Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

 

 

 

Iesniedz Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Likums otrreizējai caurlūkošanai

Grozījumi likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

(reģ.nr. 16)

Spēkā esošā likuma pantu redakcijas

Saeimā 2003.gada 16.aprīlī pieņemtā likuma redakcija (dok.nr. 656)

Nr.

Saskaņā ar Saeimas kārtības ruļļa 115.pantu iesniegtie priekšlikumi

Komisijas atzinums

Atbildīgās komisijas otrreizējai caurlūkošanai sagatavotā likuma redakcija

 

"Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”

 

 

 

1.

Deputāts A.Golubovs

Likuma nosaukumu izteikt šādā redakcijā:

"Par valsts un pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā".

 

 

 

Noraidīt

 
 

Izdarīt likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

     

 

Izdarīt likumā “Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 2.nr.) šādus grozījumus:

 

 

 

1.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā pašvaldības sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā (turpmāk arī — pašvaldības palīdzība).

 

 

 

 

2.

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 1.pantu šādā redakcijā:

"1.pants. Likuma mērķis

Šis likums nosaka, kuras personas ir tiesīgas saņemt valsts un pašvaldības palīdzību dzīvojamo telpu (turpmāk arī — dzīvoklis) jautājumu risināšanā, kā arī kārtību, kādā valsts un pašvaldības sniedz palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā."

 

 

 

 

Noraidīt

 

3.pants. Pašvaldības palīdzības veidi

Pašvaldība iedzīvotājiem sniedz šādu palīdzību:

1) izīrē pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas (11.— 21.pants);

2) izīrē sociālos dzīvokļus (22.pants);

3) nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu (23.pants);

4) sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants);

5) piešķir pabalstu dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (turpmāk — dzīvokļa pabalsts) (25.pants);

6) piešķir vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (26.pants);

7) remontē dzīvojamo telpu (27.pants).

 

 

 

 

 

3.

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 3.pantu šādā redakcijā:

"3.pants. Valsts un pašvaldības palīdzības veidi

(1) Valsts palīdzības veidi

1) nodrošināt ar valsts budžeta līdzekļiem paredzētiem šim nolūkam;

2) valsts attiecīgas institūcijas (turpmāk tekstā valsts) valsts vārdā izīrē tai piederošas dzīvojamās telpas;

3) veic tai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu uzskaiti (12.pants)

(2) Pašvaldības palīdzības veidi

Pašvaldība iedzīvotājiem sniedz šādu palīdzību:

1) izīrē pašvaldībai piederošas dzīvojamās telpas (11.— 21.pants);

2) izīrē sociālos dzīvokļus (22.pants);

3) nodrošina ar pagaidu dzīvojamo telpu (23.pants);

4) sniedz palīdzību īrētās dzīvojamās telpas apmaiņā pret citu īrējamu dzīvojamo telpu (24.pants);

5) piešķir pabalstu dzīvojamās telpas īres maksas un maksas par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, segšanai (turpmāk — dzīvokļa pabalsts) (25.pants);

6) piešķir vienreizēju pabalstu dzīvojamās telpas vai dzīvojamās mājas remontam (26.pants);

7) remontē dzīvojamo telpu (27.pants)."

 

 

 

Noraidīt

 

10.pants. Personas izslēgšana no palīdzības reģistra

(3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra tai nosūtāms rakstveida paziņojums.

 

 

1. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums.”

 

     

 

 

1. Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Ne vēlāk kā divas nedēļas pirms personas izslēgšanas no palīdzības reģistra personai uz tās norādīto adresi nosūtāms rakstveida paziņojums.”

 

11.pants. Dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība

Pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” noteikumus.

 

 

 

4.

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 11.pantu šādā redakcijā:

"11.pants. Dzīvojamo telpu izīrēšanas kārtība

(1) Valsts vai pašvaldība ir tiesīga izīrēt tai piederošu dzīvojamo telpu vienīgi šajā likumā noteiktajām personām un ievērojot šā likuma, likuma “Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām mājām” un likuma “Par dzīvojamo telpu īri” noteikumus.

