentā kravas marķējumu, kravas vietu skaitu, daudzumu vai svaru, ja viņam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tas precīzi neatbilst faktiski pieņemtajai kravai, vai viņš to nespēj pārbaudīt ar saprātīgiem līdzekļiem.

     

155.pants. Pārvadātāja pienākums ierakstīt ziņas konosamentā

Pārvadātājs nenorāda konosamentā kravas marķējumu, kravas vietu skaitu, daudzumu vai svaru, ja viņam ir pamatots iemesls uzskatīt, ka tas precīzi neatbilst faktiski pieņemtajai kravai, vai viņam nav iespējams pārbaudīt.

156.pants. Konosamenta apliecinājums

Konosaments apliecina, ka pārvadātājs ir pieņēmis tādu kravu, kāda aprakstīta konosamentā, ja nav pierādīts p retējais. Nav pieļaujami pierādījumi par pretējo, ja konosaments ir nodots trešajai labticīgajai pusei.

     

156.pants. Konosamenta apliecinājums

Konosaments apliecina, ka pārvadātājs pieņēmis tādu kravu, kāda aprakstīta konosamentā, ja nav pierādīts pretējais. Nav pieļaujami pierādījumi par pretējo, ja konosaments nodots trešajai labticīgajai pusei.

157.pants. Atbildība par maldinošu informāciju konosamentā

Ja trešās personas, saņemot konosamentu, cieš zaudējumus, paļaujoties uz konosamentā iekļauto ziņu precizitāti, pārvadātājs atbild par šiem zaudējumiem, ja viņš zina vai viņam vajadzēja zināt, ka konosaments ir maldinošs attiecībā uz trešajām personām. Šādā gadījumā pārvadātājs nevar ierobežot savu atbildību.

     

157.pants. Atbildība par maldinošu informāciju konosamentā

Ja trešās personas, saņemot konosamentu, cieš zaudējumus, paļaujoties uz konosamentā iekļauto ziņu precizitāti, pārvadātājs atbild par šiem zaudējumiem, ja viņš zina vai viņam vajadzēja zināt, ka konosaments ir maldinošs attiecībā uz trešajām personām. Šādā gadījumā pārvadātājs nevar ierobežot savu atbildību.

158.pants. Konosamenta veidi

(1) Pārvadātājs var izdot šādu veidu konosamentus:

1) vārda konosaments – izdots, norādot saņēmēja vārdu;

2) rīkojuma (ordera) konosaments - izdots pēc konosamentā norādītās personas rīkojuma vai, ja persona nav norādīta, pēc nosūtītāja rīkojuma. Šādu konosamentu var indosēt ar attiecīgiem indosācijas uzrakstiem uz konosamenta;

3) uzrādītāja konosaments - izdots ar attiecīgu norādi.

(2) Personu, kas uzrāda konosamenta oriģinālu, un ja tas izriet no konosamenta teksta vai indosācijas uzrakstu nepārtrauktās ķēdes, uzskata par pilnvarotu saņemt kravu.

(3) Ja ir izdoti vairāki konosamenta oriģināli, kravas saņēmējam piegādes ostā ir tiesības saņemt kravu, uzrādot vienu konosamenta oriģinālu.

     

158.pants. Konosamenta veidi

(1) Pārvadātājs var izdot šādu veidu konosamentus:

1) vārda konosamentu — izdots, norādot saņēmēja vārdu;

2) rīkojuma (ordera) konosamentu — izdots pēc konosamentā norādītās personas rīkojuma vai, ja persona nav norādīta, pēc nosūtītāja rīkojuma. Šādu konosamentu var indosēt ar attiecīgiem indosācijas uzrakstiem uz konosamenta;

3) uzrādītāja konosamentu — izdots ar attiecīgu norādi.

(2) Personu, kas uzrāda konosamenta oriģinālu, uzskata par pilnvarotu saņemt kravu, ja tas izriet no konosamenta vai indosācijas uzrakstu nepārtrauktās ķēdes.

(3) Ja ir izdoti vairāki konosamenta oriģināli, kravas saņēmējam piegādes ostā ir tiesības saņemt kravu, uzrādot vienu konosamenta oriģinālu.

159.pants. Vairāki konosamenta īpašnieki

Ja vairākas personas izvirza prasību par kravas saņemšanu, uzrādot konosamenta oriģinālu, kravas pārvadātājs nodod kravu glabāšanā uz likumīgā saņēmēja rēķina. To nekavējoties dara zināmu prasītājiem.

490.

 

 

491.

Juridiskais birojs

aizstāt panta nosaukumā vārdu “īpašnieki” ar vārdu “turētāji”;

Juridiskais birojs

aizstāt panta pēdējā teikumā vārdu “prasītājiem” ar vārdiem “visiem zināmiem konosamenta oriģināla turētājiem”.

 

atb.

 

 

 

atb.

159.pants. Vairāki konosamenta turētāji

Ja vairākas personas izvirza prasību par kravas saņemšanu, uzrādot konosamenta oriģinālu, kravas pārvadātājs nodod kravu glabāšanā uz likumīgā saņēmēja rēķina. To nekavējoties paziņo visiem zināmajiem konosamenta oriģināla turētājiem.

160.pants. Kravas izsniegšana pret konosamentu

(1) Kravu izsniedz:

1) pret vārda konosamentu - saņēmējam, kas minēts konosamentā, vai personai, kurai konosaments nodots tālāk ar vārda indosamentu, vai citā veidā, ievērojot parādprasījuma indosēšanai paredzētos nosacījumus;

2) pret rīkojuma (ordera) konosamentu - attiecīgi nosūtītājam vai saņēmējam (atkarībā no tā, vai konosaments izdots pēc nosūtītāja vai saņēmēja rīkojuma), ja konosaments indosēts, - personai, kura minēta pēdējā nepārtrauktajā indosācijas uzrakstu ķēdē, vai konosamenta uzrādītājam, ja ķēdē pēdējais uzraksts ir blanko indosaments;

3) pret uzrādītāja konosamentu - konosamenta uzrādītājam.

(2) No pārvadātāja vai viņa pilnvarotās personas var prasīt kravas izsniegšanu tikai pret attiecīgi indosēta konosamenta oriģinālu.

(3) Pārvadātājam nav pienākums izdot kravu, ja viņš vai persona, kas rīkojas viņa vārdā, jau ir labticīgi izdevusi kravu pret vienu no konosamenta oriģināliem.

     

160.pants. Kravas izsniegšana pret konosamentu

(1) Kravu izsniedz:

1) pret vārda konosamentu — saņēmējam, kas minēts konosamentā, vai personai, kurai konosaments nodots tālāk ar vārda indosamentu, vai citādā veidā, ievērojot parādprasījuma indosēšanai paredzētos nosacījumus;

2) pret rīkojuma (ordera) konosamentu — attiecīgi nosūtītājam vai saņēmējam (atkarībā no tā, vai konosaments izdots pēc nosūtītāja vai saņēmēja rīkojuma), ja konosaments indosēts, — personai, kura minēta kā pēdējā nepārtrauktajā indosācijas uzrakstu ķēdē, vai konosamenta uzrādītājam, ja ķēdē pēdējais uzraksts ir blanko indosaments;

3) pret uzrādītāja konosamentu — konosamenta uzrādītājam.

(2) Pārvadātājs vai viņa pilnvarotas personas drīkst izsniegt kravu saņēmējam tikai tad, ja viņš ir uzrādījis attiecīgi indosēta konosamenta oriģinālu.

(3) Pārvadātājam nav pienākuma izsniegt kravu, ja viņš vai persona, kas rīkojas viņa vārdā, jau ir labticīgi izsniegusi kravu pret vienu no konosamenta oriģināliem.

161.pants. Piegāde gadījumos, kad konosaments ir pazaudēts

(1) Ja konosaments ir pazaudēts, pieteikumu par tiesību atjaunošanu pēc konosamenta iesniedz tās valsts tiesā, kurā krava piegādāta.

(2) Ja konosaments ir pazaudēts, pārvadātājs var izsniegt kravu pret atbilstošu nodrošinājumu attiecībā uz prasībām, kuras pret pārvadātāju varētu celt pazaudētā konosamenta turētājs.

     

161.pants. Piegāde gadījumos, kad konosaments pazaudēts

(1) Ja konosaments pazaudēts, pieteikumu par tiesību atjaunošanu pēc konosamenta iesniedz tās valsts tiesā, kurā krava piegādāta.

(2) Ja konosaments pazaudēts, pārvadātājs var izsniegt kravu pret atbilstošu nodrošinājumu attiecībā uz prasībām, kuras pret pārvadātāju varētu celt pazaudētā konosamenta turētājs.

11.8.apakšnodaļa.

Strīdi

492.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “11.8.apakšnodaļa” ar skaitli un vārdu “XXI nodaļa.”.

 

atb.

XXI nodaļa. Strīdi

 

162.pants. Vispārējā avārija

(1) Par vispārējo avāriju atzīst zaudējumus, kas radušies, ar nolūku un saprātīgi veicot ārkārtējus izdevumus un upurējumus, lai glābtu kuģi, frakti un kuģī pārvadājamo kravu no tiem draudošajām briesmām.

(2) Ja puses nav vienojušās citādi, bojājumu, zaudējumu un izmaksu atzīšanu vispārējā avārijā, kā arī to sadalījumu starp kuģi, frakti un kravu proporcionāli to vērtībai regulē starptautiskās tirdzniecības paražu tiesību normas, kuras kodificētas 1994.gada Jorkas–Antverpenes noteikumos.

493.

 

 

 

494.

 

495.

 

 

496.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “ārkārtējus izdevumus un upurējumus” ar vārdiem “ārkārtējus pasākumus”

Juridiskais birojs

izslēgt pirmajā daļā vārdu “frakti un”

Juridiskais birojs

papildināt daļu ar vārdiem “un varētu saņemt frakti”;

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja puses nav vienojušās citādi, zaudējuma atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību vispārējās avārijas gadījumā regulē starptautiskās tirdzniecības paražu tiesību normas, kura kodificētas 1994.gada Jorkas-Antverpenes noteikumos.”

 

 

neatb.

 

 

atb.

 

atb.

 

 

 

atb.

162.pants. Vispārējā avārija

(1) Par vispārējo avāriju atzīst zaudējumus, kas radušies, ar nolūku un saprātīgi veicot ārkārtējus izdevumus un upurējumus, lai glābtu kuģi un kuģī pārvadājamo kravu no draudošajām briesmām un varētu saņemt frakti.

(2) Ja puses nav vienojušās citādi, zaudējuma atlīdzības apmēru un izmaksas kārtību vispārējās avārijas gadījumā regulē starptautiskās tirdzniecības paražu tiesību normas, kuras kodificētas 1994.gada Jorkas un Antverpenes noteikumos.

163.pants. Prasību piekritība

Ja puses nav vienojušās par strīda risināšanas piekritību, prasību ceļ tiesā:

1) pēc atbildētāja atrašanās vietas vai dzīves vietas;

2) pēc vietas, kur tika noslēgts pārvadājuma līgums;

3) pēc kravas nosūtīšanas vietas;

4) pēc kravas piegādāšanas vietas.

     

163.pants. Prasību piekritība

Ja puses nav vienojušās par strīda risināšanas piekritību, prasību ceļ tiesā:

1) pēc atbildētāja atrašanās vietas vai dzīvesvietas;

2) pēc vietas, kur tika noslēgts pārvadājuma līgums;

3) pēc kravas nosūtīšanas vietas;

4) pēc kravas piegādāšanas vietas.

 

164.pants. Piekritība fraktēšanas līguma gadījumā

Ja konosaments, kas izdots saskaņā ar fraktēšanas līgumu, kurā ir nosacījums par strīdu atrisināšanu tiesas vai šķīrējtiesas ceļā, neparedz, ka šis nosacījums konosamenta turētājam ir saistošs, šāds fraktēšanas līguma nosacījums nav saistošs konosamenta turētājam.

     

164.pants. Piekritība fraktēšanas līguma gadījumā

Ja konosaments, kas izdots saskaņā ar fraktēšanas līgumu, kurā iekļauts nosacījums par strīdu atrisināšanu tiesas vai šķīrējtiesas ceļā, neparedz, ka šis nosacījums konosamenta turētājam ir saistošs, šāds fraktēšanas līguma nosacījums konosamenta turētājam nav saistošs.

12.nodaļa. Kuģu fraktēšanas vispārīgie noteikumi

497.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “12.nodaļa” ar skaitli un vārdu “XXII nodaļa”.

 

 

atb.

XXII nodaļa. Kuģu fraktēšanas vispārīgie noteikumi

 

165.pants. Piemērošana

(1) Šā kodeksa 12., 13. un 14.nodaļas nosacījumus piemēro visa kuģa vai tā daļas fraktēšanas līgumiem. Reisa fraktēšanas līgumam piemērojamie nosacījumi attiecas arī uz fraktēšanas līgumiem par secīgu reisu veikšanu, ja nav noteikts citādi.

(2) Šā kodeksa 12., 13. un 14.nodaļas izpratnē:

1) reisa fraktēšanas līgums – līgums, kur pārvadājuma frakti aprēķina par reisu;

2) vairāku secīgu reisu fraktēšanas līgums – līgums par noteiktu skaitu secīgu reisu ar konkrētu kuģi;

3) laika fraktēšanas līgums - līgums, kur frakti (nomas maksu) aprēķina par noteiktu laikposmu.

498.

 

 

 

 

499.

 

 

 

 

500.

 

 

 

501.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“165.pants. Kuģu fraktēšanas noteikumu piemērošana”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā un otrajā daļā skaitļus un vārdu “12.,13. un 14.nodaļas” ar skaitļiem un vārdiem “XXIII, XXIV un XXV nodaļas”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus “frakti (nomas maksu)” ar vārdiem “nomas maksu”

Juridiskais birojs

aizstāt vārdu “laikposmu” ar vārdiem “laika periodu”.

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

165.pants. Kuģu fraktēšanas noteikumu piemērošana

(1) Šā kodeksa XXIII, XXIV un XXV nodaļas noteikumus piemēro visa kuģa vai tā daļas fraktēšanas līgumam. Reisa fraktēšanas līgumam piemērojamie noteikumi attiecas arī uz fraktēšanas līgumu par secīgu reisu veikšanu, ja tajā nav noteikts citādi.

(2) Šā kodeksa XXIII, XXIV un XXV nodaļas izpratnē:

1) reisa fraktēšanas līgums ir līgums, saskaņā ar kuru pārvadājuma frakti aprēķina par reisu;

2) vairāku secīgu reisu fraktēšanas līgums ir līgums par noteiktu skaitu secīgu reisu, kurus veic ar konkrētu kuģi;

3) laika fraktēšanas līgums ir līgums, saskaņā ar kuru nomas maksu aprēķina par noteiktu laika periodu.

166.pants. Līguma nosacījumi

Šā kodeksa 12., 13. un 14.nodaļas nosacījumus nepiemēro, ja fraktēšanas līguma puses ir vienojušās par citiem nosacījumiem vai ja uz pārvadājumu attiecas paražas, kas ir saistošas fraktēšanas līguma pusēm.

502.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā skaitļus un vārdu “12.,13. un 14.nodaļas” ar skaitļiem un vārdiem ““XXIII, XXIV un XXV nodaļas”.

 

 

atb.

166.pants. Līguma nosacījumi

Šā kodeksa XXIII, XXIV un XXV nodaļas noteikumus nepiemēro, ja fraktēšanas līguma puses ir vienojušās par citiem nosacījumiem vai ja uz pārvadājumu attiecas paražas, kas ir saistošas fraktēšanas līguma pusēm.

167.pants. Konkrēta kuģa fraktēšana

(1) Ja fraktēšanas līgums ir noslēgts par konkrētu kuģi, pārvadātājs nevar pildīt šo vienošanos, izmantojot citu kuģi. Ja saskaņā ar līgumu pārvadātājam ir tiesības piedāvāt (pēc savas izvēles) vai kā citādi izmantot citu kuģi, šim kuģim jābūt tikpat piemērotam kā nolīgtais. Šīs tiesības var izmantot vairākas reizes.

(2) Ja ir noslēgts līgums par visa kuģa izmantošanu vai pilnas kravas pārvadājumu, pārvadātājam nav tiesību iekraut citas personas kravu. Šo nosacījumu piemēro arī tad, ja kuģis veic balasta pārgājienu, lai uzsāktu jaunu reisu.

503.

 

 

 

 

504.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “pārvadātājs nevar pildīt šo vienošanos, izmantojot citu kuģi” ar vārdiem “pārvadātājs nedrīkst izmantot citu kuģi”;

Juridiskais birojs

izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

167.pants. Konkrēta kuģa fraktēšana

(1) Ja fraktēšanas līgums noslēgts par konkrētu kuģi, pārvadātājs nedrīkst izmantot citu kuģi. Ja saskaņā ar līgumu pārvadātājam ir tiesības piedāvāt (pēc savas izvēles) vai kā citādi izmantot citu kuģi, šim kuģim jābūt pārvadājumam piemērotam kā nolīgtais kuģis.

(2) Ja ir noslēgts līgums par visa kuģa izmantošanu vai pilnas kravas pārvadājumu, pārvadātājam nav tiesību iekraut citas personas kravu. Šo nosacījumu piemēro arī tad, ja kuģis veic balasta pārgājienu, lai uzsāktu jaunu reisu.

168.pants. Tiesību nodošana

(1) Ja fraktētājs saskaņā ar fraktēšanas līgumu nodod savas tiesības un pienākumus kādam citam, fraktētājs joprojām ir atbildīgs par līguma izpildi.

(2) Pārvadātājs nedrīkst nodot savas tiesības un pienākumus citai personai bez fraktētāja piekrišanas. Ja fraktētājs tam piekrīt, pārvadātājs turpmāk nav atbildīgs par līguma izpildi.

505.

 

 

 

 

 

506.

Juridiskais birojs

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja fraktētājs saskaņā ar fraktēšanas līgumu nodod savas tiesības vai pienākumus trešajai personai, atbildīgs par līguma izpildi ir fraktētājs.”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “citai personai” ar vārdiem “trešajai personai”.

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

168.pants. Tiesību nodošana

(1) Ja fraktētājs saskaņā ar fraktēšanas līgumu nodod savas tiesības vai pienākumus trešajai personai, atbildīgs par līguma izpildi ir fraktētājs.

(2) Pārvadātājs nedrīkst nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez fraktētāja piekrišanas. Ja fraktētājs tam piekrīt, pārvadātājs turpmāk nav atbildīgs par līguma izpildi.

169.pants. Noteikumi attiecībā uz konosamentiem

Ja pārvadātājs izdod konosamentu kravai, kas tiek pārvadāta ar kuģi, konosaments nosaka pārvadājuma un kravas nogādāšanas nosacījumus pārvadātājam un trešajām personām, kuras nav fraktētājs un kuras ir labticīgi ieguvušas konosamentu. Fraktēšanas līguma nosacījumi, kuri nav ietverti konosamentā, nav saistoši trešajām personām, izņemot gadījumu, ja konosamentā ir norāde uz fraktēšanas līguma nosacījumiem.

     

169.pants. Noteikumi attiecībā uz konosamentiem

Ja pārvadātājs izdod konosamentu kravai, kas tiek pārvadāta ar kuģi, konosamentā ietver pārvadājuma un kravas nogādāšanas nosacījumus pārvadātājam un trešajām personām, kuras nav fraktētājs un kuras ir labticīgi ieguvušas konosamentu. Fraktēšanas līguma nosacījumi, kuri nav ietverti konosamentā, nav saistoši trešajām personām, izņemot gadījumu, kad konosamentā ir norāde uz fraktēšanas līguma nosacījumiem.

 

13.nodaļa. Reisa fraktēšanas līgums

507.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitļus un vārdus “13.nodaļa. Reisa fraktēšanas līgums” un skaitļus un vārdus “13.1.apakšnodaļa. Vispārīgie noteikumi” ar skaitli un vārdiem “XXIII nodaļa. Reisa fraktēšana”.

 

 

atb.

XXIII nodaļa. Reisa fraktēšana

13.1.apakšnodaļa. Vispārīgie noteikumi

       

170.pants. Frakts

(1) Ja frakts summa līgumā nav noteikta, maksā tādu frakts summu, kāda bija līguma noslēgšanas laikā.

(2) Ja iekrauta cita krava vai kravas daudzums pārsniedz nolīgto, frakti par to maksā saskaņā ar pārvadātāja noteikto tarifu, bet ne mazāk par nolīgto frakts summu.

508.

 

 

 

 

509.

 

 

 

 

510.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“170.pants. Frakts noteikšana reisa fraktēšanas gadījumā”;

Juridiskais birojs

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Ja frakts fraktēšanas līgumā nav noteikta, reisa fraktētājs maksā tādu frakti, kāda ir noteikta fraktēšanas līguma noslēgšanas dienā.”

Juridiskā komisija

aizstāt otrajā daļā vārdus ‘’frakts summu’’ ar vārdiem ‘’frakti’’.

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

170.pants. Frakts noteikšana reisa fraktēšanas gadījumā

(1) Ja reisa fraktēšanas līgumā frakts nav noteikta, reisa fraktētājs maksā tādu frakti, kāda noteikta fraktēšanas līguma noslēgšanas dienā.

(2) Ja iekrauta cita krava vai kravas daudzums pārsniedz nolīgto daudzumu, frakti par to maksā saskaņā ar pārvadātāja noteikto tarifu, bet ne mazāk par nolīgto frakti.

171.pants. Jūrasspēja

Pārvadātājs nodrošina kuģa jūrasspēju, tai skaitā atbilstošu apkalpi, aprīkojumu, kravas telpas, refrižeratortelpas un citas kuģa daļas, kurās krava tiek iekrauta atbilstoši kravas uzņemšanas, pārvadāšanas un saglabāšanas prasībām.

511.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdu “uzņemšanas” ar vārdu “pieņemšanas”.

 

 

 

atb.

171.pants. Jūrasspēja

Pārvadātājs nodrošina kuģa jūrasspēju, tai skaitā atbilstošu apkalpi, aprīkojumu, kravas telpas, refrižeratortelpas un citas kuģa daļas, kurās krava tiek iekrauta atbilstoši kravas pieņemšanas, pārvadāšanas un saglabāšanas prasībām.

172.pants. Reisa fraktētāja iekraušanas un izkraušanas ostas izvēle

(1) Ja fraktēšanas līgums dod reisa fraktētājam tiesības izvēlēties iekraušanas un izkraušanas ostu, reisa fraktētājs norīko kuģi uz brīvi pieejamu ostu, kurā kuģis var droši atrasties peldošā stāvoklī, droši ieiet un atstāt ostu ar kravu. Fraktētājs paziņo izkraušanas ostu pirms iekraušanas pabeigšanas.

(2) Ja reisa fraktētājs ir norīkojis kuģi uz nedrošu ostu, reisa fraktētājs ir atbildīgs par jebkuriem šī iemesla dēļ kuģim nodarītajiem zaudējumiem, izņemot gadījumu, ja zaudējumi nav radušies reisa fraktētāja vai personu, par kurām viņš ir atbildīgs, vainas dēļ.

(3) Ja reisi ir secīgi, jebkuras tiesības kuģa reisu izvēlē izmanto tā, lai kopējais reisu garums ar kravu un balasta pārgājieni būtiski neatšķiras. Pretējā gadījumā reisa fraktētājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies, nesaņemot frakti.

(4) Reisa fraktētājs nedrīkst mainīt savu izvēlēto ostu vai reisu, ja puses nav vienojušās par pretējo.

512.

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “zaudējumiem, kas radušies, nesaņemot frakti” ar vārdiem “zaudējumiem sakarā ar nesaņemto frakti”.

 

atb.

172.pants. Reisa fraktētāja iekraušanas un izkraušanas ostas izvēle

(1) Ja fraktēšanas līgums reisa fraktētājam dod tiesības izvēlēties iekraušanas un izkraušanas ostu, reisa fraktētājs norīko kuģi uz brīvi pieejamu ostu, kurā kuģis var droši atrasties peldošā stāvoklī, droši ieiet iekraušanas ostā un droši doties ar kravu reisā. Fraktētājs paziņo izkraušanas ostu pirms iekraušanas pabeigšanas.

(2) Ja reisa fraktētājs ir norīkojis kuģi uz nedrošu ostu, viņš ir atbildīgs par jebkuriem šā iemesla dēļ kuģim nodarītajiem zaudējumiem, izņemot gadījumu, kas zaudējumi nav radušies reisa fraktētāja vai to personu vainas dēļ, par kurām viņš ir atbildīgs.

(3) Ja reisi ir secīgi, jebkuras tiesības izvēlēties kuģa reisu izmanto tā, lai kopējais reisu garums kuģim ar kravu un balasta pārgājieni būtiski neatšķirtos. Pretējā gadījumā reisa fraktētājs nesaņem frakti un ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar nesaņemto frakti.

(4) Reisa fraktētājs nedrīkst mainīt izraudzīto ostu vai reisu, ja puses nav vienojušās par pretējo.

 

173.pants. Iekraušanas vieta

(1) Ja fraktēšanas līgumā nav noteikta iekraušanas vieta, kuģis dodas uz reisa fraktētāja norādītu brīvi pieejamu piestātni, kurā kuģis var droši atrasties peldošā stāvoklī un no kuras var droši doties reisā ar kravu.

(2) Ja iekraušanas piestātne nav laikus noteikta, kuģis var pietauvoties jebkurā ierastā iekraušanas vietā. Ja tas nav iespējams, pārvadātājs izvēlas tādu iekraušanas piestātni, kur var iekraut kravu.

(3) Neatkarīgi no tā, vai iekraušanas vieta ir vai nav noteikta, reisa fraktētājam ir tiesības uz sava rēķina pieprasīt kuģa pārtauvošanu no vienas iekraušanas piestātnes uz citu.

     

173.pants. Iekraušanas vieta

(1) Ja fraktēšanas līgumā nav noteikta iekraušanas vieta, kuģis dodas uz reisa fraktētāja norādītu brīvi pieejamu piestātni, kurā kuģis var droši atrasties peldošā stāvoklī un no kuras var droši doties ar kravu reisā.

(2) Ja iekraušanas piestātne nav laikus noteikta, kuģis var pietauvoties jebkurā ierastā iekraušanas vietā. Ja tas nav iespējams, pārvadātājs izvēlas tādu iekraušanas piestātni, kur var iekraut kravu.

(3) Neatkarīgi no tā, vai iekraušanas vieta ir vai nav noteikta, reisa fraktētājam ir tiesības uz sava rēķina pieprasīt kuģa pārtauvošanu no vienas iekraušanas piestātnes uz citu.

13.2.apakšnodaļa. Iekraušanas laiks

513.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “13.2.apakšnodaļa. Iekraušanas laiks” .

 

atb.

 

 

174.pants. Iekraušanas laiks

Pārvadātāja pienākums ir ļaut kuģim atrasties iekraušanas ostā nolīgto iekraušanas laiku, kas sastāv no guļlaika un demeredža laika.

     

174.pants. Iekraušanas laiks

Pārvadātāja pienākums ir ļaut kuģim atrasties iekraušanas ostā nolīgto iekraušanas laiku, kas sastāv no guļlaika un demeredca laika.

175.pants. Guļlaika ilgums

(1) Guļlaiks ir līguma noslēgšanas brīdī saprātīgi paredzamais laika periods, kas nepieciešams kravas iekraušanai. Aprēķinot guļlaiku, ņem vērā kuģa un kravas veidu un izmēru, iekraušanas iekārtas uz kuģa un ostā, kā arī citus līdzīgus apstākļus.

(2) Ja puses ir vienojušās par kopējo iekraušanas un izkraušanas laiku, guļlaiks nebeidzas pirms kopējā laika perioda izbeigšanās.

(3) Guļlaiku aprēķina darba dienās un darba stundās. Par darba dienu uzskata nedēļas dienu, kurā darb a stundu skaits ir tāds, kāds pieņemts konkrētajā ostā; darba stunda ir katra stunda, kuru nedēļas dienā var izmantot iekraušanai. Par dienām, kurās strādā mazāku stundu skaitu nekā darba dienās, aprēķina to stundu skaitu, kuras parasti izmanto iekraušanai.

514.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “līguma noslēgšanas brīdī” ar vārdiem “līguma noslēgšanas diena”.

 

 

atb.

175.pants. Guļlaika ilgums

(1) Guļlaiks ir līguma noslēgšanas dienā saprātīgi paredzamais laika periods, kas nepieciešams kravas iekraušanai. Aprēķinot guļlaiku, ņem vērā kuģa un kravas veidu un izmēru, iekraušanas iekārtas uz kuģa un ostā, kā arī citus līdzīgus apstākļus.

(2) Ja puses vienojušās par kopējo iekraušanas un izkraušanas laiku, guļlaiks nebeidzas pirms kopējā laika perioda izbeigšanās.

(3) Guļlaiku aprēķina darba dienās un darba stundās. Par darba dienu uzskata nedēļas dienu, kurā darba stundu skaits ir tāds, kāds pieņemts konkrētajā ostā; darba stunda ir katra stunda, kuru nedēļas dienā var izmantot iekraušanai. Par dienām, kurās strādā mazāku stundu skaitu nekā darba dienās, aprēķina to stundu skaitu, kuras parasti izmanto iekraušanai.

176.pants. Guļlaika sākums

(1) Guļlaiks sākas tad, kad pārvadātājs paziņo par kuģa atrašanos pie iekraušanas piestātnes un par gatavību saņemt kravu.

(2) Ziņojumu var nosūtīt, kad kuģis ir sasniedzis iekraušanas ostu. Ja kuģis nav gatavs saņemt kravu, zaudētais laiks, kas nepieciešams kuģa sagatavošanai, nav uzskatāms par guļlaiku.

(3) Ziņojumu iesniedz nosūtītājam, ja tas nav pieejams, - reisa fraktētājam.

(4) Guļlaiku sāk skaitīt no brīža, kad ostā parasti sākas darbs (no rīta), vai no pusdienas pārtraukuma beigām. Pirmajā gadījumā ziņojumu iesniedz ne vēlāk kā stundu pirms iepriekšējās darbdienas beigām, otrajā gadījumā - tajā pašā darbdienā līdz plkst.10.00 no rīta.

515.

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā un trešajā daļā vārdu “Ziņojumu” ar vārdiem “Pārvadātājs paziņojumu”.

 

atb.

176.pants. Guļlaika sākums

(1) Guļlaiks sākas tad, kad pārvadātājs paziņo par kuģa atrašanos iekraušanas piestātnē un par gatavību saņemt kravu.

(2) Pārvadātājs paziņojumu var nosūtīt, kad kuģis sasniedzis iekraušanas ostu. Ja kuģis nav sagatavots kravas saņemšanai, zaudētais laiks, kas nepieciešams kuģa sagatavošanai, nav uzskatāms par guļlaiku.

(3) Pārvadātājs paziņojumu iesniedz nosūtītājam, ja tas nav pieejams, — reisa fraktētājam.

(4) Guļlaiku sāk skaitīt no brīža, kad ostā parasti sākas darbs (no rīta), vai no pusdienas pārtraukuma beigām. Pirmajā gadījumā paziņojumu iesniedz ne vēlāk kā stundu pirms iepriekšējās darbdienas beigām, otrajā gadījumā — tajā pašā darbdienā līdz pulksten 10.00 no rīta.

177.pants. Šķēršļi

(1) Ja kuģis nevar pietauvoties iekraušanas piestātnē tādu iemeslu dēļ, par kuriem pārvadātājs nav atbildīgs, pārvadātājs var iesniegt paziņojumu par gatavību saņemt kravu un sākt uzskaitīt guļlaiku. Šo nosacījumu piemēro, ja radies sastrēgums vai citi šķēršļi, kurus pārvadātājs nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas laikā.

(2) Guļlaikā neieskaita tādu laika zudumu, par kuru ir atbildīgs pārvadātājs. Zaudētais laiks, kas saistīts ar kuģa pārtauvošanu ostā, tiek iekļauts guļlaikā.

516.

 

 

 

 

517.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas pēdējā teikumā vārdus “radies sastrēgums vai citi šķēršļi” ar vārdiem “kuģu piestātne ir aizņemta vai pastāv citi līdzīgi šķēršļi”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “līguma noslēgšanas laikā” ar vārdiem “fraktēšanas līguma noslēgšanas dienā”.

 

 

atb.

 

 

atb.

177.pants. Šķēršļi

(1) Ja kuģis nevar pietauvoties iekraušanas piestātnē tādu iemeslu dēļ, par kuriem pārvadātājs nav atbildīgs, viņš var iesniegt paziņojumu par gatavību saņemt kravu un sākt uzskaitīt guļlaiku. Šo nosacījumu piemēro, ja kuģu piestātne ir aizņemta vai pastāv citi līdzīgi šķēršļi, kurus pārvadātājs nevarēja paredzēt fraktēšanas līguma noslēgšanas dienā.

(2) Guļlaikā neieskaita tādu laika zudumu, par kuru ir atbildīgs pārvadātājs. Zaudētais laiks, kas saistīts ar kuģa pārtauvošanu ostā, tiek iekļauts guļlaikā.

178.pants. Demeredža laiks

(1) Demeredža laiks ir kravas operācijām nepieciešamais laika periods pēc guļlaika beigām. Ja demeredža laiks pārsniedz 30 dienas un līgumā nav noteikts maksimālais demeredža laika ilgums, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma.

(2) Demeredža laiku aprēķina dienās un stundās pēc guļlaika beigām. Demeredža laikā neieskaita tādu laika zudumu, par kuru ir atbildīgs pārvadātājs.

     

178.pants. Demeredža laiks

(1) Demeredža laiks ir kravas operācijām nepieciešamais laika periods pēc guļlaika beigām. Ja demeredža laiks pārsniedz 30 dienas un līgumā nav noteikts maksimālais demeredža laiks, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma.

(2) Demeredža laiku aprēķina dienās un stundās pēc guļlaika beigām. Demeredža laikā neieskaita tādu laika zudumu, par kuru ir atbildīgs pārvadātājs.

179.pants. Kompensācija par demeredža laiku

(1) Pārvadātājam ir tiesības saņemt īpašu atlīdzību par demeredža laiku. Ja fraktēšanas līguma puses nav vienojušās citādi, demeredža dienas maksu nosaka, aprēķinot laika fraktēšanas līguma ekvivalentu, kādu saņemtu pārvadātājs, ja nebūtu zaudēts laiks demeredža dēļ.

(2) Demeredžu (kompensāciju par demeredža laiku) maksā pēc pieprasījuma. Ja demeredžs nav samaksāts vai nav dots nodrošinājums, pārvadātājam ir tiesības norādīt konosamentā demeredža summu. Ja pārvadātājs tā nerīkojas, viņš var noteikt saprātīgu maksājuma termiņu. Ja demeredžs nav samaksāts noteiktajā termiņā, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma un pieprasīt zaudējumu atlīdzību.

518.

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “dots nodrošinājums” ar vārdiem “sniegts attiecīgs nodrošinājums”.

 

 

atb.

179.pants. Kompensācija par demeredža laiku

(1) Pārvadātājam ir tiesības saņemt īpašu atlīdzību par demeredža laiku. Ja fraktēšanas līguma puses nav vienojušās citādi, demeredža dienas maksu nosaka, aprēķinot laika fraktēšanas līguma ekvivalentu, kādu saņemtu pārvadātājs, ja nebūtu zaudēts laiks demeredža dēļ.

(2) Kompensāciju par demeredža laiku maksā pēc pieprasījuma. Ja šī kompensācija nav samaksāta vai nav sniegts attiecīgs nodrošinājums, pārvadātājam ir tiesības norādīt konosamentā šīs kompensācijas summu. Ja pārvadātājs tā nerīkojas, viņš var noteikt saprātīgu maksājuma termiņu. Ja kompensācija par demeredža laiku nav samaksāta noteiktajā termiņā, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma un pieprasīt zaudējumu atlīdzību.

13.3.apakšnodaļa.

Iekraušana

519.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “13.3.apakšnodaļa. Iekraušana” .

 

 

atb.

 

 

180.pants. Iekraušana un izvietošana

(1) Ja ostu paražas nenosaka citādi, fraktētājs piegādā kravu līdz kuģa bortam, bet pārvadātājs iekrauj kravu kuģī.

(2) Pārvadātājs izvieto kravu kuģī un nodrošina nepieciešamos materiālus kravas nodalīšanai un nostiprināšanai. Klāja kravai piemēro šā kodeksa 124.pantu.

520.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521.

 

 

 

522.

Juridiskā komisija

Izteikt 180.pantu šādā redakcijā:

“180.pants. Iekraušana un izvietošana

 1. Fraktētājs piegādā kravu līdz kuģa bortam, bet pārvadātājs iekrauj kravu kuģī, izņemot gadījumus, ja:
  1. fraktēšanas līgums nosaka citādi;
  2. fraktēšanas līgums šo jautājumu neregulē un ir piemērojamas attiecīgās ostu paražas.
 2. Pārvadātājs atbild par drošu kravas iekraušanu, izvietošanu un nostiprināšanu uz kuģa.
 3. Klāja kravai piemēro šā kodeksa 124.panta noteikumus.”
 4.  

   

  Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

  Aizstāt 180. panta pirmajā daļā vārdus “Ja ostu paražas nenosaka citādi” ar vārdiem “Ja fraktēšanas līgums nenosaka citādi”.

  Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

  180.panta pirmā daļā pēc vārdiem „ostu paražas” iekļaut vārdus „vai pārvadājuma līgums”.

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatb.

 

 

 

 

neatb.

 

 

180.pants. Iekraušana un izvietošana

(1) Fraktētājs nogādā kravu līdz kuģa bortam, bet pārvadātājs iekrauj kravu kuģī, izņemot gadījumus, kad:

 1. fraktēšanas līgumā ir noteikts citādi;
 2. fraktēšanas līgumā šis jautājums nav regulēts un ir piemērojamas attiecīgās ostu paražas.

(2) Pārvadātājs atbild par drošu kravas iekraušanu, izvietošanu un nostiprināšanu uz kuģa.

(3) Uz klāja pārvadāmajai kravai piemēro šā kodeksa 124.panta noteikumus.

181.pants. Kravas piegāde

Kravu piegādā un iekrauj bez nepamatotas kavēšanās. Kravu piegādā tādā veidā un stāvoklī, lai to viegli un droši varētu iekraut kuģī, izvietot, pārvadāt un izkraut, attiecīgi piemērojot šā kodeksa 117., 118., 119. un 120.panta nosacījumus.

523.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “bez nepamatotas kavēšanās” ar vārdu “nekavējoties”.

 

 

atb.

181.pants. Kravas piegāde

Kravu piegādā un iekrauj nekavējoties. Kravu piegādā tādā veidā un stāvoklī, lai to viegli un droši varētu iekraut kuģī, izvietot, pārvadāt un izkraut atbilstoši šā kodeksa 117. — 120.panta noteikumiem.

182.pants. Konosamenta izsniegšana

(1) Pēc kravas iekraušanas pārvadātājs vai kapteinis, vai cits atbilstoši pilnvarots pārvadātāja pārstāvis pēc nosūtītāja pieprasījuma izsniedz konosamentu ar norādi par kravas iekraušanu, ja ir iesniegti nepieciešamie dokumenti un informācija.

(2) Nosūtītājam ir tiesības pieprasīt atsevišķus konosamentus par dažādām kravas daļām, ja vien tas nav saistīts ar būtiskām neērtībām.

(3) Ja izsniegtajā konosamentā ir norādīti citi nosacījumi nekā fraktēšanas līgumā un tie palielina pārvadātāja atbildību, reisa fraktētājs kompensē visus papildu atbildības dēļ radušos pārvadātāja zaudējumus un izdevumus.

524.

 

 

 

 

 

525.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “pārvadātājs vai kapteinis, vai cits atbilstoši pilnvarots pārvadātāja pārstāvis” ar vārdiem “kapteinis vai pārvadātāja pilnvarota persona”;

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “reisa fraktētājs kompensē visus papildus atbildības dēļ radušos zaudējumus un izdevumus” ar vārdiem “reisa fraktētājs atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar pārvadātāja atbildības pastiprināšanu”

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

182.pants. Konosamenta izsniegšana

(1) Pēc kravas iekraušanas kapteinis vai pārvadātāja pilnvarota persona pēc nosūtītāja pieprasījuma izsniedz konosamentu ar norādi par kravas iekraušanu, ja ir iesniegti nepieciešamie dokumenti un informācija.

(2) Nosūtītājam ir tiesības pieprasīt atsevišķus konosamentus par dažādām kravas daļām, ja vien tas nav saistīts ar būtiskām neērtībām.

(3) Ja izsniegtajā konosamentā ir norādīti citi nosacījumi nekā fraktēšanas līgumā un tie palielina pārvadātāja atbildību, reisa fraktētājs atlīdzina visus zaudējumus, kas radušies sakarā ar pārvadātāja atbildības pastiprināšanu.

 

13.4.apakšnodaļa. Reiss

526.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “13.4.apakšnodaļa. Reiss”

 

atb.

 

 

183.pants. Pārvadātāja pienākumi

Reisu veic bez nepamatotas kavēšanās, izrādot pienācīgu rūpību un attiecīgi piemērojot šā kodeksa 123., 127. un 128.panta nosacījumus.

527.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “Reisu veic bez nepamatotas kavēšanās” ar vārdiem “Pārvadātājs reisu veic nekavējoties”.

 

 

atb.

183.pants. Pārvadātāja pienākumi

Pārvadātājs reisu veic nekavējoties, izrādot pienācīgu rūpību un attiecīgi piemērojot šā kodeksa 123., 127. un 128.panta noteikumus.

184.pants. Novirzīšanās un aizstājēja osta

(1) Novirzīties no parastā reisa maršruta drīkst tikai cilvēku glābšanas vai cita pamatota un ar kuģa fraktētāju vai operatoru saskaņota iemesla dēļ.

(2) Ja rodas šķēršļi, kas neļauj kuģim sasniegt izkrauš anas ostu un izkraut kravu, vai attiecīgā reisa veikšana ir saistīta ar būtisku kavēšanos, pārvadātājs var izvēlēties citu atbilstošu izkraušanas ostu.

     

184.pants. Novirzīšanās no reisa maršruta

(1) Novirzīties no parastā reisa maršruta drīkst tikai cilvēku glābšanas vai cita pamatota un ar kuģa fraktētāju vai operatoru saskaņota iemesla dēļ.

(2) Ja rodas šķēršļi, kas neļauj kuģim sasniegt izkraušanas ostu un izkraut kravu, vai attiecīgā reisa veikšana ir saistīta ar būtisku kavēšanos, pārvadātājs var izvēlēties citu atbilstošu izkraušanas ostu.

185.pants. Distances frakts

(1) Ja notikusi atkāpšanās no fraktēšanas līguma, kad reisa daļa jau ir veikta, vai krava netiek izkrauta paredzētajā izkraušanas ostā kāda cita iemesla dēļ, pārvadātājam ir tiesības saņemt distances frakti proporcionāli veiktajam attālumam, attiecīgi piemērojot šā kodeksa 188.pantu.

(2) Aprēķinot šāda veida frakti, ņem vērā arī faktiskā reisa ilgumu un īpašās izmaksas. Distances frakts nedrīkst pārsniegt kravas vērtību.

