Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

Iesniedz Tautsaimniecības, agrārās,

vides un reģionālās politikas komisija

Likumprojekts trešajam lasījumam

Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijas apkopotie priekšlikumi likumprojekta

«Grozījumi Ceļu satiksmes likumā » trešajam lasījumam

 

Spēkā esošā redakcija

 

Otrā lasījuma redakcija

 

Nr.

p.k.

Iesniegtie priekšlikumi

Komisijas slēdziens

Redakcija, kādā atbildīgā komisija ierosina pieņemt likumprojektu trešajā lasījumā

1

2

3

4

5

6

Ceļu satiksmes likums

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

     

Grozījumi Ceļu satiksmes likumā

 

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.) šādus grozījumus:

     

Izdarīt Ceļu satiksmes likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 22.nr.; 2000, 3., 14., 15.nr.; 2001, 6.nr.) šādus grozījumus:

I nodaļa

         

Vispārīgie noteikumi

         

1.pants. Likumā lietotie termini

         

Likumā ir lietoti šādi termini:

         

1) ceļa īpašnieks - valsts, pašvaldība, fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš pieder uz īpašuma tiesību pamata;

         

2) ceļa pārvaldītājs - īpašnieks vai cita fiziskā vai juridiskā persona, kurai attiecīgais ceļš nodots pārvaldījumā (pārziņā);

         

3) ceļš - jebkura satiksmei izbūvēta teritorija (autoceļš, iela, prospekts, šķērsiela un tamlīdzīgas teritorijas visā platumā, ieskaitot brauktuvi, ietves, nomales, sadalošās joslas un saliņas). Ceļa kompleksā ietilpst ceļš, mākslīgās būves (tilti, satiksmes pārvadi, tuneļi, caurtekas, ūdens novadīšanas ietaises, atbalsta sienas un citas būves), ceļu inženierbūves (pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietas un paviljoni, bremzēšanas un paātrinājuma joslas, transportlīdzekļu stāvvietas, atpūtas laukumi, veloceliņi un ietves, ceļu sakaru un apgaismojuma līnijas un citas inženierbūves), satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi (ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ceļa apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi);

 

1.

(Dep. M. Bekasovs)

Papildināt 1. panta 3. punktu pēc vārdiem “ieskaitot brauktuvi” ar vārdiem “tramvaja sliedes”.

Neatbalstīt

 

4) ceļu drošības audits — Ceļu satiksmes drošības direkcijas veikta oficiāla, neatkarīga un sistemātiska projektu (arī būvprojektu) un ceļu tīkla pārbaudes procedūra, kurā no satiksmes drošības viedokļa novērtē potenciālās bīstamās vietas, kur var veidoties konfliktsituācijas, kā arī esošās bīstamās vietas un posmus un par kuras rezultātiem sastāda audita atzinumu;

1.  1.pantā:

izslēgt 4.punktā vārdus "Ceļu satiksmes drošības direkcijas veikta oficiāla";

     

1.  1.pantā:

izslēgt 4.punktā vārdus "Ceļu satiksmes drošības direkcijas veikta oficiāla";

5) ceļu satiksme - attiecības, kas rodas, pārvietojoties pa ceļiem ar transportlīdzekļiem vai bez tiem;

         

6) ceļu satiksmes dalībnieks - jebkura persona, kas atrodas uz ceļa vai tieši piedalās ceļu satiksmē;

         

7) ceļu satiksmes negadījums - ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskajai vai juridiskajai personai vai videi;

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

Izteikt 1. panta 7. punktu šādā redakcijā:

“7) ceļu satiksmes negadījums – ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens kustībā esošs transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā vai viņam nepieciešama medicīniskā palīdzība, vai arī nodarīti zaudējumi fiziskajai vai juridiskajai personai vai videi;”;

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 1.panta 7.punktu šādā redakcijā:

“7) ceļu satiksmes negadījums - ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti bojājumi personas mantai vai videi, kā arī citā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana, noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis;”.

Daļēji atbalstīt

(iestr. atbild. komis. redakc. nr. 4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

(iestr. atbild. komis. redakc. nr. 4)

 
   

4.

(Atbildīgā komisija)

 

Izteikt 1.panta 7.punktu šādā redakcijā:

“7) ceļu satiksmes negadījums – ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās personas mantai vai videi, kā arī citā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana, noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis;”

Atbalstīt

izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

“7) ceļu satiksmes negadījums – ceļu satiksmē noticis nelaimes gadījums, kurā iesaistīts vismaz viens transportlīdzeklis un kura rezultātā cilvēks gājis bojā, viņam nodarīti miesas bojājumi vai arī nodarīti zaudējumi fiziskās vai juridiskās personas mantai vai videi, kā arī citā vietā, kur iespējama transportlīdzekļa braukšana, noticis negadījums, kurā iesaistīts transportlīdzeklis;”;

8) Ceļu satiksmes noteikumi - Ministru kabineta normatīvais akts, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību un ir saistošs visām fiziskajām un juridiskajām personām;

         

9) diennakts tumšais laiks - laiks no vakara krēslas iestāšanās līdz rīta krēslas izzušanai;

         

10) gājējs - persona, kas pārvietojas pa ceļu kājām vai invalīdu ratiņos. Šis termins neattiecas uz personām, kas veic darbus uz ceļa braucamās daļas;

         

11) mehāniskais transportlīdzeklis - pašgājējs transportlīdzeklis, arī traktortehnika, kas pārvietojas pa ceļu ar savu enerģiju, izņemot mopēdus un sliežu transportlīdzekļus;

         

12) mopēds - divriteņu vai trīsriteņu transportlīdzeklis ar motoru, kura darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 50 kilometrus stundā;

 

5.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Izteikt 1.panta 12.punktu šādā redakcijā:

“12) mopēds – divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzeklis ar motoru, kura darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;”;

Atbalstīt

izteikt 12.punktu šādā redakcijā:

“12) mopēds – divriteņu, trīsriteņu vai četrriteņu transportlīdzeklis ar motoru, kura darba tilpums ir mazāks par 50 kubikcentimetriem un konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums nepārsniedz 45 kilometrus stundā;”;

13) motocikls - divriteņu mehāniskais transportlīdzeklis ar blakusvāģi vai bez tā. Šis termins attiecas arī uz sniega motocikliem;

         

14) nepietiekama redzamība - tādi laikapstākļi (migla, lietus, sniegs un tamlīdzīgi apstākļi), kuru dēļ redzamība uz ceļa ir tuvāka par 300 metriem, arī mijkrēslis;

         

15) operatīvais transportlīdzeklis - mehāniskais transportlīdzeklis, kuram noteiktā kārtībā piešķirts operatīvā transportlīdzekļa statuss un kurš piedalās ceļu satiksmē ar ieslēgtu mirgojošu zilu vai sarkanu bākuguni un speciālu skaņu signālu;

         

16) pasažieris - persona, kas atrodas transportlīdzeklī vai uz tā (izņemot transportlīdzekļa vadītāju), kā arī persona, kas iekāpj transportlīdzeklī vai uzkāpj uz tā, izkāpj no transportlīdzekļa vai nokāpj no tā;

         

17) pašmasa - atbilstoši valsts standartam nokomplektēta transportlīdzekļa masa kopā ar vadītāju, bet bez pasažieriem un kravas;

         

18) piekabe (puspiekabe) - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai savienojumā ar mehānisko transportlīdzekli. Šis termins neattiecas uz motociklu blakusvāģiem;

         

19) pilna masa - izgatavotāja noteikta transportlīdzekļa maksimālā pieļaujamā masa kopā ar vadītāju, pasažieriem un kravu. Vilcējam ar piekabi pilna masa ir vilcēja un piekabes pilnu masu summa, bet vilcējam ar puspiekabi - vilcēja pašmasas, pasažieru masas un puspiekabes pilnas masas summa;

         
   

6.

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

Papildināt 1. pantu ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

“19.1 saskaņotais paziņojums – dokuments, ko ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji aizpilda negadījuma vietā, ar parakstiem apliecinot negadījuma norises apstākļus, faktus un negadījuma shēmu;”;

Neatbalstīt

 

20) starptautiskie autotransporta pārvadājumi - jebkuri pārvadājumi ar autotransporta līdzekļiem, šķērsojot vismaz vienas valsts robežu;

         

21) traktortehnika - traktors, kombains vai cita speciāla pašgājēja mašīna ar iekšdedzes motoru, ja tā nav būvēta uz automobiļa bāzes;

         

22) tramvajs - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa sliedēm savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu. Šis termins neattiecas uz elektrovilcieniem;

         

23) transportlīdzeklis - ierīce, kas pēc savas konstrukcijas paredzēta braukšanai pa ceļiem ar motora palīdzību vai bez motora;

         

24) transportlīdzekļa īpašnieks - fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder transportlīdzeklis. Par valsts vai pašvaldības transportlīdzekļa īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma juridiskā persona, uz kuras vārda reģistrēts transportlīdzeklis;

 

7.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 1.panta 24.punktu šādā redakcijā:

“24) transportlīdzekļa īpašnieks - fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder transportlīdzeklis. Par valsts vai pašvaldības transportlīdzekļa īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma tiešā vai pastarpinātā valsts pārvaldes iestāde, uz kuras vārda transportlīdzeklis reģistrēts;”;

Atbalstīt

izteikt 24.punktu šādā redakcijā:

 

“24) transportlīdzekļa īpašnieks - fiziskā vai juridiskā persona, kurai pieder transportlīdzeklis. Par valsts vai pašvaldības transportlīdzekļa īpašnieku šā likuma izpratnē uzskatāma tiešā vai pastarpinātā valsts pārvaldes iestāde, uz kuras vārda transportlīdzeklis reģistrēts;”;

25) transportlīdzekļa turētājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura uz tiesiska pamata (mantas īres, nomas, patapinājuma līgums u.c.) lieto transportlīdzekli. Par transportlīdzekļa turētāju nav uzskatāma persona, kas transportlīdzekli lieto uz dienesta vai darba tiesisko attiecību pamata;

         

26) transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati - tehnisko datu kopums, kas nepieciešams transportlīdzekļa uzskaitei: reģistrācijas numurs, marka, modelis, izlaiduma gads, agregātu (šasijas, virsbūves, motora) numuri, krāsa, pilna masa, pašmasa un tips;

izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

"26) transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati – tehnisko datu kopums, kas nepieciešams transportlīdzekļa reģistrācijai;".

     

izteikt 26.punktu šādā redakcijā:

 

"26) transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati – tehnisko datu kopums, kas nepieciešams transportlīdzekļa reģistrācijai;";

27) transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaude — veselības pārbaude, lai noteiktu medicīnisko pretindikāciju esamību, ja transportlīdzekļa vadītājs transportlīdzekli ir vadījis alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (slimība, trauma);

         

28) transportlīdzekļa vadītājs - fiziskā persona, kas vada transportlīdzekli vai apmāca vadīt transportlīdzekli personu, kurai nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļa vadīšanas tiesību. Šis jēdziens uz personu, kura ir vadījusi transportlīdzekli, attiecas līdz tam brīdim, kad šo transportlīdzekli sāk vadīt cita persona;

         

29) transportlīdzekļa valdītājs - persona, kuras tiesiskā valdījumā ir transportlīdzeklis uz mantojuma tiesību pamata;

         

30) tricikls un kvadricikls - attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura izgatavotāja noteiktais maksimālais ātrums pārsniedz 50 kilometrus stundā vai kuram ir iekšdedzes motors ar 50 kubikcentimetru vai lielāku darba tilpumu (arī jebkurš cita tipa atbilstīgas jaudas motors) un kura pašmasa nepārsniedz 550 kilogramus;

 

8.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Izteikt 1.panta 30.punktu šādā redakcijā:

“30) tricikls un kvadricikls - attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 45 kilometrus stundā vai kuram ir iekšdedzes motors ar 50 kubikcentimetru vai lielāku darba tilpumu (kvadricikla pašmasa nepārsniedz 400 kilogramus (550 kilogramus, ja tie paredzēti kravu pārvadāšanai) un jauda nepārsniedz 15 kW). Šis termins attiecas uz četrriteņu mopēdiem ar pašmasu virs 350 kilogramiem, bet neattiecas uz motocikliem ar blakusvāģi;”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

izteikt 30.punktu šādā redakcijā:

“30) tricikls un kvadricikls — attiecīgi trīsriteņu vai četrriteņu mehāniskais transportlīdzeklis, kura konstrukcijā paredzētais maksimālais ātrums pārsniedz 45 kilometrus stundā vai kuram ir iekšdedzes motors ar 50 kubikcentimetru vai lielāku darba tilpumu [kvadricikla pašmasa nepārsniedz 400 kilogramus (550 kilogramus, ja tas paredzēts kravu pārvadāšanai) un jauda — 15 kilovatus]. Šis termins attiecas uz četrriteņu mopēdiem ar pašmasu virs 350 kilogramiem, bet neattiecas uz motocikliem ar blakusvāģi;”.

31) trolejbuss - transportlīdzeklis, kas paredzēts braukšanai pa ceļu savienojumā ar ārēju elektroenerģijas padeves avotu;

         

32) velosipēds - transportlīdzeklis, kuru ar savu muskuļu spēku virza cilvēks, kas atrodas uz tā (izņemot invalīdu ratiņus);

         

33) vilcējs - mehāniskais transportlīdzeklis, kas brauc savienojumā ar piekabi (puspiekabi).

         

2.pants. Likuma mērķis

         

Šā likuma mērķis ir:

         

1) noteikt ceļu satiksmes norises un ceļu satiksmes drošības organizatoriskos un tiesiskos pamatus Latvijā, lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību, vidi, kā arī fiziskajām un juridiskajām personām piederošo mantu;

 

9.

(Dep. M. Bekasovs)

Papildināt otrā panta 1. punktu pēc vārdiem “lai aizsargātu cilvēku dzīvību un veselību” ar vārdiem “, kas ir primārais”.

Neatbalstīt

 

2) regulēt mehānisko transportlīdzekļu īpašuma, turējuma un lietošanas tiesību iegūšanu, kā arī transportlīdzekļu īpašnieku, turētāju un lietotāju atbildību.

         
   

10.

(Dep. M. Bekasovs)

Papildināt otro pantu ar 3. punktu šādā redakcijā:

“3) regulēt autotransporta kustības, pilsētas elektrotransporta kustības un ceļu saimniecības dalībnieku darbību.”

Neatbalstīt

 

3.pants. Ceļu satiksmes tiesiskais pamats

         

Ceļu satiksmes tiesiskais pamats ir šis likums un citi likumi, Ceļu satiksmes noteikumi un citi Ministru kabineta normatīvie akti, valsts standarti, kā arī starptautiskie līgumi, kuru dalībvalsts ir Latvija.

         
 

2. 3. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ceļu satiksmes kārtību Latvijā nosaka Ministru kabinets, apstiprinot Ceļu satiksmes noteikumus.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

 

     

2. 3. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Ceļu satiksmes kārtību Latvijā nosaka Ministru kabinets, apstiprinot Ceļu satiksmes noteikumus.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

4.pants. Ceļu satiksmes pārvalde un šā likuma izpildes nodrošināšana

         

(1) Ceļu satiksmes vispārējo pārvaldi realizē Ministru kabinets un pašvaldības atbilstoši savai kompetencei.

         

(2) Ceļu satiksmes pārvaldi atbilstoši savai kompetencei realizē Satiksmes ministrija, Iekšlietu ministrija, Zemkopības ministrija un to pakļautībā, pārraudzībā un pārziņā esošas iestādes vai uzņēmumi.

         

(3) Satiksmes ministrija veic valsts uzraudzību pār likumu un citu normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmes drošības jomā, kā arī izsniedz licences transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanai un mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju mazumtirdzniecībai. Satiksmes ministrs izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus. Licences traktortehnikas vadītāju sagatavošanai un traktortehnikas un tās piekabju mazumtirdzniecībai izsniedz Zemkopības ministrija.

         

(4) Iekšlietu ministrija saskaņā ar likumu "Par policiju" nodrošina kārtību uz ceļiem, regulē transportlīdzekļu un gājēju kustību, veic satiksmes uzraudzību, kontrolē ceļu stāvokli, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu un transportlīdzekļu tehnisko stāvokli.

3.  4.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrija" ar vārdiem "Valsts policija";

     

3.  4.pantā:

aizstāt ceturtajā daļā vārdus "Iekšlietu ministrija" ar vārdiem "Valsts policija";

(5) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē transportlīdzekļus un to ieķīlājumus, izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības, nodrošina un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju informatīvo sistēmu, veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati, veic uzraudzību  pār ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, veic ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību, kā arī veic citas ar ceļu satiksmes drošību saistītas darbības atbilstoši savai kompetencei. Ceļu satiksmes drošības direkcija savas kompetences ietvaros izdod ar ceļu satiksmes drošību saistītus aktus. Ceļu satiksmes drošības direkcija par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē maksu Satiksmes ministrijas noteiktajā apmērā.

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē transportlīdzekļus, piešķir un anulē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības, nodrošina un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts nozīmes reģistru, veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē, veic ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību, pamatojoties uz Valsts policijas sniegto informāciju, nodrošina statistiku par ceļu satiksmes negadījumiem un tās analīzi, kā arī veic citas ar ceļu satiksmes drošību saistītas darbības atbilstoši savai kompetencei.”;

11.

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

 

Aizstāt 4. panta piektās daļas pirmajā teikumā (otrā lasījuma redakcija) vārdus “sniegto informāciju, nodrošina statistiku par ceļu satiksmes negadījumiem un tās analīzi” ar vārdiem “sniegto statistiku par ceļu satiksmes negadījumiem, veic tās analīzi un informatīvo materiālu izplatīšanu”

Daļēji atbalstīt

(iestrādāts atbild. komis. redakc. nr.12)

 
   

12.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 4. panta piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē transportlīdzekļus, piešķir un anulē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības, nodrošina un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē, veic ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību, pamatojoties uz informāciju, ko Valsts policija sniedz Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā, kā arī veic citas ar ceļu satiksmes drošību saistītas darbības atbilstoši savai kompetencei.”;

Atbalstīt

izteikt piektās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

 

“Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē transportlīdzekļus, piešķir un anulē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un izsniedz transportlīdzekļu vadītāju apliecības, nodrošina un uztur transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, veic transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un kontrolē ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehnisko stāvokli, dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē, veic ceļu drošības auditu un vispārējo pārraudzību, pamatojoties uz informāciju, ko Valsts policija sniedz Ministru kabineta noteiktajā apjomā un kārtībā, kā arī veic citas ar ceļu satiksmes drošību saistītas darbības atbilstoši savai kompetencei.”;

(6) Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija reģistrē traktortehniku un tās ieķīlājumus, veic traktortehnikas valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli, izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības, nodrošina un uztur traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu. Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē maksu Zemkopības ministrijas noteiktajā apmērā.

izslēgt sestajā daļā vārdus “un tās ieķīlājumus”;

aizstāt sestajā daļā vārdus “izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības” ar vārdiem “piešķir, anulē un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos atņem traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības”;

13.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 4. panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija reģistrē traktortehniku, veic traktortehnikas valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli, piešķir un anulē traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības, nodrošina un uztur traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu. Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē maksu Zemkopības ministrijas noteiktajā apmērā.”

Atbalstīt

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija reģistrē traktortehniku, veic traktortehnikas valsts tehnisko apskati, ekspluatācijas drošības kontroli, piešķir un anulē traktortehnikas vadīšanas tiesības un izsniedz traktortehnikas vadītāju apliecības, nodrošina un uztur traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu. Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija par sniegtajiem pakalpojumiem iekasē maksu Zemkopības ministrijas noteiktajā apmērā.”;

(7) Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina Ceļu satiksmes noteikumu un ceļu satiksmes drošības pamatu mācīšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības mācību iestādēs pēc programmām, kuras saskaņotas ar Ceļu satiksmes drošības direkciju.

         

(8) Latvijas Autoceļu direkcija uzrauga ceļu būvniecību, rekonstrukciju un to uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī un veic ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu saskaņošanu.

 

14.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 4.panta astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Latvijas Autoceļu direkcija uzrauga ceļu būvniecību, rekonstrukciju un to uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī, veic ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu saskaņošanu un uzrauga satiksmes organizāciju un tās tehnisko līdzekļu izvietojuma atbilstību Latvijā obligāti lietojamo standartu un citu normatīvu prasībām.”.

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

“(8) Latvijas Autoceļu direkcija uzrauga ceļu būvniecību, rekonstrukciju un uzturēšanu satiksmei drošā stāvoklī, veic ar ceļu satiksmi saistītu objektu būvniecības un rekonstrukcijas projektu saskaņošanu un uzrauga satiksmes organizāciju un tās tehnisko līdzekļu izvietojuma atbilstību Latvijā obligāti piemērojamo standartu un citu normatīvu prasībām.”;

(9) Latvijas Autoceļu direkcija, veicot šajā likumā noteiktās funkcijas, par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem ir tiesīga sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus, ko nosūta izskatīšanai institūcijām, kuras pilnvarotas izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas.

 

 

 

 

 

izslēgt devīto daļu.

     

izslēgt devīto daļu.

II nodaļa

         

Satiksmes drošības pamatnoteikumi uz ceļiem

         

5.pants. Prasības attiecībā uz ceļu aprīkošanu

         

Jebkuram ceļam jābūt aprīkotam ar nepieciešamajām ceļu inženierbūvēm un satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem atbilstoši obligāto standartu, tehnisko normatīvu un noteikumu prasībām.