(2) Ja mājas (dzīvojamo telpu) likumīgais īpašnieks pieņēmis lēmumu veikt kapitālo remontu un kā rezultātā īrniekam nav iespējas lietot attiecīgo telpu, izīrētājs ierāda īrniekam un viņa ģimenes locekļiem līdzvērtīgu dzīvojamo telpu."

 

 

 

 

Noraidīt

 

12.pants. Pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaite

(1) Pašvaldība veic tai piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu vienotu uzskaiti.

(2) Ja atbrīvojas pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa, tās apsaimniekotājs triju dienu laikā paziņo par to attiecīgajai pašvaldības domes (padomes) deleģētajai institūcijai, kas šo dzīvojamo telpu nekavējoties ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.

(3) Ikvienai personai, kura reģistrēta attiecīgās pašvaldības palīdzības saņemšanai vai kurai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, ir brīvi pieejams pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu saraksts, kurā iekļauta šāda informācija:

1) tā pašvaldības teritoriālā dalījuma nosaukums, kurā atrodas dzīvojamā telpa;

2) dzīvojamās telpas platība un istabu skaits, stāvs, kurā šī dzīvojamā telpa atrodas;

3) dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmenis;

4) dzīvojamās telpas īres maksa.

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdu “triju” ar vārdu “septiņu”.

 

5.

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 12.pantu šādā redakcijā:

"12.pants. Valsts un pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaite

(1) Pašvaldība veic tai un valsts piederošo neizīrēto dzīvojamo telpu vienotu uzskaiti.

 

(2) Ja atbrīvojas valsts vai pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa, tās apsaimniekotājs septiņu dienu laikā paziņo par to attiecīgajai pašvaldības domes (padomes) deleģētajai institūcijai, kas šo dzīvojamo telpu nekavējoties ņem uzskaitē kā neizīrētu un iekļauj neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.

(3) Ikvienai personai, kura reģistrēta attiecīgās pašvaldības palīdzības saņemšanai vai kurai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, ir brīvi pieejams valsts un pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu saraksts, kurā iekļauta šāda informācija:

1) tā pašvaldības teritoriālā dalījuma nosaukums, kurā atrodas dzīvojamā telpa;

2) dzīvojamās telpas platība un istabu skaits, stāvs, kurā šī dzīvojamā telpa atrodas;

3) dzīvojamās telpas labiekārtojuma līmenis;

4) dzīvojamās telpas īres maksa."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

2. Aizstāt 12.panta otrajā daļā vārdu “triju” ar vārdu “septiņu”.

13.pants. Personas, kurām neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība

(1) Ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā vai piešķirot vienreizēju pabalstu šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā.

(2) Lēmumu par palīdzības sniegšanu attiecīgajai personai pašvaldības dome (padome) vai tās deleģēta institūcija pieņem 24 stundu laikā pēc personas iesnieguma saņemšanas, neveicot šā likuma 7.pantā paredzēto šīs personas reģistrāciju pašvaldības palīdzības saņemšanai.

3. Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja, pamatojoties uz būvekspertīzes atzinumu, personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja atrodas avārijas stāvoklī vai ja stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā vai piešķirot vienreizēju pabalstu šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā.”

 

 

6.

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Izslēgt 3.lasījumā pieņemto grozījumu 13.panta pirmajā daļā.

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 13.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja valsts vai pašvaldības īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja, pamatojoties uz attiecīgu būvekspertīzes atzinumu, atrodas avārijas stāvoklī vai stihiskas nelaimes vai avārijas rezultātā personas īrētā vai īpašumā esošā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izīrējot tai dzīvojamo telpu šā likuma III nodaļā noteiktajā kārtībā vai piešķirot vienreizēju pabalstu šā likuma 26.pantā noteiktajā kārtībā.”