(3) Jebkura no pusēm var pieprasīt, lai distances frakti aprēķinātu neatkarīgs eksperts, kura lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

     

185.pants. Distances frakts

(1) Ja atkāpšanās no fraktēšanas līguma notikusi tad, kad reisa daļa jau veikta, vai krava netiek izkrauta paredzētajā izkraušanas ostā kāda cita iemesla dēļ, pārvadātājam ir tiesības saņemt distances frakti proporcionāli veiktajam attālumam, attiecīgi piemērojot šā kodeksa 188.pantu.

(2) Aprēķinot šāda veida frakti, ņem vērā arī faktiskā reisa ilgumu un īpašās izmaksas. Distances frakts nedrīkst pārsniegt kravas vērtību.

(3) Jebkura no pusēm var pieprasīt, lai distances frakti aprēķina neatkarīgs eksperts, kura lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

 

186.pants. Bīstamās kravas

Ja bīstama krava ir iekrauta un pārvadātājs nav zinājis par tās bīstamo raksturu, pārvadātājs atkarībā no apstākļiem var kravu izkraut, padarīt to nekaitīgu vai iznīcināt, neatlīdzinot par to zaudējumus. Šo nosacījumu piemēro arī tad, ja pārvadātājs ir zinājis par kravas bīstamo raksturu, bet vēlāk radušos apstākļu dēļ tiek apdraudētas personas vai īpašums, un tas padara neiespējamu kravas saglabāšanu kuģī.

528.

 

 

 

 

 

529.

 

 

530

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“186.pants. Bīstamās kravas pārvadāšana reisa fraktēšanas gadījumā”

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus ‘’pārvadātājs nav zinājis’’ ar vārdiem pārvadātājs nav saņēmis informāciju’’;

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “apdraudētas personas vai īpašums” ar vārdiem “apdraudēta cilvēka dzīvība, veselība vai manta”.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

186.pants. Bīstamās kravas pārvadāšana reisa fraktēšanas gadījumā

Ja bīstamā krava ir iekrauta un pārvadātājs nav saņēmis informāciju par tās bīstamo raksturu, viņš atkarībā no apstākļiem var kravu izkraut, padarīt to nekaitīgu vai iznīcināt, neatlīdzinot par to zaudējumus. Šis noteikums attiecas arī uz gadījumiem, kad pārvadātājs ir zinājis par kravas bīstamo raksturu, bet vēlāk radušos apstākļu dēļ tiek apdraudēta cilvēka dzīvība, veselība vai manta, un tas padara neiespējamu kravas saglabāšanu kuģī.

13.5.apakšnodaļa. Kravas izkraušana un piegāde

531.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “13.5.apakšnodaļa. Kravas izkraušana un piegāde” .

 

atb.

 

187.pants. Izkraušana

(1) Attiecībā uz izkraušanas piestātni, izkraušanas laiku un kravas izkraušanu piemēro šā kodeksa 173., 174., 175., 176., 177., 178., 179., 180. un 181.panta nosacījumus. Minēto pantu nosacījumus, kas attiecas uz reisa fraktētāju, piemēro kravas saņēmējam.

(2) Personai, kura ir pilnvarota saņemt kravu, ir tiesības pārbaudīt kravu pirms pieņemšanas.

(3) Ja saskaņā ar fraktēšanas līgumu kravai ir vairāki saņēmēji, izkraušanas piestātni vai kuģa pārtauvošanu viņi nosaka, savstarpēji vienojoties.

(4) Izmaksu pieaugumu, kas radies kravas bojājuma dēļ (arī tad, ja kravas bojājuma dēļ nepieciešams no tās atbrīvoties), sedz reisa fraktētājs, ja bojājuma iemesls ir kravas bīstamais raksturs vai reisa fraktētāja vaina.

     

187.pants. Izkraušana

(1) Attiecībā uz izkraušanas piestātni, izkraušanas laiku un kravas izkraušanu piemēro šā kodeksa 173. — 181.panta noteikumus. Minēto pantu noteikumus, kuri attiecas uz reisa fraktētāju, piemēro arī attiecībā uz kravas saņēmēju.

(2) Personai, kura pilnvarota saņemt kravu, ir tiesības pirms pieņemšanas pārbaudīt kravu.

(3) Ja saskaņā ar fraktēšanas līgumu kravai ir vairāki saņēmēji, izkraušanas piestātni vai kuģa pārtauvošanu viņi nosaka, savstarpēji vienojoties.

(4) Izmaksu pieaugumu, kas radies kravas bojājuma dēļ (arī tad, ja kravas bojājuma dēļ nepieciešams no tās atbrīvoties), sedz reisa fraktētājs, ja bojājuma iemesls ir kravas bīstamais raksturs vai reisa fraktētāja vaina.

188.pants. Frakts par precēm, kas vairs neeksistē

(1) Pārvadātājs nevar prasīt frakts samaksu par kravu, kas reisa beigās vairs neeksistē, izņemot gadījumu, ja kravas zaudējuma iemesls ir kravas raksturs, neatbilstošs iepakojums, reisa fraktētāja vaina vai ja pārvadātājs ir pārdevis kravu uz īpašnieka rēķina, izkrāvis to, padarījis nekaitīgu vai iznīcinājis saskaņā ar šā kodeksa 186.panta nosacījumiem.

(2) Iepriekš samaksātā frakts ir jāatmaksā, ja pārvadātājs saskaņā ar šā panta pirmo daļu nav tiesīgs saņemt frakti.

532.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “kravas zaudējuma” ar vārdiem “kravas zuduma”.

 

 

atb.

188.pants. Frakts par precēm, kas vairs neeksistē

(1) Pārvadātājs nevar prasīt frakti par kravu, kas reisa beigās vairs neeksistē, izņemot gadījumu, kad kravas zuduma iemesls ir kravas raksturs, neatbilstošs iepakojums, reisa fraktētāja vaina vai ja pārvadātājs ir pārdevis kravu uz īpašnieka rēķina, izkrāvis to, padarījis nekaitīgu vai iznīcinājis saskaņā ar šā kodeksa 186.panta noteikumiem.

(2) Iepriekš samaksātā frakts ir jāatmaksā, ja pārvadātājs saskaņā ar šā panta pirmo daļu nav tiesīgs to saņemt.

 

189.pants. Kravas saņēmēja un reisa fraktētāja atbildība par frakti un aizturējuma tiesības

(1) Pieņemot kravu, saņēmējs kļūst atbildīgs par frakti un citu prasību izpildi saskaņā ar šā kodeksa 130.panta nosacījumiem.

(2) Pārvadātājam ir aizturējuma tiesības saskaņā ar šā kodeksa 131.panta nosacījumiem.

     

189.pants. Kravas saņēmēja un reisa fraktētāja atbildība par frakti un aizturējuma tiesības

(1) Pieņemot kravu, tās saņēmējs kļūst atbildīgs par frakti un citu prasību izpildi saskaņā ar šā kodeksa 130.panta noteikumiem.

(2) Pārvadātājam ir aizturējuma tiesības saskaņā ar šā kodeksa 131.panta noteikumiem.

190.pants. Kravas glabāšana

(1) Ja saņēmējs neizpilda kravas izsniegšanas prasības vai būtiski aizkavē izkraušanu, pārvadātājam ir tiesības izkraut kravu un nodot to glabāšanā noliktavā uz saņēmēja rēķina. Pārvadātājs paziņo saņēmējam par preču nodošanu glabāšanai noliktavā.

(2) Šā panta pirmajā daļā norādītajā paziņojumā norāda saprātīgu laikposmu, pēc kura beigām pārvadātājs var pārdot vai citādi atbrīvoties no noliktavā glabātās kravas. Kravas pārdošanai vai citiem ar kravu saistītiem pasākumiem piemēro šā kodeksa 133.panta nosacījumus.

533.

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdu “laikposmu, pēc kura beigām” ar vāriem “termiņu, kuram beidzoties”.

 

 

atb.

190.pants. Kravas glabāšana

(1) Ja saņēmējs neizpilda kravas izsniegšanas prasības vai būtiski aizkavē izkraušanu, pārvadātājam ir tiesības izkraut kravu un nodot to glabāšanā noliktavā uz saņēmēja rēķina. Pārvadātājs paziņo saņēmējam par preču nodošanu glabāšanā noliktavā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētajā paziņojumā norāda saprātīgu termiņu, kuram beidzoties pārvadātājs var pārdot noliktavā glabāto kravu vai citādi atbrīvoties no tās. Kravas pārdošanai vai citiem ar kravu saistītiem pasākumiem piemēro šā kodeksa 133.panta noteikumus.

 

191.pants. Kravai nodarītie zaudējumi

(1) Pārvadātājs ir atbildīgs par kravai nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar šā kodeksa 11.5.apakšnodaļas nosacījumiem.

(2) Kravas saņēmējs, kurš nav reisa fraktētājs, ir tiesīgs saņemt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šā panta pirmo daļu. Ja saņēmējs ir pārvadātāja izdotā konosamenta turētājs, piemēro arī šā kodeksa 169.panta nosacījumus.

534.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdus “11.5.apakšnodaļas nosacījumiem” ar skaitli un vārdiem “XIX nodaļas noteikumiem”.

 

 

atb.

191.pants. Kravai nodarītie zaudējumi

(1) Pārvadātājs ir atbildīgs par kravai nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar šā kodeksa XIX nodaļas noteikumiem.

(2) Kravas saņēmējs, kas nav reisa fraktētājs, ir tiesīgs saņemt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šā panta pirmo daļu. Ja saņēmējs ir pārvadātāja izdotā konosamenta turētājs, piemēro arī šā kodeksa 169.panta noteikumus.

13.6.apakšnodaļa. Atkāpšanās no līguma un tā izpildes neiespējamība pārvadātāja vainas dēļ

535.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “13.6.apakšnodaļa. Atkāpšanās no līguma un tā izpildes neiespējamība pārvadātāja vainas dēļ”

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

192.pants. Atkāpšanās laiks

(1) Ja saskaņā ar fraktēšanas līgumu kuģim jābūt gatavam iekraušanai noteiktā laikā (atkāpšanās laiks), reisa fraktētājam ir tiesības atkāpties no fraktēšanas līguma, ja kuģis nav gatavs iekraušanai vai iepriekš nav nosūtīts atbilstošs paziņojums par iekraušanas gatavību.

(2) Ja pārvadātājs nosūta paziņojumu par to, ka kuģis ieradīsies pēc noteiktā atkāpšanās laika, un norāda, kad kuģis būs gatavs iekraušanai, reisa fraktētājs tiesības atkāpties no līguma izmanto bez nepamatotas kavēšanās. Ja reisa fraktētājs neatkāpjas no līguma, jaunais atkāpšanās laiks ir pārvadātāja norādītais laiks.

536.

 

 

 

537.

 

 

 

 

538.

 

 

 

 

 

 

539.

Juridiskais birojs

papildināt otrās daļas pirmajā teikumā pirms vārda “paziņojumu” ar vārdu “fraktētājam”

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “bez nepamatotas kavēšanās” ar vārdu “nekavējoties” ;

 

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “reisa fraktētājs tiesības atkāpties no līguma izmanto bez nepamatotas kavēšanās” ar vārdiem “reisa fraktētājam ir tiesības atkāpties no līguma, ja viņš to dara nekavējoties”;

Juridiskais birojs

papildināt otrās daļas pēdējo teikumu ar vārdiem “kad kuģis būs gatavs iekraušanai.

 

 

 

atb

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb

 

 

 

 

atb

 

 

 

192.pants. Atkāpšanās laiks

(1) Ja saskaņā ar fraktēšanas līgumu kuģim jābūt sagatavotam iekraušanai noteiktā laikā (atkāpšanās laiks), reisa fraktētājam ir tiesības atkāpties no fraktēšanas līguma, ja kuģis nav sagatavots iekraušanai vai iepriekš nav nosūtīts attiecīgs paziņojums par kuģa gatavību iekraušanai.

(2) Ja pārvadātājs nosūta fraktētājam paziņojumu par to, ka kuģis ieradīsies pēc noteiktā atkāpšanās laika, un norāda, kad kuģis būs sagatavots iekraušanai, reisa fraktētājam ir tiesības atkāpties no līguma, ja viņš to dara nekavējoties. Ja reisa fraktētājs neatkāpjas no līguma, jaunais atkāpšanās laiks ir pārvadātāja norādītais laiks, kad kuģis būs sagatavots iekraušanai.

193.pants. Aizkavēšanās un citi atkāpšanās no līguma veidi

(1) Reisa fraktētājam ir tiesības atkāpties no fraktēšanas līguma, ja pārvadātāja vainas dēļ notiek būtiska aizkavēšanās vai cits būtisks fraktēšanas līguma nosacījumu pārkāpums.

(2) Par būtisku fraktēšanas līguma nosacījumu pārkāpumu uzskata tādu prasību nepildīšanu, kuru dēļ fraktētājs neiegūst labumu, kādu tas bija tiesīgs sagaidīt no līguma, ja fraktētājs neparedzēja un nevarēja paredzēt pārkāpuma sekas.

(3) Ja reisa fraktētājs vēlas atkāpties no līguma, viņš par to paziņo bez nepamatotas kavēšanās, pretējā gadījumā reisa fraktētājs zaudē tiesības atkāpties no līguma.

540.

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “paziņo bez nepamatotas kavēšanās” ar vārdiem “paziņo nekavējoties”.

 

 

atb.

193.pants. Aizkavēšanās un citi iemesli, kuru dēļ notiek atkāpšanās no līguma

(1) Reisa fraktētājam ir tiesības atkāpties no fraktēšanas līguma, ja pārvadātāja vainas dēļ notiek būtiska aizkavēšanās vai cits būtisks fraktēšanas līguma nosacījumu pārkāpums.

(2) Par būtisku fraktēšanas līguma nosacījumu pārkāpumu uzskata tādu prasību neizpildīšanu, kuru dēļ fraktētājs negūst labumu, kādu viņš bija tiesīgs sagaidīt saistībā ar līgumu, ja fraktētājs neparedzēja un nevarēja paredzēt pārkāpuma sekas.

(3) Ja reisa fraktētājs vēlas atkāpties no līguma, viņš par to nekavējoties nosūta paziņojumu pārvadātājam, pretējā gadījumā reisa fraktētājs zaudē tiesības atkāpties no līguma.

194.pants. Kuģa zaudējums

Ja fraktēšanas līgums ir noslēgts par konkrēta kuģa fraktēšanu un kuģis ir zaudēts vai neremontējams, pārvadātājam nav pienākuma veikt reisu.

     

194.pants. Kuģa zaudējums

Ja fraktēšanas līgums noslēgts par konkrēta kuģa fraktēšanu un kuģis ir zaudēts vai neremontējams, pārvadātājam nav pienākuma veikt reisu.

195.pants. Pārvadātāja atbildība par zaudējumiem

Ja pārvadātāja vainas dēļ rodas zaudējumi, par kuriem tas neatbild saskaņā ar šā kodeksa 191.panta nosacījumiem, piemēro šā kodeksa 118. un 136.panta nosacījumus.

     

195.pants. Pārvadātāja atbildība par zaudējumiem

Ja pārvadātāja vainas dēļ rodas zaudējumi, par kuriem viņš neatbild saskaņā ar šā kodeksa 191.panta noteikumiem, piemēro šā kodeksa 118. un 136.panta noteikumus.

13.7.apakšnodaļa. Atkāpšanās no līguma un tā izpildes neiespējamība reisa fraktētāja vainas dēļ

541.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “13.7.apakšnodaļa. Atkāpšanās no līguma un tā izpildes neiespējamība reisa fraktētāja vainas dēļ ‘’

 

 

 

atb.

 

 

 

 

196.pants. Atkāpšanās no līguma pirms iekraušanas

(1) Ja reisa fraktētāja vainas dēļ ir notikusi atkāpšanās no fraktēšanas līguma pirms uzsākta kravas iekraušana vai ja līdz iekraušanas beigām tas nav piegādājis līgumā paredzēto kravas daudzumu, pārvadātājam ir tiesības saņemt neiegūto frakti un citu zaudējumu atlīdzību.

(2) Nosakot zaudējumu apmēru, ņem vērā, vai pārvadātājs ir veicis pasākumus zaudējumu samazināšanai, pārvadājot citu kravu.

(3) Pārvadātājs nevar celt prasību par zaudējumu atlīdzību, ja kravas iekraušana, pārvadāšana vai piegāde saņēmējam nav iespējama tādu apstākļu dēļ, kurus reisa fraktētājs nevarēja paredzēt fraktēšanas līguma noslēgšanas brīdī, ieskaitot eksporta vai importa ierobežojumus vai citus pasākumus, kurus pieņēmušas valsts institūcijas, kā arī visas līgumā paredzētās kravas nejaušu bojāeju vai līdzīgus apstākļus. Tas attiecas arī uz individuāli noteiktu kravu, kas nejauši gājusi bojā.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos reisa fraktētājs bez nepamatotas kavēšanās nosūta paziņojumu pārvadātājam. Pretējā gadījumā reisa fraktētājs atlīdzina radušos zaudējumus.

542.

 

 

 

543.

 

544.

Juridiskais birojs

papildināt panta nosaukumā pirms vārda “līguma” ar vārdu “fraktēšanas”;

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdu “brīdī” ar vārdu “dienā”;

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “bez nepamatots kavēšanās nosūta” ar vārdiem “nekavējoties nosūta”.

 

atb.

 

 

atb.

 

 

atb.

196.pants. Atkāpšanās no fraktēšanas līguma pirms iekraušanas

(1) Ja reisa fraktētāja vainas dēļ ir notikusi atkāpšanās no fraktēšanas līguma, pirms uzsākta kravas iekraušana, vai ja līdz iekraušanas beigām reisa fraktētājs nav piegādājis līgumā paredzēto kravas daudzumu, pārvadātājam ir tiesības saņemt neiegūto frakti un citu zaudējumu atlīdzību.

(2) Nosakot zaudējumu apmēru, ņem vērā to, vai pārvadātājs ir veicis pasākumus zaudējumu samazināšanai, pārvadājot citu kravu.

(3) Pārvadātājs nevar celt prasību par zaudējumu atlīdzību, ja kravas iekraušana, pārvadāšana vai piegādāšana saņēmējam nav iespējama tādu apstākļu dēļ, kurus reisa fraktētājs nevarēja paredzēt fraktēšanas līguma noslēgšanas dienā, ieskaitot eksporta vai importa ierobežojumus vai citus ierobežojumus, kurus pieņēmušas valsts institūcijas, kā arī visas līgumā paredzētās kravas nejaušu bojāeju vai līdzīgus apstākļus. Tas attiecas arī uz individuāli noteiktu kravu, kas nejauši gājusi bojā.

(4) Šā panta trešajā daļā minētajos gadījumos reisa fraktētājs nekavējoties nosūta paziņojumu pārvadātājam. Pretējā gadījumā reisa fraktētājs atlīdzina radušos zaudējumus.

197.pants. Tiesības atkāpties no līguma

(1) Ja iestājas šā kodeksa 196.panta trešajā daļā minētie apstākļi, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma, bez nepamatotas kavēšanās nosūtot attiecīgu paziņojumu.

(2) Ja reisa fraktētājs nepiegādā līgumā paredzēto kravu, pārvadātājs var noteikt saprātīgu laikposmu, kurā reisa fraktētājs samaksā zaudējumus vai sniedz nodrošinājumu. Ja noteiktajā laikposmā prasība netiek apmierināta, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma un saņemt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šā kodeksa 196.pantu, izņemot gadījumu, ja reisa fraktētājs nav atbildīgs par kravas nepiegādāšanu.

545.

 

 

 

546.

 

 

547.

Juridiskais birojs

papildināt panta nosaukumu pirms vārda “līguma” ar vārdu “fraktēšanas”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “bez nepamatots kavēšanās nosūtot” ar vārdiem “nekavējoties nosūtot”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdu “laikposmu”(attiecīgajā locījumā) ar vārdu “termiņu” (attiecīgajā locījumā).

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

197.pants. Tiesības atkāpties no fraktēšanas līguma

(1) Ja iestājas šā kodeksa 196.panta trešajā daļā minētie apstākļi, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma, nekavējoties nosūtot paziņojumu reisa fraktētājam.

(2) Ja reisa fraktētājs nepiegādā līgumā paredzēto kravu, pārvadātājs var noteikt saprātīgu termiņu, kurā reisa fraktētājs samaksā zaudējumus vai sniedz nodrošinājumu. Ja noteiktajā termiņā prasība netiek apmierināta, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma un saņemt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šā kodeksa 196.pantu, izņemot gadījumu, kad reisa fraktētājs nav atbildīgs par kravas nepiegādāšanu.

198.pants. Aizkavēšanās iekraušanas laikā

(1) Ja puses ir vienojušās par demeredža laika ilgumu un ja pēc iekraušanas laika beigām reisa fraktētājs nav piegādājis kravu vai ir piegādājis tikai tās daļu, piemēro šā kodeksa 196. un 197.panta nosacījumus.

(2) Ja puses nav vienojušās par demeredža laika ilgumu, bet iekraušanas aizkavēšanās rada pārvadātājam būtiskus zaudējumus vai neērtības, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma (pat ja demeredžs ir samaksāts) vai, ja ir piegādāta tikai kravas daļa, paziņot, ka iekraušana ir pabeigta. Šādā gadījumā attiecīgi piemēro šā kodeksa 196. un 197.panta nosacījumus.

     

198.pants. Aizkavēšanās iekraušanas laikā

(1) Ja puses ir vienojušās par demeredža laiku un ja pēc iekraušanas laika beigām reisa fraktētājs nav piegādājis kravu vai ir piegādājis tikai tās daļu, piemēro šā kodeksa 196. un 197.panta noteikumus.

(2) Ja puses nav vienojušās par demeredža laiku, bet iekraušanas aizkavēšanās rada pārvadātājam būtiskus zaudējumus vai neērtības, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma (pat ja kompensācija par demeredža laiku ir samaksāta) vai gadījumā, kad piegādāta tikai kravas daļa, paziņot, ka iekraušana ir pabeigta. Šādā gadījumā attiecīgi piemēro šā kodeksa 196. un 197.panta noteikumus.

199.pants. Cita veida aizkavēšanās

Ja pēc iekraušanas vai reisa laikā kuģis tiek aizkavēts reisa fraktētāja vai personu, par kurām viņš ir atbildīgs, vainas dēļ, pārvadātājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību. Tas attiecas arī uz gadījumu, ja kuģis ir aizkavēts izkraušanas laikā, jo pārvadātājam nav bijis iespējams nodot kravu glabāšanā noliktavā saskaņā ar šā kodeksa 190.pantu.

     

199.pants. Cita veida aizkavēšanās

Ja pēc iekraušanas vai reisa laikā kuģis tiek aizkavēts reisa fraktētāja vai to personu vainas dēļ, par kurām viņš ir atbildīgs, pārvadātājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību. Tas attiecas arī uz gadījumu, kad kuģis ir aizkavēts izkraušanas laikā, jo pārvadātājam nav bijis iespējams nodot kravu glabāšanā noliktavā saskaņā ar šā kodeksa 190.pantu.

200.pants. Kravas radītie zaudējumi

Ja reisa fraktētāja vai personu, par kurām viņš ir atbildīgs, vainas dēļ krava ir radījusi zaudējumus pārvadātājam vai citai uz kuģa esošai kravai, reisa fraktētāja pienākums ir atlīdzināt zaudējumus.

     

200.pants. Kravas radītie zaudējumi

Ja reisa fraktētāja vai to personu vainas dēļ, par kurām viņš ir atbildīgs, krava radījusi zaudējumus pārvadātājam vai citai uz kuģa esošai kravai, reisa fraktētāja pienākums ir atlīdzināt zaudējumus.

 

13.8.apakšnodaļa. Īpašie gadījumi, kad iespējama atkāpšanās no fraktēšanas līguma

548.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “13.8.apakšnodaļa Īpašie gadījumi, kad iespējama atkāpšanās no fraktēšanas līguma”

 

atb.

 

 

 

 

201.pants. Kara risks

(1) Ja pēc fraktēšanas līguma noslēgšanas tiek noskaidrots, ka reiss būs saistīts ar briesmām kuģim, personām, kas atrodas uz kuģa, vai kravai un šo briesmu iemesls ir karš, blokāde, sacelšanās, nemieri, pirātisms vai cita bruņota vardarbība, vai ja tiek noskaidrots, ka ir būtiski palielinājusies šādu briesmu iespējamība, pārvadātājam un reisa fraktētājam ir tiesības atkāpties no līguma, nesedzot zaudējumus, pat ja reiss jau ir uzsākts. Puse, kura nolēmusi atkāpties no līguma, bez nepamatotas kavēšanās nosūta atbilstošu paziņojumu otrai pusei. Pretējā gadījumā puse, kura nolēmusi atkāpties no līguma, ir atbildīga par radītajiem zaudējumiem.

(2) Ja risku var novērst, atstājot vai izkraujot kravas daļu, no līguma var atkāpties tikai attiecībā uz šo daļu. Ja nav samaksāta zaudējumu atlīdzība vai nav sniegts atbilstošs nodrošinājums par frakts vai citiem zaudējumiem, pārvadātājs var atkāpties no visa līguma, ja vien tas nerada būtiskus zaudējumus un neērtības citiem fraktētājiem.

     

201.pants. Kara darbības risks

(1) Ja pēc fraktēšanas līguma noslēgšanas tiek noskaidrots, ka reisa laikā var draudēt briesmas kuģim, personām, kas atrodas uz kuģa, vai kravai un šo briesmu iemesls ir karadarbība, blokāde, sacelšanās, nemieri, pirātisms vai cita bruņota vardarbība, vai ja tiek noskaidrots, ka ir būtiski palielinājusies šādu briesmu iespējamība, pārvadātājam un reisa fraktētājam ir tiesības atkāpties no līguma, nesedzot zaudējumus, pat tad, ja reiss jau ir uzsākts. Puse, kura nolēmusi atkāpties no līguma, nekavējoties nosūta attiecīgu paziņojumu otrai pusei. Pretējā gadījumā puse, kura nolēmusi atkāpties no līguma, ir atbildīga par radītajiem zaudējumiem.

(2) Ja risku var novērst, atstājot vai izkraujot daļu kravas, no līguma var atkāpties tikai attiecībā uz šo daļu. Ja nav samaksāta zaudējumu atlīdzība vai nav sniegts atbilstošs nodrošinājums par frakts vai citiem zaudējumiem, pārvadātājs var atkāpties no visa līguma, ja vien tas nerada būtiskus zaudējumus un neērtības citiem fraktētājiem.

202.pants. Secīgi reisi

Ja fraktēšanas līgums reisa fraktētājam dod tiesības izvēlēties, kādi reisi ir veicami, un ja briesmas būtiski ietekmē līguma izpildi, no līguma var atkāpties saskaņā ar šā kodeksa 201.panta nosacījumiem.

     

202.pants. Secīgi reisi

Ja fraktēšanas līgums reisa fraktētājam dod tiesības izvēlēties, kādi reisi veicami, un ja briesmas būtiski ietekmē līguma izpildi, no līguma var atkāpties saskaņā ar šā kodeksa 201.panta noteikumiem.

203.pants. Atkāpšanās no secīgu reisu līguma

(1) Ja kuģis ir nofraktēts reisu veikšanai nolīgtajā laika periodā un ja pirms šā laika perioda beigām reisa fraktētājam paziņo, ka kuģis ir gatavs iekraut kravu, reisu veic pat tad, ja reiss pilnīgi vai daļēji pārsniedz līguma darbības laiku.

(2) Ja ir acīmredzams, ka kuģis nesasniegs iekraušanas ostu un nebūs gatavs iekraušanai pirms līguma darbības laika beigām, pārvadātājam nav pienākuma sūtīt kuģi uz iekraušanas ostu.

(3) Ja pārvadātājs paziņo, ka kuģis var sasniegt iekraušanas ostu ar novēlošanos, un pieprasa attiecīgas instrukcijas, reisa fraktētājs nolemj, vai reiss ir veicams vai arī līgums uzskatāms par izpildītu. Ja reisa fraktētājs nepamatoti kavējas ar rīkojumu pabeigt reisu, līgums uzskatāms par izpildītu.

549.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “līguma darbības laiku” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “līguma darbības termiņu” (attiecīgā locījumā).

 

atb.

203.pants. Atkāpšanās no secīgu reisu līguma

(1) Ja kuģis ir nofraktēts reisu veikšanai nolīgtajā laika periodā un ja pirms šā laika perioda beigām reisa fraktētājam paziņo, ka kuģis ir sagatavots kravas iekraušanai, reisu veic pat tad, ja tas pilnīgi vai daļēji pārsniedz līguma darbības termiņu.

(2) Ja ir acīmredzams, ka kuģis nesasniegs iekraušanas ostu un nebūs sagatavots kravas iekraušanai pirms līguma darbības termiņa beigām, pārvadātājam nav pienākuma sūtīt kuģi uz iekraušanas ostu.

(3) Ja pārvadātājs paziņo, ka kuģis var sasniegt iekraušanas ostu ar novēlošanos, un pieprasa attiecīgas instrukcijas, reisa fraktētājs izlemj, vai reiss ir veicams vai arī līgums uzskatāms par izpildītu. Ja reisa fraktētājs nedod rīkojumu pabeigt reisu, līgums uzskatāms par izpildītu.

14.nodaļa. Kravas apjoma pārvadāšanas līgums

550.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdus “14.nodaļa. Kravas apjoma pārvadāšanas līgums” ar skaitli un vārdiem “XXIV nodaļa. Kravas apjoma pārvadājumi”.

atb.

XXIV nodaļa. Kravas apjoma pārvadājumi

 

 

204.pants. Piemērošana

(1) Noteikumus, kas regulē kravas apjoma pārvadāšanas līgumus, piemēro, pārvadājot ar kuģi noteiktu daudzumu kravas, kuru pārvadā vairākos reisos noteiktā laika periodā.

(2) Šīs sadaļas nosacījumus nepiemēro, ja ir nolīgts, ka reisus veic ar noteiktu kuģi.

551.

 

 

 

 

 

 

552.

 

 

 

 

 

 

553.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

‘’204.pants. Kravas apjoma pārvadājuma noteikumu piemērošana”;

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “Noteikumus, kas regulē kravas apjoma pārvadāšanas līgumus piemēro” ar vārdiem “Kravas apjoma pārvadājuma noteikumus piemēro”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “sadaļas nosacījumus” ar vārdiem “nodaļas noteikumus”.

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

atb.

204.pants. Kravas apjoma pārvadājuma noteikumu piemērošana

(1) Kravas apjoma pārvadājuma noteikumus piemēro, pārvadājot ar kuģi noteiktu daudzumu kravas vairākos reisos noteiktā laika periodā.

(2) Šīs nodaļas noteikumus nepiemēro, ja ir nolīgts, ka reisus veic ar noteiktu kuģi.

205.pants. Tiesības izvēlēties apjomu

(1) Ja līgums atļauj izvēlēties kopējo pārvadājamās kravas daudzumu, tiesības izvēlēties ir fraktētājam.

(2) Ja līgums atļauj izvēlēties pārvadājamās kravas daudzumu katrā reisā, tiesības izvēlēties ir pārvadātājam.

554.

 

 

 

555.

Juridiskais birojs

papildināt panta nosaukumā pirms vārda “apjomu” ar vārdu “kravas”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “kravas daudzumu” ar vārdiem “kravas apjomu”.

atb.

 

 

atb.

205.pants. Tiesības izvēlēties kravas apjomu

(1) Ja līgums atļauj izvēlēties kopējo pārvadājamās kravas apjomu, tiesības izvēlēties ir fraktētājam.

(2) Ja līgums atļauj izvēlēties pārvadājamās kravas apjomu katrā reisā, tiesības izvēlēties ir pārvadātājam.

206.pants. Kravas pārvadāšanas grafiks

(1) Fraktētājs sagatavo pārvadājumu grafiku, ņemot vērā konkrētā reisa attiecību pret kopējo līguma darbības laiku, laikus par to informējot pārvadātāju.

(2) Fraktētājs, ņemot vērā izmantojamā kuģa parametrus, rūpējas, lai līgumā paredzētais kravas daudzums tiktu proporcionāli sadalīts visā līguma darbības laikā.

556.

 

 

 

557.

 

 

 

 

558.

 

 

559.

Juridiskais birojs

aizstāt panta nosaukumā vārdu “pārvadāšanas” ar vārdu “pārvadājuma”;

Juridiskais birojs

papildināt pirmo daļu pirms vārda “pārvadājumu” ar vārdiem “un savlaicīgi iesniedz pārvadātājam kravas”

Juridiskais birojs

izslēgt pirmajā daļā vārdus “laikus par to informējot pārvadātāju”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “kravas daudzums” ar vārdiem “kravas apjoms”.

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

206.pants. Kravas pārvadājumu grafiks

(1) Fraktētājs sagatavo un savlaicīgi iesniedz pārvadātājam kravas pārvadājumu grafiku, ņemot vērā konkrētā reisa attiecību pret kopējo līguma darbības laiku.

(2) Fraktētājs, ņemot vērā izmantojamā kuģa parametrus, rūpējas, lai līgumā paredzētais kravas apjoms tiktu proporcionāli sadalīts visā līguma darbības laikā.

 

207.pants. Paziņojums par iekraušanu

Fraktētājs laikus paziņo par pārvadājumiem. Ziņojumā norāda termiņu, kad krava būs sagatavota nosūtīšanai.

560.

Juridiskais birojs

izteikt panta tekstu šādā redakcijā:

“Fraktētāja pienākums ir savlaicīgi iesniegt pārvadātājam paziņojumu, norādot termiņu, kurā krava būs sagatavota iekraušanai (turpmāk šajā nodaļā – paziņojums par iekraušanu).”

atb.

207.pants. Paziņojums par iekraušanu

Fraktētāja pienākums ir savlaicīgi iesniegt pārvadātājam paziņojumu, norādot termiņu, kurā krava būs sagatavota iekraušanai (turpmāk šajā nodaļā — paziņojums par iekraušanu).

 

208.pants. Kuģa izvēle

(1) Kad saņemts paziņojums par pārvadājumu, pārvadātājs nodrošina, lai kuģis ir piemērots savlaicīgai reisa veikšanai. Pārvadātājs laikus paziņo fraktētājam kuģa aprakstu, reisa laiku un plānoto ierašanās laiku iekraušanas ostā.

(2) Ja, beidzoties līguma darbības laikam, krava nav sagatavota, pārvadātājam nav pienākuma nodrošināt kuģi, izņemot gadījumu, ja aizkavēšanās cēloni fraktētājs nevar ietekmēt un tas nav būtisks.

561.

 

 

 

 

 

562.

 

 

 

 

 

 

563.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

564.

 

 

565.

 

 

 

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“208.pants. Pārvadātāja pienākums nodrošināt kuģi”;

Juridiskais birojs

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kad saņemts paziņojums par iekraušanu, pārvadātājs nodrošina lai kuģis, ir piemērots attiecīgās kravas pārvadāšanai un, lai reisi tiktu veikti savlaicīgi.”;

Juridiskais birojs

izteikt pirmās daļas otro teikumu kā otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Pārvadātāja pienākums ir savlaicīgi iesniegt fraktētājam paziņojumu par izvēlēto kuģi, norādot tā kravnesību un plānoto kuģa ierašanās laiku iekraušanas ostā (turpmāk šajā nodaļā – paziņojums par kuģi).”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “līguma darbības laikam” ar vārdiem “līguma darbības termiņam”

Juridiskais birojs

otrajā daļā papildināt pēc vārda “sagatavota” ar vārdu “iekraušanai”.

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

208.pants. Pārvadātāja pienākums nodrošināt kuģi

(1) Kad saņemts paziņojums par iekraušanu, pārvadātājs nodrošina to, lai kuģis būtu sagatavots attiecīgās kravas pārvadāšanai un lai reisi tiktu veikti savlaicīgi.

(2) Pārvadātāja pienākums ir savlaicīgi iesniegt fraktētājam paziņojumu par izraudzīto kuģi, norādot tā kravnesību un plānoto kuģa ierašanās laiku iekraušanas ostā (turpmāk šajā nodaļā — paziņojums par kuģi).

(3) Ja, beidzoties līguma darbības termiņam, krava nav sagatavota iekraušanai, pārvadātājam nav pienākuma nodrošināt kuģi, izņemot gadījumu, kad aizkavēšanās cēloni fraktētājs nevar ietekmēt un tas nav būtisks.

209.pants. Reisu veikšana

(1) Kad pārvadātājs ir sniedzis šā kodeksa 208.pantā minēto paziņojumu, attiecīgajam pārvadājumam piemēro šā kodeksa 10., 11. un 12.nodaļas nosacījumus.

(2) Ja reisa pārtraukšanas iemesls dod pamatu uzskatīt, ka nākamie reisi tiks veikti ar būtisku aizkavēšanos, fraktētājam ir tiesības atkāpties no līguma par atlikušajiem reisiem.

566.

 

 

 

 

 

 

 

567.

 

 

 

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“209.pants. Reisu veikšanas kārtība un reisu pārtraukšanas sekas”

Juridiskais birojs

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Kad pārvadātājs ir nosūtījis fraktētājam paziņojumu par kuģi, attiecīgajam pārvadājumam piemēro šā kodeksa XIX-XXIII nodaļas noteikumus.”.

atb.

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

209.pants. Reisu veikšanas kārtība un reisu pārtraukšanas sekas

(1) Kad pārvadātājs ir nosūtījis fraktētājam paziņojumu par kuģi, attiecīgajam pārvadājumam piemēro šā kodeksa XIX—XXIII nodaļas noteikumus.

(2) Ja reisa pārtraukšanas iemesls dod pamatu uzskatīt, ka nākamie reisi tiks veikti ar būtisku aizkavēšanos, fraktētājam ir tiesības atkāpties no līguma par atlikušajiem reisiem.

210.pants. Ziņojumu par pārvadājumiem un kravas pārvadājumu grafika aizkavēšanās

(1) Ja fraktētājs laikus nenosūta paziņojumu par pārvadājumu, pārvadātājs var noteikt konkrētu laiku paziņojuma iesniegšanai. Ja paziņojums netiek iesniegts, pārvadātājs pēc savas izvēles var nosūtīt paziņojumu saskaņā ar šā kodeksa 208.pantu un pastāvošo iekraušanas grafiku vai atkāpties no minētā reisa līguma.

(2) Ja aizkavēšanās dod pamatu uzskatīt, ka paziņojumi par turpmākajiem pārvadājumiem būtiski aizkavēsies, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma par atlikušo pārvadājuma daļu.

(3) Pārvadātājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumu, ja aizkavēšanās iemesls ir šā kodeksa 196.panta trešajā daļā minētie apstākļi.

(4) Ja fraktētājs laikus nenosūta pārvadātājam paziņojumu par pārvadājumu grafiku, pārvadātājs var noteikt konkrētu laiku paziņojuma iesniegšanai. Ja laiks ir pārsniegts, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma attiecībā uz atlikušo daļu, attiecīgi piemērojot šā panta trešās daļas nosacījumus.

568.

 

 

 

 

 

 

569.

 

 

 

 

 

570.

 

 

 

 

571.

 

 

 

 

572.

 

 

 

 

573.

 

 

 

 

 

 

 

574.

 

 

 

575.

 

 

 

576.

 

 

 

577.

 

 

 

 

578.

 

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“210.pants. Kravas pārvadājuma grafika vai paziņojuma par iekraušanu neiesniegšanas sekas”;

Juridiskais birojs

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ja fraktētājs savlaicīgi nenosūta paziņojumu ar iekraušanu, pārvadātājs var noteikt konkrētu laiku šāda paziņojuma iesniegšana.”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “paziņojums netiek” ar vārdiem “paziņojums par iekraušanu netiek”,

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “nosūta paziņojumu” ar vārdiem “nosūta paziņojumu par kuģi”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “no minētā reisa līguma” ar vārdiem “no līguma daļā par konkrēto reisu”;

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja aizkavēšanās dod pamatu uzskatīt, ka turpmākie fraktētāja paziņojumi par iekraušanu būtiski aizkavēsies, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma daļā par atlikušajiem reisiem.”;

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdu “laikus” ar vārdu “savlaicīgi”,

Juridiskais birojs

izslēgt ceturtajā daļā vārdus “paziņojumu par”

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “laiku paziņojuma iesniegšanai” ar vāriem “termiņu šāda grafika iesniegšanai”;

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtās daļas pēdējā teikumā vārdus “Ja laiks ir pārsniegts” ar vārdiem “Pēc noteiktā termiņa”

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļas pēdējā teikumā vārdus “no līguma attiecībā uz atlikušo daļu” ar vārdiem “no līguma daļā par atlikušajiem reisiem”.

atb.

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

210.pants. Kravas pārvadājumu grafika vai paziņojuma par iekraušanu neiesniegšanas sekas

(1) Ja fraktētājs savlaicīgi nenosūta paziņojumu par iekraušanu, pārvadātājs var noteikt konkrētu laiku šāda paziņojuma iesniegšanai. Ja paziņojums par iekraušanu netiek iesniegts, pārvadātājs pēc savas izvēles var nosūtīt paziņojumu par kuģi saskaņā ar šā kodeksa 208.pantu un esošo iekraušanas grafiku vai atkāpties no līguma daļā par konkrēto reisu.

(2) Ja paziņojuma savlaicīga nenosūtīšana dod pamatu uzskatīt, ka turpmākie fraktētāja paziņojumi par iekraušanu būtiski aizkavēsies, pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma daļā par atlikušajiem reisiem.

(3) Pārvadātājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumu, kad aizkavēšanās iemesls ir šā kodeksa 196.panta trešajā daļā minētie apstākļi.

(4) Ja fraktētājs savlaicīgi nenosūta pārvadātājam pārvadājumu grafiku, pārvadātājs var noteikt konkrētu termiņu šāda grafika iesniegšanai. Pēc noteiktā termiņa pārvadātājam ir tiesības atkāpties no līguma daļā par atlikušajiem reisiem, attiecīgi piemērojot šā panta trešās daļas noteikumu.

211.pants. Kuģa izvēles aizkavēšanās

(1) Ja pārvadātājs laikus nenosūta paziņojumu par pārvadājumu, fraktētājs var noteikt konkrētu laiku paziņojuma iesniegšanai. Ja paziņojums netiek iesniegts, fraktētājs var atkāpties no minētā reisa līguma.

(2) Ja aizkavēšanās dod pamatu uzskatīt, ka paziņojumi par turpmākajiem pārvadājumiem būtiski aizkavēsies, fraktētājam ir tiesības atkāpties no līguma par atlikušo pārvadājuma daļu.

(3) Fraktētājs ir tiesīgs saņemt zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumu, ja zaudējumu iemeslu pārvadātājs nevarēja novērst un nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas brīdī.

579.

 

 

 

 

580.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

581.

 

 

 

 

582.

 

 

 

583.

 

 

 

 

584.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“211.pants. Paziņojuma par kuģi neiesniegšanas sekas”;

Juridiskais birojs

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja pārvadātājs savlaicīgi nenosūta paziņojumu par kuģi, fraktētājs var noteikt konkrētu termiņu šāda paziņojuma iesniegšanai. Ja paziņojums netiek iesniegts, fraktētājs var atkāpties no līguma daļā par konkrēto reisu.”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “paziņojumi par turpmākajiem pārvadājumiem” ar vārdiem “turpmākie paziņojumi par kuģi”

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “līguma par atlikušo pārvadājuma daļu” ar vārdiem “līguma daļā par atlikušajiem reisiem.”;

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “zaudējumu iemeslu” ar vārdiem “zaudējumu iemesls ir tāda kuģa aizkavēšanās, kuru”

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdu “brīdī” ar vārdu “dienā”.

