Likumprojekts

 

 

Likumprojekts

Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokolu Nr.2

1.pants. 2002.gada 29.oktobrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokols Nr.2 (turpmāk – Papildprotokols) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

2.pants. Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas. Līdz ar likumu izsludināms Papildprotokols angļu valodā un tā tulkojums latviešu valodā.

3.pants. Papildprotokols stājas spēkā tā 2.pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā "Latvijas Vēstnesis".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas

brīvās tirdzniecības līguma

papildprotokols Nr. 2

 

Latvijas Republika (turpmāk tekstā Latvija) un Ungārijas Republika (turpmāk tekstā Ungārija),

Atsaucoties uz 1999. gada 10. jūnijā Budapeštā parakstīto brīvās tirdzniecības līgumu starp Latvijas Republiku un Ungārijas Republiku (turpmāk tekstā “Līgums”) un šī Līguma 3. protokolu par “izcelsmes produkcijas” jēdziena definējumu un administratīvās sadarbības metodēm (turpmāk tekstā “3.protokols”);

Atzīstot, ka grozījumu, kas, gadu gaitā īstenojot diagonālo kumulāciju starp Pusēm, veikti 3. protokolā, apvienošana nodrošina pienācīgu Paneiropas kumulācijas sistēmas darbību un veicina intensīvāku savstarpēji labvēlīgu tirdzniecības attiecību attīstību starp Pusēm un sekmē integrācijas procesu Eiropā;

Ņemot vērā, ka grozījumi Harmonizētajā Sistēmā, kas stājās spēkā no 2002. gada 1. janvāra, paredz iestrādāt izmaiņas apvienotā 3. protokola tekstā;

Ņemot vērā Līguma 37. panta nosacījumus;

 

 

 

IR NOLēMUŠAS SEKOJOšO:

 

1.pants

 

3. protokols un tā pielikumi ir jāaizstāj ar jauno 3. protokolu un tā pielikumiem, kas ir neatņemama šī Papildprotokola Nr. 2 daļa.

 

 

2.pants

 

Šis Papildprotokols Nr. 2 stājas spēkā nākamā mēneša pirmajā datumā, pēc pēdējās diplomātiskās notas saņemšanas, kas apliecina, ka ir izpildītas iekšējās juridiskās prasības, lai šis Papildprotokols Nr. 2 stātos spēkā.

 

PARAKSTĪTS Rīgā 2002. gada 29. oktobrī, divos oriģināleksemplāros angļu valodā, pie kam abi teksti ir pilnīgi autentiski.

 

 

 

Latvijas Republikas Ungārijas Republikas

vārdā vārdā

 

Kaspars Gerhards Istvįn Major

Ekonomikas ministrijas Ārlietu ministrijas

valsts sekretārs valsts sekretāra vietnieks

 

 

 

3.PROTOKOLS

PAR ’’IZCELSMES PRODUKCIJAS’’ JĒDZIENA DEFINĒJUMU UN ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS METODĒM

Satura rādītājs

I nodaļa Vispārējie nosacījumi

1.pants Definīcijas

II nodaļa ‘’Izcelsmes produkcijas’’ jēdziena definējums

2.pants Vispārējās prasības

3.pants Kumulācija Latvijā

4.pants Kumulācija Ungārijā

5.pants Pilnībā iegūtā produkcija

6.pants Pietiekami apstrādāta vai pārstrādāta produkcija

7.pants Nepietiekamas apstrādes vai pārstrādes operācijas

8.pants Kvalifikācijas vienība

9.pants Piederumi, rezerves daļas un instrumenti

10.pants Komplekti

11.pants Neitrālie elementi

III nodaļa Teritoriālās prasības

12.pants Teritoriālais princips

13.pants Tiešie pārvadājumi

14.pants Izstādes

IV nodaļa Muitas nodokļu atmaksāšana vai atbrīvošana no tiem

15.pants Aizliegums atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā

V nodaļa Izcelsmes apliecinājums

16.pants Vispārīgie noteikumi

17.pants EUR.1 kustības sertifikātu izsniegšanas kārtība

18.pants Retrospektīvi izsniegtie kustības sertifikāti EUR.1

19.pants EUR.1 kustības sertifikāta dublikāta izsniegšana

20.pants Kustības sertifikāta EUR.1 izsniegšana, pamatojoties uz iepriekš izdotu vai izrakstītu izcelsmes apstiprinājumu

20.a Uzskaites dalīšana (segregācija)

21.pants Rēķina - faktūras deklarācijas izrakstīšanas nosacījumi

22.pants Atzīts eksportētājs

23.pants Izcelsmes apliecinājuma derīgums

24.pants Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

25.pants Importēšana pa daļām

26.pants Izņēmumi formālajam izcelsmes apliecinājumam

27.pants Papildus dokumenti

28.pants Izcelsmes apstiprinājuma un papildus dokumentu uzglabāšana

29.pants Atšķirības un formālas kļūdas

30.pants EIRO izteiktās summas

VI nodaļa Administratīvās sadarbības pasākumi

31.pants Savstarpējā palīdzība

32.pants Izcelsmes apstiprinājumu pārbaude

33.pants Strīdu izšķiršana

34.pants Sodi

35.pants Brīvās zonas

VII nodaļa Nobeiguma nosacījumi

36.pants Muitas un izcelsmes lietu apakškomiteja

37.pants Pielikumi

38.pants Protokola labojumi

39. pants Protokola izpilde

 

Pielikumu saraksts

I pielikums: Ievadpiezīmes tabulai 3. protokola II pielikumā

II pielikums: Apstrādes vai pārstrādes operāciju saraksts, kas veicams ar neizcelsmes materiāliem, lai ražotā produkcija varētu iegūt izcelsmes statusu

III pielikums: EUR.1 kustības sertifikāta paraugs un pieteikuma iesniegšana EUR.1 kustības sertifikāta saņemšanai

IV pielikums: Rēķina – faktūras deklarācijas teksts

Apvienotā Deklarācija

Apvienotā Deklarācija par izmaiņu izcelsmes noteikumos pārskatīšanu Harmonizētās Sistēmas grozījumu rezultātā.

 

I NODAĻA

VISPĀRĒJIE NOSACĪJUMI

1.pants

Definīcijas

 

Šī Protokola izpratnē:

 1. "ražošana" nozīmē jebkāda veida apstrādi vai pārstrādi, tajā skaitā salikšanu vai specifiskas operācijas;
 2. "materiāls" nozīmē jebkādu sastāvdaļu, izejvielu, komponentu vai daļu u.tml., kura tiek izmantota produkcijas ražošanai;
 3. "produkcija" nozīmē produkciju, kas tiek ražota, pat ja tā ir paredzēta vēlākai izmantošanai citās ražošanas operācijās;
 4. "preces" nozīmē gan materiālus, gan produkciju;
 5. "muitas vērtība" nozīmē vērtību, kas noteikta saskaņā ar Līguma par 1994.gada Vispārējās Vienošanās par Tarifiem un Tirdzniecību VII. panta ieviešanu (PTO Līgums par Muitas Novērtējumu);
 6. "ex-works cena" nozīmē produkcijas rūpnīcas cenu, kas samaksāta ražotājam Latvijā vai Ungārijā, kura uzņēmumā ir veikta pēdējā apstrāde vai pārstrāde; ar noteikumu, ka dotajā cenā ietilpst visu izmantoto materiālu vērtība, atņemot visus iekšējos nodokļus, kuri ir vai var tikt atmaksāti, kad iegūtā produkcija tiek eksportēta;
 7. "materiālu vērtība" nozīmē izmantoto neizcelsmes materiālu muitas vērtību importēšanas brīdī vai, ja tā nav zināma vai nevar tikt noskaidrota, tad pirmā noskaidrotā tirgus cena, kas samaksāta par materiāliem Latvijā vai Ungārijā;
 8. "izcelsmes materiālu vērtība" nozīmē (g) punktā minētu materiālu vērtību, kas piemērojama mutatis mutandis;
 9. “pievienotā vērtība” ir ex-works cena mīnus katra iestrādātā materiāla muitas vērtība, kura izcelsmes vieta ir citas valstis, kas minētas 3. un 4. pantos, vai gadījumā, ja muitas vērtība nav zināma vai nav nosakāma – pirmā pārbaudāmā cena, kas samaksāta par materiāliem Līgumslēdzējā Pusē;
 10. "grupas" un "preču pozīcijas" nozīmē grupas un preču pozīcijas (četru ciparu kodus), kurus lieto nomenklatūrā, kas veido Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu, kas šajā Protokolā ir minēta kā "Harmonizētā sistēma" vai "HS";
 11. "klasificēts" attiecas uz produkcijas vai materiāla klasifikāciju attiecīgajā pozīcijā;
 12. "sūtījums" nozīmē produkciju, kas visa tiek vienlaicīgi sūtīta no viena eksportētāja vienam kravas saņēmējam, vai kuras pārvadājumu no eksportētāja pie kravas saņēmēja noformē ar vienu un to pašu transporta dokumentu vai, ja tāda nav, tad ar vienu un to pašu rēķinu;
 13. “teritorijas’’ ietver teritoriālos ūdeņus.

II NODAĻA

"IZCELSMES PRODUKCIJAS" JĒDZIENA DEFINĒJUMS

2. pants

Vispārējās prasības

1. Šī Līguma izpildes nolūkā sekojoša produkcija tiks uzskatīta par Latvijas izcelsmes produkciju:

 1. produkcija, kas pilnībā iegūta Latvijā kā noteikts 5. pantā;
 2. produkcija, kas iegūta Latvijā un satur materiālus, kuri nav pilnībā tur iegūti, nodrošinot, ka minētie materiāli ir izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi Latvijā, kā tas ir noteikts 6. pantā.

2. Šī Līguma izpildes nolūkā sekojoša produkcija tiks uzskatīta par Ungārijas izcelsmes produkciju:

a) produkcija, kas pilnībā iegūta Ungārijā kā noteikts 5. pantā;

b) produkcija, kas iegūta Ungārijā un satur materiālus, kuri nav pilnībā tur iegūti, nodrošinot, ka minētie materiāli ir izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi Ungārijā, kā tas ir noteikts 6. pantā.

3. pants

Kumulācija Latvijā

 1. Produkcija, neietekmējot 2.(1) pantā minēto, tiek uzskatīta par Latvijas izcelsmes produkciju, ja tā tur tiek arī iegūta un satur materiālus, kuru izcelsmes valstis ir Bulgārija, Čehijas Republika, Igaunija, Ungārija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Rumānija, Slovēnija, Slovākijas Republika, Šveice (ieskaitot Lihtenšteinu), Turcija vai Eiropas Kopiena saskaņā ar Protokola noteikumiem par preču izcelsmi, kas pievienoti attiecīgajiem Līgumiem starp Latviju un katru no minētajām valstīm, nodrošinot, ka tās apstrāde vai pārstrāde Latvijā pārsniedz 7. pantā minēto. Nav nepieciešams, lai šie materiāli būtu izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.
 2. Tur, kur Latvijā veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7.pantā minētās operācijas, iegūtā produkcija tiek uzskatīta par Latvijas izcelsmes produkciju, taču tikai tur, kur pievienotā vērtība ir lielāka par izmantoto materiālu vērtību, kuru izcelsmes valsts ir jebkura no 1.daļā minētām valstīm. Pretējā gadījumā iegūtā produkcija tiek uzskatīta par radītu tajā valstī, kur ir visaugstākā to izcelsmes materiālu vērtība, kas izmantoti ražošanā Latvijā.
 3. Produkcija, kuras izcelsmes valsts ir kāda no 1. daļā minētām valstīm, kas netiek nekādā veidā apstrādāta vai pārstrādāta Latvijā, saglabā savu izcelsmi, ja tiek eksportēta uz kādu no šīm valstīm.
 4. Šajā pantā minētā kumulācija tiek attiecināta tikai uz tiem materiāliem un produkciju, kas ieguvuši izcelsmes statusu tikai šim Protokolam identisku izcelsmes noteikumu piemērošanas ceļā.

4. pants

Kumulācija Ungārijā

 1. Produkcija, neietekmējot 2.(2) pantā minēto, tiek uzskatīta par Ungārijas izcelsmes produkciju, ja tā tur tiek arī iegūta un satur materiālus, kuru izcelsmes valstis ir Bulgārija, Čehijas Republika, Igaunija, Ungārija, Islande, Latvija, Lietuva, Norvēģija, Polija, Rumānija, Slovēnija, Slovākijas Republika, Šveice (ieskaitot Lihtenšteinu), Turcija vai Eiropas Kopiena saskaņā ar Protokola noteikumiem par preču izcelsmi, kas pievienoti attiecīgajiem Līgumiem starp Ungāriju un katru no minētajām valstīm, nodrošinot, ka tās apstrāde vai pārstrāde Ungārijā pārsniedz 7. pantā minēto. Nav nepieciešams, lai šie materiāli būtu izgājuši pietiekamu apstrādi vai pārstrādi.
 2. Tur, kur Ungārijā veiktā apstrāde vai pārstrāde nepārsniedz 7.pantā minētās operācijas, iegūtā produkcija tiek uzskatīta par Ungārijas izcelsmes produkciju tikai, kad pievienotā vērtība ir lielāka par izmantoto materiālu vērtību, kuru izcelsmes valsts ir jebkura no 1. daļā minētām valstīm. Pretējā gadījumā iegūtā produkcija tiek uzskatīta par radītu tajā valstī, kur ir visaugstākā to izcelsmes materiālu vērtība, kas izmantoti ražošanā Ungārijā.
 3. Produkcija, kuras izcelsmes valsts ir kāda no 1. daļā minētajām valstīm, kas netiek nekādā veidā apstrādāta vai pārstrādāta Ungārijā, saglabā savu izcelsmi, ja tiek eksportēta uz kādu no šīm valstīm.
 4. Šajā pantā minētā kumulācija tiek attiecināta tikai uz tiem materiāliem un produkciju, kas ieguvuši izcelsmes statusu tikai šim Protokolam identisku izcelsmes noteikumu piemērošanas ceļā.

5. pants

Pilnībā iegūtā produkcija

 1. Sekojošais tiek uzskatīts par pilnībā iegūtu Latvijā vai Ungārijā:

 1. minerāli, kas iegūti no to augsnes vai jūras dzīlēm;
 2. tur novākta dārzeņu produkcija;
 3. dzīvi dzīvnieki, tur dzimuši un auguši;
 4. produkcija, kas iegūta no tur audzētiem dzīviem dzīvniekiem;
 5. tur medībās vai makšķerējot iegūtā produkcija;
 6. jūras zvejas produkcija, vai cita produkcija, ko jūrā ārpus Latvijas vai Ungārijas teritoriālajiem ūdeņiem, iegūst to kuģi;
 7. produkcija, kas racota uz to pārstrādes kuģiem tikai no produkcijas, kas minēta (f) punktā;
 8. tur savākti lietoti izstrādājumi, kas der tikai izejmateriālu iegūšanai, tai skaitā lietotas riepas, kuras der tikai atjaunošanai vai kā atkritumi;
 9. atkritumi un lūžņi, kas radušies ražošanas procesā, kas tur veikts;
 10. produkcija, kas iegūta no jūras dzīlēm vai dzīlēm ārpus to teritoriālajiem ūdeņiem, ar noteikumu, ka tām vienīgajām ir tiesības izstrādāt šo jūras dibenu un dzīles zem tā;
 11. preces, kas racotas no produkcijas, kas minēta punktos no (a) līdz (j).

2. Jēdzieni "to kuģi" un "to pārstrādes kuģi" 1.(f) un (g) punktos tiek attiecināti tikai uz kuģiem un pārstrādes kuģiem:

 1. kuri ir reģistrēti vai uzskaitīti Latvijā vai Ungārijā;
 2. kuri kuģo zem Latvijas vai Ungārijas karoga;
 3. kuri vismaz 50% apmērā pieder Latvijas vai Ungārijas pilsoņiem vai uzņēmumam, kura galvenā mītne ir vienā no šīm valstīm, vai kura vadītājs/a vai vadītāji, direktoru padomes vai uzraudzības padome un šādu padomju locekļu vairākums ir Latvijas vai Ungārijas pilsoņi, un kurā, turklāt, līgumsabiedrību vai sabiedrību ar ierobežotu atbildību gadījumā, vismaz puse kapitāla pieder šai valstij, tās valdības iestādēm vai pilsoņiem;
 4. kuru kapteinis un virsnieki ir Latvijas vai Ungārijas pilsoņi, un
 5. uz kuriem vismaz 75% apkalpes ir Latvijas vai Ungārijas pilsoņi.

6.pants

Pietiekami apstrādāta vai pārstrādāta produkcija

 1. 2. panta nolūkos produkcija, kas nav pilnībā iegūta, tiek uzskatīta par tur pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu, ja tā atbilst šī Protokola II Pielikuma nosacījumiem.
 2. Augstākminētie nosacījumi nosaka visu šī Līguma produkcijas grupu, apstrādi vai pārstrādi, kas jāveic ar neizcelsmes materiāliem, kuri tiek izmantoti produkcijas ražošanā un tikai attiecībā uz šādiem materiāliem. Tādēļ, ja produkcija, kas ieguvusi izcelsmes statusu izpildot visus šai produkcijai piemērojamos nosacījumus, tiek izmantota citas produkcijas ražošanā, uz produkciju, kurā ietverta iepriekšminētā produkcija, šie nosacījumi neattiecas un netiek ņemti vērā tie neizcelsmes materiāli, kas var tikt lietoti tās ražošanā.

 3. Neraugoties uz 1.daļas nosacījumiem, neizcelsmes materiāli, kas saskaņā ar šai produkcijai piemērojamo nosacījumu sarakstu nedrīkst tikt lietoti produkcijas ražošanā, tomēr var tikt izmantoti ar noteikumu, ka:
  1. to kopējā vērtība nepārsniedz 10 % no produkcijas ex-works cenas;
  2. ja sarakstā dotās neizcelsmes materiālu maksimālās procentuālās vērtības netiek pārsniegtas, piemērojot šīs daļas nosacījumus.

Šis punkts neattiecas uz produktiem, kas minēti Harmonizētās Sistēmas 50. līdz 63. grupās.

3. 1. un 2. daļa tiek piemērota saskaņā ar 7.panta nosacījumiem.

7. pants

Nepietiekama apstrāde vai pārstrāde

 1. Neietekmējot 2.daļu, sekojošās operācijas tiks uzskatītas par nepietiekamu apstrādi vai pārstrādi, lai noteiktu izcelsmes preču statusu, neņemot vērā to, vai tiek izpildītas 6.panta prasības:

 1. operācijas, kas nodrošina preču saglabāšanu labā stāvoklī, transportēšanas un uzglabāšanas laikā;
 2. iepakojuma izjaukšana un salikšana;
 3. mazgāšana, tīrīšana, putekļu, oksīdu, eļļas, krāsas vai citu pārklājumu noņemšana;
 4. tekstilpreču gludināšana vai presēšana;
 5. vienkāršas krāsošanas un pulēšanas operācijas;
 6. graudu un rīsu lobīšana, daļēja vai kopēja balināšana, pulēšana un glazēšana;
 7. cukura krāsošanas vai cukura graudu veidošanas operācijas;
 8. augļu, riekstu un dārzeņu lobīšana, kauliņu izņemšana un mizošana;
 9. beršana, vienkārša malšana vai vienkārša sagriešana;
 10. sijāšana, kārtošana, klasificēšana, šķirošana, salikšana (ieskaitot preču komplektēšanu);
 11. vienkārša iepildīšana pudelēs, metāla kārbās, kolbās, ielikšana maisos, kārbās, kastēs, piestiprināšana kartēm vai kartonam un visas pārējās vienkāršās iepakošanas darbības;
 12. preču zīmju, etiķešu, logo un citu atšķirības zīmju piestiprināšana vai uzdrukāšana uz precēm vai to iepakojumiem;
 13. vienkārša atšķirīgu vai neatšķirīgu veidu produktu sajaukšana;
 14. preču daļu vienkārša salikšana gatavas preces izgatavošanai vai preču izjaukšana pa daļām;

(o) divu vai vairāku no (a) līdz (n) punktos minēto operāciju apvienojums;

(p) dzīvnieku kaušana.

2. Visas operācijas, kas tika veiktas ar konkrēto preci Latvijā vai Ungārijā, tiek uzskatītas par kopumu, nosakot vai šīs preces veiktā apstrāde vai pārstrāde ir jāuzskata par nepietiekamu 1.daļas izpratnē.

 

 

8. pants

Kvalifikācijas vienība

1. Par kvalifikācijas vienību šī Protokola noteikumu lietošanas aspektā tiek uzskatīta attiecīgā produkcija, kura tiek atzīta par pamata vienību, nosakot klasifikāciju ar Harmonizētās Sistēmas nomenklatūras palīdzību.

Tādējādi:

 1. kad produkcija, kas sastāv no izstrādājumu grupas vai komplekta, tiek klasificēta Harmonizētā Sistēmā kā viena grupa, tad viss kopums veido vienu kvalifikācijas vienību;
 2. kad sūtījums sastāv no vairākiem identiskiem produktiem, kurus klasificē vienā un tajā pašā Harmonizētās Sistēmas grupā, katrs šāds produkts ir jāuztver atsevišķi, lietojot šī Protokola nosacījumus.

2. Tur, kur saskaņā ar Harmonizētās Sistēmas 5. vispārīgo noteikumu, iepakojums klasifikācijas nolūkos tiek iekļauts produkcijā, tam jābūt tāpat iekļautam arī izcelsmes noteikšanas nolūkos.

9. pants

Piederumi, rezerves daļas un instrumenti

Piederumi, rezerves daļas un instrumenti, kurus nosūta ar iekārtu, mašīnu, aparātu vai transporta līdzekli un kuri ir to parastās komplektācijas daļa un ir iekļauti to cenā vai kuri netiek pieprasīti apmaksai ar atsevišķu rēķinu, šajā gadījumā tiek uzskatīti par vienu veselumu ar atbilstošo iekārtu, mašīnu, aparātu vai transporta līdzekli.

10. pants

Komplekti

Komplekti, pēc Harmonizētās sistēmas 3. vispārīgā noteikuma definīcijas, tiek uzskatīti par izcelsmes komplektiem, ja katra tos veidojošā sastāvdaļa ir izcelsmes produkcija. Tomēr, ja komplekts sastāv no izcelsmes un neizcelsmes produkcijas, tas kopumā tiek atzīts par izcelsmes produkciju, nodrošinot, ka neizcelsmes produkcijas vērtība nepārsniedz 15 procentus no komplekta ex-works cenas.

11. pants

Neitrālie elementi

Lai noteiktu, vai produkcijai ir izcelsme, nav nepieciešams noteikt sekojošo elementu izcelsmi, kas var būt izmantoti šīs produkcijas ražošanā:

(a) enerģija un degviela;

(b) aprīkojums un iekārtas;

(c) mašīnas un instrumenti;

(d) preces, kas neietilpst un nav paredzētas iekļaušanai produkcijas galīgajā komplektā.

III NODAĻA

TERITORIĀLĀS PRASĪBAS

12. pants

Teritoriālais princips

 1. II nodaļā minētos nosacījumus attiecībā uz izcelsmes statusa iegūšanu Līgumslēdzēju Pušu teritorijās ir jāpilda nepārtraukti, izņemot gadījumus, kas atrunāti 3.un 4. pantā, kā arī šī panta 3.daļā.
 2. Izņemot 3.un 4.pantā minētos gadījumus, ja izcelsmes preces, kas ir eksportētas no Latvijas vai Ungārijas uz citu valsti, tiek atsūtītas atpakaļ, tās uzskata par neizcelsmes precēm, ja vien muitas iestādēm nevar pierādīt, ka:

 1. atpakaļ atsūtītās preces ir tās pašas preces, kuras tika eksportētas, un
 2. tās nav apstrādātas ne ar kādām operācijām, izņemot tām, kas nepieciešamas to saglabāšanai labā stāvoklī tajā valstī vai eksporta laikā.

3. Apstrāde vai pārstrāde, kas veikta ārpus Latvijas vai Ungārijas ar materiāliem, kas eksportēti no Latvijas vai Ungārijas un pēc tam atkārtoti importēti šajās valstīs, neietekmē izcelsmes statusa ieguvi saskaņā ar II nodaļā minētiem nosacījumiem, ar nosacījumu, ka:

 1. minētie materiāli ir pilnībā iegūti Latvijā vai Ungārijā vai ir izgājuši apstrādi vai pārstrādi, kas ir plašāka par 7.pantā minētajām operācijām pirms to eksporta, un
 2. ir iespējams pārliecinoši nodemonstrēt muitas iestādēm, ka

  1. reimportētās preces ir iegūtas apstrādājot vai pārstrādājot eksportētos materiālus, un
  2. kopējā pievienotā vērtība, kas iegūta ārpus Latvijas vai Ungārijas, piemērojot šī panta nosacījumus, nepārsniedz 10% no gala produkta ex-works cenas, kuram tiek pieprasīts izcelsmes statuss.

4. 3.daļas nolūkos II nodaļas noteikumi izcelsmes statusa iegūšanai netiek attiecināti uz apstrādi vai pārstrādi, kas notiek ārpus Latvijas vai Ungārijas. Tomēr tur, kur tiek attiecināts II Pielikuma sarakstā minētais noteikums par maksimālās vērtības noteikšanu visiem izmantotajiem neizcelsmes materiāliem, lai identificētu izcelsmes statusu beigu produktam, kopējā neizcelsmes materiālu vērtība, kas izmatoti attiecīgās Puses teritorijā, ņemta kopā ar kopējo pievienoto vērtību, kas iegūta ārpus Latvijas vai Ungārijas, saskaņā ar šī panta nosacījumiem, nepārsniedz tur minētos procentus.

