2003

2003. gada 9. janvārī

Nr. 9/1- 57

 

Latvijas Republikas

Saeimas Prezidijam

Ārlietu komisija lūdz iekļaut Saeimas sēdes darba kārtībā izskatīšanai pirmajā lasījumā sekojošus likumprojektus:

 

1) Likumprojekts “Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās protokolu par likuma izpildi” /dok.nr. 21; reģ.nr. 11 /;

2) Likumprojekts ”Grozījumi Nolīgumā starp Latvijas Republikas valdību un Igaunijas Republikas valdību par valsts robežas šķērsošanas vietām” /dok.nr. 103; reģ.nr. 55 /.

 

 

 

Pielikumā: Minētie likumprojekti uz 2. lpp.

 

 

Ar cieņu,

Guntis Bērziņš

 

 

 

Ārlietu komisijas sekretārs

Iesniedz Ārlietu komisija Likumprojekts 1. lasījumam

 

 

 

 

 

 

Par Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās protokolu par likuma izpildi

 

 

 

 

1. pants. 2001. gada 20. septembrī Rīgā parakstītais Latvijas Republikas valdības un Amerikas Savienoto Valstu valdības vienošanās protokols par likuma izpildi

( turpmāk - protokols ) ar šo likumu tiek pieņemts un apstiprināts.

 

2. pants. Likums stājas spēkā tā izsludināšanas dienā. Līdz ar likumu izsludināms protokols latviešu valodā.

 

3. pants. Protokols stājas spēkā tā 10. pantā noteiktajā laikā un kārtībā, un Ārlietu ministrija par to paziņo laikrakstā “Latvijas Vēstnesis”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Likums Saeimā pieņemts 2002. gada ___________________.