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

211.pants. Paziņojuma par kuģi neiesniegšanas sekas

(1) Ja pārvadātājs savlaicīgi nenosūta paziņojumu par kuģi, fraktētājs var noteikt konkrētu termiņu šāda paziņojuma iesniegšanai. Ja paziņojums netiek iesniegts, fraktētājs var atkāpties no līguma daļā par konkrēto reisu.

(2) Ja aizkavēšanās dod pamatu uzskatīt, ka turpmākie paziņojumi par kuģi būtiski aizkavēsies, fraktētājam ir tiesības atkāpties no līguma daļā par atlikušajiem reisiem.

(3) Fraktētājs ir tiesīgs saņemt zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumu, kad zaudējumu iemesls ir tāda kuģa aizkavēšanās, kuru pārvadātājs nevarēja novērst un nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas dienā.

212.pants. Frakts maksas kavējumi

(1) Ja frakts, demeredžs vai citi maksājumi saskaņā ar līgumu nav laikus samaksāti, pārvadātājs var noteikt konkrētu termiņu maksājumu veikšanai. Ja maksājums netiek veikts, pārvadātājam ir tiesības apturēt līguma izpildi vai, ja aizkavēšanās rada būtisku līguma pārkāpumu, atkāpties no līguma.

(2) Pabeidzot līgumā paredzēto reisu, pārvadātājam ir tiesības aizturēt kravu kā nodrošinājumu par saskaņā ar līgumu nopelnītajiem, bet nesaņemtajiem maksājumiem. Šā panta nosacījumus piemēro attiecībā uz pārvadātāja izdotā konosamenta turētājiem, kas nav fraktētāji, tikai tad, ja pienākums maksāt ir paredzēts konosamentā saskaņā ar šā kodeksa 169.pantu.

585.

Juridiskais birojs

aizstāt panta nosaukumā vārdu “maksas” ar vārdu “samaksas”.

 

atb.

212.pants. Frakts samaksas kavējumi

(1) Ja frakts, kompensācija par demeredža laiku vai citi maksājumi saskaņā ar līgumu nav laikus samaksāti, pārvadātājs var noteikt konkrētu termiņu maksājumu veikšanai. Ja maksājumi noteiktajā termiņā netiek veikti, pārvadātājam ir tiesības apturēt līguma izpildi vai, ja aizkavēšanās rada būtisku līguma pārkāpumu, atkāpties no līguma.

(2) Pabeidzot līgumā paredzēto reisu, pārvadātājam ir tiesības aizturēt kravu kā nodrošinājumu par saskaņā ar līgumu nopelnītajiem, bet nesaņemtajiem maksājumiem. Šā panta noteikumus attiecībā uz pārvadātāja izdotā konosamenta turētājiem, kas nav fraktētāji, piemēro tikai tad, ja pienākums maksāt paredzēts konosamentā saskaņā ar šā kodeksa 169.pantu.

213.pants. Karadarbība

(1) Ja līguma izpildes laikā sākas karš vai rodas līdzīgi apstākļi, vai būtiski palielinās kara izcelšanās draudi, kam ir būtiska ietekme uz līguma izpildi, pārvadātājs un fraktētājs ir tiesīgi atkāpties no līguma, neatbildot par zaudējumiem.

(2) Puse, kura nolēmusi atkāpties no līguma, bez nepamatotas kavēšanās nosūta atbilstošu paziņojumu otrai pusei. Pretējā gadījumā puse, kura nolēmusi atkāpties no līguma, ir atbildīga par radītajiem zaudējumiem.

     

213.pants. Karadarbība

(1) Ja līguma izpildes laikā sākas karš vai rodas līdzīgi apstākļi, vai būtiski palielinās kara izcelšanās draudi, kam ir būtiska ietekme uz līguma izpildi, pārvadātājs un fraktētājs ir tiesīgi atkāpties no līguma, neatbildot par zaudējumiem.

(2) Puse, kura nolēmusi atkāpties no līguma, nekavējoties nosūta attiecīgu paziņojumu otrai pusei. Pretējā gadījumā puse, kura nolēmusi atkāpties no līguma, ir atbildīga par radītajiem zaudējumiem.

15.nodaļa. Laika fraktēšanas līgums

586.

 

 

 

 

 

 

587.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitļus un vārdus “15.nodaļa. Laika fraktēšanas līgums”, “15.1.apakšnodaļa. Kuģa piegāde” ar skaitli un vārdiem “XXV nodaļa. Laika fraktēšana”.

Juridiskais birojs

Aizstāt visā nodaļā vārdus “fraktēšanas līgums” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “laika fraktēšanas līgums “(attiecīgā locījumā).

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

XXV nodaļa. Laika fraktēšana

15.1.apakšnodaļa. Kuģa piegāde

       

214.pants. Kuģa stāvoklis un aprīkojums

(1) Pārvadātājs nodod kuģi fraktētājam līgumā paredzētajā vietā un laikā.

(2) Nododot kuģi, pārvadātājs nodrošina, lai kuģa stāvoklis, dokumenti, apkalpe, krājumi un aprīkojums atbilst prasībām, kas tiek izvirzītas parastam pārvadājumam tajā kuģošanas rajonā, kas paredzēts fraktēšanas līgumā.

(3) Kuģi apgādā ar pietiekamu degvielas krājumu tuvākās degvielas uzpildes ostas sasniegšanai. Fraktētājs pieņem degvielas krājumu un samaksā cenu, kāda tajā laikā ir ostā.

588.

Juridiskais birojs

papildināt pirmo daļu pirms vārda “Pārvadātājs” ar vārdiem “Laika fraktēšanas līguma noslēgšanas gadījumā,”.

atb.

214.pants. Kuģa stāvoklis un aprīkojums

(1) Laika fraktēšanas līguma noslēgšanas gadījumā pārvadātājs nodod kuģi fraktētājam līgumā paredzētajā vietā un laikā.

(2) Nododot kuģi, pārvadātājs nodrošina, lai kuģa stāvoklis, dokumenti, apkalpe, nepieciešamie krājumi un aprīkojums atbilst prasībām, kas tiek izvirzītas parastam pārvadājumam tajā kuģošanas rajonā, kas paredzēts laika fraktēšanas līgumā.

(3) Kuģi apgādā ar pietiekamu degvielas krājumu, lai tas varētu sasniegt tuvāko degvielas uzpildes ostu. Fraktētājs pieņem degvielas krājumu un samaksā cenu, kāda tajā laikā ir ostā.

215.pants. Pārbaude

(1) Nododot kuģi, pārvadātājs un fraktētājs var pieprasīt kuģa, tā iekārtu un degvielas krājumu pārbaudi.

(2) Pārbaudes izmaksas, ieskaitot laika zaudējumu, sadala vienādi abām pusēm.

     

215.pants. Pārbaude

(1) Nododot kuģi, pārvadātājs un fraktētājs var pieprasīt kuģa, tā iekārtu un degvielas krājumu pārbaudi.

(2) Pārbaudes izmaksas, ieskaitot laika zaudējumu, sadala vienādi abām pusēm.

216.pants. Kuģa nodošana jūrā

(1) Ja puses ir vienojušās par kuģa nodošanu jūrā, pārvadātājs paziņo fraktētājam par kuģa atrašanās vietu nodošanas brīdī.

(2) Šā kodeksa 215.pantā minēto pārbaudi veic pirmajā ostā, kurā kuģis ieiet pēc nodošanas. Ja pārbaudē tiek atklāti defekti, fraktētājam ir tiesības nemaksāt nomu par laiku, kas izmantots defekta novēršanai. Ja fraktētājs atkāpjas no fraktēšanas līguma saskaņā ar šā kodeksa 218.pantu, pārvadātājam nav tiesību saņemt nomas maksu par laiku no nodošanas brīža.

589.

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “nemaksāt nomu par laiku” ar vārdiem “nemaksāt nomas maksu par laika periodu”.

atb.

216.pants. Kuģa nodošana jūrā

(1) Ja puses ir vienojušās par to, ka kuģis tiek nodots jūrā, pārvadātājs paziņo fraktētājam par kuģa atrašanās vietu nodošanas brīdī.

(2) Šā kodeksa 215.pantā minēto pārbaudi veic pirmajā ostā, kurā kuģis ieiet pēc nodošanas. Ja pārbaudes laikā tiek atklāti defekti, fraktētājam ir tiesības nemaksāt nomas maksu par laika periodu, kas izmantots defektu novēršanai. Ja fraktētājs atkāpjas no laika fraktēšanas līguma saskaņā ar šā kodeksa 218.pantu, pārvadātājam nav tiesību saņemt nomas maksu par laiku no nodošanas brīža.

 

217.pants. Atkāpšanās laiks un kavēšanās kuģa nodošanā

(1) Fraktētājs var atkāpties no fraktēšanas līguma, ja kuģis nav nodots fraktēšanas līgumā noteiktajā brīdī.

(2) Ja pārvadātājs paziņo, ka kuģis ieradīsies pēc nolīgtā atkāpšanās laika beigām, un paziņo laiku, kad kuģis būs gatavs nodošanai, fraktētājs var izmantot tiesības atkāpties no līguma bez nepamatotas kavēšanās. Ja fraktētājs neatkāpjas no līguma, jaunais atkāpšanās laiks ir pārvadātāja norādītais laiks.

(3) Ja kuģa nodošana tiek aizkavēta cita iemesla dēļ, fraktētājs var atkāpties no fraktēšanas līguma, ja tāda aizkavēšanās ir būtisks līguma pārkāpums.

590.

 

 

 

591.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

592.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdu “brīdī” ar vārdu “dienā (atkāpšanās laiks)”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrā daļas pirmajā teikumā vārdus “fraktētājs var izmantot tiesības atkāpties no līguma bez nepamatotas kavēšanās” ar vārdiem “fraktētājs var izmantot tiesības atkāpties no līguma, par to nekavējoties paziņojot pārvadātājam”

Juridiskais birojs

papildināt otrās daļas pēdējo teikumu ar vārdiem “kad kuģis būs gatavs nodošanai”.

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

217.pants. Atkāpšanās laiks un kuģa nodošanas aizkavēšanās

(1) Fraktētājs var atkāpties no laika fraktēšanas līguma, ja kuģis nav nodots laika fraktēšanas līgumā noteiktajā dienā (atkāpšanās laiks).

(2) Ja pārvadātājs paziņo, ka kuģis ieradīsies pēc nolīgtā atkāpšanās laika beigām, kā arī paziņo laiku, kad kuģis būs sagatavots nodošanai, fraktētājs var izmantot tiesības atkāpties no līguma, par to nekavējoties paziņojot pārvadātājam. Ja fraktētājs neatkāpjas no līguma, jaunais atkāpšanās laiks ir pārvadātāja norādītais laiks, kad kuģis būs sagatavots nodošanai.

(3) Ja kuģa nodošana aizkavējas cita iemesla dēļ, fraktētājs var atkāpties no laika fraktēšanas līguma, ja tāda aizkavēšanās ir būtisks līguma pārkāpums.

218.pants. Kuģa defekti

Ja nodošanas brīdī kuģim vai tā iekārtām ir defekti, fraktētājam ir tiesības prasīt nomas maksas samazināšanu, ja līguma pārkāpums ir būtisks, - atkāpties no fraktēšanas līguma. Šo nosacījumu nepiemēro, ja pārvadātājs nekavējoties novērš defektu un fraktētājam nerodas tiesības atkāpties no līguma saskaņā ar šā kodeksa 217.pantu.

     

218.pants. Kuģa defekti

Ja nodošanas brīdī kuģim vai tā iekārtām ir defekti, fraktētājam ir tiesības prasīt nomas maksas samazināšanu, bet, ja līguma pārkāpums ir
būtisks, — atkāpties no laika fraktēšanas līguma. Šo nosacījumu nepiemēro, ja pārvadātājs nekavējoties novērš defektu un fraktētājam nerodas tiesības atkāpties no līguma saskaņā ar šā kodeksa 217.pantu.

219.pants. Atbildība par zaudējumiem

Fraktētājam ir tiesības saņemt atlīdzību par zaudējumu, kas radies nodošanas aizkavēšanās vai defektu dēļ. Ja pārvadātājs pierāda, ka aizkavēšanās vai defekti nav radušies viņa vai personu, par kurām pārvadātājs ir atbildīgs, vainas dēļ, fraktētājam nav tiesību pieprasīt zaudējuma atlīdzību. Fraktētājam ir tiesības prasīt atlīdzību par zaudējumu, kas radies kuģa īpašības vai iekārtas trūkuma dēļ, ja ir pamats uzskatīt, ka, noslēdzot fraktēšanas līgumu, tādas īpašības vai iekārtas tika apsolītas.

593.

 

 

 

 

 

 

 

 

594.

Juridiskais birojs

aizstāt panta pirmajā teikumā vārdus “atlīdzību par zaudējumu, kas radies nodošanas aizkavēšanās vai defektu dēļ” ar vārdiem “zaudējumu atlīdzību, kas radušies kuģa nodošanas aizkavēšanās vai tā defektu dēļ”;

Juridiskais birojs

aizstāt panta pēdējā teikumā vārdus “atlīdzību par zaudējumu” ar vārdiem “zaudējumu atlīdzību”.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

219.pants. Atbildība par zaudējumiem

Fraktētājam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību, kuri radušies kuģa defektu dēļ vai tāpēc, ka aizkavējusies tā nodošana. Ja pārvadātājs pierāda, ka defekti nav radušies vai aizkavēšanās nav notikusi viņa vai to personu vainas dēļ, par kurām pārvadātājs ir atbildīgs, fraktētājam nav tiesību pieprasīt zaudējumu atlīdzību. Fraktētājam ir tiesības pieprasīt to zaudējumu atlīdzību, kuri radušies kādu kuģa īpašību vai iekārtu trūkuma dēļ, ja ir pamats uzskatīt, ka, noslēdzot laika fraktēšanas līgumu, tika apsolīts, ka tādas īpašības vai iekārtas būs.

15.2.apakšnodaļa. Reisu veikšana

595.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “15.2.apakšnodaļa. Reisu veikšana”.

 

 

atb.

 

 

220.pants. Pārvadātāja tiesības un pienākumi

(1) Fraktēšanas līguma darbības laikā pārvadātājs veic reisus, kādos saskaņā ar līgumu kuģi nosūta fraktētājs. Pārvadātājs uztur kuģi saskaņā ar šā kodeksa 214.panta otrās daļas nosacījumiem.

(2) Pārvadātājs ir tiesīgs atteikties sūtīt kuģi reisā, kurā kuģa apkalpi vai kravu varētu pakļaut briesmām, kuru iemesls ir karš, karadarbība, ledus vai jebkuras citas briesmas, vai būtiskas grūtības, kuras pārvadātājs nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas brīdī.

(3) Pārvadātājs ir tiesīgs atteikties iekraut uzliesmojošu, pašaizdegošos vai korozīvu kravu, vai citu bīstamu kravu, izņemot gadījumu, ja kravu nodod iekraušanai, pārvadāšanai vai nodošanai gala ostā atbilstoši kuģa reģistrācijas valsts, kravas iekraušanas vai izkraušanas valsts kompetento iestāžu prasībām un rekomendācijām. Pārvadātājs ir tiesīgs atteikties pārvadāt dzīvus dzīvniekus.

     

220.pants. Pārvadātāja tiesības un pienākumi

(1) Laika fraktēšanas līguma darbības laikā pārvadātājs veic reisus, kādos saskaņā ar līgumu kuģi nosūta fraktētājs. Pārvadātājs uztur kuģi atbilstoši šā kodeksa 214.panta otrās daļas noteikumiem.

(2) Pārvadātājs ir tiesīgs atteikties sūtīt kuģi reisā, kurā kuģa apkalpi vai kravu varētu pakļaut jūras briesmām, pilsoņu kara vai karadarbības izraisītām briesmām vai jebkurām citām briesmām vai būtiskām grūtībām, kuras pārvadātājs nevarēja paredzēt līguma noslēgšanas brīdī.

(3) Pārvadātājs ir tiesīgs atteikties iekraut uzliesmojošu, pašaizdegties spējīgu vai korozīvu kravu vai citu bīstamu kravu, izņemot gadījumu, kad šādu kravu nodod iekraušanai, pārvadāšanai vai nodošanai gala ostā atbilstoši kuģa reģistrācijas valsts, kravas iekraušanas vai izkraušanas valsts kompetento iestāžu prasībām un rekomendācijām. Pārvadātājs ir tiesīgs atteikties pārvadāt dzīvniekus.

221.pants. Pienākums informēt

Pārvadātājs informē fraktētāju par jebkuriem svarīgiem apstākļiem, kas ietekmē kuģi vai reisu. Fraktētājs informē pārvadātāju par paredzamajiem reisiem.

     

221.pants. Pienākums informēt

Pārvadātājs informē fraktētāju par jebkuriem svarīgiem apstākļiem, kas ietekmē kuģi vai reisu. Fraktētājs informē pārvadātāju par paredzamajiem reisiem.

222.pants. Degvielas krājums

Fraktētājs nodrošina kuģi ar degvielas krājumu. Fraktētājs atbild par piegādātās degvielas atbilstību līgumā paredzētajai specifikācijai.

     

222.pants. Degvielas krājums

Fraktētājs nodrošina kuģi ar degvielas krājumu. Fraktētājs atbild par piegādātās degvielas atbilstību līgumā paredzētajai specifikācijai.

223.pants. Kravas iekraušana un izkraušana

(1) Fraktētājs atbild par kravas operācijām, ieskaitot saņemšanu, iekraušanu, izvietošanu, nostiprināšanu, izkraušanu un nodošanu. Kravu izvieto tā, lai kuģis atbilstu drošības un stabilitātes prasībām un lai krava būtu nostiprināta. Fraktētājs ievēro pārvadātāja rīkojumus par kravas izvietošanu, lai nodrošinātu kuģa drošību un stabilitāti.

(2) Fraktētājs var pieprasīt, lai kuģa kapteinis un apkalpe sniedz šādai kuģošanai ierasto palīdzību. Fraktētājs samaksā par papildu darbu un citiem izdevumiem.

(3) Ja pārvadātājam rodas zaudējumi kravas operāciju dēļ, fraktētājs atlīdzina šos zaudējumus, izņemot gadījumu, ja zaudējumu iemesls ir kuģa kapteiņa vai apkalpes vaina, vai citi apstākļi, par kuriem atbild pārvadātājs.

     

223.pants. Kravas iekraušana un izkraušana

(1) Fraktētājs ir atbildīgs par kravas operācijām, ieskaitot kravas saņemšanu, iekraušanu, izvietošanu, nostiprināšanu, izkraušanu un nodošanu. Kravu izvieto tā, lai kuģis atbilstu drošības un stabilitātes prasībām un lai krava būtu nostiprināta. Fraktētājs ievēro pārvadātāja norādījumus par kravas izvietošanu, lai nodrošinātu kuģa drošību un stabilitāti.

(2) Fraktētājs var pieprasīt, lai kuģa kapteinis un apkalpe sniedz šādai kuģošanai ierasto palīdzību. Fraktētājs samaksā par papildu darbu un citiem izdevumiem.

(3) Ja pārvadātājam rodas zaudējumi kravas operāciju dēļ, fraktētājs atlīdzina šos zaudējumus, izņemot gadījumu, kad zaudējumu iemesls ir kuģa kapteiņa vai apkalpes vaina vai citi apstākļi, par kuriem ir atbildīgs pārvadātājs.

224.pants. Konosamenti

(1) Pārvadātājs izsniedz konosamentus par iekrauto kravu saskaņā ar fraktētāja rīkojumiem par paredzamo reisu. Šādus konosamentus izdod saskaņā ar šā kodeksa 10.nodaļas nosacījumiem. Ja tādējādi pārvadātājs uzņemas atbildību pret konosamenta turētāju un atbildība ir lielāka nekā fraktēšanas līgumā paredzētā, fraktētājs atlīdzina pārvadātāja izdevumus.

(2) Pārvadātājs ir tiesīgs (pretēji fraktētāja norādījumiem) neizsniegt kravu personai, kura nevar pierādīt savas tiesības uz kravu, vai izsniegt kravu pretēji konosamenta nosacījumiem. Pārvadātājs var pieprasīt, lai fraktētājs snie dz pietiekamu nodrošinājumu par zaudējumiem, kas varētu rasties, izsniedzot kravu šādā veidā.

596.

 

 

 

 

 

 

597.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“224.pants. Konosamenta izsniegšana laika fraktēšanas gadījumā”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā skaitli un vārdus “10.nodaļas nosacījumiem” ar skaitli un vārdiem “XX nodaļas noteikumiem”.

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

224.pants. Konosamentu izsniegšana laika fraktēšanas gadījumā

(1) Pārvadātājs izsniedz konosamentus par iekrauto kravu saskaņā ar fraktētāja norādījumiem par paredzamo reisu. Šādus konosamentus izdod saskaņā ar šā kodeksa XX nodaļas noteikumiem. Ja tādējādi pārvadātājs uzņemas atbildību pret konosamenta turētāju un atbildība ir lielāka nekā fraktēšanas līgumā paredzētā, fraktētājs atlīdzina pārvadātāja izdevumus.

(2) Pārvadātājs ir tiesīgs (pretēji fraktētāja norādījumiem) neizsniegt kravu personai, kura nevar pierādīt savas tiesības uz kravu, vai izsniegt kravu pretēji konosamentā norādītajai informācijai. Pārvadātājs var pieprasīt, lai fraktētājs iesniedz pietiekamu nodrošinājumu par zaudējumiem, kas varētu rasties, izsniedzot kravu šādā veidā.

225.pants. Kravas bojājums un piegādes aizkavēšanās

(1) Pārvadātājs atbild par kravai nodarītajiem zaudējumiem saskaņā ar šā kodeksa 10.5.apakšnodaļas nosacījumiem.

(2) Kravas saņēmējs, kurš nav laika fraktētājs, ir tiesīgs saņemt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šā panta pirmo daļu. Ja saņēmējs ir tāda konosamenta turētājs, ko izdevis pārvadātājs, piemēro arī šā kodeksa 169.panta nosacījumus.

598.

Juridiskais birojs

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pārvadātājs atbild par zaudējumu sakarā ar kravas zudumu vai bojājumu saskaņā ar šā kodeksa 134.-149.panta noteikumiem”.

atb.

225.pants. Kravas bojājums un piegādes aizkavēšanās

(1) Pārvadātājs atbild par zaudējumu sakarā ar kravas zudumu vai bojājumu saskaņā ar šā kodeksa 134.—149.panta noteikumiem.

(2) Kravas saņēmējs, kurš nav laika fraktētājs, ir tiesīgs saņemt zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šā panta pirmo daļu. Ja saņēmējs ir tāda konosamenta turētājs, ko izdevis pārvadātājs, piemēro arī šā kodeksa 169.panta noteikumus.

226.pants. Kavēšanās un citi pārvadātāja pārkāpumi

(1) Ja kuģis netiek uzturēts līgumā noteiktajā stāvoklī vai tas nav jūrasspējīgs, vai reisi tiek aizkavēti, vai pārvadātājs pārkāpj citus līguma nosacījumus, fraktētājs var atkāpties no fraktēšanas līguma, ja tiek būtiski apdraudēts līguma mērķis.

(2) Kad fraktētājs uzzina vai viņam bija jāuzzina par līguma nosacījumu pārkāpumu, viņš var atkāpties no līguma, ja par to paziņo bez nepamatotas kavēšanās. Pretējā gadījumā fraktētājs zaudē tiesības atkāpties no līguma.

(3) Fraktētājam ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, kas radušies kuģa bojāejas vai kuģa konstruktīvā zuduma dēļ vai tādēļ, ka kuģis nav uzturēts jūrasspējīgā stāvoklī, vai pārkāpti citi līguma nosacījumi, ja šie zaudējumi radušies pārvadātāja vai personu, par kurām viņš ir atbildīgs, vainas dēļ. Minētos nosacījumus piemēro arī zaudējumiem, kas radušies kapteiņa vai apkalpes kļūdas dēļ, sniedzot šā kodeksa 223.panta otrajā daļā minēto palīdzību, vai zaudējumiem, kas radušies jebkuru citu pārkāpumu dēļ.

599.

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “ja par to paziņo bez nepamatotas kavēšanās” ar vārdiem “ja par to nekavējoties paziņo pārvadātājam”.

atb.

226.pants. Kavēšanās un citi pārvadātāja pārkāpumi

(1) Ja kuģis netiek uzturēts līgumā noteiktajā stāvoklī vai tas nav jūrasspējīgs, vai reisi tiek aizkavēti, vai pārvadātājs pārkāpj citus līguma nosacījumus un ja tiek būtiski apdraudēts līguma mērķis, fraktētājs var atkāpties no laika fraktēšanas līguma.

(2) Kad fraktētājs uzzina vai viņam bija jāuzzina par līguma nosacījumu pārkāpumu, viņš var atkāpties no līguma, ja par to nekavējoties paziņo pārvadātājam. Pretējā gadījumā fraktētājs zaudē tiesības atkāpties no līguma.

(3) Fraktētājam ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, kas radušies kuģa bojāejas vai kuģa konstruktīvā zuduma dēļ vai tādēļ, ka kuģis nav uzturēts jūrasspējīgā stāvoklī vai pārkāpti citi līguma nosacījumi, ja šie zaudējumi radušies pārvadātāja vai to personu vainas dēļ, par kurām viņš ir atbildīgs. Minētos nosacījumus piemēro arī attiecībā uz zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka kapteinis vai apkalpe pieļāvusi kļūdu, sniedzot šā kodeksa 223.panta otrajā daļā minēto palīdzību, vai uz zaudējumiem, kas radušies jebkuru citu pārkāpumu dēļ.

227.pants. Kuģa bojājumi

Pārvadātājam ir tiesība uz zaudējumu atlīdzību, kas nodarīti kuģim fraktētāja vai personu, par kurām viņš ir atbildīgs, vainas dēļ. Ja fraktētājs ir nosūtījis kuģi uz ostu, kas nav droša, fraktētājs atlīdzina radušos zaudējumus, kas nodarīti kuģim viņa vainas dēļ.

     

227.pants. Kuģa bojājumi

Pārvadātājam ir tiesības uz to zaudējumu atlīdzību, kas nodarīti kuģim fraktētāja vai to personu vainas dēļ, par kurām viņš ir atbildīgs. Ja fraktētājs ir nosūtījis kuģi uz ostu, kas nav droša, viņš atlīdzina zaudējumus, kas nodarīti kuģim viņa vainas dēļ.

228.pants. Glābšana

Fraktēšanas līgums neierobežo pienākumu glābt cilvēkus, kas ir briesmās uz jūras. Pārvadātājs var glābt kuģi vai citu īpašumu, ja tas būtiski neietekmē fraktēšanas līguma izpildi. Fraktētājam ir tiesības uz vienu trešdaļu no pārvadātāja neto atlīdzības par glābšanu vai no īpašās kompensācijas.

600.

 

 

 

601.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdu “īpašumu” ar vārdu “mantu” ,

Juridiskais birojs

papildināt pēc vārdiem “no īpašās kompensācijas” ar vārdiem “ko aprēķina saskaņā ar šā kodeksa 260.pantu.”

 

atb.

 

 

 

atb.

228.pants. Glābšana

Fraktēšanas līgums neierobežo pienākumu glābt cilvēkus, kas nonākuši briesmās uz jūras. Pārvadātājs var glābt kuģi vai citu mantu, ja tas būtiski neietekmē laika fraktēšanas līguma izpildi. Fraktētājam ir tiesības uz vienu trešdaļu no pārvadātāja neto atlīdzības par glābšanu vai no īpašās kompensācijas, ko aprēķina saskaņā ar šā kodeksa 260.pantu.

 

229.pants. Reisa izdevumi

Fraktētājs sedz izdevumus, kas ir saistīti ar reisu veikšanu, kurus nesedz pārvadātājs saskaņā ar šīs sadaļas nosacījumiem.

602.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “šīs sadaļas nosacījumiem” ar vārdiem “šīs un XXIII, XXIV nodaļas noteikumiem”.

atb.

229.pants. Reisa izdevumi

Fraktētājs sedz tos ar reisa veikšanu saistītos izdevumus, kurus nesedz pārvadātājs saskaņā ar šīs, kā arī XXIII un XXIV nodaļas noteikumiem.

 

15.3.apakšnodaļa. Kuģa nodošana fraktēšanas līguma darbības laika beigās

603.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “15.3. apakšnodaļa. Kuģa nodošana fraktēšanas līguma darbības beigās”.

atb.

 

 

230.pants. Kuģa nodošana fraktēšanas līguma darbības laika beigās

Fraktētājs nodod kuģi pārvadātājam fraktēšanas līgumā noteiktajā vietā un laikā, piemērojot šā kodeksa 214.panta trešās daļas, 215. un 216.panta nosacījumus. Minētos nosacījumus piemēro arī tad, ja ir notikusi atkāpšanās no fraktēšanas līguma pirms nolīgtā termiņa beigām.

604.

Juridiskais birojs

aizstāt panta nosaukumā vārdu “laika” ar vārdu “termiņa”.

atb.

230.pants. Kuģa nodošana laika fraktēšanas līguma darbības termiņa beigās

Fraktētājs nodod kuģi pārvadātājam laika fraktēšanas līgumā noteiktajā vietā un laikā saskaņā ar šā kodeksa 214.panta trešās daļas, 215. un 216.panta noteikumiem. Minētos noteikumus piemēro arī tad, ja ir notikusi atkāpšanās no fraktēšanas līguma pirms nolīgtā termiņa beigām.

231.pants. Fraktēšanas līguma termiņa pārsniegšana

Fraktētājam nav tiesību sūtīt kuģi tādā reisā, kura paredzamā izpilde pārsniedz līgumā noteikto termiņu kuģa nodošanai. Ja kuģis tiek sūtīts šādā reisā, pārvadātājam ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ņemot vērā frakts tirgus izmaiņas, bet ne mazāku kā fraktēšanas līgumā paredzētā noma.

605.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “paredzētā noma” ar vārdiem “paredzētās nomas maksas”.

atb.

231.pants. Laika fraktēšanas līguma termiņa pārsniegšana

Fraktētājam nav tiesību sūtīt kuģi tādā reisā, kura paredzamā izpilde pārsniedz līgumā noteikto kuģa nodošanas termiņu. Ja kuģis tiek sūtīts šādā reisā, pārvadātājam ir tiesības uz zaudējumu atlīdzību, ņemot vērā frakts tirgus izmaiņas, bet ne mazāku par fraktēšanas līgumā paredzēto nomas maksu.

 

15.4.apakšnodaļa. Nomas maksa

606.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “15.4.apakšnodaļa. Nomas maksa”.

atb.

 

 

232.pants. Nomas maksa

Fraktētājs maksā nomu ar priekšapmaksu par 30 dienām.

607.

 

 

 

 

 

608.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“232.pants. Nomas maksas samaksas kārtība

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdu “nomu” ar vārdiem “nomas maksu”.

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

232.pants. Kārtība, kādā maksājama nomas maksa

Fraktētājs maksā nomu ar priekšapmaksu par 30 dienām.

233.pants. Nomas maksas kavējumi

(1) Ja nomas maksa nav saņemta laikā, pārvadātājs rakstiski paziņo par to fraktētājam. Pēc paziņojuma nosūtīšanas pārvadātājs var pārtraukt pildīt fraktēšanas līgumā paredzētos pienākumus, kā arī atteikties iekraut kravu un izdot konosamentus. Ja nomas maksa nav saņemta trīs darbdienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas, pārvadātājs ir tiesīgs lauzt fraktēšanas līgumu.

(2) Ja pārvadātājs ir pārtraucis pildīt līgumā paredzētos pienākumus vai atkāpies no tā, viņam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumu, ja fraktētājs pierāda, ka maksājumu kavējums notika likumīgu aizliegumu, vispārēju sakaru vai banku maksājumu pārtraukuma dēļ vai citu līdzīgu šķēršļu dēļ, kurus fraktētājs nevarēja paredzēt fraktēšanas līguma noslēgšanas brīdī un kuru sekas fraktētājs nevarēja saprātīgi novērst.

(3) Ja fraktētājs laicīgi nesamaksā nomas maksu, pārvadātājam ir tiesības pieprasīt, lai fraktētājs nodod pārvadātājam jebkuras frakts prasības, kādas fraktētājam varētu būt saskaņā ar kuģa subfraktēšanas līgumiem.

609.

 

 

 

 

610.

 

 

 

 

611.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas pēdējā teikumā vārdu “darbdienu” ar vārdiem “darba dienu”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas pēdējā teikumā vārdus “ir tiesīgs lauzt fraktēšanas līgumu” ar vārdiem “ir tiesīgs atkāpties no fraktēšanas līguma”;

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdu “laicīgi” ar vārdu “savlaicīgi”.

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

233.pants. Nomas maksas kavējumi

(1) Ja nomas maksa nav saņemta laikā, pārvadātājs rakstveidā paziņo par to fraktētājam. Pēc paziņojuma nosūtīšanas pārvadātājs var pārtraukt pildīt laika fraktēšanas līgumā paredzētos pienākumus, kā arī atteikties iekraut kravu un izdot konosamentus. Ja nomas maksa nav saņemta triju darba dienu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas, pārvadātājs ir tiesīgs atkāpties no laika fraktēšanas līguma.

(2) Ja pārvadātājs ir pārtraucis pildīt laika fraktēšanas līgumā paredzētos pienākumus vai atkāpies no līguma, viņam ir tiesības saņemt zaudējumu atlīdzību, izņemot gadījumu, kad fraktētājs pierāda, ka maksājumu kavējumu izraisījis likumīgs aizliegums, vispārēju sakaru vai banku maksājumu pārtraukums vai citi līdzīgi šķēršļi, kurus fraktētājs nevarēja paredzēt fraktēšanas līguma noslēgšanas brīdī un kuru sekas viņš nevarēja saprātīgi novērst.

(3) Ja fraktētājs savlaicīgi nesamaksā nomu, pārvadātājam ir tiesības pieprasīt, lai fraktētājs nodod pārvadātājam jebkuras frakts prasības, kādas viņam varētu būt saskaņā ar kuģa subfraktēšanas līgumiem.

234.pants. Tiesības nemaksāt nomu

(1) Fraktētājs nemaksā nomu par laiku, kas ir zaudēts, veicot nofraktētā kuģa glābšanas pasākumus (operācijas), kuģa remontu, kā arī citas līdzīgas darbības, kas jāveic pārvadātājam, lai nodrošinātu kuģa spēju turpināt pildīt līgumā paredzētos pienākumus. Šīs tiesības fraktētājs var izmantot, ja laika zudums nav noticis fraktētāja vainas dēļ.

(2) Pārvadātājs sedz visus kuģa ekspluatācijas izdevumus par laiku, kad fraktētājam saskaņā ar šā panta nosacījumiem ir tiesības nemaksāt nomu.

612.

 

 

 

 

613.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“234.pants. Fraktētāja tiesības nemaksāt nomas maksu”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdu “nomu” ar vārdiem “nomas maksu”.

atb.

 

 

 

 

 

atb.

234.pants. Fraktētāja tiesības nemaksāt nomu

(1) Fraktētājs nemaksā nomu par laiku, kas ir zaudēts, veicot nofraktētā kuģa glābšanas pasākumus (operācijas), kuģa remontu, kā arī citas līdzīgas darbības, kuras jāveic pārvadātājam, lai nodrošinātu kuģa spēju un turpinātu pildīt līgumā paredzētos pienākumus. Šīs tiesības fraktētājs var izmantot, ja laika zudums nav noticis viņa vainas dēļ.

(2) Pārvadātājs sedz visus kuģa ekspluatācijas izdevumus par laiku, kad fraktētājam saskaņā ar šā panta noteikumiem ir tiesības nemaksāt nomu.

15.5.apakšnodaļa. Atkāpšanās no līguma

614.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus ”15.5.apakšnodaļa. Atkāpšanās no līguma”.

atb.

 

 

235.pants. Kuģa zaudēšana

(1) Ja kuģis ir gājis bojā vai konstruktīvi zudis, fraktēšanas līgums uzskatāms par spēku zaudējušu, arī ja līguma vispārējie nosacījumi paredz iespēju aizvietot kuģi. Šos nosacījumus piemēro, ja kuģis ir rekvizēts vai kādu citu līdzīgu iemeslu dēļ tā izmantošana ir būtiski apgrūtināta.

(2) Ja nav iespējams noskaidrot, kad kuģis ir gājis bojā, nomu maksā par nākamajām divdesmit četrām stundām pēc tam, kad saņemtas pēdējās ziņas par kuģi.

     

235.pants. Kuģa zaudēšana

(1) Kuģa bojāejas vai kuģa konstruktīvā zuduma dēļ laika fraktēšanas līgums uzskatāms par spēku zaudējušu arī tad, ja līguma vispārējie nosacījumi paredz iespēju aizstāt kuģi ar citu kuģi. Šos nosacījumus piemēro, ja kuģis rekvizēts vai kādu citu līdzīgu iemeslu dēļ tā izmantošana būtiski apgrūtināta.

(2) Ja nav iespējams noskaidrot, kad kuģis gājis bojā, nomu maksā par nākamajām divdesmit četrām stundām pēc tam, kad saņemtas pēdējās ziņas par kuģi.

236.pants. Kara risks

(1) Ja kuģis ir ostā vai jebkurā citā vietā, kur sākas karš, karadarbība vai nopietni palielinās briesmas, ka varētu iestāties līdzīgi apstākļi, pārvadātājam ir tiesības nekavējoties izvest kuģi drošībā.

(2) Fraktētājs papildus nomas maksai atlīdzina pārvadātāja izdevumus par kuģa apdrošināšanu pret kara risku un par jebkurām papildu izmaksām kuģa apkalpei, kas saistīti ar reisu, kurā fraktētājs sūta kuģi.

(3) Ja fraktēšanas līguma darbības laikā sākas karš, karadarbība vai nopietni palielinās briesmas, ka varētu iestāties līdzīgi apstākļi, un ja tāda situācija būtiski ietekmē līguma izpildi, pārvadātājam un fraktētājam ir tiesības atkāpties no fraktēšanas līguma, nemaksājot zaudējumu atlīdzību.

(4) Puse, kura vēlas atkāpties no fraktēšanas līguma, par to laikus paziņo otrai pusei. Pretējā gadījumā vainīgā puse sedz zaudējumus, no kuriem varēja izvairīties, ja paziņojums būtu sniegts laikus.

     

236.pants. Karadarbības risks

(1) Ja kuģis ir ostā vai jebkurā citā vietā, kur sākas pilsoņu karš, karadarbība vai nopietni palielinās briesmas, ka varētu iestāties līdzīgi apstākļi, pārvadātājam ir tiesības nekavējoties izvest kuģi drošībā.

(2) Fraktētājs papildus nomas maksai atlīdzina pārvadātāja izdevumus par kuģa apdrošināšanu pret karadarbības risku un par jebkurām papildu izmaksām kuģa apkalpei, kas saistīti ar reisu, kurā fraktētājs sūta kuģi.

(3) Ja laika fraktēšanas līguma darbības laikā sākas pilsoņu karš, karadarbība vai nopietni palielinās briesmas, ka varētu iestāties līdzīgi apstākļi, un ja tāda situācija būtiski ietekmē līguma izpildi, pārvadātājam un fraktētājam ir tiesības atkāpties no laika fraktēšanas līguma, nemaksājot zaudējumu atlīdzību.

(4) Puse, kura vēlas atkāpties no laika fraktēšanas līguma, par to laikus paziņo otrai pusei. Pretējā gadījumā vainīgā puse sedz zaudējumus, no kuriem varēja izvairīties, ja paziņojums būtu sniegts laikus.

16.nodaļa. Pasažieru un to bagāžas pārvadājumi

615.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “16.nodaļa” ar skaitli un vārdu “XXVI nodaļa ”

 

atb.

XXVI nodaļa. Pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumi

 

237.pants. Pasažieru pārvadājums un ar to saistītās personas

Šīs kodeksa nodaļas izpratnē:

1) kajītes bagāža - bagāža, kas atrodas pasažiera kajītē vai atrodas viņa īpašumā, uzraudzībā vai kontrolē, izņemot to pasažiera bagāžu, kas nodota pārvadātājam glabāšanā;

2) bagāža - jebkura lieta vai transportlīdzeklis, kas tiek pārvadāts saskaņā ar pārvadājuma līgumu, izņemot:

a) lietas un transportlīdzekļus, ko pārvadā saskaņā ar fraktēšanas līgumu, konosamentu vai saskaņā ar jebkuru citu kravu pārvadājuma līgumu,

b) dzīvus dzīvniekus;

3) pasažieris - jebkura fiziska persona, kuru pārvadā kuģī, ja šī persona:

a) tiek pārvadāta kuģī saskaņā ar pasažieru pārvadāšanas līgumu;

b) ar pārvadātāja piekrišanu pavada transportlīdzekli vai dzīvus dzīvniekus saskaņā ar kravu pārvadāšanas līgumu;

4) faktiskais pārvadātājs – persona, kas ir kuģa īpašnieks, kravas nosūtītājs vai kuģa operators un kas praktiski veic visu pārvadājumu.

616.

 

 

 

 

 

617.

 

 

 

 

618.

 

 

 

 

 

 

619.

 

 

 

 

 

 

620.

 

 

621.

 

 

 

 

622.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

623.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“237.pants. Termini un to skaidrojumi”;

Juridiskais birojs

izteikt panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Šajā nodaļā ir lietoti šādi termini”;

Juridiskais birojs

izteikt 1.punktu kā 2.punktu šādā redakcijā:

“2) kajītes bagāža – lietas, kas atrodas pasažiera kajītē vai citādi atrodas viņa uzraudzībā, izņemot to pasažieru bagāžu, kas nodota pārvadātājam glabāšanā;”

Juridiskais birojs

izteikt 2.punktu kā 1.punktu šādā redakcijā:

“1) bagāža - lieta, tajā skaitā transportlīdzeklis un kajītes bagāža, kas tiek pārvadāts saskaņā ar pārvadājuma līgumu, izņemot:”;

Juridiskais birojs

izslēgt 3.punktā vārdu “jebkura”

Juridiskais birojs

aizstāt 3.punktā vārdu a) un b) apakšpunktā vārdus “pārvadāšanas līgumu” ar vārdiem “pārvadājuma līgumu”;

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Aizstāt 237.panta 4.punkta tekstu ar tekstu šādā redakcijā:

„4) Pārvadātājs – persona, ar kuru vai kuras vārdā ir noslēgts pārvadājuma līgums, saskaņā ar kuru viņš vai faktiskais pārvadātājs veic pārvadājumu”

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Papildināt 237.pantu ar 5. un 6.punktu šādā redakcijā:

„5) faktiskais pārvadātājs – persona, kas nav pārvadātājs, bet ir kuģa īpašnieks, fraktētājs vai operators un kas faktiski veic pārvadājumu vai tā daļu,

6) pārvadājuma līgums – vienošanās par pasažieru vai pasažieru un bagāžas pārvadāšanu pa jūru, kas noslēgts ar pārvadātāju vai tā vārdā.”