5. 3.un 4.daļas lietošanas nolūkā, ar “kopējo pievienoto vērtību” saprot visas izmaksas, kas rodas ārpus Latvijas vai Ungārijas, ieskaitot tur iestrādāto materiālu vērtību.

6. 3. un 4.daļas noteikumi netiek attiecināti uz produkciju, kas neapmierina II Pielikuma sarakstā minētos nosacījumus vai arī, kuru var uzskatīt par pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu tikai, ja tiek piemērotas 6. (2) pantā minētās vispārējās vērtības.

7. 3.un 4.daļas noteikumi neattiecas uz produktiem, kas pieder pie Harmonizētās Sistēmas 50-63 grupām.

8. Jebkura tāda veida apstrāde vai pārstrāde, kas minēta šī panta noteikumos un notiek ārpus Latvijas vai Ungārijas, tiek veikta saskaņā ar vienošanos par ārējo apstrādi vai līdzīgiem principiem.

13. pants

Tiešie pārvadājumi

1. Priekšrocības, kuras sniedz šis Līgums, tiek attiecinātas tikai uz produkciju, kas atbilst šī Protokola noteikumiem, un kura tiek pārvadāta starp Latviju un Ungāriju tieši vai caur citu valstu teritorijām, kuras ir minētas 3.un 4. pantā. Tomēr, produkcija, kas veido vienotu, nedalītu sūtījumu, var tikt pārvadāta caur citu teritoriju ar, ja tas nepieciešams, pārkraušanu vai pagaidu uzglabāšanu šajā teritorijā, nodrošinot, ka preces paliek tranzīta valsts muitas iestāžu uzraudzībā vai uzglabāšanā un ka ar tām netiks veiktas citas operācijas, kā tikai izkraušana, pārkraušana vai jebkura cita operācija, kas preces saglabā labā stāvoklī.

Izcelsmes produkcija var tikt transportēta pa cauruļvadiem cauri teritorijai, kura nav Latvija vai Ungārija.

2. Kā pierādījums tam, ka 1. daļas nosacījumi ir izpildīti, importējošās valsts muitas iestādēm jāuzrāda:

 1. vienotu kravas pavadzīmi, kurā uzrādīts ceļš no eksportējošās valsts caur tranzīta valsti; vai

(b) tranzīta valsts muitas iestāžu izsniegts sertifikāts:

(i) dodot produkcijas precīzu aprakstu;

(ii) norādot produkcijas izkraušanas un pārkraušanas datumus un, ja iespējams, izmantoto kuģu vai citu transporta līdzekļu nosaukumus; un

(iii) apliecinājums par apstākļiem, kādos produkcija atradās tranzīta valstī; vai

(c) augšminētajam iztrūkstot, jebkādus citus pamatojošus dokumentus.

14. pants

Izstādes

 1. Izcelsmes produkcija, kura sūtīta izstādei trešajā valstī, citā kā norādīts 3.un 4. pantā un, kas pēc izstādes ir pārdota importēšanai uz Latviju vai Ungāriju, importējot iegūst priekšrocības no šī Līguma noteikumiem ar nosacījumu, ka muitas iestāžu prasību apmierināšanai tiek uzrādīts, ka:
  1. eksportētājs ir nosūtījis šo produkciju no Latvijas vai Ungārijas uz valsti, kurā ir notikusi izstāde un ir to tur izstādījis;
  2. produkcija ir tikusi pārdota vai eksportētājs citādi nodevis to Latvijas vai Ungārijas personai;
  3. produkcija ir tikusi nosūtīta izstādes laikā vai tūlīt pēc izstādes no valsts, kurā tā tika sūtīta uz izstādi; un
  4. produkcija, kopš tā nosūtīta uz izstādi, nav lietota nekādiem nolūkiem, izņemot demonstrēšanu izstādē.

 2. Izcelsmes apliecinājumam jābūt izsniegtam un izrakstītam saskaņā ar V nodaļas nosacījumiem un iesniegtam importējošās valsts muitas iestādēm parastajā veidā. Tajā jābūt minētam izstādes nosaukumam un adresei. Kur nepieciešams, var tikt pieprasīti papildus pierādījumu dokumenti par apstākļiem, kādos produkcija tika izstādīta.
 3. 1.daļas noteikumi jāattiecina uz jebkurām tirdzniecības, rūpniecības, lauksaimniecības vai amatniecības izstādēm, gadatirgiem vai līdzīgām sabiedriskām izrādēm vai demonstrējumiem, kuri netiek organizēti privātiem mērķiem veikalos vai darījumu telpās ar nolūku pārdot ārzemju produkciju un kuru laikā produkcija paliek muitas kontrolē.

IV NODAĻA

MUITAS NODEVU ATMAKSĀŠANA VAI

ATBRĪVOŠANA NO TĀM

15. pants

Aizliegums atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā

 1. Par neizcelsmes materiāliem, kuri tiek izmantoti Latvijas vai Ungārijas vai kādas no 3.un 4. pantā minētās valsts izcelsmes produkcijas ražošanā un kurai ir izdots vai izrakstīts izcelsmes apstiprinājums saskaņā ar V nodaļas nosacījumiem, nav atļauts atmaksāt muitas nodokli vai atbrīvot no tā Latvijā vai Ungārijā.
 2. 1.d aļas aizliegums attiecas uz jebkuru atlīdzināšanas, atlaišanas vai nemaksāšanas kārtību, daļēju vai pilnīgu, muitas nodokļiem un maksājumiem ar līdzvērtīgu efektu, kas tiek pielietoti Latvijā vai Ungārijā attiecībā uz materiāliem, kas tiek izmantoti ražošanā, ja šāda atlīdzināšanas, atlaišanas vai nemaksāšanas kārtība tiek attiecināta, teorētiski vai faktiski, tad, kad produkcija, kas iegūta no iepriekšminētajiem materiāliem, tiek eksportēta un netiek attiecināta, kad tā tiek atgriezta iekšējai lietošanai šajā valstī.
 3. Produkcijas, kurai izdots izcelsmes apstiprinājums, eksportētājam ir jābūt gatavam jebkurā brīdī pēc muitas iestāžu pieprasījuma iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kas apstiprina, ka nav saņemts atlīdzinājums attiecībā uz neizcelsmes materiāliem, kas izmantoti attiecīgās produkcijas ražošanā un ka visi muitas nodokļi vai maksājumi ar līdzvērtīgu efektu, kas attiecināmi uz šādiem materiāliem ir faktiski nomaksāti.
 4. 1. līdz 3. daļas nosacījumi attiecas arī uz iepakojumu 8. (2) panta skaidrojumā, piederumiem, rezerves daļām un instrumentiem 9. panta skaidrojumā un komplektiem 10. panta skaidrojumā, ja tiem nav izcelsmes.
 5. 1.līdz 4. daļas nosacījumi attiecas tikai uz tāda veida materiāliem, uz kuriem šis Līgums attiecas. Turklāt, tas nenoliedz eksporta kompensācijas sistēmas pielietojumu lauksaimniecības produkcijai, kas tiek attiecināta uz eksportu saskaņā ar šī Līguma nosacījumiem.

 

V NODAĻA

IZCELSMES APLIECINĀJUMS

16. pants

Vispārējās prasības

 1. Latvijas izcelsmes produkcija, importējot to Ungārijā un Ungārijas izcelsmes produkcija, importējot to Latvijā, gūst labumu no šī Līguma, iesniedzot:

 1. kustības sertifikātu EUR.1, kura paraugs dots III Pielikumā; vai
 2. 21.(1) pantā konkretizētajos gadījumos, deklarāciju, (turpmāk tekstā “deklarācija uz rēķina-faktūras”), ko iesniedz eksportētājs uz rēķina-faktūras, preču piegādes pavadzīmes vai jebkura cita komerciāla dokumenta un kas pietiekami detalizēti apraksta attiecīgo produkciju, lai to varētu identificēt. Rēķina –faktūras deklarācijas teksts atspoguļots IV pielikumā.

 1. Neievērojot 1.daļas nosacījumus, izcelsmes produkcija šī Protokola izpratnē 26. pantā konkretizētajos gadījumos, gūst labumu no šī Līguma bez nepieciešamības iesniegt kādu no augstākminētajiem dokumentiem.

 

17. pants

EUR.1 kustības sertifikāta izsniegšanas kārtība

 1. EUR.1 kustības sertifikātu izsniedz eksportētājas valsts muitas iestādes, pamatojoties uz eksportētāja vai eksportētāja atbildībā esošā pilnvarotā pārstāvja rakstisku iesniegumu.
 2. Šim nolūkam eksportētājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim jāaizpilda gan EUR.1 kustības sertifikāts, gan iesnieguma veidlapa, kuru paraugi doti III Pielikumā. Šīm veidlapām jābūt aizpildītām vienā no līguma valodām, saskaņā ar eksportējošās valsts nacionālo normatīvo aktu nosacījumiem. Ja tās tiek aizpildītas ar roku, tās jāaizpilda ar tinti un drukātiem burtiem. Produkcijas apraksts jādod šim nolūkam paredzētajā rūtiņā, neatstājot nevienu brīvu līniju. Ja aile nav pilnībā aizpildīta, zem apraksta pēdējās rindas jānovelk horizontāla svītra, svītrojot tukšo laukumu.
 3. Eksportētājam, kurš ir griezies pēc EUR.1 sertifikāta izsniegšanas, jebkurā laikā pēc eksportētājas valsts muitas iestāžu pieprasījuma, kurās EUR.1 kustības sertifikāts tiek izsniegts, jābūt gatavam iesniegt visus atbilstošus dokumentus, kuri apliecinātu attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu, kā arī šī Protokola citu prasību izpildi.
 4. Latvijas vai Ungārijas muitas iestādes izsniedz kustības sertifikātu EUR.1, ja attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta par Latvijas, Ungārijas vai kādas no 3.un 4. pantā minēto valstu izcelsmes produkciju un tā atbilst pārējām šī Protokola prasībām.
 5. Kustības sertifikātu EUR.1 izsniedzošā muitas iestāde veic nepieciešamos pasākumus, lai pārbaudītu produkcijas izcelsmes statusu un šī Protokola pārējo prasību izpildi. Šim nolūkam tai ir tiesības pieprasīt jebkurus pierādījumus un veikt jebkuru eksportētāja uzskaites inspekciju vai jebkādu citu pārbaudi, kuru tā uzskata par derīgu. Tāpat tās pārliecinās, ka 2. daļā minētās anketas tiek pienācīgi aizpildītas. Jo sevišķi tās pārbauda, vai ailes, kas domātas produkcijas aprakstam, tiek aizpildītas tā, lai izslēgtu jebkuru iespēju tās papildināt viltošanas nolūkos.
 6. Kustības sertifikāta EUR.1 izdošanas datums tiek uzrādīts sertifikāta 11. ailē.
 7. EUR.1 kustības sertifikātu izsniedz muitas iestādes un tam jābūt pieejamam eksportētājam, tiklīdz notiek vai ir nodrošināta faktiskā eksportēšana.

18. pants

Retrospektīvi izsniegtie kustības sertifikāti EUR.1

 1. Neievērojot 17.(7) panta nosacījumus, EUR.1 kustības sertifikāti var izņēmuma veidā tikt izsniegti pēc produkcijas eksporta, ja:

 1. tie netika izsniegti eksportēšanas laikā, kļūdu vai netīšas nolaidības vai īpašu apstākļu dēļ; vai
 2. muitas iestādēm tiek pierādīts, ka EUR.1 kustības sertifikāts ticis izsniegts, bet tehnisku iemeslu dēļ nav akceptēts importēšanai.

 1. 1.daļas izpildes nodrošināšanai eksportētājam šajā iesniegumā ir jāuzrāda produkcijas, uz kuru attiecas EUR.1 kustības sertifikāts, eksportēšanas vieta un datums un jānorāda savas prasības iemesli.
 2. Muitas iestādes var izsniegt EUR.1. kustības sertifikātu retrospektīvi tikai pēc pārbaudes, vai eksportētāja iesniegumā sniegtā informācija atbilst norādītajiem datiem.
 3. Retrospektīvi izsniegtajiem EUR.1 kustības sertifikātiem jābūt apstiprinātiem ar vienu no sekojošām frāzēm:
 4. EN “ISSUED RETROSPECTIVELY’’

  LV “IZDOTS PĒC PREČU EKSPORTA’’

  HU “KIADVA VISSZAMENPLEGES HATĮLLYAL”

 5. 4.daļā minētajam apstiprinājumam jābūt ievietotam EUR.1 kustības sertifikāta ailē "Piezīmes".

19. pants

EUR.1 kustības sertifikātu dublikātu izsniegšana

 1. EUR.1 kustības sertifikāta nozagšanas, nozaudēšanas vai iznīcināšanas gadījumā eksportētājs var griezties pie muitas iestādēm, kuras to izsniedza, pēc dublikāta, kuru sastāda uz to rīcībā esošo eksporta dokumentu pamata.
 2. Šādā veidā izsniegtajam dublikātam jābūt apstiprinātam ar vienu no sekojošiem vārdiem
 3. EN “DUPLICATE”

  LV “DUBLIKĀTS”

  HU “MĮSODLAT”

 4. 2.daļā minētajam apstiprinājumam jābūt iekļautam EUR.1 kustības sertifikāta dublikāta ailē "Piezīmes".
 5. Dublikāts, kuram jāsatur EUR.1 kustības sertifikāta oriģināla izsniegšanas datums, stājas spēkā no šī datuma.

20. pants

Kustības sertifikātu EUR.1 izdošana, pamatojoties uz izdotu

vai iepriekš izrakstītu izcelsmes apstiprinājumu

Ja izcelsmes produkcija atrodas Latvijas vai Ungārijas muitas iestādes kontrolē, ir iespējams aizvietot oriģinālo izcelsmes apstiprinājumu ar vienu vai vairākiem kustības sertifikātiem EUR.1 ar mērķi nosūtīt visu vai daļu produkcijas citām muitas iestādēm Latvijā vai Ungārijā. Aizvietojošais kustības sertifikāts/i EUR.1 tiek izsniegts muitas iestādē, kuras kontrolē atrodas attiecīgā produkcija.

 

20.a pants

Uzskaites nodalīšana

 1. Gadījumā ja, uzglabājot atsevišķus izcelsmes un neizcelsmes materiālu krājumus, kas ir identiski un savstarpēji apmaināmi, rodas ievērojamas izmaksas vai būtiski sarežģījumi, muitas iestādes drīkst, pēc attiecīgo personu rakstiska pieprasījuma, atļaut izmantot tā saukto “uzskaites nodalīšanas” metodi šādu krājumu izmantošanā.
 2. Ar šo metodi jānodrošina, ka konkrētā atskaites periodā saņemto preču, kuras var uzskatīt par “izcelsmes” precēm, skaits ir vienāds ar tādu preču skaitu, kuras varētu saņemt krājumu fiziskas nodalīšanas gadījumā.
 3. Muitas iestādes drīkst dot šādu atļauju, izvirzot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.
 4. Šī metode tiek reģistrēta un izmantota, balstoties uz vispārējiem grāmatvedības standartiem, kas piemērojami preces ražošanas valstī.
 5. Minētās atļaujas saņēmējs drīkst izdot vai iesniegt pieteikumu attiecībā uz izcelsmes pierādījuma dokumentiem - saskaņā ar konkrētu gadījumu - par preču, kuras var uzskatīt par izcelsmes precēm, skaitu. Pēc muitas iestāžu pieprasījuma saņēmējs iesniedz apstiprinājumu par to, kādi daudzumi ir izmantoti.
 6. Muitas iestādes kontrolē atļaujas izmantošanu un drīkst to atsaukt jebkurā brīdī, ja saņēmējs nepienācīgi izmanto doto atļauju vai nepilda jebkurus no nosacījumiem, kas noteikti šajā Protokolā.

21. pants

Deklarācijas uz rēķina - faktūras izrakstīšanas nosacījumi

 1. Deklarāciju uz rēķina - faktūras, kā minēts 16. (1) (b) pantā, var izrakstīt:

 1. atzīts eksportētājs 22. panta izpratnē;
 2. jebkurš cits eksportētājs sūtījumam, kas sastāv no viena vai vairākiem iepakojumiem, kas satur izcelsmes produkciju, kuru kopējā vērtība nepārsniedz 6,000 eiro.

 1. Deklarācija uz rēķina - faktūras var tikt izrakstīta, ja attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta par Latvijas, Ungārijas vai 3.un 4. pantā uzskaitīto valstu izcelsmes produkciju un izpilda citas šī Protokola prasības.
 2. Eksportētājam, kas izraksta deklarāciju uz rēķina - faktūras, jābūt gatavam jebkurā brīdī pēc eksportētājas valsts muitas iestāžu pieprasījuma iesniegt visus atbilstošos dokumentus, kas apstiprina attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu, kā arī garantēt citu šī Protokola prasību izpildi.
 3. Eksportētājam deklarācija uz rēķina - faktūras, kuras teksta piemērs dots IV Pielikumā, ir jānoformē drukātā vai iespiestā uz rēķina - faktūras, kravas pavadzīmes, vai cita komerciāla dokumenta, lietojot vienu no lingvistiskajām versijām, kas minētas šajā Pielikumā, saskaņā ar eksportētājvalsts nacionālajiem normatīvajiem aktiem. Ja deklarācija ir rakstīta ar roku, tad tai jābūt aizpildītai ar tinti un drukātiem burtiem.
 4. Deklarācijām uz rēķina-faktūras ir jābūt parakstītām ar eksportētāja paraksta oriģinālu. Tomēr, atzītam eksportētājam, 22. panta izpratnē, nav jāparaksta šādu deklarāciju, nodrošinot, ka tas iesniedz eksportējošās valsts muitas iestādēm rakstisku solījumu par to, ka uzņemas pilnu atbildību par katru rēķinu - faktūru, kas identificē to kā parakstītāju.
 5. Deklarāciju uz rēķina-faktūras var sastādīt eksportētājs tad, kad produkcija, uz kuru tā attiecas, tiek eksportēta vai pēc arī tam ar nosacījumu, ka tā tiek iesniegta importējošās valsts muitas iestādēm ne vēlāk kā divus gadus pēc attiecīgo preču importa.

22. pants

Atzīts eksportētājs

 

 1. Eksportētājvalsts muitas iestādes var pilnvarot jebkuru eksportētāju, turpmāk tekstā – “Atzīts eksportētājs”, kas veic regulārus šī produkcijas sūtījumus šī Līguma ietvaros, aizpildīt deklarācijas uz rēķina – faktūras, neatkarīgi no attiecīgās produkcijas vērtības. Eksportētājam, kas vēlas saņemt šādu pilnvarošanu, muitas iestādēs ir jāiesniedz produkcijas izcelsmes, kā arī citu dotā Protokola nosacījumu izpildes pierādījumus.
 2. Muitas iestādes var garantēt atzīta eksportētāja statusu, izvirzot jebkuru nosacījumu, kuru tā uzskata par atbilstošu.
 3. Muitas iestādes piešķir Atzītam eksportētājam muitas pilnvaras numuru, kas jāuzrāda deklarācijā uz rēķina - faktūras.
 4. Muitas iestādes uzrauga Atzītā eksportētāja pilnvarojuma izmantošanu.
 5. Muitas iestādes var pārtraukt pilnvarojumu jebkurā brīdī. Tās to dara, ja Atzītais eksportētājs vairs nenodrošina garantijas, kas minētas 1.daļā, vairs nepilda nosacījumus, kas uzskaitīti 2. daļā vai pilnvarojumu nepareizi izmanto savādāk.

23. pants

Izcelsmes apliecinājuma derīgums

 1. Izcelsmes apliecinājums ir derīgs četru mēnešu laikā no izsniegšanas datuma eksportējošā valstī un tas norādītajā periodā jāiesniedz importējošās valsts muitas iestādēm.
 2. Izcelsmes apliecinājumi, kas ir iesniegti importētājas valsts muitas iestādēm pēc pēdējās 1. daļā noteiktās dienas, var tikt akceptēti labvēlīga tirdzniecības režīma nodrošināšanas nolūkos, ja šo dokumentu iesniegšanas kavējums ir radies ārkārtēju iemeslu dēļ.
 3. Citos nokavētas iesniegšanas gadījumos importējošās valsts muitas iestādes var akceptēt izcelsmes apliecinājumu, ja produkcija tiek uzrādīta pirms norādītā beigu datuma.

24. pants

Izcelsmes apliecinājuma iesniegšana

Izcelsmes apliecinājums jāiesniedz importējošās valsts muitas iestādēm saskaņā ar kārtību, kas ir spēkā šajā valstī. Norādītās iestādes var pieprasīt izcelsmes apliecinājuma tulkojumu. Tās var arī prasīt pievienot importa deklarācijai importētāja paziņojumu par to, ka produkcija atbilst šī Līguma izpildei nepieciešamajiem nosacījumiem.

25. pants

Importēšana pa daļām

Ja pēc importētāja pieprasījuma un importējošās valsts muitas iestāžu noteikumiem izjaukta vai nesalikta produkcija, Harmonizētās Sistēmas 2.(a) vispārējo noteikumu, kas ietilpst nodaļās XVI un XVII vai HS preču pozīcijās 7308 un 9406, izpratnē, tiek importēta pa daļām, tad šādas produkcijas vienots izcelsmes apliecinājums jāiesniedz muitas iestādēm, importējot pirmo daļu.

26. pants

Izņēmumi formālajam izcelsmes apliecinājumam

 

 1. Produkcija, ko privātpersona sūta nelielā iepakojumā citai privātpersonai vai kas veido daļu no ceļotāju personiskās bagāžas, tiek atzīta par izcelsmes produkciju bez formāla izcelsmes apliecinājuma, nodrošinot, ka šāda produkcija netiek importēta tirdzniecības nolūkos un ir deklarēta kā šī Protokola nosacījumus izpildoša, ja nav šaubu par šādas deklarācijas ticamību. Gadījumā, ja produkcija ir nosūtīta pa pastu, šī deklarācija var tikt aizpildīta uz muitas deklarācijas CN22/CN23 vai uz papīra lapas, kas pievienota šim dokumentam.
 2. Gadījuma rakstura imports, kas sastāv pamatā no saņēmēja vai ceļotāja, vai to ģimenes locekļu personiskās lietošanas priekšmetiem, netiek uzskatīts kā imports tirdzniecības veidā, ja no produkcijas dabas un daudzuma ir acīmredzams, ka tur nav komerciāla rakstura nodomu.
 3. Turklāt, kopējā šādas produkcijas vērtība nedrīkst pārsniegt 500 EUR nelielu iepakojumu gadījumā vai 1,200 EUR gadījumā, ja šī produkcija veido daļu no ceļotāja personiskās bagāžas.

27. pants

Papildus dokumenti

Dokumenti, kas minēti 17. (3) un 21. (3) pantos un lietoti EUR.1 kustības sertifikātā vai deklarācijā uz rēķina - faktūras minētās produkcijas izcelsmes apstiprināšanai Latvijā, Ungārijā vai arī kādā no 3.un 4. pantā uzskaitītām valstīm, kā arī kas izpilda šī Protokola citas prasības, var sastāvēt inter alia no sekojošiem komponentiem:

 1. tieša liecība par eksportētāja vai piegādātāja veiktām operācijām nolūkā iegūt attiecīgo produkciju, kas ietverta, piemēram, tā rēķinos vai iekšējā grāmatvedībā;
 2. dokumenti, kas apstiprina izmantoto materiālu izcelsmi, kurus izdevusi vai kuri ir izrakstīti Latvijā vai Ungārijā, kur šie dokumenti tiek lietoti saskaņā ar šīs valsts nacionāliem normatīviem aktiem;
 3. dokumenti, kas apstiprina attiecīgās produkcijas apstrādi vai pārstrādi Latvijā vai Ungārijā, kurus izdevusi vai izrakstījusi Latvija vai Ungārija, kur šie dokumenti tiek lietoti saskaņā ar šīs valsts nacionāliem normatīviem aktiem;
 4. EUR.1 kustības sertifikāti vai deklarācijas uz rēķina - faktūras, kas apstiprina izmantoto materiālu izcelsmi, kurus izdevusi vai izrakstījusi Latvija vai Ungārija saskaņā ar šo Protokolu vai kāda no 3.un 4.pantā minētajām valstīm, saskaņā ar izcelsmes noteikumiem, kas ir identiski šajā Protokolā atrunātajiem noteikumiem.

28. pants

Izcelsmes apliecinājuma un papildus dokumentu uzglabāšana

 1. Eksportētājs, kas iesniedz pieprasījumu EUR.1 kustības sertifikāta izsniegšanai, uzglabā 17. (3) pantā minētos dokumentus vismaz trīs gadus.
 2. Eksportētājs, kas izraksta deklarāciju uz rēķina-faktūras, uzglabā šīs deklarācijas kopiju un 21. (3) pantā minētos dokumentus vismaz trīs gadus.
 3. Eksportētājvalsts muitas iestādes, kuras izdod EUR.1 kustības sertifikātu, uzglabā vismaz trīs gadus 17. (2) pantā minētā pieteikuma veidlapu.
 4. Importētājvalsts muitas iestādes uzglabā vismaz trīs gadus tām iesniegtos EUR.1 kustības sertifikātus un deklarācijas uz rēķina - faktūras.