         

6.pants. Ceļa pārvaldītāja pienākumi

         

(1) Ceļa pārvaldītājam ir pienākums:

         

1) nodrošināt, lai ceļš pastāvīgi tiktu uzturēts satiksmei drošā stāvoklī, un raudzīties, lai ceļš atbilstu kvalitatīvajiem rādītājiem;

4.  6.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus "un raudzīties, lai ceļš atbilstu kvalitatīvajiem rādītājiem";

     

4.  6.pantā:

izslēgt pirmās daļas 1.punktā vārdus "un raudzīties, lai ceļš atbilstu kvalitatīvajiem rādītājiem";

2) nodrošināt ceļa, tā mākslīgo būvju un inženierbūvju, kā arī satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu uzturēšanu lietošanas kārtībā saskaņā ar spēkā esošajām normām un noteikumiem;

         

3) nodrošināt, lai nekavējoties tiktu novērsti šķēršļi, kas traucē satiksmi un apdraud tās drošību, bet, ja tas nav iespējams, nodrošināt bīstamo vietu aprīkošanu ar atbilstošiem satiksmes organizācijas tehniskajiem līdzekļiem līdz šo šķēršļu likvidēšanai;

         

4) nodrošināt, lai tiktu izanalizēti ceļu satiksmes negadījumi, tādējādi pastāvīgi pilnveidojot satiksmes organizāciju;

         

5) kontrolēt ceļa darbu veikšanas kārtību;

 

15.

(Dep. M. Bekasovs)

Papildināt 6. panta 5. punktu ar vārdiem “nepieļaut ceļu caurlaides spēju palielināšanu, samazinot satiksmes drošību”.

Neatbalstīt

 

6) nodrošināt ceļu drošības audita veikšanu;

         

7) norādītajos termiņos un kārtībā izpildīt Satiksmes ministrijas un Iekšlietu ministrijas amatpersonu priekšrakstus, kas izdoti to kompetences ietvaros;

         

8) atlīdzināt personām zaudējumus, kuri tām radušies šo pienākumu neizpildes gadījumā.

         

(2) Ministru kabinets nosaka ceļu kvalitatīvos rādītājus un ceļu drošības auditēšanas kārtību.

izslēgt otrajā daļā vārdus "ceļu kvalitatīvos rādītājus un";

     

izslēgt otrajā daļā vārdus "ceļu kvalitatīvos rādītājus un";

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets. Par pārējo autoceļu un ielu ikdienas uzturēšanu atbild to īpašnieki."

16.

(Atbildīgā komisija)

Izslēgt 6. panta trešās daļas pēdējo teikumu (otrā lasījuma redakcija).

Atbalstīt

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

 

"(3) Valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasības un to izpildes kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.”

   

17.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Papildināt 6.pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ceļa pārvaldītājs (īpašnieks) ir atbildīgs par satiksmes organizāciju savā administratīvajā teritorijā (īpašumā).”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

7.pants. Ceļu būvniecības, remonta un rekonstrukcijas projektēšana

         

(1) Ceļu, to inženierbūvju un dzelzceļa pārbrauktuvju būvniecības, remonta un rekonstrukcijas projektiem jāatbilst spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un ceļu satiksmes drošības normatīviem. Projektu atbilstība minētajām prasībām jāapstiprina projektētājam.

 

18.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ceļu, to inženierbūvju un dzelzceļa pārbrauktuvju būvniecības, remonta un rekonstrukcijas projektiem jāatbilst spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un ceļu satiksmes drošības normatīviem. Projektu atbilstība minētajām prasībām jāapstiprina projektētājam. Projekti jāsaskaņo ar Latvijas Autoceļu direkciju.”

Atbalstīt

5. Izteikt 7. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ceļu, to inženierbūvju un dzelzceļa pārbrauktuvju būvniecības, remonta un rekonstrukcijas projektiem jāatbilst spēkā esošajiem likumiem un citiem normatīvajiem aktiem un ceļu satiksmes drošības normatīviem. Projektu atbilstība minētajām prasībām jāapstiprina projektētājam. Projekti jāsaskaņo ar Latvijas Autoceļu direkciju.”

   

19.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Papildināt 7.pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ceļu, to inženierbūvju un dzelzceļa pārbrauktuvju būvniecības, remonta un rekonstrukcijas projekti ir jāsaskaņo ar Latvijas Autoceļu direkciju.”;

uzskatīt līdzšinējo panta otro daļu attiecīgi par trešo daļu.

Daļēji atbalstīt

(iestrādāts atbild. komis. redakc. nr. 18 )

 

(2) Par ekspluatācijā nododamiem ceļu būvniecības, remonta un rekonstrukcijas objektiem ir jāsaņem Latvijas Autoceļu direkcijas atzinums.

         

8.pants. Satiksmes ierobežošana vai aizliegums

         

(1) Ceļa pārvaldītājs satiksmi uz laiku var ierobežot vai aizliegt, ja radušies nelabvēlīgi ceļa, klimatiskie vai citi apstākļi, kas apdraud satiksmes drošību. Kārtību, kādā ieviešami satiksmes ierobežojumi vai aizliegums, nosaka Ministru kabinets.

5. Papildināt 8.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “vai citi apstākļi” ar vārdiem “(sporta sacensības, publiski pasākumi u.tml.)”.

   

Redakcionāli precizēts

6. Papildināt 8.panta pirmās daļas pirmo teikumu pēc vārdiem “vai citi apstākļi” ar vārdiem “(paredzētas sporta sacensības, publiski pasākumi u.tml.)”.

(2) Sevišķi neatliekamos gadījumos, pildot dienesta pienākumus, savas kompetences ietvaros satiksmi var ierobežot vai aizliegt policijas darbinieki un citas amatpersonas, kuras tam pilnvaro likumi un citi normatīvie akti.

         

(3) Izņēmuma stāvokļa laikā ceļu satiksmes ierobežojumus var noteikt saskaņā ar likumu "Par izņēmuma stāvokli".

         

III nodaļa

         

Transportlīdzekļi un to reģistrācija

         

9.pants. Transportlīdzekļu izmantošana ceļu satiksmē

6. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Transportlīdzekļu izmantošana ceļu satiksmē

     

7. Izteikt 9.pantu šādā redakcijā:

"9.pants. Transportlīdzekļu izmantošana ceļu satiksmē

(1) Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot noteiktā kārtībā reģistrētus transportlīdzekļus, kuru konstrukcija un tehniskais stāvoklis atbilst Latvijā obligāto standartu un normatīvu prasībām, kuriem veikta valsts tehniskā apskate un attiecībā uz kuriem ir izdarīta to īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana. Atļauju piedalīties ceļu satiksmē papildus šā likuma 25.panta pirmajā daļā noteiktajiem dokumentiem apliecina arī attiecīga vizuālā informācija (valsts reģistrācijas numura zīmes, pazīšanas zīmes, uzlīmes) uz transportlīdzekļa.

(1) Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot reģistrētus transportlīdzekļus, kuru konstrukcija un tehniskais stāvoklis atbilst Latvijā obligāto standartu un normatīvu prasībām un kuriem ir dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē. Atļauju piedalīties ceļu satiksmē papildus šā likuma 25.panta pirmajā daļā noteiktajiem dokumentiem apliecina arī attiecīga vizuālā informācija (valsts reģistrācijas numura zīmes, pazīšanas zīmes, uzlīmes) uz transportlīdzekļa.

20.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 9.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot reģistrētus transportlīdzekļus, kuru konstrukcija un tehniskais stāvoklis atbilst Latvijai obligāto standartu un normatīvu prasībām, kuriem ir spēkā esošs sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līgums un kuriem ir dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē.”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(1) Latvijas teritorijā ceļu satiksmē atļauts izmantot reģistrētus transportlīdzekļus, kuru konstrukcija un tehniskais stāvoklis atbilst Latvijā obligāti piemērojamo standartu un normatīvu prasībām, attiecībā uz kuriem ir veikta sauszemes transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana un kuriem ir dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē.

(2) Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot motociklus un traktortehniku, jābūt divām valsts standartā noteiktajām valsts reģistrācijas numura zīmēm, bet motocikliem, traktortehnikai un piekabēm - vienai valsts reģistrācijas numura zīmei. Šīs zīmes ir piestiprinātas šim nolūkam paredzētajās vietās.

(2) Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot motociklus, triciklus, kvadriciklus un traktortehniku, jābūt divām valsts reģistrācijas numura zīmēm, bet motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, traktortehnikai, mopēdiem un piekabēm - vienai valsts reģistrācijas numura zīmei. Zīmes piestiprināmas šim nolūkam paredzētajās vietās."

     

(2) Mehāniskajiem transportlīdzekļiem, izņemot motociklus, triciklus, kvadriciklus un traktortehniku, jābūt divām valsts reģistrācijas numura zīmēm, bet motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, traktortehnikai, mopēdiem un piekabēm - vienai valsts reģistrācijas numura zīmei. Zīmes piestiprināmas šim nolūkam paredzētajās vietās."

(3) Pazīšanas zīmju un uzlīmju veidus, to izsniegšanas un izmantošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

10.pants. Transportlīdzekļu reģistrācija

         

(1) Ceļu satiksmē iesaistītie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, izņemot šā likuma 47.panta trešajā daļā minēto gadījumu, piecu dienu laikā no to iegādes vai ievešanas dienas jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehnika un tās piekabes — Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā. Ja ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli vai tā piekabi uz Latvijā izdotas pilnvaras vai Latvijā noslēgta līguma pamata lieto persona, kuras pastāvīgā dzīvesvieta (juridiskajai personai — atrašanās vieta) ir Latvijā, piecu dienu termiņš skaitāms no pilnvaras izdošanas vai līguma noslēgšanas dienas. Ja mainās kaut viens no uzskaites tehniskajiem datiem, datiem par īpašnieku vai ārvalstīs reģistrēta transportlīdzekļa lietotāju, piecu dienu laikā jāveic pārreģistrācija.

7.  10.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ceļu satiksmē iesaistītos mehāniskos transportlīdzekļus, to piekabes un mopēdus, izņemot šā likuma 47.panta trešajā daļā minēto gadījumu, piecu dienu laikā pēc to iegādes vai ievešanas dienas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehniku un tās piekabes - Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā.";

papildināt pirmo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

“Tramvajus un trolejbusus reģistrē vietējās pašvaldības to noteiktajā kārtībā.”;

21.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izslēgt 10.panta pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “vai tā piekabi”.

Atbalstīt

8.  10.pantā:

izteikt pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ceļu satiksmē iesaistītos mehāniskos transportlīdzekļus, to piekabes un mopēdus, izņemot šā likuma 47.panta trešajā daļā minēto gadījumu, piecu dienu laikā pēc to iegādes vai ievešanas dienas Ministru kabineta noteiktajā kārtībā reģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, traktortehniku un tās piekabes - Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā.";

papildināt pirmo daļu ar jaunu otro teikumu šādā redakcijā:

“Tramvajus un trolejbusus reģistrē vietējās pašvaldības to noteiktajā kārtībā.”;

izslēgt līdzšinējā pirmās daļas otrajā teikumā vārdus “vai tā piekabi”;

(2) Transportlīdzekli reģistrē uz tā īpašnieka (fiziskās vai juridiskās personas) vārda. Ja transportlīdzeklim ir vairāki īpašnieki, to reģistrē uz viena līdzīpašnieka - fiziskās vai juridiskās personas - vārda pēc visu līdzīpašnieku savstarpējas vienošanās.

         

(3) Valsts vai pašvaldības īpašumā esošos transportlīdzekļus reģistrē uz tā valsts vai pašvaldības uzņēmuma vai iestādes vārda, kas likumos vai citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar šo transportlīdzekli.

 

22.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Izteikt 10.panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts vai pašvaldības īpašumā esošus transportlīdzekļus reģistrē uz tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes vārda, kas likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar šo transportlīdzekli.”.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 10. panta trešajā daļā vārdus “tā valsts vai pašvaldības uzņēmuma vai iestādes vārda” ar vārdiem “tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes vārda”;

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Valsts vai pašvaldības īpašumā esošus transportlīdzekļus reģistrē uz tās tiešās vai pastarpinātās valsts pārvaldes iestādes vārda, kura likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā rīkojas ar šiem transportlīdzekļiem.”;

(4) Pirms tiesas sprieduma par mantošanu iespējamais mantinieks, uzrādot šo faktu apliecinošus dokumentus, var reģistrēt transportlīdzekli uz sava vārda kā transportlīdzekļa valdītājs. Ja iespējamie mantinieki ir vairāki, tie var vienoties, kurš no viņiem būs transportlīdzekļa valdītājs, un šī vienošanās jāapliecina uzrādījuma kārtībā. Līdz tiesas spriedumam ir aizliegta šā transportlīdzekļa atsavināšana.

 

24.

(Juridiskais birojs)

10. panta ceturtajā daļā:

aizstāt pirmajā teikumā vārdus “Pirms tiesas sprieduma par mantošanu” ar vārdiem “Pirms tiesas sprieduma par mantošanu vai mantojuma apliecības saņemšanas”;

aizstāt otrajā teikumā vārdus “un šī vienošanās jāapliecina uzrādījuma kārtībā” ar vārdiem “un šī vienošanās jāapliecina notāram vai citai Civillikuma 1474. pantā norādītajai personai”;

aizstāt trešajā teikumā vārdus “Līdz tiesas spriedumam” ar vārdiem “Līdz tiesas spriedumam vai mantojuma apliecības saņemšanai”.

Atbalstīt

aizstāt ceturtās daļas pirmajā teikumā vārdus “Pirms tiesas sprieduma par mantošanu” ar vārdiem “Pirms tiesas sprieduma par mantošanu vai mantojuma apliecības saņemšanas”, otrajā teikumā vārdus “un šī vienošanās jāapliecina uzrādījuma kārtībā” ar vārdiem “un šī vienošanās jāapliecina notāram vai citai Civillikuma 1474. pantā norādītajai personai” un trešajā teikumā vārdus - “Līdz tiesas spriedumam” ar vārdiem “Līdz tiesas spriedumam vai mantojuma apliecības saņemšanai”;

(5) Transportlīdzekli reģistrē uz tādas fiziskās personas vārda, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu vai kura saskaņā ar Civillikuma 220.pantu izsludināta par pilngadīgu, izņemot gadījumus, kad transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgas personas. Ja transportlīdzekli manto tikai nepilngadīgas personas (viena vai vairākas), to reģistrē uz nepilngadīgās personas vārda un reģistrācijas apliecībā norāda datus par tās aizbildni.

         

(6) Transportlīdzekļus, kurus saskaņā ar šā likuma 24.pantu drīkst vadīt no 16 gadu vecuma, atļauts reģistrēt uz 16 gadu vecumu sasniegušas fiziskās personas vārda ar tās vecāku (aizbildņu) piekrišanu.

aizstāt sestajā daļā vārdus un skaitli “no 16 gadu vecuma” ar vārdiem un skaitļiem “no 14 vai 16 gadu vecuma”;

     

aizstāt sestajā daļā vārdus un skaitli “no 16 gadu vecuma” ar vārdiem un skaitļiem “no 14 vai 16 gadu vecuma”;

(7) Ceļu satiksmes drošības direkcijā nav jāreģistrē tehnoloģiskie agregāti, kurus īslaicīgi pārvieto pa ceļiem Latvijas teritorijā. To uzskaitījumu un pārvietošanas nosacījumus nosaka Ceļu satiksmes noteikumi.

izteikt septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Latvijā nav jāreģistrē tehnoloģiskie agregāti, kurus īslaicīgi pārvieto pa ceļiem Latvijas teritorijā, un velosipēdi. Tehnoloģisko agregātu uzskaitījumu un pārvietošanas nosacījumus nosaka Ceļu satiksmes noteikumi.”;

25.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 10. panta septītās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Tehnoloģisko agregātu uzskaitījumu un pārvietošanas kārtību regulē Ceļu satiksmes noteikumi.”

Atbalstīt

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

“(7) Latvijā nav jāreģistrē tehnoloģiskie agregāti, kurus īslaicīgi pārvieto pa ceļiem Latvijas teritorijā, un velosipēdi. Tehnoloģisko agregātu uzskaitījumu un pārvietošanas kārtību regulē Ceļu satiksmes noteikumi.

(8) Aizliegts reģistrēt transportlīdzekli, kurš ir izgatavots no atsevišķiem agregātiem (mezgliem) un kuram nav izgatavotāja izdota attiecīga sertifikāta.

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Aizliegts reģistrēt:

1) mehāniskos transportlīdzekļus, kas pēc konstrukcijas ir paredzēti braukšanai pa ceļa kreiso pusi. Šī prasība neattiecas uz specializētajiem pasta transportlīdzekļiem, specializētajiem ceļu dienesta transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas ievesti no ārvalstīm uz laiku;

2) mehāniskos transportlīdzekļus (izņemot traktortehniku un tās piekabes), piekabes un mopēdus, kuru ražotājiem nav piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods. Latvijā starptautisko izgatavotāja identifikācijas kodu piešķir saskaņā ar valsts standartu LVS 88:1997 "Transportlīdzekļu marķēšana". Šī prasība neattiecas uz iepriekš ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem."

     

(8) Aizliegts reģistrēt:

1) mehāniskos transportlīdzekļus, kas pēc konstrukcijas ir paredzēti braukšanai pa ceļa kreiso pusi. Šī prasība neattiecas uz specializētajiem pasta transportlīdzekļiem, specializētajiem ceļu dienesta transportlīdzekļiem un transportlīdzekļiem, kas ievesti no ārvalstīm uz laiku;

2) mehāniskos transportlīdzekļus (izņemot traktortehniku un tās piekabes), piekabes un mopēdus, kuru ražotājiem nav piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods. Latvijā starptautisko izgatavotāja identifikācijas kodu piešķir saskaņā ar valsts standartu LVS 88:1997 "Transportlīdzekļu marķēšana". Šī prasība neattiecas uz iepriekš ārvalstīs reģistrētiem transportlīdzekļiem."

(9) Lēmuma pieņemšanu par reģistrāciju vai noņemšanu no uzskaites var atlikt, taču ne ilgāk kā uz 15 dienām, ja transportlīdzekļu reģistrā ir informācija, ka transportlīdzeklis vai tā numurētie agregāti tiek meklēti, vai ir pamatotas aizdomas, ka agregātu numuri vai reģistrācijai iesniegtie dokumenti ir viltoti. Šādā gadījumā lēmumu par transportlīdzekļa reģistrāciju pēc nepieciešamās pārbaudes pieņem attiecīgās policijas iestādes.

         

11.pants. Transportlīdzekļu reģistrēšanai nepieciešamie dokumenti

         

(1) Transportlīdzekļu reģistrēšanai attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā iesniedzami šādi dokumenti:

         

1) reģistrācijas pieteikums. Ja transportlīdzeklis pieder vairākām personām, pieteikumu iesniedz viens līdzīpašnieks un pievieno tam uzrādījuma kārtībā apliecinātu vienošanos par to, uz kura līdzīpašnieka vārda tiks reģistrēts transportlīdzeklis. Ja līdzīpašnieki nevar vienoties, strīdu izšķir tiesa. Reģistrācijas pieteikumu var iesniegt īpašnieka pilnvarota persona, kura pieteikumam pievieno notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinātu pilnvaru;

 

26.

 

 

 

 

 

 

27.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Aizstāt 11.pantā vārdu “pieteikums” attiecīgā locījumā ar vārdu “iesniegums” attiecīgā locījumā.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt likuma 11. panta pirmās daļas 1. punktā vārdus “un pievieno tam uzrādījuma kārtībā apliecinātu vienošanos” ar vārdiem “un pievieno notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinātu vienošanos”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

9. 11. pantā:

aizstāt visā panta tekstā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā);

aizstāt pirmās daļas 1. punktā vārdus “un pievieno tam uzrādījuma kārtībā apliecinātu vienošanos” ar vārdiem “un pievieno notāra vai citas Civillikuma 1474. pantā norādītās personas apliecinātu vienošanos”;

2) dokumenti, kas apliecina transportlīdzekļa uzskaites tehniskos datus transportlīdzekļa izgatavošanas dokuments (sertifikāts), Latvijā izdota transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība, ārvalstīs izdoti transportlīdzekļa reģistrācijas, kā arī citi dokumenti;

         

3) izziņa par transportlīdzekļa agregātu numuru salīdzināšanu. Transportlīdzekļu agregātu numuru salīdzināšanas kārtību nosaka Satiksmes ministrija kopīgi ar Iekšlietu ministriju, bet traktortehnikai - Zemkopības ministrija;

8. Izslēgt 11.panta pirmās daļas 3.punkta otro teikumu.

     

izslēgt pirmās daļas 3.punkta otro teikumu;

4) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja transportlīdzeklis iepriekš nav reģistrēts uz pieteikumā norādītās personas vārda) vai dokumenti, kas apliecina, ka persona ir transportlīdzekļa valdītājs (ja transportlīdzekli pirms tiesas sprieduma par mantošanu reģistrē uz valdītāja vārda).