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

237.pants. Termini un to skaidrojums

Šajā nodaļā ir lietoti šādi termini:

1) bagāža — lieta, arī transportlīdzeklis un kajītes bagāža, kas tiek pārvadāta saskaņā ar pārvadājuma līgumu, izņemot:

a) lietas un transportlīdzekļus, ko pārvadā saskaņā ar fraktēšanas līgumu, konosamentu vai ar jebkuru citu kravas pārvadājuma līgumu,

b) dzīvniekus;

2) kajītes bagāža — lietas, kas atrodas pasažiera kajītē vai citādā viņa uzraudzībā, izņemot to pasažieru bagāžu, kas nodota pārvadātājam glabāšanā;

3) pasažieris — fiziskā persona, kuru pārvadā ar kuģi, ja šī persona:

a) tiek pārvadāta ar kuģi saskaņā ar pasažieru pārvadājuma līgumu,

b) ar pārvadātāja piekrišanu pavada transportlīdzekli vai dzīvniekus saskaņā ar kravu pārvadājuma līgumu;

4) pārvadātājs — persona, ar kuru vai kuras vārdā ir noslēgts pārvadājuma līgums, saskaņā ar kuru viņš vai faktiskais pārvadātājs veic pārvadājumu;

5) faktiskais pārvadātājs — persona, kas nav pārvadātājs, bet ir kuģa īpašnieks, fraktētājs vai operators un kas faktiski veic pārvadājumu vai tā daļu;

6) pārvadājuma līgums — ar pārvadātāju vai viņa vārdā noslēgta vienošanās par pasažieru vai pasažieru un bagāžas pārvadāšanu pa jūru.

238.pants. Pārvadājums

(1) Pasažiera un viņa kajītes bagāžas pārvadājums ietver laikposmu, kurā:

1) pasažieris un viņa kajītes bagāža atrodas uz kuģa;

2) pasažieris iekāpj kuģī vai izkāpj no tā;

3) pasažieri un viņa kajītes bagāžu pārvadā pa ūdeni no krasta uz kuģi, ja:

a) šāds pārvadājums iekļauts pārvadājuma cenā;

b) šādiem mērķiem lietoto ūdenstransportu ir nodrošinājis pārvadātājs.

(2) Kajītes bagāžas pārvadājums (papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam laikposmam) ietver arī laikposmu, kurā pasažieris atrodas pasažieru ostā vai piestātnē, vai jebkurā citā vietā ostā, ja pārvadātājs, viņa darbinieks vai pārstāvis ir saņēmis bagāžu un nav to vēl nogādājis pasažierim.

(3) Bagāžas (kas nav kajītes bagāža) pārvadājums ietver laikposmu, kad pārvadātājs, viņa darbinieks vai pārstāvis ir saņēmis bagāžu pārvadāšanai (no krasta vai no kuģa) līdz brīdim, kad pārvadātājs, viņa darbinieks vai pārstāvis nogādā bagāžu pasažierim.

(4) Pasažiera pārvadājums neietver laikposmu, kurā pasažieris atrodas pasažieru ostā vai piestātnē, vai jebkurā citā vietā ostā.

624.

Juridiskais birojs

aizstāt visā panta tekstā vārdu “laikposmu” ar vārdiem “laika periodu”.

atb.

238.pants. Pārvadājums

(1) Pasažiera un viņa kajītes bagāžas pārvadājums ietver laika periodu, kurā:

1) pasažieris un viņa kajītes bagāža atrodas uz kuģa;

2) pasažieris uzkāpj uz kuģa un nokāpj no tā;

3) pasažieri un viņa kajītes bagāžu pārvadā pa ūdeni no krasta uz kuģi, ja:

a) šāds pārvadājums iekļauts pārvadājuma cenā,

b) šādam mērķim lietoto ūdenstransportu ir nodrošinājis pārvadātājs.

(2) Kajītes bagāžas pārvadājums (papildus šā panta pirmajā daļā noteiktajam laika posmam) ietver arī laika periodu, kurā pasažieris atrodas pasažieru ostā vai piestātnē vai jebkurā citā vietā ostā, ja pārvadātājs, viņa darbinieks vai pārstāvis ir saņēmis bagāžu un nav to vēl nogādājis pasažierim.

(3) Bagāžas (kas nav kajītes bagāža) pārvadājums ietver laika periodu, kad pārvadātājs, viņa darbinieks vai pārstāvis ir saņēmis bagāžu pārvadāšanai (no krasta vai no kuģa), līdz brīdim, kad pārvadātājs, viņa darbinieks vai pārstāvis nogādā bagāžu pasažierim.

(4) Pasažiera pārvadājums neietver laika periodu, kurā pasaž ieris atrodas pasažieru ostā vai piestātnē vai jebkurā citā vietā ostā.

239.pants. Piemērošana

(1) Šīs sadaļas nosacījumus piemēro prasībām, kas izriet no pasažieru un to bagāžas pārvadājumiem ar kuģi, ja ir spēkā vienas no šādiem nosacījumiem:

1) pārvadājums veikts ar Latvijas kuģi;

2) pārvadājuma līgums ir noslēgts Latvijā;

3) kuģa atiešanas vai pienākšanas osta saskaņā ar pārvadājuma līgumu ir Latvijā.

(2) Izņemot šā panta pirmajā daļā noteiktos gadījumus, šīs nodaļas nosacījumus nepiemēro, ja prasība tiek skatīta saskaņā ar civiltiesisko atbildību par pasažieru vai to bagāžas pārvadājumiem ar cita veida transportlīdzekļiem un ja šo nosacījumu piemērošana ir obligāta attiecībā uz jūras pārvadājumiem.

625.

 

 

 

626.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “sadaļas nosacījumi” ar vārdiem “nodaļas noteikumi”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “jūras pārvadājumiem” ar vārdiem “pārvadājumiem ar kuģi”.

 

atb.

 

 

 

atb.

239.pants. Piemērošana

(1) Šīs nodaļas noteikumus attiecina uz prasībām, kas izriet no pasažieru un viņu bagāžas pārvadājumiem ar kuģi, ja ir spēkā viens no šādiem nosacījumiem:

1) pārvadājums tiek veikts ar Latvijas kuģi;

2) pārvadājuma līgums noslēgts Latvijā;

3) kuģa atiešanas vai pienākšanas osta saskaņā ar pārvadājuma līgumu ir Latvijā.

(2) Izņemot šā panta pirmajā daļā noteiktos gadījumus, šīs nodaļas nosacījumus nepiemēro, ja prasība tiek skatīta saskaņā ar civiltiesisko atbildību par pasažieru vai viņu bagāžas pārvadājumiem ar cita veida transportlīdzekļiem un ja šo nosacījumu piemērošana ir obligāta attiecībā uz pārvadājumiem ar kuģi.

240.pants. Pārvadātāja atbildība

(1) Pārvadātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasažiera dzīvības zaudējuma vai miesas bojājumu dēļ, kā arī par zaudējumiem, kas nodarīti bagāžai, ja negadījums, kura dēļ radušies zaudējumi, ir noticis pārvadājuma laikā un zaudējumi ir radušies pārvadātāja, viņa darbinieku vai pārstāvju vainas dēļ, kuri pilda savus darba pienākumus.

(2) Bagāžas pazaudēšana vai bojāšana ietver arī materiālos zaudējumus, kurus pārvadātājs radījis pasažierim, laikus nepiegādājot bagāžu pēc kuģa pienākšanas, kas pārvadāja vai kuram vajadzēja pārvadāt bagāžu.

(3) Ievērojot šā panta ceturto daļu, prasītājs pierāda, ka negadījums, kura dēļ radušies zaudējumi, noticis pārvadājuma laikā, kā arī zaudējumu apmēru un pārvadātāja vainu.

(4) Ja nav pierādīts pretējais, pārvadātāja, viņa darbinieku vai pārstāvju vaina tiek prezumēta:

1) ja zaudējumi, kas radušies pasažiera dzīvības zaudējuma vai miesas bojājumu dēļ, kā arī zaudējumi, kas nodarīti kajītes bagāžai, ir radušies vai ir saistīti ar kuģa bojāeju, sadursmi, uzskriešanu uz sēkļa, sprādzienu vai ugunsgrēku, vai kuģa defektu;

2) ja bagāža, kurai nodarīti zaudējumi, nav kajītes bagāža (neatkarīgi no negadījuma rakstura, kura dēļ radušies zaudējumi).

627.

 

 

 

 

628.

 

 

 

 

 

629.

 

 

630.

 

 

631.

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā un ceturtās daļas 1.punktā vārdus “miesas bojājumu dēļ” ar vārdiem “veselības kaitējuma dēļ” ;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “kas nodarīti bagāžai” ar vārdiem “kas nodarīti pasažierim sakarā ar viņa bagāžas pazaudēšanu vai bojāšanu”;

Juridiskais birojs

izslēgt otro daļu;

Juridiskais birojs

izteikt trešo un ceturto daļu attiecīgi kā otro un trešo daļu

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “Ievērojot šā panta ceturto daļu” ar vārdiem “Ievērojot šā panta trešo daļu”

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

atb.

240.pants. Pārvadātāja atbildība

(1) Pārvadātājs ir atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar pasažiera dzīvības zaudēšanu vai kaitējuma nodarīšanu viņa veselībai, kā arī par zaudējumiem, kas nodarīti pasažierim sakarā ar viņa bagāžas pazaudēšanu vai bojāšanu, ja negadījums, kura dēļ radušies zaudējumi, noticis pārvadājuma laikā un zaudējumi radušies pārvadātāja, viņa darbinieku vai pārstāvju vainas dēļ, pildot savus darba pienākumus.

(2) Saskaņā ar šā panta trešo daļu prasītājs pierāda, ka negadījums, kura dēļ viņam radušies zaudējumi, noticis pārvadājuma laikā, kā arī zaudējumu apmēru un pārvadātāja vainu.

(3) Gadījumā, kad nav pierādīts pretējais, pārvadātāja, viņa darbinieku vai pārstāvju vaina tiek prezumēta, ja:

1) zaudējumi, kas radušies sakarā ar pasažiera dzīvības zaudēšanu vai kaitējuma nodarīšanu viņa veselībai, kā arī zaudējumi, kas nodarīti kajītes bagāžai, radušies vai ir saistīti ar kuģa bojāeju, sadursmi, uzskriešanu uz sēkļa, sprādzienu vai ugunsgrēku uz kuģa vai kuģa defektu;

2) bagāža, kurai nodarīti zaudējumi, nav kajītes bagāža (neatkarīgi no negadījuma rakstura, kura dēļ radušies zaudējumi).

 

241.pants. Pārvadātāja un faktiskā pārvadātāja atbildības sadalījums

(1) Ja pārvadājums vai daļa no tā tiek uzticēta faktiskajam pārvadātājam, pārvadātājs ir atbildīgs par visu pārvadājumu saskaņā ar šīs sadaļas nosacījumiem. Faktiskais pārvadātājs ir atbildīgs saskaņā ar šīs sadaļas nosacījumiem par to pārvadājuma daļu, ko tas veicis, ievērojot šā panta ceturto daļu.

(2) Pārvadātājs ir atbildīgs par faktiskā pārvadātāja darbību vai bezdarbību pārvadājuma laikā, kā arī par faktiskā pārvadātāja darbinieku vai pārstāvju darbībām, kuri pilda savus darba pienākumus.

(3) Jebkura vienošanās, saskaņā ar kuru pārvadātājs uzņemas pienākumus, ko nenosaka šī sadaļa, vai atsakās no tiesībām, ko piešķir šī sadaļa, ir saistoša tikai tad, ja tā ir nepārprotama un rakstiska.

(4) Ja zaudējumi radušies gan pārvadātāja, gan faktiskā pārvadātāja vainas dēļ, viņi atbild solidāri.

     

241.pants. Pārvadātāja un faktiskā pārvadātāja atbildības sadalījums

(1) Ja pārvadājums vai daļa no tā tiek uzticēta faktiskajam pārvadātājam, pārvadātājs ir atbildīgs par visu pārvadājumu saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem. Faktiskais pārvadātājs ir atbildīgs saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem par pārvadājuma daļu, ko tas veicis, ievērojot šā panta ceturto daļu.

(2) Pārvadātājs ir atbildīgs par faktiskā pārvadātāja darbību vai bezdarbību pārvadājuma laikā, kā arī par faktiskā pārvadātāja darbinieku vai pārstāvju darbībām, pildot savus darba pienākumus.

(3) Jebkura vienošanās, saskaņā ar kuru pārvadātājs uzņemas pienākumus, ko nenosaka šī sadaļa, vai atsakās no tiesībām, ko piešķir šī sadaļa, ir saistoša tikai tad, ja tā ir izteikta nepārprotami un rakstveidā.

(4) Ja zaudējumi radušies gan pārvadātāja, gan faktiskā pārvadātāja vainas dēļ, viņi atbild solidāri.

242.pants. Vērtslietas

Pārvadātājs nav atbildīgs par naudas, vērtspapīru, zelta, sudrablietu, dārglietu, greznumlietu, mākslas darbu vai citu vērtslietu pazaudēšanu vai bojāšanu, izņemot gadījumu, ja šādas vērtslietas ir nodotas pārvadātāja glabāšanā. Šajā gadījumā pārvadātājs ir atbildīgs šā kodeksa 244.panta otrās daļas 2.apakšpunktā noteiktajā apmērā, ja vien saskaņā ar šā kodeksa 244.panta sesto daļu atbildības apmērs nav paaugstināts.

632.

 

 

 

 

633.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

634.

 

 

635.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“242.pants. Vērtīgas lietas”;

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “Pārvadātājs nav atbildīgs par naudas, vērtspapīru, zelta, sudrablietu, dārglietu, greznumlietu, mākslas darbu vai citu vērtslietu” ar vārdiem “Pārvadātājs nav atbildīgs par naudas, vērtspapīru un citu vērtīgu lietu (zelta, sudraba, dārgakmeņu, dārglietu, mākslas darbu u.tml.)”

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “šādas vērtslietas” ar vārdiem “šādas vērtīgas lietas”

Juridiskais birojs

aizstāt vārdu “2.apakšpunktā”ar vārdu “2.punktā”.

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

242.pants. Vērtīgas lietas

Pārvadātājs nav atbildīgs par naudas, vērtspapīru un citu vērtīgu lietu (zelta, sudraba, dārgakmeņu, dārglietu, mākslas darbu u.tml.) pazaudēšanu vai bojāšanu, izņemot gadījumu, kad šādas vērtīgas lietas nodotas pārvadātāja glabāšanā. Šajā gadījumā pārvadātājs ir atbildīgs šā kodeksa 244.panta otrās daļas 2.punktā noteiktajā apmērā, ja vien saskaņā ar šā kodeksa 244.panta sesto daļu atbildības apmērs nav paaugstināts.

243.pants. Pasažiera vaina

Pārvadātāju var atbrīvot no atbildības pilnīgi, ja viņš pierāda, ka pasažiera dzīvības zaudējums vai miesas bojājumi, vai zaudējumi viņa bagāžai ir radušies pasažiera vainas dēļ, vai daļēji, ja tos ir veicinājusi pasažiera vaina.

636.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “miesas bojājumi” ar vārdiem “kaitējums veselībai”.

atb.

243.pants. Pasažiera vaina

Pārvadātāju var atbrīvot no atbildības pilnīgi, ja viņš pierāda, ka pasažiera dzīvības zaudējums vai viņa veselībai nodarītais kaitējums, vai zaudējumi viņa bagāžai radušies paša pasažiera vainas dēļ vai daļēji tos veicinājusi pasažiera vaina.

 

244.pants. Pārvadātāja atbildības ierobežošana

(1) Pārvadātāja atbildība par miesas bojājumu nodarīšanu nepārsniedz 175000 norēķina vienību par katru pasažieri. Atbildība par pasažieru pārvadājuma aizkavēšanos nepārsniedz 4150 norēķina vienību.

(2) Pārvadātāja atbildība par nozaudētu, bojātu vai aizkavētu pasažiera bagāžu nepārsniedz:

1) 1800 norēķina vienību par zaudējumiem, kas saistīti ar kajītes bagāžu;

2) 6750 norēķina vienību par zaudējumiem, kas saistīti ar pārvadātājam glabāšanā nodotajām vērtslietām;

3) 10000 norēķina vienību par transportlīdzekli;

4) 2700 norēķina vienību par zaudējumiem, kas saistīti ar pārējo bagāžu.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās summas piemēro katram reisam.

(4) Procentus un izmaksas var pievienot papildu ierobežojuma summām.

(5) Norēķina vienība nozīmē vienību, kas minēta šā kodeksa 71.pantā.

(6) Par lielākiem atbildības ierobežojumiem pārvadātājs un pasažieris var vienoties rakstiski.

637.

 

 

 

 

 

 

638.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

639.

 

 

 

Juridiskais birojs

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Pārvadātāja atbildību par nodarīto kaitējumu pasažiera veselībai nosaka saskaņā ar šā kodeksa 70.panta noteikumiem.”;

 

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 244.panta pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

„(1) Pārvadātāja atbildību par miesas bojājumu nodarīšanu nosaka saskaņā ar šā kodeksa 70.pantu.

(2) Pārvadātāja atbildība par nozaudētu vai bojātu pasažiera bagāžu nepārsniedz:

1) 833 norēķinu vienību par zaudējumiem, kas saistīti ar kajītes bagāžu’

2) 3333 norēķina vienību par transportlīdzekli, ieskaitot bagāžu, kas tajā atrodas,

3) 1200 norēķinu vienību par zaudējumiem, kas saistīti ar pārējo bagāžu.”

Juridiskais birojs

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Pārvadātāja atbildību var attiecināt arī uz procentiem un tiesāšanās izdevumiem.”.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

244.pants. Pārvadātāja atbildības ierobežošana

(1) Pārvadātāja atbildību par nodarīto kaitējumu pasažiera veselībai nosaka saskaņā ar šā kodeksa 70.panta noteikumiem.

(2) Pārvadātāja atbildība par nozaudētu vai bojātu pasažiera bagāžu nepārsniedz:

1) 833 norēķina vienības par zaudējumiem, kas saistīti ar kajītes bagāžu;

2) 3333 norēķina vienības par transportlīdzekli, ieskaitot bagāžu, kas tajā atrodas;

3) 1200 norēķina vienību par zaudējumiem, kas saistīti ar pārējo bagāžu.

(3) Šā panta pirmajā un otrajā daļā minētās summas piemēro katram reisam.

(4) Pārvadātāja atbildību var attiecināt arī uz procentiem un tiesāšanās izdevumiem.

(5) Norēķina vienība nozīmē vienību, kas minēta šā kodeksa 71.pantā.

(6) Par lielākiem atbildības ierobežojumiem pārvadātājs un pasažieris var vienoties rakstveidā.

 

245.pants. Pasažiera līdzdalība

(1) Ja radušies zaudējumi, pārvadātājam ir tiesības samazināt atbildību šādā apmērā:

1) 150 norēķina vienību par transportlīdzekli, ja tas ir bojāts;

2) 20 norēķina vienību, ja pazaudēta vai bojāta pasažieru bagāža;

3) 20 norēķina vienību, ja zaudējumi pasažierim radušies reisa aizkavēšanās dēļ.

(2) Pārvadātāja atbildības ierobežošanu samazina pirms atbildības ierobežošanas saskaņā ar 244.pantu.

640.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 245.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

„(1) Ja radušies zaudējumi, pārvadātajam ir tiesības samazināt atbildību šādā apmērā:

  1. 117 norēķina vienību par transportlīdzekli, ja tas ir bojāts,
  2. 13 norēķinu vienību, ja zaudējumi pasažierim radušies reisa aizkavēšanas dēļ.”

atb.

245.pants. Pasažiera līdzdalība

(1) Ja radušies zaudējumi, pārvadātājam ir tiesības samazināt atbildību šādā apmērā:

1) 117 norēķina vienības par transportlīdzekli, ja tas ir bojāts;

2) 13 norēķina vienības, ja zaudējumi pasažierim radušies reisa aizkavēšanās dēļ.

(2) Pārvadātāja atbildības ierobežojumu samazina pirms atbildības ierobežošanas saskaņā ar 244.pantu.

246.pants. Pārvadātāja darbinieku un pārstāvju atbildības ierobežojums un atbrīvošana no atbildības

Ja prasība par šajā nodaļā noteiktajiem zaudējumiem tiek celta pret pārvadātāja vai faktiskā pārvadātāja darbinieku vai pārstāvi, bet viņš pierāda, ka ir darbojies saskaņā ar saviem pienākumiem, viņam ir tādas pašas tiesības uz atbrīvošanu no atbildības vai atbildības ierobežošanu, kādas ir pārvadātājam vai faktiskajam pārvadātājam saskaņā ar šo nodaļu.

     

246.pants. Pārvadātāja darbinieku un pārstāvju atbildības ierobežošana un atbrīvošana no atbildības

Ja prasība par šajā nodaļā noteiktajiem zaudējumiem tiek celta pret pārvadātāja vai faktiskā pārvadātāja darbinieku vai pārstāvi, bet viņš pierāda, ka ir darbojies saskaņā ar saviem pienākumiem, pārvadātāja darbiniekam vai pārstāvim ir tādas pašas tiesības uz atbildības ierobežošanu vai atbrīvošanu no atbildības, kādas ir pārvadātājam vai faktiskajam pārvadātājam saskaņā ar šo nodaļu.

247.pants. Prasību apvienošana

(1) Ja piemēro atbildības ierobežojumus, kas noteikti šā kodeksa 244. un 245.pantā, tos attiecina uz visām prasībām (kopā) par pasažiera dzīvības zaudējumu vai miesas bojājumu, vai pasažiera bagāžas nozaudēšanu vai bojāšanu.

(2) Ja atbild gan pārvadātājs, gan faktiskais pārvadātājs, kopējais atbildības ierobežojums nedrīkst pārsniegt šajā nodaļā noteikto ierobežojumu.

(3) Ja pārvadātāja vai faktiskā pārvadātāja darbinieks vai pārstāvis saskaņā ar šī kodeksa 246.pantu ir tiesīgs ierobežot savu atbildību saskaņā ar šā kodeksa 244. un 245.pantu, summa, ko iegūst no pārvadātāja vai faktiskā pārvadātāja (vai no to darbiniekiem vai pārstāvjiem), nedrīkst pārsniegt atbildības ierobežojumu.

641.

 

 

 

 

642.

 

 

 

643.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “miesas bojājumu” ar vārdiem “kaitējumu veselībai”;

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “saskaņā ar šā kodeksa 244.” ar vārdiem “ievērojot šā kodeksa 244”.

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “ko iegūst” ar vārdiem “ko pasažieris ir tiesīgs iegūt”.

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

247.pants. Prasību apvienošana

(1) Ja piemēro atbildības ierobežojumus, kas noteikti šā kodeksa 244. un 245.pantā, tos attiecina uz visām prasībām (kopā) par pasažiera dzīvības zaudējumu vai viņa veselībai nodarīto kaitējumu, vai pasažiera bagāžas nozaudēšanu vai bojāšanu.

(2) Ja atbildīgs ir gan pārvadātājs, gan faktiskais pārvadātājs, kopējais atbildības ierobežojums nedrīkst pārsniegt šajā nodaļā noteikto ierobežojumu.

(3) Ja pārvadātāja vai faktiskā pārvadātāja darbinieks vai pārstāvis saskaņā ar šā kodeksa 246.pantu ir tiesīgs ierobežot savu atbildību, ievērojot šā kodeksa 244. un 245.pantu, summa, kuru pasažieris ir tiesīgs iegūt no pārvadātāja vai faktiskā pārvadātāja (vai no viņu darbiniekiem vai pārstāvjiem), nedrīkst pārsniegt atbildības ierobežojumu.

248.pants. Gadījumi, kad nedrīkst ierobežot atbildību

(1) Pārvadātājs nav tiesīgs izmantot šā kodeksa 244. un 245.pantā noteiktās tiesības ierobežot atbildību, ja tiek pierādīts, ka zaudējumu izraisījusi viņa darbība vai bezdarbība, kuras nolūks bijis radīt zaudējumu, vai nolaidība, apzinoties, ka šis zaudējums varētu rasties.

(2) Pārvadātāja vai faktiskā pārvadātāja darbinieks vai pārstāvis nav tiesīgs ierobežot atbildību, ja tiek pierādīts, ka zaudējumu izraisījusi viņa darbība vai bezdarbība, kuras nolūks bijis radīt zaudējumu, vai nolaidība, apzinoties, ka šis zaudējums varētu rasties.

     

248.pants. Gadījumi, kad atbildību nedrīkst ierobežot

(1) Pārvadātājs nav tiesīgs izmantot šā kodeksa 244. un 245.pantā noteiktās tiesības ierobežot atbildību, ja tiek pierādīts, ka zaudējumu izraisījusi viņa darbība vai bezdarbība, kuras nolūks bija radīt zaudējumu, vai nolaidība, apzinoties, ka šis zaudējums varētu rasties.

(2) Pārvadātāja vai faktiskā pārvadātāja darbinieks vai pārstāvis nav tiesīgs ierobežot atbildību, ja tiek pierādīts, ka zaudējumu izraisījusi viņa darbība vai bezdarbība, kuras nolūks bija radīt zaudējumu, vai nolaidība, apzinoties, ka šis zaudējums varētu rasties.

249.pants. Ziņojums par bagāžas nozaudēšanu vai bojājumu

(1) Pasažieris nosūta rakstisku ziņojumu pārvadātājam, viņa darbiniekam vai pārstāvim:

1) ja bagāža acīm redzami bojāta:

a) par kajītes bagāžu - pirms pasažiera izkāpšanas vai pasažiera izkāpšanas laikā;

b) par pārējo bagāžu - pirms bagāžas piegādes vai tās piegādes laikā;

2) ja bagāžas bojājums nav acīm redzams vai bagāža pazaudēta, - piecpadsmit dienu laikā no bagāžas izkraušanas krastā vai piegādes pasažierim, vai no brīža, kad bija jānotiek piegādei.

(2) Ja pasažieris šajā pantā noteiktajos gadījumos neveic nekādas darbības, tiek pieņemts, ka pasažieris ir saņēmis bagāžu nebojātu, izņemot gadījumu, ja tiek pierādīts pretējais.

(3) Rakstisku ziņojumu nesūta, ja bagāža tās saņemšanas brīdī tiek kopīgi pārbaudīta.

644.

 

 

 

 

 

 

 

 

645.

 

 

 

646.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus ”Pasažieris nosūta rakstisku ziņojumu” ar vārdiem “Pasažiera pienākums ir nosūtīt rakstveida paziņojumu”;

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “tiek pieņemts” ar vārdiem “tiek prezumēts”;

Juridiskais birojs

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Pasažierim nav pienākums nosūtīt rakstveida paziņojumu, ja pasažieris un pārvadātājs pārbauda bagāžu kopīgi tās saņemšanas brīdī.”.

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

249.pants. Paziņojums par bagāžas nozaudēšanu vai bojājumu

(1) Pasažiera pienākums ir nosūtīt rakstveida paziņojumu pārvadātājam, viņa darbiniekam vai pārstāvim:

1) ja bagāža acīm redzami bojāta:

a) par kajītes bagāžu — pirms izkāpšanas vai izkāpšanas laikā,

b) par pārējo bagāžu — pirms bagāžas piegādes vai tās piegādes laikā;

2) ja bagāžas bojājums nav acīm redzams vai bagāža nozaudēta, — piecpadsmit dienu laikā no bagāžas izkraušanas krastā vai piegādes pasažierim vai no brīža, kad bija jānotiek piegādei.

(2) Ja pasažieris šajā pantā noteiktajos gadījumos neveic nekādas darbības, tiek prezumēts, ka viņš ir saņēmis bagāžu nebojātu, izņemot gadījumu, kad tiek pierādīts pretējais.

(3) Pasažierim nav pienākuma nosūtīt rakstveida paziņojumu, ja viņš un pārvadātājs pārbauda bagāžu kopīgi tās saņemšanas brīdī.

250.pants. Prasības piekritība

(1) Prasītājs var celt prasību Latvijas tiesā saskaņā ar šīs sadaļas nosacījumiem, ja Latvijā ir:

1) atbildētāja pastāvīgā dzīvesvieta vai komercdarbības vieta;

2) prasītāja pastāvīgā dzīvesvieta;

3) pārvadājuma līguma noslēgšanas vieta, ja atbildētājs veic komercdarbību Latvijā;

4) kuģa atiešanas vai pienākšanas osta saskaņā ar pārvadājuma līgumu.

(2) Pēc negadījuma, kas radījis zaudējumus, puses var vienoties par prasības iesniegšanu tiesā vai šķīrējtiesā.

647.

 

 

 

648.

 

 

649.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdu “pastāvīgā” ;

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus ”komercdarbības vieta” ar vārdiem “juridiskā adrese”;

Juridiskais birojs

izteikt pirmās daļas 2. un 3.punktu šādā redakcijā:

“2) prasītāja dzīves vieta vai juridiskā adrese, ja atbildētājs pakļauts Latvijas jurisdikcijai;

3) pārvadājuma līguma noslēgšanas vieta, ja atbildētājs pakļauts Latvijas jurisdikcijai;”.

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

250.pants. Prasības piekritība

(1) Prasītājs var celt prasību Latvijas tiesā saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem, ja Latvijā ir:

1) atbildētāja dzīvesvieta vai juridiskā adrese;

2) prasītāja dzīvesvieta vai juridiskā adrese, ja atbildētājs pakļauts Latvijas jurisdikcijai;

3) pārvadājuma līguma noslēgšanas vieta, ja atbildētājs pakļauts Latvijas jurisdikcijai;

4) kuģa atiešanas vai pienākšanas osta saskaņā ar pārvadājuma līgumu.

(2) Pēc negadījuma, kas radījis zaudējumus, puses var vienoties par prasības iesniegšanu tiesā vai šķīrējtiesā.

251.pants. Līguma nosacījumu spēkā neesamība

Jebkura vienošanās, kas noslēgta pirms negadījuma, kurš izraisījis pasažiera dzīvības zaudējumu vai miesas bojājumu, vai bagāžas pazaudēšanu, un kas atbrīvo pārvadātāju no atbildības pret pasažieri vai nosaka zemāku atbildības ierobežojumu nekā tas noteikts šajā nodaļā (izņemot šā kodeksa 245.pantā noteiktos gadījumus), kā arī jebkuri nosacījumi, kas atceļ pārvadātāja pienākumu pierādīt, ka zaudējums nav radies viņa vainas dēļ, vai nosacījumi, kas ierobežo šā kodeksa 250.panta pirmajā daļā noteikto izvēli, ir spēkā neesoši. Šādi spēkā neesoši nosacījumi neietekmē pārējā līguma spēkā esamību.

 

 

650.

 

 

 

 

 

651.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “miesas bojājumu” ar vārdiem “kaitējumu veselībai” ;

 

 

Juridiskais birojs

papildināt pēc vārda “pazaudēšanu” ar vārdu “vai bojāšanu”.

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

251.pants. Līguma nosacījumu spēkā neesamība

Jebkura vienošanās, kas noslēgta pirms negadījuma, kurš izraisījis pasažiera dzīvības zaudējumu vai nodarījis kaitējumu viņa veselībai vai bagāžas pazaudēšanu vai bojāšanu, un kas atbrīvo pārvadātāju no atbildības pret pasažieri vai nosaka zemāku atbildības ierobežojumu, nekā tas paredzēts šajā nodaļā (izņemot šā kodeksa 245.pantā minētos gadījumus), kā arī jebkuri nosacījumi, kas atceļ pārvadātāja pienākumu pierādīt, ka zaudējums nav radies viņa vainas dēļ, vai nosacījumi, kas ierobežo šā kodeksa 250.panta pirmajā daļā noteikto izvēli, ir spēkā neesoši. Šādi spēkā neesoši nosacījumi neietekmē pārējā līguma spēkā esamību.

E sadaļa

Nelaimes gadījumi uz jūras

652.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “E sadaļa Nelaimes gadījum i uz jūras” ar vārdiem “F sadaļa Nelaimes gadījumi”

atb.

F sadaļa

Nelaimes gadījumi

17.nodaļa.

653.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “17.nodaļa” ar skaitli un vārdu “XXVII nodaļa”;

atb.

XXVII nodaļa. Glābšana

 

 

252.pants. Glābšana un ar glābšanu saistītie objekti

Šīs kodeksa nodaļas izpratnē:

1) glābšana - jebkura darbība, kuras mērķis ir sniegt palīdzību kuģim vai citam objektam, kurš cietis negadījumā vai atrodas briesmās jebkuros ūdeņos;

2) kuģis - jebkura navigācijai piemērota konstrukcija;

3) objekts - jebkurš objekts, kas nav pastāvīgi piestiprināts piekrastei un kas ietver frakti;

4) kaitējums videi - būtisks fizisks kaitējums cilvēka veselībai, dzīvībai vai iekšējo, piekrastes ūdeņu un ekskluzīvās ekonomiskās zonas dabas resursiem, ja šo kaitējumu radījis piesārņojums, ugunsgrēks vai eksplozija, vai līdzīgi būtiski negadījumi.

654.

 

 

 

 

 

655.

 

 

656.

 

 

 

657.

Juridiskais birojs

izteikt panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Šajā nodaļā ir lietoti šādi termini:”;

Juridiskais birojs

izslēgt 1. un 2.punktā vārdu “jebkura”;

Juridiskais birojs

aizstāt 1.punktā vārdu “glābšana” ar vārdiem “glābšanas pasākums (operācija)”

Juridiskais birojs

izteikt 4.punktu šādā redakcijā:

“4) kaitējums videi – piesārņojums, ugunsgrēks, eksplozija vai cits negadījums, kas radījis būtisku kaitējumu iekšējo ūdeņu, teritoriālo ūdeņu, ekskluzīvās ekonomiskās zonas dabas resursiem vai cilvēka dzīvībai un veselībai.”.

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

252.pants. Glābšana un ar glābšanu saistītie objekti

Šajā nodaļā ir lietoti šādi termini:

1) glābšanas pasākums (operācija) — darbība, kuras mērķis ir sniegt palīdzību kuģim vai citam objektam, kurš cietis negadījumā vai atrodas briesmās jebkuros ūdeņos;

2) kuģis — navigācijai piemērota konstrukcija;

3) objekts — jebkurš objekts, kas nav pastāvīgi piestiprināts piekrastei un kas ietver frakti;

4) kaitējums videi — piesārņojums, ugunsgrēks, eksplozija vai cits negadījums, kas radījis būtisku kaitējumu iekšējo ūdeņu, teritoriālo ūdeņu, ekskluzīvās ekonomiskās zonas dabas resursiem vai cilvēka dzīvībai un veselībai.

253.pants. Piemērošana

(1) Šīs sadaļas un 1989.gada 28.aprīļa Starptautiskās glābšanas konvencijas (SALVAGE) nosacījumus piemēro, ja prasība par glābšanu ir celta Latvijas tiesā vai šķīrējtiesā.

(2) Šīs sadaļas nosacījumus piemēro arī tad, ja glābjamā kuģa un glābējkuģa īpašnieks ir viena un tā pati persona vai ja glābējkuģis atrodas valsts īpašumā.

(3) Šīs sadaļas nosacījumi nesamazina to normatīvo aktu prasības, kas regulē glābšanas pasākumus (operācijas), kurus veic valsts institūcijas. Glābējiem, kuri ir piedalījušies šādos glābšanas pasākumos (operācijās), ir tiesības uz glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju saskaņā ar šīs sadaļas nosacījumiem.

(4) Šīs sadaļas nosacījumus nepiemēro pastāvīgām iekārtām un cauruļvadiem, kas paredzēti naftas operācijām, vai kuģiem un objektiem, kuriem ir kultūrvēsturiska vērtība.

658.

 

 

 

659.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

660.

Juridiskais birojs

izslēgt pirmajā daļā skaitli un vārdu “28.aprīļa” ;

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Šīs sadaļas noteikumus piemēro arī tad, ja glābjamā kuģa un kuģa, kas veic glābšanas pasākumus (operācijas) īpašnieks ir viena un tā pati persona, vai ja kuģis, kas veic glābšanas pasākumus (operācijas) ir Latvijas valstij piederošs kuģis”;

Juridiskais birojs

aizstāt trešajā daļā vārdus “nesamazina to normatīvo aktu prasības” ar vārdiem “neietekmē to normatīvo aktu piemērošanu”.

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

253.pants. Piemērošana

(1) Šīs sadaļas un 1989.gada Starptautiskās glābšanas konvencijas (SALVAGE) noteikumus piemēro, ja prasība par glābšanu celta Latvijas tiesā vai šķīrējtiesā.

(2) Šīs sadaļas noteikumus piemēro arī tad, ja glābjamā kuģa un kuģa, kas veic glābšanas pasākumus (operācijas), īpašnieks ir viena un tā pati persona vai ja kuģis, kas veic glābšanas pasākumus (operācijas), ir Latvijas valstij piederošs kuģis.

(3) Šīs sadaļas noteikumi neietekmē to normatīvo aktu piemērošanu, kuri regulē glābšanas pasākumus (operācijas), ko veic valsts institūcijas. Glābējiem, kuri piedalījušies šādos glābšanas pasākumos (operācijās), ir tiesības uz glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju saskaņā ar šīs sadaļas noteikumiem.

(4) Šīs sadaļas noteikumus nepiemēro pastāvīgām iekārtām un cauruļvadiem, kas paredzēti naftas operācijām, vai kuģiem un objektiem, kuriem ir kultūrvēsturiska vērtība.

254.pants. Glābšanas līguma noteikumi

(1) Šīs sadaļas nosacījumus piemēro tiktāl, ciktāl puses nav vienojušās par pretējo. Līgums nevar ierobežot pienākumu novērst vai ierobežot kaitējumu apkārtējai videi.

(2) Kapteinim ir tiesības noslēgt glābšanas līgumu kuģa īpašnieka vārdā. Kuģa īpašniekam un kapteinim (neatkarīgi vienam no otra) ir tiesības slēgt glābšanas līgumus objektu īpašnieka vārdā, ja šie objekti atrodas vai atradās uz kuģa.

(3) Glābšanas līgumu var pilnīgi vai daļēji atcelt vai grozīt, ja līgums noslēgts spaidu vai jūras briesmu ietekmē un tā nosacījumi ir pārmērīgi smagi. Vienošanos par glābšanas atlīdzības summu vai īpašo kompensāciju var atcelt vai grozīt, ja summa ir būtiski neproporcionāla veiktajiem glābšanas darbiem.

661.

 

 

 

 

 

662.

Juridiskais birojs

papildināt pirmās daļas pirmajā teikumā pēc vārdiem “ciktāl puses” ar vāriem “glābšanas līgumā”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdu “Līgums” ar vārdiem “Šāds glābšanas līgums”.

atb.

 

 

 

 

 

atb.

254.pants. Glābšanas līguma noteikumi

(1) Šīs sadaļas noteikumus piemēro, ja glābšanas līgumā puses nav vienojušās par pretējo. Šāds glābšanas līgums nevar ierobežot pienākumu novērst vai ierobežot kaitējumu apkārtējai videi.

(2) Kapteinim ir tiesības noslēgt glābšanas līgumu kuģa īpašnieka vārdā. Kuģa īpašniekam un kapteinim (neatkarīgi vienam no otra) ir tiesības noslēgt glābšanas līgumus objektu īpašnieku vārdā, ja šie objekti atrodas vai atradās uz kuģa.

(3) Glābšanas līgumu var pilnīgi vai daļēji atcelt vai grozīt, ja līgums noslēgts piespiedu kārtā vai jūras briesmu ietekmē un tā nosacījumi ir pārmērīgi smagi. Vienošanos par glābšanas atlīdzības summu vai īpašo kompensāciju var atcelt vai grozīt, ja summa ir būtiski neproporcionāla veiktajiem glābšanas darbiem.

255.pants. Glābēja, kuģa īpašnieka un kuģa kapteiņa pienākumi

(1) Glābējam ir šādi pienākumi pret kuģa un citu glābjamo objektu īpašniekiem:

1) glābšanas pasākumus (operācijas) veikt ar pienācīgu rūpību;

2) glābšanas pasākumos (operācijās) pielikt pienācīgās pūles, lai novērstu vai ierobežotu kaitējumu apkārtējai videi;

3) sniegt saprātīgu palīdzību citiem glābējiem;

4) pieņemt citu glābēju palīdzību, ja to pamatoti pieprasa riskam pakļauto objektu īpašnieki, kapteinis vai kuģa īpašnieks. Ja pieprasījums nav bijis pamatots, glābšanas atlīdzību nevar samazināt.

(2) Kuģa īpašniekam un glābjamo objektu īpašniekiem ir šādi pienākumi pret glābēju:

1) sadarboties ar glābēju;

2) glābšanas pasākumos (operācijās) pielikt pienācīgas pūles, lai novērstu vai ierobežotu kaitējumu apkārtējai videi;

3) pieņemt izglābto īpašumu pēc tā nogādāšanas drošībā, ja to pamatoti pieprasa glābējs.

663.

Juridiskais birojs

Papildināt 255.panta nosaukumu ar vārdiem “glābšanas pasākumu (operāciju) laikā”.

 

atb.

255.pants. Glābēja, kuģa īpašnieka un kuģa kapteiņa pienākumi glābšanas pasākumu (operāciju) laikā

(1) Glābējam pret kuģa un citu glābjamo objektu īpašniekiem ir šādi pienākumi:

1) glābšanas pasākumus (operācijas) veikt ar pienācīgu rūpību;

2) glābšanas pasākumos (operācijās) pielikt pienācīgus pūliņus, lai novērstu vai ierobežotu kaitējumu apkārtējai videi;

3) sniegt saprātīgu palīdzību citiem glābējiem;

4) pieņemt citu glābēju palīdzību, ja to pamatoti pieprasa riskam pakļauto objektu īpašnieki, kapteinis vai kuģa īpašnieks. Ja pieprasījums nav bijis pamatots, glābšanas atlīdzību nedrīkst samazināt.

(2) Kuģa īpašniekam un glābjamo objektu īpašniekiem pret glābēju ir šādi pienākumi:

1) sadarboties ar glābēju;

2) glābšanas pasākumos (operācijās) pielikt pienācīgus pūliņus, lai novērstu vai ierobežotu kaitējumu apkārtējai videi;

3) pieņemt izglābto īpašumu pēc tā nogādāšanas drošībā, ja to pamatoti pieprasa glābējs.

256.pants. Nosacījumi attiecībā uz glābšanas atlīdzību

(1) Glābējam ir tiesības uz glābšanas atlīdzību tikai tad, ja glābšanas pasākumi (operācijas) bijuši veiksmīgi. Glābšanas atlīdzība, neskaitot procentus un tiesvedības izdevumus, nevar būt lielāka par izglābtā īpašuma vērtību.

(2) Cilvēka dzīvības glābšana nedod tiesības uz atlīdzību no izglābtās personas. Personai, kura ir glābusi cilvēka dzīvību, ir tiesības uz īpašuma glābšanas atlīdzības vai īpašās kompensācijas saprātīgu daļu.

(3) Šī panta pirmās daļas nosacījumi neierobežo prasību par īpašo kompensāciju saskaņā ar šā kodeksa 260.pantu.

664.

 

 

 

 

665.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “izglābtā īpašuma vērtību” ar vārdiem “izglābtās mantas vērtību”;

Juridiskais birojs

izslēgt otrajā daļā vārdu “īpašuma”.

 

atb.

 

 

 

 

atb.

256.pants. Noteikumi attiecībā uz glābšanas atlīdzību

(1) Glābējam ir tiesības uz glābšanas atlīdzību tikai tad, ja glābšanas pasākumi (operācijas) bijuši veiksmīgi. Glābšanas atlīdzība, neskaitot procentus un tiesvedības izdevumus, nevar būt lielāka par izglābtās mantas vērtību.

(2) Cilvēka dzīvības glābšana nedod tiesības prasīt atlīdzību no izglābtās personas. Personai, kura ir glābusi cilvēka dzīvību, ir tiesības uz glābšanas atlīdzības vai īpašās kompensācijas saprātīgu daļu.