29. pants

Nesakritības un formālas kļūdas

 1. Nelielu nesakritību starp ziņām, kuras sniegtas izcelsmes apliecinājumā un tām, kuras sniegtas muitas iestādēm iesniegtajos dokumentos ar nolūku veikt produkcijas importēšanas formalitātes, atklāšana nevar ipso facto padarīt izcelsmes apliecinājumu par likumīgu spēku zaudējušu, ja ir pienācīgi pamatota šo dokumentu saistība ar piegādāto produkciju.
 2. Acīmredzamas formālas kļūdas, tādas kā drukas kļūdas izcelsmes apliecinājuma dokumentos, nevar būt par iemeslu šī dokumenta noraidīšanai, ja šīs kļūdas nav tādas, kuras rada šaubas par šajā dokumentā sniegto ziņu precizitāti.

30. pants

Eiro izteiktās summas

 1. Ar mērķi piemērot 21.(1)(b) panta un 26.(3) panta noteikumus gadījumos, kad rēķini par precēm ir izdoti citā valūtā nevis eiro, summas, kas izteiktas Latvijas, Ungārijas un citu 3. un 4.pantā minēto valstu nacionālajās valūtās un kas ir vienādas ar summām, kas izteiktas eiro, tiek noteiktas reizi gadā katrā attiecīgajā valstī.
 2. Preču nosūtītājs gūst labumu no 21.(1)(b) panta vai 26.(3) panta noteikumiem, atsaucoties uz valūtu, kurā ir sastādīts rēķins, saskaņā ar attiecīgās valsts noteikto summu.
 3. Summa, kas lietojama Latvijas vai Ungārijas nacionālajā valūtā, ir vienāda ar šīs valūtas summām, kas izteiktas eiro oktobra pirmajā darba dienā. Summas paziņo Latvijai un Ungārijai līdz 15 oktobrim un piemēro no nākamā gada 1.janvāra.
 4. Valsts drīkst noapaļot uz augšu vai uz leju summu, kas iegūta valsts nacionālajā valūtā eiro konvertēšanas rezultātā. Noapaļotā summa nedrīkst atšķirties no konvertēšanas rezultātā iegūtās summas par vairāk kā 5 procentiem. Valsts drīkst saglabāt eiro izteiktās summas ekvivalentu tās nacionālajā valūtā bez izmaiņām, ja ikgadējās labošanas brīdī, kas noteikts 3.daļā, šīs summas konvertēšanas rezultātā iegūtā ekvivalentā summa nacionālajā valūtā palielinās ne mazāk kā par 15 procentiem pirms summas noapaļošanas. Summas ekvivalentu nacionālajā valūtā drīkst saglabāt nemainītu, ja ekvivalentās summas vērtība konvertēšanas rezultātā samazinātos.
 5. Pēc Latvijas vai Ungārijas pieprasījuma Apvienotā komiteja pārskata summu, kas izteikta eiro. Veicot šādu pārskatīšanu, Apvienotā komiteja apsver nepieciešamību saglabāt ierobežojumu rezultātus reālajos noteikumos. Šim nolūkam Apvienotā komiteja drīkst pieņemt lēmumu par eiro valūtā izteikto summu labošanu.

 

VI NODAĻA

ADMINISTRATĪVĀS SADARBĪBAS NOSACĪJUMI

31. pants

Savstarpējā sadarbība

 1. Latvijas un Ungārijas muitas iestādes apmainās ar zīmogu paraugiem, kurus tās lieto EUR.1 sertifikātu izsniegšanai un muitas iestāžu adresēm, kuras atbildīgas par šo sertifikātu un deklarāciju uz rēķina - faktūras pārbaudi.
 2. Nolūkā nodrošināt šī Protokola pareizu pielietošanu, Latvija un Ungārija sniedz palīdzību viena otrai, caur kompetentām muitas administrācijām, EUR.1 kustības sertifikātu un deklarāciju uz rēķina - faktūras autentiskuma un tajos uzrādītās informācijas pareizības pārbaudē.

32. pants

Izcelsmes apliecinājuma pārbaude

 1. Sekojoša EUR.1 kustības sertifikātu un deklarāciju uz rēķina - faktūras pārbaude jāveic izlases kārtībā vai jebkurā brīdī, kad importējošās valsts muitas iestādēm ir pamats apšaubīt šo dokumentu autentiskumu, attiecīgās produkcijas izcelsmes statusu vai šī Protokola citu prasību izpildi.
 2. 1.daļas nosacījumu izpildes nolūkā, importējošās valsts muitas iestādēm jāatdod EUR.1 kustības sertifikāts un rēķins - faktūra, ja tas ir iesniegts, deklarācija uz rēķina-faktūras vai šo dokumentu kopijas eksportējošās valsts muitas iestādēm, paziņojot, kur tas ir nepieciešams, izmeklēšanas iemeslus. Jebkurš iegūtais dokuments vai informācija, kas liek domāt, ka izcelsmes apliecinājumā ietvertā informācija ir nepareiza jānosūta, lai sniegtu papildus atbalstu lietas pārbaudīšanai.
 3. Pārbaude jāveic eksportējošās valsts muitas iestādēm. Šim nolūkam tām ir jābūt tiesīgām pieprasīt jebkādas liecības un veikt jebkādu eksportētāja uzskaites inspekciju vai jebkādu citu pārbaudi, kuru tā uzskata par nepieciešamu.
 4. Ja importējošās valsts muitas iestādes nolemj apturēt priekšrocību režīmu attiecīgajai produkcijai, kamēr tiek gaidīti pārbaudes rezultāti, tām jāpiedāvā izsniegt produkciju importētājam, pakļaujot to drošības pasākumiem, kuri tiek atzīti par nepieciešamiem.
 5. Muitas iestādes, kuras pieprasa pārbaudi, tiek informētas par šīs pārbaudes rezultātiem cik ātri vien iespējams. Šiem rezultātiem skaidri jānorāda, vai dokumenti ir autentiski un vai attiecīgā produkcija var tikt uzskatīta par Latvijas, Ungārijas vai kādas citas valsts, kas uzskaitītas 3.un 4.pantā izcelsmes produkciju un vai tā izpilda šī Protokola citas prasības.
 6. Ja pamatotu šaubu gadījumos, atbilde netiek saņemta desmit mēnešu laikā pēc pārbaudes pieprasīšanas, vai, ja šī atbilde nesatur pietiekošu informāciju, lai noteiktu apšaubāmā dokumenta autentiskumu vai reālo produkcijas izcelsmi, pieprasījumu izteikušās muitas iestādes atsakās sniegt muitas atvieglojumus, izņemot ārkārtējus apstākļus.

33. pants

Strīdu izšķiršana

Ja rodas strīdi attiecībā uz 32. panta pārbaudes procedūrām, kuri nevar tikt izšķirti starp muitas iestādēm, kuras pieprasa pārbaudi un muitas iestādēm, kuras ir atbildīgas par pārbaudes veikšanu, vai, ja tie izraisa jautājumu par šī Protokola interpretāciju, tiem jābūt iesniegtiem izskatīšanai Apvienotajā Komitejā.

Visos gadījumos strīdu starp importētāju un importējošās valsts muitas iestādēm izšķiršana notiek pēc šīs valsts nacionāliem normatīviem aktiem.

34. pants

Sodi

Jebkura persona, kura izraksta vai liek izrakstīt dokumentu, kurš satur neprecīzu informāciju ar mērķi iegūt privileģētu attieksmi pret attiecīgo produkciju, ir sodāma.

35. pants

Brīvās zonas

 1. Latvijai un Ungārijai jāsper visi nepieciešamie soļi, lai nodrošinātu, ka produkcija, kuru tirgo saskaņā ar izcelsmes apliecinājuma noteikumiem, un kuru transportējot izmanto brīvo zonu, kas atrodas to teritorijā, netiek aizstāta ar citām precēm un, ka tā netiek pakļauta kaut kādai darbībai, izņemot normālas operācijas, lai pasargātu to no bojāšanās.
 2. Kā izņēmumu 1. daļas nosacījumiem, kad kādas Latvijas vai Ungārijas izcelsmes produkcija tiek importēta brīvajā zonā kā izcelsmes produkcija un tur tiek pakļauta apstrādei vai pārstrādei, attiecīgajām iestādēm pēc eksportētāja pieprasījuma jāizsniedz jauns transportēšanas sertifikāts EUR.1, ja veiktā apstrāde vai pārstrāde ir atbilstoša šī Protokola nosacījumiem.

VII NODAĻA

NOBEIGUMA NOSACĪJUMI

36. pants

Muitas un izcelsmes lietu apakškomiteja

 1. Apvienotās Komitejas ietvaros tiek izveidota Muitas apakškomiteja, lai atvieglotu tās pienākumu veikšanu un pastāvīgi sniegtu informāciju un konsultācijas, kas notiek starp ekspertiem.
 2. Apakškomitejas sastāvā darbojas Pušu eksperti, kas atbild par izcelsmes un muitas jautājumiem.

37. pants

Pielikumi

Šī Protokola pielikumi veido tā neatņemamu sastāvdaļu.

38. pants

Protokola grozījumi

Apvienotā Komiteja ir tiesīga pieņemt lēmumu par šī Protokola grozījumiem.

39. pants

Protokola izpilde

Katra no Pusēm veiks dotā Protokola izpildei nepieciešamos pasākumus.

3.PROTOKOLA I PIELIKUMS

Ievadpiezīmes tabulai 3. protokola II pielikumā

1. piezīme:

Tabulā doti nepieciešamie nosacījumi visai produkcijai, lai tā tiktu uzskatīta par pietiekami apstrādātu vai pārstrādātu šī Protokola 6. panta izpratnē.

2. piezīme:

2.1. Tabulas pirmās divas ailes ietver iegūtās produkcijas aprakstu. Pirmā ailē norādīts preču pozīcijas numurs vai grupas numurs, kurus izmanto harmonizētajā sistēmā un otrā ailē - preču apraksts, kuru izmanto šajā sistēmā atbilstošajai preču pozīcijai vai grupai. Katram ierakstam pirmajās divās ailēs atbilst 3. vai 4. ailē norādītie noteikumi. Dažos gadījumos, ierakstu pirmajā ailē ievada "ex", tas norāda, ka 3. vai 4. ailes noteikumi attiecas tikai uz to preču pozīcijas daļu, kura aprakstīta 2. ailē.

2.2. Tur, kur vairāki preču pozīciju numuri tiek grupēti kopā 1.ailē, kā arī tiek dots grupas numurs un produkcijas apraksts 2.ailē, tādējādi, dots vispārīgos jēdzienos, kopīgie noteikumi 3. vai 4. ailēs attiecas uz visu produkciju, kura pēc harmonizētās sistēmas tiek klasificēta kā šīs grupas preču pozīcijas vai uz jebkuru preču pozīciju, kas sagrupēta kopā 1.ailē.

2.3. Ja sarakstā ir atšķirīgi noteikumi attiecībā uz dažādu produkciju vienā preču pozīcijā, katra atkāpe satur aprakstu tai preču pozīcijas daļai, kurai atbilst blakus esošie 3. vai 4.ailes noteikumi.

2.4. Ja ierakstam pirmajās divās ailēs atbilstošie noteikumi ir aprakstīti gan 3. gan 4.ailē, eksportētājs var izvēlēties, kā alternatīvu, pielietot vienu vai otru noteikumu. Ja 4.ailē nav doti izcelsmes noteikumi, jāvadās no 3.ailē minētajiem.

3. piezīme:

3.1. Šī Protokola 6. panta noteikumi attiecībā uz produkciju, kas ir ieguvusi izcelsmes statusu un kura tiek izmantota citas produkcijas iegūšanā, jāpiemēro neatkarīgi no tā vai šis statuss iegūts rūpnīcā, kurā šī produkcija tiek izmantota vai arī citā rūpnīcā Latvijā vai Ungārijā.

 

 

Piemērs:

8407. preču pozīcijas dzinējs, kuram noteikums nosaka, ka neizcelsmes materiālu, kuri var tikt iestrādāti, vērtība nedrīkst pārsniegt 40% no ex-works cenas, ir izgatavots no 7224. preču pozīcijas "citiem tērauda sakausējumiem, kuri rupji apstrādāti ar kalšanu".

Ja šis kalums ir kalts Latvijā no neizcelsmes stieņiem, tad kalums jau ir ieguvis izcelsmi, saskaņā ar ex 7224. preču pozīcijas noteikumu. Šis kalums var tikt ieskaitīts dzinēja vērtības aprēķinā kā izcelsmes materiāls neatkarīgi no tā, vai tas ir ražots tajā pašā vai citā Latvijas rūpnīcā. Neizcelsmes stieņu vērtība tādējādi netiek ņemta vērtā, kad tiek saskaitīta izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība.

3.2. Noteikumi sarakstā atspoguļo minimālo apstrādes vai pārstrādes apjomu, kas nepieciešams, jo lielāka apjoma apstrādes vai pārstrādes veikšana arī piešķir izcelsmes statusu; attiecīgi pretēji - mazāka apjoma apstrādes vai pārstrādes veikšana nevar nodrošināt izcelsmes statusu. Tādējādi, ja noteikumi nodrošina, ka neizcelsmes materiāli noteiktā ražošanas stadijā var tikt izmantoti, šādu materiālu izmantošana agrīnā ražošanas stadijā ir atļauta, bet vēlākā - nē.

3.3. Neietekmējot 3.2. piezīmes nosacījumus, kas saka, ka “ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem’’, tad jebkuras preču pozīcijas materiāli/s (pat materiāli ar to pašu aprakstu un preču pozīciju kā produkts) var tikt izmantoti, tomēr pakļaujot tos specifiskiem ierobežojumiem, kuri arī var būt ietverti noteikumos.

Tomēr izteiciens “ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus materiālus no preču pozīcijas ...” vai “ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, tai skaitā citiem materiāliem tajā pašā preču pozīcijā kā produkts” nozīmē, ka jebkuras preču pozīcijas materiāli var tikt izmantoti, izņemot tos, kam tāds pats apraksts kā produkcijai saraksta 2.ailē.

3.4. Kad noteikums tabulā nosaka, ka produkcija var tikt ražota no vairāk nekā viena materiāla, tas nozīmē, ka jebkurš viens vai vairāki materiāli var tikt izmantoti. Netiek prasīts, lai tiktu izmantoti visi.

Piemērs:

Noteikums par audumu no HS 5208 līdz 5212 nosaka, ka var tikt izmantotas dabīgās šķiedras un var tikt izmantoti, citu materiālu starpā, ķīmiskie materiāli. Tas nenozīmē, ka abiem jābūt izmantotiem; var tikt izmantoti kā viens, tā otrs, vai abi kopā.

3.5. Kad noteikums tabulā nosaka, ka produkcijai jābūt ražotai no noteikta materiāla, tas, acīmredzot, nenoliedz citu materiālu izmantošanu, kuri nevar izpildīt noteikumu tiem piemītošas dabas dēļ (skat. arī piezīmi 6.2. attiecībā uz tekstilu).

Piemērs:

1904. preču pozīcijas noteikums par gataviem pārtikas produktiem, kurš īpaši izslēdz labības vai tās atvasinājumu izmantošanu, neliedz izmantot minerālos sāļus, ķimikālijas vai citus papildinājumus, kuri netiek iegūti no labības.

Tomēr, tas neattiecas uz produkciju, kas, lai arī nevar tikt ražota no konkrētā materiāla, kas minēts tabulā, var tomēr tikt izgatavota no līdzīgas dabas materiāla agrākā ražošanas stadijā.

Piemērs:

Gadījumā, kad ex 62.grupas apģērbs ir izgatavots no neaustajiem materiāliem, ja tiek pieļauta tikai neizcelsmes dzijas izmantošana šai izstrādājumu klasei, nav iespējams sākt ar neausto audumu - pat tad, ja neaustie audumi nevar normāli tikt izgatavoti no dzijas. Šādos gadījumos, sākuma materiāls varētu būt pirms dzijas, tas ir, šķiedras stadijā.

3.6. Ja tabulas noteikumā tiek noteiktas divas procentuālās vērtības neizcelsmes materiālu, kuri var tikt izmantoti, maksimālā satura apzīmēšanai, tad šie procentu rādītāji nevar tikt saskaitīti kopā. Visu izmantoto neizcelsmes materiālu maksimālā vērtība nekad nedrīkst pārsniegt augstāko no dotajiem procentu rādītājiem. Bez tam, individuālie procentu rādītāji nedrīkst tikt pārsniegti attiecībā uz noteiktajiem materiāliem, uz kuriem tie attiecas.

4. piezīme:

4.1. Jēdziens "dabīgās šķiedras" tabulā tiek lietots attiecībā uz šķiedrām, kas nav mākslīgās vai sintētiskās šķiedras. Tas attiecas uz ierobežotu stadiju pirms vērpšanas, ieskaitot atkritumus, un, ja nav noteikts citādi, iekļauj šķiedras, kuras ir kārstas, ķemmētas vai citādi pārstrādātas, bet nevērptas.

4.2. Jēdziens "dabīgās šķiedras" ietver 0503. preču pozīcijas zirgu astrus, 5002. un 5003. preču pozīciju zīdu, kā arī 5101. līdz 5105. preču pozīciju vilnas šķiedru, smalkus vai rupjus dzīvnieku matus, 5201. līdz 5203. preču pozīciju kokvilnas šķiedras un citas 5301. līdz 5305. preču pozīciju augu šķiedras.

4.3. Jēdzieni "tekstila pulpa", "ķīmiskie materiāli" un "papīra ražošanas materiāli" tiek lietoti tabulā, attiecībā uz materiāliem, kuri nav klasificēti 50. līdz 63. grupās, un kuri var tikt izmantoti mākslīgo, sintētisko vai papīra šķiedru, vai dziju racoanai.

4.4. Jēdziens "mākslīgā štāpeļšķiedra" tiek lietots attiecībā uz 5501. līdz 5507. preču pozīciju sintētisko vai mākslīgo pavedienu auklu, štāpeļšķiedrām vai atkritumiem.

5. piezīme:

5.1. Gadījumā, ja produkcija tabulā ir nosaukta ar atsauci uz šo piezīmi, tad tabulas 3.ailes nosacījumi netiek attiecināti uz nevienu tekstila pamatmateriālu, kurš izmantots tās ražošanā un kas, kopā ņemot, sastāda 10% vai mazāk no izmantoto tekstila pamatmateriālu svara (skat. zemāk arī 5.3. un 5.4. piezīmi).

5.2. Tomēr, 5.1. piezīmes pieļāvums var tikt attiecināts tikai uz jaukto produkciju, kura izgatavota no diviem vai vairākiem tekstila pamatmateriāliem.

Zemāk minētie materiāli ir tekstila pamatmateriāli:

 

- zīds,

- vilna

- rupjie dzīvnieku mati,

- smalkie dzīvnieku mati,

- zirgu astri,

- kokvilna,

- papīra ražošanas materiāli un papīrs,

- lini,

- kaņepāji,

- džuta un citu tekstila lūksnu šķiedras,

- sizāls un citas Agave dzimtas tekstila šķiedras,

- kokosriekstu, abakas, rāmijas un citu tekstilaugu šķiedras,

- sintētiskie pavedieni,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no polipropilēna,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliestera,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliamīda,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poliakrilonitrila,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no polimīda,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no politetrafluoroetilēna,

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poli(fenilēna sulfīda),

- sintētiskās štāpeļšķiedras no poli(vinilhlorīda),

- citas sintētiskās štāpeļšķiedras,

- no poliuretāna izgatavota šķiedra (dzija), pārklāta ar elastīgu polietera kārtu, gluda vai reljefa,

- no poliuretāna izgatavota šķiedra, pārklāta ar elastīgu poliestera kārtu, gluda vai reljefa,

- 5605 preču pozīcijas (metalizētā šķiedra) produkti, kurā ir alumīnija sloksnes, kas sastāv no alumīnija folijas serdes vai plastmasas plēves serdes, pārklātas ar alumīnija pulveri vai nepārklātas, platumā, kas nepārsniedz 5 mm, saspiestas ar caurspīdīgu vai krāsainu lipīgu materiālu starp plastmasas plēves divām kārtām,

- citi 5605 preču pozīcijas produkti.

Piemērs:

5205. preču pozīcijas dzija, izgatavota no 5203. preču pozīcijas kokvilnas šķiedras un 5506. preču pozīcijas sintētiskās štāpeļšķiedras, ir jauktā dzija. Tādējādi, neizcelsmes sintētiskā štāpeļšķiedra, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas), var tikt izmantota, ar nosacījumu, ka kopējais svars nepārsniedz līdz 10% no dzijas svara.

Piemērs:

5112. preču pozīcijas vilnas audums, kurš izgatavots no 5107. preču pozīcijas vilnas dzijas un 5509. preču pozīcijas sintētiskās štāpeļšķiedras dzijas, ir jaukts audums. Tādējādi, sintētiskā dzija, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas), vai vilnas dzija, kura neizpilda izcelsmes noteikumus (kuri prasa ražošanu no nekārstajām vai neķemmētajām un citādi vērpšanai nesagatavotām dabīgajām šķiedrām), vai šo divu kombinācija var tikt izmantota ar nosacījumu, ka to kopējais svars nepārsniedz 10%.

Piemērs:

5802. preču pozīcijas cauršūtie tekstila audumi, kuri izgatavoti no 5205. preču pozīcijas kokvilnas dzijas un 5210. preču pozīcijas kokvilnas auduma, tikai tad uzskatāma par jauktu produkciju, ja pats kokvilnas audums ir jaukts audums, kurš ir izgatavots no dzijām, kuras klasificētas divās atsevišķās pozīcijās vai, ja izmantotās kokvilnas dzijas pašas ir jauktas.

Piemērs:

Ja attiecīgais cauršūtais tekstila audums būtu izgatavots no 5205. preču pozīcijas kokvilnas dzijas un 5407. preču pozīcijas sintētiskā auduma, tad, izmantotās dzijas ir divi atsevišķi tekstila pamatmateriāli, un cauršūtais tekstila audums, attiecīgi, ir jaukta produkcija.

5.3. Gadījumā, ja audumā iestrādāta "grodota vai negrodota dzija, kura izgatavota no poliuretāna segmentiem ar poliestera lokaniem segmentiem", šis pieļāvums ir 20% attiecībā pret tādu dziju.

5.4. Gadījumā, ja audumi, kuri satur lentu ar alumīnija folijas serdeni vai plastikāta plēves serdeni ar vai bez alumīnija pulvera seguma, kuru platums nepārsniedz 5 mm, kuras no abām pusēm kā sviestmaizē iespiestas ar caurspīdīga vai krāsaina līmmateriāla palīdzību starp diviem plastikāta plēves slāņiem, šis pieļāvums sastāda 30% attiecībā uz šo lentu.

6. piezīme

6.1. Ja tabulā ir atsauce uz šo piezīmi, tad var tikt izmantoti arī tekstila materiāli (izņemot oderes un starplikas), kas neatbilst šīs tabulas 3.ailes noteikumiem attiecīgajai gatavajai produkcijai, ar nosacījumu, ka tie tiek klasificēti citā pozīcijā, nekā produkcija, un ka to vērtība nepārsniedz 8% no šīs produkcijas ex works cenas.

6.2. Neietekmējot 6.3. piezīmes nosacījumus, materiāli, kuri netiek klasificēti 50. līdz 63. grupās, var tikt brīvi izmantoti tekstilprodukcijas ražošanai, neatkarīgi no tā vai tie satur vai nesatur tekstilu.

Piemērs:

Ja noteikums tabulā nosaka, ka noteiktam tekstila priekšmetam, piemēram, biksēm, jāizmanto dzija, tas neliedz izmantot metāla priekšmetus, piemēram, pogas, jo pogas netiek klasificētas 50. līdz 63. grupās. Tāda paša iemesla dēļ, tas neliedz izmantot rāvējslēdzējus pat tad, ja šie rāvējslēdzēji parasti satur tekstilu.

6.3. Tur, kur tiek piemēroti procentuālie noteikumi, materiālu, kuri netiek klasificēti 50. līdz 63. grupās, vērtībai ir jābūt ņemtai vērā, kad tiek saskaitīta iestrādāto neizcelsmes materiālu vērtība.

7. piezīme

7.1. Preču pozīciju ex 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403 nolūkos, “specifiski procesi’’ ir sekojošie:

(a) vakuuma destilēšana;

(b) sekundārā destilēšana, precīza frakcionēšana;

(c) krekings;

(d) riformings;

(e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

(f) process, kas satur visas sekojošās operācijas: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrītu; neitralizācija ar sārmiem, atkrāsošana un attīrīšana ar dabīgajām aktīvajām zemēm, aktivizētām zemēm, aktivizētu kokogli vai boksītu;

(g) polimerizācija;

(h) alkilēšana;

(i) izomerizācija.