 

28.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Izteikt 11.panta pirmās daļās 4.punktu šādā redakcijā:

“4) īpašuma tiesības apliecinošs dokuments (ja transportlīdzeklis iepriekš nav reģistrēts uz iesniegumā norādītās personas vārda) vai dokumenti, kas apliecina, ka persona ir iespējamais transportlīdzekļa mantinieks (ja transportlīdzekli pirms tiesas sprieduma par mantošanu vai mantojuma apliecības saņemšanas reģistrē uz iespējamā transportlīdzekļa mantinieka vārda).”

Daļēji

atbalstīt

(iestrādāts atbild. komis. redakc. nr. 29)

 
   

29.

(Atbildīgā komisija)

Papildināt 11. panta pirmās daļas 4. punktu pēc vārdiem “pirms tiesas sprieduma par mantošanu” ar vārdiem “vai mantojuma apliecības saņemšanas”

Atbalstīt

papildināt pirmās daļas 4. punktu pēc vārdiem “pirms tiesas sprieduma par mantošanu” ar vārdiem “vai mantojuma apliecības saņemšanas”.

(2) Ja transportlīdzeklis ir laulāto kopīga manta, laulātajam, uz kura vārda transportlīdzeklis reģistrēts, tā atsavināšanas (pārdošanas, dāvinājuma, maiņas) gadījumā rakstveidā jāapliecina, ka otram laulātajam nav pretenziju attiecībā uz transportlīdzekļa atsavināšanu.

         

(3) Ja transportlīdzeklim ir tikai viens īpašnieks (fiziskā persona) un šā transportlīdzekļa pārreģistrācija no īpašnieka (atsavinātāja) vārda uz citas fiziskās personas (ieguvēja) vārda notiek attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā abu personu klātbūtnē, īpašuma tiesības apliecinošs dokuments ieguvējam nav jāiesniedz. Transportlīdzekļa pārreģistrāciju šajā gadījumā izdara attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija uz abu pušu rakstveida pieteikuma pamata pēc tam, kad attiecīgi direkcija vai inspekcija ir pārliecinājusies par personu identitāti, kā arī par to, ka transportlīdzeklis pieder atsavinātājam. Šie gadījumi attiecas tikai uz transportlīdzekļiem, kuri iepriekš ir reģistrēti Latvijas Republikā un paredzēti turpmākai ekspluatācijai Latvijas Republikā.

 

 

 

         

12.pants. Īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti

         

(1) Lai reģistrētu transportlīdzekli, tā īpašniekam jāiesniedz pietiekami dokumentāri pierādījumi par transportlīdzekļa iegūšanu legālā ceļā.

         

(2) Dokumenti, ar kuriem pierādāmas īpašuma tiesības, ir:

         

1) izraksts no notariālo aktu grāmatas vai uzrādījuma kārtībā apliecināts līgums par transportlīdzekļa atsavinājumu (dāvinājums, pirkums, maiņa u.tml.), laulības līgums, līgums par daļu noteikšanu kopīpašumā vai kopīpašuma izbeigšanu;

 

30.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 12. panta otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) izraksts no notariālo aktu grāmatas vai noteiktā kārtībā apliecināts līgums (Civillikuma 1474. pants) par transportlīdzekļa atsavinājumu (dāvinājums, pirkums, maiņa u.tml.), kopmantas dalīšanas līgums vai līgums par kopīpašuma izbeigšanu;”;

Atbalstīt

10. 12. pantā:

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) izraksts no notariālo aktu grāmatas vai noteiktā kārtībā apliecināts līgums (Civillikuma 1474. pants) par transportlīdzekļa atsavinājumu (dāvinājums, pirkums, maiņa u.tml.), kopmantas dalīšanas līgums vai līgums par kopīpašuma izbeigšanu;”;

2) tiesas spriedums par mantošanu, mantojuma, laulāto kopmantas vai kopīpašuma sadali, īpašuma tiesību atzīšanu, iegūšanu ar ieilgumu vai uz citiem Civillikumā paredzētiem īpašuma tiesību iegūšanas pamatiem;

 

31.

 

 

 

 

 

 

 

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 12. panta otrās daļas 2. punktā vārdus “tiesas spriedums par mantošanu” ar vārdiem “mantojuma apliecība, tiesas spriedums par mantošanu”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

aizstāt otrās daļas 2. punktā vārdus “tiesas spriedums par mantošanu” ar vārdiem “mantojuma apliecība, tiesas spriedums par mantošanu”;

3) noteikta parauga pirkuma dokuments, kuru izsniedzis transportlīdzekļu tirdzniecībai licencēts uzņēmums;

         

4) dokuments par transportlīdzekļa iegādi ārvalstīs;

         

5) akts par juridiskajai personai piederoša transportlīdzekļa nodošanu īpašumā citai juridiskajai personai. Ja transportlīdzeklis nav iepriekš reģistrēts uz šīs juridiskās personas vārda, papildus jāiesniedz dokuments par tā likumīgu iegādi;

9. Aizstāt 12.panta otrās daļas 5.punktā vārdus “citai juridiskajai personai” ar vārdiem “citai personai”.

     

aizstāt otrās daļas 5.punktā vārdus “citai juridiskajai personai” ar vārdiem “citai personai”.

6) dokuments par loterijā vai citā ceļā legāli laimētu transportlīdzekli;

         

7) dokuments par Latvijā izgatavota vai pārbūvēta transportlīdzekļa leģitimāciju;

         

8) arhīva izziņa un citi īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti.

         

(3) Visos šajos dokumentos jābūt norādītam: īpašnieka vārdam un uzvārdam (juridiskās personas nosaukumam), adresei un transportlīdzekļa tehniskajiem uzskaites datiem (reģistrācijas numurs, marka, modelis, agregātu numuri, reģistrācijas apliecības numurs) apjomā, kas dod iespēju identificēt konkrēto transportlīdzekli.

         

(4) Ja transportlīdzeklis ievests Latvijā no ārvalstīm, papildus īpašuma tiesības apliecinošam dokumentam attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā jāiesniedz dokuments par to, ka transportlīdzekļa ievešana ir noformēta muitas noteiktajā kārtībā.

         

13.pants. Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība

         

(1) Transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ir dokuments, kurā uzrādīti transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati, kā arī dati par transportlīdzekļa īpašnieku (valdītāju).

         

(2) Katram transportlīdzeklim izsniedz tikai vienu reģistrācijas apliecību. Tas neizslēdz transportlīdzekļa piederību vairākiem īpašniekiem.

         

(3) Ja transportlīdzeklis pieder vairākiem īpašniekiem, reģistrācijas apliecību izsniedz uz viena līdzīpašnieka vārda ar atzīmi "kopīpašums". Šajā gadījumā visas darbības ar transportlīdzekli, kuras skar pārējo līdzīpašnieku īpašuma tiesības, ir izdarāmas tikai ar šo līdzīpašnieku piekrišanu, ko apliecina notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādīta persona.

10. Izteikt 13.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šajā gadījumā visas darbības ar transportlīdzekli, kuras skar pārējo līdzīpašnieku īpašuma tiesības, ir izdarāmas attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē vai arī ar noteikumu, ka ir iesniegta visu līdzīpašnieku rakstveida piekrišana, ko apliecinājis notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona.”

     

11. Izteikt 13.panta trešās daļas otro teikumu šādā redakcijā:

“Šajā gadījumā visas darbības ar transportlīdzekli, kuras skar pārējo līdzīpašnieku īpašuma tiesības, ir izdarāmas attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcijā vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā visu līdzīpašnieku vai to pilnvaroto pārstāvju klātbūtnē vai arī ar noteikumu, ka ir iesniegta visu līdzīpašnieku rakstveida piekrišana, ko apliecinājis notārs vai cita Civillikuma 1474.pantā norādītā persona.”

 

 

 

 

14.pants. Transportlīdzekļa atsavināšanas aizlieguma un komercķīlas atzīmes reģistrācija

         

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu un komercķīlas atzīmi reģistrē un dzēš attiecīgi Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija.

         

(2) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu reģistrē, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka pieteikumu vai likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu. Aizliegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas lūgumu, pēc kuras iniciatīvas aizliegums reģistrēts, likumā noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu.

 

32.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Izteikt 14.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu reģistrē, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu vai likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu. Aizliegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas iesniegumu, pēc kuras iniciatīvas aizliegums reģistrēts, likumā noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu.”

Atbalstīt

12. 14. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegumu reģistrē, pamatojoties uz transportlīdzekļa īpašnieka iesniegumu vai likumā noteikto amatpersonu lēmumu, vai tiesas nolēmumu. Aizliegumu dzēš, pamatojoties uz tās personas iesniegumu, pēc kuras iniciatīvas aizliegums reģistrēts, likumā noteikto amatpersonu lēmumu vai tiesas nolēmumu.”;

(3) Ja ir reģistrēts transportlīdzekļa atsavināšanas aizliegums, transportlīdzekli pēc tā īpašnieka lūguma nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt komercķīlas atzīmi un īpašnieka maiņu.

 

33.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Aizstāt 14.panta trešajā daļā vārdus “pēc tā īpašnieka lūguma” ar vārdiem “uz tā īpašnieka iesnieguma pamata”.

Atbalstīt

aizstāt trešajā daļā vārdus “pēc tā īpašnieka lūguma” ar vārdiem “uz tā īpašnieka iesnieguma pamata”;

(4) Komercķīlas atzīmi attiecīgajā transportlīdzekļu reģistrā ieraksta, pamatojoties uz komercķīlas devēja un komercķīlas ņēmēja pieteikuma norakstu, izrakstu vai kopiju, kas saņemta no Komercķīlu reģistra turētāja. Atzīmi reģistrē, ja nav juridisku šķēršļu attiecīgā transportlīdzekļa ieķīlāšanai. Par atzīmes reģistrēšanu vai reģistrācijas atteikumu paziņo Komercķīlu reģistra turētājam.

         

(5) Ja komercķīlas devējam, ieķīlājot transportlīdzekli, ir noteikts aizliegums izvest to vai izbraukt ar to ārpus Latvijas, attiecīgajā transportlīdzekļu reģistrā norāda arī šo aizliegumu. Pēc transportlīdzekļa īpašnieka lūguma viņam izsniedzama jauna transportlīdzekļa reģistrācijas apliecība ar aizlieguma atzīmi.

         

(6) Ieķīlāto transportlīdzekli aizliegts pēc tā īpašnieka lūguma noņemt no uzskaites vai reģistrēt tā īpašnieka maiņu bez komercķīlas ņēmēja piekrišanas, par ko pieprasāma informācija no Komercķīlu reģistra turētāja.

         

(7) Komercķīlas tiesības izlietošanas gadījumā pieteikumu transportlīdzekļa noņemšanai no uzskaites vai pārreģistrācijai īpašnieka vietā iesniedz komercķīlas ņēmējs. Pieteikumam papildus pievienojams Komercķīlu reģistra turētājam iesniegtā paziņojuma noraksts ar atzīmi, ka nav saņemts tiesas nolēmums par aizliegumu komercķīlas ņēmējam pārdot ieķīlāto mantu.

11. Papildināt 14.panta septītās daļas otro teikumu ar vārdiem “vai šāda satura Komercķīlu reģistra paziņojums elektroniskā veidā”.

34.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Aizstāt 14.panta septītajā daļā vārdu “pieteikums” attiecīgā locījumā ar vārdu “iesniegums” attiecīgā locījumā.

Atbalstīt

aizstāt septītajā daļā vārdu “pieteikums” (attiecīgā locījumā) ar vārdu “iesniegums” (attiecīgā locījumā);

papildināt septītās daļas otro teikumu ar vārdiem “vai šāda satura Komercķīlu reģistra paziņojums elektroniskā veidā”.

(8) Komercķīlas atzīme dzēšama, pamatojoties uz Komercķīlu reģistra turētāja paziņojumu.

         
 

12. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants. Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācijas pieejamība

     

13. Papildināt likumu ar 14.1 pantu šādā redakcijā:

“14.1 pants. Transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra informācijas pieejamība

 

(1) Informācija par juridiskajai personai piederošu transportlīdzekli un informācija par personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus ir pieejama ikvienam, ja to neierobežo citi likumi.

     

(1) Informācija par juridiskajai personai piederošu transportlīdzekli un informācija par personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus ir pieejama ikvienam, ja to neierobežo citi likumi.

 

(2) Informāciju par fiziskajai personai piederošu transportlīdzekli var iegūt tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, ja šādas tiesības attiecīgajām iestādēm paredz likums, kā arī Ministru kabineta noteiktas personas, kurām informācija nepieciešama dienesta funkciju veikšanai.

     

(2) Informāciju par fiziskajai personai piederošu transportlīdzekli var iegūt tiesībaizsardzības iestādes, valsts un pašvaldību iestādes, ja šādas tiesības attiecīgajām iestādēm paredz likums, kā arī Ministru kabineta noteiktas personas, kurām informācija nepieciešama dienesta funkciju veikšanai.

 

(3) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē personas, kas ieguvušas informāciju par transportlīdzekļa piederību un personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus.

     

(3) Ceļu satiksmes drošības direkcija reģistrē personas, kas ieguvušas informāciju par transportlīdzekļa piederību un personas tiesībām vadīt transportlīdzekļus.

 

(4) Transportlīdzekļa īpašniekam, kā arī transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības iegūt ziņas par personām, kuras noteiktā periodā no Ceļu satiksmes drošības direkcijas ir saņēmušas ziņas par viņu, izņemot valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjektus vai citas institūcijas, par kurām šādas ziņas izpaust likums aizliedz.

35.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 14.1 panta ceturtā daļā vārdus “izņemot valsts institūcijas, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjektus vai citas institūcijas” ar vārdiem “izņemot par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti vai citām institūcijām”.

Atbalstīt

Redakcionāliprecizēts

(4) Transportlīdzekļa īpašniekam, kā arī transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības iegūt ziņas par personām, kuras noteiktā periodā no Ceļu satiksmes drošības direkcijas saņēmušas ziņas par viņu, izņemot ziņas par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvās darbības subjekti, vai citām institūcijām, par kurām šādas ziņas izpaust likums aizliedz.

 

(5) Informācijas saņēmējs ir atbildīgs par to, ka šī informācija tiek izmantota tikai viņa dienesta funkciju veikšanai, un nav tiesīgs to nodot trešajām personām.

     

(5) Informācijas saņēmējs ir atbildīgs par to, ka šī informācija tiek izmantota tikai viņa dienesta funkciju veikšanai, un nav tiesīgs to nodot trešajām personām.

 

(6) Ceļu satiksmes drošības direkcija sniedz statistiskās ziņas un arī citas vispārīga rakstura ziņas, kas neļauj identificēt konkrētu transportlīdzekļa īpašnieku.

36.

(Juridiskais birojs)

Izteikt 14.1 panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Sniedzot statistiskās ziņas vai citas vispārīga rakstura ziņas, Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina, ka konkrēto transportlīdzekļa īpašnieku nav iespējams identificēt.”

Atbalstīt

(6) Sniedzot statistiskās ziņas vai citas vispārīga rakstura ziņas, Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina, ka konkrēto transportlīdzekļa īpašnieku nav iespējams identificēt.

 

(7) Kārtību, kādā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošā informācija pieprasāma un nododama atklātībai, kā arī pieejamās informācijas apjomu nosaka Ministru kabinets.”

     

(7) Kārtību, kādā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā esošā informācija pieprasāma un nododama atklātībai, kā arī pieejamās informācijas apjomu nosaka Ministru kabinets.”

15.pants. Transportlīdzekļu konstrukcija un pārbūve

 

37.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Transportlīdzekļu izgatavošana un pārbūve

Atbalstīt

14. Izteikt 15.pantu šādā redakcijā:

“15.pants. Transportlīdzekļu izgatavošana un pārbūve

(1) Par jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas projekta normatīvtehniskās dokumentācijas atbilstību satiksmes drošības prasībām visos gadījumos jāsaņem attiecīgs Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditētas personas atzinums.

13. Izslēgt 15. panta pirmajā daļā vārdus “vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditētas personas”.

 

(1) Transportlīdzekļus Latvijā var izgatavot noteiktā kārtībā reģistrēta kapitālsabiedrība (uzņēmējsabiedrība), kam ir izstrādāta, saskaņota un reģistrēta jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskā dokumentācija un kam piešķirts izgatavotāja starptautiskais identifikācijas kods.

Redakcionāli precizēts

(1) Transportlīdzekļus Latvijā var izgatavot noteiktā kārtībā reģistrēta kapitālsabiedrība (uzņēmējsabiedrība), kurai ir izstrādāta, saskaņota un reģistrēta jaunbūvējamo transportlīdzekļu konstrukcijas normatīvtehniskā dokumentācija un kurai ir piešķirts starptautiskais izgatavotāja identifikācijas kods.

(2) Šāds atzinums jāsaņem arī par transportlīdzekļu pārbūves projektiem un par pārbūvētiem transportlīdzekļiem.

   

(2) Jaunbūvējamo mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehnikas), to piekabju un mopēdu konstrukcijas normatīvtehniskās dokumentācijas saskaņošanu un izgatavotāja starptautiskā identifikācijas koda piešķiršanu Ministru kabineta noteiktā kārtībā veic Ceļu satiksmes drošības direkcija.

Redakcionāli precizēts

(2) Jaunbūvējamo mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku), to piekabju un mopēdu konstrukcijas normatīvtehnisko dokumentāciju saskaņo un starptautisko izgatavotāja identifikācijas kodu piešķir Ceļu satiksmes drošības direkcija Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

(3) Par pārbūvēto traktortehniku jāsaņem Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas atzinums.

 

 

 

   

(3) Par transportlīdzekļu pārbūvi tiek uzskatīta transportlīdzekļu agregātu, mezglu, sistēmu, iekārtu uzstādīšana, izmaiņa, nomaiņa vai demontāža kā rezultātā mainās transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati vai galvenie konstruktīvie parametri.

Redakcionāli precizēts

(3) Par transportlīdzekļu pārbūvi tiek uzskatīta transportlīdzekļu agregātu, mezglu, sistēmu, iekārtu uzstādīšana, pārveidošana, nomaiņa vai demontāža, kuras rezultātā mainās transportlīdzekļa uzskaites tehniskie dati vai galvenie konstruktīvie parametri.

     

(4) Par pārbūvējamo mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku), to piekabju un mopēdu pārbūves tehnisko projektu vai individuāli pārbūvēto mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku), to piekabju un mopēdu atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditētas personas atzinums.

Redakcionāli precizēts

(4) Par pārbūvēto mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku), to piekabju un mopēdu pārbūves tehnisko projektu vai individuāli pārbūvēto mehānisko transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku), to piekabju un mopēdu atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem attiecīgs Ceļu satiksmes drošības direkcijas vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditētas personas atzinums.

     

(5) Par pārbūvējamās traktortehnikas atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas atzinums.

Redakcionāli precizēts

(5) Par pārbūvētās traktortehnikas atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām jāsaņem attiecīgs Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas atzinums.

     

(6) Transportlīdzekļu pārbūves veikšanas kārtību, prasības transportlīdzekļu konstrukcijai un aprīkojumam pēc pārbūves, kā arī kārtību, kādā saņemams atzinums par pārbūvētā transportlīdzekļa atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām, nosaka Ministru kabinets.”

Redakcionāli precizēts

(6) Transportlīdzekļu pārbūves veikšanas kārtību, prasības attiecībā uz transportlīdzekļu konstrukciju un aprīkojumu pēc pārbūves, kā arī kārtību, kādā saņemams atzinums par pārbūvētā transportlīdzekļa atbilstību satiksmes drošības un tehnisko normatīvu prasībām, nosaka Ministru kabinets.”

16.pants. Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate

 

38.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Izteikt 16.panta nosaukumu šādā redakcijā:

“16. pants. Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu tehniskā kontrole”.

Atbalstīt

15. 16.pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

“16. pants. Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu tehniskā kontrole”;

(1) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju atbilstību obligātajiem valsts standartiem un aktiem, kas attiecas uz ceļu satiksmes drošību, novērtē valsts tehniskajā apskatē.

14.  16.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate tiek veikta, lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru, traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē (piemēram, kontrolētu transportlīdzekļu ikgadējās nodevas samaksu, naudas sodu samaksu un transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu), kā arī kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu.

39.

 

 

 

 

 

40.

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

Izslēgt 16. panta pirmajā daļā vārdus “naudas sodu samaksu”

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Izteikt 16.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un to aprīkojumu, kā arī lai aktualizētu transportlīdzekļu un vadītāju valsts reģistru un/vai traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē. Lai pastāvīgi kontrolētu ceļu satiksmē esošo transportlīdzekļu, kurus izmanto komercpārvadājumiem, tehnisko stāvokli un aprīkojumu, tiek veikta ekspluatācijā esošo transportlīdzekļu tehniskā kontrole uz ceļiem.”

Atbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate tiek veikta, lai kontrolētu transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu, kā arī lai aktualizētu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistru un traktortehnikas un tās vadītāju informatīvo sistēmu, atklātu meklēšanā esošos transportlīdzekļus un veiktu normatīvajos aktos noteiktās kontroles funkcijas, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē. Lai pastāvīgi kontrolētu to transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu, kuri piedalās ceļu satiksmē un kurus izmanto komercpārvadājumiem, tiek veikta transportlīdzekļu tehniskā kontrole uz ceļiem.

   

41.

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 16. panta pirmajā daļā iekavas un vārdus “(piemēram, kontrolētu transportlīdzekļu ikgadējās nodevas samaksu, naudas sodu samaksu un transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu)”.