(3) Šā panta pirmās daļas noteikumi neierobežo tiesības saņemt īpašo kompensāciju saskaņā ar šā kodeksa 260.pantu.

257.pants. Glābšanas atlīdzības noteikšana

Glābšanas atlīdzības noteikšanas mērķis ir veicināt glābšanu. Nosakot glābšanas atlīdzību, ņem vērā šādus kritērijus:

1) izglābtā īpašuma vērtība;

2) prasme un pūles, kādas glābējs pielicis, glābjot kuģi, citus objektus un cilvēka dzīvību;

3) prasme un pūles, kādas glābējs pielicis, novēršot vai ierobežojot kaitējumu apkārtējai videi;

4) glābēja darba panākumu pakāpe;

5) jūras briesmu raksturs un pakāpe;

6) glābēja izmantotais laiks, izmaksas un zaudējumi;

7) pakalpojumu sniegšanas ātrums;

8) glābēja atbildības par zaudējumiem risks un citi riski, kuriem bija pakļauts glābējs un viņa aprīkojums;

9) kuģa un citu glābšanas pasākumu (operāciju) veikšanai paredzēto iekārtu pieejamība un gatavība;

10) glābēju aprīkojuma gatavības pakāpe un to lietderīgums, kā arī aprīkojuma vērtība.

666.

 

 

 

667.

Juridiskais birojs

izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

“1) izglābtās mantas vērtību”;

Juridiskais birojs

aizstāt 7.punktā vārdu “pakalpojumu” ar vārdiem “glābšanas pasākuma (operācijas)”.

atb.

 

 

 

 

atb.

257.pants. Glābšanas atlīdzības noteikšana

Glābšanas atlīdzības noteikšanas mērķis ir veicināt glābšanu. Nosakot glābšanas atlīdzību, ņem vērā šādus kritērijus:

1) izglābtās mantas vērtību;

2) prasmi un pūliņus, kādus glābējs pielicis, glābjot kuģi, citus objektus un cilvēka dzīvību;

3) prasmi un pūliņus, kādus glābējs pielicis, novēršot vai ierobežojot kaitējumu apkārtējai videi;

4) glābēja darba panākumu pakāpi;

5) jūras briesmu raksturu un pakāpi;

6) glābēja izmantoto laiku, izmaksas un zaudējumus;

7) glābšanas pasākuma (operācijas) veikšanas ātrumu;

8) glābēja atbildības risku par zaudējumiem un citus riskus, kuriem bija pakļauts glābējs un viņa aprīkojums;

9) kuģa un citu glābšanas pasākumu (operāciju) veikšanai paredzēto iekārtu pieejamību un gatavību;

10) glābēju aprīkojuma gatavības pakāpi un to lietderīgumu, kā arī aprīkojuma vērtību.

258.pants. Glābšanas atlīdzības samaksas pienākums

Glābšanas atlīdzību maksā kuģa īpašnieks un citu objektu īpašnieki proporcionāli izglābtā īpašuma vērtībai.

668.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “izglābtā īpašuma” ar vārdiem “izglābtās mantas”.

atb.

258.pants. Pienākums samaksāt glābšanas atlīdzību

Glābšanas atlīdzību maksā kuģa īpašnieks un citu objektu īpašnieki proporcionāli izglābtās mantas vērtībai.

259.pants. Vairāki glābēji

Sadalot glābšanas atlīdzību starp vairākiem glābējiem, ievēro šā kodeksa 257.pantā minētos kritērijus.

     

259.pants. Vairāki glābēji

Sadalot glābšanas atlīdzību starp vairākiem glābējiem, ievēro šā kodeksa 257.pantā minētos kritērijus.

260.pants. Īpašā kompensācija

(1) Ja glābjamais kuģis vai tā krava apdraud apkārtējo vidi, glābējam ir tiesības uz īpašo kompensāciju no kuģa īpašnieka. Šīs kompensācijas apmērs ir līdzvērtīgs glābēja veikto glābšanas pasākumu (operāciju) izmaksām. Šādu īpašo kompensāciju var pieprasīt tikai tādā apmērā, kas pārsniedz glābšanas atlīdzību, kas noteikta saskaņā ar šā kodeksa 257.pantu.

(2) Ja glābējs novērš vai ierobežo kaitējumu apkārtējai videi, īpašo kompensāciju var palielināt līdz 30 % no glābēja izmaksām. Ja tas ir taisnīgi un pamatoti, kompensāciju var palielināt līdz 100 % no glābēja izmaksām, ievērojot šā kodeksa 257.pantā minētos kritērijus.

(3) Glābēja izmaksas ir glābēja tiešie izdevumi, kas tam pamatoti radušies glābšanas pasākumu (operāciju) laikā, un taisnīga atlīdzība par izmantoto aprīkojumu un personālu. Aprēķinot taisnīgu atlīdzību, ņem vērā šā kodeksa 257.panta 7., 9. un 10.punktā minētos kritērijus.

(4) Ja glābēja nevērības dēļ zaudējums apkārtējai videi nav novērsts vai ierobežots, glābējam var pilnībā vai daļēji atņemt tiesības uz īpašo kompensāciju.

669.

 

 

 

 

 

 

670.

 

 

 

 

671.

 

 

 

672.

 

 

 

 

 

 

673.

 

 

 

 

674.

 

 

 

675.

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas pirmajā teikumā vārdus “glābējam ir tiesības uz īpašo kompensāciju no kuģa īpašnieka” ar vārdiem “glābējam ir tiesības saņemt īpašo kompensāciju no kuģa īpašnieka ”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “ir līdzvērtīgs” ar vārdiem “nedrīkst pārsniegt”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas otrajā teikumā vārdu “izmaksām” ar vārdu “izmaksas”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas pēdējā teikumā vārdus “Šādu īpašo kompensāciju var pieprasīt tikai tādā apmērā, kas” ar vārdiem “Glābējs īpašo kompensāciju var pieprasīt par to daļu, kas”

Juridiskais birojs

izteikt pirmās daļas trešo teikumu kā otro teikumu un otro teikumu kā trešo teikumu;

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “nevērības dēļ” ar vārdiem “neuzmanības dēļ”

Juridiskais birojs

aizstāt ceturtajā daļā vārdus “atņemt tiesības uz” ar vārdiem “neizmaksāt”.

 

atb

 

 

 

 

 

 

 

 

atb

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

260.pants. Īpašā kompensācija

(1) Ja glābjamais kuģis vai tā krava apdraud apkārtējo vidi, glābējam ir tiesības saņemt īpašo kompensāciju no kuģa īpašnieka. Glābējs īpašo kompensāciju var pieprasīt par to daļu, kura pārsniedz glābšanas atlīdzību, kas noteikta saskaņā ar šā kodeksa 257.pantu. Šīs kompensācijas apmērs nedrīkst pārsniegt glābēja veikto glābšanas pasākumu (operāciju) izmaksas.

(2) Ja glābējs novērš vai ierobežo kaitējumu apkārtējai videi, īpašo kompensāciju var palielināt līdz 30 procentiem no glābēja izmaksām. Ja tas ir taisnīgi un pamatoti, kompensāciju var palielināt līdz 100 procentiem no glābēja izmaksām, ievērojot šā kodeksa 257.pantā minētos kritērijus.

(3) Glābēja izmaksas ir glābēja tiešie izdevumi, kas viņam pamatoti radušies glābšanas pasākumu (operāciju) laikā, un taisnīga atlīdzība par izmantoto aprīkojumu un personālu. Aprēķinot taisnīgu atlīdzību, ņem vērā šā kodeksa 257.panta 7., 9. un 10.punktā minētos kritērijus.

(4) Ja glābēja neuzmanības dēļ kaitējums apkārtējai videi nav novērsts vai ierobežots, glābējam var pilnībā vai daļēji neizmaksāt īpašo kompensāciju.

261.pants. Izņēmumi

(1) Personai, kura sniedz pakalpojumus saskaņā ar līgumu, kas stājies spēkā pirms jūras briesmu rašanās, nav tiesību uz glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju, izņemot gadījumu, ja sniegtie pakalpojumi pārsniedz līgumā noteiktās darbības.

(2) Personām, kuras pretēji kuģa īpašnieka vai kapteiņa skaidri izteiktam un pamatotam aizliegumam veic glābšanas pasākumus (operācijas), nav tiesību uz glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju. Tas attiecas arī uz citu objektu īpašnieku aizliegumu, ja viņu īpašums neatrodas un nav atradies uz kuģa.

(3) Glābējam var liegt tiesības uz visu glābšanas atlīdzību vai tās daļu, vai īpašo kompensāciju, ja glābšanas pasākumi (operācijas) kļuvuši nepieciešami vai grūtāk veicami glābēja vainas dēļ vai ja glābējs ir maldinājis vai citādi negodīgi rīkojies.

676.

 

 

 

 

 

 

677.

 

 

 

 

678.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “ar līgumu, kas stājies spēkā pirms” ar vārdiem “ar jebkuru citu līgumu, kas nav glābšanas līgums un kas stājas spēkā pirms”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “līgumā noteiktās darbības” ar vārdiem “šāda līguma saistību izpildi”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas pēdējā teikumā vārdus “ja viņu īpašums neatrodas un nav atradies uz kuģa” ar vārdiem “ja viņu manta neatrodas vai nav atradusies uz glābjamā kuģa”.

atb.

 

 

 

 

 

 

 

atb

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

261.pants. Izņēmumi

(1) Personai, kura sniedz pakalpojumus saskaņā ar jebkuru citu līgumu, kas nav glābšanas līgums un kas stājies spēkā pirms jūras briesmu rašanās, nav tiesību uz glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju, izņemot gadījumu, kad sniegtie pakalpojumi pārsniedz šāda līguma saistību izpildi.

(2) Personām, kuras pretēji kuģa īpašnieka vai kapteiņa skaidri izteiktam un pamatotam aizliegumam veic glābšanas pasākumus (operācijas), nav tiesību uz glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju. Tas attiecas arī uz citu objektu īpašnieku aizliegumu, ja viņu manta neatrodas vai nav atradusies uz glābjamā kuģa.

(3) Glābējam var liegt tiesības uz visu glābšanas atlīdzību vai tās daļu vai īpašo kompensāciju, ja glābšanas pasākumi (operācijas) kļuvuši nepieciešami vai grūtāk veicami glābēja vainas dēļ vai ja glābējs ir maldinājis vai citādi negodīgi rīkojies.

262.pants. Glābšanas atlīdzības sadale starp kuģa īpašnieku un kuģa apkalpi

(1) Ja Latvijā reģistrēts kuģis reisa laikā veic glābšanas pasākumus (operācijas), no glābšanas atlīdzības vispirms sedz jebkurus zaudējumus, kas radušies kuģim, kravai un citam īpašumam, kas atradās uz kuģa glābšanas pasākumu (operāciju) laikā, kā arī ar glābšanu saistītos izdevumus par degvielu un pārtikas krājumiem kuģa apkalpei, un darba algas.

(2) Glābšanas atlīdzības atlikumu (turpmāk – neto atlīdzība) sadala šādi:

1) kuģa īpašnieks saņem trīs piektdaļas no neto atlīdzības, kuģa kapteinis saņem atlikuma vienu trešdaļu un apkalpes sarakstā iekļautie kuģa apkalpes locekļi – atlikuma divas trešdaļas. Kuģa apkalpes daļu sadala proporcionāli apkalpes locekļu darba algām. Nosakot kuģa kapteiņa daļu, ņem vērā, ka tai jābūt vismaz divas reizes lielākai par labāk apmaksātā kuģa apkalpes locekļa daļu. Glābējkuģa locis saņem atlīdzību no apkalpes daļas pat tad, ja loča darba devējs nav kuģa īpašnieks. Locis saņem atlīdzību, kas atbilst vecākā palīga darba algai;

2) ja glābšanu veicis zvejas kuģis vai zvejai piemērots kuģis, starp apkalpes locekļiem (ieskaitot loci) vienlīdzīgi sadala četras piecpadsmitās daļas, ņemot vērā šīs daļas 1.punkta nosacījumus. No atlikuma zvejas kuģa kapteinis saņem vēl vienu kuģa apkalpes locekļa daļu, kopumā ne mazāk kā divas piecpadsmitās daļas no neto atlīdzības. Atlikumu saņem zvejas kuģa īpašnieks. Šā punkta nosacījumus nepiemēro zvejas kuģiem, kurus izmanto okeāna vaļu medībām un apstrādei;

3) ja glābšanu veicis kuģis, kas ir Latvijas valsts īpašums un ko izmanto valsts vajadzībām, valsts saņem neto atlīdzības trīs piektdaļas. Atlikumu sadala starp tiem, kas atradās uz kuģa. Valsts var atteikties no prasības par glābšanas atlīdzību, neuzņemoties atbildību par tiem, kas atradās uz kuģa.

(3) Ja ir īpaši iemesli noteikt citu neto atlīdzības sadalījumu, šā panta otrajā daļā noteikto kārtību var mainīt.

(4) Kuģa kapteinis vai kuģa apkalpes loceklis nevar atteikties no šajā nodaļā noteiktajām tiesībām, izņemot gadījumu, ja viņi ir parakstījuši darba līgumu par darbu uz speciāli glābšanai aprīkota kuģa vai ja atteikums izdarīts saistībā ar šādu darba līgumu un attiecas uz īpašiem glābšanas pasākumiem (operācijām). Šādos gadījumos atlīdzības sadalīšanas nosacījumus var noteikt kolektīvais darba līgums.

(5) Kad glābšanas atlīdzība ir noteikta ar līgumu vai tiesas nolēmumu, kuģa īpašnieks katrai personai, kurai ir tiesības uz glābšanas atlīdzības daļu, nosūta paziņojumu par atlīdzības apmēru un tā sadales plānu. Iebildumus saskaņā ar šā panta trešo daļu vai citus iebildumus attiecībā uz sadalījumu ieinteresētās personas nosūta kuģa īpašniekam trīs mēnešu laikā pēc paziņojuma nosūtīšanas.

679.

 

 

 

 

680.

 

&nb sp;

 

681.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

682.

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “citam īpašumam” ar vārdiem “citai mantai”

Juridiskais birojs

izslēgt otrās daļas 2.punktā vārdus “ņemot vērā šīs daļas 1.punkta nosacījumus”;

Juridiskais birojs

izslēgt otrās daļas 2.punkta pēdējo teikumu un izteikt to kā jaunu trešo daļu, mainot turpmāko daļu numerāciju, šādā redakcijā:

“(3) Zvejas kuģiem, kurus izmanto okeāna vaļu medībām un apstrādei, piemēro glābšanas atlīdzības sadali, kas noteikta šā panta otrās daļas 1.punktā.”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus “kuģis, kas ir Latvijas valsts īpašums” ar vārdiem “Latvijas valstij piederošs kuģis”.

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

262.pants. Glābšanas atlīdzības sadalījums starp kuģa īpašnieku un kuģa apkalpi

(1) Ja Latvijā reģistrēts kuģis reisa laikā veic glābšanas pasākumus (operācijas), no glābšanas atlīdzības vispirms sedzami jebkuri zaudējumi, kas radušies kuģim, kravai un citai mantai, kura atradās uz kuģa glābšanas pasākumu (operāciju) laikā, kā arī ar glābšanu saistītie izdevumi par degvielu un pārtikas krājumiem kuģa apkalpei un darba algas.

(2) Glābšanas atlīdzības atlikumu (turpmāk — neto atlīdzība) sadala šādi:

1) kuģa īpašnieks saņem trīs piektdaļas no neto atlīdzības, kuģa kapteinis — atlikuma vienu trešdaļu, bet apkalpes sarakstā iekļautie kuģa apkalpes locekļi — atlikuma divas trešdaļas. Kuģa apkalpes atlīdzības daļu sadala proporcionāli apkalpes locekļu darba algām. Nosakot kuģa kapteiņa daļu, ņem vērā, ka tai jābūt vismaz divas reizes lielākai par vislabāk apmaksātā kuģa apkalpes locekļa daļu. Glābējkuģa locis saņem atlīdzību no apkalpes daļas pat tad, ja loča darba devējs nav kuģa īpašnieks. Locis saņem atlīdzību, kas atbilst vecākā palīga darba algai;

2) ja glābšanu veicis zvejas kuģis vai zvejai piemērots kuģis, starp apkalpes locekļiem (ieskaitot loci) vienlīdzīgi sadala četras piecpadsmitās daļas atlīdzības. No atlikuma zvejas kuģa kapteinis saņem vēl vienu kuģa apkalpes locekļa atlīdzības daļu, kopumā ne mazāk kā divas piecpadsmitās daļas no neto atlīdzības. Atlīdzības atlikumu saņem zvejas kuģa īpašnieks;

3) ja glābšanu veicis Latvijas valstij piederošs kuģis, kuru izmanto valsts vajadzībām, valsts saņem trīs piektdaļas no neto atlīdzības. Atlīdzības atlikumu sadala starp apkalpes locekļiem. Valsts var atteikties no prasības par glābšanas atlīdzību, neuzņemoties atbildību par apkalpes locekļiem.

(3) Uz zvejas kuģiem, kurus izmanto okeāna vaļu medībām un apstrādei, attiecina šā panta otrās daļas 1.punktā noteikto glābšanas atlīdzības sadalījumu.

(4) Ja ir īpaši iemesli noteikt citu neto atlīdzības sadalījumu, šā panta otrajā daļā noteikto kārtību var mainīt.

(5) Kuģa kapteinis vai kuģa apkalpes loceklis nevar atteikties no šajā nodaļā noteiktajām tiesībām, izņemot gadījumu, kad viņi ir parakstījuši darba līgumu par darbu uz speciāli glābšanai aprīkota kuģa vai atteikums izdarīts saistībā ar šādu darba līgumu un attiecas uz īpašiem glābšanas pasākumiem (operācijām). Šādos gadījumos atlīdzības sadalīšanas nosacījumus var paredzēt kolektīvais darba līgums.

(6) Kad glābšanas atlīdzība ir noteikta ar līgumu vai tiesas nolēmumu, kuģa īpašnieks katrai personai, kurai ir tiesības uz glābšanas atlīdzības daļu, nosūta paziņojumu par atlīdzības apmēru un tā sadalījuma plānu. Iebildumus saskaņā ar šā panta trešo daļu vai citus iebildumus attiecībā uz sadalījumu ieinteresētās personas nosūta kuģa īpašniekam triju mēnešu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

263.pants. Nodrošinājuma nosacījumi

(1) Pēc glābēja pieprasījuma persona, kura ir atbildīga par glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju, sniedz nodrošinājumu par tās samaksu. Nodrošinājums iekļauj arī procentus un tiesvedības izdevumus. Ja ir sniegts šāds nodrošinājums, glābēja prasība par glābšanas atlīdzību vairs nav nodrošināta ar jūras privilēģiju.

(2) Izglābtā kuģa īpašnieks veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka kravas īpašnieki pirms kravas atbrīvošanas sniedz nodrošinājumu par atlīdzības samaksu, ievērojot šā kodeksa 258.panta nosacījumus.

(3) Pirms nodrošinājuma sniegšanas saskaņā ar šā panta pirmo daļu izglābto kuģi vai citus izglābtos objektus nevar bez glābēja piekrišanas pārvietot no vietas, kur tie tika nogādāti, beidzot glābšanas pasākumus (operācijas).

     

263.pants. Nodrošinājuma nosacījumi

(1) Pēc glābēja pieprasījuma persona, kura ir atbildīga par glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju, sniedz nodrošinājumu par tās samaksu. Nodrošinājums ietver arī procentus un tiesvedības izdevumus. Ja ir sniegts šāds nodrošinājums, glābēja prasība par glābšanas atlīdzību vairs nav nodrošināta ar jūras privilēģiju.

(2) Izglābtā kuģa īpašnieks veic nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu, ka kravas īpašnieki pirms kravas atbrīvošanas sniedz nodrošinājumu par atlīdzības samaksu, ievērojot šā kodeksa 258.panta noteikumus.

(3) Pirms nodrošinājuma sniegšanas saskaņā ar šā panta pirmo daļu izglābto kuģi vai citus izglābtos objektus bez glābēja piekrišanas nedrīkst pārvietot no vietas, kur tie tika nogādāti, beidzot glābšanas pasākumus (operācijas).

264.pants. Glābšanas atlīdzības vai īpašās kompensācijas priekšapmaksa

Tiesa vai šķīrējtiesa, kas izskata glābēja prasību, pirms prasības izlemšanas pēc būtības var lemt par glābšanas atlīdzības vai īpašās kompensācijas daļēju piedziņu saprātīgā apmērā. Ņemot vērā lietas apstākļus, tiesa lemj, vai glābējam jāsniedz nodrošinājums, lai saņemtu glābšanas atlīdzību vai īpašu kompensāciju.

683.

 

 

 

684.

 

 

 

 

685.

 

Juridiskais birojs

aizstāt panta nosaukumā vārdu “priekšapmaksa” ar vārdiem “daļas piedziņa”;

Juridiskais birojs

aizstāt panta pirmajā teikumā vārdu “izlemšanas” ar vārdu “izskatīšanas”;

Juridiskais birojs

izteikt panta otro teikumu šādā redakcijā:

“Šādā gadījumā nodrošinājums, kas sniegts saskaņā ar šā kodeksa 263.pantu, tiek proporcionāli samazināts.”

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

264.pants. Glābšanas atlīdzības vai īpašās kompensācijas priekšapmaksa

Tiesa vai šķīrējtiesa, kas izskata glābēja prasību, pirms prasības izlemšanas pēc būtības var lemt par glābšanas atlīdzības vai īpašās kompensācijas daļēju piedziņu saprātīgā apmērā. Ņemot vērā lietas apstākļus, tiesa lemj, vai glābējam jāsniedz nodrošinājums, lai saņemtu glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju.

265.pants. Prasības piekritība

Prasības par glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju ir piekritīgas tiesai pēc glābšanas pasākuma (operācijas) norises vai izglābtā īpašuma atrašanās vietas.

686.

 

 

 

 

 

687.

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “glābšanas atlīdzību un īpašo kompensāciju” ar vārdiem “glābšanas atlīdzības vai īpašās kompensācijas piedziņu”

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “izglābtā īpašuma” ar vārdiem “izglābtās mantas”.

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

265.pants. Prasības piekritība

Prasība par glābšanas atlīdzības vai īpašās kompensācijas piedziņu ir piekritīga tiesai pēc glābšanas pasākuma (operācijas) norises vai izglābtās mantas atrašanās vietas.

266.pants. Valsts īpašums un humānās palīdzības kravas

(1) Šīs sadaļas nosacījumus nevar piemērot, lai apķīlātu kravas, kuras ir valsts īpašums un kurām nav komerciāls raksturs, izņemot gadījumu, ja to nosaka starptautisko tiesību normas, kas ir saistošas Latvijas Republikai.

(2) Šīs sadaļas nosacījumus nevar piemērot, lai apķīlātu humāniem mērķiem domātu kravu, ja valsts, kas ziedo kravu, apņemas maksāt glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju par šādu kravu.

688.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

689.

Juridiskais birojs

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja izglābtā krava ir valsts īpašums, kurai nav komerciāls raksturs, šā kodeksa 263.panta noteikumus nepiemēro, izņemot gadījumu ja to nosaka Latvijai saistošās starptautiskās tiesību normas.”;

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja izglābtā krava ir humanitāriem mērķiem domāta krava, šā kodeksa 263.panta noteikumus nepiemēro, ja valsts, kas ziedo kravu apņemas glābējam maksāt glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju.”

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

266.pants. Valsts īpašums un humānās palīdzības kravas

(1) Ja izglābtā krava ir valsts īpašums, kurai nav komerciāla rakstura, šā kodeksa 263.panta noteikumus nepiemēro, izņemot gadījumu, kad to nosaka Latvijai saistošas starptautisko tiesību normas.

(2) Ja izglābtā krava paredzēta humāniem mērķiem, šā kodeksa 263.panta noteikumus nepiemēro, ja valsts, kas ziedo kravu, apņemas glābējam samaksāt glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju.

18.nodaļa. Vraki

690.

 

 

 

691.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “18.nodaļa” ar skaitli un vārdu “XXVIII nodaļa”

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

18.nodaļā terminus „hidrogrāfijas iestāde” un „atzītā iestāde” aizstāt ar terminu „kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija”

atb.

 

 

 

atb.

XXVIII nodaļa. Vraki

267.pants. Vraks

(1) Kuģis, kas pilnībā vai daļēji nogrimis vai uzskrējis uz sēkļa, zaudējot kuģošanas spēju, vai kas ir pamests, tādējādi apdraudot kuģošanas drošību un apkārtējo vidi, un tā īpašnieks nav atrodams šajā kodeksā noteiktajā kārtībā, kā arī jebkura šāda kuģa daļa un viss, kas ir uz šā kuģa vai kas ir pazaudēts no šā kuģa, ir vraks.

(2) Kuģošanas drošības nodrošināšanai kuģa kapteinis, kura kuģis Latvijas ūdeņos ir kļuvis par vraku, paziņo hidrogrāfijas iestādei par šā vraka atrašanās vietu un kravu, kā arī sniedz citas nepieciešamās ziņas vraka bīstamības noteikšanai.

692.

 

 

 

 

693.

 

 

 

694.

 

 

 

 

695.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“267.pants. Vraka jēdziens”

Juridiskais birojs

izslēgt pirmajā daļā vārdus “un tā īpašnieks nav atrodams šajā kodeksā noteiktajā kārtībā”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “viss, kas ir uz šā kuģa vai kas ir pazaudēts no šā kuģa” ar vārdiem “viss, kas ir bijis vai ir uz šā kuģa” ;

Juridiskais birojs

izslēgt otro daļu (pārnesta un izteikta kā 268.panta pirmā daļa).

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

267.pants. Vraka jēdziens

Kuģis, kas pilnībā vai daļēji nogrimis vai uzskrējis uz sēkļa, zaudējot kuģošanas spēju, vai kas ir pamests, tādējādi apdraudot kuģošanas drošību un apkārtējo vidi, kā arī jebkura šāda kuģa daļa un viss, kas bijis vai atrodas uz šā kuģa, ir vraks.

268.pants. Vraka bīstamības novērtēšana

(1) Hidrogrāfijas iestāde, saņemot informāciju par vraku Latvijas ūdeņos, novērtē vraka bīstamību, ņemot vērā šādus kritērijus:

1) vraka izmērs, veids un konstrukcija;

2) ūdens dziļums virs vraka;

3) paisuma, bēguma un straumes stiprums jūras rajonā, kur atrodas vraks;

4) vraka attālums līdz kuģu ceļiem un kuģu satiksmes joslām;

5) satiksmes blīvums un biežums;

6) satiksmes veids;

7) kuģa kravas daudzums un veids, uz kuģa klāja esošās naftas vai citu bīstamu vai kaitīgu vielu daudzums un veids, īpaši ņemot vērā, kāds zaudējums varētu rasties, ja krava vai nafta nonāktu jūras vidē;

8) ostas iekārtu apdraudējums;

9) valdošie meteoroloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi;

10) vraka augstums virs un zem ūdens virsmas;

11) vraka attālums līdz jūras instalācijām, cauruļvadiem, telekomunikāciju kabeļiem un līdzīgām iekārtām;

12) citi būtiski apstākļi.

(2) Ja vraks, kas atrodas Latvijas ūdeņos, ir bīstams, hidrogrāfijas iestāde pasludina vraka atrašanās rajonu par navigācijai slēgtu un norobežo vraku. Informāciju par vraku un tā norobežojuma aprakstu atzītā iestāde publicē informatīvajā biļetenā "Paziņojumi jūrniekiem".

(3) Pēc vraka bīstamības novērtēšanas atzītā iestāde nedēļas laikā par to informē vraka īpašnieku un uzaicina viņu mēneša laikā no aicinājuma saņemšanas brīža informēt par saviem nodomiem attiecībā uz vraku. Ja vraks ir ārvalsts kuģis vai tā daļa, atzītā iestāde paziņo par to arī šī kuģa karoga valsts diplomātiskajam pārstāvim.

(4) Ja vraka īpašnieks nav zināms, vraks uzskatāms par atrastu mantu un atzītā iestāde nedēļas laikā publicē laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" paziņojumu par vraku un uzaicinājumu vraka īpašniekam pieteikties sešu mēnešu laikā.

(5) Ja vraks netiek pieprasīts sešu mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, vraks pāriet valsts īpašumā.

 

696.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

697.

 

 

 

698.

 

 

 

 

699.

 

 

 

700.

 

 

701.

 

702.

 

 

703.

 

 

 

 

 

704.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

705.

 

 

 

706.

 

 

 

 

Juridiskais birojs

papildināt 268. pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

‘’(1) Kuģošanas drošības nodrošināšanai kuģa kapteinis, kura kuģis Latvijas ūdeņos ir kļuvis par vraku, paziņo kuģošanas un hidrogrāfija institūcijai par šā vraka atrašanās vietu, kā arī sniedz citas nepieciešamās ziņas vraka bīstamības novērtēšanai.’’

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas ievaddaļā vārdus “Hidrogrāfijas iestāde” ar vārdiem “Kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija”;

Juridiskais birojs

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) ūdens dziļums vraka atrašanās vietā”;

Juridiskais birojs

izslēgt pirmās daļas 3.punktā vārdu “jūras”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmās daļas 7.punktā vārdus “jūras vidē” ar vārdiem “apkārtējā vidē”;

Juridiskais birojs

izteikt pirmo daļu kā otro daļu;

Juridiskais birojs

izteikt otro daļu kā trešo daļu

 

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “hidrogrāfijas iestāde” un vārdus “ atzītā iestāde” ar vārdiem “kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija”;

Juridiskais birojs

izteikt trešo daļu kā ceturto daļu un izteikt šīs daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Nedēļas laikā pēc vraka bīstamības novērtēšanas, kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija nosūta vraka īpašniekam uzaicinājumu informēt par saviem nodomiem attiecībā par vraku.” ;

Juridiskais birojs

aizstāt trešās daļas pēdējā teikumā vārus “atzītā iestāde” ar vārdiem “kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija”;

Juridiskais birojs

izteikt ceturto un piekto daļu attiecīgi kā piekto un sesto daļu

aizstāt ceturtajā un piektajā daļā vārdus “atzītā iestāde” ar vārdiem “kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija”.

 

.

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

268.pants. Vraka bīstamības novērtēšana

(1) Kuģošanas drošības nodrošināšanai kuģa kapteinis, kura kuģis Latvijas ūdeņos kļuvis par vraku, paziņo kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai par šā vraka atrašanās vietu, kā arī sniedz citas nepieciešamās ziņas vraka bīstamības novērtēšanai.

(2) Kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija, saņēmusi informāciju par vraku Latvijas ūdeņos, novērtē vraka bīstamību, ņemot vērā šādus kritērijus:

1) vraka izmērs, veids un konstrukcija;

2) ūdens dziļums vraka atrašanās vietā;

3) paisuma, bēguma un straumes stiprums rajonā, kur atrodas vraks;

4) vraka attālums līdz kuģuceļiem un kuģu satiksmes joslām;

5) satiksmes blīvums un biežums;

6) satiksmes veids;

7) kuģa kravas daudzums un veids, uz kuģa klāja esošās naftas vai citu bīstamu vai kaitīgu vielu daudzums un veids, īpaši ņemot vērā, kāds zaudējums varētu rasties, ja krava vai nafta nonāktu apkārtējā vidē;

8) ostas iekārtu apdraudējums;

9) valdošie meteoroloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi;

10) vraka augstums virs un zem ūdens virsmas;

11) vraka attālums līdz jūras instalācijām, cauruļvadiem, telekomunikāciju kabeļiem un līdzīgām iekārtām;

12) citi būtiski apstākļi.

(3) Ja vraks, kas atrodas Latvijas ūdeņos, ir bīstams, kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija pasludina vraka atrašanās rajonu par navigācijai slēgtu un norobežo vraku. Informāciju par vraku un tā norobežojuma aprakstu kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija publicē informatīvajā biļetenā “Paziņojumi jūrniekiem”.

(4) Nedēļas laikā pēc vraka bīstamības novērtēšanas kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija nosūta vraka īpašniekam uzaicinājumu informēt to par saviem nodomiem attiecībā uz vraku. Ja vraks ir ārvalsts kuģis vai tā daļa, kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija paziņo par to arī šā kuģa karoga valsts diplomātiskajam pārstāvim.

(5) Ja vraka īpašnieks nav zināms, vraks uzskatāms par atrastu mantu, un kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija nedēļas laikā publicē laikrakstā “Latvijas Vēstnesis” paziņojumu par vraku un uzaicinājumu vraka īpašniekam pieteikties sešu mēnešu laikā.

(6) Ja vraks netiek pieprasīts sešu mēnešu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas, tas pāriet valsts īpašumā.

269.pants. Vraka īpašnieka atbildība

(1) Ja vraka īpašnieks vēlas izcelt un aizvākt vraku, viņš mēneša laikā pēc šā kodeksa 268.panta trešajā daļā minētā aicinājuma saņemšanas informē par to atzīto iestādi un veic darbus saskaņā ar atzītās iestādes norādījumiem.

(2) Ja saskaņā ar šo kodeksu vraks ir atzīts par bīstamu, vraka īpašnieka pienākums ir aizvākt vraku atzītās iestādes norādītajā veidā un laikā.

(3) Vraka īpašnieks sedz visus izdevumus, kas rodas, nosakot vraka atrašanās vietu, norobežojot vraku, aizvācot to saskaņā ar šā kodeksa prasībām vai veicot citus pasākumus, izņemot gadījumu, ja kuģa īpašnieks pierāda, ka:

1) vraks radies kara vai līdzīgu darbību dēļ;

2) vraka rašanos pilnībā izraisījusi trešās personas darbība vai bezdarbība.

707.

 

 

 

 

708.

 

 

 

 

 

 

709.

 

 

710.

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “aicinājuma saņemšanas” ar vārdiem “uzaicinājuma saņemšanas”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā un otrajā daļā vārdus “atzīto iestādi” (attiecīgā locījumā ) ar vārdiem “kuģošanas un hidrogrāfijas institūciju” (attiecīgā locījumā);

Juridiskais birojs

papildināt trešās daļas ievaddaļu ar vārdiem “kuģis kļuvis par vraku:”

Juridiskais birojs

izteikt trešās daļas apakšpunktus šādā redakcijā:

“1) kara vai līdzīgas darbības dēļ;

2) trešās personas darbības vai bezdarbības rezultātā;

3) tādas institūcijas vainas dēļ, kas ir atbildīga par navigācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu.”.

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

269.pants. Vraka īpašnieka atbildība

(1) Ja vraka īpašnieks vēlas izcelt un aizvākt vraku, viņš mēneša laikā pēc šā kodeksa 268.panta trešajā daļā minētā uzaicinājuma saņemšanas informē par to kuģošanas un hidrogrāfijas institūciju un veic darbus saskaņā ar kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijas norādījumiem.

(2) Ja saskaņā ar šo kodeksu vraks atzīts par bīstamu, tā īpašnieka pienākums ir aizvākt vraku kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijas norādītajā veidā un laikā.

(3) Vraka īpašnieks sedz visus izdevumus, kas rodas, nosakot vraka atrašanās vietu, norobežojot vraku, aizvācot to saskaņā ar šā kodeksa prasībām vai veicot citus pasākumus, izņemot gadījumu, kad kuģa īpašnieks pierāda, ka kuģis kļuvis par vraku:

1) karadarbības vai līdzīgas darbības dēļ;

2) trešās personas darbības vai bezdarbības rezultātā;

3) tādas institūcijas vainas dēļ, kura ir atbildīga par navigācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu.

270.pants. Vraka aizvākšana

(1) Ja vraks ir bīstams, atzītā iestāde nosaka datumu, kad vraka īpašniekam jāuzsāk vraka aizvākšana. Ja vraka īpašnieks neuzsāk vraka aizvākšanu noteiktajā datumā, atzītā iestāde organizē vraka aizvākšanu uz vraka īpašnieka rēķina.

(2) Līgumu par vraka aizvākšanu vraka īpašnieks var noslēgt ar jebkuru personu. Atzītā iestāde vraka aizvākšanā var iesaistīties tikai, lai nodrošinātu darbu iespējami ātrāku norisi un kontrolētu kuģošanas drošības un vides aizsardzības prasību ievērošanu.

(3) Ja vraka īpašnieks neuzsāk vraka aizvākšanu noteiktajā datumā vai atzītā iestāde uzskata, ka vraka aizvākšana uzsākama nekavējoties, atzītā iestāde norobežo vraku un organizē tā aizvākšanu, izpildot kuģošanas drošības un jūras vides aizsardzības prasības un ievērojot Latvijas valsts intereses.

(4) Ja atzītā iestāde vraku aizvākusi, tā ir tiesīga pārdot izsolē jebkuru tādējādi iegūto īpašumu, lai segtu ar vraka aizvākšanu saistītos izdevumus. Ienākumu pārpalikumu (ja tāds ir) atzītā iestāde nodod vraka īpašniekam. Izsoli nerīko, ja vraka īpašnieks ir samaksājis zaudējumu atlīdzību par vraka aizvākšanu vai iesniedzis finansiālu nodrošinājumu par zaudējumu segšanu, kas rodas sakarā ar vraka aizvākšanu.

711.

Juridiskais birojs

Aizstāt visā panta tekstā vārdus “atzītā iestāde” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija” (attiecīgā locījumā).

atb.

 

 

 

 

 

 

270.pants. Vraka aizvākšana

(1) Ja vraks ir bīstams, kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija nosaka datumu, kad vraka īpašniekam jāuzsāk tā aizvākšana. Ja vraka īpašnieks neuzsāk vraka aizvākšanu noteiktajā datumā, kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija organizē vraka aizvākšanu uz tā īpašnieka rēķina.

(2) Līgumu par vraka aizvākšanu tā īpašnieks var noslēgt ar jebkuru personu. Kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija vraka aizvākšanā var iesaistīties, tikai lai nodrošinātu darbu iespējami ātrāku norisi un kontrolētu kuģošanas drošības un vides aizsardzības prasību ievērošanu.

(3) Ja vraka īpašnieks neuzsāk tā aizvākšanu noteiktajā datumā vai kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija uzskata, ka vraka aizvākšana uzsākama nekavējoties, šī institūcija norobežo vraku un organizē tā aizvākšanu, izpildot kuģošanas drošības un jūras vides aizsardzības prasības un ievērojot Latvijas valsts intereses.

(4) Ja kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija vraku aizvākusi, tā ir tiesīga pārdot izsolē jebkuru tādējādi iegūto īpašumu, lai segtu ar vraka aizvākšanu saistītos izdevumus. Ienākumu pārpalikumu kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija nodod vraka īpašniekam. Izsoli nerīko, ja vraka īpašnieks ir samaksājis zaudējumu atlīdzību par vraka aizvākšanu vai sniedzis finansiālo nodrošinājumu par to zaudējumu segšanu, kuri rodas saistībā ar vraka aizvākšanu.

271.pants. Vraks ostas akvatorijā

Ja vraks atrodas Latvijas ostas akvatorijā, šajā kodeksā noteiktos atzītās iestādes pienākumus veic attiecīgās ostas pārvalde.

712.

Juridiskais birojs

Aizstāt visā panta tekstā vārdus “atzītā iestāde” (attiecīgā locījumā) ar vārdiem “kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija” (attiecīgā locījumā).

atb.

271.pants. Vraks ostas akvatorijā

Ja vraks atrodas Latvijas ostas akvatorijā, šajā kodeksā noteiktos kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijas pienākumus veic attiecīgās ostas pārvalde.

F sadaļa

Jūrnieki

713.

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdu “F sadaļa” ar vārdu “G sadaļa”.

 

atb.

G sadaļa

Jūrnieki

19.nodaļa. Kuģa kapteinis

714.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “19.nodaļa” ar skaitli un vārdu “XXIX nodaļa”;

atb.

XXIX nodaļa. Kuģa kapteinis

 

272.pants. Kuģa jūrasspēja

(1) Pirms brauciena uzsākšanas kuģa kapteinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu kuģa jūrasspēju (ieskaitot aprīkojuma pārbaudi, apkalpes komplektāciju, uz kuģa esošo cilvēku nodrošināšanu ar pārtiku, kuģa atbilstību kravas uzņemšanai, pārvadāšanai un saglabāšanai). Kuģa kapteinis pārliecinās, ka krava ir pienācīgi iekrauta, kuģis nav pārkrauts, kuģa stabilitāte ir apmierinoša un lūkas ir pienācīgi aizvērtas un nostiprinātas.

(2) Brauciena laikā kuģa kapteinis dara visu nepieciešamo, lai saglabātu kuģa jūrasspēju.

715.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 272. pantu jaunā šādā redakcijā:

‘’272.pants Kapteiņa pilsonība

Par Latvijas kuģa kapteini ir tiesīgs būt Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, kā arī ārvalstnieks normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.’’

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

272.pants. Kapteiņa pilsonība

Par Latvijas kuģa kapteini ir tiesīgs būt Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, kā arī ārvalstnieks normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos.

273.pants. Navigācija

(1) Kuģa kapteinis nodrošina kuģa navigāciju un vadīšanu saskaņā ar labu kuģošanas praksi.

(2) Kuģa kapteinis iepriekš iespējami labi iepazīstas ar nosacījumiem, kas ir spēkā kuģošanas rajonos, uz kuriem kuģis dodas.

 

 

716.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

717.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

718.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskās komisija

Izteikt pantu šādā redakcijā:

273. Kuģa kapteiņa pilnvaras

(1) Kuģa kapteinis komandē kuģa apkalpi un atbild par kuģa vispārējo vadību un navigāciju, kā arī veic nepieciešamos pasākumus šīs sadaļas prasību ievērošanai uz kuģa. Kuģa kapteiņa rīkojumus viņa pilnvaru ietvaros bez ierunām pilda visas personas, kas atrodas uz kuģa.

(2)Darba devējs nodrošina kuģa kapteini ar nepieciešamajiem resursiem viņa pienākumu veikšanai.

(3) Bez kuģa kapteiņa piekrišanas nedrīkst norīkot darbā uz Latvijas kuģa nevienu kuģa apkalpes locekli.’’

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt pantu šādā redakcijā:

273. pants. Kuģa kapteiņa pilnvaras.

(1) Kuģa kapteinis komandē kuģa apkalpi un atbild par kuģa vispārējo vadību un navigāciju, kā arī veic nepieciešamos pasākumus šis nodaļas prasību ievērošanai uz kuģa. Kuģa kapteiņa rīkojumus viņa pilnvaru ietveros bez ierunām pilda visas personas, kas atrodas uz kuģa. Darba devējs nodrošina kuģa kapteini ar nepieciešamajiem resursiem viņa pienākumu veikšanai.

(2) Bez kuģa kapteiņa piekrišanas nedrīkst norīkot darbā uz Latvijas kuģa nevienu kuģa apkalpes locekli.

(3) Kuģa kapteinim ir tiesības kuģa īpašnieka vārdā slēgt līgumus par kuģa uzturēšanu, saglabāšanu vai reisa veikšanu, kā arī slēgt vienošanos par preču vai pasažieru pārvadāšanu reisa laikā, ja kuģis ir tam paredzēts, saskaņā ar kuģa īpašnieka dotajām pilnvarām. Kuģa kapteinis var pārstāvēt kuģa īpašnieku tiesā kā prasītājs.