7.2. 2710, 2711 un 2712 preču pozīciju mērķiem “specifiski procesi” ir:

(a) vakuuma destilēšana;

(b) sekundārā destilēšana, precīza frakcionēšana;

(c) krekings;

(d) riformings;

(e) ekstrakcija ar selektīviem šķīdinātājiem;

(f) process, kas satur visas sekojošās operācijas: apstrāde ar koncentrētu sērskābi, oleumu vai sēra anhidrītu; neitralizācija ar sārmiem, atkrāsošana un attīrīšana ar dabīgajām aktīvajām zemēm, aktivizētām zemēm, aktivizētu kokogli vai boksītu;

(g) polimerizācija;

(h) alkilēšana;

(ij) izomerizācija;

(k) attiecībā uz smagajām eļļām, klasificētajām ex 2710. preču pozīcijā, desulfurizācija ar ūdeņradi, kuras rezultātā apstrādātajos produktos sēra saturs samazinās par 85 % (metode ASTM D 1266-59 T);

(l) attiecībā uz precēm, klasificētajām tikai 2710. preču pozīcijā, deparafinizēšana, izņemot filtrēšana;

(m) attiecībā uz smagajām eļļām, klasificētām ex 2710. preču pozīcijā, apstrāde ar ūdeņradi pie spiediena lielāka kā 20 bāri un temperatūras lielākas kā 250ŗ C, izmantojot katalizatorus atšķirīgus, no tiem, kas izsauc desulfurizāciju, ja ūdeņradis veido aktīvu elementu ķīmiskajā reakcijā. Turpmākā ex 2710. preču pozīcijā klasificēto smēreļļu apstrāde ar ūdeņradi (piemēram, hidrogenēšana vai atkrāsošana), lai uzlabotu krāsu vai stabilitāti, netiek uzskatīta par specifisku procesu;

(n) attiecībā uz degvieleļļām, klasificētām ex 2710. preču pozīcijā, destilēšana pie atmosfēras spiediena ar nosacījumu, ka atgūtais tilpums, ieskaitot zudumus, ir mazāks par 30% pie temperatūras ne lielākas kā 300ŗC pēc ASTM D 86 metodes;

(o) attiecībā uz smagajām eļļām, izņemot gāzeļļas un degvieleļļas, kuras klasificētas ex 2710. preču pozīcijā, apstrāde ar augstfrekvences elektrisko lauku;

(p) attiecībā uz jēlproduktiem, kas klasificēti tikai ex 2712. preču pozīcijā (citiem kā petrolejas želeja, ozekerīts, lignītvasks vai kūdras vasks, parafīna vasks ar eļļas saturu mazāku kā 0,75procenti), eļļas sadalīšana frakcionēti kristalizējot.

7.3. 2707, 2713 līdz 2715, ex 2901, ex 2902 un ex 3403.preču pozīciju nolūkos, vienkāršas operācijas kā attīrīšana no mehāniskiem piemaisījumiem, atsāļošana, atūdeņošana, filtrēšana, iekrāsošana, iezīmēšana, naftas produkta, ar noteiktu sēra saturu iegūšana, pievienojot dažādus sēra saturošus savienojumus, jebkura šo operāciju kombinācija vai līdzīgas operācijas nepiešķir izcelsmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.PROTOKOLA II PIELIKUMS

APSTRĀDES VAI PĀRSTRĀDES OPERĀCIJU SARAKSTS, KAS VEICAMS AR NEIZCELSMES MATERIĀLIEM, LAI RAŽOTĀ PRODUKCIJA VARĒTU IEGŪT IZCELSMES STATUSU

 

 

 

Visas sarakstā uzskaitītās preces var arī nebūt iekļautas šajā Līgumā. Tādēļ nepieciešams ņemt vērā citas Līguma daļas.

 

 

HS

preču pozīcija

Preces apraksts

Ar neizcelsmes materiāliem veiktā apstrāde

vai pārstrāde, lai tie iegūtu izcelsmes statusu

(1)

(2)

(3) vai (4)

1. grupa

Dzīvi dzīvnieki

Visiem dzīvniekiem 1. grupā pilnībā ir izcelsme

 

2. grupa

Gaļa un pārtikas gaļas subprodukti

Ražošana, kurā visiem 1. un 2. grupas materiāliem ir izcelsme

 

3. grupa

Zivis un vēžveidīgie, moluski un pārējie ūdens bezmugurkaulnieki

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 3. grupas materiāliem ir izcelsme

 

ex 4. grupa

Lauksaimniecības produkti; putnu olas, dabiskais medus, dzīvnieku valsts pārtikas produkti, kas nav minēti vai klasificēti citās preču pozīcijās, izņemot:

Ražošana, kurā visi lietotie 4. grupas materiāli ir ar izcelsmi

 

0403

Paniņas, ieraudzēts piens un krējums, jogurts, kefīrs un pārējie fermentētie un skābpiena produkti, iebiezināts vai neiebiezināts, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām vai aromatizētājvielām, ar vai bez augļiem, riekstiem vai kakao

Ražošana, kurā:

- visiem 4. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme;

- visām 2009 preču pozīcijas sulām (izņemot ananāsu, citronu un greipfrūtu) jābūt izcelsmei;

- visu 17. grupā izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

ex 5. grupa

Citur neminēti dzīvnieku izcelsmes produkti, izņemot:

Ražošana, kurā visiem 5. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 0502

Pārstrādāti cūku un kuiļu sari

Saru tīrīšana, dezinficēšana, šķirošana, izstiepšana

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

6. grupa

Augoši koki un pārējie augi; bumbuļi, saknes un līdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi

Ražošana, kurā:

- visiem 6. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

7. grupa

Pārtikas dārzeņi, sakņaugi un bumbuļaugi

Racoana, kurā visiem 7. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

8. grupa

Pārtikas augļi un rieksti; citrusaugļu un ķirbjaugu mizas

Ražošana, kurā:

- visiem augļiem un riekstiem jau ir izcelsme;

- visu izmantoto 17. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas.

 

ex 9. grupa

Kafija, tēja, matē un garšvielas, izņemot:

Ražošana, kurā visiem 9. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

0901

Kafija, grauzdēta vai negrauzdēta, ar kofeīnu vai bez kofeīna, kafijas čaumalas, kafijas aizvietotāji ar kafijas saturu dažādās proporcijās

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem

 

0902

Tēja, aromatizēta vai nearomatizēta

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem

 

ex 0910

Garšvielu maisījumi

Racoana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem

 

10. grupa

Graudaugu kultūras

Ražošana, kurā visiem 10. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 11. grupa

 

 

 

 

ex 1106

Miltrūpniecības produkcija; ciete, iesals, inulīns, kviešu lipeklis, izņemot:

 

 

Milti, rupja maluma milti un pulveris no žāvētiem, lobītiem pākšaugu dārzeņiem, kas minēti 0713 preču pozīcijā

Ražošana, kurā visiem graudiem, ēdamiem dārzeņiem, saknēm un citiem 0714 preču pozīcijas augiem vai lietotajiem augļiem jau ir izcelsme

0708 preču pozīcijas pākšaugu dārzeņu malšana un izžāvēšana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

12. grupa

Eļļas augu sēklas un augļi, dažādi graudi, sēklas, augļi, augi rūpniecības un medicīnas vajadzībām, salmi un lopbarība

Ražošana, kurā visiem 12. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

1301

Šellaka, dabiskie sveķi, sveķainas vielas, sveķu atlikumi un oleosveķi (piem., balzāms)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no 1301 preču pozīcijas izmantoto materiālu produkcijas ex works cenas

 

1302

Augu izcelsmes sulas un ekstrakti; pektīni; pektināti un pektāti; agars un pārējās augu izcelsmes līmes un biezinātāji, pārveidoti vai nepārveidoti:

   
 

- Augu izcelsmes līme un biezinātāji, pārveidoti

Ražošana no nepārveidotas augu līmes un sabiezinātājiem

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

14. grupa

Augu izcelsmes materiāli, augu un dārzeņu produkti, kas citur nav minēti

Ražošana, kurā visiem 14. grupā izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 15. grupa

Dzīvnieku vai augu tauki un eļļas un to sašķelšanas produkti, sagatavoti pārtikas tauki, dzīvnieku vai augu vaski, izņemot:

Racoana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

1501

Cūku tauki (ieskaitot lardu), mājputnu tauki, izņemot 0209 vai 1503 preču pozīcijā minētos

   
 

- Tauki no kauliem vai atliekām

Ražošana no jebkuras citas preču pozīcijas, izņemot 0203, 0206, 0207 vai 0506 preču pozīcijas kauliem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- pārējie

Ražošana no gaļas vai ēdamiem subproduktiem no cūkām, kas klasificēti 0203 vai 0206 preču pozīcijā, vai no gaļas, vai ēdamiem gaļas subproduktiem no putnu gaļas preču pozīcijas 0207

 

1502

Liellopu, aitu un kazu tauki, izņemot 1503.preču pozīcijā minētos

   
 

- kaulu vai atkritumu tauki

Ražošana no jebkuras citas preču pozīcijas materiāliem, izņemot materiālus no 0201, 0202, 0204 vai 0206 preču pozīcijas vai kauliem no 0506 preču pozīcijas

 
 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem 2. grupas materiāliem jau ir izcelsme

 

1504

Zivju un jūras zīdītāju tauki un eļļa, kā arī to frakcijas, rafinēti vai nerafinēti, bet bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

   
 

- cietās frakcijas

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus 1504 preču pozīcijas materiālus

 
 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem 2. un 3. grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 1505

Rafinēts lanolīns

Ražošana no nepārstrādātas vilnas taukiem no 1505 preču pozīcijas

 

1506

Pārējie dzīvnieku tauki, eļļas un to frakcijas, rafinētas vai nerafinētas, bez izmaiņām to ķīmiskajā sastāvā:

   
 

- cietās frakcijas

Racoana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus materiālus no 1506 preču pozīcijas

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem 2. grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

1507-1515

Augu eļļas un to frakcijas:

   
 

- sojas, zemes riekstu, palmas, kopras, palmriekstu, babassu, tunga un oitišas eļļas, miršu vasks un Japānas vasks, jojoba eļļas frakcijas, eļļas tehniskām un rūpnieciskām vajadzībām, izņemot pārtikas produktu racoanu

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija

 
 

- cietās frakcijas, izņemot jojoba eļļu

Ražošana no citiem materiāliem no 1507 līdz 1515 preču pozīcijai

 
 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

1516

Dzīvnieku tauki un eļļas un to frakcijas, pilnīgi vai daļēji hidrogenizēti, pāresterificēti, reesterificēti vai elaidinizēti, nerafinēti vai rafinēti, bet bez tālākas apstrādes

Ražošana, kurā:

- visiem 2.grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme;

- visiem augu izcelsmes materiāliem jābūt izcelsmei, bet var arī izmantot 1507, 1508, 1511 un 1513 preču pozīcijā minētos materiālus

 

1517

Margarīns, dzīvnieku vai augu tauku vai eļļu vai dažādu tauku vai eļļu frakciju, kas minēti šajā grupā, pārtikas maisījumi vai produkti, izņemot pārtikas taukus vai eļļas vai to frakcijas, kas minētas 1516 preču pozīcijā

Ražošana, kurā:

- visiem 2.,4.grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme; un

- visiem augu izcelsmes materiāliem jau ir izcelsme, var arī izmantot 1507, 1508, 1511 un 1513 preču pozīcijā minētos materiālus

 

16. grupa

Gaļas, zivju un vēžveidīgo, molusku un pārējo ūdens bezmugurkaulnieku izstrādājumi

Racoana:

- no 1. grupas dzīvniekiem, un/vai

- visiem 3. grupas izmantotajiem materiāliem ir izcelsme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 17. grupa

Cukurs un konditorejas izstrādājumi no cukura, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija

 

ex 1701

Cukurniedru vai cukurbiešu cukurs, ķīmiski tīra saharoze, cietā stāvoklī, ar aromātiskām un krāsojošām piedevām

Ražošana, kurā visu izmantoto 17. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas

 

1702

Pārējie cukura veidi, ieskaitot ķīmiski tīru laktozi, maltoze, glikoze un fruktoze cietā stāvoklī; cukura sīrups bez aromātiskām vai krāsojošām piedevām; mākslīgais medus, sajaukts vai nesajaukts ar dabīgo medu; grauzdēts cukurs

   
 

- Ķīmiski tīra fruktoze un maltoze

Ražošana no citu grupu materiāliem, ieskaitot citus materiālus no 1702 preču pozīcijas

 
 

- pārējie cukura veidi cietā stāvoklī, ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām

Ražošana, kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas

 
 

- pārējie

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 1703

Melase, kas iegūta cukura rafinēšanas rezultātā, ar aromātiskām vai krāsojošām piedevām

Ražošana, kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas

 

1704

Konditorejas izstrādājumi no cukura (tai skaitā baltā šokolāde) bez kakao piedevas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija;

- visu izmantoto 17. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

18. grupa

Kakao un kakao izstrādājumi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija;

- visu izmantoto 17. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

1901

Iesala ekstrakts; pārtikas izstrādājumi no miltiem, putraimiem, rupja maluma miltiem, cietes vai iesala ekstrakta, kas nesatur vai satur mazāk nekā 40% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, citā vietā neminēti; pārtikas izstrādājumi no izejvielām, kas minētas 0401 līdz 0404 preču pozīcijā, kas nesatur vai satur mazāk nekā 5% kakao, pārrēķinot uz pilnīgi attaukotu pamatu, citā vietā neminēti:

   
 

- Iesala ekstrakts

Ražošana no 10. grupā minētajām graudaugu kultūrām

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija;

- jebkura cita 17. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

1902

Makaronu izstrādājumi, vārīti vai nevārīti, ar pildījumu (gaļa vai citi produkti) vai bez tā, vai sagatavoti ar citu paņēmienu, kā spageti, makaroni, nūdeles, lazanja, gnoči, ravioli, kanneloni; kuskussmakaroni, sagatavoti vai nesagatavoti:

   

- kas satur 20 % (no svara) vai mazāk gaļas, gaļas subproduktu, zivju vai vēžveidīgo vai molusku

Ražošana, kurā visai izmantotajai labībai un tās atvasinājumiem (izņemot cietos kviešus un tā atvasinājumus) jau ir izcelsme

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- kas satur vairāk nekā 20 % (no svara) gaļas, gaļas subproduktu, zivju vai vēžveidīgo vai molusku

Ražošana, kurā:

 • visai izmantotajai labībai un tās atvasinājumiem (izņemot cietos kviešus un tā atvasinājumus) jau ir izcelsme;
 • visiem 2. un 3. grupas izmantotajiem materiāliem jau ir izcelsme
 

1903

Tapioka un tās aizstājēji, kas pagatavoti no cietes pārslu, graudu, putraimu, kliju formā vai līdzīgā formā

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 1108 preču pozīcijā klasificēto kartupeļu cieti

 

1904

Gatavi pārtikas produkti, kas iegūti uzpūšot vai apgrauzdējot graudus vai graudu produktus (piem., kukurūzas pārslas); pārējie graudaugi, izņemot kukurūzu, graudu vai pārslu veidā, vai citādā veidā apstrādāti graudi (izņemot miltus, putraimus un rupja maluma miltus) iepriekš novārīti vai sagatavoti citā veidā, citur neminēti.

Ražošana, kurā:

 • neizmanto 1806 preču pozīcijā minētos materiālus;
 • kurā visai izmantotajai labībai un miltiem (izņemot ziemas kviešus un Zea indurata kukurūza un tās atvasinājumus) jau ir izcelsme pilnībā;
 • kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas
 

1905

Maizes un miltu izstrādājumi ar vai bez kakao piedevas;

vafeļu diski, tukšas kapsulas, kuras izmanto farmācijā, vafeles, rīspapīrs un līdzīgi produkti

Racoana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 11. grupas materiālus

 

ex 20. grupa

Izstrādājumi no dārzeņiem, augļiem, riekstiem vai citām augu daļām, izņemot:

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem augļiem, riekstiem un dārzeņiem jau ir izcelsme pilnībā

 

ex 2001

Jamsi, etiķī vai etiķskābē sagatavoti vai konservēti saldie kartupeļi, kuru saturā ir vismaz 5% ciete

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 2004 un

ex 2005

Bez etiķa vai etiķskābes sagatavoti vai konservēti kartupeļi miltu, rupja maluma miltu vai pārslu veidā

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā nekā produkcijai

 

2006

Dārzeņi, augļi, rieksti, augļu mizas un pārējās augļu daļas, konservētas cukurā (žāvētas, iecukurotas vai glazētas)

Ražošana, kurā visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex woks cenas

 

2007

Džemi, augļu želejas, marmelādes, augļu vai riekstu biezeņi vai pastas, termiski apstrādātas, ar vai bez cukura vai citu saldinātājvielu piedevas

Ražošana, kurā:

 • visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā nekā produkcijai;
 • visu 17. grupas izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex woks cenas
 

ex 2008

- Rieksti bez spirta vai cukura piedevas

Ražošana, kurā izcelsmes riekstu un eļļas sēklu no 0801, 0802 un 1202 līdz 1207 preču pozīcijas vērtība pārsniedz 60 % no ex works cenas

 
 
 • Zemesriekstu sviests, uz graudaugu pamata veidots maisījums; palmu kodoli;

kukurūza

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 
 

- Pārējie, izņemot augļus un riekstus, kas nav gatavoti vārot, tvaicējot vai vārot ūdenī, bez cukura, sasaldēti

Ražošana, kurā:

 • visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;
 • jebkura izmantotā 17. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex works cenas
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

2009

Augļu sulas, dārzeņu sulas, ieskaitot vīnogu misu, neraudzētas, bez spirta piedevas, ar vai bez cukura vai citām saldinātājvielām

Ražošana, kurā:

 • visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija;
 • jebkura izmantotā 17. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex woks cenas
 

ex 21. grupa

Jaukti pārtikas produkti, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkciju

 

2101

Kafijas, tējas, matē, grauzdētu cigoriņu un citu kafijas aizvietotāju ekstrakti, esences un koncentrāti uz kafijas tējas vai matē pamata, grauzdēti cigoriņi un citi kafijas aizvietotāji, to ekstrakti un koncentrāti

Racoana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkciju;

- cigoriņiem jau jābūt izcelsmei pilnībā

2103

Produkti mērču gatavošanai un gatavas mērces; jauktas piedevas un garšvielas; sinepju pulveris un smelkne un gatavas sinepes:

   
 

- Produkti mērču gatavošanai un gatavas mērces; jauktas piedevas un garšvielas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā nekā produkciju. Tomēr var izmantot sinepju pulveri, miltus un gatavas sinepes

 
 

- sinepju pulveris un gatavas sinepes

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem

 

ex 2104

Gatavas zupas un buljoni un produkti to sagatavošanai

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 2002 līdz 2005 preču pozīcijās minētos jau sagatavotus vai konservētus dārzeņus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

2106

Pārtikas produkti, kas citur nav minēti

- Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā nekā produkcijai;

- jebkura izmantotā 17. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 30 % no produkcijas ex woks cenas

 

ex 22. grupa

Bezalkoholiskie, alkoholiskie dzērieni un etiķis, izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visas vīnogas jeb to frakcijas, kas tiek lietotas ir jau ar izcelsmi

 

2202

Ūdeņi, ieskaitot minerālūdeņus un gāzētos ūdeņus ar cukura vai citu saldinātājvielu vai aromātisko vielu piedevu, un pārējie bezalkoholiskie dzērieni, izņemot augļu un dārzeņu sulas, kas minētas 2009 preču pozīcijā

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu 17. grupā izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas;

- jebkurai izmantotajai augļu sulai (izņemot ananāsu, citronu un greipfrūtu sulu) jau ir izcelsme

2207

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju 80% un vairāk; etilspirts un pārējie jebkura stipruma spirti, denaturēti

Racoana:

 • kurā izmanto materiālus, kas nav klasificēti 2207 vai 2208 preču pozīcijā
 • visām vīnogām vai visiem materiāliem, kas atvasināti no vīnogām, jābūt izcelsmei pilnībā, vai ja visi pārējie lietotie produkti jau ir izcelsmes, araku drīkst lietot līdz 5 % no tilpuma
 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

2208

Nedenaturēts etilspirts ar spirta tilpumkoncentrāciju mazāk nekā 80%; stiprie alkoholiskie dzērieni, liķieri, un pārējie alkoholiskie dzērieni

Ražošana, kurā:

- izmanto materiālus, kas nav klasificēti 2207 un 2208 preču pozīcijā;

- visām vīnogām vai visiem materiāliem, kas atvasināti no vīnogām, jābūt izcelsmei pilnībā, vai ja visi pārējie lietotie produkti jau ir izcelsmes, araku drīkst lietot līdz 5 % no tilpuma

 

ex 23. grupa

Pārtikas rūpniecības atliekas, gatavā dzīvnieku barība, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 2301

Cilvēku uzturā nederīga vaļa gaļa; cilvēku uzturā nederīgi no zivīm vai vēžveidīgajiem, moluskiem vai ūdens bezmugurkaulniekiem iegūti milti, rupja maluma milti un granulas

Ražošana, kurā visiem izmantotajiem 2. un 3. grupas materiāliem ir izcelsme pilnībā

 

ex 2303

Cietes ražošanas atlikumi no kukurūzas (izņemot koncentrētus graudu mērcēšanas šķidrumus) ar olbaltumvielu saturu, pārrēķinot sausnā, vairāk nekā 40%

Ražošana, kurā visai izmantotajai kukurūzai ir izcelsme pilnībā

 

ex 2306

Eļļas rauši un pārējie cietie atlikumi, kas iegūti olīveļļas ekstrakcijas rezultātā, kas satur 3% vai vairāk olīveļļas

Ražošana, kurā visām olīvām ir izcelsme pilnībā

 

2309

Produkti, kurus izmanto dzīvnieku barībai

Ražošana, kurā

- visiem graudiem, cukuriem, melasei, pienam un izmantotajai gaļai jau ir izcelsme;

- kurā visiem 3. grupas materiāliem jau ir izcelsme

 

ex 24 grupa

Tabaka un rūpnieciskie tabakas aizstājēji, izņemot:

Ražošana, kurā visiem 24. grupas materiāliem jau ir izcelsme

 

2402

Cigāri, cigāri ar nogrieztiem galiem, cigarellas, cigaretes no tabakas vai tabakas aizstājējiem

Ražošana, kurā vismaz 70 % no tabakas svara vai no 2401 preču pozīcijā minētajām tabakas atliekām jau ir izcelsme

 

ex 2403

Smēķējamā tabaka

Ražošana, kurā vismaz 70 % no tabakas svara vai no 2401 preču pozīcijā minētajām tabakas atliekām jau ir izcelsme

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 25. grupa

Sāls; sērs; zemes un akmens; apmešanas materiāli, kaļķi un cements izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 2504

Dabīgais kristāliskais grafīts, ar bagātinātu oglekļa saturu, attīrīts un malts

Dabīgā kristāliskā grafīta oglekļa satura bagātināšana, attīrīšana un malšana

 

ex 2515

Marmors, sazāģēts vai citādi apstrādāts taisnstūra (to skaitā kvadrāta) blokos vai plātnēs līdz 25 cm biezumam

Marmora (pat agrāk jau zāģēta), kura biezums pārsniedz 25 cm, zāģēšana vai sadalīšana citā veidā

 

ex 2516

Granīts, porfīrs, bazalts, smilšakmens un pārējie akmeņi monumentiem un celtniecībai, sazāģēti vai citādi apstrādāti taisnstūrveida (to skaitā kvadrāta) blokos vai plātnēs līdz 25 cm biezumam

Akmens (pat agrāk jau zāģēta), kura biezums pārsniedz 25 cm, zāģēšana vai sadalīšana citā veidā

 

ex 2518

Kalcinēts dolomīts

Nekalcinēta dolomīta kalcinēšana

 

ex 2519

Drupināts dabiskais magnija karbonāts (magnezīts), kas hermētiski noslēgts konteineros, un magnija oksīds, ar vai bez piemaisījumiem, citi kā kausēts magnēzijs vai pārdedzinātais (aglomerētais) magnēzijs

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot dabīgo magnija karbonātu (magnezītu)

 

ex 2520

Zobārstniecībai īpaši sagatavots ģipsis

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 2524

Dabīgās azbesta šķiedras

Ražošana no azbesta koncentrāta

 

ex 2525

 

 

 

 

Vizlas pulveris

Vizlas vai vizlas atbiru malšana

 

ex 2530

Krāszemes, kalcinētas vai pulverizētas (maltas)

Krāszemju kalcinēšana vai malšana

 

26. grupa

Rūdas, sārņi un pelni

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 27. grupa

Minerālais kurināmais, minerāleļļas un tās pārtvaices produkti; bitumenvielas; minerālvasks; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai

 

ex 2707

Eļļas, kurās aromātisko sastāvdaļu svars pārsniedz nearomātisko sastāvdaļu svaru, analoģiskas minerāleļļām, kas iegūtas akmeņogļu darvas augsttemperatūras pārtvaices rezultātā, no kura tilpuma vairāk par 65% destilē 250ŗ C (to skaitā naftas spirtu un benzola maisījumi) izmantošanai kā motoru degvielu un apkurei

Attīrīšanas operācijas un/vai viens vai vairāki specifiski procesi1

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcija, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

ex 2709

Naftas eļļa iegūta no bitumenminerāliem

Destruktīva bitumenminerālu destilācija

 

2710

Naftas eļļas un no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, izņemot neapstrādātas eļļas; citā vietā neminēti produkti, kas satur 70% vai vairāk naftas eļļas, vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas, kas ir šo produktu pamatsastāvdaļas; eļļas atkritumi

Attīrīšanas operācijas un/vai viens vai vairāki specifiski procesi2

vai

citas darbības, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var tikt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

1 Attiecībā uz ''specifisko procesu'' speciālajiem noteikumiem skat. ievadpiezīmes 7.1 un 7.3

2 Attiecībā uz ''specifisko procesu'' speciālajiem noteikumiem skat. ievadpiezīmi 7.2

(1)

(2)

(3) vai (4)

2711

Naftas gāzes un pārējie gāzveida ogļūdeņraži

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi3

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcija, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

2712

Naftas vazelīns, Parafīna vasks, Mikrokristāliskais naftas vasks, ogļu putekļu vasks, ozokerīts, lignītvasks, kūdras vasks un pārējie minerālvaski un līdzīgi produkti, kas iegūti sintēzes vai citu procesu rezultātā, krāsoti vai nekrāsoti

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi4

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

2713

Naftas kokss, naftas bitumens un pārējie naftas produktu vai no bitumenminerāliem iegūto produktu pārstrādes atlikumi

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi5

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

27 14

Dabīgs bitumens un asfalts, bitumena vai naftas slānekļi un darvas smiltis, asfaltīti un asfalta ieži