 

 

 

 

 

Deputāts A.Golubovs

Papildināt 13.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Ja mājokļa likumīgais īpašnieks (fiziska vai juridiska persona) esošās dzīvojamās telpas vai dzīvojamo māju, pamatojoties uz attiecīgas būvekspertīzes atzinumu ir novedis līdz avārijas stāvoklim, līdz ar to rezultātā personas īrētā dzīvojamā telpa vai dzīvojamā māja ir gājusi bojā vai daļēji sagruvusi un attiecīgā persona ir iesniegusi pašvaldībai iesniegumu palīdzības saņemšanai, šai personai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, bet likumīgais īpašnieks sedz visus pašvaldības izdevumus."

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

14.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas pirmām kārtām

(1) Pirmām kārtām ar dzīvojamo telpu nodrošināmas:

1) personas, kurām saskaņā ar likumu “Par dzīvojamo telpu īri” sniedzama palīdzība gadījumos, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas un ja tās ir:

a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ,

b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ,

c) pašvaldības teritorijā dzīvojošas citas personas, kuras pieder pie tās pašvaldības domes (padomes) noteiktās personu kategorijas, kurām pašvaldība sniedz palīdzību, ja tās tiek izliktas no īrētās dzīvojamās telpas;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 14.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

aizstāt pirmās daļas 1.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 1.1punktu šādā redakcijā:

“11) politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2panta pirmajā daļā, 28.3panta pirmajā daļā vai 28.4panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 14.pantā:

aizstāt pirmās daļas 1.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

aizstāt pirmās daļas 1.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 1.1punktu šādā redakcijā:

“11) politiski represētās personas, kuras tiek izliktas no dzīvojamās telpas likuma “Par dzīvojamo telpu īri” 28.2panta pirmajā daļā, 28.3panta pirmajā daļā vai 28.4panta otrajā daļā paredzētajā gadījumā, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;”;

2) personas, kuras tiek izliktas no tām piederoša dzīvokļa, ja uz dzīvokļa īpašumu ir vērsta piedziņa sakarā ar maksājumiem par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu, mājas uzturēšanu, ekspluatāciju un remonta izdevumiem un ja tās ir:

a) maznodrošinātas personas, kuras sasniegušas pensijas vecumu vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ,

b) maznodrošinātas personas, ar kurām kopā dzīvo un kuru apgādībā ir vismaz viens nepilngadīgs bērns, aizgādnībā esoša persona, maznodrošināta pensijas vecumu sasniegusi persona vai maznodrošināta persona, kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ;

aizstāt pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

aizstāt pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar “c” apakšpunktu šādā redakcijā:

“c) politiski represētās personas, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas”.

     

aizstāt pirmās daļas 2.punkta “a” apakšpunktā vārdus “vai ir darbnespējīgas invaliditātes dēļ” ar vārdiem “vai ir invalīdi”;

aizstāt pirmās daļas 2.punkta “b” apakšpunktā vārdus “kura ir darbnespējīga invaliditātes dēļ” ar vārdiem “kura ir invalīds”;

papildināt pirmās daļas 2.punktu ar “c” apakšpunktu šādā redakcijā:

“c) politiski represētās personas, ja to lietošanā vai īpašumā nav citas dzīvojamās telpas;”;

3) bērni bāreņi un bērni, kuri palikuši bez vecāku gādības un audzināti bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, — pēc tam, kad beigusies viņu uzturēšanās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādē, audžuģimenē vai pie aizbildņa, vai arī tad, kad viņi beiguši mācības izglītības iestādē, vai pēc obligātā militārā dienesta beigšanas, ja viņiem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

4) maznodrošināti repatrianti, kuri izceļojuši no Latvijas līdz 1990.gada 4.maijam un kuriem nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties pirms izceļošanas no Latvijas aizņemtajā dzīvojamā telpā;

5) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā;

6) attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteiktas citas maznodrošinātu personu kategorijas.