(4) Latvijas kuģa kapteiņa pilnvaras noziedzīga nodarījuma gadījumā nosaka Latvijas Kriminālprocesa kodekss.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 273. pantu šādā redakcijā:

‘’273. Kuģa kapteiņa pilnvaras

(1) Kuģa kapteinis komandē kuģa apkalpi un atbild par kuģa vispārējo vadību un navigāciju, kā arī veic nepieciešamos pasākumus šīs sadaļas prasību ievērošanai uz kuģa. Kuģa kapteiņa rīkojumus viņa pilnvaru ietvaros bez ierunām pilda visas personas, kas atrodas uz kuģa. Darba devējs nodrošina kuģa kapteini ar nepieciešamajiem resursiem viņa pienākumu veikšanai.

(2) Bez kuģa kapteiņa piekrišanas nedrīkst norīkot darbā uz Latvijas kuģa nevienu kuģa apkalpes locekli.

(3) Kuģa kapteinis ir tiesīgs kuģa īpašnieka vārdā slēgt līgumus par kuģa uzturēšanu, saglabāšanu vai reisa veikšanu, kā arī vienoties par preču vai pasažieru pārvadāšanu reisa laikā, ja kuģis ir tam paredzēts, ievērojot kuģa īpašnieka dotās pilnvaras. Kuģa kapteinis ir kuģa pārstāvis tiesā.

(4) Latvijas kuģa kapteiņa pilnvaras noziedzīga nodarījuma gadījumā nosaka Latvijas Kriminālprocesa kodekss.’’

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

273.pants. Kuģa kapteiņa pilnvaras

(1) Kuģa kapteinis komandē kuģa apkalpi un atbild par kuģa vispārējo vadību un navigāciju, kā arī veic nepieciešamos pasākumus šīs sadaļas prasību ievērošanai uz kuģa. Kuģa kapteiņa rīkojumus viņa pilnvaru ietvaros bez ierunām pilda visas personas, kas atrodas uz kuģa.

(2) Darba devējs nodrošina kuģa kapteini ar nepieciešamajiem resursiem viņa pienākumu veikšanai.

(3) Bez kuģa kapteiņa piekrišanas nedrīkst norīkot darbā uz Latvijas kuģa nevienu kuģa apkalpes locekli.

 

719.

Juridiskā komisija

Attiecīgi grozot turpmāko pantu numerāciju, izteikt 274.pantu šādā redakcijā :

‘’274. Kuģa kapteiņa tiesības

Kuģa kapteinim ir tiesības kuģa īpašnieka dotā pilnvarojuma robežās slēgt līgumus par kuģa uzturēšanu, saglabāšanu vai reisa veikšanu, kā arī vienoties par preču vai pasažieru pārvadāšanu reisa laikā, ja kuģis ir tam paredzēts. Kuģa kapteinis ir kuģa pārstāvis tiesā.’’

 

atb.

274.pants. Kuģa kapteiņa tiesības

Kuģa kapteinim ir tiesības kuģa īpašnieka dotā pilnvarojuma ietvaros slēgt līgumus par kuģa uzturēšanu, saglabāšanu vai reisa veikšanu, kā arī vienoties par preču vai pasažieru pārvadāšanu reisa laikā, ja kuģis ir tam paredzēts. Kuģa kapteinis ir kuģa pārstāvis tiesā.

 

720.

Juridiskā komisija

Attiecīgi grozot turpmāko pantu numerāciju, izteikt 275.pantu šādā redakcijā :

‘’275. Kuģa kapteiņa pienākumi noziedzīga nodarījuma gadījumā

Latvijas kuģa kapteiņa pilnvaras noziedzīga nodarījuma gadījumā nosaka Latvijas Kriminālprocesa kodekss.’’

 

atb.

275.pants. Kuģa kapteiņa pienākumi noziedzīga nodarījuma gadījumā

Latvijas kuģa kapteiņa pilnvaras noziedzīga nodarījuma gadījumā nosaka Latvijas Kriminālprocesa kodekss.

274.pants. Kuģa žurnāli

Kuģa kapteinis ir atbildīgs par kuģa žurnālu glabāšanu. Ieraksti tajos tiek veikti tikai kuģa kapteiņa uzraudzībā. Katrs kuģa žurnālā izdarīts ieraksts uzskatāms par fakta juridisku apliecinājumu.

721.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

722.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt pantu šādā redakcijā:

274. pants. Kuģa kapteiņa prombūtne

(1) Kuģa kapteinis, atstājot kuģi, informē par to kuģa vecāko stūrmani un dod nepieciešamos norādījumus par rīcību savas prombūtnes laikā.

(2) Ja kuģis nav pietauvots ostā vai noenkurots drošā enkurvietā, kuģa kapteinis nedrīkst atstāt kuģi bez īpašas nepieciešamības. Šie nosacījumi attiecas arī uz citām bīstamām situācijām ostā vai drošā enkurvietā.

(3) Ja kuģa kapteinis ir miris vai slimības, vai citu nepārvaramu iemeslu dēļ nevar pildīt savus pienākumus, kuģi komandē vecākais stūrmanis līdz brīdim, kamēr kuģa īpašnieks ieceļ jaunu kuģa kapteini. Šādā gadījumā kuģa īpašnieks nekavējoties nosūta ziņojumu Latvijas Jūras administrācijai.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 274. pantu šādā redakcijā:

‘’274. Kuģa kapteiņa prombūtne

(1) Kuģa kapteinis, atstājot kuģi, informē par to kuģa vecāko stūrmani un dod nepieciešamos norādījumus par rīcību savas prombūtnes laikā.

(2) Ja kuģis nav pietauvots ostā vai noenkurots drošā enkurvietā, kuģa kapteinis nedrīkst atstāt kuģi bez īpašas nepieciešamības. Šie nosacījumi attiecas arī uz bīstamām situācijām ostā vai enkurvietā.

(3) Ja kuģa kapteinis ir miris vai slimības vai citu nepārvaramu iemeslu dēļ nevar pildīt savus pienākumus, kuģi komandē vecākais stūrmanis līdz brīdim, kamēr darba devējs ieceļ jaunu kuģa kapteini. Šajā gadījumā darba devējs nekavējoties nosūta ziņojumu kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai.’’

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb. iestrādāts priekšl. nr. 721.

276. pants. Kuģa kapteiņa prombūtne

(1) Kuģa kapteinis, atstājot kuģi, informē par to kuģa vecāko stūrmani un dod nepieciešamos norādījumus par rīcību savas prombūtnes laikā.

(2) Ja kuģis nav pietauvots ostā vai noenkurots drošā enkurvietā, kuģa kapteinis nedrīkst atstāt kuģi bez īpašas nepieciešamības. Šis noteikums attiecas arī uz citām bīstamām situācijām ostā vai drošā enkurvietā.

(3) Ja kuģa kapteinis ir miris vai slimības vai citu nepārvaramu iemeslu dēļ nevar pildīt savus pienākumus, kuģi komandē vecākais stūrmanis līdz brīdim, kamēr kuģa īpašnieks ieceļ jaunu kuģa kapteini. Šādā gadījumā kuģa īpašnieks nekavējoties paziņo par notikušo Latvijas Jūras administrācijai.

275.pants. Dzimšanas un miršanas fakta konstatācija uz Latvijas kuģa

Kuģa kapteinis kuģa žurnālā ieraksta katru personas dzimšanas vai miršanas faktu. Kuģa kapteinis tūlīt pēc ierašanās ostā iesniedz attiecīgajā dzimtsarakstu daļā vai konsulārajai amatpersonai ārvalstīs ziņojumu par katru reisa laikā notikušu dzimšanas vai miršanas faktu.

723.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

724.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt pantu šādā redakcijā:

275. pants. Kuģa jūrasspēja.

(1) Pirms brauciena uzsākšanas kuģa kapteinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu kuģa jūrasspēju un gatavību reisam ieskaitot korpusa, mehānismu un aprīkojuma pārbaudi, apkalpes komplektāciju, kuģa nodrošināšanu ar pārtiku, degvielu un ūdeni, kuģa atbilstību kravas uzņemšanai, pārvadāšanai un saglabāšanai. Kuģa kapteinis pārliecinās, ka krava ir pienācīgi iekrauta, nostiprināta un aizsargāta, kuģis nav pārkrauts, kuģa stabilitāte un korpusa stiprība ir apmierinoša.

(2) Kuģa kapteinis iepriekš iespējami labi iepazīstas ar noteikumiem, kas ir spēkā kuģošanas rajonos un ostās, uz kurām dodas kuģis.

(3) Brauciena laikā kuģa kapteinis dara visu nepieciešamo, lai saglabātu kuģa jūrasspēju, veiktu drošu kuģa vispārējo vadību un navigāciju.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 275. pantu šādā redakcijā:

‘’275.pants Kuģa jūrasspēja

(1) Pirms reisa uzsākšanas kuģa kapteinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu kuģa jūrasspēju un gatavību reisam, ieskaitot korpusa, mehānismu un aprīkojuma pārbaudi, apkalpes komplektāciju, kuģa nodrošināšanu ar pārtiku, degvielu un ūdeni, kuģa atbilstību kravas uzņemšanai, pārvadāšanai un saglabāšanai. Kuģa kapteinis pārliecinās, ka krava ir pienācīgi iekrauta, nostiprināta un aizsargāta, kuģis nav pārkrauts, kuģa stabilitāte un korpusa stiprība ir apmierinoša.

(2) Kuģa kapteinis iepriekš iespējami labi iepazīstas ar noteikumiem, kas ir spēkā kuģošanas rajonos un ostās uz kurām dodas kuģis.

(3) Reisa laikā kuģa kapteinis dara visu nepieciešamo, lai saglabātu kuģa jūrasspēju, veiktu drošu kuģa vispārējo vadību un navigāciju.

 

 

daļēji.

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

277.pants. Kuģa jūrasspēja

(1) Pirms reisa uzsākšanas kuģa kapteinis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu kuģa jūrasspēju un gatavību reisam, ieskaitot korpusa, mehānismu un aprīkojuma pārbaudi, apkalpes komplektāciju, kuģa nodrošināšanu ar pārtiku, degvielu un ūdeni, kuģa atbilstību kravas uzņemšanai, pārvadāšanai un saglabāšanai. Kuģa kapteinis pārliecinās, ka krava ir pienācīgi iekrauta, nostiprināta un aizsargāta, kuģis nav pārkrauts, tā stabilitāte un korpusa stiprība ir apmierinoša.

(2) Kuģa kapteinis iepriekš iespējami labi iepazīstas ar noteikumiem, kas ir spēkā kuģošanas rajonos un ostās, uz kurām dodas kuģis.

(3) Reisa laikā kuģa kapteinis dara visu nepieciešamo, lai saglabātu kuģa jūrasspēju, veiktu drošu kuģa vispārējo vadību un navigāciju.

 

276.pants. Iekraušana un izkraušana

Kuģa kapteinis nodrošina kuģa iekraušanas, izkraušanas un brauciena norisi saskaņā ar labu kuģošanas praksi.

725.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

726.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt pantu šādā redakcijā:

276. pants. Kuģa žurnāli.

1) Kuģa ekspluatācijas laikā uz Latvijas kuģa jābūt kuģa žurnālam, mašīnas žurnālam un citiem kuģa žurnāliem, kā to nosaka Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums.

2) Kuģa kapteinis ir atbildīgs par kuģa žurnālu aizpildīšanu un glabāšanu. Katrs kuģa žurnālā izdarīts ieraksts uzskatāms par fakta juridisku apliecinājumu.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 276. pantu jaunā šādā redakcijā:

276.pants Kuģa žurnāli

(1) Kuģa ekspluatācijas laikā uz Latvijas kuģa jābūt kuģa žurnāliem kā to nosaka Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums.

(2) Kuģa kapteinis ir atbildīgs par kuģa žurnālu aizpildīšanu un glabāšanu. Katrs kuģa žurnālā izdarīts ieraksts uzskatāms par fakta konstatāciju.

daļēji atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

278.pants. Kuģa žurnāli

(1) Kuģa ekspluatācijas laikā uz Latvijas kuģa jābūt kuģa žurnāliem, kā to nosaka Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums.

(2) Kuģa kapteinis ir atbildīgs par kuģa žurnālu izpildīšanu un glabāšanu. Katrs kuģa žurnālā izdarīts ieraksts uzskatāms par fakta konstatāciju.

277.pants. Briesmas

(1) Ja kuģis ir briesmās, kuģa kapteiņa pienākums ir darīt visu, lai izglābtu visas personas, kas atrodas uz kuģa, kā arī pasargātu kuģi un kravu. Ja nepieciešams, kuģa kapteinis pārliecinās, ka kuģa žurnāli un citi dokumenti ir nogādāti drošībā, un iespēju robežās organizē kuģa un kravas glābšanu.

(2) Ja kuģa bojāeja ir neizbēgama, kuģa kapteinis kuģi atstāj pēdējais.

(3) Kuģa kapteiņa pienākums ir sniegt visu iespējamo un nepieciešamo palīdzību katrai personai, kas atrodas vai kurai draud briesmas jūrā, nepakļaujot kuģi un uz tā esošos cilvēkus briesmām.

727.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

728.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt pantu šādā redakcijā:

277. pants. Dzimšanas un miršanas fakta konstatācija uz Latvijas kuģa

Kuģa kapteinis kuģa žurnālā ieraksta katru personas dzimšanas vai miršanas faktu. Kuģa kapteinis tūlīt pēc ierašanās ostā iesniedz attiecīgajā dzimtsarakstu daļā vai konsulārajai amatpersonai ārvalstīs ziņojumu par katru reisa laikā notikušu dzimšanas vai miršanas faktu.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt pantu jaunā šādā redakcijā:

‘’277.pants Dzimšanas un miršanas fakta konstatācija uz Latvijas kuģa

Kuģa kapteinis kuģa žurnālā ieraksta katru personas dzimšanas vai miršanas faktu. Kuģa kapteinis tūlīt pēc ierašanās ostā iesniedz attiecīgajā dzimtsarakstu daļā vai konsulārajai amatpersonai ārvalstīs ziņojumu par katru reisa laikā notikušu dzimšanas vai miršanas faktu.’’

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

279.pants. Dzimšanas un miršanas fakta konstatācija uz Latvijas kuģa

Kuģa kapteinis kuģa žurnālā ieraksta katru personas dzimšanas vai miršanas faktu. Kuģa kapteinis tūlīt pēc ierašanās ostā iesniedz attiecīgajai dzimtsarakstu nodaļai vai konsulārajai amatpersonai ārvalstīs ziņojumu par katru reisa laikā notikušu dzimšanas vai miršanas faktu.

278.pants. Kuģa kapteiņa prombūtne

(1) Ja kuģa kapteinis nevar veikt savus pienākumus, neatliekamus lēmumus pieņem vecākais kuģa virsnieks aiz kuģa kapteiņa vai kuģa īpašnieka attiecīgi pilnvarota persona.

(2) Kuģa kapteinis, atstājot kuģi, informē vecāko palīgu vai citu kuģa virsnieku un dod nepieciešamos rīkojumus par rīcību iespējamās situācijās savas prombūtnes laikā.

(3) Ja kuģis nav noenkurots ostā vai drošā enkurvietā, kuģa kapteinis nedrīkst atstāt kuģi bez īpašas nepieciešamības. Šie nosacījumi attiecas arī uz bīstamām situācijām.

(4) Ja kuģa kapteinis ir miris vai slimības, vai citu nepārvaramu iemeslu dēļ nevar pildīt savus pienākumus, kuģi komandē vecākais palīgs līdz brīdim, kamēr kuģa īpašnieks ieceļ jaunu kuģa kapteini. Šādā gadījumā kuģa īpašnieks nekavējoties nosūta ziņojumu atzītai iestādei.

729.

 

 

 

 

 

  ;

 

 

 

 

 

 

 

 

730.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt pantu šādā redakcijā:

278. pants. Rūpes par kravu

Kuģa kapteinis nodrošina kuģa iekraušanas, izkraušanas un brauciena norisi saskaņā ar labu kuģošanas praksi, rūpējas par kravu un aizsargā kravas īpašnieka intereses bez īpaša pilnvarojuma, slēdzot līgumus un uzstājoties kā prasītājs saskaņā ar šā kodeksa 127. un 183. panta nosacījumiem.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt pantu jaunā šādā redakcijā:

278.pants Rūpes par kravu

Kuģa kapteinis nodrošina kuģa iekraušanas, izkraušanas un brauciena norisi saskaņā ar labu kuģošanas praksi, rūpējas par kravu un aizsargā kravas īpašnieka intereses bez īpaša pilnvarojuma, slēdzot līgumus un uzstājoties kā prasītājs saskaņā ar šā kodeksa 127. un 183.panta nosacījumiem.’’

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

280.pants. Rūpes par kravu

Kuģa kapteinis nodrošina kuģa iekraušanas, izkraušanas un reisa norisi saskaņā ar labu kuģošanas praksi, rūpējas par kravu un aizsargā kravas īpašnieka intereses bez īpaša pilnvarojuma, slēdzot līgumus un uzstājoties kā prasītājs saskaņā ar šā kodeksa 127. un 183.panta noteikumiem.

279.pants. Kuģa kapteiņa pilnvaras

Kuģa kapteinim ir tiesības kuģa īpašnieka vārdā slēgt līgumus par kuģa uzturēšanu, saglabāšanu vai reisa veikšanu, kā arī slēgt vienošanos par preču vai pasažieru pārvadāšanu reisa laikā, ja kuģis ir tam paredzēts, saskaņā ar kuģa īpašnieka dotajām pilnvarām. Kuģa kapteinis var pārstāvēt kuģa īpašnieku tiesā kā prasītājs.

731.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt pantu šādā redakcijā:

279. pants. Saistības, kas radušās, rīkojoties kuģa vai kravas īpašnieka vārdā

Kuģa kapteinis nav personīgi atbildīgs par saistībām, ko viņš uzņēmies kuģa vai kravas īpašnieka vārdā. Atbildība, kas izriet no ārpuslīgumiskām attiecībām, noteikta šā kodeksa 280. pantā. (Piezīme – pašreizējais 281. pants).

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt pantu jaunā šādā redakcijā:

‘’ 279.pants Saistības, kas radušās, rīkojoties kuģa vai kravas īpašnieka vārdā

Kuģa kapteinis nav personīgi atbildīgs par saistībām, ko viņš uzņēmies kuģa vai kravas īpašnieka vārdā. Atbildība, kas izriet no ārpuslīgumiskajām attiecībām, noteikta šā kodeksa 280.pantā.’’

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

281.pants. Saistības, kas radušās, rīkojoties kuģa vai kravas īpašnieka vārdā

Kuģa kapteinis nav personiski atbildīgs par saistībām, ko viņš uzņēmies kuģa vai kravas īpašnieka vārdā. Atbildība, kas izriet no ārpuslīgumiskām attiecībām, noteikta šā kodeksa 280.pantā.

280.pants. Rūpes par kravu

Kuģa kapteinis rūpējas par kravu un aizsargā kravas īpašnieka intereses bez īpaša pilnvarojuma, slēdzot līgumus un uzstājoties kā prasītājs saskaņā ar šā kodeksa 127. un 183.panta nosacījumiem.

733.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

734.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt pantu jaunā šādā redakcijā:

280. pants. Atbildība par zaudējumiem.

Kuģa kapteinis atbild par jebkuru zaudējumu, kas kuģa vai kravas īpašniekam, vai trešajām personām radies viņa ārpuslīgumiskās darbības dēļ, divu savu mēnešalgu apmērā. Ja kuģa kapteinis darbojas ar nolūku radīt šādus zaudējumus, viņš nav tiesīgs ierobežot savu atbildību.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt pantu jaunā šādā redakcijā:

‘’280.pants Atbildība par zaudējumiem

Kuģa kapteinis atbild par jebkuru ar kuģa darbību saistītu zaudējumu, kas kuģa vai kravas īpašniekam, vai trešajām personām radies viņa ārpuslīgumiskās darbības dēļ, divu mēnešalgu apmērā. Ja kuģa kapteinis darbojies ar nolūku radīt šādus zaudējumus, viņš nav tiesīgs ierobežot savu atbildību.’’

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

282.pants. Atbildība par zaudējumiem

Kuģa kapteinis ir atbildīgs par jebkuru zaudējumu, kas kuģa vai kravas īpašniekam vai trešajām personām radies viņa ārpuslīgumiskās darbības dēļ, divu savu mēnešalgu apmērā. Ja kuģa kapteinis darbojas ar nolūku radīt šādus zaudējumus, viņš nav tiesīgs ierobežot savu atbildību.

281.pants. Saistības, kas radušās, rīkojoties kuģa vai kravas īpašnieka vārdā

Kuģa kapteinis nav personīgi atbildīgs par saistībām, ko viņš uzņēmies kuģa vai kravas īpašnieka vārdā. Atbildība, kas izriet no ārpuslīgumiskām attiecībām, noteikta šā kodeksa 282.pantā.

735.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

736.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt pantu jaunā šādā redakcijā

281. pants. Briesmas

(1) Ja kuģis ir briesmās, kuģa kapteiņa pienākums ir darīt visu, lai izglābtu visas personas, kas atrodas uz kuģa, kā arī pasargātu kuģi un kravu. Ja nepieciešams, kuģa kapteinis pārliecinās, ka kuģa žurnāli un citi dokumenti ir nogādāti drošībā, un iespēju robežās organizē kuģa un kravas glābšanu.

(2) Ja kuģa bojāeja ir neizbēgama, kuģa kapteinis atstāj kuģi pēdējais.

(3) Kuģa kapteiņa pienākums ir sniegt visu iespējamo un nepieciešamo palīdzību katrai personai, kas atrodas vai kurai draud briesmas jūrā, nepaļaujot kuģi un uz tā esošos cilvēkus briesmām.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt pantu jaunā šādā redakcijā:

‘’281.pants Briesmas

(1) Ja kuģis ir briesmās, kuģa kapteiņa pienākums ir darīt visu, lai izglābtu visas personas, kas atrodas uz kuģa, kā arī pasargātu kuģi un kravu. Ja nepieciešams, kuģa kapteinis pārliecinās, ka kuģa žurnāli un citi dokumenti ir nogādāti drošībā un iespēju robežās organizē kuģa un kravas glābšanu.

(2) Ja kuģa bojāeja ir neizbēgama, kuģa kapteinis kuģi atstāj pēdējais.

(3) Kuģa kapteiņa pienākums ir sniegt visu iespējamo un nepieciešamo palīdzību katrai personai, kas atrodas vai kurai draud briesmas jūrā, nepakļaujot kuģi un uz tā esošos cilvēkus briesmām.’’

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

283.pants. Briesmas

(1) Ja kuģis ir briesmās, kuģa kapteiņa pienākums ir darīt visu iespējamo, lai izglābtu visas personas, kas atrodas uz kuģa, kā arī pasargātu kuģi un kravu. Ja nepieciešams, kuģa kapteinis pārliecinās, ka kuģa žurnāli un citi dokumenti ir nogādāti drošībā, un iespēju robežās organizē kuģa un kravas glābšanu.

(2) Ja kuģa bojāeja ir nenovēršama, kuģa kapteinis atstāj kuģi pēdējais.

(3) Kuģa kapteiņa pienākums ir sniegt visu iespējamo un nepieciešamo palīdzību katrai personai, kura atrodas uz kuģa vai kurai draud briesmas jūrā, nepakļaujot kuģi un uz tā esošos cilvēkus briesmām.

282.pants. Atbildība par zaudējumiem

Kuģa kapteinis atbild par jebkuru zaudējumu, kas kuģa vai kravas īpašniekam, vai trešajām personām radies viņa ārpuslīgumiskās darbības dēļ, divu savu mēnešalgu apmērā. Ja kuģa kapteinis darbojas ar nolūku radīt šādus zaudējumus, viņš nav tiesīgs ierobežot savu atbildību.

737.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

738.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

739.

 

Juridiskā komisija

Izteikt pantu jaunā šādā redakcijā:

282. pants. Kuģa arests vai aizturēšana ārvalstī

Ja kuģis tiek aizturēts ārvalstīs, kuģa kapteiņa pienākums ir par to ziņot tuvākajai Latvijas diplomātiskai pārstāvniecībai ārvalstī un kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai, ziņojumam pievienojot to dokumentu kopijas, uz kuru pamata kuģa aizturēšana veikta.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt pantu jaunā šādā redakcijā:

282. pants. Kuģa arests vai aizturēšana ārvalstī

Ja kuģis tiek arestēts vai aizturēts ārvalstīs, kuģa kapteiņa pienākums ir par to ziņot tuvākajai Latvijas diplomātiskai pārstāvniecībai ārvalstī un Latvijas Jūras administrācijai, ziņojumam pievienojot to dokumentu kopijas, uz kuru pamata kuģa arests vai aizturēšana veikta.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt pantu jaunā šādā redakcijā:

‘’282.pants Kuģa aizturēšana ārvalstīs

Ja kuģis tiek aizturēts ārvalstīs, kuģa kapteiņa pienākums ir par to ziņot hidrogrāfijas un kuģošanas institūcijai, ziņojumam pievienojot to dokumentu kopijas, uz kuru pamata kuģis aizturēts.’’

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

284.pants. Kuģa aizturēšana ārvalstī

Ja kuģis tiek aizturēts ārvalstī, kuģa kapteiņa pienākums ir par to paziņot tuvākajai Latvijas diplomātiskajai pārstāvniecībai ārvalstī un kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai, paziņojumam pievienojot to dokumentu kopijas, uz kuru pamata kuģis aizturēts.

283.pants. Kapteiņa pilsonība

Par Latvijas kuģa kapteini var būt Latvijas pilsonis vai Latvijas nepilsonis, izņemot gadījumu, kad kuģa īpašnieks pierāda, ka šāds kuģa kapteinis nav pieejams.

740.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

283. pants. Ziņojums par jūras negadījumu

Latvijas kuģa kapteiņa pienākums ir ziņot Latvijas Jūras administrācijai par sekojošiem ar kuģi saistītiem jūras negadījumiem:

1) par nāves gadījumiem, par smagiem ievainojumiem un saindēšanos saistībā ar kuģa darbību;

2) par kuģa sadursmi ar citu kuģi vai objektu;

3) par kuģa uzskriešanu uz sēkli;

4) par kuģa pamešanu jūrā;

5) par bīstamu kravas nobīdi;

6) par ievērojamiem kuģa vai kravas bojājumiem;

7) par zaudējumiem, kas radušies trešajām personām kuģa darbības rezultātā”.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izteikt 283. pantu jaunā šādā redakcijā:

‘’ 283.pants Ziņojums par jūras negadījumu

Latvijas kuģa kapteinis ziņo kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai par šādiem ar kuģi saistīties negadījumiem jūrā:

 1. personas nāve, smags ievainojums vai saindēšanās saistībā ar kuģa darbību,
 2. kuģa sadursme ar citu kuģi vai objektu,
 3. kuģa uzskriešana uz sēkļa,
 4. kuģa pamešana jūrā,
 5. bīstama kravas nobīde,
 6. ievērojami kuģa vai kravas bojājumi,
 7. trešajām personām ir radušies zaudējumi kuģa darbības rezultātā.’’

 

daļ. atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

285.pants. Paziņojums par jūras negadījumu

Latvijas kuģa kapteinis paziņo kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijai par šādiem ar kuģi saistītiem negadījumiem jūrā:

1) personas nāve, smags ievainojums vai saindēšanās saistībā ar kuģa darbību;

2) kuģa sadursme ar citu kuģi vai objektu;

3) kuģa uzskriešana uz sēkļa;

4) kuģa pamešana jūrā;

5) bīstama kravas nobīde;

6) ievērojami kuģa vai kravas bojājumi;

7) zaudējumi, kas radušies trešajām personām kuģa darbības rezultātā.

 

20.nodaļa. Jūrnieka darbs un labklājība

742.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “20.nodaļa” ar skaitli un vārdu “XXX nodaļa”

atb.

XXX nodaļa. Jūrnieka darbs un labklājība

20.1.apakšnodaļa. Jūrnieka darba tiesiskās attiecības

743.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “20.1.apakšnodaļa. Jūrnieka darba tiesiskās attiecības”.

 

atb.

 

 

284.pants. Jūrnieka darba tiesisko attiecību regulējums

(1) Jūrnieka darba tiesiskajām attiecībām piemēro Darba likumu un citus darba tiesiskās attiecības regulējošos normatīvos aktus, ciktāl šajā kodeksā nav noteikts citādi.

(2) Jūrnieku profesionālā organizācija vai, ja tādas nav, kuģa apkalpes pilnvarotie pārstāvji ir tiesīgi slēgt ar kuģa īpašnieku vai berbouta fraktētāju darba koplīgumu.

744.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

745.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 284.pantu kā 286.pantu un tā pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

“(1) Jūrnieka darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums un citi darba tiesiskās attiecības reglamentējoši normatīvie akti, ja šajā kodeksā nav noteikts citādi.”

Juridiskā komisija

Aizstāt 284. panta otrajā daļa vārdus ‘’profesionālā organizācija’’ ar vārdu ‘’arodbiedrība’’.

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

285.pants. Jūrnieka darba līgums

(1) Jūrnieka darba līgums (turpmāk – darba līgums) ir rakstiska vienošanās starp kuģa īpašnieku vai berbouta fraktētāju (turpmāk - darba devējs) un personu, kuru pieņem darbā uz kuģa, un saskaņā ar šo līgumu minētā persona apņemas veikt noteiktu darbu, pakļaujoties kuģa iekšējās kārtības noteikumiem un kapteiņa rīkojumiem, bet darba devējs – maksāt nolīgto darba samaksu un nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

(2) Papildu prasības attiecībā uz darba līgumu, jūrnieka darba laiku un apstākļiem var noteikt Ministru kabinets.

746.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 285.pantu kā 288.pantu šādā redakcijā:

“288. pants. Jūrnieka darba līgums

(1) Jūrnieka darba līgums (turpmāk – darba līgums) ir rakstveida vienošanās starp kuģa īpašnieku vai berbouta fraktētāju (turpmāk – darba devējs) un personu, kuru pieņem darbā noteiktu darba pienākumu veikšanai uz kuģa (turpmāk – jūrnieks).

(2) Jūrnieka pienākums ir pakļauties attiecīgā kuģa iekšējās kārtības noteikumiem un kuģa kapteiņa rīkojumiem. Darba devēja pienākums ir maksāt darba līgumā paredzēto darba samaksu, kā arī nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

(3) Jūrnieki, kas norīkoti darbā uz noteikta kuģa, tiek ierakstīti attiecīgā kuģa apkalpes sarakstā.

(4) Uzsākot darbu uz kuģa, ikviens apkalpes loceklis saņem darba, ugunsdrošības tehnikas, ugunsdzēsības un citas nepieciešamās instruktāžas, kuras sniedz kuģa kapteinis vai viņa pilnvarota persona.”

atb.

 

 

 

 

286.pants. Darba līguma stāšanās spēkā, grozījumi darba līgumā un darba līguma izbeigšanās

(1) Darba līgumu var slēgt tikai ar personu, kurai ir diploms par noteiktas kvalifikācijas piešķiršanu vai kvalifikācijas apliecība un medicīniskās apskates apliecība. Pirms stāšanās darbā uz kuģa jūrniekam ir jāsaņem darba, ugunsdrošības tehnikas, ugunsdzēsības un citas nepieciešamās instruktāžas, kuras sniedz kuģa kapteinis vai viņa pilnvarota persona.

(2) Darba līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja tajā nav paredzēta cita spēkā stāšanās kārtība. Darba devējs paraksta darba līgumu pirmais.

(3) Darba līgums tiek izbeigts, beidzoties tā termiņam, pēc līgumslēdzēju pušu vienošanās, jūrnieka nāves vai kuģa bojāejas, vai konstruktīvā zuduma (kuģis nav remontējams) gadījumā, kā arī citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

(4) Darba līgumu slēdz rakstiski divos eksemplāros, viens eksemplārs tiek izsniegts jūrniekam, otrs – darba devējam. Jūrnieka darba laikā uz kuģa viņa darba līgums atrodas uz kuģa. Šā panta nosacījumu ievērošana ir darba devēja pienākums.

(5) Izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām uz kuģa, kuģa kapteiņa pienākums ir atdot kuģa apkalpes loceklim tos dokumentus, kas nodoti kuģa kapteiņa glabāšanā, uzsākot darba tiesiskās attiecības uz kuģa.

747.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 286.pantu kā 289.pantu šādā redakcijā:

“289. pants Darba līguma spēkā esamība

(1) Darba līgumu var slēgt tikai ar personu, kuras sagatavotība atbilst profesionālās kvalifikācijas prasībām, atbilstoši Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumam, un kurai ir medicīniskās apskates apliecība, kas ļauj pārliecināties par personas piemērotību paredzētā darba veikšanai.

(2) Darba līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdī, ja tajā nav paredzēta cita spēkā stāšanās kārtība.

(3) Darba līgums tiek sastādīts rakstveidā divos eksemplāros, no kuriem viens tiek izsniegts jūrniekam, otrs – darba devējam. Strādājot uz kuģa, jūrnieka darba līgums atrodas uz kuģa.

(4) Darba līgums tiek izbeigts, ja

1) beidzies darba līguma termiņš;

2) jūrnieks un darba devējs vienojušies par darba līguma izbeigšanu;

3) iestājusies jūrnieka nāve;

4) kuģis, uz kura jūrnieks pieņemts darbā, gājis bojā vai vairs nav remontējams (iestājies kuģa konstruktīvais zudums);

5) citos Latvijas darba likumā noteiktajos gadījumos.

(5) Beidzot darba pienākumu veikšanu uz kuģa, kuģa kapteinis atgriež kuģa apkalpes loceklim tos dokumentus, kas nodoti viņa glabāšanā, uzsākot darbu uz kuģa.”.

 

atb.

286.pants. Jūrnieka darba tiesisko attiecību regulējums

(1) Jūrnieka darba tiesiskās attiecības regulē Darba likums un citi darba tiesiskās attiecības reglamentējoši normatīvie akti, ja šajā kodeksā nav noteikts citādi.

(2) Jūrnieku arodbiedrība vai, ja tādas nav, kuģa apkalpes pilnvaroti pārstāvji ir tiesīgi slēgt ar kuģa īpašnieku vai berbouta fraktētāju darba koplīgumu.

287.pants. Darba līguma saturs

Darba līgumā norāda tā noslēgšanas vietu un datumu, jūrnieka vārdu un uzvārdu, pilsonību, personas kodu, dzimšanas vietu, datumu un līgumslēdzēju pušu adreses, tiesības un pienākumus, kā arī šādas precīzas ziņas:

1) tā kuģa vārds, uz kura jūrnieks apņemas strādāt;

2) paredzētā reisa vai darba līguma termiņš, kuģa apkalpes locekļu atbrīvošanas osta, arī ostas vai vietas (ja tādas ir), uz kurām šis līgums neattiecas;

3) ja nepieciešams, norāda, kur un kad jūrnieks ierodas uz kuģa vai sāk strādāt;

4) jūrnieka ieņemamais amats;

5) jūrniekam paredzētā darba samaksa;

6) apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma kalendāra dienu skaits un valsts svētku dienas, kā to paredz šis kodekss;

7) pārtikas nodrošinājums darba periodā uz kuģa;

8) darba laiks;

9) citi nosacījumi saskaņā ar līgumslēdzēju pušu vienošanos.

748.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 287.pantu kā 290.pantu.

atb.

287.pants. Minimālais vecums darbam uz Latvijas kuģiem

Darbā uz Latvijas kuģiem nedrīkst pieņemt personas, kas jaunākas par 16 gadiem.

288.pants. Minimālais vecums darbam uz Latvijas kuģiem

Darbā uz Latvijas kuģiem nedrīkst pieņemt personas, kas ir jaunākas par 16 gadiem.

749.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 288. pantu kā 287. pantu.

atb.

288.pants. Jūrnieka darba līgums

(1) Jūrnieka darba līgums (turpmāk — darba līgums) ir rakstveida vienošanās starp kuģa īpašnieku vai berbouta fraktētāju (turpmāk — darba devējs) un personu, kuru pieņem darbā noteiktu darba pienākumu veikšanai uz kuģa (turpmāk — jūrnieks).

(2) Jūrnieka pienākums ir ievērot attiecīgā kuģa iekšējās kārtības noteikumus un izpildīt kuģa kapteiņa rīkojumus. Darba devēja pienākums ir maksāt darba līgumā paredzēto darba samaksu, kā arī nodrošināt taisnīgus, drošus un veselībai nekaitīgus darba apstākļus.

(3) Jūrnieki, kas norīkoti darbā uz noteikta kuģa, tiek ierakstīti attiecīgā kuģa apkalpes sarakstā.

(4) Uzsākot darbu uz kuģa, ikviens apkalpes loceklis saņem darba, ugunsdrošības tehnikas, ugunsdzēsības un citas nepieciešamās instruktāžas, kuras sniedz kuģa kapteinis vai viņa pilnvarota persona.

289.pants. Dokumenti uz kuģa

Darba devējs nodrošina, lai uz kuģa jūrniekam pieejamā vietā atrastos darba koplīgums, darba un atpūtas laika jūrā un ostā grafiks un tie Latvijas normatīvie akti, kas regulē jūrnieka darba tiesiskās attiecības.

750.

Juridiskais birojs

Izteikt 289. pantu kā 293. pantu.

atb.

289.pants. Darba līguma spēkā esamība

(1) Darba līgumu var slēgt tikai ar personu, kuras sagatavotība atbilst Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likumā noteiktajām profesionālās kvalifikācijas prasībām un kurai ir medicīniskās apskates apliecība, kas ļauj pārliecināties par personas piemērotību paredzētā darba veikšanai.

(2) Darba līgums stājas spēkā ar tā parakstīšanas brīdi, ja tajā nav paredzēta cita spēkā stāšanās kārtība.

(3) Darba līgumu sastāda rakstveidā divos eksemplāros, no kuriem viens tiek izsniegts jūrniekam, otrs — darba devējam. Strādājot uz kuģa, jūrnieka darba līgums atrodas uz kuģa.

(4) Darba līgums tiek izbeigts:

1) ja beidzies darba līguma termiņš;

2) ja jūrnieks un darba devējs vienojušies par darba līguma izbeigšanu;

3) ja iestājusies jūrnieka nāve;

4) ja kuģis, uz kura jūrnieks pieņemts darbā, gājis bojā vai vairs nav remontējams (kuģa konstruktīvā zuduma dēļ);

5) citos Darba likumā noteiktajos gadījumos.

(5) Kad kuģa apkalpes loceklis beidz darba pienākumu veikšanu uz kuģa, kuģa kapteinis atdod šim apkalpes loceklim tos dokumentus, kuri nodoti viņa glabāšanā, uzsākot darbu uz kuģa.

20.2.apakšnodaļa. Kuģa kapteiņa un kuģa apkalpes tiesības un pienākumi

751.

 

 

 

 

 

752.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “20.2.apakšnodaļa. Kuģa kapteiņa un kuģa apkalpes tiesības un pienākumi”.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt 20.2 apakšnodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

‘’20.2. apakšnodaļa. Kuģa apkalpes tiesības un pienākumi”.

 

 

atb.

 

 

 

 

 

netab.

 

 

290.pants.Kuģa kaptei ņa pilnvaras

(1) Kuģa kapteinis komandē kuģa apkalpi un veic kuģa vispārējo vadību un navigāciju, kā arī veic nepieciešamos pasākumus šīs sadaļas prasību ievērošanai uz kuģa. Kuģa kapteiņa rīkojumus viņa pilnvaru ietvaros bez ierunām pilda visas personas, kas atrodas uz kuģa. Darba devējs nodrošina kuģa kapteini ar nepieciešamajiem resursiem viņa pienākumu veikšanai.

(2) Bez kuģa kapteiņa piekrišanas nedrīkst norīkot darbā uz Latvijas kuģa nevienu kuģa apkalpes locekli.

753.

 

 

754.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izslēgt likumprojekta 290. pantu.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izslēgt 290. pantu attiecīgi grozot turpmāko pantu numerāciju.

atb.

 

 

 

 

 

atb.

290.pants. Darba līguma saturs

Darba līgumā norāda tā noslēgšanas vietu un datumu, jūrnieka vārdu, uzvārdu, pilsonību, personas kodu, dzimšanas vietu, datumu un līgumslēdzēju pušu adreses, tiesības un pienākumus, kā arī šādas precīzas ziņas:

1) tā kuģa vārds, uz kura jūrnieks apņemas strādāt;

2) paredzētā reisa vai darba līguma termiņš, kuģa apkalpes locekļu atbrīvošanas osta, arī ostas vai vietas, uz kurām šis līgums neattiecas;

3) kur un kad jūrnieks ierodas uz kuģa vai sāk strādāt (ja tas nepieciešams);

4) jūrnieka ieņemamais amats;

5) jūrniekam paredzētā darba samaksa;

6) apmaksāta ikgadējā atvaļinājuma kalendāra dienu skaits un valsts svētku dienas, kā to paredz šis kodekss;

7) pārtikas nodrošinājums darba periodā uz kuģa;

8) darba laiks;

9) citi nosacījumi saskaņā ar līgumslēdzēju pušu vienošanos.

291.pants. Kuģa kapteiņa pilnvaras noziedzīga nodarījuma gadījumā

Latvijas kuģa kapteiņa pilnvaras noziedzīga nodarījuma gadījumā nosaka Latvijas Kriminālprocesa kodekss.

755.

 

 

756.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izslēgt likumprojekta 291. pantu.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Izslēgt 291. pantu attiecīgi grozot turpmāko pantu numerāciju.

atb.

 

 

 

atb.

291.pants. Darba un atpūtas laiks

(1) Normālais dienas darba laiks ir astoņas stundas, ieskaitot īsus darba pārtraukumus. Dienas darba laiks ir darba laiks diennakts periodā. Kuģa apkalpes locekli var nodarbināt virs noteiktā normālā dienas darba laika, taču nepārsniedzot 14 stundas diennaktī un 72 stundas nedēļā.

(2) Jūrniekus, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, aizliegts nodarbināt nakts laikā. Nakts laiks ir deviņas secīgas stundas, to skaitā laika periods no pulksten 24 līdz 5. Šis noteikums neattiecas uz to jūrnieku plānotu apmācību, kuru vecums ir no 16 līdz 18 gadiem.

(3) Lai nodrošinātu kuģa, uz tā esošo cilvēku vai kravas drošību ārkārtas situācijā vai lai sniegtu palīdzību jūrā, kuģa kapteinim ir tiesības norīkot apkalpes locekli strādāt jebkurā laikā. Pēc ārkārtas situācijas novēršanas vai palīdzības sniegšanas kuģa kapteinis nodrošina apkalpes loceklim atbilstošu atpūtas laiku tuvākajā laika periodā, kas atbilst neizmantotajam atpūtas laikam.

(4) Piemaksa par darbu virs normālā dienas darba laika, brīvdienās un svētku dienās, kā arī nakts laikā tiek aprēķināta likumā noteiktajā kārtībā, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikta lielāka piemaksa.

(5) Jūrnieka atpūtas laiks nedrīkst būt mazāks par 10 stundām diennaktī un 72 stundām nedēļā. Diennakts atpūtas laiku var sadalīt divās daļās, no kurām vismaz vienas daļas ilgums nedrīkst būt mazāks par sešām stundām, bet intervāls starp šīm daļām nedrīkst pārsniegt 14 stundas. Darba pienākumu pildīšanai izmantotos atpūtas laika pārtraukumus jūrniekam kompensē ar adekvātu atpūtas laiku.