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi6

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

2715

Bitumena maisījumi, kuru pamatā ir dabīgs asfalts, dabīgs bitumens, naftas bitumens, minerāldarva un minerāldarvas piķis (piemēram, bitumena mastika, asfalta bitumena atliekas)

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi7

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

ex 28. grupa

Neorganiskās ķīmijas produkti; dārgmetālu un retzemju metālu, radioaktīvo elementu vai izotopu organiskie un neorganiskie savienojumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 2805

"Mischmetall"

Racoana elektrolītiski un termiski apstrādājot, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 2811

Sēra trioksīds

Ražošana no sēra dioksīda

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 2833

Alumīnija sulfāts

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 2840

Nātrija perborāts

Racoana no Nātrija tetraborāta pentahidrāta

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 29. grupa

Organiskie ķīmiskie savienojumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr var izmantot materiālus, kas klasificēti tajā pat preču pozīcijā, nodrošinot, ka materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 2901

Acikliskie ogļūdeņraži, kurus lieto enerģijai vai kā kurināmo

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi8

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 2902

Ciklāni un ciklēni (kas nav azulēni), benzols, toluols, ksiloli, kurus izmanto enerģijai vai kā kurināmo

Rafinēšanas procesi un citi specifiski procesi9

vai

Citas procedūras, kurās visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā produkcijai, tomēr materiāli no tās pašas preču pozīcijas var būt izmantoti, ja to vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

ex 2905

Šīs preču pozīcijas spirti, kā arī etilspirta vai metālu spirti

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus 2905 preču pozīcijā klasificētos. Tomēr var izmantot šīs preču pozīcijas metāla spirtus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedx 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

2915

Piesātinātas acikliskās monokarbonskābes un to anhidrīdi, halogēnanhidrīti, peroksīdi un peroksiskābes; šo savienojumu halogenētie, sulfurētie, nitrētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem. Tomēr 2915 un 2916 preču pozīciju visu izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 2932

- Cikliskie ēteri un to halogenētie, sulfurētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem. Tomēr visu 2909 preču pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

 

- Cikliskie acetāti un cikliskie pusacetāti, kā arī to halogenētie, sulfētie, nitridētie un nitrozētie atvasinājumi

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

2933

Heterocikliskie savienojumi, kas satur tikai slāpekļa heteroatomu (us)

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem. Tomēr visu 2932 un 2933 preču pozīcijās izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

2934

 

 

 

 

 

 

ex 2939

Nukleīnskābes un to sāļi; neatkarīgi no tā, vai to ķīmiskais sastāvs ir noteikts; pārējie heterocikliskie savienojumi

 

 

Magoņu stiebru koncentrāts, kas satur ne mazāk kā 50% alkaloīdu

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem. Tomēr visu 2932, 2933 un 2934 preču pozīcijās izmantoto materiālu vērtība nedrīkst pārsniegt 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 30. grupa

Farmācijas produkti; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr drīkst izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% ex works cenas

 

3002

Cilvēku asinis; dzīvnieku asinis, kas sagatavotas terapijas, profilakses vai diagnostikas vajadzībām; antiserumi un pārējās asins frakcijas un modificēti imunoloģiskie produkti, kuri ir vai nav iegūti biotehnoloģiskos procesos; vakcīnas, toksīni, mikroorganismu kultūras (izņemot raugus) un līdzīgi produkti:

   
 

- Produkti, kas sastāv no divām vai vairākām sastāvdaļām, kas sajauktas terapijas vai profilakses vajadzībām, vai nesajaukta produkcija šīm pašām vajadzībām, fasēta precīzās devās vai formās vai iesaiņota mazumtirdzniecībai

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002.preču pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie:

   

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

-- Cilvēku asinis

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 preču pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Terapijas un profilakses vajadzībām sagatavotas dzīvnieku asinis

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 preču pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Asins daļas, citas kā imūnserumi, hemoglobīns un serumglobulīns

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 preču pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Hemoglobīns, asins globulīns un serumglobulīns

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 preču pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 3002 preču pozīcijas materiāliem. Var izmantot šī apraksta materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

3003 un 3004

Medikamenti (izņemot 3002, 3005 un 3006 preču pozīcijas):

   
 

- Iegūti no amikamicīna no 2941 preču pozīcijas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 3003 vai 3004 preču pozīciju materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ex 3006

 • Pārējie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Farmācijas produkti, kas minēti šīs grupas 4(k).piezīmē.

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 3003 vai 3004 preču pozīciju materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

Produktu izcelsme tās izcelsmes klasifikatorā tiks saglabāta

 

ex 31. grupa

Mēslojumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 3105

Minerālie vai ķīmiskie mēslojumi, kas satur divus vai trīs barojošus elementus: slāpekli, fosforu un kāliju: pārējie mēslojumi; šīs grupas preces tabletēs un citās līdzīgās formās vai iepakojumā, kura svars nepārsniedz 10 kg, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

 

- Nātrija nitrātu

- Kalcija cianamīdu

- Kālija sulfātu

- Magnēzija kālija sulfātu

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 32. grupa

Miecvielu un krāsošanas ekstrakti; tanīni un to atvasinājumi; pigmenti un pārējās krāsvielas; krāsas un lakas; tepes un pārējās mastikas; tinte; izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 3201

Tanīni un to sāļi, ēteri un esteri un pārējie atvasinājumi

Ražošana no augu izcelsmes tanīna ekstraktiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

3205

Krāsu lakas;

uz to pamata izgatavotie preparāti, kas minēti šīs grupas 3.piezīmē10

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 3203, 3204 un 3205. Tomēr var izmantot 3205 preču pozīcijas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 33. grupa

Ēteriskās eļļas un rezinoīdi; parfimērijas, kosmētikas un tualetes līdzekļi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

3301

Ēteriskas eļļas (atbrīvotas vai neatbrīvotas no terpēniem), to skaitā cietās un attīrītās; rezinoīdi; ekstraktāti oleorezīni; ēterisko eļļu koncentrāti taukos, negaistošās eļļās, vaskos vai līdzīgās vielās, kas iegūti šķīdināšanas vai ziedu ekstrahēšanas ceļā; terpēnu blakusprodukti, kas iegūti atbrīvojot ēteriskās eļļas no terpēniem; ēterisko eļļu ūdens destilāti un ūdens šķīdumi

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, to skaitā no šīs pašas preču pozīcijas citas "grupas"11 materiāliem. Tomēr var izmantot tās pat grupas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 34. grupa

Ziepes, virsmaktīvās organiskās vielas, mazgāšanas un eļļošanas līdzekļi, mākslīgie un gatavie vaski, pulēšanas vai tīrīšanas līdzekļi, sveces un līdzīgi izstrādājumi, veidošanas pastas, "zobu vasks" un zobu sastāvi uz ģipša pamata; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkta ex-works cenas

ex 3403

Smērvielas, kas satur 70 % vai mazāk naftas vai naftas produktu, kas iegūti no bitumenminerāliem

Refinēšanas operācijas un/vai viens vai vairāki specifiski procesi12

vai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

3404

Mākslīgie un gatavie vaski:

   
 

- Uz parafīna, naftas vasku, no bitumena materiāliem iegūto vasku bāzes, pulējamais vasks vai zīmoglakas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, ja to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot:

- 1516 preču pozīcijas hidrogenizētās eļļas, kurām ir vasku īpašības;

- 3823 preču pozīcijas ķīmiski nedefinētās taukskābes vai rūpnieciskie taukspirti, kuriem ir vasku īpašības;

- 3404 preču pozīcijas materiālus

Tomēr šos materiālus var izmantot, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 35. grupa

Olbaltumvielas, modificētas cietes, līmes; fermenti; izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

3505

Dekstrīni un pārējās modificētās cietes (piem., želatinizētas vai esterificētas cietes); līmes, kas iegūtas uz cietes, dekstrīnu vai pārējo modificēto ciešu pamata:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Esterificētas un ēterificētas cietes

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā citiem 3505 preču pozīcijas materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

 

- Pārējās

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot 1108 preču pozīcijas materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 3507

Gatavie fermenti, kas citur nav minēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

36. grupa

Sprāgstvielas; pirotehniskie izstrādājumi; sērkociņi; piroforie sakausējumi; daži degvielu veidi

Racoana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 37. grupa

Fotopreces un kinopreces; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

3701

Neeksponētas gaismjūtīgas plakanās fotoplates un fotofilmas no jebkādiem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālus; neeksponētas gaismjūtīgas plakanas filmas momentfotogrāfijai, iesaiņotas vai neiesaiņotas:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Iesaiņotas neeksponētas gaismjūtīgas filmas krāsu momentfotogrāfijai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā 3701 vai 3702. Tomēr var izmantot 3702 preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā 3701 vai 3702. Tomēr 3701 un 3702 preču pozīcijās klasificētos materiālus var izmantot, ja vien to vērtība saskaitot nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

3702

Neeksponētas gaismjūtīgas fotofilmas ruļļos no jebkuriem materiāliem, izņemot papīru, kartonu vai tekstilmateriālus; neeksponētas gaismjūtīgas filmas momentfotogrāfijai ruļļos

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli tiek klasificēti preču pozīcijā, citā kā 3701 vai 3702

Racoana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

3704

Fotoplates, fotofilmas, fotopapīrs, kartons un tekstilmateriāli, eksponēti, bet neattīstīti

Ražošana, kurā visi izmantotie materiāli tiek klasificēti preču pozīcijā, citā kā 3701 līdz 3704

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 38. grupa

Pārējie ķīmiskie produkti, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus var izmantot, ja vien to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 3801

- Koloīdais grafīts eļļas suspensijā un puskoloīdais grafīts; oglekļa pastas elektrodiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Grafīta pasta, kurā ir vairāk nekā 30% grafīta pēc svara, maisījums ar minerāleļļām

Ražošana, kurā visu izmantoto 3403 preču pozīcijas materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 3803

Rafinēta taleļļa

Neattīrītas taleļļas rafinēšana

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 3805

Attīrīti sulfātterpentīna spirti

Sulfātterpentīna jēlspirtu attīrīšana ar destilāciju vai rafinēšanu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 3806

Esteru sveķi

Ražošana no sveķus saturošām skābēm

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

ex 3807

Koka darva (koka darvas piķis)

Koka darvas destilācija

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

3808

Insekticīdi, rodenticīdi, fungicīdi, herbicīdi, augu pretdīgšanas līdzekļi un augšanas regulatori, dezinficējoši līdzekļi un līdzīgi produkti, iesaiņoti mazumtirdzniecībai vai preparātu un izstrādājumu veidā (piem., ar sēru apstrādātas lentes, daktis, sveces, mušpapīrs)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3809

Virsmas apstrādes vielas, krāsas nesēji krāsošanas paātrināšanai vai krāsu nostiprināšanai un pārējie produkti un preparāti (piem., apretūras un kodinātāji), izmantojami tekstil-, papīra, ādas vai līdzīgās rūpniecības nozarēs, kas citur nav minētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

3810

Metāla virsmu kodināšanas preparāti; kušņi un pārējie palīgpreparāti mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai; pulveri un pastas mīkstlodēšanai, cietlodēšanai un metināšanai, kas sastāv no metāla un pārējiem materiāliem; preparāti, ko izmanto kā stieņus vai serdeņus metināšanas elektrodiem vai pārklājumiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3811

Antidetonācijas sastāvi, oksidācijas inhibitori, sveķainu izdalījumu inhibitori, biezinātāji, pretkorozijas līdzekļi un pārējās gatavās piedevas minerāleļļām (ieskaitot benzīnu) vai pārējiem šķidrumiem, ko izmanto tām pašām vajadzībām kā minerāleļļas

   
 

- Gatavas piedevas smēreļļai, kas satur naftas eļļas vai no bitumenminerāliem iegūtas eļļas

Ražošana, kurā visi 3811 preču pozīcijā klasificētie izmantotie materiāli nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3812

Gatavie kaučuka vulkanizācijas paātrinātāji; kaučuku vai plastmasas plastificējošie savienojumi, kas citur nav minēti; antioksidanti un pārējie kaučuku un plastmasas stabilizējoši savienojumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works

 

3813

Sastāvi un lādiņi ugunsdzēšamajiem aparātiem; uzlādēti ugunsdzēšanas aparāti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3814

Organiski salikti šķīdinātāji un atšķaidītāji, citur neminēti; gatavi krāsas vai lakas noņemšanas sastāvi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

3818

Leģētie ķīmiskie elementi, ko izmanto elektronikā, disku, plātņu vai līdzīgās formās; ķīmiskie savienojumi, ko izmanto elektronikā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3819

Bremžu šķidrumi un pārējie gatavie šķidrumi hidrauliskajiem pārvadiem, kas nesatur vai satur mazāk nekā 70% naftas eļļu vai eļļu, kuras iegūtas no bitumenminerāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3820

Šķīdumi pret sasalšanu un apledošanu

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3822

Diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata un gatavie diagnostikas vai laboratorijas reaģenti uz pamata vai bez tā, izņemot 3002 vai 3006 preču pozīcijā minētos; sertificēti standarta materiāli

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

3823

Rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes, skābas eļļas no rafinēšanas procesiem; rūpnieciskie taukainie spirti

   
 

- Rūpnieciskās monokarboksiltaukskābes, skābas eļļas no rafinēšanas procesiem

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 
 

- rūpnieciskie taukainie spirti

Racoana no jebkuras grupas materiāliem, ieskaitot 3823 preču pozīcijā minētos

 

3824

Gatavās saistvielas, kuras izmanto liešanas veidņu un serdeņu ražošanā; ķīmijas vai saskarnozaru rūpniecības ķīmiskie produkti un preparāti (ieskaitot dabisko produktu maisījumus), kas citur nav minēti:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

Sekojošais no šīs pozīcijas:

- Gatavās saistvielas, kuras izmanto liešanas veidņu un serdeņu ražošanā uz dabīgo sveķu pamata

Racoana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

 

- Naftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un esteri

   
 

- Sorbitols, izņemot 2905 preču pozīcijā minēto

   
 

- Naftas sulfonāti, izņemot naftas sulfonātus, kas iegūti no sārmu metāliem, amonjaka vai etanolamīniem; sēru saturošas sulfonskābes, kas iegūtas no bitumenminerāliem un tā sāļiem

   
 

- Jonu apmaiņas sveķi

   
 

- Elektrovakuumaparātu gāzes absorbētāji

   
 

- Sārmains dzelzs oksīds gāzes attīrīšanai

   
 

- Sālskābe, kas bagātināta ar amonjaku un oksīds, kas iegūts akmeņogļu attīrīšanas procesā

   
 

- Sulfonaftēnskābes, to ūdenī nešķīstošie sāļi un to esteri

   
 

- Fusela un Dipela eļļa

   
 

- Sāļu maisījumi, kam ir dažādi anjoni

   
 

- Pastas kopēšanai uz želatīna pamata, ar vai bez papīra vai tekstila pamatnes

   
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

3901 līdz 3915

Polimēri primārās formās, plastmasas atkritumi, atlūzas un lūžņi; izņemot preču pozīcijas ex 3907 un 3912, kuriem noteikumi doti zemāk:

   
 

- Papildus homopolimerizācijas produkti, kuros vienkāršo monomēru ir vairāk kā 99 % no visa polimēru sastāva

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas;

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

   

- visu 39. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas13

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas14

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

ex 3907

Kopolimērs, kas iegūts no polikarbonāta un akrilonitrila-butadiēna- stirola kopolimēra (ABS)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā produkcijai. Tomēr var izmantot tajā pat preču pozīcijā klasificētos materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas15

 
 

- Poliesteri

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas un/vai ražošana no tetrabromo- polikarbonāta (bisfenols A)

 

3912

Celuloze un tās ķīmiskie atvasinājumi primārās formās, citur neminētas

Ražošana, kurā jebkura materiāla, kas aprakstīts tajā pašā grupā, vērtība nepārsniedz 20 % no produkta ex works cenas

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

3916 līdz 3921

Plastmasas pusfabrikāti, kā arī tās izstrādājumi, izņemot ex 3916, ex 3917, ex 3920 un ex 3921 preču pozīcijas, kam noteikumi minēti zemāk

   
 

- Plakani izstrādājumi, kas pakļauti tālākai apstrādei, ne tikai virsmu apstrāde vai sagriezti formās, citās kā taisnstūrveidīgās (to skaitā kvadrātveida); pārējie izstrādājumi, kas pakļauti apstrādei, ne tikai virsmas apstrāde

Ražošana, kurā izmantotā 39. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie;

   
 

-- Papildus homopolimerizācijas produkti, kuros vienkāršie monomeri ir vairāk kā 99 % no visa polimēru sastāva

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas;

- izmantotā 39. grupas materiāla vērtība nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas16

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

-- Pārējie

Ražošana, kurā visu izmantoto 39. grupas materiālu vērtība nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas17

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

ex 3916 un ex 3917

Profili un caurules

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas;

- visu materiālu vērtība, kas klasificēti tajā pat preču pozīcijā kā produkcija, nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 3920

- Jonomēru loksne vai plēve

Ražošana no daļējas termoplastiskās sāls, kas ir etilēna un metaakrilskābes kopolimērs, daļēji neitralizēts ar metāla joniem, galvenokārt cinka un nātrija joniem

Racoana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

 

- Reģenerētas celulozes plātnes, poliamīdi vai polietilēns

Ražošana, kurā visu materiālu vērtība, kas klasificēti tajā pat preču pozīcijā kā produkcija, nepārsniedz 20 % no produkcijas ex works cenas

 

ex 3921

Metalizēta plastmasas folija

Ražošana no ārkārtīgi caurspīdīgas poliesteru folijas, kam biezums ir mazāks par 23 mikroniem18

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25 % no produkcijas ex works cenas

3922 līdz 3926

Plastmasas izstrādājumi

Racoana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 40. grupa

Kaučuks un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 4001

Laminētas loksnes vai krepa gumija apaviem

Dabīgās gumijas plākšņu laminēšana

 

4005

Pildītais, nevulkanizētais kaučuks primārās formās vai plātnēs, plāksnēs vai lentās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu, izņemot dabīgo gumiju, vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

4012

Atjaunotas vai lietotas pneimatiskās gumijas riepas; cietās vai puspneimatiskās gumijas riepas, riepas ar maināmiem protektoriem un loka lentes:

   
 

- Atjaunotas pneimatiskās, cietās vai puspneimatiskās gumijas riepas

Lietotu riepu atjaunošana

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Pārējie

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, izņemot 4011 un 4012 preču pozīcijā klasificētos

 

ex 4017

Izstrādājumi no cietās gumijas

Racoana no cietās gumijas

 

ex 41. grupa

Jēlādas (izņemot kažokādas) un izstrādāta āda, izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija

 

ex 4102

Aitu vai jēru jēlādas bez apmatojuma

Apmatojuma noņemšana no aitu vai jēru ādām

 

4104 līdz 4106

Miecētas vai pirmēji apstrādātas ādas bez apmatojuma, arī šķeltas, bet tālāk neapstrādātas

Nemiecētas ādas miecēšana vai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

4107, 4112, 4113

 

 

 

 

ex 4114

Āda, kas tālāk apstrādāta pēc miecēšanas vai pirmapstrādes, ieskaitot pergamentētu ādu, bez vilnas vai apmatojuma, arī šķeltas, kas neietilpst preču pozīcijā 4114

 

 Lakāda, dabiskā lakāda, lakādas imitācija; metalizētā āda

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā 4104 līdz 4113

 

 

Ražošana no 4104 līdz 4106, 4112 vai 4113 preču pozīcijas materiāliem, nodrošinot, ka tā kopējā vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

42. grupa

Izstrādājumi no ādas; iejūga piederumi un zirglietas; ceļojuma piederumi; somas un līdzīgi izstrādājumi, izstrādājumi no dzīvnieku zarnām (izņemot zīdtārpiņa pavedienu)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā produkcijai

 

ex 43. grupa

Kažokādas un mākslīgās kažokādas; izstrādājumi no tām; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 4302

Miecētas vai izstrādātas kažokādas, salikta

   
 

- Plātnes, krusti un līdzīgas formas

Balināšana vai krāsošana kā papildinājums miecētu un izstrādātu nesaliktu kažokādu apgriešanai un salikšanai

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Pārējās

Ražošana no miecētām vai izstrādātām nesaliktām kažokādām

 

4303

Izstrādājumi no kažokādām apģērba piederumi un pārējie kažokādu izstrādājumi

Ražošana no miecētām vai izstrādātām nesaliktām 4302 preču pozīcijā klasificētām kažokādām

 

ex 44. grupa

Koksne un tās izstrādājumi; kokogles; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 4403

Brusoti kokmateriāli

Ražošana no mizotiem vai nemizotiem, vai neaptēstiem apaļkokiem

 

ex 4407

Garumā sazāģēti vai sašķelti kokmateriāli, ēvelēti vai lobīti, aptēsti, slīpēti vai savienoti ar tapām, resnāki par 6 mm

Ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar tapām

 

ex 4408

Vienslāņa finiera plāksnes (ieskaitot loksnes, kas iegūtas no laminēta koka) finierskaidas saplāksnim, resnumā līdz 6 mm, salīmētas; kā arī gareniski sazāģēta, ēvelēta vai lobīta koksne resnumā līdz 6 mm, aptēsta, slīpēta vai savienota ar tapām

Salīmēšana, ēvelēšana, slīpēšana vai savienošana ar tapām

 

ex 4409

Zāģmateriāli ar nepārtrauktu profilu kādā no malām vai šķautnēm ēvelēti vai neēvelēti, slīpēti vai savienoti ar tapām:

   
 

- Slīpēti vai savienoti ar tapām

Slīpēšana vai savienošana ar tapām

 
 

- Noapaļoti vai fasonēti

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex 4410 līdz ex 4413

Izstrādājumi ar noapaļotām malām, kā arī fasonēti izstrādājumi, to skaitā grīdlīstes un citi fasonēti dēļi

Noapaļošana vai fasonēšana

 

ex 4415

Kastes, sprosti, grozi, toveri un citi analoģiski izstrādājumi iesaiņošanai no koka

Ražošana no pēc izmēra neapgrieztiem dēļiem

 

ex 4416

Mucas, muciņas, kubli, toveri un citi mucenieku izstrādājumi, kā arī to daļas no koka

Ražošana no skaldītiem mucu dēlīšiem, kas nav citādāk apstrādāti, kā tikai zāģēti divās pamatvirsmās

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 4418

- Koka celtniecības un galdniecības izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr var izmantot šūnainos koka paneļus, jumstiņus un jumta lubiņas

&nbs p;
 

- Noapaļoti un fasonēti izstrādājumi

Noapaļošana un fasonēšana

 

ex 4421

Sērkociņu skaliņi; koka naglas vai tapas apaviem

Ražošana no jebkuras pozīcijas kokmateriāliem, izņemot 4409 preču pozīcijā klasificēto piesūcināto koksni

 

ex 45. grupa

Korķis un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija

 

4503

Izstrādājumi no dabīgā korķa

Ražošana no 4501 preču pozīcijā klasificētā korķa

 

46. grupa

Izstrādājumi no salmiem, esparto vai pārējiem pīšanas materiāliem; grozi un pārējie pinumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

47. grupa

Koksnes vai pārējo celulozes šķiedrvielu papīra masa, pārstrādāts (atkritumi un makulatūra) papīrs un kartons

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 48. grupa

Papīrs un kartons; izstrādājumi no papīra masas, papīra vai kartona, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 4811

Papīrs un kartons, ruļļos, loksnēs vai vienīgi sagriezts

Ražošana no 47. grupā klasificētā papīra izejvielām

 

4816

Kopējamais papīrs, paškopējošais vai cits kopējamais vai novelkamais papīrs (izņemot to, kas klasificēts 4809 preču pozīcijā), trafareti kopējamiem aparātiem un ofseta plates no papīra, iepakotas kastēs vai neiepakotas

Ražošana no papīra izgatavošanas materiāliem, kas minēti 47. grupā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

4817

Aploksnes, pastkartes, atklātnes bez zīmējuma un kartītes sarakstei no papīra vai kartona; kārbas papīra somas, piezīmju grāmatiņas no papīra vai kartona, rakstāmlietu komplekti, kas satur papīru

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 4818

Tualetes papīrs

Ražošana no 47. grupā klasificētā papīra izejvielām

 

ex 4819

Kastes, kārbas, maisi, somas un citi iesaiņojuma priekšmeti no papīra, kartona, celulozes vates vai celulozes šķiedru auduma

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

 
   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 4820

Vēstuļu bloki

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 4823

Pārējie papīra veidi, kartons, celulozes vate un celulozes šķiedru audums, sagriezts pēc noteikta izmēra un formas

Racoana no 47. grupā klasificētā papīra izejvielām

 

ex 49. grupa

Grāmatas, avīzes, reprodukcijas un citi poligrāfijas rūpniecības izstrādājumi; rokraksti, mašīnraksta teksti un rasējumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

4909

Iespiestas vai ilustrētas atklātnes; apsveikuma, ielūguma vai līdzīga satura kartītes, ilustrētas vai neilustrētas, ar vai bez aploksnēm, ar vai bez rotājumiem

Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti 4909 vai 4911 preču pozīcijās

 

4910

Visu veidu kalendāri, ieskaitot noplēšamos:

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Pārliekamie kalendāri, kam maināmais bloks nostiprināts uz pamata, izņemot papīra vai kartona pamatu

Racoana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti 4909 vai 4911 preču pozīcijās

 

ex 50. grupa

Zīda; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 5003

Zīda atlikumi (to skaitā kokoni, nederīgi attīšanai, vērpšanas atkritumi un plucinātas izejvielas), kārstas vai ķemmētas

Zīda atlikumu kāršana un ķemmēšana

 