Atbalstīt

 

(2) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju valsts tehniskā apskate tiek veikta ne retāk kā reizi gadā, bet pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamo transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate - ne retāk kā divas reizes gadā.

(2) Ja transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un atbilst satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām (vai arī tam konstatēti tikai tādi trūkumi vai bojājumi, kas tieši neietekmē satiksmes drošību un vidi) un ja ir izpildītas citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas saistītas ar piedalīšanos ceļu satiksmē, transportlīdzeklim tiek dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē.”;

42.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 16.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates laikā tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un atbilst satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām un ir izpildītas citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas saistītas ar transportlīdzekļu piedalīšanos ceļu satiksmē (piemēram, samaksāta transportlīdzekļa ikgadējā nodeva, samaksāts uzliktais naudas sods un veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana), transportlīdzeklim Ceļu satiksmes drošības direkcija vai attiecīgi Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Atļauju piedalīties ceļu satiksmē apliecina šā likuma 25.panta pirmajā daļā noteiktie dokumenti un uzlīmes, kas ir izdrukas no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra.”

Atbalstīt

(2) Ja transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates laikā tiek konstatēts, ka transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un atbilst satiksmes drošības un vides aizsardzības prasībām un ir izpildītas citas normatīvajos aktos noteiktās prasības, kas saistītas ar transportlīdzekļu piedalīšanos ceļu satiksmē (piemēram, samaksāta transportlīdzekļa ikgadējā nodeva, samaksāts uzliktais naudas sods un veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības apdrošināšana), transportlīdzeklim Ceļu satiksmes drošības direkcija vai attiecīgi Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija dod atļauju piedalīties ceļu satiksmē. Atļauju piedalīties ceļu satiksmē apliecina šā likuma 25.panta pirmajā daļā noteiktie dokumenti un uzlīmes, kas ir izdrukas no transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistra.”;

(3) Mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju (izņemot traktortehniku) valsts tehnisko apskati veic Ceļu satiksmes drošības direkcija vai Ceļu satiksmes drošības direkcijā šim nolūkam akreditēta persona.

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “veic Ceļu satiksmes drošības direkcija” ar vārdiem “bet transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros veic Ceļu satiksmes drošības direkcija”;

     

papildināt trešo daļu pēc vārdiem “veic Ceļu satiksmes drošības direkcija” ar vārdiem “bet transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroli transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates ietvaros veic Ceļu satiksmes drošības direkcija”;

(4) Traktortehnikas valsts tehnisko apskati veic Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija.

papildināt ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Tramvaju un trolejbusu tehniskā stāvokļa kontroli nodrošina vietējās pašvaldības.”;

     

papildināt ceturto daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Tramvaju un trolejbusu tehniskā stāvokļa kontroli nodrošina vietējās pašvaldības.”;

 

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(5) Transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad transportlīdzeklis pirmo reiz reģistrēts Latvijā. Turpmākās transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veic termiņā, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē. Pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamo transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne retāk kā divas reizes gadā.

43.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 16.panta piektās daļas otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

“Turpmākās transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veic atbilstoši atļaujai piedalīties ceļu satiksmē norādītajam termiņam, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamo transportlīdzekļu un transportlīdzekļu, kas autoapmācības iestādēs tiek izmantoti vadīšanas apmācībai un ir attiecīgi reģistrēti transportlīdzekļu un vadītāju valsts nozīmes reģistrā, valsts tehnisko apskati veic ne retāk kā divas reizes gadā.”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

papildināt pantu ar piekto, sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

“(5) Transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne vēlāk kā piecas dienas pēc tam, kad transportlīdzeklis pirmoreiz reģistrēts Latvijā. Turpmākās transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veic atbilstoši termiņam, kāds norādīts atļaujā piedalīties ceļu satiksmē, bet ne retāk kā vienu reizi gadā. Pasažieru komercpārvadājumiem izmantojamo transportlīdzekļu, kā arī autoapmācības iestādēs transportlīdzekļu vadītāju apmācībai izmantojamo un transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā attiecīgi reģistrēto transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati veic ne retāk kā divas reizes gadā.

 

(6) Atļauja piedalīties ceļu satiksmē tiek dota uz laiku līdz 13 mēnešiem atbilstoši transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma termiņam.

44.

 

 

 

 

 

 

 

 

45.

(Dep. A. Radzevičs)

Izslēgt 16. panta sestajā daļā vārdus “atbilstoši transportlīdzekļa īpašn ieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma termiņam”

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Izteikt 16.panta sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod uz laiku līdz 13 mēnešiem.”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(6) Atļauju piedalīties ceļu satiksmē dod uz laiku līdz 13 mēnešiem.

 

(7) Transportlīdzekļu valsts tehniskās apskates veikšanas kārtību un transportlīdzekļu tehniskā stāvokļa kontroles kārtību, kā arī transportlīdzekļiem un to aprīkojumam izvirzāmās prasības nosaka Ministru kabinets.”

46.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Izteikt 16.panta septīto daļu šādā redakcijā:

“(7) Kārtību, kādā tiek veikta transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu tehniskā kontrole nosaka Ministru kabinets. Prasības transportlīdzekļu tehniskajam stāvoklim un to aprīkojumam, kā arī šo prasību novērtēšanas kritērijus apstiprina satiksmes ministrs.”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(7) Kārtību, kādā tiek veikta transportlīdzekļu valsts tehniskā apskate un transportlīdzekļu tehniskā kontrole, nosaka Ministru kabinets. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu tehnisko stāvokli un aprīkojumu, kā arī šo prasību izpildes novērtēšanas kritērijus apstiprina satiksmes ministrs.”

17.pants. Operatīvie transportlīdzekļi

         

Operatīvos transportlīdzekļus ir tiesības lietot juridiskajām personām, kuru sarakstu, kā arī operatīvo transportlīdzekļu izmantošanas kārtību apstiprina Ministru kabinets. Operatīvie transportlīdzekļi jāapzīmē un jāaprīko atbilstoši Latvijas Republikā obligāto standartu prasībām.

         

18.pants. Transportlīdzekļu ekspluatācijas aizliegums

15. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

“18. pants. Aizliegums piedalīties ceļu satiksmē

     

16. Izteikt 18. pantu šādā redakcijā:

“18. pants. Aizliegums piedalīties ceļu satiksmē

(1) Ceļu satiksmes drošības direkcija un valsts policija ir tiesīga aizliegt transportlīdzekļu ekspluatāciju šādos gadījumos:

(1) Transportlīdzeklim aizliegts piedalīties ceļu satiksmē, kā arī iebraukt Latvijā, ja:

47.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

 

Izteikt 18.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzeklim aizliegts piedalīties ceļu satiksmē, kā arī iebraukt Latvijā šādos gadījumos:

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 18. panta ievaddaļu šādā redakcijā:

“Ar transportlīdzekli aizliegts piedalīties ceļu satiksmē, kā arī iebraukt Latvijā šādos gadījumos:”

Daļēji

atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

Ar transportlīdzekli aizliegts piedalīties ceļu satiksmē, kā arī iebraukt Latvijā šādos gadījumos:

1) ja to tehniskais stāvoklis neatbilst Latvijas Republikā obligāto standartu un Ceļu satiksmes noteikumu prasībām attiecībā uz transportlīdzekļu ekspluatāciju;

1) transportlīdzeklim ir Ceļu satiksmes noteikumos paredzēti bojājumi, kuru dēļ tas nedrīkst braukt;

49.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 18. panta 1. punktu šādā redakcijā:

“1) transportlīdzeklim ir normatīvajos aktos noteiktie bojājumi, kuru dēļ tas nedrīkst braukt;”

Atbalstīt

1) transportlīdzeklim ir normatīvajos aktos noteiktie bojājumi, kuru dēļ tas nedrīkst braukt;

2) ja transportlīdzekļa reģistrācijas dokumentos norādītie uzskaites tehniskie dati vai dati par īpašnieku (valdītāju) neatbilst faktiskajam stāvoklim;

2) nav saņemta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, arī ja nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

50.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 18. panta 2. punktu šādā redakcijā:

2) nav saņemta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, tai skaitā nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 18. panta 2. punktu šādā redakcijā:

2) nav saņemta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, arī ja nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

(Dep. V. Agešins)

Izslēgt 18. panta pirmās daļas 2. punktā vārdus “arī ja nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana”

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

2) nav saņemta atļauja piedalīties ceļu satiksmē, arī ja nav veikta transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana;

3) ja transportlīdzeklim nav kaut vienas no paredzētajām valsts reģistrācijas numura zīmēm vai tās (tā) neatbilst ierakstiem reģistrācijas dokumentos.

3) tiek pārvadāta neatļauta bīstamā krava vai ir bīstamās kravas noplūde;

 

3) tiek pārvadāta neatļauta bīstamā krava vai ir bīstamās kravas noplūde;

 

3) tiek pārvadāta neatļauta bīstamā krava vai ir bīstamās kravas noplūde;

 

4) transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) gabarīti ar kravu vai bez tās, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos lielumus un nav attiecīgās atļaujas braukšanai pa ceļu;

 

4) transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) gabarīti ar kravu vai bez tās, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos lielumus un nav attiecīgās atļaujas braukšanai pa ceļu;

 

4) transportlīdzekļa (transportlīdzekļu sastāva) gabarīti ar kravu vai bez tās, faktiskā masa vai ass slodze pārsniedz Ceļu satiksmes noteikumos paredzētos lielumus un nav attiecīgās atļaujas braukšanai pa ceļu;

 

5) pārkāptas Ceļu satiksmes noteikumos reglamentētās kravas nostiprināšanas prasības.

 

5) pārkāptas Ceļu satiksmes noteikumos noteiktās kravas novietošanas un nostiprināšanas prasības.

Redakcionāli precizēts

5) pārkāptas Ceļu satiksmes noteikumos reglamentētās kravas novietošanas un nostiprināšanas prasības.”

(2) Traktortehnikas ekspluatāciju šā panta pirmajā daļā minētajos gadījumos ir tiesīga aizliegt arī Valsts tehniskās uzraudzības inspekcija.

(2) Ja ceļu satiksmē tiek izmantots transportlīdzeklis ar šā panta pirmajā daļā minētajiem bojājumiem vai pieļaujot šā panta pirmajā daļā minētos pārkāpumus, transportlīdzekli apturēt pilnvarotās amatpersonas pienākums ir novērst transportlīdzekļa piedalīšanos ceļu satiksmē līdz brīdim, kad attiecīgie bojājumi vai pārkāpumi novērsti, pēc iespējas ievērojot transportlīdzekļa vadītāja intereses.”

53.

(Dep. S. Āboltiņa, Dep. A. Kampars)

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

Izslēgt 18. panta otro daļu

Atbalstīt

 

 

 

 

 

IV nodaļa

         

Ceļu satiksmes dalībnieku pienākumi un tiesības

         

19.pants. Ceļu satiksmes dalībnieku vispārīgie pienākumi un tiesības

         

(1) Ceļu satiksmes dalībniekiem ir jāizpilda šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu normatīvo aktu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes dalībnieku pienākumus; jāizpilda policijas darbinieku un to personu norādījumi, kuras pilnvarotas regulēt satiksmi, kā arī jāievēro luksoforu signālu, ceļa zīmju un ceļa apzīmējumu prasības.

         

(2) Ja tuvojas operatīvais transportlīdzeklis, citiem satiksmes dalībniekiem jādod tam ceļš, lai operatīvais transportlīdzeklis un transportlīdzekļi, kurus tas pavada, varētu braukt netraucēti.

         

(3) Ceļu satiksmes dalībniekiem un citām personām jārīkojas tā, lai neradītu satiksmei bīstamas vai satiksmi traucējošas situācijas un nenodarītu zaudējumus.

         

(4) Katram ceļu satiksmes dalībniekam ir tiesības uzskatīt, ka arī citas personas ceļu satiksmes norisē izpildīs noteiktās prasības.

         
 

16. Papildināt 19.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības uzzināt viņa vadītā transportlīdzekļa apstādināšanas iemeslu, kā arī tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura to apstādinājusi."

     

17. Papildināt 19.pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības uzzināt viņa vadītā transportlīdzekļa apstādināšanas iemeslu, kā arī tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un amatu, kura to apstādinājusi."

   

54.

(Dep. M. Bekasovs)

Papildināt 19. pantu ar sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Ceļu satiksmes dalībniekam ceļu satiksmes negadījumā ir tiesības uz bezmaksas medicīnisko palīdzību, glābšanas darbību un citu ekstremālo palīdzību.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

20.pants. Transportlīdzekļu īpašnieku, valdītāju un turētāju pienākumi un tiesības

         

(1) Transportlīdzekļa īpašniekam, valdītājam un turētājam ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai netiktu izmantoti tādi viņa lietošanā esošie transportlīdzekļi, uz kuriem attiecas ekspluatācijas aizlieguma nosacījumi vai kuri nav reģistrēti noteiktā kārtībā, vai kuriem nav veikta valsts tehniskā apskate.

17.  20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai ceļu satiksmē netiktu izmantoti tādi viņa lietošanā esošie transportlīdzekļi, kuriem nav dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē vai uz kuriem attiecas aizliegums piedalīties ceļu satiksmē.";

     

18.  20.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) ir pienākums darīt visu nepieciešamo, lai ceļu satiksmē netiktu izmantoti tādi viņa lietošanā esošie transportlīdzekļi, kuriem nav dota atļauja piedalīties ceļu satiksmē vai uz kuriem attiecas aizliegums piedalīties ceļu satiksmē.";

(2) Transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs un turētājs nedrīkst dot atļauju vadīt transportlīdzekli personai, kura ir alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotoksisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā.

         

(3) Transportlīdzekļa īpašnieks, valdītājs un turētājs nedrīkst dot atļauju vadīt transportlīdzekli personai, kurai nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības, izņemot gadījumus, kad Ceļu satiksmes noteikumos paredzētajā kārtībā notiek transportlīdzekļa vadīšanas apmācība vai vadīšanas iemaņu pārbaude.

         

(4) Ir jāveic mehāniskā transportlīdzekļa īpašnieka, valdītāja un turētāja civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

         
 

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) pēc Valsts policijas pieprasījuma ir pienākums sniegt ziņas par personu, kura vadīja vai bija tiesīga lietot transportlīdzekli, ja pārkāpuma konstatēšanas brīdī transportlīdzekļa vadītājs nav noskaidrots."

 

 

 

     

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam) pēc Valsts policijas pieprasījuma ir pienākums sniegt ziņas par personu, kura vadīja vai bija tiesīga lietot transportlīdzekli, ja pārkāpuma konstatēšanas brīdī transportlīdzekļa vadītājs nav noskaidrots."

21.pants. Pilnvarojumi darbībām ar transportlīdzekļiem

         

(1) Transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai [speciālpilnvara, ģenerālpilnvara vai universālpilnvara, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai reģistrēt (pārreģistrēt)] ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.

 

55.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 21. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai (speciālpilnvara, ģenerālpilnvara vai universālpilnvara, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai noņemt no uzskaites) ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.”

Atbalstīt

19. Izteikt 21. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļa atsavināšanai vai reģistrācijai (pārreģistrācijai) izdotajai pilnvarai (speciālpilnvara, ģenerālpilnvara vai universālpilnvara, kurā jābūt speciālai norādei par atļauju atsavināt vai noņemt no uzskaites) ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums.”

(2) Pilnvarojumu Latvijā reģistrēta transportlīdzekļa lietošanai var dot jebkurā Civillikuma 1474.pantā noteiktajā formā.

         

(3) Ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka, pilnvarojumam lietot ārvalstīs reģistrētu transportlīdzekli personai, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā, kā arī pilnvarojumam lietot Latvijā reģistrētu transportlīdzekli ārpus Latvijas ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiskā persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs)."

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

22.pants. Transportlīdzekļu vadītāji

         
   

56.

(Dep. M. Bekasovs)

Papildināt 22. pantu ar jaunu pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Transporta līdzekļu vadītāju sagatavošana ir valsts nozīmes uzdevums satiksmes drošības garantēšanā”.

Neatbalstīt

 

(1) Latvijas Republikas transportlīdzekļu vadītāja apliecību var iegūt jebkura persona, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā, vai persona, kurai ir tiesības uzturēties Latvijā ilgāk par trim mēnešiem un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļu vadīšanai.

18. 22.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļa vadītāja apliecību var iegūt likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kurai ir tiesības Latvijā uzturēties ilgāk par sešiem mēnešiem un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad šo tiesību iegūšana noteiktā laika periodā ir liegta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

20. 22.pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un transportlīdzekļa vadītāja apliecību var iegūt likumā noteikto vecumu sasniegusi persona, kura pastāvīgi dzīvo Latvijā vai kurai ir tiesības Latvijā uzturēties ilgāk par sešiem mēnešiem un kurai nav medicīnisku pretindikāciju transportlīdzekļa vadīšanai, izņemot likumā noteiktos gadījumus, kad šo tiesību iegūšana noteiktā laika periodā ir liegta.

(2) To transportlīdzekļu uzskaitījumu, kuru vadīšanai papildus vadītāja apliecībai nepieciešama speciāla atļauja,  nosaka Ministru kabinets.

(2) Transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniedz uz noteiktu termiņu, kura beigu datums atbilst nākamās kārtējās veselības pārbaudes datumam. Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

57.

 

 

 

 

 

 

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 22. panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniedz uz noteiktu termiņu. Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

Atbalstīt

(2) Transportlīdzekļa vadītāja apliecību izsniedz uz noteiktu termiņu. Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas iegūšanas kārtību un vadītāja apliecības izsniegšanas, apmaiņas un atjaunošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.”;

(3) Kārtību, kādā tiek veiktas veselības pārbaudes transportlīdzekļu vadītājiem un personām, kuras vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja kvalifikāciju, kā arī transportlīdzekļu vadītāju veselības pirmstermiņa pārbaudes un tiek atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības personām, kurām ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai, nosaka Ministru kabinets.

         

(4) Transportlīdzekļu vadītāju kvalifikācijas piešķiršanas kārtību, kvalifikācijas prasības speciālistiem, kuri veic transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanu, transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas un tehnisko mācību līdzekļu sarakstus nosaka attiecīgi Satiksmes ministrija un Zemkopības ministrija.

 

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kvalifikācijas prasības speciālistiem un prasības mācību iestādēm, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, kā arī transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas nosaka Ministru kabinets."

 

     

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kvalifikācijas prasības speciālistiem un prasības mācību iestādēm, kas sagatavo transportlīdzekļu vadītājus, kā arī transportlīdzekļu vadītāju sagatavošanas programmas nosaka Ministru kabinets."

23.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecību kategorijas, kuras do d tiesības vadīt attiecīgus mehāniskos transportlīdzekļus

19. 23. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdu “mehāniskos”;

     

21. 23. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdu “mehāniskos”;

(1) Tiesības vadīt attiecīgus transportlīdzekļus dod atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecība.

izslēgt pirmo daļu;

     

izslēgt pirmo daļu;

(2) Vadītāja apliecību kategorijām atbilstošie transportlīdzekļi:

         

1) A1 - motocikli bez blakusvāģa, kuru motora darba tilpums nepārsniedz 125 kubikcentimetrus un jauda nepārsniedz 11 kilovatus (15 zirgspēkus);

         

2) A2 - motocikli, kuru motora jauda nepārsniedz 25 kilovatus (34 zirgspēkus) vai 0,16 kilovatus uz kilogramu (0,22 zirgspēkus uz kilogramu);

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

     

izslēgt otrās daļas 2.punktu;

3) A - motocikli;

         

4) B1 - tricikli un kvadricikli;

         

5) B - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, nepārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus, B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šā savienojuma pilna masa nepārsniedz 3500 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

         

6) C1 - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus, bet nepārsniedz 7500 kilogramus un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

         

7) C - mehāniskie transportlīdzekļi, kuru pilna masa pārsniedz 3500 kilogramus un kuri neietilpst D kategorijā, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

         

8) D1 - mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, bet nepārsniedz 16 vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

         

9) D - mehāniskie transportlīdzekļi pasažieru pārvadāšanai, kuru sēdvietu skaits, neskaitot vadītāja vietu, pārsniedz astoņas vietas, kā arī šādas kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa nepārsniedz 750 kilogramus;

         

10) BE - B kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, ja šāds savienojums neietilpst B kategorijā;

         

11) C1E - C1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 000 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

         

12) CE - C kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus;

         

13) D1E - D1 kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus, ja šāda savienojuma pilna masa nepārsniedz 12 000 kilogramus un piekabes pilna masa nepārsniedz vilcēja pašmasu;

         

14) DE - D kategorijas vilcēja savienojums ar piekabi, kuras pilna masa pārsniedz 750 kilogramus;

         

15) TRAM - tramvaji;

         

16) TROL - trolejbusi.

         
 

papildināt otro daļu ar 17. punktu šādā redakcijā:

“17) M – mopēdi.”;

     

papildināt otro daļu ar 17. punktu šādā redakcijā:

“17) M – mopēdi.”;

 

papildināt pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

“(3) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt kaut vienas kategorijas mehānisko transportlīdzekli vai tramvaju, atļauts vadīt arī M kategorijas transportlīdzekļus.

(4) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus, atļauts vadīt arī A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus.”;

58.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 23. panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt kaut vienas kategorijas mehānisko transportlīdzekli, tramvaju vai trolejbusu, atļauts vadīt arī M kategorijas transportlīdzekļus.”