(6) Kuģa apkalpes locekļu darba un atpūtas laika uzskaiti uz kuģa veic kuģa kapteinis. Kuģa kapteinis katru mēnesi informē apkalpes locekļus par viņu darba un atpūtas laiku. Darba un atpūtas laika uzskaiti kontrolē kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija.

292.pants. Kuģi apdraudoša rīcība

Jūrnieks veic jebkuru saprātīgu darbību, lai pasargātu kuģi no tūlītējas bojāejas vai nopietniem bojājumiem, vai lai pasargātu uz tā esošos cilvēkus no tiešām dzīvības briesmām vai traumām.

757.

Juridiskais birojs

Izteikt 292. pantu kā 294. pantu šādā redakcijā:

“294. pants. Kuģa apkalpes locekļa rīcība jūras briesmu gadījumā

Kuģa apkalpes loceklis veic jebkuru saprātīgu darbību, lai pasargātu uz kuģa esošo cilvēku dzīvību un veselību, kā arī, lai pasargātu kuģi no bojāejas vai nopietniem bojājumiem, ja kuģis ir jūras briesmās.“

atb.

292.pants. Ikgadējais atvaļinājums un svētku dienas

Uz Latvijas kuģiem strādājošo jūrnieku atvaļinājumu un svētku dienas regulē šādi noteikumi:

1) visiem kuģa apkalpes locekļiem ne retāk kā reizi gadā pienākas ne mazāk kā 30 kalendāra dienas ilgs apmaksāts ikgadējais atvaļinājums;

2) par darbu sestdienās un svētdienās jūrniekam ir tiesības saņemt darba samaksu vai apmaksātas papildu dienas pie kārtējā atvaļinājuma. Par darbu svētku dienās jūrniekam tiek maksāta gan darba samaksa, gan piešķirtas apmaksātas papildu dienas pie kārtējā atvaļinājuma;

3) šā panta 1. un 2.punktā minētajā atvaļinājumā neiekļauj darbnespējas laiku;

4) laika periodu starp diviem secīgiem darba līgumiem vai līdz trim nedēļām garu darba pārtraukumu, ja to nav izraisījusi paša jūrnieka rīcība vai paviršība, iekļauj šā panta 1. un 2.punktā minētajā aprēķinā par 12 nepārtraukti nostrādātiem mēnešiem;

5) ja nostrādāti mazāk nekā 12 mēneši, šā panta 1. un 2.punktā minētais atvaļinājums tiek piešķirts proporcionāli nostrādātajam laikam;

6) jūrniekam ir tiesības saņemt atvaļinājumu darba līguma noslēgšanas vietā, turklāt ceļā uz atvaļinājuma vietu pavadītās dienas netiek ieskaitītas apmaksātā atvaļinājuma laikā;

7) jūrnieka kārtējā atvaļinājuma sākuma laiku nosaka darba līgumā. Ievērojot kuģošanas drošības noteikumus attiecībā uz kuģa apkalpes sastāvu, kuģa kapteinis vai darba devējs drīkst atlikt atvaļinājuma sākumu, bet ne ilgāk par 30 dienām;

8) jebkura vienošanās, kas jūrniekam liedz iespēju izmantot atvaļinājumu saskaņā ar šo kodeksu, uzskatāma par spēkā neesošu;

9) jūrnieka ikgadējo atvaļinājumu nedrīkst atlīdzināt naudā, izņemot gadījumu, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un jūrnieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis.

293.pants. Jūrnieka atteikšanās strādāt

Jūrniekam nav tiesību saņemt darba samaksu par laiku, kad viņš nelikumīgi atteicies strādāt pēc darba līguma spēkā stāšanās vai arī pēc norādītā darba uzsākšanas datuma, ja tāds ir. Šis nosacījums attiecas arī uz laiku, kad jūrnieks saskaņā ar tiesas spriedumu ir atradies ieslodzījumā, ja vien tiesa nav devusi citādus norādījumus.

758

 

 

 

 

 

759.

 

 

 

760.

Juridiskais birojs

Izteikt 293. pantu kā 299. pantu un izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“299. pants. Darba samaksas ierobežojumi”;

Juridiskais birojs

izteikt panta pirmo teikumu kā panta pirmo daļu;

 

Juridiskais birojs

izteikt panta otro teikumu kā panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Jūrniekam nav tiesību saņemt darba samaksu par laiku, kad tas saskaņā ar tiesas nolēmumu atradies ieslodzījumā, ja vien tiesa nav lēmusi citādāk.”.

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

293.pants. Dokumenti uz kuģa

Darba devējs nodrošina, lai uz kuģa jūrniekam pieejamā vietā atrastos darba koplīgums, darba un atpūtas laika (jūrā un ostā) grafiks un tie Latvijas normatīvie akti, kuri regulē jūrnieka darba tiesiskās attiecības.

 

 

 

 

20.3.apakšnodaļa. Darba samaksa

761.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “20.3.apakšnodaļa. Darba samaksa”.

atb.

 

 

294.pants. Darba samaksas izmaksas laiks un kārtība

(1) Jūrniekam ir tiesības uz ikmēneša darba samaksas saņemšanu, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav paredzēta cita darba samaksas izmaksas kārtība.

(2) Darba devējs (pilnvarojuma gadījumā - kuģa kapteinis) divu dienu laikā pēc kuģa ierašanās ostā, kurā paredzēts atbrīvot kuģa apkalpi vai atsevišķu jūrnieku, izmaksā katram uz kuģa strādājošajam jūrniekam darba samaksas atlikumu. Kuģa kapteiņa vai darba devēja pienākums ir pirms norēķināšanās ar jūrnieku vai viņa atbrīvošanas izsniegt jūrniekam pilnu darba samaksas aprēķinu, kurā norādīti visi ieturētie atvilkumi un atskaitījumi.

762.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

763.

Juridiskais birojs

Izteikt 294. pantu kā 295. pantu šādā redakcijā:

“295. pants. Darba samaksas izmaksāšana

Darba devējam ir pienākums izmaksāt kuģa apkalpes loceklim darba samaksu reizi mēnesī, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav paredzēta cita darba samaksas izmaksas kārtība.’’

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Papildināt 294. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

‘’(3) Ja darba līgumā paredzēts, ka jūrnieka darba samaksu vai daļu no tās izmaksā kādā noteiktā valūtā un ja jūrnieks piekrīt saņemt darba samaksu citā valūtā, nekā tas paredzēts līgumā, izmaksājot darba samaksu, ņem vērā Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu jūrnieka darba samaksas izmaksas dienā.’’

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

daļēji atb.

priekšlik. nr.764

294.pants. Kuģa apkalpes locekļa rīcība jūras briesmu gadījumā

Kuģa apkalpes loceklis veic jebkuru saprātīgu darbību, lai pasargātu uz kuģa esošo cilvēku dzīvību un viņu veselību, kā arī lai pasargātu kuģi no bojāejas vai nopietniem bojājumiem, ja kuģis ir jūras briesmās.

 

295.pants. Valūtas maiņas kurss

Ja darba līgumā paredzēts, ka jūrnieka darba samaksu vai daļu no tās izmaksā kādā noteiktā valūtā un ja jūrnieks piekrīt saņemt darba samaksu citā valūtā, nekā tas paredzēts līgumā, izmaksājot darba samaksu, ņem vērā Latvijas Bankas noteikto valūtas maiņas kursu jūrnieka darba samaksas izmaksas dienā.

764.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

765.

Juridiskais birojs

Izteikt 295. pantu kā 297. pantu šādā redakcijā:

“297. pants. Darba samaksas izmaksa konvertējamā valūtā

Jūrnieka darba samaksa vai daļa no tās var tikt izmaksāta konvertējamā valūtā. Ja jūrnieks piekrīt saņemt darba samaksu citā konvertējamā valūtā nekā tas paredzēts darba līgumā, nosakot darba samaksas apmēru jāņem vērā Latvijas Bankas noteiktais valūtas maiņas kurss darba samaksas izmaksas dienā.”

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izslēgt likumprojekta 295. pantu.

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

295.pants. Darba samaksas izmaksāšana

Darba devējam ir pienākums izmaksāt kuģa apkalpes loceklim darba samaksu reizi mēnesī, ja darba līgumā vai darba koplīgumā nav paredzēta cita darba samaksas izmaksāšanas kārtība.

296.pants. Tiesības uz darba samaksu nesaistīšana ar frakti

Tiesības uz darba samaksu nav atkarīgas no ienākumiem par kravas pārvadāšanu, un katram jūrniekam vai praktikantam ir tiesības pieprasīt un saņemt darba samaksu neatkarīgi no tā, vai ir saņemta frakts. Ja jūrniekam vai praktikantam saskaņā ar šo pantu ir bijušas tiesības saņemt darba samaksu, bet viņš ir gājis bojā, iekams darba samaksa izmaksāta, ar šādu darba samaksu rīkojas tāpat kā ar reisa laikā miruša jūrnieka darba samaksu.

766.

Juridiskais birojs

Izteikt 296. pantu kā 298. pantu šādā redakcijā:

“298. pants. Darba samaksas nesaistīšana ar frakti

Darba līgumā noteiktā kuģa apkalpes locekļa darba samaksa izmaksājama neatkarīgi no tā, vai ir saņemta frakts.”

 

atb.

296.pants. Darba samaksas izmaksāšana jūrnieka pilnvarotai personai

Jūrniekam ir tiesības pilnvarot citu personu saņemt daļu no viņa darba samaksas un noteikt šīs daļas apmēru.

297.pants. Jūrnieka darba samaksas daļas izsniegšana pēc pilnvaras

Jūrniekam ir tiesības noteikt darba samaksas daļas apmēru, kuru saņemt jūrnieks drīkst pilnvarot citu personu.

767.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

768.

Juridiskais birojs

Izteikt 297. pantu kā 296. pantu šādā redakcijā:

“296. pants. Darba samaksas izmaksāšana jūrnieka pilnvarotai personai

Jūrniekam ir tiesības pilnvarot citu personu saņemt daļu no jūrnieka darba samaksas un jūrniekam ir tiesības noteikt šīs daļas apmēru.“

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izslēgt likumprojekta 297. pantu

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

297.pants. Darba samaksas izmaksāšana konvertējamā valūtā

Jūrnieka darba samaksu vai daļu no tās var izmaksāt konvertējamā valūtā. Ja jūrnieks piekrīt saņemt darba samaksu citā konvertējamā valūtā, nekā tas paredzēts darba līgumā, nosakot darba samaksas apmēru, jāņem vērā Latvijas Bankas noteiktais valūtas maiņas kurss darba samaksas izmaksāšanas dienā.

298.pants. Darba samaksa, izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām

(1) Ja jūrnieks darbu izbeidz pirms darba līgumā norādītā termiņa un viņu atstāj krastā ārvalstī tāpēc, ka viņš nav darbam piemērots vai nespēj turpināt reisu, viņam izmaksā darba samaksu par faktiski nostrādāto laiku.

(2) Izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām kuģa pazušanas vai bojāejas gadījumā, darba devējs jūrniekam papildus izmaksā pabalstu trīs mēnešalgu apmērā.

 

769.

Juridiskais birojs

izteikt 298. pantu kā 300. pantu šādā redakcijā:

“300. pants. Darba samaksas izmaksa, izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām

(1) Darba devējs vai pilnvarojumā gadījumā – kuģa kapteinis, divu dienu laikā pēc kuģa ierašanās ostā (ierodoties ostā), kurā paredzēts atbrīvot kuģa apkalpi vai atsevišķu kuģa apkalpes locekli, izmaksā katram kuģa apkalpes loceklim neizmaksāto darba samaksu. Izmaksājot darba samaksu, darba devēja vai pilnvarojumā gadījumā – kuģa kapteiņa pienākums, ir izsniegt kuģa apkalpes loceklim rakstisku pilnu darba samaksas aprēķinu, kurā norādīti visi ieturējumi.

(2) Ja jūrnieks darbu izbeidz pirms darba līgumā norādītā termiņa un viņu atstāj krastā ārvalstī tāpēc, ka viņš nav darbam piemērots vai nespēj turpināt reisu, viņam izmaksā darba samaksu par faktiski nostrādāto laiku.

(3) Izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām kuģa pazušanas vai bojāejas gadījumā, darba devējs jūrniekam papildus izmaksā pabalstu trīs mēnešalgu apmērā.

(4) Ja kuģa apkalpes loceklis ir gājis bojā, viņam neizmaksātā darba samaksa izmaksājama tādā pašā kārtībā kā reisā miruša kuģa apkalpes locekļa darba samaksa.“

 

 

atb.

298.pants. Darba samaksas nesaistīšana ar frakti

Darba līgumā noteiktā kuģa apkalpes locekļa darba samaksa izmaksājama neatkarīgi no tā, vai ir saņemta frakts.

299.pants. Krastā atstāta jūrnieka darba samaksas aprēķins

Ja Latvijas kuģa kapteinis atstāj jūrnieku kādā ārvalsts ostā vai citā vietā tāpēc, ka jūrnieks nav piemērots darbam, nespēj vai nedrīkst doties jūrā, kuģa kapteiņa pienākums ir sniegt jūrniekam pilnīgu jūrnieka darba samaksas aprēķinu.

770.

Juridiskais birojs

Izteikt 299. pantu kā 301. pantu.

atb.

299.pants. Darba samaksas ierobežojumi

(1) Jūrniekam nav tiesību saņemt darba samaksu par laiku, kad viņš nelikumīgi atteicies strādāt pēc darba līguma spēkā stāšanās vai arī pēc norādītā darba uzsākšanas datuma.

(2) Jūrniekam nav tiesību saņemt darba samaksu par laiku, kad viņš saskaņā ar tiesas nolēmumu atradies ieslodzījumā, ja vien tiesa nav lēmusi citādi.

300.pants. Krastā atstāta jūrnieka īpašums

(1) Krastā atstāta jūrnieka vai parādā palikuša jūrnieka īpašuma un aprēķinātās darba samaksas uzskaitījums šīs sadaļas izpratnē ir pārskats.

(2) Visi izdevumi, ko jūrnieks ir parādā kuģa kapteinim vai kuģa īpašniekam, ir ieturējumu norēķins.

(3) Ja uz Latvijas kuģa strādājošu jūrnieku atstāj citā ostā, nevis viņam piemērotā atgriešanās ostā, kuģa kapteinis kuģa žurnālā ieraksta ziņojumu par krastā atstātā jūrnieka īpašumu, ko viņš atstājis uz kuģa, un par darba samaksu, kas viņam pienācās kuģa atstāšanas brīdī.

(4) Kad kuģis ieradies gala ostā pēc reisa, kura laikā jūrnieks ticis atstāts krastā, kuģa kapteinis nekavējoties iesniedz darba devējam vai attiecīgajai konsulārajai amatpersonai (ja reiss ir beidzies ārvalsts ostā) pārskatu un ieturējumu norēķinu kopā ar šos norēķinus apliecinošiem dokumentiem.

(5) Kuģa kapteinis nodod darba devējam vai attiecīgajai konsulārajai amatpersonai jūrnieka īpašumu atbilstoši pārskatam un norēķinam par darba samaksu, no kuras atskaitīti šā panta sestajā daļā paredzētie ieturējumi. Darba devējs vai attiecīgā konsulārā amatpersona izsniedz kapteinim kvīti par nodoto jūrnieka īpašumu.

(6) Ar jūrnieka piekrišanu kapteinim ir tiesības ieturēt no jūrnieka darba samaksas jebkuru ieturējumu norēķinā norādīto summu.

(7) Visus diplomātiskās un konsulārās pārstāvniecības izdevumus, kas attiecas uz krastā atstāta jūrnieka īpašuma glabāšanu, uzturēšanu un pārsūtīšanu, atmaksā darba devējs.

771.

Juridiskais birojs

Izteikt 300. pantu kā 302. pantu šādā redakcijā:

“302.pants. Krastā atstāta jūrnieka manta

(1) Krastā atstāta jūrnieka manta, kā arī aprēķinātā un izmaksātā darba samaksa tiek uzskaitīta pārskatā.

(2) Visi maksājumi, ko jūrnieks ir parādā darba devējam vai kuģa kapteinim tiek uzskaitīti ieturējumu norēķinā.

(3) Kuģa kapteinim ir tiesības ieturēt no jūrnieka darba samaksas jebkuru ieturējumu norēķinā norādīto summu, ja jūrnieks tam rakstiski piekritis.

(4) Ja jūrnieku atstāj citā ostā, nevis norunātajā atgriešanās ostā, kuģa kapteinis ieraksta kuģa žurnālā ziņojumu par jūrnieka mantu, kas atstāta uz kuģa, un par darba samaksu, kas izmaksāta kuģa atstāšanas brīdī.

(5) Kad kuģis ieradies gala ostā (arī ārvalsts ostā) pēc reisa, kuģa kapteinis nekavējoties iesniedz darba devējam vai attiecīgajai konsulārajai amatpersonai pārskatu un ieturējumu norēķinu kopā ar šos norēķinus apliecinošiem dokumentiem.

(6) Kuģa kapteinis nodod darba devējam vai attiecīgajai konsulārajai amatpersonai arī pārskatā uzskaitīto jūrnieka mantu. Darba devējs vai attiecīgā konsulārā amatpersona izsniedz kuģa kapteinim kvīti par nodoto jūrnieka mantu.

(7) Ar jūrnieka mantas glabāšanu, uzturēšanu un pārsūtīšanu saistītos diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības saistītos izdevumus atlīdzina darba devējs.”

atb.

300.pants. Darba samaksas izmaksāšana, izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām

(1) Darba devējs vai — pilnvarojuma gadījumā — kuģa kapteinis divu dienu laikā pēc kuģa ierašanās ostā (ierodoties ostā), kurā paredzēts atbrīvot no darba kuģa apkalpi vai atsevišķu kuģa apkalpes locekli, izmaksā katram kuģa apkalpes loceklim neizmaksāto darba samaksu. Izmaksājot darba samaksu, darba devēja vai — pilnvarojuma
gadījumā — kuģa kapteiņa pienākums ir izsniegt kuģa apkalpes loceklim rakstveidā pilnu darba samaksas aprēķinu, kurā norādīti visi ieturējumi.

(2) Ja jūrnieks darbu izbeidz pirms darba līgumā norādītā termiņa un viņu atstāj krastā ārvalstī tāpēc, ka šis jūrnieks nav piemērots darbam vai nespēj turpināt reisu, viņam izmaksā darba samaksu par faktiski nostrādāto laiku.

(3) Izbeidzoties darba tiesiskajām attiecībām kuģa pazušanas vai bojāejas gadījumā, darba devējs jūrniekam papildus izmaksā pabalstu triju mēnešalgu apmērā.

(4) Ja kuģa apkalpes loceklis gājis bojā, viņam neizmaksātā darba samaksa izmaksājama tādā pašā kārtībā kā reisā miruša kuģa apkalpes locekļa darba samaksa.

20.4.apakšnodaļa. Darba un atpūtas laiks

772.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “20.4.apakšnodaļa. Darba un atpūtas laiks”.

atb.

 

 

301.pants. Darba un atpūtas laiks

(1) Veicot darba pienākumus uz kuģa (neskaitot brīvdienas un svētku dienas), ir noteikts 8 stundu darba laiks (normālais darba laiks), ieskaitot īsus pārtraukumus. Jūrnieku var iesaistīt darbos uz kuģa virs noteiktā normālā darba laika, bet kopējais darba laiks nedrīkst pārsniegt 14 stundas 24 stundu periodā un ne ilgāk kā 72 stundas nedēļā.

(2) Jūrniekus, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, aizliegts nodarbināt nakts laikā. Šā panta izpratnē nakts ir deviņas secīgas stundas, kurās ietverts laikposms no pulksten 24 līdz 5. Šo prasību neattiecina uz to jūrnieku plānotu apmācību, kuru vecums ir no 16 līdz 18 gadiem.

(3) Kuģa apkalpes locekļu darba un atpūtas laika uzskaiti uz kuģa veic kuģa kapteinis. Kuģa kapteinis katru mēnesi sniedz jūrniekam datus par viņa darba un atpūtas laiku. Darba un atpūtas laika uzskaiti pārbauda ostu valsts kontroles ietvaros.

(4) Darba samaksa virs noteiktā normālā darba laika, brīvdienās un svētku dienās, kā arī nakts laikā tiek veikta likumā noteiktajā kārtībā, ja koplīgumā vai darba līgumā nav paredzēts citādi.

(5) Jūrnieka atpūtas laiks nedrīkst būt mazāks par 10 stundām diennaktī, turklāt, ja atpūtas laiks ir sadalīts daļās (bet ne vairāk kā divās), vienas daļas ilgums nedrīkst būt mazāks par 6 stundām, bet intervāls starp atpūtas laika daļām nedrīkst pārsniegt 14 stundas. Atpūtas laika pārtraukumus darba pienākumu pildīšanai jūrniekam kompensē ar adekvātu atpūtas laiku.

(6) Lai nodrošinātu kuģa drošību ārkārtas situācijā un lai sniegtu palīdzību jūrā, kuģa kapteinim ir tiesības norīkot jūrnieku strādāt jebkurā laikā. Pēc ārkārtas situācijas novēršanas kuģa kapteinis nodrošina jūrniekam atpūtas laiku, kas ir adekvāts zaudētajam.

773.

Juridiskais birojs

Izteikt likumprojekta 301. pantu kā 291. pantu šādā redakcijā:

“291. pants. Darba un atpūtas laiks

(1) Normālais dienas darba laiks ir astoņas stundas, ieskaitot īsus darba pārtraukumus. Dienas darba laiks ir darba laiks diennakts periodā. Kuģa apkalpes locekli var nodarbināt virs noteiktā normālā dienas darba laika, bet nepārsniedzot 14 stundas diennaktī un 72 stundas nedēļā.

(2) Jūrniekus, kas nav sasnieguši 18 gadu vecumu, aizliegts nodarbināt nakts laikā. Nakts laiks ir deviņas secīgas stundas, tajā skaitā laika periods no pulksten 24 līdz 5. Šis noteikums neattiecas uz to jūrnieku plānotu apmācību, kuru vecums ir no 16 līdz 18 gadiem.

(3) Lai nodrošinātu kuģa, uz tā esošo cilvēku vai kravas drošību ārkārtas situācijā vai lai sniegtu palīdzību jūrā, kuģa kapteinim ir tiesības norīkot apkalpes locekli strādāt jebkurā laikā. Pēc ārkārtas situācijas novēršanas vai palīdzības sniegšanas kuģa kapteinis nodrošina apkalpes loceklim atbilstošu atpūtas laiku tuvākajā laika periodā, kas atbilst neizmantotajam atpūtas laikam.

(4) Piemaksa par darbu virs normālā dienas darba laika, brīvdienās un svētku dienās, kā arī nakts laikā tiek noteikta likumā noteiktajā kārtībā, ja darba koplīgumā vai darba līgumā nav noteikta lielāka piemaksa.

(5) Jūrnieka atpūtas laiks nedrīkst būt mazāks par 10 stundām diennaktī un 72 stundām nedēļā. Diennakts atpūtas laiks var tikt sadalīts divās daļās, no kurām vismaz vienas daļas ilgums nedrīkst būt mazāks par sešām stundām, bet intervāls starp šīm daļām nedrīkst pārsniegt 14 stundas. Atpūtas lika pārtraukumus darba pienākumu pildīšanai jūrniekam kompensē ar adekvātu atpūtas laiku.

(6) Kuģa apkalpes locekļu darba un atpūtas laika uzskaiti uz kuģa veic kuģa kapteinis. Kuģa kapteinis katru mēnesi informē apkalpes locekļus par viņu darba un atpūtas laiku. Darba un atpūtas laika uzskaites kontroli veic kuģošanas un hidrogrāfijas institūcija.”

atb.

301.pants. Krastā atstāta jūrnieka darba samaksas aprēķins

Ja Latvijas kuģa kapteinis atstāj jūrnieku kādā ārvalsts ostā vai citā vietā tāpēc, ka jūrnieks nav piemērots darbam, nespēj vai nedrīkst doties jūrā, kuģa kapteiņa pienākums ir izsniegt jūrniekam pilnīgu viņa darba samaksas aprēķinu.

302.pants. Ikgadējais atvaļinājums un svētku dienas

Uz Latvijas kuģiem strādājošo jūrnieku atvaļinājumu un svētku dienas regulē šādi nosacījumi:

1) visiem kuģa apkalpes locekļiem ne retāk kā reizi gadā pienākas ne mazāk kā 30 kalendāra dienu ilgs apmaksāts ikgadējais atvaļinājums;

2) katram jūrniekam ir tiesības saņemt darba samaksu par darbu sestdienās un svētdienās, vai arī apmaksātas papildu dienas pie atvaļinājuma, turklāt par darbu svētku dienās pienākas gan darba samaksa, gan apmaksātas papildu dienas pie atvaļinājuma;

3) šā panta 1. un 2.punktā minētajā atvaļinājumā neiekļauj darbnespējas laiku;

4) laikposmu starp diviem secīgiem darba līgumiem vai darba pārtraukumus līdz trim nedēļām, ja tos nav izraisījusi paša jūrnieka rīcība vai paviršība, iekļauj šā panta 1. un 2.punktā minētajā aprēķinā par 12 nepārtraukti nostrādātiem mēnešiem;

5) ja nostrādāti mazāk nekā 12 mēneši, šā panta 1. un 2.punktā minētais atvaļinājums tiek piešķirts proporcionāli nostrādātajam laikam;

6) jūrniekam ir tiesības atvaļinājumu saņemt darba līguma noslēgšanas vietā, turklāt ceļā uz atvaļinājuma vietu pavadītās dienas netiek ieskaitītas apmaksātā atvaļinājuma laikā;

7) jūrnieka atvaļinājuma sākuma laiku nosaka darba līgumā. Ievērojot kuģošanas drošības nosacījumus attiecībā uz kuģa apkalpes sastāvu, kuģa kapteinis vai darba devējs drīkst atlikt atvaļinājuma sākumu, bet ne ilgāk kā 30 dienas;

8) jebkura vienošanās, kas jūrniekam liedz iespēju izmantot atvaļinājumu saskaņā ar šo kodeksu, uzskatāma par spēkā neesošu;

9) darba devējs nedrīkst jūrniekam kompensēt naudā mini mālo neizmantoto atvaļinājumu, izņemot gadījumu, ja tiek pārtrauktas darba tiesiskās attiecības.

774.

 

 

 

775.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

776.

 

 

 

 

777.

Juridiskais birojs

Izteikt 302. pantu kā 292. pantu

Juridiskais birojs

izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

“2) par darbu sestdienās un svētdienās jūrniekam ir tiesības saņemt darba samaksu vai apmaksātas papildus dienas pie kārtējā atvaļinājuma. Par darbu svētku dienās jūrniekam tiek izmaksāta gan darba samaksa, gan piešķirtas apmaksātas papildus dienas pie kārtējā atvaļinājuma.;”;

Juridiskais birojs

aizstāt 7. punktā vārdus “jūrnieka atvaļinājuma” ar vārdiem “jūrnieka kārtējā atvaļinājuma”;

 

Juridiskais birojs

izteikt 9. punktu šādā redakcijā:

“9) jūrnieka ikgadējo atvaļinājumu nedrīkst atlīdzināt naudā, izņemot gadījumu, kad darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas un jūrnieks ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu nav izmantojis.”

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

302.pants. Krastā atstāta jūrnieka manta

(1) Krastā atstāta jūrnieka manta, kā arī aprēķinātā un izmaksātā darba samaksa tiek uzskaitīta pārskatā.

(2) Visi maksājumi, ko jūrnieks ir parādā darba devējam vai kuģa kapteinim, tiek uzskaitīti ieturējumu norēķinā.

(3) Kuģa kapteinim ir tiesības ieturēt no jūrnieka darba samaksas jebkuru ieturējumu norēķinā norādīto summu, ja jūrnieks tam rakstveidā piekritis.

(4) Ja jūrnieku atstāj citā ostā, nevis norunātajā atgriešanās ostā, kuģa kapteinis ieraksta kuģa žurnālā ziņojumu par jūrnieka mantu, kas atstāta uz kuģa, un par darba samaksu, kas izmaksāta kuģa atstāšanas brīdī.

(5) Kad kuģis pēc reisa ieradies gala ostā (arī ārvalsts ostā), kuģa kapteinis nekavējoties iesniedz darba devējam vai attiecīgajai konsulārajai amatpersonai pārskatu un ieturējumu norēķinu kopā ar šos ieturējumus apliecinošiem dokumentiem.

(6) Kuģa kapteinis nodod darba devējam vai attiecīgajai konsulārajai amatpersonai arī pārskatā uzskaitīto jūrnieka mantu. Darba devējs vai attiecīgā konsulārā amatpersona izsniedz kuģa kapteinim kvīti par nodoto jūrnieka mantu.

(7) Ar jūrnieka mantas glabāšanu, uzturēšanu un pārsūtīšanu saistītos diplomātiskās vai konsulārās pārstāvniecības izdevumus atlīdzina darba devējs.

 

20.5.apakšnodaļa. Darba tiesisko attiecību izbeigšana

778.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “20.5.apakšnodaļa. Darba tiesisko attiecību izbeigšana”.

atb.

 

 

303.pants. Kuģa kapteiņa pilnvaras, komplektējot kuģa apkalpi

Par darba līguma izbeigšanu pēc darba devēja iniciatīvas, norādot iemeslus, kuģa kapteinis informē jūrnieku rakstiski vismaz 24 stundas pirms atbrīvošanas no darba uz kuģa. Šīs daļas prasību neievērošanas gadījumā jūrniekam ir tiesības uz darba samaksas kompensāciju par laiku līdz darba līguma termiņa beigām.

779.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 303. panta nosaukumu šādā redakcijā:

“303. pants. Paziņojums par darba līguma izbeigšanu.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

303.pants. Paziņojums par darba līguma izbeigšanu

Par darba līguma izbeigšanu pēc darba devēja iniciatīvas, norādot iemeslus, kuģa kapteinis informē jūrnieku rakstveidā vismaz 24 stundas pirms atbrīvošanas no darba uz kuģa. Šīs prasības neievērošanas gadījumā jūrniekam ir tiesības uz darba samaksas kompensāciju par laiku līdz darba līguma termiņa beigām.

304.pants. Jūrnieka atbrīvošana kuģa īpašnieka maiņas gadījumā

Ja mainās Latvijas kuģa īpašnieks, visus uz tā strādājošos jūrniekus atbrīvo, ievērojot Latvijas Darba likuma normas, ja vien viņi rakstiski neapliecina, ka piekrīt turpināt darbu uz šā kuģa līdz reisa beigām, un ja reiss netiek pārtraukts.

     

304.pants. Jūrnieka atbrīvošana kuģa īpašnieka maiņas gadījumā

Ja mainās Latvijas kuģa īpašnieks, visus uz tā strādājošos jūrniekus atbrīvo no darba, ievērojot Darba likuma normas, ja vien viņi rakstveidā neapliecina, ka piekrīt turpināt darbu uz šā kuģa līdz reisa beigām un ja reiss netiek pārtraukts.

305.pants. Atbrīvošana kuģu reģistra maiņas gadījumā

Ja Latvijas kuģis tiek izslēgts no Latvijas Kuģu reģistra, visus uz tā strādājošos jūrniekus atbrīvo, ja vien viņi rakstveidā neapliecina, ka piekrīt turpināt darbu uz šā kuģa. Šādā gadījumā darba samaksu viņiem nosaka atbilstoši šā kodeksa nosacījumiem par jūrniekam izmaksājamo darba samaksu līdz reģistrācijas maiņai. Darba strīdi tiek izskatīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

     

305.pants. Atbrīvošana kuģu reģistra maiņas gadījumā

Ja Latvijas kuģis tiek izslēgts no Latvijas Kuģu reģistra, visus uz tā strādājošos jūrniekus atbrīvo, ja vien viņi rakstveidā neapliecina, ka piekrīt turpināt darbu uz šā kuģa. Šādā gadījumā darba samaksu viņiem nosaka atbilstoši šā kodeksa noteikumiem par jūrniekam izmaksājamo darba samaksu līdz reģistrācijas maiņai. Darba strīdi tiek izskatīti saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

20.6.apakšnodaļa. Darba strīdu izskatīšana

780.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “20.6.apakšnodaļa. Darba strīdu izskatīšana”.

atb.

 

 

306.pants. Jūrnieka tiesības uz aizsardzību

(1) Darba līguma nosacījumi, kas ir pretrunā ar jūrnieka jūras privilēģiju attiecībā uz kuģi un viņa tiesībām uz nopelnīto darba samaksu, ja kuģis pazudis vai gājis bojā, uzskatāmi par spēkā neesošiem.

(2) Kuģu glābšanas dienestā strādājoša jūrnieka darba līgumā iekļauj atlīdzības samaksu par glābšanas darbiem, ko veic šis kuģis.

781.

Juridiskais birojs

Izteikt 306. pantu šādā redakcijā:

“306. pants. Jūrnieka tiesiskā aizsardzība

(1) Darba līguma nosacījumi, kas ir pretrunā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, uzskatāmi par spēkā neesošiem.

(2) Jūrnieka darba līgumā papildus darba samaksai iekļauj atlīdzības samaksu par glābšanas darbiem, kuros piedalās jūrnieks.”

atb.

306.pants. Jūrnieka tiesiskā aizsardzība

(1) Darba līguma nosacījumi, kuri ir pretrunā ar Latvijas normatīvajiem aktiem, uzskatāmi par spēkā neesošiem.

(2) Jūrnieka darba līgumā papildus darba samaksai iekļauj atlīdzības samaksu par glābšanas darbiem, kuros viņš piedalās.

307.pants. Strīds par jūrnieka darba algu

(1) Ja kuģa kapteinim vai darba devējam rodas strīds ar kādu no kuģa apkalpes locekļiem par darba samaksu vai par citiem ar to saistītiem jautājumiem, kuģa apkalpes loceklis var iesniegt sūdzību arodbiedrībā (ja tāda ir) vai iesniegt prasību tiesā.

(2) Iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt, lai darba devējs, kuģa kapteinis vai kuģa kapteiņa pilnvarota persona uzrāda kuģa žurnālu un citus ar izskatāmo lietu saistītus dokumentus.

782.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

783.

 

 

 

 

 

784.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu un pirmo daļu šādā redakcijā:

“307. pants. Ar jūrnieka darba tiesiskajām attiecībām saistītie strīdi

(1) Ar darba tiesiskajām attiecībām saistītos strīdus, tajā skaitā ar darba samaksu saistītos strīdus starp darba devēju vai kuģa kapteini un jūrnieku izskata normatīvo aktu noteiktajā kārtībā.“;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “iesaistītajām personām” ar vārdu “Jūrniekam”.

 

 

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izteikt 307. pantu šādā redakcijā:

“307. pants. Jūrnieku darba strīdi

(1) Ja kuģa apkalpes loceklim rodas individuāls tiesību strīds ar kuģa kapteini vai darba devēju, kurš nav izšķirts savstarpējās pārrunās, šo strīdu pēc pušu prasības pieteikuma izšķir darba strīdus komisija, ja tāda ir izveidota, vai tiesa”.

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

daļēji atb.

307.pants. Ar jūrnieka darba tiesiskajām attiecībām saistītie strīdi

(1) Ar darba tiesiskajām attiecībām saistītos strīdus, to skaitā ar darba samaksu saistītos strīdus starp darba devēju vai kuģa kapteini un jūrnieku, izskata normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

(2) Šādā strīdā iesaistītajām personām ir tiesības pieprasīt, lai darba devējs, kuģa kapteinis vai kuģa kapteiņa pilnvarota persona uzrāda kuģa žurnālu un citus ar izskatāmo lietu saistītos dokumentus.

308.pants. Sūdzības iesniegšanas kārtība

Ja uz Latvijas kuģa strādājošs jūrnieks informē kuģa kapteini, ka vēlas iesniegt sūdzību par kuģa kapteini vai kādu no kuģa apkalpes locekļiem attiecīgajai amatpersonai vai tiesā, kuģa kapteinis nedrīkst liegt jūrniekam nokļūt krastā, lai viņš varētu iesniegt sūdzību.

785.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Aizstāt 308. panta nosaukumā un tekstā vārdu “sūdzība” (attiecīgajā locījumā) ar vārdu “prasības pieteikumu” (attiecīgajā locījumā).

 

atb.

308.pants. Sūdzības iesniegšanas kārtība

Ja uz Latvijas kuģa strādājošs jūrnieks informē kuģa kapteini, ka vēlas iesniegt prasības pieteikumu par kuģa kapteini vai kādu no kuģa apkalpes locekļiem attiecīgajai amatpersonai vai tiesai, kuģa kapteinis nedrīkst liegt jūrniekam nokļūt krastā, lai viņš varētu iesniegt prasības pieteikumu.

309.pants. Ar darba samaksu saistīta strīda izskatīšana tiesā

(1) Izskatot ar darba samaksu saistītus strīdus, kā arī, ja kuģa īpašnieks ir atzīts par maksātnespējīgu vai ja kuģis ir arestēts vai pārdodams tiesas ceļā, tiesa pēc prasības pieteikuma saņemšanas spriež par darba samaksas piedziņu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

(2) Darba līguma trūkums darba devēja vainas dēļ nevar būt par šķērsli darba strīda izskatīšanai pēc būtības, ja darba attiecības tiek apstiprinātas ar faktu, ka jūrnieks ir atradies uz kuģa reisa laikā noteiktā amatā, kā arī ar jūrnieka grāmatiņu un citiem dokumentiem.

786.

Juridiskais birojs

Izteikt 309. pantu šādā redakcijā:

“309. pants. Rakstveida darba līguma formas neievērošanas sekas

Rakstveida darba līguma neesamība nevar būt par šķērsli darba strīda izskatīšanai tiesā pēc būtības.“

atb.

309.pants. Rakstveida darba līguma neesamības sekas

Rakstveida darba līguma neesamība nevar būt par šķērsli darba strīda izskatīšanai tiesā pēc būtības.

310.pants. Jūrnieka darba tiesības un darba strīdi

(1) Jūrnieks nedrīkst streikot, lai aizsargātu savas tiesības, ja kuģis nav stabili pietauvots drošā piestātnē vai streiks var apdraudēt cilvēku dzīvību vai kuģošanas drošību.

(2) Ja kuģis ir pietauvots drošā piestātnē, jūrniekam sakarā ar darba strīdu ir tiesības pārtraukt darbu uz kuģa, ja viņš 48 stundas iepriekš ir brīdinājis kapteini par savu nodomu. Jūrniekam ir tiesības šo 48 stundu laikā atsaukt savu brīdinājumu, un, ja viņš to nav darījis, jūrnieku nedrīkst piespiest iziet jūrā.

787.

 

 

 

 

 

788.

Juridiskais birojs

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“310. pants. Kuģa apkalpes locekļa tiesības pārtraukt darbu”;

Juridiskais birojs

aizstāt pantā vārdu “jūrnieks” (attiecīgajā locījumā) ar vārdiem “kuģa apkalpes loceklis” (attiecīgajā locījumā).

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

310.pants. Kuģa apkalpes locekļa tiesības pārtraukt darbu

(1) Kuģa apkalpes loceklis nedrīkst streikot, lai aizsargātu savas tiesības, ja kuģis nav stabili pietauvots drošā piestātnē vai streiks var apdraudēt cilvēku dzīvību vai kuģošanas drošību.

(2) Ja kuģis ir pietauvots drošā piestātnē, kuģa apkalpes loceklim sakarā ar darba strīdu ir tiesības pārtraukt darbu uz kuģa, ja viņš 48 stundas iepriekš ir brīdinājis kuģa kapteini par savu nodomu. Kuģa apkalpes loceklim ir tiesības šo 48 stundu laikā atsaukt savu brīdinājumu, un, ja viņš to nav darījis, kuģa apkalpes locekli nedrīkst piespiest iziet jūrā.

20.7.apakšnodaļa. Jūrnieka sociālās garantijas

789.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “20.7.apakšnodaļa. Jūrnieka sociālās garantijas”.

atb.

 

 

311.pants. Pabalsts nelaimē nonākušam jūrniekam

(1) Ja jūrnieks nonācis nelaimē ārpus Latvijas Republikas teritorijas pēc Latvijas kuģa avārijas vai pēc atbrīvošanas no darba uz Latvijas kuģa, vai pēc viņa atstāšanas krastā, vai pēc Latvijas kuģa aresta un jūrnieka darba devējs nepilda šajā nodaļā noteiktos pienākumus, konsulārā amatpersona izsniedz pabalstu saskaņā ar šo nodaļu.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto pabalstu izsniedz:

1) lai nogādātu jūrnieku viņam piemērotā atgriešanās ostā vai uzturētu, līdz viņš var izbraukt uz šādu ostu;

2) lai segtu ārvalstī bēru izdevumus jūrnieka nāves gadījumā;

3) lai kuģa avārijā cietušam jūrniekam segtu visus izdevumus par viņa nogādāšanu ostā pēc kuģa avārijas un viņa uzturēšanu ceļā uz ostu.

790.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Papildināt 311.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

‘’(3) Ja šā kodeksa 311.pantā minētos izdevumus Latvijas Republikas vārdā segusi diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība vai kādas ārvalsts valdība, darba devējs attiecīgo summu atmaksā šai pārstāvniecībai vai ārvalsts valdībai.’’

 

 

neatb.

311.pants. Pabalsts nelaimē nonākušam jūrniekam

(1) Ja jūrnieks nonācis nelaimē ārpus Latvijas Republikas teritorijas pēc Latvijas kuģa avārijas vai pēc atbrīvošanas no darba uz Latvijas kuģa, vai pēc viņa atstāšanas krastā, vai pēc Latvijas kuģa aresta un viņa darba devējs nepilda šajā nodaļā noteiktos pienākumus, konsulārā amatpersona izsniedz jūrniekam pabalstu saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem.

(2) Šā panta pirmajā daļā minēto pabalstu izsniedz:

1) lai nogādātu jūrnieku viņam piemērotā atgriešanās ostā vai uzturētu jūrnieku, līdz viņš var izbraukt uz šādu ostu;

2) lai segtu ārvalstī bēru izdevumus jūrnieka nāves gadījumā;

3) lai kuģa avārijā cietušam jūrniekam segtu visus izdevumus par viņa nogādāšanu ostā pēc kuģa avārijas un uzturēšanu ceļā uz ostu.

312.pants. Jūrnieka nolaidības dēļ radies darbspējas zudums

(1) Ja jūrnieks slimības dēļ nevar pildīt savu darbu un ja ir iespējams pierādīt, ka viņš šo slimību izraisījis apzināti vai tā radusies paša nolaidības dēļ, kā arī ja jūrnieks, darba līgumu slēdzot, apzināti slēpis slimību, garīgu vai fizisku trūkumu, viņam nav tiesību saņemt slimības pabalstu par to laiku, kad viņš slimības dēļ nav varējis pildīt savu darbu.

(2) Šis pants neattiecas uz tiesībām saņemt pabalstus vai citas izmaksas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem pienākas traumas guvušajiem vai saslimušajiem darbiniekiem.

     

312.pants. Jūrnieka nolaidības dēļ radies darbspējas zudums

(1) Ja jūrnieks slimības dēļ nevar pildīt savu darbu un ja ir iespējams pierādīt, ka viņš šo slimību izraisījis apzināti vai tā radusies paša nolaidības dēļ, kā arī ja jūrnieks, darba līgumu slēdzot, apzināti slēpis slimību, garīgu vai fizisku trūkumu, viņam nav tiesību saņemt slimības pabalstu par to laiku, kad viņš slimības dēļ nevarēja pildīt savu darbu.