5004 līdz ex 5006

Zīda dzija un no zīda atlikām vērpta dzija

Racoana no19 :

- jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

 
   

- citām dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskā materiāla vai tekstila pulpas,

vai

 
   

- no materiāliem, no kuriem ražo papīru

 

5007

Audumi no dabīgā zīda vai zīda atlikumiem:

   
 

- Saturoši gumijas diegu

Ražošana no vienkāršas dzijas20

 
 

- Pārējie

Racoana no21:

 
   

- kokosšķiedru dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskās štāpeļšķiedras, kas nav kārsta vai ķemmēta, vai kā citādi sagatavota vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 • papīra
 

(1)

(2)

(3) vai (4)

   

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksē-šana, uzkāršana, kalenderē-šana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana, un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

ex 51. grupa

Vilna, smalkie vai rupjie dzīvnieku mati; zirgu astru dzija un audums; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

5106 līdz 5110

Vilnas dzija no smalkiem un rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem

Racoana no22:

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- dabīgām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

 
   

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5111 līdz 5113

Audumi no vilnas, no smalkiem un rupjiem dzīvnieku matiem vai zirgu astriem:

   

__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no vienkāršas dzijas23

 
 

- Pārējie

Racoana no24:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

- papīra

 
   

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

ex 52. grupa

Kokvilna; izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā nekā produkcijai

 

5204 līdz 5207

Kokvilnas dzija un diegi

Racoana no25:

 • jēlzīda vai zīda atlikām, kārstām vai ķemmētām, vai citādi sagatavotām vērpšanai,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

   

- dabiskām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5208 līdz 5212

Kokvilnas audumi:

   
 

-Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no vienkāršas dzijas26

 
 

- Pārējie

Racoana no27:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

 

 

 

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

- papīra

 
   

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksē-šana, uzkāršana, kalenderē-šana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

ex 53. grupa

Pārējās augu tekstilšķiedras; papīra pavedieni un to audumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

5306 līdz 5308

Dzija no pārējām augu tekstilšķiedrām, papīra dzija

Racoana no28:

- jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

   

- dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5309 līdz 5311

Audumi no citām augu tekstilšķiedrām; audumi no papīra dzijas:

   
 

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no vienkāršas dzijas29

 
 

- Pārējie

Racoana no30:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

- papīra

 
   

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksē-šana, uzkāršana, kalende-rēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

5401 līdz 5406

No sintētiskā pavediena iegūta dzija, monopavediens un diegi

Racoana no31:

 • jēlzīda vai zīda atlikām, kas kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

   

- dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5407 un 5408

Audumi no sintētiskās šķiedras pavedieniem:

   
 

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no vienkāršas dzijas32

 
 

- Pārējās

Racoana no33:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

- papīra

 
   

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana, un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

5501 līdz 5507

Sintētiskās štāpeļšķiedras

Ražošana no ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

5508 līdz 5511

Sintētisko štāpeļšķiedru dzija un diegi šūšanai

Racošana no34:

- jēlzīda vai zīda atlikām,

 
   

kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

   

- dabīgajām šķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

 
   

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5512 līdz 5516

Audumi no sintētiskām štāpeļšķiedrām

   
 

- Saturoši gumijas pavedienu

Ražošana no vienkāršas dzijas35

 
 

- Pārējie

Racoana no36:

 
   

-kokosšķiedras dzijas,

-dabīgajām šķiedrām,

-sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

-papīra

vai

 

 

 

Apdrukāšana kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksē-šana, uzkāršana, kalenderē-šana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

ex 56. grupa

Vate, tūba un neaustie materiāli; speciāla dzija, auklas, tauvas un virves, kā arī to izstrādājumi, izņemot:

Racoana no37:

- kokosšķiedru dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

- materiāliem, no kā ražo papīru

 

5602

Tūba, piesūcināta vai nepiesūcināta, ar vai bez apvalka, ar segumu, vai bez tā, laminēta vai nelaminēta

   

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Filcs, iegūts ar adatošanas paņēmienu

Racoana no38:

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
   

Tomēr var izmantot:

- 5402 preču pozīcijas polipropilēna pavedienus,

- 5503 vai 5506 preču pozīcijas polipropilēna šķiedras

 
   

vai

- 5501 preču pozīcijas polipropilēna pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāks par 9 decitekiem, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Racoana no39:

- dabīgām šķiedrām,

- no kazeīna ražotām mākslīgām štāpeļšķiedrām, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

5604

Gumijas pavedieni un kords ar tekstila segumu; 5404 vai 5405 preču pozīcijās klasificētā tekstildzija un lenta un līdzīgi izstrādājumi, piesūcināti, ar segumu, apklāti vai caurslāņoti ar gumiju vai plastmasu:

   
 

- Gumijas pavediens un aukla ar tekstila segumu

Ražošana no gumijas pavediena, kas nav pārklāts ar tekstilmateriāliem

 
 

- Pārējie

Racoana no40:

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

- papīra izejvielām

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

5605

Metalizēti pavedieni, dekorēti vai nedekorēti; 5404 vai 5405 preču pozīcijā klasificētiem tekstila pavedieniem un lentām un līdzīgiem izstrādājumiem, kas kombinēti ar metāla pavedienu, lentu vai pulveri vai apklāti ar metālu

Racoana no41:

- dabīgajām šķiedrām,

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

- papīra izejvielām

 

5606

Pozumenta pavediens, lenta vai līdzīgi 5404 vai 5405 preču pozīcijās klasificēti izstrādājumi, dekoratīvie (izņemot 5605 preču pozīcijā klasificētos un dekoratīvos izstrādājumus no zirgu astriem); šenila dzijas to skaitā šenila dzija no pūkām; fasonētā cilpainā dzija

Racoana no42:

- dabīgajām šķiedrām,

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas, vai

- papīra izejv ielām

 

57. grupa

Paklāji un pārējās tekstila grīdsegas:

   
 

- No adatu cauršūtā filca

Racoana no43:

- dabīgajām šķiedrām, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
   

Tomēr var izmantot:

- 5402 preču pozīcijā klasificēto polipropilēna pavedienu,

 
   

- 5503 vai 5506 preču pozīcijā klasificētos polipropilēna pavedienus vai

 
   

- 5501 preču pozīcijas polipropilēna pavedienu grīstes, kuru lineārais blīvums visos monopavediena vai šķiedras gadījumos ir mazāks par 9 decitekiem, ar nosacījumu, ka to vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Džutas audumi var tikt izmantoti oderējumam

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- No pārējā filca

Racoana no44:

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi neapstrādātām dabīgām šķiedrām,

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
 

- Pārējie

Racoana no45:

- kokosšķiedras dzijas vai džutas dzijas,

- sintētiskās vai mākslīgās pavedienu dzijas,

- dabīgām šķiedrām, vai

- nekārstām vai neķemmētām vai citādi vērpšanai neapstrādātām sintētiskām štāpeļšķiedrām

Džutas audums var tikt izmantots oderējumam

 

ex 58. grupa

Speciālie audumi, audumi ar šūtām plūksnām; mežģīnes; gobelēni; apdares materiāli; izšuvumi, izņemot:

   
 

- Kombinēti ar gumijas diegu

Racoana no monopavediena46

 

 

- Pārējie

Racoana no47:

- dabīgajām šķiedrām,

 
   

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

   

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

5805

Ar rokām austi gobelēni flanders, aubusson, beauvais tehnikās un līdzīgi izstrādājumi, izšūti gobelēni (piem., sīkdūrienā, krustdūrienā), komplektēti vai nē

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

5810

Izšuvumi gabalos, lentās vai atsevišķu izšuvumu veidā

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cena

 

5901

Tekstilizstrādājumi, sveķoti vai cietināti, lietojami grāmatu iesiešanai un līdzīgiem mērķiem; pausaudums; caurspīdīgie audumi zīmēšanai; gruntētais linaudekls gleznošanai, stīvdrēbe un līdzīgi audumi cepuru karkasiem

Racoana no dzijas

 

5902

Riepu kordaudumi no augstas stiprības neilona vai pārējiem poliamīdu, poliesteru vai viskozes pavedieniem:

   
 

- Saturoši pēc svara ne vairāk kā 90% tekstilmateriālu

Racoana no dzijas

 
 

- Pārējie

Racoana no ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilcelulozes

 
       
 

(1)

(2)

(3) vai (4)

       

5903

Tekstilaudumi, izņemot 5902.preču pozīcijā minētos, piesūcināti, segti vai dublēti ar plastmasām

Racoana no dzijas

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

5904

Linolejs, piegriezts vai nepiegriezts pēc formas; grīdas seguma materiāli uz tekstila pamatnes, piegriezti vai nepiegriezti pēc formas

Racoana no dzijas48

 

5905

Tapetes no tekstilmateriāliem:

   
 

- Piesūcinātas, pārklātas, segtas vai laminētas ar gumiju, plastmasu vai citiem materiāliem

Racoana no dzijas

 
 

- Pārējie

Racoana no49:

- kokosrieksta šķiedrām,

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas,

vai

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

   

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā beršana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

5906

Gumijoti tekstilmateriāli, izņemot 5902 preču pozīcijas materiālus

   
 

- adīti vai tamborēti materiāli

Racoana no50:

- dabīgajām šķiedrām,

- mākslīgajām štāpeļšķiedrām, nekārstām, neķemmētām vai citādi sagatavotām vērpšanai,

vai

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstilcelulozes

 
 

- Pārējie audumi no sintētisko pavedienu dzijas, saturoši pēc svara vairāk par 90% tekstilmateriālu

Ražošana no ķīmiskajiem materiāliem

 
 

- Pārējie

Racoana no dzijas

 

5907

Tekstilmateriāli, piesūcināti, nosegti vai pārklāti; apgleznoti audekli teātra dekorācijām, mākslas studiju foniem un līdzīgiem mērķiem

Racoana no dzijas

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur izmantotā neapdrukātā auduma vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

5908

Daktis no auduma, austas, pītas vai adītas lampām, petrolejas lampām, šķiltavām, svecēm; vāciņi kvēllampām un cauruļveida trikotāžas gāzes degļiem, piesūcināti vai nepiesūcināti:

   
 

- Piesūcināti vāciņi kvēllampām

Ražošana no cauruļveida trikotāžas gāzes degļiem

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

5909 līdz 5911

Tekstilizstrādājumi, kas piemēroti rūpnieciskai lietošanai:

   
 

- Pulēšanas diski vai gredzeni, citi kā veltie no preču pozīcijas 5911

Ražošana no dzijas vai 6310 preču pozīcijas audumu vai paklāju lupatām

 
 

- Austi audumi, kādus mēdz lietot papīra ražonēs vai citos tehniskos lietojumos, velti vai nevelti, var būt vai nebūt piesūcināti vai pārklāti, cauruļveida vai bezgalīgi, ar vienu vai vairākiem šķēru un/vai audu vai plakanausti ar vairākām sķēru un vai audu sistēmām no 5911 preču pozīcijas

Racoana no51:

- kokosšķiedras dzijas,

- sekojošiem materiāliem:

- politetrafluoroetilēna diegiem52

- kārtoti poliamīda pavedieni, pārklāt impregnējot vai pārklājot ar poliamīda sveķiem

- aromātisko poliamīdu šķiedras, iegūtas polidensējot

m-fenilendiamīdu un izoftalskābi

- politertrafluoretilēna monošķiedra53

- poli-p-fenilena tereftalamīda sintētisko tekstilšķiedru pavedieni,

- stikla šķiedru pavedieni, pārklāti ar fenola sveķiem un cauršūta ar akrila diegiem54

 • kopoliestera monofilamenti un tereftalskābes sveķi un 1,4 cikloheksandimetanola un izoftalskābe
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

   
 • dabīgajām šķiedrām
 • sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai,
 • ķīmiskiem materiāliem vai tekstilcelulozes
 
 

- Pārējie

Racoana no55:

- kokosšķiedras dzijas,

- dabīgajām šķiedrām,

- mākslīgajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

60. grupa

Trikotāžas audumi

Racoana no56:

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

61. grupa

Trikotāžas apģērbs un apģērba piederumi:

   
 

- Šūti vai citādi savienoti no diviem vai vairākiem adītiem vai tamborētiem auduma gabaliem, kas ir piegriezti vai uzreiz izgatavoti pēc formas

Racoana no dzijas57 58

 
 

- Pārējie

Racoana no59:

 
   

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

ex 62. Grupa

Apģērbi un apģērba piederumi, bet ne adīti vai tamborēti; izņemot:

Racoana no dzijas 60 61

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 6202,

ex 6204,

ex 6206,

ex 6209,

ex 6211

Sieviešu, meiteņu un bērnu apģērbs un apģērba piederumi bērniem, izšūti

Racoana no dzijas62

vai

Ražošana no neizšūtiem audumiem, nodrošinot, ka izmantotā neizšūtā auduma vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas63

 

ex 6210 un ex 6216

Uguns izturīgie piederumi no auduma, kas pārklāts ar aluminizēta poliestera foliju

Racoana no dzijas64

vai

Ražošana no nepārklāta auduma, nodrošinot, ka izmantotā nepārklātā auduma vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas65

 

6213 un 6214

Kabatas lakatiņi, šalles, lakati, kašnē, mantiļas, plīvuri un analogi izstrādājumi:

   

 

- Izšūti

Ražošana, no nebalinātas vienkāršas dzijas66 67

vai

Ražošana no neizšūtiem audumiem, nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas69 70

vai

Apdrukāšana, kopā ar vismaz divām sagatavošanas vai apdares operācijām (tādām kā mazgāšana, balināšana, merserizācija, termofiksēšana, uzkāršana, kalenderēšana, apstrāde pret saraušanos, gala apdare, degadēšana, piesūcināšana, lāpīšana un apcirpšana), kur 6213 un 6214 preču pozīciju izmantoto neapdrukāto preču vērtība nepārsniedz 47,5% no produkcijas ex works cenas

 

6217

Pārējie gatavie apģērba piederumi; apģērba daļas vai tā piederumi, citi kā 6212 preču pozīcijā minētie:

   
 

- Izšūtie

Racoana no dzijas71

vai

Ražošana no neizšūtiem audumiem, nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas72

 
 

- Uguns izturīgie piederumi no auduma, kas pārklāts ar aluminizēta poliestera foliju

Racoana no dzijas73

vai

Ražošana no nepārklāta auduma, nodrošinot, ka izmantotā nepārklātā auduma vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas74

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Piegrieztas starplikas apkaklēm un aprocēm

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai, un

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Racoana no dzijas75

 

ex 63. Grupa

Pārējie gatavie izstrādājumi no tekstila; komplekti; apģērbi un izstrādājumi no tekstila; lupatām; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

6301 līdz 6304

Segas, ceļotāju pledi, gultas veļa utt., aizkari utt., pārējie mēbeļu izstrādājumi:

   
 

- No filca vai neaustajiem materiāliem

Racoana no76:

- dabīgajām šķiedrām, vai

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

 

- Pārējie:

   
 

-- Izšūti

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas77 78

vai

Ražošana no neizšūtiem audumiem (bet ne trikotāžas), nodrošinot, ka izmantoto neizšūto audumu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

-- Pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas79 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

6305

Maisi un somas preču iesaiņošanai

Racoana no81:

- dabīgajām šķiedrām,

- sintētiskajām štāpeļšķiedrām, kas nav kārstas vai ķemmētas, vai kā citādi sagatavotas vērpšanai, vai

- ķīmiskajiem materiāliem vai tekstila pulpas

 

6306

Brezents, audekla nojumes un sauljumi; teltis; buru laivām, buru dēļiem vai sauszemes līdzekļiem; kempinga piederumi:

   
 

- No neaustajiem materiāliem

Racoana no82 83:

- no dabīgajām šķiedrām, vai

- no ķīmiskiem materiāliem vai tekstila pulpas

 
 

- Pārējie

Ražošana no nebalinātas vienkāršas dzijas84 85

 

6307

Pārējie gatavie izstrādājumi, to skaitā apģērbu piegrieztnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

6308

Komplekti, kas satāv no auduma un dzijas ar vai bez piederumiem paklāju, gobelēnu, izšūto galdautu vai salvešu vai līdzīgu tekstila izstrādājumu izgatavošanai, iesaiņoti mazumtirdzniecībai

Katram šī komplekta priekšmetam jāizpilda tas noteikums, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu iekļauts komplektā. Tomēr, neizcelsmes izstrādājumi var tikt iestrādāti, nodrošinot, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15% no komplekta ex works cenas

 

ex 64. grupa

Apavi, getras un līdzīgi izstrādājumi, izņemot:

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, izņemot virsas daļas, kas piestiprinātas saistzolei vai citiem 6406. preču pozīcijas zoles komponentiem

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

6406

Apavu daļas (to skaitā virsas daļas, piestiprinātas vai nepiestiprinātas zolei, bet ne ieliekamās saistzoles); pieskrūvējamie papēži un analoģiski priekšmeti; getras, galošas un analoģiski priekšmeti, kā arī to daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 65. grupa

Galvassegas, un to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

6503

Filca cepures un citas galvassegas, izgatavotas no 6501 preču pozīcijas cepuru pusfabrikātiem vai plakanām sagatavēm, ar vai bez oderes vai apdares

Ražošana no dzijas vai tekstilšķiedrām86

 

6505

Cepures un citas galvassegas, adītas vai tamborētas, vai kas izgatavotas no mežģīnēm vai filca vai citiem tekstilmateriāliem, kas izgatavotas no viena gabala, bet ne sloksnēm, ar vai bez oderes vai apdares; dažādu materiālu matu tīkliņi ar vai bez oderes vai apdares

Ražošana no tekstilšķiedru dzijas87

 

ex 66. grupa

Lietussargi, saulessargi, spieķi, pātagas un to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā visus materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

6601

Lietussargi un saulessargi (to skaitā lietussargi-spieķi, dārza saulessargi un līdzīgi izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

67. grupa

Apstrādātas spalvas un dūnas, izstrādājumi no spalvām un dūnām; mākslīgie ziedi; izstrādājumi no cilvēku matiem

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 68 grupa

Akmens, ģipša, cementa, azbesta, vizlas un līdzīgu materiālu izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 6803

Izstrādājumi no dabiskā slānekļa vai aglomerātā slānekļa

Ražošana no apstrādāta slānekļa

 

ex 6812

Izstrādājumi no azbesta; izstrādājumi no maisījumiem uz azbesta bāzes vai maisījumiem uz azbesta un magnija karbonāta bāzes

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas

 

ex 6814

Izstrādājumi no vizlas, to skaitā aglomerētā vai reģenerētā vizla uz papīra, kartona vai cita materiāla pamata

Ražošana no apstrādātas vizlas (to skaitā no aglomerētās vai reģenerētās vizlas)

 

69. grupa

Keramikas izstrādājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 70. Grupa

Stikls un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 7003

ex 7004

ex 7005

Stikls ar nespīdošu virsmu

Ražošana no 7001 preču pozīcijas materiāliem

 

7006

Preču pozīcijās 7003, 7004 vai 7005 klasificētais stikls, izliekts, slīpēts, gravēts, urbts, emaljēts vai citādā veidā apstrādāts, bez rāmja, un nav kombinēts ar citiem materiāliem:

   
 
 • stikla plāksne, kas pārklāta ar dielektrisku pārklājumu, pusvadītāju kategorija saskaņā ar SEMII standartiem88

Ražošana no nepārklāta stikla plāksnes, kas klasificēta 7006 preču pozīcijā

 
 
 • pārējie

Ražošana no 7001 preču pozīcijā klasificētiem materiāliem

 

7007

Neplīstošs stikls, ieskaitot rūdīto vai daudzkārtaino stiklu

Ražošana no 7001 preču pozīcijas materiāliem

 

7008

Daudzkārtainie stikla izolatori

Ražošana no 7001 preču pozīcijas materiāliem

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

7009

Stikla spoguļi, rāmjos un bez rāmjiem, to skaitā atpakaļskata spoguļi

Ražošana no 7001 preču pozīcijas materiāliem

 

7010

Baloni, pudeles, pudelītes, flakoni, burkas, pialas, ampulas un citas stikla tilpnes preču glabāšanai, iesaiņošanai; stikla burkas konservēšani; aizbāžņi, vāciņi un citi analoģiski stikla izstrādājumi

Racošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

vai

Stikla izstrādājumu sagriešana, ja vien negrieztā stikla vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7013

Galda un virtuves trauki, tualetes un kancelejas piederumi, telpu iekārtojuma un līdzīga pielietojuma priekšmeti (citi kā 7010 un 7018 preču pozīcijā)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

vai

Stikla izstrādājumu sagriešana, nodrošinot, ka nesagrieztā stikla vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

vai

 
   

Manuāli pūstā stikla dekorēšana ar rokām (izņemot sietspiedi), nodrošinot, ka manuāli pūstā stikla vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 7019

Izstrādājumi (citi kā dzija) no stiklšķiedras

Racoana no:

- nekrāsotām šķipsnām, pavedieniem, dzijas vai sagrieztiem pavedieniem, vai

- stikla vates

 

ex 71. grupa

Dabiskās vai kultivētās pērles, dārgakmeņi vai pusdārgakmeņi, dārgmetāli, parastie metāli, pārklāti vai plakēti ar dārgmetālu, un to izstrādājumi; juvelierizstrādājumu imitācijas; monētas, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 7101

Dabiskās vai kultivētās pērles, pagaidu apstrāde transportēšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50 % no produkcijas ex works cenas

 

ex 7102,

ex 7103,

ex 7104

Apstrādāti dārgakmeņi un pusdārgakmeņi (dabiskie, sintētiskie vai reģenerētie)

Ražošana no neapstrādātiem dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem

 

7106, 7108, 7110

Dārgmetāli

   
 

- Neapstrādāti

Ražošana no materiāliem, kas nav klasificēti 7106, 7108 vai 7110 preču pozīcijās

vai

7106, 7108 vai 7110 preču pozīciju dārgmetālu elektrolītiskā, termiskā un ķīmiskā atdalīšana

vai

7106, 7108 vai 7110 preču pozīciju dārgmetālu sakausēšana savā starpā vai ar parastiem metāliem

 
 

- Pusfabrikāti vai pulverveida

Ražošana no neapstrādātiem dārgmetāliem

 

ex 7107, ex 7109, ex 7111

Ar dārgakmeņiem pārklāti parastu metālu pusfabrikāti

Ražošana no neapstrādātiem metāliem, kas pārklāti ar dārgmetāliem

 

7116

Izstrādājumi no dabiskajām vai kultivētām pērlēm, dārgakmeņiem vai pusdārgakmeņiem (dabiskiem, mākslīgiem, reģenerētiem)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vārtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7117

Juvelierizstrādājumu imitācijas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

vai

 
   

Ražošana no parasto metālu daļām, kas nav pārklātas vai apklātas ar dārgmetāliem, nodrošinot, ka visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 72. grupa

Tērauds un dzelzs; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

7207

Dzelzs un neleģētā tērauda pusfabrikāti

Racoana no 7201, 7202, 7203, 7204 vai 7205 preču pozīcijās klasificētiem materiāliem

 

7208 līdz 7216

Dzelzs vai neleģētā tērauda plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

Ražošana no 7206 preču pozīcijas lietņiem vai citām pamatformām

 

7217

Dzelzs vai neleģētā tērauda stieple

Ražošana no 7207 preču pozīcijas pusfabrikātu materiāliem

 

ex 7218, 7219 līdz 7222

Nerūsējoša tērauda pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, leņķdzelži, profili un sekcijas

Racoana no 7218 preču pozīcijas lietņiem vai citām pamatformām

 

7223

Nerūsējošā tērauda stieple

Ražošana no 7218 preču pozīcijas pusfabrikātu materiāliem

 

ex 7224, 7225 līdz 7228

Pārējo leģēto tēraudu pusfabrikāti, plakanie velmējumi, stieņi un loksnes, neregulāri satīti ruļļos;

Pārējo leģēto tēraudu pārējās loksnes un stieņi, leņķdzelži, profili un sekcijas; leģētā un neleģētā tērauda dobi stieņi urbšanai

Ražošana no 7206, 7218 vai 7224 preču pozīciju lietņiem vai citām pamatformām

 

7229

Pārējo leģēto tēraudu stieple

Racoana no 7224 preču pozīcijas pusfabrikātu materiāliem

 

ex 73. grupa

Izstrādājumi no dzelzs vai tērauda; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 7301

Rievkonstrukcijas

Ražošana no 7206 preču pozīcijā klasificētiem materiāliem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

7302

Dzelzs vai tērauda izstrādājumi dzelzceļiem un tramvaju ceļiem; sliedes, pretsliedes un zobainās sliedes, pārmiju sliedes, sliežu mezgla krusteņi, pārmiju stieņi un citi šķērssavienojumi, gulšņi, savienojumu uzlikas, ķīļi, pamatnes, balstpaliktņi, savilcēji, āķskrūves un citas detaļas sliežu savienošani un nostiprināšanai

Ražošana no 7206 preču pozīcijā klasificētajiem materiāliem

 

7304, 7305 un 7306

Dzelzs vai tērauda (bet ne čuguna) lielu un mazu izmēru caurules un dobie profili

Ražošana no 7206, 7207, 7218, vai 7224 preču pozīcijā klasificētajiem materiāliem

 

ex 7307

No vairākām daļām sastāvošu lielu un mazu izmēru cauruļvadu armatūra no nerūsējoša tērauda (ISO Nr.X5Cr NiMo 1712)

Kaltu sagatavju apvirpošana, urbšana, izrīvēšana, griešana, un atgratēšana, kuru vērtība nepārsniedz 35% no produkcijas ex works cenas

 