 

 

 

 

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 4.punktā un piektajā daļā vārdu “maznodrošināti” (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 4.1punktu šādā redakcijā:

“4.1) maznodrošinātas politiski represētās personas;”;

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;”;

papildināt pirmo daļu ar 5.1punktu šādā redakcijā:

“5.1) personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai;”;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deputāts A.Kampars

Izslēgt 14.panta 5.1punktu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

izslēgt pirmās daļas 4.punktā un piektajā daļā vārdu “maznodrošināti” (attiecīgā locījumā);

 

 

 

 

 

 

 

 

papildināt pirmo daļu ar 4.1punktu šādā redakcijā:

“4.1) maznodrošinātas politiski represētās personas;”;

izteikt pirmās daļas 5.punktu šādā redakcijā:

“5) maznodrošinātas personas, kuras pēc soda izciešanas atbrīvotas no ieslodzījuma vietas, ja tās pirms notiesāšanas dzīvoja attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā un tām nav iespējams likumā noteiktajā kārtībā iemitināties agrāk aizņemtajā dzīvojamā telpā. Šis noteikums neattiecas uz tām personām, kuras devušas piekrišanu privatizēt to īrēto valsts vai pašvaldības dzīvokli citai personai un noslēgušas ar šo personu vienošanos par dzīvojamās telpas lietošanas tiesību izbeigšanu vai ar kuru piekrišanu dzīvoklis ir pārdots vai citādi atsavināts un darījuma rezultātā persona zaudējusi lietošanas tiesības uz attiecīgo dzīvokli;”;

(1) – (5) ...

(6) Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par līmeni, kādu, pamatojoties uz likumu “Par sociālo palīdzību”, noteicis Ministru kabinets. Kārtību, kādā novērtējami maznodrošinātas personas ienākumi un materiālais stāvoklis, nosaka Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.”

 

 

 

 

 

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Par maznodrošinātu atzīstama persona, kuras ienākumi un materiālais stāvoklis nepārsniedz attiecīgās pašvaldības domes (padomes) noteikto līmeni, kas savukārt nedrīkst būt zemāks par trūcīgas personas ienākumu un materiālā stāvokļa līmeni, kādu, pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu, noteicis Ministru kabinets. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta šo statusu apliecinoša izziņa.”;

   

 

 

 

10.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

2. Papildināt 14.pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pašvaldības domei (padomei) ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli nodrošināt arī personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai. Nosacījumus minēto personu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, kā arī kārtību, kādā tās tiek atzītas par tiesīgām saņemt šo pašvaldības palīdzību, nosaka attiecīgā pašvaldības dome (padome) savos saistošajos noteikumos.“

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar septīto daļu šādā redakcijā:

"(7) Pašvaldības domei (padomei) ir tiesības pirmām kārtām ar dzīvokli nodrošināt arī personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajam īpašniekam atdotā mājā un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai. Nosacījumus minēto personu nodrošināšanai ar dzīvojamo telpu, kā arī kārtību, kādā tās tiek atzītas par tiesīgām saņemt šo pašvaldības palīdzību, nosaka attiecīgā pašvaldības dome (padome) savos saistošajos noteikumos.“

 

15.pants. Personas, kuras ar dzīvojamo telpu nodrošināmas vispārējā kārtībā

Pašvaldības dome (padome) savos saistošajos noteikumos var noteikt arī citas personu kategorijas, kuras nav minētas šā likuma 13. un 14.pantā un kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu.

 

11.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

Papildināt 15.pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pašvaldības dome (padome) savos saistošajos noteikumos nosaka kārtību kādā reģistrējamas personas, kuras dzīvo denacionalizētā vai likumīgajiem īpašniekiem atdotā mājā, un lietojušas dzīvokli līdz īpašuma tiesību atjaunošanai, un kurām sniedzama palīdzība, izīrējot dzīvojamo telpu.";

15.panta līdzšinējo saturu uzskatīt attiecīgi par panta otro daļu.