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 23. panta trešajā daļā vārdus “kaut vienas” ar vārdiem “vismaz vienas”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar jaunu trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

(3) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt vismaz vienas kategorijas mehānisko transportlīdzekli, tramvaju vai trolejbusu, atļauts vadīt arī M kategorijas transportlīdzekļus.

(4) Transportlīdzekļa vadītājam, kuram ir tiesības vadīt B, C1, D1, C vai D kategorijas transportlīdzekļus, atļauts vadīt arī A1 un B1 kategorijas transportlīdzekļus.”;

 

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par piekto un sesto daļu.

     

uzskatīt līdzšinējo trešo un ceturto daļu attiecīgi par piekto un sesto daļu.

(3) Traktortehnikas vadītāja apliecību kategorijām atbilstoša traktortehnika:

         

1) A - riteņtraktori ar motora jaudu līdz 150 zirgspēkiem;

         

2) B - visi riteņtraktori;

         

3) C - visi kāpurķēžu traktori;

         

4) D - graudaugu, tehnisko kultūru un zāles novākšanas kompleksa pašgājējmašīnas;

         

5) E - autogreideri.

         

(4) Speciālās traktortehnikas vadītāja apliecībās ieraksta tās traktortehnikas (meliorācijas, meža izstrādes un kopšanas mašīnas, ekskavatori, buldozeri, cauruļu licējmašīnas u.c.) nosaukumu, kuras vadīšanā reflektants nolicis eksāmenu.

         

24.pants. Transportlīdzekļu vadītāju un atsevišķu kategoriju ceļu satiksmes dalībnieku vecuma ierobežojumi

         

(1) Personai, kas vēlas iegūt transportlīdzekļu vadītāja tiesības, ir jābūt sasniegušai šādu vecumu:

         

1) 16 gadus - A1 un B1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai;

         

2) 18 gadus - A2, B un C1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai;

20. 24.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) 18 gadus — A, B un C1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. Tiesības vadīt motociklus, kuru motora jauda pārsniedz 25 kilovatus (34 zirgspēkus) vai 0,16 kilovatus uz kilogramu (0,22 zirgspēkus uz kilogramu), ir personām, kurām A kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz divi gadi, izņemot gadījumus, kad persona sasniegusi 21 gada vecumu un nokārtojusi attiecīgus vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus;”;

     

22. 24.pantā:

izteikt pirmās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

 

“2) 18 gadus — A, B un C1 kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai. Tiesības vadīt motociklus, kuru motora jauda pārsniedz 25 kilovatus (34 zirgspēkus) vai 0,16 kilovatus uz kilogramu (0,22 zirgspēkus uz kilogramu), ir personām, kurām A kategorijas transportlīdzekļa vadītāja stāžs ir vismaz divi gadi, izņemot gadījumus, kad persona sasniegusi 21 gada vecumu un nokārtojusi attiecīgus vadītāja kvalifikācijas iegūšanas eksāmenus;”;

3) 21 gadu - A, C, D1, D, BE, C1E kategorijas vadītāja apliecības iegūšanai, kā arī tramvaju un trolejbusu vadīšanai;

izslēgt pirmās daļas 3.punktā norādi uz A kategoriju.

     

izslēgt pirmās daļas 3.punktā norādi uz A kategoriju.

4) 16 gadus - riteņtraktoru ar motora jaudu līdz 150 zirgspēkiem un kāpurķēžu traktoru vadītāja apliecības iegūšanai;

         

5) 17 gadus - visu veidu traktortehnikas vadītāja apliecības iegūšanai.

         

(2) Personas, kuras atrodas obligātajā aktīvajā militārajā dienestā, var iegūt C, CE, D1 un D kategorijas vadītāja apliecību no 19 gadu vecuma.

         

(3) Apmācīt personas vadīt transportlīdzekli drīkst ne agrāk kā divus gadus pirms attiecīgās kategorijas transportlīdzekļu vadītāja apliecības iegūšanai noteiktā vecuma sasniegšanas.

         

(4) Vadīt mopēdu atļauts no 14 gadu vecuma.

         

(5) Braukt ar velosipēdu bez pilngadīgas personas pavadības, vadīt pajūgu, jāt vai dzīt ganāmpulku pa ceļu atļauts no 12 gadu vecuma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

25.pants. Transportlīdzekļu vadītāja pienākumi

         

(1) Mehāniskā transportlīdzekļa vadītājam jābūt klāt turpmāk minētajiem dokumentiem, kas jāiedod pārbaudei pēc policijas darbinieku, robežsargu (uz valsts robežas vai pierobežā) vai muitas darbinieku (muitas zonā) pieprasījuma, traktortehnikas vadītājam - arī pēc Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas darbinieku pieprasījuma:

21.  25.pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "traktortehnikas vadītājam – arī pēc Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas darbinieku pieprasījuma";

   

Redakcionāli precizēts

23.  25.pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "traktortehnikas vadītājam – arī pēc Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijas darbinieku pieprasījuma";

1) dokuments par tiesībām vadīt atbilstīgas kategorijas transportlīdzekli;

         

2) transportlīdzekļa reģistrācijas dokumenti;

         

3) transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polise, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālas informācijas (uzlīme) par izdarīto apdrošināšanu;

         

4) dokumenti, kuri saskaņā ar šo likumu un citiem normatīvajiem aktiem vadītājam nepieciešami, lai vadītu attiecīgu transportlīdzekli (operatīvo transportlīdzekli vai tamlīdzīgu transportlīdzekli) vai pārvadātu attiecīgu kravu (bīstamu, lielgabarīta, smagsvara un tamlīdzīgu kravu);

         

5) pilnvara transportlīdzekļa lietošanai, izbraucot no Latvijas, ja nav klāt transportlīdzekļa īpašnieka. Pilnvarai ir obligāts notāra vai citas Civillikuma 1474.pantā norādītās personas apliecinājums; ja transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs) ir juridiskā persona, pilnvaru var apliecināt arī transportlīdzekļa īpašnieks (turētājs).

papildināt pirmās daļas 5.punktu pēc vārda "īpašnieka" ar vārdiem "valdītāja vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja";

     

papildināt pirmās daļas 5.punktu pēc vārda "īpašnieka" ar vārdiem "valdītāja vai transportlīdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītā turētāja";

 

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati.”;

60.

(Dep. V. Agešins)

Izslēgt 25. panta pirmās daļas 6. punktā vārdus “vienas dienas”

Neatbalstīt

papildināt pirmo daļu ar 6.punktu šādā redakcijā:

“6) dokuments par veikto valsts tehnisko apskati, ja uz transportlīdzekļa nav attiecīgas vizuālās informācijas (uzlīmes), vai Ceļu satiksmes drošības direkcijas izsniegta vienas dienas atļauja piedalīties ceļu satiksmē, lai veiktu valsts tehnisko apskati.”;

   

61.

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

Papildināt 25. pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(1.1) Mopēda vadītājam jābūt klāt šā panta pirmās daļas pirmajā, otrajā un piektajā punktā minētajiem dokumentiem.”

Atbalstīt

papildināt pantu ar 1.1 daļu šādā redakcijā:

“(1.1) Mopēda vadītājam jābūt klāt šā panta pirmās daļas 1., 2. un 5. punktā minētajiem dokumentiem.”;

(2) Vadītājam pirms izbraukšanas jāpārbauda, vai transportlīdzeklis ir tehniskā kārtībā un nokomplektēts, kā arī jāseko transportlīdzekļa tehniskajam stāvoklim ceļā.

         

(3) Transportlīdzekļa vadītājam jāievēro šā likuma, Ceļu satiksmes noteikumu un citu ceļu satiksmi reglamentējošu normatīvo aktu prasības, pārvietojoties pa ceļiem, kā arī pa citām vietām, kurās iespējama transporta kustība.

         
 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

 

“(4) Ja transportlīdzekļa vadītājam uz noteiktu laiku, uz nenoteiktu laiku vai pavisam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, vadītāja apliecība uzskatāma par nederīgu no dienas, kad viņam paziņots attiecīgais lēmums. Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums 10 dienu laikā nodot nederīgo transportlīdzekļa vadītāja apliecību lēmumā norādītajai institūcijai.”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 25.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja transportlīdzekļa vadītājam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz noteiktu vai nenoteiktu laiku, vadītāja apliecība uzskatāma par nederīgu no dienas, kad viņam paziņots attiecīgais lēmums. Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums 10 dienu laikā nodot nederīgo transportlīdzekļa vadītāja apliecību lēmumā norādītajai institūcijai.”

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 25. panta ceturtajā daļā vārdus “Ja transportlīdzekļa vadītājam uz noteiktu laiku, uz nenoteiktu laiku vai pavisam atņemtas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības” ar vārdiem “Ja transportlīdzekļa vadītājam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu laiku”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Ja transportlīdzekļa vadītājam transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu laiku, vadītāja apliecība uzskatāma par nederīgu no dienas, kad viņam paziņots attiecīgais lēmums. Transportlīdzekļa vadītājam ir pienākums 10 dienu laikā nodot nederīgo transportlīdzekļa vadītāja apliecību lēmumā norādītajai institūcijai.”

26.pants. Transportlīdzekļu vadītāja tiesības

22. Izteikt 26.pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības

     

24. Izteikt 26., 27., 28., 29. un 30. pantu šādā redakcijā:

"26.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības

(1) Transportlīdzekļa vadītājam ir tiesības:

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ļauj personai vadīt attiecīgajai kategorijai atbilstošu transportlīdzekli, pārvadāt pasažierus un kravu, individuāli apmācīt personas vadīt transportlīdzekļus un veikt citas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam atļautās darbības, piedaloties ceļu satiksmē.

(2) Personas tiesības vadīt transportlīdzekļus apliecina attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā un derīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība.”

64.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 26. panta otrajā daļā vārdus “kā arī” ar vārdiem “vai arī”.

Atbalstīt

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ļauj personai vadīt attiecīgajai kategorijai atbilstošu transportlīdzekli, pārvadāt pasažierus un kravu, individuāli apmācīt personas vadīt transportlīdzekļus un veikt citas normatīvajos aktos transportlīdzekļa vadītājam atļautās darbības, piedaloties ceļu satiksmē.

(2) Personas tiesības vadīt transportlīdzekļus apliecina attiecīgs ieraksts transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā vai arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā un derīga transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

1) vadīt transportlīdzekli un pārvadāt pasažierus vai kravu pa ceļiem un citām vietām, kurās transporta kustība nav aizliegta noteiktā kārtībā;

         

2) uzzināt viņa vadītā transportlīdzekļa apstādināšanas iemeslu, kā arī uzzināt tās amatpersonas vārdu, uzvārdu un ieņemamo amatu, kura viņu apstādinājusi.

         

(2) Operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, pildot neatliekamu dienesta uzdevumu, kā arī transportlīdzekļu vadītāji, kuru transportlīdzekļus pavada operatīvie transportlīdzekļi, ja nepieciešams, drīkst atkāpties no atsevišķām Ceļu satiksmes noteikumu prasībām ar nosacījumu, ka tiek garantēta ceļu satiksmes drošība.

         

27.pants. Ceļu satiksmes dalībnieku rīcība ceļu satiksmes negadījumos

         

(1) Jebkuram ceļu satiksmes dalībniekam jādara viss iespējamais, lai sniegtu pirmo palīdzību ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem.

         

(2) Transportlīdzekļa vadītājam, kas iesaistīts ceļu satiksmes negadījumā, nekavējoties jāapstājas un jāpaliek negadījuma vietā, jāieslēdz avārijas gaismas signāli un jāuzstāda avārijas zīme, bet, ja tas nav iespējams, citā veidā jābrīdina pārējie ceļu satiksmes dalībnieki par ceļu satiksmes negadījumu. Transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespējamais, lai cietušajam sniegtu pirmo palīdzību, jāizsauc ātrā medicīniskā palīdzība, bet, ja tas nav iespējams, cietušais ar savu vai citu garām braucošu transportlīdzekli jānogādā tuvākajā medicīnas iestādē, bet pašam jāatgriežas negadījuma vietā.

         

(3) Transportlīdzekļa vadītājam jādara viss iespējamais, lai negadījuma vietā saglabātu notikuma pēdas, jāpieraksta aculiecinieku vārds, uzvārds un adrese.

         

(4) Par ceļu satiksmes negadījumu transportlīdzekļa vadītājam jāpaziņo policijai un tālāk jārīkojas pēc tās norādījumiem. Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki un nav nodarīts zaudējums svešai mantai, transportlīdzekļa vadītājs drīkst atstāt negadījuma vietu un doties uz tuvāko ceļu policijas posteni vai policijas nodaļu, lai ziņotu par notikušo.

23.  Izteikt 27.panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par ceļu satiksmes negadījumu transportlīdzekļa vadītājs paziņo Valsts policijai un turpmāk rīkojas pēc tās norādījumiem. Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki, nav nodarīti zaudējumi trešās personas mantai (izņemot negadījumā iesaistītos transportlīdzekļus) un tajā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji vienojušies par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem, kā arī aizpildījuši saskaņoto paziņojumu, viņi drīkst atstāt negadījuma vietu, neziņojot policijai par negadījumu. Saskaņotais paziņojums ir dokuments, ko ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji aizpilda negadījuma vietā, ar parakstiem apliecinot negadījuma norises apstākļus, faktus un negadījuma shēmu.”

65.

(Dep. M. Grīnblats)

Izteikt 27. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Par ceļu satiksmes negadījumu transportlīdzekļa vadītājam jāpaziņo policijai un tālāk jārīkojas pēc tās norādījumiem. Ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistīti ne vairāk kā 2 (divi) transportlīdzekļi, nav cietuši cilvēki, nav nodarīti zaudējumi trešās personas mantai (izņemot negadījumā iesaistītos transportlīdzekļus) un tajā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji vienojušies par visiem būtiskajiem negadījuma apstākļiem, kā arī aizpildījuši saskaņoto paziņojumu, tie drīkst atstāt negadījuma vietu un doties uz tuvāko ceļu policijas posteni vai policijas nodaļu, lai ziņotu par notikušo. Saskaņotais paziņojums ir dokuments, ko ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu vadītāji aizpilda negadījuma vietā, ar parakstiem apliecinot negadījuma norises apstākļus, faktus un negadījuma shēmu.”

Neatbalstīt

 

(5) Transportlīdzekļa vadītājam pēc ceļu satiksmes negadījuma līdz reibuma stāvokli konstatējošas pārbaudes izdarīšanai vai atbrīvošanai noteiktā kārtībā no šādas pārbaudes aizliegts lietot alkoholiskos dzērienus, narkotiskas vai psihotoksiskas vielas.

         
   

66.

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 27. pantu šādā redakcijā:

“27. pants. Ceļu satiksmes dalībnieku rīcība ceļu satiksmes negadījumos

Atbalstīt

27. pants. Ceļu satiksmes dalībnieku rīcība ceļu satiksmes negadījumos

     

(1) Jebkuram ceļu satiksmes dalībniekam jādara viss iespējamais, lai sniegtu pirmo palīdzību ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem.

 

(1) Jebkuram ceļu satiksmes dalībniekam jādara viss iespējamais, lai sniegtu pirmo palīdzību ceļu satiksmes negadījumā cietušajiem.

     

(2) Ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki vai nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī tad, ja transportlīdzekļiem radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar pārvietoties, transportlīdzekļa vadītājs:

 

(2) Ja ceļu satiksmes negadījumā ir cietuši cilvēki vai nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī tad, ja transportlīdzekļiem radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar pārvietoties, transportlīdzekļa vadītājs:

     

1) nekavējoties apstājas un paliek negadījuma vietā, ieslēdz avārijas gaismas signālu un uzstāda avārijas zīmi, bet, ja tas nav iespējams, citādā veidā brīdina pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu;

 

1) nekavējoties apstājas un paliek negadījuma vietā, ieslēdz avārijas gaismas signālu un uzstāda avārijas zīmi, bet, ja tas nav iespējams, citādā veidā brīdina pārējos ceļu satiksmes dalībniekus par ceļu satiksmes negadījumu;

     

2) dara visu iespējamo, lai cietušajam sniegtu pirmo palīdzību, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai citu glābšanas dienestu, bet, ja tas nav iespējams, ar savu vai citu garām braucošu transportlīdzekli nogādā cietušo tuvākajā medicīnas iestādē un pats atgriežas negadījuma vietā;

 

2) dara visu iespējamo, lai cietušajam sniegtu pirmo palīdzību, izsauc neatliekamo medicīnisko palīdzību vai citu glābšanas dienestu, bet, ja tas nav iespējams, ar savu vai citu garām braucošu transportlīdzekli nogādā cietušo tuvākajā medicīnas iestādē un pats atgriežas negadījuma vietā;

     

3) dara visu iespējamo, lai negadījuma vietā saglabātu notikuma pēdas, pieraksta aculiecinieku vārdu, uzvārdu un adresi;

 

3) dara visu iespējamo, lai negadījuma vietā saglabātu notikuma pēdas, pieraksta aculiecinieku vārdu, uzvārdu un adresi;

     

4) par ceļu satiksmes negadījumu paziņo policijai (vai citam glābšanas dienestam) un tālāk rīkojas pēc tās norādījumiem.

 

4) par ceļu satiksmes negadījumu paziņo policijai (vai citam glābšanas dienestam) un tālāk rīkojas pēc tās norādījumiem.

     

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētajā ceļu satiksmes negadījumā iesaistītie transportlīdzekļi neļauj citiem transportlīdzekļiem pabraukt garām ceļu satiksmes negadījuma vietai, transportlīdzekļu vadītāji atbrīvo brauktuvi, pirms tam fiksējot ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu un citu priekšmetu stāvokli.

 

(3) Ja šā panta otrajā daļā minētajā ceļu satiksmes negadījumā iesaistītie transportlīdzekļi neļauj citiem transportlīdzekļiem pabraukt garām ceļu satiksmes negadījuma vietai, transportlīdzekļu vadītāji atbrīvo brauktuvi, pirms tam fiksējot ceļu satiksmes negadījumā iesaistīto transportlīdzekļu un citu priekšmetu stāvokli.

     

(4) Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar pārvietoties, transportlīdzekļu vadītāji rīkojas Ceļu satiksmes noteikumos paredzētajā kārtībā.

 

(4) Ja ceļu satiksmes negadījumā nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, kā arī transportlīdzekļiem nav radušies bojājumi, kuru dēļ tie nevar pārvietoties, transportlīdzekļu vadītāji rīkojas Ceļu satiksmes noteikumos paredzētajā kārtībā.

     

(5) Ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, transportlīdzekļa vadītājs rīkojas Ceļu satiksmes noteikumos paredzētajā kārtībā.

 

(5) Ja ceļu satiksmes negadījumā iesaistīts tikai viens transportlīdzeklis, nav cietuši cilvēki un nav nodarīti bojājumi trešās personas mantai, transportlīdzekļa vadītājs rīkojas Ceļu satiksmes noteikumos paredzētajā kārtībā.

     

(6) Transportlīdzekļa vadītājam pēc ceļu satiksmes negadījuma līdz reibuma stāvokļa konstatēšanai nepieciešamās pārbaudes izdarīšanai vai atbrīvošanai noteiktā kārtībā no šādas pārbaudes aizliegts lietot alkoholiskus dzērienus, narkotiskas vai psihotropas vielas.

 

(6) Transportlīdzekļa vadītājam pēc ceļu satiksmes negadījuma līdz reibuma stāvokļa konstatēšanai nepieciešamās pārbaudes izdarīšanai vai atbrīvošanai noteiktā kārtībā no šādas pārbaudes aizliegts lietot alkoholiskus dzērienus, narkotiskas vai psihotropas vielas.

28.pants. Transportlīdzekļu, arī traktortehnikas, vadīšanas aizliegums

24. Izteikt 28.pantu šādā redakcijā:

"28.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas aizliegums

     

28.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas aizliegums

Transportlīdzekļa, arī traktortehnikas, vadītājam aizliegts vadīt transportlīdzekli:

Transportlīdzekļa vadītājam aizliegts vadīt transportlīdzekli:

   

Redakcionāli precizēta panta redakcija

Aizliegts vadīt transportlīdzekli:

1) atrodoties alkoholisko dzērienu iespaidā (alkohola daudzums cilvēka organismā nedrīkst radīt tādu alkohola koncentrāciju asinīs, kas sasniedz 0,5 promiles vai tam atbilstošu koncentrāciju citās bioloģiskajās vidēs). Alkohola reibuma pārbaudes kārtību nosaka Ministru kabinets;

1) ja alkohola koncentrācija viņa asinīs sasniedz 0,5 promiles, bet transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir mazāks par diviem gadiem - ja alkohola koncentrācija asinīs sasniedz 0,2 promiles;

67.

 

 

 

 

 

 

 

 

68.

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

Papildināt 28. panta1. punktu pēc vārdiem “transportlīdzekļu vadītājiem” ar vārdiem “kuriem nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību vai”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 28. panta pirmās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

“1) transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir mazāks par diviem gadiem, — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet mopēdu un velosipēdu vadītājiem — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1 promili;

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

1) transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir mazāks par diviem gadiem, — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem mehānisko transportlīdzekļu vadīšanas stāžs ir lielāks par diviem gadiem, — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, bet mopēdu un velosipēdu vadītājiem — ja alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 1 promili;

2) atrodoties narkotisku, psihotoksisku vai citu apreibinošo vielu iespaidā;

2) atrodoties narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē;

69.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 28.panta 2.punktu šādā redakcijā:

“2) atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu vai arī medikamentu, kas samazina reakcijas ātrumu un uzmanību, ietekmē;”

Atbalstīt

2) atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko, citu apreibinošu vielu vai arī reakcijas ātrumu un uzmanību samazinošu medikamentu iespaidā;

3) esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darba spējas un ceļu satiksmes drošību, kā arī pēc tādu medikamentu lietošanas, kas samazina reakcijas ātrumu un uzmanību.

3) esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību, kā arī pēc tādu medikamentu lietošanas, kuri samazina reakcijas ātrumu un uzmanību;

70.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71.

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

Izteikt 28. panta 3. punktu šādā redakcijā:

“3) ja ir traucētas darbspējas, esot slimam, esot nogurušam vai pēc tādu medikamentu lietošanas, kuru lietošanas rekomendācijās norādīts, ka tās samazina lietotāja reakcijas ātrumu un uzmanību;”;

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izslēgt 28.panta 3.punktā vārdus “kā arī pēc tādu medikamentu lietošanas, kas samazina reakcijas ātrumu un uzmanību”.

Daļēji atbalstīt

(iestrādāts 69. prlik.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

3) esot slimam vai arī tādā mērā nogurušam, ka tas var ietekmēt vadītāja darbspējas un ceļu satiksmes drošību;

 

4) ja viņam nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību;

     

4) ja vadītājam nav atbilstošas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesību;

 

5) ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.”

     

5) ir stājies spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums.

 

25. Papildināt likumu ar 28.1 pantu šādā redakcijā:

“28.1 pants. Aizliegums noteiktā laika periodā iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības

72.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 28.1pantu.

Atbalstīt

 
 

(1) Aizliegumu noteiktā laika periodā iegūt transportlīdzekļu vadīšanas tiesības piemēro transportlīdzekļu vadītājiem, kuriem nav piešķirtas šādas tiesības un kuri izdarījuši pārkāpumu, par ko paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana. Aizliegums attiecas uz visām transportlīdzekļu kategorijām neatkarīgi no tā, ar kuras kategorijas transportlīdzekli pārkāpums izdarīts.

       
 

(2) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību iegūšanas aizlieguma termiņu nosaka atbilstoši konkrētā pārkāpuma sankcijā noteiktajam transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanas termiņam.”

       

29.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana

26. Izteikt 29. un 30.pantu šādā redakcijā:

"29.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana

     

29.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana

Transportlīdzekļa vadītājam var atņemt tiesības vadīt transportlīdzekļus par šā likuma vai Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpšanu likumos un citos normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos un kārtībā, kā arī tad, ja ir attiecīgs medicīniskās ekspertīzes atzinums par to, ka viņam radušās medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļu vadīšanai.

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var atņemt uz noteiktu laiku, uz nenoteiktu laiku vai pavisam.

73.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 29.panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var atņemt uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu laiku.”

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 29. panta pirmajā daļā vārdus “uz noteiktu laiku, uz nenoteiktu laiku vai pavisam” ar vārdiem “uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu laiku”.

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības var atņemt uz noteiktu laiku vai uz nenoteiktu laiku.

 

(2) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz likumā noteikto laiku kā transportlīdzekļa vadītāja uzvedības ietekmēšanas līdzekli piemēro, uzliekot sodu par likumā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem vai atbilstoši šajā likumā noteiktajai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai, kā arī Krimināllikumā noteiktajos gadījumos.

     

(2) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz likumā noteikto laiku kā transportlīdzekļa vadītāja uzvedības ietekmēšanas līdzekli piemēro, uzliekot sodu par likumā paredzētajiem administratīvajiem pārkāpumiem vai atbilstoši šajā likumā noteiktajai pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai, kā arī Krimināllikumā noteiktajos gadījumos.

 

(3) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņem uz nenoteiktu laiku, ja ir attiecīgs medicīniskās ekspertīzes atzinums par to, ka transportlīdzekļa vadītājam radušās medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai.

     

(3) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības atņem uz nenoteiktu laiku, ja ir attiecīgs medicīniskās ekspertīzes atzinums par to, ka transportlīdzekļa vadītājam radušās medicīniskas pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai.

 

(4) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu pavisam kā transportlīdzekļa vadītāja uzvedības ietekmēšanas līdzekli piemēro par šo tiesību izmantošanas kārtības ļaunprātīgu un sistemātisku pārkāpšanu un atbilstoši pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai.

75.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 29.panta ceturto daļu

Atbalstīt

 
 

(5) Ja transportlīdzekļu vadīšanas tiesības ir atņemtas pavisam, tās noteiktā kārtībā atkārtoti var iegūt ne agrāk kā pēc pieciem gadiem.

76.

 

 

 

 

 

 

 

 

77.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 29.panta piekto daļu.

(Dep. V. Agešins)

Aizstāt 29. panta piektajā daļā vārdu “pieciem” ar vārdu “četriem”

Atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 

30.pants. Transportlīdzekļu vadītāja apliecības aizturēšana uz laiku

30.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums

     

30.pants. Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums

Ja transportlīdzekļa vadītājs izdarījis šā likuma vai citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumu, par kuru saskaņā ar likumu var piemērot administratīvo sodu — transportlīdzekļa vadītāja tiesību atņemšanu vai saukt pie kriminālatbildības, Ministru kabineta noteikta Valsts policijas amatpersona ir tiesīga Ministru kabineta noteiktajā kārtībā uz laiku aizturēt transportlīdzekļu vadītāja apliecību un izsniegt viņam transportlīdzekļa vadīšanas pagaidu atļauju.

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu nosaka Valsts policijas amatpersona transportlīdzekļa vadītājam, kas izdarījis pārkāpumu, par kuru paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana vai arī sakarā ar kuru personu var saukt pie kriminālatbildības par noziedzīgu nodarījumu pret ceļu satiksmes drošību. Šādā gadījumā transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un viņa transportlīdzekļa vadītāja apliecība aizturama līdz laikam, kad Valsts policijas amatpersona vai procesa virzītājs krimināllietā pieņem attiecīgu lēmumu.

78.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79.

(Dep. V. Agešins)

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

Izslēgt 30. panta pirmo daļu

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 30.panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

“Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu nosaka Valsts policijas amatpersona transportlīdzekļa vadītājam, kurš alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu pret ceļu satiksmes drošību un kuru var saukt pie kriminālatbildības, vai pārkāpumu, par kuru paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(1) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu nosaka Valsts policijas amatpersona transportlīdzekļa vadītājam, kurš alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošu vielu iespaidā ir izdarījis noziedzīgu nodarījumu pret ceļu satiksmes drošību un kuru var saukt pie kriminālatbildības, vai pārkāpumu, par kuru paredzēta transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana. Šādā gadījumā transportlīdzekļa vadītājam ir aizliegts izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un viņa transportlīdzekļa vadītāja apliecība aizturama līdz laikam, kad Valsts policijas amatpersona vai procesa virzītājs krimināllietā pieņem attiecīgu lēmumu.

 

(2) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nedrīkst izmantot, ja:

80.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 30.panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nedrīkst izmantot, ja:

Atbalstīt

(2) Transportlīdzekļu vadīšanas tiesības nedrīkst izmantot, ja:

 

1) beidzies transportlīdzekļa vadītāja apliecības derīguma termiņš vai mainījies transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds vai personas kods, – līdz jaunas apliecības saņemšanai;

 

1) beidzies transportlīdzekļa vadītāja apliecības derīguma termiņš, – līdz jaunas apliecības saņemšanai;

 

1) beidzies transportlīdzekļa vadītāja apliecības derīguma termiņš, – līdz jaunas apliecības saņemšanai;

 

2) par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzliktais naudas sods nav samaksāts gada laikā no soda uzlikšanas dienas, – līdz naudas soda samaksai;

 

2) mainījies transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds vai personas kods un 30 dienu laikā transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav apmainīta, – līdz jaunas apliecības saņemšanai;

 

2) mainījies transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds vai personas kods un 30 dienu laikā transportlīdzekļa vadītāja apliecība nav apmainīta, – līdz jaunas apliecības saņemšanai;

 

3) transportlīdzekļa vadītājs nav normatīvajos aktos noteiktajā termiņā veicis kārtējo veselības pārbaudi vai veselības pirmstermiņa pārbaudi, – līdz veselības pārbaudei.

 

3) par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzliktais naudas sods nav samaksāts gada laikā no soda uzlikšanas dienas, – līdz naudas soda samaksai;

 

3) par Ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu uzliktais naudas sods nav samaksāts gada laikā no soda uzlikšanas dienas, – līdz naudas soda samaksai;

     

4) transportlīdzekļa vadītājs nav normatīvajos aktos noteiktajā termiņā veicis kārtējo veselības pārbaudi vai veselības pirmstermiņa pārbaudi, – līdz veselības pārbaudei;

 

4) transportlīdzekļa vadītājs nav normatīvajos aktos noteiktajā termiņā veicis kārtējo veselības pārbaudi vai veselības pirmstermiņa pārbaudi, – līdz veselības pārbaudei;

     

5) pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros transportlīdzekļa vadītājam ir piemērots ietekmēšanas līdzeklis aizliegums izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu.”

Redakcionāli precizēts

5) pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas ietvaros transportlīdzekļa vadītājam ir piemērots ietekmēšanas līdzeklis — transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu.

 

(3) Par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu izdara attiecīgu ierakstu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā.

     

(3) Par transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu izdara attiecīgu ierakstu transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā.

 

(4) Ja transportlīdzekļa vadītājs pārkāpj noteikto vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, viņa transportlīdzekļa vadītāja apliecība tiek aizturēta.”

81.

(Dep. S. Āboltiņa, Dep. A. Kampars)

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 30. panta ceturto daļu

Neatbalstīt

(4) Ja transportlīdzekļa vadītājs pārkāpj noteikto vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu, viņa transportlīdzekļa vadītāja apliecība tiek aizturēta.”

 

 

 

 

30.1 pants. Transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšana uz veselības pirmstermiņa pārbaudi

         

(1) Ministru kabineta noteikta Valsts policijas amatpersona var Ministru kabineta noteiktajā kārtībā nosūtīt transportlīdzekļa vadītāju uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, ja transportlīdzekļa vadītājs ir vadījis transportlīdzekli alkoholisko dzērienu, narkotisko, psihotropo vai citu apreibinošu vielu iespaidā vai ir pamatotas aizdomas, ka transportlīdzekļa vadītājam ir medicīniskās pretindikācijas transportlīdzekļa vadīšanai (slimība, trauma).

27. Izteikt 30.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos un kādā kārtībā transportlīdzekļa vadītājs nosūtāms uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, kā arī personas, kuras nosūta viņu uz šo pārbaudi.”

     

25. Izteikt 30.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ministru kabinets nosaka, kādos gadījumos un kādā kārtībā transportlīdzekļa vadītājs nosūtāms uz veselības pirmstermiņa pārbaudi, kā arī personas, kuras nosūta viņu uz šo pārbaudi.”

(2) Transportlīdzekļa vadītāja veselības pirmstermiņa pārbaudes izdevumus sedz Ministru kabineta noteiktajā kārtībā.

         

V nodaļa

         

C1, D1, C un D kategorijas vadītāju apliecībām atbilstošu
automobiļu vadītāju darba un atpūtas laiks

         

31.pants. Prasības attiecībā uz transportlīdzekļu vadītāju darba un atpūtas laika ievērošanu

         

(1) Prasības attiecībā uz darba un atpūtas laiku un tā uzskaiti transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vada C1, D1, C un D kategorijas vadītāja apliecībai atbilstošu transportlīdzekli, nosaka Ministru kabinets.

         

(2) Prasības šo kategoriju transportlīdzekļu aprīkošanai ar darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīcēm un šo ierīču lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

         

32.pants. Pieļaujamais transportlīdzekļa vadīšanas ilgums

28. Izslēgt 32.pantu.

     

26. Izslēgt 32.un 33. pantu.

(1) Kopējais transportlīdzekļa vadīšanas ilgums diennaktī nedrīkst pārsniegt deviņas stundas, bet ne biežāk kā divas reizes nedēļā to var pagarināt līdz desmit stundām.

         

(2) Transportlīdzekļa vadīšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 90 stundas divu nedēļu laikā pēc kārtas.

         

33.pants. Maksimālais pieļaujamais nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas ilgums

29. Izslēgt 33.pantu.

       

(1) Maksimālais pieļaujamais nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas ilgums nedrīkst pārsniegt 4,5 stundas.

         

(2) Pēc 4,5 stundu ilgas nepārtrauktas transportlīdzekļa vadīšanas jābūt vismaz četrdesmit piecu minūšu ilgam atpūtas laikam.

         

34.pants. Izņēmuma gadījumi

         

Ievērojot ceļu satiksmes drošību, transportlīdzekļa vadītājs ārkārtējā situācijā (avārija, palīdzības sniegšana cietušajiem u.c.) noteiktā kārtībā drīkst atkāpties no šā likuma 31., 32. un 33.panta prasībām, lai garantētu cilvēku, transportlīdzekļa vai kravas drošību.

30. Izslēgt 34.pantā skaitļus un vārdu “32.un 33.”.

     

27. Izslēgt 34.pantā skaitļus un vārdu “32.un 33.”.

35.pants. Starptautiskie autotransporta pārvadājumi

         

Veicot starptautiskos autotransporta pārvadājumus, transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laiku nosaka attiecīgi starptautiskie līgumi.

         

VI nodaļa

         

Ceļu satiksmes organizācija

         

36.pants. Ceļu satiksmes organizācijas mērķis

         

Ceļu satiksmes organizācijas mērķis ir nodrošināt nepārtrauktu, ritmisku un ātru ceļu satiksmes norisi, kā arī maksimāli garantēt tās drošību.

         

37.pants. Ceļu satiksmes organizācijas pamatnoteikums

         

Latvijā transportlīdzekļi pārvietojas pa ceļa labo pusi.

         

38.pants. Ceļu satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi

         

(1) Satiksmi uz ceļiem organizē ar ceļa zīmēm, ceļa apzīmējumiem, luksoforiem, transporta un gājēju plūsmas nožogojumiem un citiem tehniskajiem līdzekļiem, kas atbilst Latvijā obligāto standartu un citu normatīvu prasībām.

         

(2) Satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu izvietošanu, uzstādīšanu un noņemšanu veic ceļa pārvaldītājs atbilstoši saskaņotajai projekta dokumentācijai vai saskaņojot ar Latvijas Autoceļu direkciju.

         

(3) Ceļa pārvaldītājs ir atbildīgs par satiksmes organizācijas tehnisko līdzekļu savlaicīgu uzstādīšanu un to pastāvīgu atrašanos lietošanas kārtībā.

         

(4) (Izslēgta ar 15.02.2001. likumu).

         

39.pants. Plānošana un projektēšana

         

Plānojot pilsētu, apdzīvoto vietu un pilsētu dzīvojamo rajonu apbūvi, kā arī projektējot dzīvojamās mājas, sabiedriskās celtnes un citus objektus, nepieciešams paredzēt pasākumus, lai varētu nodrošināt ērtu un drošu satiksmi, pietiekamu transportlīdzekļu stāvvietu skaitu, iespēju piebraukt pie celtnēm un citiem objektiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

40.pants. Uz ceļa vai tā tiešā tuvumā veicamo darbību saskaņošana

         

(1) Ja uz ceļa vai tā tiešā tuvumā paredzēts veikt darbības, kas var ietekmēt ceļu satiksmes drošību (rīkot masu vai sporta pasākumus, sniegt tirdzniecības vai citus pakalpojumus, uzstādīt reklāmobjektus, izvietot tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai citu pakalpojumu objektus u.c.), šīs darbības jāsaskaņo Latvijas Autoceļu direkcijā un jāsaņem ceļa pārvaldītāja (īpašnieka) atļauja.

31. 40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja uz ceļa vai tā tiešā tuvumā paredzēts veikt darbības, kas var ietekmēt ceļu satiksmes drošību (rīkot masu vai sporta pasākumus, sniegt tirdzniecības vai citus pakalpojumus, izvietot reklāmas vai informācijas objektus, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai citu pakalpojumu objektus u.c.), šīs darbības jāsaskaņo Latvijas Autoceļu direkcijā, kā arī jāsaņem ceļa pārvaldītāja (īpašnieka) un zemes īpašnieka atļauja.”;

     

28. 40.pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Ja uz ceļa vai tā tiešā tuvumā paredzēts veikt darbības, kas var ietekmēt ceļu satiksmes drošību (rīkot masu vai sporta pasākumus, sniegt tirdzniecības vai citus pakalpojumus, izvietot reklāmas vai informācijas objektus, tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas vai citu pakalpojumu objektus u.c.), šīs darbības jāsaskaņo Latvijas Autoceļu direkcijā, kā arī jāsaņem ceļa pārvaldītāja (īpašnieka) un zemes īpašnieka atļauja.”;

 

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Noteikumus par reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas vai informācijas objektu izvietošana, nosaka Ministru kabinets.”;

     

papildināt pantu ar jaunu otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Noteikumus par reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, kā arī kārtību, kādā saskaņojama reklāmas vai informācijas objektu izvietošana, nosaka Ministru kabinets.”;

 

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Samaksu par reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu valsts autoceļu nodalījuma joslā un samaksu par darbībām, ko veic Latvijas Autoceļu direkcija, saskaņojot reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, nosaka satiksmes ministrs.”;

     

papildināt pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Samaksu par reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu valsts autoceļu nodalījuma joslā un samaksu par darbībām, ko veic Latvijas Autoceļu direkcija, saskaņojot reklāmas vai informācijas objektu izvietošanu gar ceļiem, nosaka satiksmes ministrs.”;

(2) Masu vai sporta pasākumu rīkošana jāsaskaņo arī attiecīgajās teritoriālajās policijas iestādēs.

 

 

 

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par ceturto daļu.

     

uzskatīt līdzšinējo otro daļu par ceturto daļu.

41.pants. Ceļu satiksmes regulēšana un uzraudzība

         

(1) Ceļu satiksmi regulē un uzrauga policijas darbinieki un citas likumos un citos normatīvajos aktos tam pilnvarotas personas.

         

(2) Personām, kuras pilnvarotas aktīvi regulēt satiksmi uz ceļiem, kā arī personām, kuras uzrauga satiksmi, jābūt jebkurā diennakts laikā labi saredzamā attiecīgā formas tērpā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem un ar atšķirības zīmi, kā arī tām jābūt klāt dienesta apliecībai.

         

42.pants. Uz ceļa strādājošo personu pienākumi

         

(1) Personām, kas veic darbus uz ceļa braucamās daļas, jābūt jebkurā diennakts laikā labi saredzamā darba apģērbā ar gaismu atstarojoša materiāla elementiem.

         

(2) Ceļu būvniecības un remontdarbu veicējs nodrošina, lai darba vietas uz ceļiem tiktu aprīkotas ar ceļa zīmēm, kā arī ierobežojošām un novirzošām ierīcēm atbilstoši Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

         

(3) Tumšajā diennakts laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos jānodrošina šo vietu redzamība ar gaismu atstarojošu materiālu palīdzību. Gadījumus, kad papildus gaismu atstarojošiem materiāliem jālieto arī brīdinoši gaismas signāli, kā arī to pielietošanas kārtību nosaka tehniskie normatīvi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

VII nodaļa

32. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII nodaļa. Administratīvās atbildības īpatnības ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanas gadījumos”.

     

29. Izteikt VII nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VII nodaļa. Administratīvās atbildības īpatnība s ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanas gadījumos”

Atbildība

         

43.pants. Atbildība par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu

33. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Administratīvais ceļu satiksmes pārkāpums

     

30. Izteikt 43.pantu šādā redakcijā:

"43.pants. Administratīvais ceļu satiksmes pārkāpums

(1) Par šā likuma un citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu prasību pārkāpšanu vainīgās personas saucamas pie likumā noteiktās atbildības.

(1) Lai garantētu ceļu satiksmes drošību un aizsargātu cilvēku dzīvību, veselību un mantu, par ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu personas saucamas pie administratīvās atbildības.

     

Lai garantētu ceļu satiksmes drošību un aizsargātu cilvēku dzīvību, veselību un mantu, par ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu personas saucamas pie administratīvās atbildības.”

(2) Gadījumos, kad saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu iestājas atbildība par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu, kā arī par ceļa zīmju vai brauktuves apzīmējumu prasību neievērošanu attiecībā uz transportlīdzekļu apstāšanos vai stāvēšanu, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, protokolā par administratīvo pārkāpumu norāda transportlīdzekļa marku un valsts numuru, ziņas par pārkāpēju nenorāda, lietu izskata bez pārkāpēja klātbūtnes un naudas sodu uzliek pārkāpuma izdarīšanas vietā.

(2) Izdarīto pārkāpumu, ja par to paredzētais naudas sods nepārsniedz 10 latus un ja šis pārkāpums nav radījis draudus citiem ceļu satiksmes dalībniekiem vai mantai, var atzīt par maznozīmīgu, ņemot vērā kādu no šādiem apstākļiem:

1) satiksmes intensitāte;

2) diennakts laiks;

3) ceļa un laika apstākļi;

4) citi apstākļi, kas mazina konkrētā pārkāpuma potenciālos draudus ceļu satiksmes drošībai.”

82.

 

 

 

 

 

83.