7308

Dzelzs vai tērauda konstrukcijas (izņemot 9406 preču pozīcijā klasificētās saliekamās būvkonstrukcijas) un to daļas (piem., tilti un to sekcijas, slūžu vārti, torņi, ažūri masti, jumti, jumtu pārsegumi, būvsastatnes, durvis, logi un to rāmji, sliekšņi, žalūzijas, balustrādes, kolonnas un kolonnu balsti); plāksnes, stieņi, leņķdzelži, profili, sekcijas, caurules un līdzīgi izstrādājumi izmantošanai dzelzs un tērauda konstrukcijās

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 7301 preču pozīcijā klasificētos leņķdzelžus, profilus un sekcijas

 

ex 7315

Pretslīdes ķēdes

Ražošana, kurā visu 7315 preču pozīcijā klasificēto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 74. grupa

Varš un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7401

Vara kušņi; cementēts varš (nogulsnēts varš)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

7402

Nerafinēts varš, vara anodi elektrolītiskai rafinēšanai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

7403

Rafinēts varš un vara sakausējumi, neapstrādāti:

   
 

- Rafinēts varš

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 
 

- Vara sakausējumi un rafinēts varš, kas satur citus elementus

Racošana no neapstrādāta vara, attīrīta vai atgriezumiem un lūžņiem

 

7404

Vara atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

7405

Vara šablonsakausējumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 75. grupa

Niķelis un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

7501 līdz 7503

Niķeļa kausējumi, tā plāva un pārējie niķeļa metalurģijas produkti; neapstrādāts niķelis; niķeļa atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 76. grupa

Alumīnijs un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7601

Neapstrādāts alumīnijs

Ražošana, kurā:

- visi izmantotie materiāli tiek klasificēti citā preču pozīcijā kā produkts; un

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkta ex-works cenas

vai

Ražošana no termiski vai elektrolītiski apstrādāta neleģēta alumīnija vai alumīnija atgriezumiem un lūžņiem

 

7602

Alumīnija atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 7616

Alumīnija izstrādājumi, citi kā stiepļu sieti, pinumi, režģi, tīkli, žogi, armētie audumi un līdzīgie materiāli (to skaitā bezgalīgās lentas) no alumīnija stieplēm un stieptā alumīnija

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot alumīnija stieples un stieptā alumīnija izstrādājumus, citus kā stiepļu sietus, pinumus, režģus, tīklus, žogus, armētos audumus un līdzīgus materiālus (to skaitā bezgalīgās lentas);

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

77. grupa

Rezervēta iespējamai izmantošanai nākotnē

   

ex 78. grupa

Svins un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7801

Neapstrādāts svins:

   
 

- Rafinētais svins

Racoana no "buljona" vai "darba" svina

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 7802 preču pozīcijās klasificētos atgriezumus un lūžņus

 

7802

Svina atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 79. grupa

Cinks un tā izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

7901

Neapstrādāts cinks

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 7902 preču pozīcijā klasificētos atgriezumus un lūžņus

 

7902

Cinka atgriezumi un lūžņi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 80. grupa

Alva un tās izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

8001

Neapstrādāta alva

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 8002 preču pozīcijā klasificētos atgriezumus un lūžņus

 

8002 un 8007

Alvas atgriezumi un lūžņi; pārējie izstrādājumi no alvas

Ražošana, kurā visus materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

81. grupa

Pārējie parastie metāli; metālkeramika; to izstrādājumi:

   
 

- Pārējie parastie metāli, apstrādāti; to izstrādājumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība, kas klasificēti tajā pat preču pozīcijā kā produkcija nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

ex 82. grupa

Parasto metālu instrumenti, naži, karotes un dakšiņas; to daļas no parastiem metāliem; izņemot

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

8206

Divu vai vairāku 8202 līdz 8205 preču pozīcijās klasificēto instrumentu komplekti, kas paredzēti mazumtirdzniecībai

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijās, citās kā 8202 un 8205. Tomēr 8202 līdz 8205 preču pozīciju instrumentus var iestrādāt komplektā, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 15% no komplekta ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

8207

Maināmie instrumenti rokas darbarīkiem ar vai bez piedziņas vai mehāniskiem darbarīkiem (piem., presēšanai, štancēšanai, vītņošanai, urbšanai, izvirpošanai, caurvilkšanai, frēzēšanai, virpošanai vai savērpšanai), to skaitā instrumenti metāla vilkšanai vai presēšanai, instrumenti klinšu un grunts urbšanai

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8208

Naži un asmeņi mašīnām un mehāniskajām ierīcēm

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 8211

Naži ar zāģveida vai citādiem asmeņiem (to skaitā naži koka griešanai) citi kā 8208 klasificētie

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot nažu asmeņus un rokturus no parastiem metāliem

 

8214

Pārējie griezējinstrumenti (piem., matu griešanas mašīnas, miesnieku vai virtuves naži, cērtņi, papīrnaži); manikīra vai pedikīra komplekti un instrumenti (to skaitā nagu vīles)

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot rokturus no parastiem metāliem

 

8215

Karotes, dakšiņas, pavārnīcas, putu karotes, tortes lāpstiņas, zivju naži, sviesta naži, cukura standziņas un līdzīgi virtuves vai galda piederumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot rokturus no parastiem metāliem

 

ex 83. grupa

Pārējie parasto metālu izstrādājumi; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

8302

Citi montējumi, daļas un objekti, kas izmantojami celtniecībā ēkām un automātiskajiem durvju aizvērējiem

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 8302 preču pozīcijas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 

ex 8306

Parasto metālu statuetes un citi rotājumi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr var izmantot 8306 preču pozīcijas materiālus, nodrošinot, ka to vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

ex 84. grupa

Kodolreaktori, katli, iekārtas un mehāniskās ierīces, to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 % no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

ex 8401

Kodolenerģijas elementi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai89

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8402

Tvaika katli vai citi tvaiku ģenerējoši katli (izņemot centrālapkures karstā ūdens katlus, kas arī spēj ražot tvaiku zemā spiedienā); katli ļoti augstai temperatūrai

Ražošana, kurā: visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

8403, ex 8404

Centrālapkures katli, citi kā 8402 preču pozīcijā klasificētie, un centrālapkures katlu palīgiekārtas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā 8403 vai 8404

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

8406

Ūdenstvaika turbīnas un citas tvaika turbīnas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8407

Dzirksteļaizdedzes iekšdedzes motori ar divpusējiem vai rotējošiem virzuļiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8408

Kompresijas aizdedzes iekšdedzes virzuļmotori (dīzeļi un pusdīzeļi)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8409

Daļas, kas speciāli vai galvenokārt paredzētas 8407 vai 8408 preču pozīcijās klasificētiem motoriem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8411

Turboreaktīvie dzinēji, turbopropelleru dzinēji un pārējās gāzes turbīnas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8412

Pārējie dzinēji un spēkiekārtas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 8413

Rotorsūkņi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 8414

Rūpniecībā izmantojamie ventilatori, gaisa pūtēji un tiem analogas ierīces

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8415

Gaisa kondicionēšanas iekārtas ar motoru darbināmo ventilatoru un ierīcēm gaisa mitruma un temperatūras mainīšanai, to skaitā tādas iekārtas, kurās gaisa mitrums nevar būt regulēts šķirti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8418

Dzesinātāji, saldētavas un citas elektriskās dzesēšanas vai saldēšanas iekārtas, siltumsūkņi, citi kā 8415 preču pozīcijas gaisa kondicionēšanas iekārtas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālu klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40 %no produkcijas ex works cenas;

- visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

 

ex 8419

Iekārtas kokapstrādes, papīra pulpa, un papīra un kartona rūpniecībai

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pat preču pozīcijā kā produkcijai, tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

8420

Kalandri un citas ruļļu mašīnas, izņemot metālam vai stiklam, un to cilindri

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstāk minētājās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pat preču pozīcijā kā produkcija tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8423

Iekārtas svēršanai (izņemot ļoti precīzus svarus no 5 cg vai vēl precīzākus), ieskaitot mašīnas svara pārbaudei; visu veidu atsvarus

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8425 līdz 8428

Iekārtas pacelšanai, pārvietošanai, iekraušanai vai izkraušanai

Racoana:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8431 preču pozīcijā tiek, izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana,kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8429

Pašgājēji buldozeri, pašgājēji buldozeri ar maināmu vērstuvi (angledozers), greideri, planētāji, skrēperi, mehāniskās lāpstas, ekskavatori, vienkausa krāvēji, blietēšanas mašīnas un ceļa veltņi:

   
 

- Ceļa veltņi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8431 preču pozīcijā tiek izmantots tikai līdz 10 % no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8430

Pārējās mašīnas grunts, minerālu vai rūdu pārvietošanai, planēšanai, profilēšanai, rakšanai, izstrādāšanai, blietēšanai blīvēšanai, izņemšanai vai urbšanai; pāļu dzinēji un izvilcēji, sniega arkli un sniega tīrītāji

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8431 preču pozīcijā tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

ex 8431

Daļas, ko lieto vienīgi vai galvenokārt ar ceļa veltņiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8439

Iekārtas papīra masas un celulozes šķiedrmateriālu ražošanai vai papīra vai kartona ražošanai un apstrādei

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pat preču pozīcijā kā produkcija, tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

8441

Pārējās iekārtas papīra masas, papīra vai kartona ražošanai, ieskaitot visa veida mašīnas papīra vai kartona griešanai

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts tajā pat preču pozīcijā kā produkcija, tiek izmantots tikai līdz 25% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8444 līdz 8447

Šajās preču pozīcijās klasificētās mašīnas izmantošanai tekstilrūpniecībā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 8448

Palīgierīces, paredzētas izmantošanai kopā ar 8444 un 8445 preču pozīcijās klasificētām mašīnām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8452

Šujmašīnas, izņemot 8440 preču pozīcijā klasificētās grāmatu brošēšanas mašīnas; šujmašīnām paredzētie skapīši, galdiņi un vāki; šujmašīnu adatas:

   
 

- Šujmašīnas (tikai slēgdūrienam), kuru galviņas svars nepārsniedz 16 kg bez motora vai 17 kg ar motoru

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

 
   

- kur visu neizcelsmes materiālu, kas izmantoti galviņas salikšanā (bez motora), vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību;

- kur izmantotiem diega nostiepšanas, izšūšanas un zigzaga mehānismiem jau ir izcelsme

 
 

- Pārējās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

8456 līdz 8466

Darbgaldi un iekārtas, kā arī to daļas, kas klasificētas 8456 līdz 8466 preču pozīcijās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8469 līdz 8472

Mašīnas birojam (piem., rakstāmmašīnas, kalkulatori, skaitļošanas, kopēšanas, kā arī brošēšanas iekārtas)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8480

Metālliešanas veidkastes un kokiles; kokiļu plātnes; liešanas veiduļi; veidnes (izņemot kokiles) metālu, metālkarbīdu, stikla, minerālmateriālu, gumijas vai plastmasas liešanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

8482

Lodīšu vai rullīšu gultņi

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8484

Starplikas un līdzīgi savienojumi no metāla lokšņu materiāla kombinācijā ar citu materiālu vai no divām vai vairākām metāla kārtām; starpliku un līdzīgu savienojumu komplekti vai sortiments ar atšķirīgu uzbūvi, ievietoti maisos, aploksnēs vai citos līdzīgos saiņojumos; mehāniskās plombas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8485

Elektriskos savienojumus, izolatorus, kontaktus, spoles, vadus un citas līdzīgas detaļas nesaturošas mašīnu daļas, nekur citur šajā grupā neminētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 85. grupa

Elektriskās mašīnas un iekārtas, to daļas; skaņu ierakstu un atskaņošanas aparatūra; aparatūra TV attēla un skaņas ierakstīšanai un reproducēšanai, tās daļas un piederumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

 • visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

8501

Elektromotori un ģeneratori (izņemot ģeneratoru- iekārtas)

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8503 preču pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8502

Elektriskoģeneratoru iekārtas un rotējošie pārveidotāji

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8501 vai 8503 preču pozīcijās, tās apkopojot, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

ex 8504

Strāvas padeves ierīces automātiskajām datu apstrādes iekārtām

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 8518

Mikrofoni un to statīvi; skaļruņi, iemontēti vai neiemontēti korpusos; zemas frekvences elektriskie pastiprinātāji; elektriskās skaņas pastiprināšanas iekārtas

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8519

Skaņuplašu atskaņotāji (atskaņošanas pultis), skaņu ierakstu atskaņotāji, kasešu atskaņotāji un pārējā atskaņošanas aparatūra, kurai nav skaņu ierakstīšanas ierīču

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

   

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

 

8520

Magnetofoni un pārējā skaņu ierakstu aparatūra ar vai bez atskaņošanas ierīcēm

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8521

Video ierakstu vai atskaņošanas aparatūra, ar vai bez video atskaņošanas ierīcēm

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

   

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

 

8522

Daļas un piederumi lietošanai galvenokārt ar 8519 līdz 8521 preču pozīcijās klasificētajiem aparātiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8523

Gatavi, neierakstīti skaņu vai līdzīgi kodu ierakstu nesēji, izņemot 37. grupas produkciju

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8524

Skaņu plates, lentas un citi ierakstīti skaņu un līdzīgi kodu nesēji, to skaitā skaņu plašu izgatavošanas matricas un veidnes, taču izņemot 37. grupas produkciju:

   
 

- Skaņu plašu ražošanas matricas un veidnes

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Pārējie

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8523 preču pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8525

Raidaparatūra radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radiofonijai vai televīzijai, kas satur vai nesatur uztverošo, skaņu ierakstošo vai atskaņojošo aparatūru; televīzijas kameras, videokameras ar apturamo materiālu un citi videokameru magnetofoni; digitālās kameras

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8526

Radiolokācijas, radionavigācijas aparatūra un tālvadības radioaparatūra

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8527

Uztvērējaparatūra radiotelefona vai radiotelegrāfa sakariem, radiofonijai, kas atrodas vai neatrodas vienā korpusā ar skaņas noņēmēju, vai atskaņošanas aparatūru vai pulksteni

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas, un kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

8528

Televizori, kombinēti vai nekombinēti ar radiouztvērēju vai skaņas un attēla ieraksta vai reproducēšanas aparatūru, video monitori un video projektori

Racoana:

- kurā, visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8529

Daļas, kas paredzētas galvenokārt vai tikai 8525 līdz 8528 preču pozīcijās klasificētai aparatūrai:

   
 

- Kas paredzēta galvenokārt vai tikai video ieraksta un reproducēšanas aparatūrai

Ražošana, kur visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

   

- kur visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

 

8535 un 8536

Elektroaparatūra strāvas ieslēgšanai vai aizsardzībai elektriskajās ķēdēs vai kontaktiem pie elektriskajām ķēdēm vai tajās

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8538 preču pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

8537

Pultis, paneļi, konsoles, galdi, sadales dēļi un pārējie elektroaparatūras pamati, kas apgādāti ar diviem vai vairākiem 8535 vai 8536 preču pozīcijās klasificētiem aparātiem, strāvas kontrolei vai sadalei, to skaitā 90. grupā klasificētos instrumentus un aparātus, izņemot 8517 preču pozīcijā klasificētās komutācijas ierīces

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8538 preču pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex work cenas

ex 8541

Diodes, tranzistori un analogi pusvadītāji, izņemot tos, kas nav ieslēgti integrālajā shēmā (mikroshēmā)

Ražošana: kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

8542

Elektroniskās integrālās un mikroshēmas

-monolītās integrālās ciparu shēmas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pārējie

 

 

 

 

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kur augstākminētajās robežās materiāls, kas klasificēts 8541 vai 8542 preču pozīcijās, tās apvienojot, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

vai

Difūzijas darbība (kurā integrālshēmas veido uz pusvadītāja apakšējā slāņa selektīvi ievadot atbilstošu piemaisījumu), samontēti vai nesamontēti un/vai pārbaudīti valstī citā kā norādīts 3.un 4.pantā

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas; un

- kur augstākminētajās robežās visu izmantoto materiālu, kas klasificēti 8541 un 8542 preču pozīcijās, vērtība nepārsniedz 10% no produkcijas ex works cenas

 

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

8544

Izolēti vadi (ieskaitot emaljētus vai anodētus), kabeļi (ieskaitot koaksiālos) un citi izolētie elektrības vadi ar vai bez savienojošām detaļām; šķiedru optiskie kabeļi, kuru šķiedrām ir individuāli apvalki, ar vai bez pārslēdzējiem vai savienojumu elementiem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8545

Ogles elektrodi, ogles sukas, lampu vai bateriju ogles vai citi grafīta vai citu oglekļa veidu izstrādājumi ar vai bez metāla, paredzēti izmantošanai elektrotehnikā

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

8546

Elektroizolatori no jebkura materiāla

Racoana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8547

Izolācijas piederumi elektriskām mašīnām, ierīcēm vai iekārtām, kas kā armatūra pilnīgi veido izolācijas materiālus savrup no sīkām metāla sastāvdaļām (piem., spuldzes vītņu patrona), kas liešanas procesā iekļauti vienīgi komplektēšanas nolūkiem, citi kā 8546 preču pozīcijā klasificētie izolācijas materiāli; elektriskie cauruļvadi un to savienojumi, no pamatmetāla izklāti ar izolācijas materiālu

Racoana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8548

Pirmelementu, pirmbateriju, un elektrisko akumulatoru atkritumi un lūžņi; nolietoti pirmelementi, nolietotas pirmbaterijas un nolietoti elektriskie akumulatori; elektroiekārtu daļas un piederumi, kas citur šajā grupā nav minēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 86. grupa

Dzelzceļa vai tramvaja lokomotīves, ritošais sastāvs un to daļas; dzelzceļa vai tramvaja ceļu ierīces un to daļas; visu veidu mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās), signalizācijas iekārtas; izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8608

Dzelzceļa vai tramvaja ceļu ierīces; mehāniskās (ieskaitot elektromehāniskās) signalizācijas iekārtas, iekārtas kustības drošības un kontroles nodrošināšanai uz dzelzceļa, tramvaju ceļiem, autoceļiem, iekšzemes ūdensceļiem, stāvvietās, ostu iekārtojumos vai lidlaukos, to daļas

Racoana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 87. grupa

Sauszemes transportlīdzekļi, izņemot dzelzceļa ritošo sastāvu un tramvajus, to daļas un iekārtas: izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

8709

Ar celšanas vai takelāžas ierīcēm neapgādāti pašgājēji kravas transportētāji, kas izmantojami rūpnīcās, noliktavās, ostās un lidostās kravu pārvadāšanai nelielos attālumos; vilcēji, ko izmanto dzelzceļu platformās; to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8710

Tanki un citas pašgājējas kaujas bruņumašīnas, motorizētas, ar vai bez bruņojuma, to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8711

Motocikli (ieskaitot mopēdus) un velosipēdi ar tiem uzstādītiem palīgmotoriem, ar blakusvāģi vai bez tā; blakusvāģi:

   
 

- ar iekšdedzes virzuļmotoru, kura cilindra tilpums:

   
 

- nepārsniedz 50cm3

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kurā visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 20% no produkcijas ex works cenas

 

- pārsniedz 50 cm3

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

Racoana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

   

- kurā visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

 
 

- Pārējie

Racoana:

- kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

- kurā visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

ex 8712

Divriteņi bez lodīšu gultņiem

Ražošana no 8714 preču pozīcijā neklasificētiem materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

8715

Bērnu ratiņi un to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

8716

Piekabes un puspiekabes; citi nepašgājēji transportlīdzekļi; to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

ex 88. grupa

Lidaparāti, kosmiskie aparāti, to daļas; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

ex 8804

Rotošūti

Ražošana no jebkuras pozīcijas materiāliem, to skaitā no citiem 8804 preču pozīcijas materiāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

8805

Lidmašīnu pacelšanās ierīces, klāja bremzes un analogas nosēšanās ierīces; lidotāju sauszemes trenažieri; minēto izstrādājumu daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

89. grupa

Kuģi, laivas un citi peldlīdzekļi

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai. Tomēr nevar izmantot 8906 preču pozīcijā klasificētos korpusus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

ex 90. grupa

Optiskās, fotogrāfiskās kino ierīces un aparāti, mēraparāti, kontroles, precizējošas ierīces, medicīnā vai citā ķirurģijā lietojamās ierīces un aparāti; to daļas un piederumi; izņemot:

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā kā produkcija;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

9001

Optiskās šķiedras un optiskās šķiedras grīstes; optiskās šķiedras kabeļi, citi kā 8544 preču pozīcijā klasificētie; loksnes un plāksnes no polarizētajiem materiāliem; lēcas (to skaitā kontaktlēcas), prizmas, spoguļi un citi nesamontēti optiskie materiāli no jebkādiem materiāliem, citi kā šādi elementi no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9002

Lēcas, prizmas, spoguļi un pārējie samontētie optiskie elementi no jebkuriem materiāliem, kas ir instrumentu vai aparātu daļas vai piederumi, citi kā šādi elementi no optiski neapstrādāta stikla

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9004

Brilles, aizsargbrilles un tām līdzīgas ierīces, koriģējošās un aizsargājošās, un pārējās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 9005

Binokļi, monokļi, pārējās optiskās caurules un to statīvi, izņemot astronomiskās ierīces un statīvus

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

-visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

ex 9006

Fotokameras (izņemot kinokameras); zibspuldzes, citas kā gāzizlādes lampas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

-visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

9007

Kinoaparāti un projektori ar skaņu ierakstīšanas un atskaņošanas ierīcēm vai bez tām

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

-visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

9011

Sarežģīti optiskie mikroskopi, to skaitā mikrofotogrāfijai, mikrokinouzņemšanai vai mikroprojicēšanai

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

-visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

ex 9014

Pārējās navigācijas ierīces un instrumenti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9015

Kartogrāfiskās (to skaitā fotogrammetriskās), hidrogrāfiskās, okeanogrāfiskās, hidroloģiskās, meteoroloģiskās vai ģeofiziskās ierīces un instrumenti, izņemot kompasus; tālmēri

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9016

Svari, kuru jūtīgums ir 5 cg vai lielāks, ar vai bez atsvariem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9017

Rasēšanas, iezīmēšanas vai matemātisko aprēķinu instrumenti (piem., rasēšanas mašīnas, pantogrāfi, stieņcirkuļi, transportieri, logaritmiskie lineāli, diska kalkulatori); rokas instrumenti līnijizmēru mērīšanai (piem., mērstieņi, ruletes, mikrometri, stieņcirkuļi), nekur citur šajā grupā neminēti

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9018

Medicīniskie, ķirurģiskie, stomatoloģiskie un veterinārie instrumenti un ierīces (ieskaitot scintigrāfisko aparatūru), pārējā elektriskā medicīniskā aparatūra un ierīces redzes asuma noteikšanai:

   

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

 

- Stomatoloģiskie krēsli ar attiecīgām ierīcēm un spļaujamtrauki

Ražošana no jebkuras preču pozīcijas materiāliem, ieskaitot citus 9018 preču pozīcijā klasificētos materiālus

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

-visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

9019

Mehanoterapijas aparatūra; masāžas aparatūra; psiholoģisko testu aparatūra; ozona, skābekļa terapijas un aeroterapijas, mākslīgās elpināšanas aparatūra un pārējā elpināšanas aparatūra

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

-visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

9020

Pārējās ierīces elpināšanai un gāzmaskas, izņemot aizsargmaskas bez mehāniskām daļām un nomaināmiem filtriem

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

-visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

9024

Mašīnas un ierīces materiālu (piem., metāla, koksnes, tekstila, papīra, plastmasas) cietības, stiprības, saspiežamības, elastības un citu mehānisko īpašību noteikšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9025

Hidrometri un analogi šķidrumā gremdējami rīki, termometri, pirometri, barometri, higrometri un psihrometri, ar vai bez pieraksta iespējām, šo rīku jebkura kombinācija

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

9026

Ierīces un aparatūra šķidrumu un gāzes plūsmas, līmeņa, spiediena vai citu lielumu mērīšanai vai pārbaudei (piem., plūsmas mērītāji, līmeņa rādītāji, manometri, siltuma mērītāji), izņemot 9014, 9015, 9028 un 9032 preču pozīcijās klasificētos instrumentus un ierīces

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9027

Fizikālās vai ķīmiskās analīzes ierīces un aparatūra (piem., polarimetri, refraktometri, gāzes vai dūmu analizatori); ierīces un aparatūra viskozitātes, porainības, izplešanās, virsmas spraiguma utt. mērīšanai vai kontrolei; ierīces un aparatūra siltuma, skaņas vai gaismas daudzuma mērīšanai vai kontrolei (to skaitā eksponometri); mikrotomi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9028

Gāzes, šķidruma un elektrības padeves vai ražošanas mērītāji, ieskaitot kalibrējošos

   
 

- Daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējie

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

-visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izmantoto izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

9029

Apgriezienu skaita un produkcijas skai tītāji, taksometri, mileometri, soļu skaitītāji un tiem analogas ierīces; spidometri un tahometri, izņemot 9014 un 9015 preču pozīcijās klasificētos; stroboskopi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

9030

Osciloskopi, spektrometri un pārējās ierīces un aparatūra elektrisko lielumu mērīšanai vai kontrolei, izņemot 9028 preču pozīcijā klasificētās mērierīces; ierīces un aparatūra alfa, beta, gamma, rentgena, kosmisko vai citu jonizējošo starojumu mērīšanai vai noteikšanai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9031

Mērīšanas un kontroles ierīces, palīgierīces un mašīnas, nekur citur šajā grupā neminētas; profila projektori

Racoana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9032

Automātiskās regulēšanas vai kontroles ierīces un aparatūra

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9033

90. grupā klasificēto mašīnu, ierīču un aparatūras daļas un piederumi (kas nekur citur šajā grupā nav minēti)