 

 

 

Daļēji atbalstīt, skat.

10.priekšl.

 

17.pants. Dzīvojamo telpu piedāvāšanas secība

(1) Ikvienu neizīrētu pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt šā likuma 13.pantā minētajām personām, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā tādas ir. Ja šādu personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt šā likuma 14.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ja arī šādas personas nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt šā likuma 15.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas attiecīgā veida palīdzības saņemšanai. Reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos noteiktajā secībā, bet, ja tāda nav noteikta, — reģistrācijas secībā.

(2) Piedāvājot īrēt dzīvojamo telpu personai, kura reģistrēta palīdzības reģistrā vai kurai neatliekami sniedzama pašvaldības palīdzība, izvēlei tiek piedāvātas visas dzīvojamās telpas, kas piedāvājuma izteikšanas dienā iekļautas pašvaldības neizīrēto dzīvojamo telpu sarakstā.

 

12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

Papildināt 17.panta pirmās daļas otro teikumu aiz vārdiem "14.pantā minētajām personām" ar vārdiem "un saskaņā ar šī likuma 15.panta pirmās daļas nosacījumiem, pašvaldību saistošajos noteikumos noteiktajām personām"

un trešo teikumu aiz vārdiem "to piedāvā īrēt šā likuma" ar vārdiem "15.panta otrajā daļā".

 

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 17.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Ikvienu neizīrētu valsts vai pašvaldībai piederošu dzīvojamo telpu vispirms piedāvā īrēt šā likuma 13.pantā minētajām personām, ja attiecīgajā administratīvajā teritorijā tādas ir. Ja šādu personu nav vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt šā likuma 14.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas šajā likumā noteiktajā kārtībā. Ja arī šādas personas nav reģistrētas vai tās visas rakstveidā atteikušās īrēt attiecīgo dzīvojamo telpu, to piedāvā īrēt šā likuma 15.pantā minētajām personām, kuras ir reģistrētas attiecīgā veida palīdzības saņemšanai. Reģistrācijas grupu ietvaros dzīvojamo telpu piedāvā īrēt pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos noteiktajā secībā, bet, ja tāda nav noteikta, — reģistrācijas secībā."

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noraidīt

21.pants. Dzīvojamo telpu izīrēšanas noteikumu pārkāpšanas sekas

Ja pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpa ir izīrēta, pārkāpjot šā likuma noteikumus, īrnieks zaudē tiesības uz šo dzīvojamo telpu ar dienu, kad stājas spēkā attiecīgais tiesas spriedums.

 

 

14.

Deputāts A.Golubovs

Izteikt 21.pantu šādā redakcijā:

"Ja valsts vai pašvaldībai piederošā dzīvojamā telpa ir izīrēta, pārkāpjot šā likuma noteikumus, īrnieks zaudē tiesības uz šo dzīvojamo telpu ar dienu, kad stājas spēkā attiecīgais tiesas spriedums."

 

 

 

 

 

Noraidīt

 

25.pants. Dzīvokļa pabalsts

Dzīvokļa pabalstu pašvaldība maksā, ievērojot likuma “Par sociālo palīdzību” noteikumus.

 

5. Izteikt 25.panta tekstu šādā redakcijā:

“Dzīvokļa pabalstu pašvaldība maksā pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā.”

     

 

 

 

 

4. Izteikt 25.panta tekstu šādā redakcijā:

“Dzīvokļa pabalstu pašvaldība maksā pašvaldības domes (padomes) saistošajos noteikumos paredzētajā kārtībā un apmērā.”

 

 

 

 

 

   

 

 

 

15.

Deputāts J.Sokolovskis

Papildināt likumu ar jaunu 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Pašvaldības palīdzības finansiālais nodrošinājums

(1) Pašvaldība ik gadu pirms budžeta projekta izstrādāšanas apkopo palīdzības reģistra datus, pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaites datus un palīdzības sniegšanas projektus, veicinot nepieciešamus aprēķinus un sastādot pieteikumu izdevumu daļējai segšanai no valsts budžeta līdzekļiem.