(Dep. V. Agešins)

Aizstāt 43. panta otrajā daļā skaitli un vārdu “10 latus”ar skaitli un vārdu “30 latus”

(Dep. S. Āboltiņa, Dep. A. Kampars)

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 43. panta otro daļu

Neatbalstīt

 

 

 

 

Atbalstīt

 

(3) Naudas sods, kas uzlikts par ceļu satiksmes drošību reglamentējošu normatīvo aktu pārkāpumu, nomaksājams desmit dienu laikā no soda uzlikšanas dienas. Naudas soda nenomaksāšanas gadījumā tas piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja, turētāja).

         

(4) Līdz naudas soda samaksai aizliegts veikt transportlīdzekļa valsts tehnisko apskati, transportlīdzekļa reģistrāciju transportlīdzekļu un vadītāju reģistrā, kā arī izbraukt ar transportlīdzekli no Latvijas. Naudas soda samaksas apliecinājums ir attiecīgs norēķina dokuments.

         

(5) Ja nevis īpašnieka paša vainas dēļ, bet gan citas personas prettiesisku darbību dēļ transportlīdzeklis vairs neatrodas īpašnieka (valdītāja, turētāja) valdījumā, par nodarīto pārkāpumu atbild šī persona.

         

(6) Kārtību, kādā amatpersonas, kas pilnvarotas izskatīt šajā pantā minētās administratīvo pārkāpumu lietas, sastāda protokolu, noformē paziņojumu par uzlikto naudas sodu un nosūta informāciju transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

34. Papildināt likumu ar 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5, 43.6, 43.7, 43.8, 43.9 un 43.10 pantu šādā redakcijā:

"43.1 pants. Pārkāpumu uzskaites punktu sistēma

     

31. Papildināt likumu ar 43.1, 43.2, 43.3, 43.4, 43.5 un 43.6 pantu šādā redakcijā:

"43.1 pants. Pārkāpumu uzskaites punktu sistēma

 

(1) Lai ietekmētu transportlīdzekļu vadītāju uzvedību, veicinot transportlīdzekļu drošu vadīšanu un normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmē, kā arī tāpēc, lai pēc iespējas mazāk būtu apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība un manta, transportlīdzekļu vadītāju izdarītie administratīvie pārkāpumi tiek reģistrēti transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā, norādot attiecīgajam pārkāpumam atbilstošo uzskaites punktu skaitu.

84.

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

 

Aizstāt 43.1 panta pirmajā daļā vārdus “transportlīdzekļu vadītāju izdarītie administratīvie pārkāpumi tiek reģistrēti transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā, norādot attiecīgajam pārkāpumam atbilstošo uzskaites punktu skaitu” ar vārdiem “Sodu reģistrā reģistrē uzskaites punktu skaitu atbilstoši transportlīdzekļu vadītāju izdarītiem administratīvajiem pārkāpumiem”.

Daļēji atbalstīt

(1) Lai ietekmētu transportlīdzekļu vadītāju uzvedību, veicinot transportlīdzekļu drošu vadīšanu un normatīvo aktu ievērošanu ceļu satiksmē, kā arī tāpēc, lai pēc iespējas mazāk būtu apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība un manta, transportlīdzekļu vadītāju izdarītie administratīvie pārkāpumi tiek reģistrēti Sodu reģistrā, bet pārkāpumu uzskaites punkti – transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā.

   

85.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Aizstāt 43.1panta pirmajā daļā vārdus “transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā, norādot attiecīgajam pārkāpumam atbilstošu uzskaites punktu skaitu” ar vārdiem “Sodu reģistrā, bet pārkāpumu uzskaites punkti – transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā.”

Atbalstīt

 
 

(2) Maksimālais reģistrējamo punktu skaits ir 10 punkti transportlīdzekļu vadītājiem, kuru stāžs ir mazāks par diviem gadiem, un 16 punkti - pārējiem transportlīdzekļu vadītājiem.

     

(2) Maksimālais reģistrējamo punktu skaits ir 10 punkti transportlīdzekļu vadītājiem, kuru stāžs ir mazāks par diviem gadiem, un 16 punkti - pārējiem transportlīdzekļu vadītājiem.

 

(3) Maksimālais par vienu pārkāpumu reģistrējamais punktu skaits ir astoņi punkti.

     

(3) Maksimālais par vienu pārkāpumu reģistrējamais punktu skaits ir astoņi punkti.

 

(4) Atbilstoši izdarītajam pārkāpumam reģistrētie punkti ir spēkā divus līdz piecus gadus atkarībā no pārkāpuma smaguma.

86.

(Dep. V. Agešins)

Aizstāt 43.1. panta ceturtajā daļā vārdus “divus līdz piecus” ar vārdiem “ vienu līdz četrus”

Neatbalstīt

(4) Atbilstoši izdarītajam pārkāpumam reģistrētie punkti ir spēkā divus līdz piecus gadus atkarībā no pārkāpuma smaguma.

 

(5) Atbilstoši pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai transportlīdzekļu vadītājiem piemēro šādus ietekmēšanas līdzekļus:

     

(5) Atbilstoši pārkāpumu uzskaites punktu sistēmai transportlīdzekļu vadītājiem piemēro šādus ietekmēšanas līdzekļus:

 

1) brīdinājums, nosūtot pa pastu transportlīdzekļa vadītājam informāciju par viņam reģistrēto punktu skaitu;

     

1) brīdinājums, nosūtot pa pastu transportlīdzekļa vadītājam informāciju par viņam reģistrēto punktu skaitu;

 

2) apmācības kursi (semināri) ceļu satiksmes drošības jautājumos;

87.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 43.1panta piektās daļas 2.punktu šādā redakcijā:

“2) apmācības kursi (semināri) ceļu satiksmes drošības jautājumos;

3) apmācības kursi (semināri) drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos;”

Atbalstīt

2) apmācības kursi (semināri) ceļu satiksmes drošības jautājumos;

3) apmācības kursi (semināri) drošas transportlīdzekļa vadīšanas jautājumos;

 

3) eksāmens ceļu satiksmes drošības jautājumos;

88.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 43.1panta piektās daļas 3.punktu šādā redakcijā:

“4) eksāmens ceļu satiksmes drošības jautājumos;

5) transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaude;”

Atbalstīt

4) eksāmens ceļu satiksmes drošības jautājumos;

5) transportlīdzekļu vadīšanas iemaņu pārbaude;

 

4) transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana uz gadu, ja sasniegts maksimālais punktu skaits;

89.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 43.1panta piektās daļas 4.punktu šādā redakcijā:

“6) aizliegums izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz vienu gadu, ja sasniegts maksimālais punktu skaits.”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

6) transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz vienu gadu, ja sasniegts maksimālais uzskaites punktu skaits.

 

5) transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana pavisam, ja atkārtoti 10 gadu laikā piemērota tiesību atņemšana uz 12 vai vairāk mēnešiem kā administratīvais sods vai tiesību atņemšana par maksimālā uzskaites punktu skaita sasniegšanu.

90.

 

 

 

 

91.

(Dep. V. Agešins)

Aizstāt 43.1. panta piektās dļas 5. punktā skaitli “10” ar skaitli “8”

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 43.1panta piektās daļas 5.punktu kā sesto daļu šādā redakcijā:

“(6) Transportlīdzekļa vadītājs zaudē vadīšanas tiesības un atkārtoti tās iegūt var ne agrāk kā pēc pieciem gadiem, ja atkārtoti 10 gadu laikā piemērota tiesību atņemšana uz 12 vai vairāk mēnešiem vai aizliegums izmantot transportlīdzekļu vadīšanas tiesības par maksimālā uzskaites punktu skaita sasniegšanu.”

Neatbalstīt

 

 

 

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(6) Transportlīdzekļa vadītājs zaudē transportlīdzekļu vadīšanas tiesības un atkal var tās iegūt ne agrāk kā pēc pieciem gadiem, ja viņam 10 gadu laikā atkārtoti piemērota tiesību atņemšana uz 12 vai vairāk mēnešiem vai transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums par maksimālā uzskaites punktu skaita sasniegšanu.

 

(6) Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumus, reglamentējot reģistrējamos pārkāpumus, pārkāpumiem atbilstošos uzskaites punktus, to noilgumu, pārkāpumu uzskaites punktu reģistrēšanas un dzēšanas kārtību, informācijas apmaiņas kārtību un kārtību, kādā reģistrā esošā informācija paziņojama transportlīdzekļa vadītājam, kā arī transportlīdzekļu vadītāju uzvedības ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

92.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Uzskatīt panta sesto daļu attiecīgi par septīto daļu.

Atbalstīt

(7) Pārkāpumu uzskaites punktu sistēmas piemērošanas noteikumus, reglamentējot reģistrējamos pārkāpumus, pārkāpumiem atbilstošos uzskaites punktus, to noilgumu, pārkāpumu uzskaites punktu reģistrēšanas un dzēšanas kārtību, informācijas apmaiņas kārtību un kārtību, kādā reģistrā esošā informācija paziņojama transportlīdzekļa vadītājam, kā arī transportlīdzekļu vadītāju uzvedības ietekmēšanas līdzekļu piemērošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

 

 

 

 

43.2 pants. Lēmuma par naudas soda samaksu izpildes kārtība

93.

(Dep. S. Āboltiņa, Dep. A. Kampars)

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 43.2 pantu

Atbalstīt

 
 

(1) Ja par ceļu satiksmes drošību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpšanu ir uzlikts naudas sods, līdz naudas soda samaksai aizliegts:

       
 

1) izsniegt pārkāpumu izdarījušajai personai transportlīdzekļa vadītāja apliecību;

       
 

2) veikt pārkāpumu izdarījušajai personai piederošo transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un reģistrēt tos transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;

       
 

3) veikt transportlīdzeklim, ar kuru izdarīts pārkāpums, valsts tehnisko apskati un reģistrēt to transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā, kā arī traktortehnikas un tās vadītāju informatīvajā sistēmā;

 

   
 

4) ar transportlīdzekli, ar kuru izdarīts pārkāpums un kurš reģistrēts ārvalstīs, izbraukt no Latvijas.

       
 

(2) Uzliktais naudas sods jāsamaksā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no soda uzlikšanas dienas.

       
 

(3) Ja naudas sods nav samaksāts gada laikā no dienas, kad lēmums par naudas soda uzlikšanu stājies spēkā, stājas spēkā transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums un transportlīdzekļa vadītājam aizliegts vadīt transportlīdzekļus līdz naudas soda samaksai.

       
 

(4) Ja naudas sods nav samaksāts šā panta trešajā daļā noteiktajā termiņā, lēmumu par administratīvā soda uzlikšanu nodod piespiedu izpildei zvērinātiem tiesu izpildītājiem. Lēmuma piespiedu izpilde notiek likumos un citos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.”

       
 

43.3 pants. Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas termiņi

94.

(Dep. S. Āboltiņa, Dep. A. Kampars)

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 43.3 pantu

Atbalstīt

 
 

(1) Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumu pieņem uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas, ja pārkāpējs ir gājējs vai apturētā transportlīdzekļa vadītājs, un par izdarīto pārkāpumu piemērojamais administratīvais sods ir fiksētais naudas sods.

95.

 

 

 

 

 

 

 

96.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

papildināt 43.3. panta pirmo daļu ar tekstu šādā redakcijā: “vai naudas sods līdz 10 latiem.”

 

(Dep. V. Agešins)

Izteikt 43.3. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

“(1) Administratīvo pārkāpumu lietas izskata un lēmumu pieņem uzreiz pēc pārkāpuma konstatēšanas, ja pārkāpējs ir gājējs vai apturētā transportlīdzekļa vadītājs, un par izdarīto pārkāpumu nav paredzēta transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana, kā arī ja par izdarīto pārkāpumu piemērojamais administratīvai sods ir fiksētais naudas sods vai pārkāpējs piekrīt noteiktā soda apmēram.”

Neatbalstīt

 

 

 

 

 

 

Neatbalstīt

 
 

(2) Pārējās administratīvo pārkāpumu lietās (lietas, kuras neizskata uz vietas) lēmumu pieņem cita amatpersona vai kompetenta iestāde, pārkāpuma izdarīšanas vietā sastādīto administratīvā pārkāpuma protokolu šai amatpersonai vai iestādei nogādā ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc protokola sastādīšanas, un šīs lietas izskata, kad ieradusies pārkāpumu izdarījusī persona. Ja pārkāpumu izdarījusī persona paziņo, ka piekrīt lietas izskatīšanai bez tās klātbūtnes, vai neierodas 30 dienu laikā pēc protokola sastādīšanas, lietu izskata bez tās klātbūtnes.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.4 pants. Protokols par administratīvo ceļu satiksmes pārkāpumu

97.

(Dep. S. Āboltiņa, Dep. A. Kampars)

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

(Juridiskais birojs)

Izslēgt 43.4 pantu

Atbalstīt

 
 

(1) Par izdarīto administratīvo ceļu satiksmes pārkāpumu šā likuma 43.5 pantā minētās personas sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu. Tā formu un saturu nosaka Ministru kabinets.

       
 

(2) Personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt sodu, šā likuma 43.3 panta pirmajā daļā paredzētajos gadījumos sastāda protokola saīsināto variantu, kura formu un saturu nosaka Ministru kabinets.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

43.5 pants. Personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu

98.

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

Izslēgt 43.5 pantu

Atbalstīt

 
 

(1) Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesības sastādīt:

       
 

1) šā likuma 25.panta pirmajā daļā minēto institūciju darbiniekiem, kuri ir tiesīgi apturēt transportlīdzekļus un pārbaudīt transportlīdzekļu vadītāju dokumentus;

       
 

2) Latvijas Autoceļu direkcijas amatpersonām, veicot šajā likumā noteiktās funkcijas, - par konstatētajiem normatīvo aktu pārkāpumiem.

       
 

(2) Ja pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgas sastādīt un administratīvo sodu uzlikt arī pašvaldības domes (padomes) pilnvarotas institūcijas (amatpersonas).

       
 

43.6 pants. Īpatnības administratīvajā procesā sakarā ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu

     

43.2 pants. Īpatnības administratīvajā procesā sakarā ar apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu

 

(1) Ja pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt sodu, sastāda protokolu — paziņojumu, kura formu un saturu nosaka Ministru kabinets.

     

(1) Ja pārkāpti apstāšanās vai stāvēša nas noteikumi, bet transportlīdzekļa vadītājs neatrodas pārkāpuma izdarīšanas vietā, personas, kuras ir tiesīgas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt sodu, sastāda protokolu — paziņojumu, kura formu un saturu nosaka Ministru kabinets.

 

(2) Ja par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu uzliktais administratīvais sods nav samaksāts likumā noteiktajā termiņā, naudas sods piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja), izņemot gadījumu, kad pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka (valdītāja) valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ.

     

(2) Ja par apstāšanās vai stāvēšanas noteikumu pārkāpšanu uzliktais administratīvais sods nav samaksāts likumā noteiktajā termiņā, naudas sods piedzenams no transportlīdzekļa īpašnieka (valdītāja), izņemot gadījumu, kad pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka (valdītāja) valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ.

 

(3) Kārtību, kādā noformējams protokols – paziņojums par uzlikto naudas sodu un nosūtāma informācija transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

(3) Kārtību, kādā noformējams protokols – paziņojums par uzlikto naudas sodu un nosūtāma informācija transportlīdzekļa īpašniekam (valdītājam, turētājam), kā arī naudas soda iekasēšanas un kontroles kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

43.7 pants. Transportlīdzekļa piespiedu pārvietošana

     

43.3 pants. Transportlīdzekļa piespiedu pārvietošana

 

(1) Transportlīdzekli var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, ja:

     

(1) Transportlīdzekli var pārvietot piespiedu kārtā, novietojot to speciālā stāvvietā, ja:

 

1) tā vadītājs atrodas alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai viņam nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, izņemot gadījumu, kad transportlīdzekļa vadītājs pilnvaro pasažieri vai citu klātesošo personu, kurai ir attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, vadīt šo transportlīdzekli tālāk;

     

1) tā vadītājs atrodas alkohola reibumā, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā vai viņam nav transportlīdzekļu vadīšanas tiesību, izņemot gadījumu, kad transportlīdzekļa vadītājs pilnvaro pasažieri vai citu klātesošo personu, kurai ir attiecīgas kategorijas transportlīdzekļu vadīšanas tiesības, vadīt šo transportlīdzekli tālāk;

 

2) nav iespējams noskaidrot transportlīdzekļa piederību;

     

2) nav iespējams noskaidrot transportlīdzekļa piederību;

 

3) transportlīdzeklim ir bojājumi, ar kādiem normatīvie akti aizliedz braukt, izņemot gadījumu, kad bojājumus novērš transportlīdzekļa atrašanās vietā vai transportlīdzekli noteiktajā kārtībā pārvieto uz stāvvietu vai trūkumu novēršanas vietu;

   

Redakcionāli precizēts

3) transportlīdzeklim ir normatīvajos aktos noteiktie bojājumi, kuru dēļ tas nedrīkst braukt, izņemot gadījumu, kad bojājumus novērš transportlīdzekļa atrašanās vietā vai transportlīdzekli noteiktajā kārtībā pārvieto uz stāvvietu vai trūkumu novēršanas vietu;

 

4) pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet vadītāja nav klāt un transportlīdzeklis novietots stāvēšanai:

     

4) pārkāpti apstāšanās vai stāvēšanas noteikumi, bet vadītāja nav klāt un transportlīdzeklis novietots stāvēšanai:

 

a) vietā, kur uzstādīta papildzīme “Strādā evakuators”,

99.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 43.7. panta pirmās daļas 4. punkta a) apakšpunktu šādā redakcijā:

“a) vietā, kur uzstādīta papildzīme “Strādā autoevakuators”;”

Atbalstīt

a) vietā, kur uzstādīta papildzīme “Strādā autoevakuators”,

 

b) uz tramvaja sliežu klātnes vai tās tiešā tuvumā un neļauj braukt tramvajam,

     

b) uz tramvaja sliežu klātnes vai tās tiešā tuvumā un neļauj braukt tramvajam,

 

c) sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturā vai stāvvietā vai tās tiešā tuvumā un neļauj iebraukt vai izbraukt sabiedriskajam pasažieru transportlīdzeklim,

100.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 43.7 panta pirmās daļas 4. punkta “c” apakšpunktā vārdus “sabiedrisko pasažieru transportlīdzekļu pieturā” ar vārdiem “pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturvietā” un vārdus “sabiedriskajam pasažieru transportlīdzeklim” ar vārdiem “pasažieru sabiedriskajam transportlīdzeklim”.

Atbalstīt

c) pasažieru sabiedrisko transportlīdzekļu pieturā vai stāvvietā vai tās tiešā tuvumā un neļauj iebraukt vai izbraukt pasažieru sabiedriskajam transportlīdzeklim,

 

d) tā, ka tas neļauj braukt citiem transportlīdzekļiem vai to braukšanai tiek radīti būtiski traucējumi (citu transportlīdzekļu vadītāji ir spiesti nobraukt no brauktuves vai iebraukt tajā ceļa pusē, kas paredzēta braukšanai pretējā virzienā),

     

d) tā, ka tas neļauj braukt citiem transportlīdzekļiem vai to braukšanai tiek radīti būtiski traucējumi (citu transportlīdzekļu vadītāji ir spiesti nobraukt no brauktuves vai iebraukt tajā ceļa pusē, kas paredzēta braukšanai pretējā virzienā),

 

e) uz gājēju pārejas,

     

e) uz gājēju pārejas,

 

f) pilnīgi vai daļēji uz ietves un gājēji tā dēļ ir spiesti iziet uz brauktuves,

     

f) pilnīgi vai daļēji uz ietves un gājēji tā dēļ ir spiesti iziet uz brauktuves,

 

g) uz dzelzceļa pārbrauktuves;

     

g) uz dzelzceļa pārbrauktuves;

 

5) transportlīdzeklis novietots stāvēšanai apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos neapgaismotā ceļa posmā, kur apstāties aizliegts, tam nav iedegtas noteiktās ārējās apgaismes ierīces un tas citiem vadītājiem nav saredzams pietiekamā attālumā;

     

5) transportlīdzeklis novietots stāvēšanai apdzīvotās vietās pilnīgi vai daļēji uz brauktuves diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos neapgaismotā ceļa posmā, kur apstāties aizliegts, tam nav iedegtas noteiktās ārējās apgaismes ierīces un tas citiem vadītājiem nav saredzams pietiekamā attālumā;

 

6) transportlīdzeklis novietots stāvēšanai pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos un tam nav iedegtas noteiktās ārējās apgaismes ierīces;

     

6) transportlīdzeklis novietots stāvēšanai pilnīgi vai daļēji uz brauktuves ārpus apdzīvotām vietām diennakts tumšajā laikā vai nepietiekamas redzamības apstākļos un tam nav iedegtas noteiktās ārējās apgaismes ierīces;

 

7) transportlīdzeklis Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīstams par ilgstoši atstātu uz ceļa.

     

7) transportlīdzeklis Ministru kabineta noteiktajā kārtībā atzīstams par ilgstoši atstātu uz ceļa.

 

(2) Transportlīdzekli no vietas, kur tas novietots stāvēšanai, uz citu, stāvēšanai atļautu vietu var pārvietot piespiedu kārtā saskaņā ar pašvaldības lēmumu vai iekšlietu ministra rīkojumu no ielām:

101.

 

 

 

 

 

 

 

102.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

103.