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

ex 91. grupa

Pulksteņi un to daļas, izņemot:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

9105

Pārējie pulksteņi

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas;

-visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

9109

Nokomplektēti un samontēti pulksteņu mehānismi

Ražošana, kurā:

-visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas; - visu izmantoto neizcelsmes materiālu vērtība nepārsniedz izcelsmes materiālu vērtību

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no prod. ex works cenas

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

9110

Nesamontēti vai daļēji samontēti nokomplektēti pulksteņu mehānismi (mehānismu komplekti); samontēti nenokomplektēti pulksteņu mehānismi; iepriekš nepilnīgi salikti pulksteņu mehānismi

Ražošana, kurā:

- visu izmantoto materiālu vērtība nepārsn.40% no produkcijas ex works cenas;

-augstākminētas robežās materiāls, kas klasificēts 9114 preču pozīcijā, tiek izmantots tikai līdz 10% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

9111

Rokas pulksteņu korpusi, to daļas

Ražošana, kurā:

-visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

-visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

9112

Pulksteņu korpusi un līdzīgi korpusi citām šīs grupas precēm un to daļas

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai;

-visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

9113

Rokas pulksteņu siksniņas, lentas un aproces, kā arī to daļas:

   
 

- No parastā metāla ar vai bez plakēšanas vai pārklāšanas ar dārgmetāliem

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 
 

- Pārējās

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

92. grupa

Mūzikas instrumenti, to daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

 

93. grupa

Ieroči un munīcija, to daļas un piederumi

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

ex 94. grupa

Mēbeles, gultas piederumi, matrači, matraču pamati, dīvānspilveni, un analoģiski polsterēti mēbeļu piederumi; lampas un to daļas, kas citā vietā nav minētas; gaismas rādītāji, tablo un analoģiski izstrādājumi; samontētas būvkonstrukcijas; izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

ex 9401 un ex 9403

Mēbeles no parastajiem metāliem, kas satur nepolsterētu kokvilnas audumu, kam svars ir 300 g/m2 vai mazāks

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā citā kā produkcijai

vai

Ražošana no jau tādās formās piegriezta kokvilnas auduma, kas gatavs izmantošanai 9401 vai 9403 preču pozīcijām, nodrošinot, ka:

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērt. nepārsniedz 40% no produkcijas ex works cenas

   

- tā vērtība nepārsniedz 25% no produkcijas ex works cenas

 • visi citi izmantotie materiāli ir izcelsmes un ir klasificēti citā preču pozīcijā kā 9401 vai 9403
 

9405

Lampas un apgaismes ierīces, ieskaitot prožektorus, starmešus un to daļas, kas citur nav minēti; gaismas rādītāji, tablo un līdzīgas ierīces ar pastāvīgi uzstādītiem gaismas avotiem, to daļas, kas citviet nav minētas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

9406

Saliekamās būvkonstrukcijas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cena

 

ex 95. grupa

Rotaļlietas, spēles un sporta inventārs, to daļas un piederumi, izņemot:

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

9503

Pārējās rotaļlietas; samazināta lieluma ("apjoma") modeļi un analoģiski izklaidēšanās modeļi, darbojošies vai nē; dažādas atjautības spēles

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

-visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 9506

Golfa nūjas un to daļas

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcija. Tomēr golfa nūju uzgaļu pagatavošanai var izmantot rupji aptēstus blokus

 

ex 96. grupa

Dažādi gatavie izstrādājumi; izņemot:

Racošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā produkcijai

 

ex 9601 un ex 9602

No dzīvnieku, augu vai minerālu izcelsmes materiāliem grieztie izstrādājumi

Ražošana no tās pašas preču pozīcijas "apstrādāta" materiāla griešanai

 

ex 9603

Slotas un sukas (izņemot zaru slotas un līdzīgus izstrādājumus un no caunu vai vāveru matiem pagatavotās otas), bezmotora rokas mehāniskās ierīces grīdas uzkopšanai, krāsošanas spilventiņi un ruļļi, špakteļlāpstiņas

Ražošana, kurā visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

9605

Ceļojuma komplekti personiskai higiēnai, šūšanai vai apģērba vai apavu tīrīšanai

Katram priekšmetam komplektā jāizpilda noteikumi, kas uz to attiektos, ja tas nebūtu komplektā. Tomēr var iekļaut neizcelsmes izstrādājumus, nodrošinot, ka to kopējā vērtība nepārsniedz 15% no komplekta ex works cenas

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3) vai (4)

9606

Pogas un spiedpogas, aizdares līdzekļi un spiedpogas, pogu formas un citas šo izstrādājumu daļas; pogu sagataves

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

-visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

9608

Lodīšu pildspalvas; pildspalvas un marķieri ar filca vai cita poraina materiāla uzgali; tintes pildspalvas; stilogrāfi un pārējās pildspalvas; kopēšanas spalvas; izbīdāmie skrūvjveida zīmuļi vai slīdzīmuļi; pildspalvu turētāji, zīmuļturētāji un līdzīgi turētāji; iepriekšminēto izstrādājumu daļas (ieskaitot uzgaļus un saspraudes), izņemot 9609.preču pozīcijas izstrādājumus

Ražošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē citā preču pozīcijā nekā produkcija. Tomēr, rakstāmspalvas vai spalvu galiņi no tās pašas grupas kā produkcija var tikt izmantoti.

 

9612

Rakstāmmašīnu vai līdzīgas lentas, piesūcinātas ar tinti vai citādi sagatavotas nospiedumu iegūšanai, spolēs vai kasetēs vai bez tām; tintes spilventiņi, piesūcināti vai nepiesūcināti ar tinti, ar vai bez kastītēm

Ražošana, kurā:

- visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai;

-visu izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 50% no produkcijas ex works cenas

 

ex 9613

Šķiltavas ar pjezoaizdedzi

Racoana, kurā visu 9613 preču pozīcijā klasificēto un izmantoto materiālu vērtība nepārsniedz 30% no produkcijas ex works cenas

 

ex 9614

Pīpes un pīpju kausiņi

Ražošana no rupji tēstiem blokiem

 

97. grupa

Mākslas darbi, kolekcionēšanas un antikvārie priekšmeti

Racošana, kurā visus izmantotos materiālus klasificē preču pozīcijā, citā kā produkcijai

 

 

 

3. PROTOKOLA III PIELIKUMS

EUR. 1 KUSTĪBAS SERTIFIKĀTA PARAUGS UN PIETEIKUMA IESNIEGŠANA EUR.1 KUSTĪBAS SERTIFIKĀTA SAŅEMŠANAI

Iespiešana

 1. Katrai veidlapai jābūt 210 x 297 mm lielai; pieļaujamā garuma nobīde ir līdz mīnus 5 mm vai plus 8 mm. Tās izgatavošanā jāizmanto balts, izmēriem atbilstošs rakstāmpapīrs, kas nesatur mehāniskos piemaisījumus un sver ne mazāk par 25 g/m2. Tam jāsatur iespiestu zaļu kopējošos aizmugures pamatni, kas padara acīmredzamu jebkādu viltošanu ar mehāniskiem vai ķīmiskiem līdzekļiem.
 2. Latvijas un Ungārijas muitas iestādes var paturēt tiesības pašām iespiest veidlapas vai var nodot to iespiešanu pilnvarotām spiestuvēm. Pēdējā gadījumā, katrai veidlapai ir jāsatur atsauce uz šādu pilnvarošanu. Uz katras veidlapas jābūt iespiedēja vārdam un adresei vai zīmei, pēc kuras iespiedēju var identificēt. Uz tās jābūt arī sērijas numuram, iespiestam vai neiespiestam, pēc kura veidlapu var identificēt.

 

KUSTĪBAS SERTIFIKĀTS

(1) Ja preces nav iepakotas, uzrādiet priekšmetu skaitu vai norādiet “berama prece”

1.Eksportētājs (nosaukums, pilna adrese, valsts)

EUR. 1 No. A 000 000

 

Skat. piezīmes otrā pusē pirms veidlapas aizpildīšanas

2. Sertifikāts tiek lietots atvieglotā tirdzniecībā starp

......................................................................................

un

......................................................................................

(ierakstiet atbilstošās valstis, valstu grupas vai teritorijas)

3.Saņēmējs (nosaukums, pilna adrese, valsts)

(pēc izvēles)

 
 

4. Valsts, valstu grupa vai teritorija, kas tiek uzskatīta par izcelsmes vietu

 

5. Valsts vai valstu grupa, uz kuru preces tiek eksportētas

6. Ziņas par transportu (pēc izvēles)

7. Piezīmes

   
 

8. Preces kārtas numurs, iesaiņojuma marķējums un numurs, iesaiņojumu skaits un veids (1) , preču apraksts

 

 

 

9. Bruto svars (kg) vai citi kvantitatīvie rādītāji (litri,

m 3 utt.)

 

 

10. Pavadzīmes

(pēc izvēles)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Tiek aizpildīts, ja to pieprasa eksportētājas valsts vai teritorijas noteikumi

11. MUITAS APSTIPRINĀJUMS

Deklarācija ir sertificēta

Eksporta dokuments (2 )

Veidlapa .......... Nr. ...........

Muitas iestāde........................ Zīmogs

Izdevēja valsts.........

.....................................

.....................................

Datums ................................

.....................................

( Paraksts)

12. EKSPORTĒTĀJA DEKLARĀCIJA

Es, apakšā parakstījies, deklarēju, ka augstākminētās preces atbilst sertifikāta iesniegšanas noteikumiem

Datums un vieta .................

................................

................................

(Paraksts)

 

 

 

 

 

13. PĀRBAUDES PIEPRASĪJUMS

14. PĀRBAUDES REZULTĀTS

 

Adresēta:

 

 

 

 

Veiktā pārbaude apliecina, ka šī sertifikāta (1)

 norādītā muitas iestāde ir šī sertifikāta izdevēja un tajā norādītā informācija ir precīza

 

 autentiskums un precizitāte neatbilst prasībām (skat. pievienotās piezīmes)

 

Tiek pieprasīta šī sertifikāta autentiskuma un precizitātes pārbaude.

 

Datums ..............., vieta.......................................

Zīmoga vieta

 

 

 

 

 

 

 

Datums ..............., vieta.......................................

Zīmoga vieta

 

 

 

 

........................ (Paraksts)

 

 

............................ (Paraksts)

_________________

(1) Atzīmējiet ar X pareizo

 

PIEZĪMES

 1. Sertifikātā nedrīkst būt labojumi vai pārrakstīti vārdi. Jebkurš precizējums jāveic svītrojot nepareizo un pievienojot nepieciešamos labojumus. Šādi precizējumi jāparaksta personai, kas aizpilda sertifikātu un tas jāapstiprina izdevējas valsts vai teritorijas muitas iestādei.
 2. Starp sertifikātā norādītajām precēm nedrīkst būt brīva vieta un katrai precei jāpiešķir kārtas numurs. Tieši zem pēdējās preces jānovelk horizontāla līnija. Jebkura neaizpildīta vieta jāizslēdz tā, lai vēlāk nebūtu iespējams veikt nekādus labojumus.
 3. Preces jāapraksta saskaņā ar tirdzniecības praksi un pietiekami detalizēti, lai tās varētu identificēt.

PIETEIKUMS KUSTĪBAS SERTIFIKĀTAM EUR. 1

1Ja preces nav iepakotas, uzrādiet priekšmetu skaitu vai norādiet “berama prece”

1. Eksportētājs (nosaukums, pilna adrese, valsts)

EUR. 1 No. A 000 000

 

Skat. piezīmes otrajā pusē pirms veidlapas aizpildīšanas

 

2. Pieteikums sertifikātam lietošanai tirdzniecībā starp

......................................................................................

un

......................................................................................

(Ierakstiet atbilstošās valstis, valstu grupas vai teritorijas).

 

 

 

3. Saņēmējs (nosaukums, pilna adrese, valsts) (Pēc izvēles)

 

4. Valsts, valstu grupa vai teritorija, kas tiek uzskatīta par izcelsmes vietu

 

5. Valsts vai valstu grupa, uz kuru preces tiek eksportētas

6. Ziņas par transportu (Pēc izvēles)

7. Piezīmes

   
       
         
         

8. Preces kārtas numurs; iesaiņojuma marķējums un numurs; iesaiņojumu skaits un veids (1), preču apraksts

9.Bruto svars

(kg) vai citi kvantitatīvie rādītāji (litri, m3, utt.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.Pavadzīmes (pēc izvēles)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKSPORTĒTĀJA DEKLARĀCIJA

 

Es, apakšā parakstījies, otrā pusē aprakstīto preču eksportētājs,

DEKLARĒJU, ka preces atbilst nosacījumiem, kas nepieciešami pievienotā sertifikāta izsniegšanai;

NORĀDU sekojošus apstākļus, kuru rezultātā šīs preces atbilst iepriekšminētajiem nosacījumiem:

......................................................................................................................……………………………………………………….…….……………………................................................

...................................................................................................

IESNIEDZU sekojošus papildus dokumentus 1:

..........................................................................................................................................................................……………………………………………………….…………………………..............................................................................................

 

APŅEMOS, iesniegt, pēc attiecīgu institūciju pieprasījuma, jebkuru papildus apliecinājumu, kuru šīs institūcijas var pieprasīt pievienotā sertifikāta izsniegšanai un apņemos, ja nepieciešams, piekrist jebkurai manu rēķinu pārbaudei un jebkurai iepriekšminēto preču ražošanas procesa pārbaudei, kuru veiks iepriekšminētās institūcijas;

PIEPRASU izsniegt pievienoto sertifikātu šīm precēm.

 

Vieta.................., datums....................

.........................................................

(Paraksts)

_________________________

1 Piemēram: importa dokumenti, kustības sertifikāts, rēķins - faktūra, ražotāja deklarācija u.tml., attiecībā uz ražošanā izmantotajām precēm vai uz tajā pašā valstī reeksportētajām precēm.

 

 

 

3. PROTOKOLA IV PIELIKUMS

Rēķina - faktūras deklarācijas teksts

 

Rēķina-faktūras deklarācija, kuras teksts ir dots zemāk, ir jāaizpilda, atbilstoši atsaucēs dotajiem norādījumiem. Atsauču teksts uz deklarācijas nav jāpārraksta.

 

Angļu valodā

The exporter of the products covered by this document (custom authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of.....................(2) preferential origin.

Latviešu valodā

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara nr...(1)) deklarē, ka izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no .........(2)

Ungāru valodā

A jelen okmįnyban szereplQ įruk exporQre (vįmfelhatalmazįsi szįm. …(1)) kijelentem, hogy eltérQ jelzés hiįnyįban az įruk kedvezményes ………(2) szįrmazįsśak.

 

................................................................................................................................3

(Vieta un datums)

...............................................................................................................................4

(Eksportētāja paraksts, skaidri salasāms deklarācijas

parakstītāja vārds un uzvārds)

 

___________________________________________

1 Ja rēķina-faktūras deklarāciju sastāda pilnvarotais eksportētājs, tad pilnvarotā eksportētāja atļaujas numurs ir jāieraksta šajā laukumā. Ja pilnvarotais eksportētājs nesastāda rēķina-faktūras deklarāciju, tad vārdi iekavās ir jāizlaiž vai laukums jāatstāj neaizpildīts

2 Jānorāda produktu izcelsme

3 Šī atzīme var tikt izlaista, ja informācija ir uzrādīta pašā dokumentā.

4 G adījumos, kad eksportētājam nepieprasa dokumentu parakstīt, tad atbrīvošana no paraksta ietver sevī atbrīvošanu no parakstītāja vārda minēšanas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apvienotā Deklarācija par izmaiņu izcelsmes noteikumos pārskatīšanu Harmonizētās Sistēmas grozījumu rezultātā

 

Kur, sekojot atbilstoši grozījumiem nomenklatūrā, izmaiņas izcelsmes noteikumos, kas ieviesti ar Papildprotokolu Nr. 2 maina jebkura pirms Papildprotokola Nr. 2 pastāvošā noteikuma būtību un izrādās, ka šādi grozījumi rada kaitējumu attiecīgo sektoru interesēm, tad, ja viena no Pusēm laikposmā līdz 2004.gada 31.decembrim ieskaitot pieprasa, Apvienotā Komiteja steidzamības kārtā izvērtē nepieciešamību atjaunot attiecīgā noteikuma būtību kāda tā bija pirms Papildprotokola Nr. 2.

Jebkurā gadījumā Apvienotā Komiteja trīs mēnešu laikā no kādas Līgumslēdzējas Puses pieprasījuma iesniegšanas lemj atjaunot vai neatjaunot attiecīgā noteikuma būtību.

Ja attiecīgo noteikumu būtība ir atjaunota, Līgumslēdzējas puses paredz juridisko ietvaru struktūru, lai nodrošinātu, ka jebkuras muitas nodevas, kas samaksātas par attiecīgām precēm, kuras importētas pēc 2002. gada1.janvāra, var būt atmaksātas.

 

 

 

28.08.2002 16:25

147

D.Klinsone

7013139, Dace.Klinsone@em.gov.lv

 

Ekonomikas ministrs

Valsts

sekretārs

Juridiskā dienesta vadītājs

Par kontroli atbildīgā amatpersona

Atbildīgā amatpersona

A.Kalvītis

K.Gerhards

M.Līdumniece

V.Zvejs

D.Klinsone

 

 

 

 

 

 

Likumprojekta

Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma papildprotokolu Nr. 2

ANOTĀCIJA

I. Kādēļ normatīvais akts ir vajadzīgs

1. Pašreizējās situācijas raksturojums

 

Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas

Brīvās tirdzniecības līgums (BTL) ir stājies spēkā 2000. gada 1. janvārī. Latvijas un Ungārijas savstarpējā tirdzniecība notiek pamatojoties uz spēkā esošā Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas BTL 3. protokolu par preču izcelsmi un administratīvās sadarbības metodēm.

ES Komisija ir pieņēmusi lēmumu no 2002. gada 1. jūnija ieviest jauno konsolidēto protokola par preču izcelsmes noteikumiem versiju. Tā kā preču izcelsmes noteikumi ir neatņemama visu noslēgto brīvās tirdzniecības līgumu sastāvdaļa, ir nepieciešams nomainīt arī spēkā esošā Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. protokolu par preču izcelsmi un administratīvās sadarbības metodēm ar jauno šī protokola versiju.

2. Normatīvā akta projekta būtība

Izmaiņas Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. protokolā par preču izcelsmi tiek veiktas, lai iestrādātu iepriekšējos gados veiktos grozījumus jaunajā protokolā, kas atvieglotu lietotāju un muitas darbinieku darbu, kā arī, lai veiktu tehniskus grozījumus pārstrādes noteikumos, ņemot vērā izmaiņas Preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizētajā sistēmā, kas stājās spēkā no 2002. gada 1. janvāra. Sakarā ar to, likumprojekts paredz izmainīt spēkā esošos preču izcelsmes noteikumus Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. protokolā par preču izcelsmi un administratīvās sadarbības metodēm.

Valstis, kuras nebūs ieviesušas nepieciešamos grozījumus preču izcelsmes noteikumos, tiks izslēgtas no Paneiropas kumulācijas sistēmas un zaudēs brīvu piekļūšanu ES, EBTA un Eiropas asociēto valstu tirgiem, tas nozīmē, ka, Latvijas uzņēmējiem tiks liegta brīva pieeja arī Ungārijas tirgum.

3.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

II. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz sabiedrības un tautsaimniecības attīstību

1. Ietekme uz makroekonomisko vidi

 

Pieņemot likumprojektā paredzētos grozījumus, netiks ietekmētas Latvijas ražotāju un eksportētāju tirdzniecības iespējas ar Ungāriju, tikts veicināta Latvijas integrācija Eiropas brīvās tirdzniecības sistēmā, kas pozitīvi ietekmēs Latvijas tautsaimniecības konkurētspēju.

2. Ietekme uz uzņēmējdarbības vidi un administratīvo procedūru vienkāršošanu

Likumprojekts pozitīvi ietekmēs Latvijas eksporta attīstību. 2001. gadā Latvijas eksports uz Ungārijas Republiku sastādīja 0,2 % no Latvijas kopējā eksporta.

3. Sociālo seku izvērtējums

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Ietekme uz vidi

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

III. Kāda var būt normatīvā akta ietekme

uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem

 

(tūkst.latu)

Rādītāji

Kārtējais

Nākamie trīs gadi

Vidēji piecu gadu laikā pēc kārtējā gada

1

2

3

4

5

6

1. Izmaiņas budžeta ieņēmumos

 

Likumprojek-tā paredzēto

grozījumu pieņemšanas rezultātā Lat-vijas budžets nezaudēs ienākumus no ārējās tirdzniecības darījumiem.

       

2. Izmaiņas budžeta izdevumos

 

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

       

3. Finansiālā ietekme

 

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

       

4.Prognozējamie kompensējošie pasākumi papildu izdevumu finansēšanai

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

       

5.Detalizēts finansiālā pamatojuma aprēķins

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

       

6.Cita informācija

Likumpro-jekts šo jomu neskar.

       

 

IV. Kāda var būt normatīvā akta

ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu

1. Kādi normatīvie akti (likumi un Ministru kabineta noteikumi) papildus jāizdod un vai ir sagatavoti to projekti.

Attiecībā uz Ministru kabineta noteikumiem (arī tiem, kuru izdošana ir paredzēta izstrādātajā likumprojektā) norāda to izdošanas mērķi un satura galvenos punktus, kā arī termiņu, kādā paredzēts šos noteikumus izstrādāt

Ar jaunā protokola par preču izcelsmi stāšanos spēkā zaudēs spēku 1999. gada 23. septembrī Saeimā ar likumu pieņemtā Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. Protokols, kā arī tā grozījumi - likums “Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas līgumu “Par izmaiņām Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. protokolā””, kas Saeimā pieņemts 1999. gada 16. decembrī un likums “Par Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas papildprotokolu “Par grozījumiem Latvijas Republikas un Ungārijas Republikas brīvās tirdzniecības līguma 3. protokolā par preču izcelsmi””, kas Saeimā pieņemts 2000. gada 29. decembrī.

2. Cita informācija

 

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

V. Kādām Latvijas starptautiskajām

saistībām atbilst normatīvais akts

1. Saistības pret Eiropas Savienību

 

ES Komisija ir pieņēmusi lēmumu no 2002. gada 1. jūnija ieviest jauno konsolidēto protokola par preču izcelsmes noteikumiem versiju. Ņemot vērā to, ka preču izcelsmes noteikumi ir neatņemama visu noslēgto brīvās tirdzniecības līgumu sastāvdaļa, kā arī lai Latvija iekļautos vienotā brīvās tirdzniecības telpā, kas šobrīd apvieno 30 valstis, Latvijai ir jāveic grozījumi visos noslēgtajos BTL ar ES asociētajām un EBTA valstīm.

2. Saistības pret citām starptautiskajām organizācijām

 

Likumprojektā tiek ievērotas arī saistības brīvās tirdzniecības nodrošināšanai atbilstoši Pasaules tirdzniecības organizācijas prasībām.

3. Saistības, kas izriet no Latvijai saistošajiem divpusējiem un daudzpusējiem starptautiskajiem līgumiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Atbilstības izvērtējums

1.tabula

Attiecīgie Eiropas Savienības normatīvie akti un citi dokumenti (piemēram, Eiropas Tiesas spriedumi, vadlīnijas, juridiskās doktrīnas atzinums u.tml.), norādot numuru, pieņemšanas datumu, nosaukumu un publikāciju

Likumprojekts izstrādāts pamatojoties uz Eiropas Komisijas 2001. gada 23. jūlija lēmuma projektu TAXUD/1095/00 0en par grozījumiem Eiropas līguma starp Eiropas Kopienas valstīm un Latvijas Republiku 3. protokolā par preču izcelsmi.

2.tabula

Latvijas normatīvā akta projekta norma

(attiecīgā panta, punkta Nr.)

Eiropas Savienības normatīvais akts un attiecīgā panta Nr.

Atbilstības pakāpe (atbilst / neatbilst)

Komentāri

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

Likumprojekts šo jomu neskar.

 

 
 

5.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VI. Kādas konsultācijas notikušas,

sagatavojot normatīvā akta projektu

1. Ar kurām nevalstiskajām organizācijām konsultācijas ir notikušas

Likumprojekts šo jomu neskar.

2. Kāda ir šo nevalstisko organizāciju pozīcija (atbalsta, iestrādāti tās iesniegtie priekšlikumi, mainīts formulējums to interesēs, neatbalsta)

Likumprojekts šo jomu neskar.

3. Kādi sabiedrības informēšanas pasākumi ir veikti un kāds ir sabiedriskās domas viedoklis

Likumprojekts šo jomu neskar.

4. Konsultācijas ar starptautiskajiem konsultantiem

Likumprojekts šo jomu neskar.

5.Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.

VII. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde

1. Kā tiks nodrošināta normatīvā akta izpilde no valsts un (vai) pašvaldības puses – vai tiek radītas jaunas valsts institūcijas vai paplašinātas esošo institūciju funkcijas

Preču izcelsmes noteikumu piemērošanu nodrošina Valsts ieņēmumu dienesta Galvenā Muitas pārvalde, kas veic nepieciešamos grozījumus instrukcijās muitas dienestam.

2. Kā sabiedrība tiks informēta par normatīvā akta ieviešanu

Likums un jaunais BTL protokols par preču izcelsmi tiks publicēts laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

3. Kā indivīds var aizstāvēt savas tiesības, ja normatīvais akts viņu ierobežo

 

Indivīds var griezties tiesā Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.

4. Cita informācija

Likumprojekts šo jomu neskar.