(2) Šis pants neattiecas uz tiesībām saņemt pabalstus vai citas izmaksas, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem pienākas traumas guvušajiem vai saslimušajiem darbiniekiem.

313.pants. Medicīniskās aprūpes izdevumi

Ja uz Latvijas kuģa strādājošs jūrnieks saņem neatliekamu medicīnisko palīdzību darbspēju saglabāšanai, darba devēja pienākums ir atlīdzināt radušos izdevumus.

     

313.pants. Medicīniskās aprūpes izdevumi

Ja uz Latvijas kuģa strādājošs jūrnieks saņem neatliekamu medicīnisko palīdzību darbspēju saglabāšanai, darba devēja pienākums ir atlīdzināt radušos izdevumus.

 

314.pants. Jūrnieka nāve, kuģim atrodoties jūrā

Ja jūrnieks nomirst, kuģim atrodoties jūrā, darba devējs nodrošina viņa līķa saglabāšanu un nogādāšanu jūrnieka dzīves vietā un sedz ar to saistītos izdevumus. Ja paredzams, ka kuģis ilgstoši atradīsies atklātā jūrā un līķi nebūs iespējams saglabāt, saskaņā ar jūras tradīcijām kuģa kapteinis rīko bēres jūrā.

791.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izslēgt 314. panta otro teikumu.

 

atb.

314.pants. Jūrnieka nāve, kuģim atrodoties jūrā

Ja jūrnieks nomirst, kuģim atrodoties jūrā, darba devējs nodrošina viņa mirstīgo atlieku saglabāšanu un nogādāšanu jūrnieka dzīvesvietā un sedz ar to saistītos izdevumus.

315.pants. Miruša jūrnieka īpašums

(1) Ja reisa laikā nomirst uz Latvijas kuģa strādājošs jūrnieks, kuģa kapteinis rūpējas par mirušā jūrnieka īpašumu, kas atrodas uz kuģa.

(2) Kuģa kapteinis nekavējoties iesniedz darba devējam ziņojumu par mirušā jūrnieka īpašumu.

792.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

793.

Juridiskais birojs

Izteikt 315. pantu šādā redakcijā:

“315. pants. Miruša kuģa apkalpes locekļa manta

(1) Ja reisa laikā nomirst kuģa apkalpes loceklis, kuģa kapteinis nodrošina uz kuģa esošās mirušā mantas saglabāšanu.

(2) Kuģa kapteinis nekavējoties iesniedz darba devējam ziņojumu par mirušā kuģa apkalpes locekļa mantu.”

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izslēgt likumprojekta 315. pantu.

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

neatb.

315.pants. Miruša kuģa apkalpes locekļa manta

(1) Ja jūrnieks nomirst reisa laikā, kuģa kapteinis nodrošina uz kuģa esošās mirušā jūrnieka mantas saglabāšanu.

(2) Kuģa kapteinis nekavējoties iesniedz darba devējam ziņojumu par mirušā jūrnieka mantu.

316.pants. Miruša jūrnieka īpašuma nodošana

Īpašumu un pārskatu par miruša jūrnieka īpašumu darba devējs nodod šā jūrnieka mantojuma aizgādnim.

794.

Deputāti: A. Bartaevičs P. Maksimovs

Izslēgt likumprojekta 316. pantu.

neatb.

316.pants. Miruša jūrnieka īpašuma nodošana

Miruša jūrnieka īpašumu un pārskatu par šo īpašumu darba devējs nodod šā jūrnieka mantojuma aizgādnim.

20.8.apakšnodaļa. Jūrnieka repatriācija

795.

Juridiskais birojs

Izslēgt skaitli un vārdus “20.8.apakšnodaļa. Jūrnieka repatriācija”.

atb.

 

 

317.pants. Jūrnieka atgriešanās kārtība

Jūrnieku var nosūtīt uz piemērotu atgriešanās ostu pa jebkuru piemērotu maršrutu. Jūrnieka atgriešanos nodrošina darba devējs, nopērkot sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti un nodrošinot viņa uzturēšanu ceļā.

     

317.pants. Jūrnieka atgriešanās kārtība

Jūrnieku var nosūtīt uz piemērotu atgriešanās ostu pa jebkuru piemērotu maršrutu. Jūrnieka atgriešanos nodrošina darba devējs, nopērkot sabiedriskā transportlīdzekļa biļeti un nodrošinot viņa uzturēšanu ceļā.

318.pants. Piemērota atgriešanās osta

Šīs sadaļas izpratnē piemērota atgriešanās osta ir osta, kurā jūrnieks uzkāpis uz kuģa vai salīgts darbā, vai, ja jūrnieku atbrīvo no darba, kāda cita osta, par kuru vienojas ar jūrnieku, atlaižot viņu no darba.

     

318.pants. Piemērota atgriešanās osta

Šīs sadaļas izpratnē piemērota atgriešanās osta ir osta, kurā jūrnieks uzkāpis uz kuģa vai salīgts darbā vai, ja jūrnieku atbrīvo no darba, — kāda cita osta, par kuru vienojas ar jūrnieku, atlaižot viņu no darba.

319.pants. Jūrnieka repatriācija

(1) Ja darba līgums kādu iemeslu dēļ tiek lauzts citā ostā, nevis līguma noslēgšanas ostā, jūrnieku par darba devēja līdzekļiem nogādā piemērotā atgriešanās ostā. Darba devējs veic nepieciešamos pasākumus, lai segtu visus ar jūrnieka atgriešanos saistītos izdevumus.

(2) Darba devēja pienākums ir samaksāt par jūrnieka uzturēšanos un ārstēšanos līdz tam brīdim, kad viņš ierodas piemērotā atgriešanās ostā.

(3) Ja darba līguma darbības laikā uz Latvijas kuģa strādājoša jūrnieka darbs tiek pārtraukts pret viņa gribu, kuģa kapteiņa pienākums ir izmaksāt viņam darba samaksas atlikumu, kā arī veikt atbilstošus pasākumus jūrnieka uzturēšanai un nosūtīšanai uz viņam piemērotu atgriešanās ostu. Par veiktajiem pasākumiem kuģa kapteinis izdara ierakstu kuģa žurnālā.

(4) Ja kuģa kapteinis bez būtiska iemesla neievēro šā panta trešajā daļā minētos nosacījumus, nepieciešamos izdevumus jūrnieka uzturēšanai un nokļūšanai viņam piemērotā atgriešanās ostā atlīdzina personai, kura maksājusi par jūrnieka repatriāciju, vai jūrniekam, ja viņš pats sedzis šos izdevumus.

(5) Izdevumus šā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā var piedzīt no darba devēja, bet, ja kuģis ir pazudis vai gājis bojā, - no tās personas, kurai kuģis piederēja pazušanas vai bojāejas brīdī.

     

319.pants. Jūrnieka repatriācija

(1) Ja darba līgums kādu iemeslu dēļ tiek lauzts citā ostā, nevis līguma noslēgšanas ostā, jūrnieku par darba devēja līdzekļiem nogādā piemērotā atgriešanās ostā. Darba devējs veic nepieciešamos pasākumus, lai segtu visus ar jūrnieka atgriešanos saistītos izdevumus.

(2) Darba devēja pienākums ir samaksāt par jūrnieka uzturēšanos un ārstēšanos līdz tam brīdim, kad viņš ierodas piemērotā atgriešanās ostā.

(3) Ja darba līguma darbības laikā uz Latvijas kuģa strādājoša jūrnieka darbs tiek pārtraukts pret viņa gribu, kuģa kapteiņa pienākums ir izmaksāt viņam darba samaksas atlikumu, kā arī veikt atbilstošus pasākumus jūrnieka uzturēšanai un nosūtīšanai uz viņam piemērotu atgriešanās ostu. Par veiktajiem pasākumiem kuģa kapteinis izdara ierakstu kuģa žurnālā.

(4) Ja kuģa kapteinis bez būtiska iemesla neievēro šā panta trešajā daļā minētos noteikumus, nepieciešamos izdevumus jūrnieka uzturēšanai un nokļūšanai viņam piemērotā atgriešanās ostā atlīdzina personai, kura maksājusi par jūrnieka repatriāciju, vai jūrniekam, ja viņš pats sedzis šos izdevumus.

(5) Izdevumus šā panta ceturtajā daļā minētajā gadījumā var piedzīt no darba devēja, bet, ja kuģis ir pazudis vai gājis bojā, — no tās personas, kurai tas piederēja pazušanas vai bojāejas brīdī.

320.pants. Gadījumi, kad jūrnieks pats sedz repatriācijas izdevumus

(1) Ja jūrnieku atlaiž no darba vai atstāj krastā tāpēc, ka viņš ir dezertējis, atrodas ieslodzījumā vai neattaisnotu iemeslu dēļ neierodas uz kuģa, vai tāpēc, ka atklājusies darba līguma parakstīšanas laikā apzināti slēpta slimība, garīgs vai fizisks trūkums, darba devējs repatriē jūrnieku saskaņā ar šā kodeksa 319.pantu.

(2) Darba devējam, uz kura kuģa šā panta pirmajā daļā minēto iemeslu dēļ jūrnieks ir atlaists no darba vai atstāts krastā, ir tiesības piedzīt visus radušos izdevumus no jūrnieka likumā paredzētajā kārtībā.

(3) Repatriācijas izdevumu ieturēšana no jūrnieka darba algas šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos pieļaujama tikai ar jūrnieka rakstisku piekrišanu.

796.

 

 

 

 

797.

 

 

 

 

798.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Aizstāt 320. pantā vārdu “dezertējis” ar vārdiem “patvarīgi atstājis kuģi”.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Aizstāt 320.panta otrajā daļā vārdu „likumā” ar vārdiem „normatīvajos aktos”.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izslēgt 320. panta trešo daļu.

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

320.pants. Gadījumi, kad jūrnieks pats sedz repatriācijas izdevumus

(1) Ja jūrnieku atlaiž no darba vai atstāj krastā tāpēc, ka viņš patvarīgi atstājis kuģi, atrodas ieslodzījumā vai neattaisnotu iemeslu dēļ neierodas uz kuģa vai tāpēc, ka atklājusies darba līguma parakstīšanas laikā apzināti slēpta slimība, garīgs vai fizisks trūkums, darba devējs repatriē jūrnieku saskaņā ar šā kodeksa 319.panta noteikumiem.

(2) Darba devējam, uz kura kuģa šā panta pirmajā daļā minēto iemeslu dēļ jūrnieks ir atlaists no darba vai atstāts krastā, ir tiesības piedzīt no jūrnieka visus radušos izdevumus normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

 

 

 

321.pants. Konsulārās amatpersonas pienākums

Ja jūrnieku atlaiž no darba vai atstāj citā ostā, nevis darba līguma slēgšanas ostā, attiecīgā konsulārā amatpersona kontrolē, lai kuģa kapteinis vai darba devējs pienācīgi izpildītu šā kodeksa 318., 319. un 320.pantā minētās saistības.

     

321.pants. Konsulārās amatpersonas pienākums

Ja jūrnieku atlaiž no darba vai atstāj citā ostā, nevis darba līguma slēgšanas ostā, attiecīgā konsulārā amatpersona kontrolē, lai kuģa kapteinis vai darba devējs pienācīgi izpildītu šā kodeksa 318., 319. un 320.pantā minētās saistības.

322.pants. Pabalstu un atgriešanās izdevumu atlīdzināšana

Ja šā kodeksa 311.pantā minētos izdevumus Latvijas Republikas vārdā segusi diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība vai kādas ārvalsts valdība, darba devējs attiecīgo summu atmaksā šai pārstāvniecībai vai ārvalsts valdībai.

799.

 

 

800.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Izslēgt likumprojekta 322. pantu.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Papildināt 322.pantu ar jaunu teikumu šādā redakcijā:

„Darba devējs pārskaita pabalsta summu uz konsulārās amatpersonas norādīto bankas rēķinu, vai izsniedz garantijas vēstuli par pabalsta summas atmaksu.”

 

neatb.

 

 

 

atb.

322.pants. Pabalstu un atgriešanās izdevumu atlīdzināšana

Ja šā kodeksa 311.pantā minētos izdevumus Latvijas Republikas vārdā segusi diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība vai kādas ārvalsts valdība, darba devējs attiecīgo summu atmaksā šai pārstāvniecībai vai ārvalsts valdībai. Darba devējs pārskaita pabalsta summu uz konsulārās amatpersonas norādīto bankas rēķinu vai izsniedz garantijas vēstuli par pabalsta summas atmaksāšanu.

G sadaļa

Dažādi nosacījumi

801.

 

Juridiskais birojs

Aizstāt vārdus “G sadaļa Dažādi nosacījumi” ar vārdiem “H sadaļa Nobeiguma noteikumi”.

atb.

H sadaļa

Nobeiguma noteikumi

21.nodaļa. Pārvietojamās platformas

803.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “21.nodaļa” ar skaitli un vārdu “XXXI nodaļa”

Juridiskais birojs

aizstāt nodaļas nosaukumā vārdu “platformas” ar vārdu “konstrukcijas”.

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

XXXI nodaļa. Pārvietojamās konstrukcijas

323.pants. Urbšanas platformas un līdzīgas pārvietojamās konstrukcijas

(1) Urbšanas platformas un līdzīgas pārvietojamās konstrukcijas, kas netiek uzskatītas par kuģiem un ir domātas pētījumiem, zemūdens dabas resursu ieguvei, uzglabāšanai, transportēšanai vai līdzīgu darbību veikšanai, ir uzskatāmas par Latvijas platformu vai konstrukciju, ja to īpašnieks ir jebkura šā kodeksa 5.panta pirmajā daļā minētā persona un šīs platformas vai konstrukcijas nav reģistrētas citas valsts reģistrā. Īpašnieks reģistrē šādu konstrukciju Kuģu reģistrā saskaņā ar šā kodeksa 16.panta nosacījumiem. Šīm konstrukcijām piemēro arī šā kodeksa 6., 7. un 8.panta nosacījumus. Ministru kabinets īpašos gadījumos var noteikt izņēmumus to reģistrēšanā.

(2) Konstrukcijas uzskata par kuģiem un to operācijas par kuģu operācijām saskaņā ar šā kodeksa 2., 3., 4., 5., 6., 7., 14., 16. un 18.nodaļas nosacījumiem, ievērojot šādus īpašus nosacījumus un izņēmumus:

1) kuģa kapteiņa un kuģa kapteiņa vecākā palīga pienākumus un tiesības piešķir personai, kura vada konstrukcijas pārvaldi, un viņa pastāvīgajam vietniekam;

2) atbildības ierobežojums saskaņā ar šā kodeksa 69.panta pirmās daļas 1.punktu ir 20 miljoni un saskaņā ar šā kodeksa 70.panta pirmo daļu ir 12 miljoni, neatkarīgi no konstrukcijas lieluma;

3) saskaņā ar šā kodeksa 33.pantu noteiktās jūras privilēģijas nenodrošina prasību par piesārņojuma radītiem zaudējumiem saistībā ar šā panta pirmajā daļā minētajām darbībām.

(3) Šā kodeksa 32.panta nosacījumus nepiemēro urbšanas platformām un līdzīgām pārvietojamām platformām.

803.

 

 

 

804.

 

 

 

 

805.

 

 

 

 

 

806.

 

 

807.

 

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā skaitli un vārdu “5.panta” ar skaitli un vārdu “4.panta”,

Juridiskais birojs

aizstāt skaitli un vārdus “šā kodeksa 16.panta nosacījumiem” ar vārdiem “šā kodeksa noteikumiem”,

Juridiskais birojs

aizstāt skaitļus un vārdus “6., 7. un 8.panta nosacījumiem” ar skaitļiem un vārdiem “5., 6., 7.panta noteikumiem”

Juridiskais birojs

izslēgt pirmās daļas pēdējo teikumu;

Juridiskais birojs

izslēgt otro un trešo daļu ( tiks izteikts kā jauns 324.pants.)

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

323.pants. Urbšanas platformas un līdzīgas pārvietojamās konstrukcijas

Urbšanas platformas un līdzīgas pārvietojamās konstrukcijas, kas netiek uzskatītas par kuģiem un ir domātas pētījumiem, zemūdens dabas resursu ieguvei, uzglabāšanai, transportēšanai vai līdzīgu darbību veikšanai, uzskatāmas par Latvijas platformu vai konstrukciju, ja to īpašnieks ir jebkura šā kodeksa 4.panta pirmajā daļā minētā persona un šīs platformas vai konstrukcijas nav reģistrētas citas valsts reģistrā. Īpašnieks reģistrē šādu konstrukciju Kuģu reģistrā saskaņā ar šā kodeksa noteikumiem. Šīm konstrukcijām piemēro arī šā kodeksa 5., 6., 7.panta noteikumus.

22.nodaļa. Prasības noilgums

808.

Juridiskais birojs

Aizstāt skaitli un vārdu “22.nodaļa” ar skaitli un vārdu “XXXII nodaļa” un pārcelt nodaļas nosaukumu aiz 324. panta.

atb.

 

 

324.pants. Glābšana

(1) Noilguma termiņš prasībām par glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju ir divi gadi, skaitot no dienas, kad pabeigti glābšanas pasākumi (operācijas).

(2) Noilguma termiņš prasībām par glābšanas atlīdzības vai īpašās kompensācijas sadalīšanu saskaņā ar 262.pantu ir viens gads, skaitot no dienas, kad tika nosūtīts ziņojums saskaņā ar 262.panta piekto daļu.

809.

 

 

 

 

 

810.

 

 

 

 

811.

 

 

 

812.

 

 

 

 

 

813.

 

 

 

 

 

814.

 

 

 

 

 

815.

 

 

 

816.

 

 

 

 

817.

 

 

 

818.

 

 

 

819.

Juridiskais birojs

Izteikt 324.pantu kā 332.pantu un

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“332.pants. Prasības noilgums glābšanas gadījumā”;

Juridiskais birojs

papildināt otrajā daļā pirms vārdiem ”skaitot no dienas” ar vārdu “termiņu”

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdu “ziņojums” ar vārdu “paziņojums”.

 

Juridiskais birojs

Papildināt likumprojektu ar jaunu 324.panu, pārnesot 323.panta otro un trešo daļu, attiecīgi tās izsakot kā 324.panta pirmo un otro daļu.

Juridiskais birojs

Izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“324.pants. Kodeksa noteikumu piemērošana pārvietojamām konstrukcijām”

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā skaitļus un vārdus “’šā kodeksa 2.,3.,4.,5.,6.,7.,14.,16. un 18. nodaļas nosacījumi” ar skaitļiem un vārdiem “šā kodeksa II-XV, kā arī XXVII, XXVIII, XXIX un XXXII nodaļas noteikumi”,

Juridiskais birojs

izslēgt vārdus “īpašus nosacījumus un”,

Juridiskā komisija

Aizstāt 1. punktā vārdus ‘’kuģa kapteiņa vecākā palīga’’ ar vārdiem ‘’vecākā stūrmaņa’’.

 

Juridiskais birojs

papildināt otrās daļas otro punktu pirms vārda “Konstrukcijas” ar vārdu “Pārvietojamās”;

 

Juridiskais birojs

papildināt 2.punktā pēc skaitļiem un vārdiem “20 miljoni” un “12 miljoni” ar vārdiem “norēķinu vienību”

Juridiskais birojs

aizstāt 3.punktā vārdus “šā panta pirmajā daļā” ar vārdiem “šā kodeksa 323.pantā”.

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

 

 

 

324.pants. Kodeksa noteikumu piemērošana pārvietojamām konstrukcijām

(1) Pārvietojamās konstrukcijas uzskata par kuģiem un to operācijas — par kuģu operācijām saskaņā ar šā kodeksa II—XV, kā arī XXVII, XXVIII, XXIX un XXXII nodaļas noteikumiem, ievērojot šādus izņēmumus:

1) kuģa kapteiņa un vecākā stūrmaņa pienākumus un tiesības piešķir personai, kura vada pārvietojamās konstrukcijas pārvaldi, un tās pastāvīgajam vietniekam;

2) atbildības ierobežojums saskaņā ar šā kodeksa 69.panta pirmās daļas 1.punktu ir 20 miljoni norēķina vienību un saskaņā ar 70.panta pirmo daļu — 12 miljoni norēķina vienību neatkarīgi no pārvietojamās konstrukcijas lieluma;

3) saskaņā ar šā kodeksa 33.pantu noteiktās jūras privilēģijas nenodrošina prasību par piesārņojuma radītiem zaudējumiem saistībā ar šā kodeksa 323.pantā minētajām darbībām.

(2) Šā kodeksa 32.panta noteikumus nepiemēro attiecībā uz urbšanas platformām un līdzīgām pārvietojamām platformām.

       

XXXII nodaļa. Prasības noilgums

325.pants. Sadursme

Noilguma termiņš prasībai par zaudējumiem, kas radušies sadursmes dēļ, ir divi gadi, skaitot no dienas, kad izdarīts bojājums. Noilguma termiņš regresa prasībai par atlīdzību, kas minēta šajā pantā, ir viens gads, ņemot vērā, ka prasībai par atlīdzību miesas bojājumu nodarīšanas gadījumā noilguma termiņš tiek rēķināts no dienas, kurā apmierināta prasība par zaudējuma atlīdzību.

820.

 

 

 

 

 

 

821.

 

 

 

822.

 

 

 

 

823.

Juridiskais birojs

Izteikt 325.pantu kā 327.pantu un:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“327.pants. Prasības noilgums sadursmes gadījumā”;

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “izdarīts bojājums” ar vārdiem “notikusi sadursme”.

Deputāti: A. Bartaševičs P. Maksimovs

Aizstāt 325. pantā vārdus “izdarīts bojājums” ar vārdiem “notikusi sadursme”.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

325.pantā aizstāt vārdus „izdarīts bojājums” ar vārdiem „notikusi sadursme”

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

325.pants. Jūras privilēģiju prasību noilgumu termiņš

(1) Šā kodeksa 33.pantā minētajām jūras privilēģijām, ja nav noteikts citādi, noilguma termiņš ir viens gads, ja pirms šā termiņa izbeigšanās kuģis nav arestēts un pārdots piespiedu kārtā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais jūras privilēģiju noilguma termiņš sākas:

1) attiecībā uz šā kodeksa 33.panta pirmās daļas 1.punktā minētajām jūras privilēģijām — izbeidzoties prasītāja darba tiesiskajām attiecībām uz konkrētā kuģa;

2) attiecībā uz šā kodeksa 33.panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētajām jūras privilēģijām — prasības pamata rašanās brīdī.

(3) Noilguma termiņu nedrīkst pārtraukt vai apturēt. Termiņā neiekļauj laiku, kad kuģis bijis nepamatoti arestēts.

326.pants. Pasažieru pārvadājumi

(1) Prasības par zaudējumiem, kas radušies pasažiera dzīvības zaudējuma vai miesas bojājumu dēļ, kā arī par zaudējumiem, kas nodarīti bagāžai, noilguma termiņš ir divi gadi.

(2) Noilguma termiņa sākumu aprēķina šādi:

1) ja nodarīti miesas bojājumi, - no pasažiera izkāpšanas krastā;

2) ja pārvadājuma laikā pasažieris zaudē dzīvību, – no dienas, kad pasažierim vajadzēja izkāpt krastā;

3) ja miesas bojājums iegūts pārvadājuma laikā un pēc izkāpšanas krastā pasažieris zaudē dzīvību šo miesas bojājumu dēļ, – no pasažiera dzīvības zaudēšanas brīža;

4) ja nozaudēta vai bojāta bagāža, – no dienas, kad pasažieris izkāpj vai tam vajadzēja izkāpt krastā, ņemot vērā pēdējo notikumu.

(3) Prasību nevar celt pēc tam, kad ir beidzies trīs gadu laika periods no brīža, kad pasažieris ir izkāpis vai tam vajadzēja izkāpt krastā, ņemot vērā pēdējo notikumu.

(4) Noilguma termiņu var pagarināt ar pārvadātāja paziņojumu vai ar abu pušu vienošanos. Šādu paziņojumu vai vienošanos noformē rakstiski.

824.

 

 

 

 

 

 

825.

 

 

 

 

826.

 

 

 

 

827.

 

 

 

 

828.

 

 

 

829.

Juridiskais birojs

Izteikt 326.pantu kā 330.pantu un:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“330.pants. Prasības noilgums pasažieru pārvadājumu gadījumā”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “miesas bojājumu dēļ” ar vārdiem “veselības kaitējuma dēļ”

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “nodarīti bagāžai” ar vārdiem “nodarīti pasažierim sakarā ar viņa bagāžas pazaudēšanu vai bojāšanu”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 1. un 3.punktā vārdus “miesas bojājums” ar vārdiem “kaitējums veselībai”

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 3.punktā vārdus “miesas bojājumu dēļ” ar vārdiem “veselības kaitējuma rezultātā”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrās daļas 4.punktā vārdu “nozaudēta” ar vārdu “pazaudēta”.

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

326.pants. Personiskā atbildība

Prasībai pret jebkuru personu, kas ir atbildīga saskaņā ar šā kodeksa 36.panta otro daļu vai 40.panta otro daļu, noilguma termiņš atbilst tās prasības noilguma termiņam, kura bija nodrošināta ar jūras privilēģiju vai kravas privileģētām tiesībām.

327.pants. Kravu pārvadājumi

(1) Noilguma termiņš prasībai par zaudējumiem, kas radušies, nodarot zaudējumu vai bojājumu kravai vai saistībā ar to, vai par nepareizu vai nepilnīgu formulējumu konosamentā, ir viens gads, skaitot no dienas, kad krava bija jāpiegādā vai tā tika piegādāta.

(2) Noilguma termiņš prasībai par zaudējumiem, kas radušies, neuzrādot konosamentu kravas piegādes laikā vai piegādājot kravu citai personai, ir viens gads, skaitot no dienas, kad krava bija jāpiegādā vai tā tika piegādāta (ja krava piegādāta vēlāk).

(3) Noilguma termiņš regresa prasībai par atlīdzību, kas minēta šā panta pirmajā un otrajā daļā, ir viens gads, skaitot no dienas, kad prasība tika apmierināta vai tika celta tiesā.

830.

 

 

 

 

 

 

831.

 

 

 

 

832.

Juridiskais birojs

Izteikt 327.pantu kā 329.pantu un:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“329.pants. Prasības noilgums kravu pārvadājumu gadījumā”;

Juridiskais birojs

aizstāt pirmajā daļā vārdus “kas radušies, nodarot zaudējumu vai bojājumu kravai” ar vārdiem “kas radušies kravas zuduma vai bojājuma gadījumā”;

Juridiskais birojs

izslēgt trešajā daļā vārdus “vai tika celta tiesā”.

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

327.pants. Prasības noilgums kuģu sadursmes gadījumā

Noilguma termiņš prasībai par zaudējumiem, kas radušies kuģu sadursmes dēļ, ir divi gadi, skaitot no dienas, kad notikusi sadursme. Noilguma termiņš regresa prasībai par atlīdzību, kas minēta šajā pantā, ir viens gads, ņemot vērā, ka prasībai par atlīdzību miesas bojājumu nodarīšanas gadījumā noilguma termiņš tiek rēķināts no dienas, kurā apmierināta prasība par zaudējuma atlīdzību.

 

328.pants. Vispārējā avārija

(1) Noilguma termiņš prasībai par vispārējās avārijas izmaksu, kā arī vispārējā avārijā gūto bojājumu un zaudējumu atlīdzību ir viens gads, skaitot no dienas, kad kuģis pēc vispārējās avārijas sasniedza ostu.

(2) Noilguma termiņš prasībai par vispārējās avārijas atlīdzību ir viens gads, skaitot no vispārējā avārijā gūto zaudējumu sadalīšanas laika.

833.

 

 

 

 

 

 

834.

 

 

 

835.

Juridiskais birojs

Izteikt 328.pantu kā 331.pantu un:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“331.pants. Vispārējās avārijas prasības noilguma termiņš”;

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “avārijas atlīdzību” ar vārdiem “avārijas atlīdzības izmaksu”

Juridiskais birojs

aizstāt otrajā daļā vārdus “skaitot no vispārējā avārijā gūto zaudējumu sadalīšanas laika” ar vārdiem “skaitot no vispārējās avārijas izmaksu aprēķināšanas dienas”.

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

328.pants. Noilguma termiņš prasībai par zaudējuma atlīdzību piesārņojuma gadījumā

Noilguma termiņš prasībai par zaudējuma atlīdzību piesārņojuma gadījumā saskaņā ar šā kodeksa 79., 95. vai 96.pantu vai atlīdzību saskaņā ar Fonda konvenciju ir trīs gadi, skaitot no brīža, kad radušies bojājumi vai zaudējumi vai izdarītas izmaksas. Prasību nevar celt, ja kopš negadījuma brīža ir pagājuši seši gadi. Ja bojājumi, zaudējumi vai izmaksas rodas negadījumu virknē, kam ir viens cēlonis, sešu gadu laika periodu skaita no brīža, kad noticis pirmais negadījums.

329.pants. Jūras privilēģija

(1) Šā kodeksa 33.pantā noteiktajām jūras privilēģijām, ja nav noteikts citādi, noilguma termiņš ir viens gads, ja pirms šā termiņa izbeigšanās kuģis nav ticis arestēts un pārdots piespiedu kārtā.

(2) Šā panta pirmajā daļā minētais jūras privilēģijas noilguma termiņš sākas:

1) attiecībā uz šā kodeksa 33.panta pirmās daļas 1.punktā minētajām jūras privilēģijām - izbeidzoties prasītāja darba tiesiskajām attiecībām uz konkrēta kuģa;

2) attiecībā uz šā kodeksa 33.panta pirmās daļas 2., 3., 4. un 5.punktā minētajām jūras privilēģijām - prasības pamata rašanās brīdī.

(3) Noilguma termiņu nedrīkst pārtraukt vai apturēt. Termiņā neiekļauj laiku, kad kuģis ir bijis nepamatoti arestēts.

836.

Juridiskais birojs

Izteikt 329.pantu kā 325.pantu un:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“325.pants. Jūras privilēģiju prasību noilgumu termiņš”.

atb.

329.pants. Prasības noilgums kravas pārvadājumu gadījumā

(1) Noilguma termiņš prasībai par zaudējumiem, kas radušies kravas zuduma vai bojājuma gadījumā vai saistībā ar to vai sakarā ar nepareizu vai nepilnīgu formulējumu konosamentā, ir viens gads, skaitot no dienas, kad krava bija jāpiegādā vai tā tika piegādāta (ja krava piegādāta vēlāk).

(2) Noilguma termiņš prasībai par zaudējumiem, kas radušies, neuzrādot konosamentu kravas piegādes laikā vai piegādājot kravu citai personai, ir viens gads, skaitot no dienas, kad krava bija jāpiegādā vai tā tika piegādāta (ja krava piegādāta vēlāk).

(3) Noilguma termiņš regresa prasībai par atlīdzību, kas minēta šā panta pirmajā un otrajā daļā, ir viens gads, skaitot no dienas, kad prasība tika apmierināta.

330.pants. Personiskā atbildība

Prasībai pret jebkuru personu, kas ir atbildīga saskaņā ar šā kodeksa 36.panta otro daļu vai 40.panta otro daļu, noilguma termiņš atbilst tās prasības noilguma termiņam, kura bija nodrošināta ar jūras priv ilēģiju vai kravas privileģētām aizturējuma tiesībām.

838.

 

839.

Juridiskais birojs

Izteikt 330.pantu kā 326.pantu

Juridiskais birojs

izslēgt vārdu “aizturējuma”.

 

 

 

atb.

 

 

atb.

330.pants. Prasības noilgums pasažieru pārvadājumu gadījumā

(1) Noilguma termiņš prasībai par zaudējumiem, kas radušies pasažiera dzīvības zaudējuma vai viņa veselībai nodarītā kaitējuma dēļ, kā arī par zaudējumiem, kas nodarīti pasažierim sakarā ar viņa bagāžas pazaudēšanu vai bojāšanu, ir divi gadi.

(2) Noilguma termiņa sākumu aprēķina šādi:

1) ja nodarīts kaitējums veselībai, — no brīža, kad pasažieris izkāpis krastā;

2) ja pārvadājuma laikā pasažieris zaudējis dzīvību, — no dienas, kad pasažierim vajadzēja izkāpt krastā;

3) ja kaitējums veselībai nodarīts pārvadājuma laikā un pēc izkāpšanas krastā pasažieris zaudē dzīvību šā veselības kaitējuma rezultātā, — no pasažiera dzīvības zaudēšanas brīža;

4) ja pazaudēta vai bojāta bagāža, — no dienas, kad pasažieris izkāpis vai viņam vajadzēja izkāpt krastā, ņemot vērā pēdējo notikumu.

(3) Prasību nevar celt pēc tam, kad beidzies triju gadu laika periods no brīža, kad pasažieris izkāpa vai viņam vajadzēja izkāpt krastā, ņemot vērā pēdējo notikumu.

(4) Noilguma termiņu var pagarināt, ja pārvadātājs sniedz attiecīgu paziņojumu vai abas puses vienojas par to. Šādu paziņojumu vai vienošanos noformē rakstveidā.

331.pants. Vraki

Noilguma termiņš atzītās iestādes prasībai par zaudējumu atlīdzību no vraka īpašnieka ir trīs gadi, skaitot no dienas, kad tika pieņemts lēmums par vraka bīstamību, bet ne vairāk kā seši gadi, skaitot no dienas, kad kuģis kļuva par vraku.

 

 

 

 

840.

 

 

 

 

 

 

 

 

841.

 

 

842.

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 331.pantu kā 333.pantu un:

iztikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“333.pants. Prasības noilgums prasībai par zaudējuma atlīdzību no vraka īpašnieka”;

Juridiskais birojs

aizstāt panta tekstā vārdus “atzītā iestādes” ar vārdiem “kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijas”

Juridiskais birojs

aizstāt vārdus “pieņemts lēmums par vraka bīstamību” ar vārdiem “pabeigta vraka bīstamības novērtēšana”.

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

atb.

331.pants. Vispārējās avārijas prasības noilguma termiņš

(1) Noilguma termiņš prasībai par vispārējās avārijas izmaksu, kā arī vispārējā avārijā gūto bojājumu un zaudējumu atlīdzību ir viens gads, skaitot no dienas, kad kuģis pēc vispārējās avārijas sasniedza ostu.

(2) Noilguma termiņš prasībai par vispārējās avārijas atlīdzības izmaksu ir viens gads, skaitot no vispārējās avārijas izmaksu aprēķināšanas dienas.

332.pants. Noilguma termiņš saskaņā ar VIII nodaļu

Noilguma termiņš prasībai par zaudējumu atlīdzību saskaņā ar šā kodeksa 79., 95. vai 96.pantu vai atlīdzību saskaņā ar Fonda konvenciju ir trīs gadi, skaitot no brīža, kad radušies bojājumi vai zaudējumi vai izdarītas izmaksas. Prasību nevar celt, ja kopš negadījuma rašanās ir pagājuši seši gadi. Ja bojājumi, zaudējumi vai izmaksas rodas negadījumu virknē, kam ir viens cēlonis, sešu gadu laika periodu skaita no brīža, kad noticis pirmais negadījums.

843.

 

 

 

 

 

Juridiskais birojs

Izteikt 332.pantu kā 328.pantu un:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“328.pants. Noilguma termiņš prasībām par zaudējuma atlīdzību piesārņojuma gadījumā”.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

332.pants. Prasības noilgums glābšanas gadījumā

(1) Noilguma termiņš prasībai par glābšanas atlīdzību vai īpašo kompensāciju ir divi gadi, skaitot no dienas, kad pabeigti glābšanas pasākumi (operācijas).

(2) Noilguma termiņš prasībai par glābšanas atlīdzības vai īpašās kompensācijas sadalīšanu saskaņā ar šā kodeksa 262.pantu ir viens gads, skaitot no dienas, kad tika nosūtīts paziņojums saskaņā ar šā kodeksa 262.panta piekto daļu.

333.pants. Atbildība par piesārņojumu ar kaitīgām vielām

Kuģa īpašnieks ir atbildīgs par piesārņojumu ar kaitīgām vielām un piesārņojuma izraisītajiem zaudējumiem atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem.

844.

Juridiskais birojs

Izteikt 333.pantu kā 334.pantu šādā redakcijā:

“334.pants. Noilguma termiņš pārejām jūras prasībām

Noilguma termiņš jūras prasībām, kas paredzētas šā kodeksa 48.pantā un kuru noilguma termiņu nenosaka šā kodeksa 325.-333. pants, ir viens gads, termiņu skaitot no prasījuma pamata rašanās dienas.”.

atb.

333.pants. Noilguma termiņš prasībai par zaudējumu atlīdzību no vraka īpašnieka

Noilguma termiņš kuģošanas un hidrogrāfijas institūcijas prasībai par zaudējumu atlīdzību no vraka īpašnieka ir trīs gadi, skaitot no dienas, kad tika pabeigta vraka bīstamības novērtēšana, bet ne vairāk kā seši gadi, skaitot no dienas, kad kuģis kļuva par vraku.

 

       

334.pants. Noilguma termiņš pārējām jūras prasībām

Noilguma termiņš jūras prasībām, kuras paredzētas šā kodeksa 48.pantā un kuru noilguma termiņu nenosaka šā kodeksa 325.—333.pants, ir viens gads, termiņu skaitot no prasījuma pamata rašanās dienas.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā kodeksa spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1994.gada 16.augusta noteikumi Nr.168 "Latvijas Jūrniecības noteikumi (Jūras kodekss)" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 20., 21., 22., 23.nr.).

2. Līdz 1992.gada 27.novembra Starptautiskās konvencijas par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem 2000.gada 20.oktobra grozījumu spēkā stāšanās dienai šā kodeksa 82.panta pirmajā daļā noteiktais atbildības limits aprēķināms šādi:

2.1. trīs miljoni norēķina vienību par kuģi, kura tilpība nepārsniedz 5000 tilpuma vienību;

2.2. par kuģi, kura tilpība pārsniedz 5000 tilpuma vienību, - par katru papildu tilpuma vienību pie šīs daļas 1.punktā minētā apjoma pieskaita 420 norēķina vienību, bet kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 59,7 miljonus norēķina vienību.

3. Līdz šā kodeksa spēkā stāšanās dienai Kuģu reģistrā reģistrētie kuģi, kuru īpašnieki neatbilst šā kodeksa 5.panta pirmās daļas prasībām, saglabā reģistrāciju Kuģu reģistrā arī pēc šā kodeksa spēkā stāšanās, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.jūlijam.

4. Līdz šā kodeksa 12. un 112.pantā paredzēto noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2003.gada 1.janvārim, piemērojami Ministru kabineta 1996.gada 26.novembra noteikumi Nr.439 "Kuģu aģentu darbības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 1996, 206.nr.; 2000, 252./254.nr.).

Kodekss stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā.

845.

 

 

 

 

846.

 

 

 

 

847.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

848.

 

 

 

 

 

 

849.

 

 

 

 

 

 

 

 

850.

 

 

 

 

 

 

 

851.

Juridiskais birojs

3.punktā aizstāt pārejas noteikumu 3.punktā skaitli un vārdu “5.panta” ar skaitli un vārdu “4.panta”

 

Juridiskais birojs

Izslēgt pārejas noteikumu 4.punktā skaitli un vārdu “12.un”

 

Juridiskais birojs

Papildināt pārejas noteikumus ar 5.punktu šādā redakcijā:

“5. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1. janvārim izdod noteikumus par:

 1. kuģu reģistrāciju, kuros nosaka Latvijas kuģu nacionālās pazīmes (kodeksa 4.panta otrā daļa), kuģu reģistra un kuģu lietu vešanas kārtību (kodeksa 9.panta piektā daļa), kādi dokumenti ir pamatu kuģu reģistrācijai kuģu reģistrā (kodeksa 10.panta pirmā daļa) un nosacījumus par būvniecības stadijā esošiem kuģiem (kodeksa 27.panta otrā daļa);
 2. kuģošanas līdzekļu reģistrācijas kārtību Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kā arī par šo kuģošanas līdzekļu satiksmi (kodeksa 8.panta trešā daļa).

 

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Pārejas noteikumu trešā daļā gada skaitļa ‘’2003.gada 1.janvāri” vietā rakstīt gada skaitli ‘’2004.gada 1.janvāri”.

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Pārejas noteikumu ceturtā daļā gada skaitļa ‘’2002.gada 1.jūlijam” vietā rakstīt gada skaitli ‘’2004.gada 1.janvārim”.

 

Satiksmes ministra pilnvarojumā parlamentārais sekretārs V.Makarovs

Svītrot Pārejas noteikumu pēdējo teikumu „Kodekss stājas spēkā 2002.gada 1.jūlijā”.

 

 

Juridiskā komisija

Kodekss stājas spēkā 2003.gada 1.augustā.

 

 

atb.

 

 

 

 

atb.

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

atb.

 

 

 

 

 

atb.

Pārejas noteikumi

1. Ar šā kodeksa spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1994.gada 16.augusta noteikumi nr.168 “Latvijas Jūrniecības noteikumi (Jūras kodekss)” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 20., 21., 22., 23.nr.).

2. Līdz 1992.gada 27.novembra Starptautiskās konvencijas par civilo atbildību par naftas piesārņojuma radītajiem zaudējumiem 2000.gada 20.oktobra grozījumu spēkā stāšanās dienai šā kodeksa 82.panta pirmajā daļā noteiktais atbildības apmērs aprēķināms šādi:

1) par kuģi, kura tilpība nepārsniedz 5000 tilpuma vienību, — trīs miljoni norēķina vienību

2) par kuģi, kura tilpība pārsniedz 5000 tilpuma vienību, — par katru papildu tilpuma vienību pie šīs daļas 1.punktā minētā apjoma pieskaita 420 norēķina vienības, bet kopējais apjoms nedrīkst pārsniegt 59,7 miljonus norēķina vienību;

3. Līdz šā kodeksa spēkā stāšanās dienai Kuģu reģistrā reģistrētie kuģi, kuru īpašnieki neatbilst šā kodeksa 4.panta pirmās daļas prasībām, saglabā reģistrāciju Kuģu reģistrā arī pēc šā kodeksa spēkā stāšanās, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim.

4. Līdz šā kodeksa 112.pantā paredzēto noteikumu izdošanai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim piemērojami Ministru kabineta 1996.gada 26.novembra noteikumi nr.439 “Kuģu aģentu darbības noteikumi” (Latvijas Vēstnesis, 1996, 206.nr.; 2000, 252./254.nr.).

5. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izdod:

1) noteikumus par kuģu reģistrāciju, kuros nosaka Latvijas kuģu valstiskās piederības pazīmes (kodeksa 4.panta otrā daļa), Kuģu reģistra un kuģu lietu vešanas kārtību (kodeksa 9.panta piektā daļa), to, kādi dokumenti ir iesniedzami kuģu reģistrācijai Kuģu reģistrā (kodeksa 10.panta pirmā daļa), un noteikumus par būvniecības stadijā esošiem kuģiem (kodeksa 27.panta otrā daļa);

2) noteikumus par kārtību, kādā kuģošanas līdzekļi reģistrējami Ceļu satiksmes drošības direkcijā, kā arī noteikumus par šo kuģošanas līdzekļu satiksmi (kodeksa 8.panta trešā daļa).

Kodekss stājas spēkā 2003.gada 1.augustā.