(Iekšlietu ministrijas Parlamentārā sekretāre L. Mūrniece)

Aizstāt 43.7 panta otrajā daļā vārdus “iekšlietu ministra” ar vārdiem “Valsts policijas priekšnieka”

 

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 43.7 panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Transportlīdzekli no vietas, kur tas novietots stāvēšanai uz citu stāvēšanai atļautu vietu var pārvietot piespiedu kārtā saskaņā ar pašvaldības pilnvarotas amatpersonas lēmumu vai iekšlietu ministra rīkojumu no ielām:”

(Atbildīgā komisija)

Izteikt 43.7 panta otrās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

“(2) Transportlīdzekli no vietas, kur tas novietots stāvēšanai, uz citu - stāvēšanai atļautu vietu var pārvietot piespiedu kārtā saskaņā ar pašvaldības pilnvarotas amatpersonas lēmumu vai Valsts policijas priekšnieka rīkojumu no ielām:”

Atbalstīt

(iestrādāts 103. prlik.)

 

 

 

 

Daļēji atbalstīt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atbalstīt

(2) Transportlīdzekli no vietas, kur tas novietots stāvēšanai, uz citu - stāvēšanai atļautu vietu var pārvietot piespiedu kārtā saskaņā ar pašvaldības pilnvarotas amatpersonas lēmumu vai Valsts policijas priekšnieka rīkojumu no ielām:

 

1) kuras nepieciešams atbrīvot oficiālo valsts vizīšu vai citu pasākumu nodrošināšanai;

     

1) kuras nepieciešams atbrīvot oficiālo valsts vizīšu vai citu pasākumu nodrošināšanai;

 

2) kurās paredzēts veikt ceļu būvniecības vai remonta darbus.

     

2) kurās paredzēts veikt ceļu būvniecības vai remonta darbus.

   

104.

(Juridiskais birojs)

Precizēt un izteikt 43.7 panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Transportlīdzekli, no ielas, kur tas novietots stāvēšanai, var pārvietot uz citu, stāvēšanai atļautu vietu saskaņā ar pašvaldības lēmumu vai iekšlietu ministra rīkojumu, ja:

1) ielu nepieciešams atbrīvot oficiālo vizīšu vai citu pasākumu nodrošināšanai;

2) ielā paredzēts veikt ceļu būvniecības vai remonta darbus.”

Daļēji atbalstīt

(iestrādāts 103. prlik.)

 
 

(3) Transportlīdzekli no vietas, kur tas novietots stāvēšanai, uz citu, stāvēšanai atļautu vietu var pārvietot piespiedu kārtā īslaicīgu ceļa uzturēšanas (piemēram, sniega novākšanas), remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbu veikšanas gadījumā.

105.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 43.7 panta trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Transportlīdzekli no vietas, kur tas novietots stāvēšanai, uz citu - stāvēšanai atļautu vietu saskaņā ar ceļa pārvaldītāja vai attiecīga avārijas vai glābšanas dienesta amatpersonas lēmumu var pārvietot piespiedu kārtā īslaicīgu ceļu uzturēšanas (piemēram, sniega novākšanas), remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbu vai glābšanas darbu veikšanas gadījumā.”

Atbalstīt

(3) Transportlīdzekli no vietas, kur tas novietots stāvēšanai, uz citu - stāvēšanai atļautu vietu saskaņā ar ceļa pārvaldītāja vai attiecīga avārijas vai glābšanas dienesta amatpersonas lēmumu var pārvietot piespiedu kārtā īslaicīgu ceļu uzturēšanas (piemēram, sniega novākšanas), remonta vai avārijas seku likvidēšanas darbu vai glābšanas darbu veikšanas gadījumā.

 

(4) Transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

 

 

(4) Transportlīdzekļu piespiedu pārvietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

43.8 pants. Braukšanas ātruma kontrole

     

43.4 pants. Braukšanas ātruma kontrole

 

Noteiktā braukšanas ātruma ievērošanu kontrolē Ceļu policija ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

     

Noteiktā braukšanas ātruma ievērošanu kontrolē Ceļu policija ar šim nolūkam paredzētām mērierīcēm, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

 

43.9 pants. Alkohola reibuma, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšana

     

43.5 pants. Alkohola reibuma, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšana

 

(1) Lai konstatētu alkohola reibumu, Valsts policijas darbinieki un Valsts robežsardzes darbinieki (uz valsts robežas) ir tiesīgi pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja izelpoto gaisu ar šim nolūkam paredzētu mēraparātu, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām, vai nogādāt transportlīdzekļa vadītāju medicīnas iestādē šādas pārbaudes veikšanai, ja ir pamatotas aizdomas, ka viņš ir alkohola reibumā, bet izelpotā gaisa pārbaudi nav iespējams veikt vai transportlīdzekļa vadītājs nepiekrīt tās rezultātiem. Kārtību, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā, nosaka Ministru kabinets.

     

(1) Lai konstatētu alkohola reibumu, Valsts policijas darbinieki un Valsts robežsardzes darbinieki (uz valsts robežas) ir tiesīgi pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja izelpoto gaisu ar šim nolūkam paredzētu mēraparātu, kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām, vai nogādāt transportlīdzekļa vadītāju medicīnas iestādē šādas pārbaudes veikšanai, ja ir pamatotas aizdomas, ka viņš ir alkohola reibumā, bet izelpotā gaisa pārbaudi nav iespējams veikt vai transportlīdzekļa vadītājs nepiekrīt tās rezultātiem. Kārtību, kādā nosakāma alkohola koncentrācija asinīs un izelpotajā gaisā, nosaka Ministru kabinets.

 

(2) Lai konstatētu narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu, Valsts policijas darbinieki nogādā transportlīdzekļa vadītāju medicīnas iestādē pārbaudes veikšanai, ja ir pamatotas aizdomas par narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu (vadītāja uzvedība, runas veids, kustību koordinācija). Narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

     

(2) Lai konstatētu narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidu, Valsts policijas darbinieki nogādā transportlīdzekļa vadītāju medicīnas iestādē pārbaudes veikšanai, ja ir pamatotas aizdomas par narkotisko vai citu apreibinošo vielu lietošanu (vadītāja uzvedība, runas veids, kustību koordinācija). Narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaida konstatēšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

 

43.10 pants. Pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli

     

43.6 pants. Pārkāpumu fiksēšana ar tehniskiem līdzekļiem, neapturot transportlīdzekli

 

(1) Pārkāpumus var fiksēt, neapturot transportlīdzekli un izmantojot tehniskus līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām.

106.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Papildināt 43.10panta pirmo daļu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Kārtību, kādā izmanto tehniskos līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), nosaka Ministru kabinets.”

Atbalstīt

(1) Pārkāpumus var fiksēt, neapturot transportlīdzekli un izmantojot tehniskus līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), kas atbilst Ministru kabineta noteiktajām prasībām. Kārtību, kādā izmanto tehniskos līdzekļus (fotoiekārtas vai videoiekārtas), nosaka Ministru kabinets.

 

(2) Ja nav noskaidrots transportlīdzekļa vadītājs, kas vadīja transportlīdzekli pārkāpuma izdarīšanas brīdī, administratīvo sodu par konstatēto pārkāpumu nepiemēro."

107.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Izteikt 43.10panta otro daļu šādā redakcijā:

“(2) Ja nav noskaidrots transportlīdzekļa vadītājs, kas vadīja transportlīdzekli pārkāpuma izdarīšanas brīdī, administratīvo sodu par konstatēto pārkāpumu piemēro transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam), izņemot gadījumu, ja citas personas prettiesisku darbību dēļ transportlīdzeklis vairs neatrodas īpašnieka valdījumā un ja par pārkāpumu piemērojamais administratīvais sods ir transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana.”

Atbalstīt

Redakcionāli precizēts

(2) Ja nav noskaidrots transportlīdzekļa vadītājs, kas vadīja transportlīdzekli pārkāpuma izdarīšanas brīdī, administratīvo sodu par konstatēto pārkāpumu piemēro transportlīdzekļa īpašniekam (turētājam), izņemot gadījumu, kad pārkāpuma izdarīšanas brīdī transportlīdzeklis nav atradies īpašnieka valdījumā citas personas prettiesisku darbību dēļ un kad par pārkāpumu piemērojamais administratīvais sods ir transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana.”

   

108.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Papildināt likumu ar 43.11 pantu šādā redakcijā:

“43.11 pants. Apstākļi, kas mīkstina vai pastiprina atbildību par administratīvo pārkāpumu, kas izdarīts ceļu satiksmē

Neatbalstīt

 
     

(1) Atbildību par administratīvo pārkāpumu, kas paredzēts Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa desmit “a” nodaļā, mīkstina vai pastiprina šādi apstākļi:

   
     

1) satiksmes intensitāte vietā, kur izdarīts pārkāpums;

   
     

2) diennakts laiks, kad izdarīts pārkāpums;

   
     

3) ceļa un laika apstākļi, kad izdarīts pārkāpums;

   
     

4) citi apstākļi, kas mazina vai pastiprina konkrētā pārkāpuma potenciālos draudus satiksmes drošībai.

   
     

(2) Ja izskatot administratīvo lietu, tiek piemēroti pirmajā daļā minētie apstākļi, to norāda administratīvo pārkāpumu lēmumā.”

   

44.pants. Zaudējuma atlīdzināšana

         

(1) Šā likuma vai citu ceļu satiksmes drošību reglamentējošu aktu pārkāpuma rezultātā nodarītais zaudējums ir jāatlīdzina.

         

(2) Par transportlīdzekļa ekspluatācijas rezultātā nodarīto zaudējumu atbild transportlīdzekļa īpašnieks vai valdītājs, ja viņš nepierāda, ka zaudējums radies nepārvaramas varas dēļ, ar paša cietušā nodomu vai cietušā rupjas neuzmanības dēļ vai arī citu iemeslu dēļ, kuri saskaņā ar likumu atbrīvo no atbildības par zaudējuma atlīdzību. Kopīpašnieki un līdzmantinieki par nodarīto zaudējumu atbild solidāri.

         

(3) Gadījumos, kad transportlīdzeklis ir nodots turētājam, par nodarītajiem zaudējumiem atbild turētājs, ja viņš nav vienojies ar īpašnieku par citādu zaudējumu segšanas kārtību. Tomēr, ja turētājs atrodas prombūtnē (ārpus valsts robežām), nav zināma viņa dzīvesvieta vai pilnīga zaudējumu piedziņa no viņa nav iespējama, par zaudējumu atbild transportlīdzekļa īpašnieks.

         

(4) Ja transportlīdzeklis izgājis no īpašnieka, valdītāja vai turētāja valdījuma nevis viņa paša vainas dēļ, bet gan citas personas prettiesisku darbību rezultātā, par nodarīto zaudējumu atbild šī persona. Ja arī īpašnieka, valdītāja vai turētāja uzvedībai nav attaisnojuma, nodarītos zaudējumus atlīdzināt var prasīt kā no personas, kas lietojusi transportlīdzekli, tā arī no īpašnieka, valdītāja vai turētāja atbilstoši katra vainas pakāpei.

         

(5) Civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas gadījumā trešajai personai nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas kārtību regulē atsevišķs likums par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu.

         

VIII nodaļa

         

Papildu noteikumi

         

45.pants. Izņēmuma gadījumi

         

(1) Aizliegts izsniegt speciālas atļaujas, kas dod tiesības atkāpties no šā likuma un Ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

         

(2) Atsevišķos gadījumos pasta un inkasācijas transportlīdzekļiem ar speciālām Satiksmes ministrijā un Iekšlietu ministrijā saskaņotām caurlaidēm, pildot darba uzdevumus, ir tiesības neievērot apstāšanās un stāvēšanas noteikumus, kā arī ceļa zīmju "Braukt aizliegts", "Mehāniskajiem transportlīdzekļiem braukt aizliegts" un "Kravas automobiļiem braukt aizliegts" prasības.

         
 

35. Papildināt 45.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šajā likumā noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no Ceļu satiksmes noteikumiem tiktāl, ciktāl to nosaka sporta pasākumus reglamentējošie akti.”

     

32. Papildināt 45.pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

“(3) Šajā likumā noteiktajā kārtībā saskaņotajos sporta pasākumos ir pieļaujamas atkāpes no Ceļu satiksmes noteikumiem tiktāl, ciktāl to nosaka sporta pasākumus reglamentējošie akti.”

 

 

 

 

 

 

 

 

46.pants. Noteikumu spēks attiecībā uz ārvalstu pilsoņiem un bezvalstniekiem

         

Šis likums, Ceļu satiksmes noteikumi un citi normatīvie akti, kas regulē attiecības ceļu satiksmes drošības jomā, attiecas arī uz ārvalstīs reģistrētajiem transportlīdzekļiem, kā arī to īpašniekiem, vadītājiem un citiem ceļu satiksmes dalībniekiem, tiem atrodoties Latvijas teritorijā, ja starptautiskajos līgumos, kuru dalībvalsts ir Latvija, nav paredzēts citādi.

         

47.pants. Noteikumi transportlīdzekļu vadītājiem, kas ierodas Latvijā no ārvalstīm vai ieved Latvijā transportlīdzekļus

         

(1) Transportlīdzekļa vadītājam, kas ierodas Latvijā no ārvalstīm, atļauts vadīt transportlīdzekli, ja viņam ir klāt vadītāja apliecība, kurā norādītas 1968.gada Konvencijā par ceļu satiksmi noteiktās vadītāja kategorijas.

36.  47.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "ja viņam ir klāt" ar vārdiem "Eiropas Savienības valsts izsniegta vadītāja apliecība vai";

109.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 47. panta pirmās daļas papildinājumā vārdus “Eiropas Savienības valsts” ar vārdiem “Eiropas Savienības dalībvalsts”.

Atbalstīt

33.  47.pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārdiem "ja viņam ir klāt" ar vārdiem "Eiropas Savienības dalībvalsts izsniegta vadītāja apliecība vai";

(2) Transportlīdzekļa vadītājam, kurš ierodas Latvijā no ārvalstīm un uzturas Latvijā ilgāk par sešiem mēnešiem, noteiktā kārtībā jāapmaina transportlīdzekļa vadītāja apliecība.

papildināt otro daļu ar vārdiem “izņemot Eiropas Savienības valsts izsniegtu vadītāja apliecību, kā arī personas, kas bauda diplomātiskās vai konsulārās imunitātes un privilēģijas”;

110.

(Juridiskais birojs)

Aizstāt 47. panta otrās daļas papildinājumā vārdus “Eiropas Savienības valsts” ar vārdiem “Eiropas Savienības dalībvalsts”.

Atbalstīt

papildināt otro daļu ar vārdiem “izņemot Eiropas Savienības dalībvalsts izsniegtu vadītāja apliecību, kā arī personas, kas bauda diplomātiskās vai konsulārās imunitātes un privilēģijas”;

(3) Ārvalstu pilsoņiem vai bezvalstniekiem no ārvalstīm uz laiku ievestie mehāniskie transportlīdzekļi un to piekabes, kas atrodas Latvijā ilgāk par trim mēnešiem un piedalās ceļu satiksmē, noteiktā kārtībā jāreģistrē Ceļu satiksmes drošības direkcijā, bet traktortehnika - Valsts tehniskās uzraudzības inspekcijā.

         
 

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi nav piemērojami ārvalstu bruņoto spēku sastāvā esošajām personām, kuras Latvijas Republikā pilda dienesta pienākumus starptautiskās sadarbības ietvaros.”

     

papildināt pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

“(4) Šā panta pirmās un otrās daļas noteikumi nav piemērojami ārvalstu bruņoto spēku sastāvā esošajām personām, kuras Latvijas Republikā pilda dienesta pienākumus starptautiskās sadarbības ietvaros.”

 

 

48. pants. Starptautisko līgumu piemērošana

         

Ja Saeimas apstiprinātā starptautiskajā līgumā paredzēti citādi noteikumi nekā šajā likumā, piemērojami starptautiskā līguma noteikumi.

         

Pārejas noteikumi

         

1. Līdz Ministru kabineta noteikumu izdošanai šā likuma izpildei piemērojami pašreiz spēkā esošie normatīvie akti, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

37. Izslēgt pārejas noteikumu 1. punktu.

     

34. Pārejas noteikumos: izslēgt 1. punktu;

2. Ar šā likuma spēkā stāšanos spēku zaudē Satversmes 81.panta kārtībā izdotie Ministru kabineta 1997.gada 7.aprīļa noteikumi nr.135 "Noteikumi par ceļu satiksmi" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1997, 10., 18.nr.).

         

3. Likuma 10. un 21.pantā noteiktās prasības attiecībā uz personām, kuru pastāvīgā dzīvesvieta ir Latvijā un kuras līdz šo prasību spēkā stāšanās dienai Latvijā lieto ārvalstīs reģistrētus transportlīdzekļus, izpildāmas līdz 2000.gada 1.augustam.

         
 

38. Papildināt pārejas noteikumus ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas paredzēti šā likuma 3.panta otrajā daļā, 6.panta trešajā daļā, 10.panta pirmajā daļā, 14.1 panta septītajā daļā, 16.panta septītajā daļā, 22.panta otrajā un ceturtajā daļā, 30.1 panta pirmajā daļā, 40.panta otrajā daļā, 43.1 panta sestajā daļā, 43.4 panta pirmajā un otrajā daļā, 43.6 panta pirmajā un trešajā daļā, 43.7 panta pirmās daļas 7.punktā un ceturtajā daļā, 43.8 pantā, 43.9 panta pirmajā un otrajā daļā un 43.10 panta pirmajā daļā.

   

Redakcionāli precizēts

papildināt pārejas noteikumus ar 4. un 5.punktu šādā redakcijā:

“4. Ministru kabinets līdz 2004.gada 1.janvārim izdod noteikumus, kas paredzēti šā likuma 3.panta otrajā daļā, 6.panta trešajā daļā, 10.panta pirmajā daļā, 14.1 panta septītajā daļā, 16.panta septītajā daļā, 22.panta otrajā un ceturtajā daļā, 30.1 panta pirmajā daļā, 40.panta otrajā daļā, 43.1 panta sestajā daļā, , 43.2 panta pirmajā un trešajā daļā, 43.3 panta pirmās daļas 7.punktā un ceturtajā daļā, 43.4 pantā, 43.5 panta pirmajā un otrajā daļā un 43.6 panta pirmajā daļā.

 

5. Līdz šo pārejas noteikumu 4.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim piemērojami spēkā esošie normatīvie akti, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

 

 

     

5. Līdz šo pārejas noteikumu 4.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.janvārim piemērojami spēkā esošie normatīvie akti, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.”

   

111.

(Satiksmes ministrijas Parlamentārais sekretārs V. Makarovs)

Papildināt likumprojektu ar pārejas noteikumiem šādā redakcijā:

Pārejas noteikumi

Atbalstīt

Pārejas noteikumi

     

1. Grozījumi likuma 1.panta 12.punktā, 1.panta 30.punktā, 10.panta pirmajā un sestajā daļā, 23.panta otrās daļas 2. un 17.punktā, 23.panta trešā un ceturtā daļa, 24.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā stājas spēkā ar 2004.gada 1.maiju.

Redakcionāli precizēts

1. Grozījumi likuma 1.panta 12. un 30.punktā, 10.panta pirmajā un sestajā daļā, 23.panta otrās daļas 2. un 17.punktā, 23.panta trešā un ceturtā daļa, grozījumi 24.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā stājas spēkā 2004.gada 1.maijā.

     

2. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2004.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas paredzēti likuma 3.panta otrajā daļā, 6.panta trešajā daļā, 10.panta pirmajā daļā, 14.1 pantā, 15.panta otrajā un sestajā daļā 16.panta septītajā daļā, 22.panta otrajā un ceturtajā daļā, 30.1 panta pirmajā daļā, 40.panta otrajā daļā, 43.1 panta sestajā daļā, 43.4 panta pirmajā un otrajā daļā, 43.6 panta pirmajā un trešajā daļā, 43.7 panta pirmās daļas 7.punktā un ceturtajā daļā, 438.pantā, 43.9 panta pirmajā un otrajā daļā un 43.10 panta pirmajā daļā.

Redakcionāli precizēts

2. Ministru kabinets ne vēlāk kā līdz 2004.gada 1.jūlijam izdod noteikumus, kas paredzēti likuma 3.panta otrajā daļā, 6.panta trešajā daļā, 10.panta pirmajā daļā, 14.1 pantā, 15.panta otrajā un sestajā daļā, 16.panta septītajā daļā, 22.panta otrajā un ceturtajā daļā, 30.1 panta pirmajā daļā, 40.panta otrajā daļā, 43.1 panta sestajā daļā, 43.2 panta pirmajā un trešajā daļā, 43.3 panta pirmās daļas 7.punktā un ceturtajā daļā, 43.4 pantā, 43.5 panta pirmajā un otrajā daļā un 43.6 panta pirmajā daļā.

     

3. Līdz pārejas noteikumu 3.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.jūlijam, ir piemērojami spēkā esošie normatīvie akti, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

 

3. Līdz pārejas noteikumu 3.punktā minēto Ministru kabineta noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2004.gada 1.jūlijam piemērojami spēkā esošie normatīvie akti, ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu.

     

4. Likuma 43.10 panta otrā daļa stājas spēkā ar 2006.gada 1.janvārī.

 

4. Likuma 43.6 panta otrā daļa stājas spēkā 2006.gada 1.janvārī.

     

5. Likums stājas spēkā ar 2004.gada 1.janvāri.

 

Likums stājas spēkā 2004.gada 1.janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 1997.gada 1.oktobrī.