(2) Atbildīga ministrija ik gadu apkopo šā panta pirmajā daļā minētos pieteikumus un izstrādā attiecīgus priekšlikumus valsts budžeta projektam.

(3) Kārtību, kādā no valsts budžeta sedzami pašvaldības izdevumi dzīvokļa jautājumu risināšanā, nosaka atsevišķs likums."

 

 

Daļēji atbalstīt

skat. 17.priekšl.

 
   

16.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrs I.Gaters

Papildināt likumu ar jaunu 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Pašvaldības palīdzības finansiālais nodrošinājums

(1) Pašvaldībām ik gadu pirms budžeta projekta izstrādāšanas apkopot palīdzības reģistra datus, pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaites datus un palīdzības sniegšanas projektus, veicot nepieciešamos aprēķinus un sastādot pieteikumu izdevumu daļējai segšanai no valsts budžeta līdzekļiem.

(2) Atbildīgai ministrijai ik gadu apkopot šā panta pirmajā daļā minētos pieteikumus un izstrādāt attiecīgus priekšlikumus valsts budžeta projektam. Kārtība, kādā no valsts budžeta sedzami pašvaldības izdevumi dzīvokļa jautājumu risināšanā, nosaka Ministru kabineta noteikumi."

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

skat 17.priekšl.

 
   

 

17.

Valsts pārvaldes un pašvaldības komisija

Papildināt likumu ar 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Pašvaldības palīdzības finansiālais nodrošinājums

(1) Pašvaldība ik gadu pirms valsts budžeta projekta izstrādāšanas apkopo pašvaldības palīdzības reģistra datus, pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaites datus un pašvaldības palīdzības sniegšanas projektus, veicot nepieciešamos aprēķinus, un sastāda budžeta pieprasījumu izdevumu daļējai segšanai no valsts budžeta līdzekļiem mērķdotāciju veidā pašvaldībām.

(2) Atbildīgā ministrija ik gadu apkopo šā panta pirmajā daļā minētos budžeta pieprasījumus un iesniedz tos iekļaušanai valsts budžeta projektā. Valsts budžeta mērķdotāciju piešķiršanas nosacījumus un pašvaldību pieprasījumu izvērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

5. Papildināt likumu ar 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Pašvaldības palīdzības finansiālais nodrošinājums

(1) Pašvaldība ik gadu pirms valsts budžeta projekta izstrādāšanas apkopo pašvaldības palīdzības reģistra datus, pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu uzskaites datus un pašvaldības palīdzības sniegšanas projektus, veicot nepieciešamos aprēķinus, un sastāda budžeta pieprasījumu izdevumu daļējai segšanai no valsts budžeta līdzekļiem mērķdotāciju veidā pašvaldībām.

(2) Atbildīgā ministrija ik gadu apkopo šā panta pirmajā daļā minētos budžeta pieprasījumus un iesniedz tos iekļaušanai valsts budžeta projektā. Valsts budžeta mērķdotāciju piešķiršanas nosacījumus un pašvaldību pieprasījumu izvērtēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Pārejas noteikumi

 1. Līdz dzīvesvietas deklarēšanas likuma spēkā stāšanās dienai par administratīvo teritoriju, kurā persona deklarējusi savu dzīvesvietu, uzskatāma tā administratīvā teritorija, kurā attiecīgā persona dzīvo vai kurā tai bija pēdējā dzīvesvieta.

 

6. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus “dzīvo vai kurā tai bija pēdējā dzīvesvieta” ar vārdiem “bija pierakstīta”.

     

 

6. Aizstāt pārejas noteikumu 1.punktā vārdus “dzīvo vai kurā tai bija pēdējā dzīvesvieta” ar vārdiem “bija pierakstīta”.